25.10.2019   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 272/150


ROZHODNUTÍ RADY (SZBP) 2019/1789

ze dne 24. října 2019,

kterým se mění rozhodnutí 2010/573/SZBP o omezujících opatřeních vůči vedení Podněsterské oblasti Moldavské republiky

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na článek 29 této smlouvy,

s ohledem na návrh vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 27. září 2010 přijala Rada rozhodnutí 2010/573/SZBP (1) o omezujících opatřeních vůči vedení Podněsterské oblasti Moldavské republiky.

(2)

Do rozhodnutí 2010/573/SZBP by mělo být doplněno ustanovení, které stanoví, že Rada a vysoký představitel mohou zpracovávat osobní údaje za účelem plnění svých úkolů podle uvedeného rozhodnutí.

(3)

Na základě přezkumu rozhodnutí 2010/573/SZBP by měla být platnost omezujících opatření vůči vedení Podněsterské oblasti Moldavské republiky prodloužena do 31. října 2020. Rada provede po šesti měsících přezkum situace s ohledem na omezující opatření.

(4)

Rozhodnutí 2010/573/SZBP by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Rozhodnutí 2010/573/SZBP se mění takto:

1)

Vkládá se nový článek, který zní:

Článek 2a

1.   Rada a vysoký představitel Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku (dále jen „vysoký představitel”) mohou zpracovávat osobní údaje za účelem plnění svých úkolů podle tohoto rozhodnutí, zejména:

a)

pokud jde o Radu, za účelem přípravy a provádění změn přílohy;

b)

pokud jde o vysokého představitele, za účelem přípravy změn přílohy.

2.   Rada a vysoký představitel mohou případně zpracovávat příslušné údaje, které se týkají trestných činů spáchaných fyzickými osobami zařazenými na seznam a odsouzení těchto osob za spáchání trestného činu, nebo bezpečnostních opatření vztahujících se na tyto osoby, pouze v takovém rozsahu, v jakém je toto zpracování nezbytné pro přípravu přílohy.

3.   Pro účely tohoto rozhodnutí se Rada a vysoký představitel určují jako „správce” ve smyslu čl. 3 bodu 8 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1725 (*1) s cílem zajistit, aby dotčené fyzické osoby mohly vykonávat svá práva podle nařízení (EU) 2018/1725.

(*1)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1725 ze dne 23. října 2018 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány, institucemi a jinými subjekty Unie a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení nařízení (ES) č. 45/2001 a rozhodnutí č. 1247/2002/ES (Úř. věst. L 295, 21.11.2018, s. 39)”;"

2)

V článku 4 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

„2.   Toto rozhodnutí se použije do dne 31. října 2020. Je průběžně přezkoumáváno. Pokud bude mít Rada za to, že jeho cílů nebylo dosaženo, odpovídajícím způsobem prodlouží jeho použitelnost nebo je změní.”

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

V Lucemburku dne 24. října 2019.

Za Radu

předsedkyně

A.-K. PEKONEN


(1)  Rozhodnutí Rady 2010/573/SZBP ze dne 27. září 2010 o omezujících opatřeních vůči vedení Podněsterské oblasti Moldavské republiky (Úř. věst. L 253, 28.9.2010, s. 54).