11.10.2019   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 260/48


ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2019/1708

ze dne 7. října 2019

o postoji, který má být jménem Evropské unie zaujat v Generální radě Světové obchodní organizace k přijetí rozhodnutí o prodloužení výjimky WTO umožňující Spojeným státům americkým poskytovat preferenční sazební zacházení v rámci zákona Spojených států o ekonomickém oživení Karibské oblasti (CBERA)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 207 odst. 4 první pododstavec ve spojení s čl. 218 odst. 9 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dohoda o zřízení Světové obchodní organizace z Marrákeše (dále jen „dohoda o WTO“) vstoupila v platnost dne 1. ledna 1995.

(2)

V čl. II odst. 2 dohody o WTO se stanoví, že dohody a související právní nástroje zahrnuté do příloh 1, 2 a 3 dohody o W|TO (dále jen „mnohostranné obchodní dohody“) tvoří nedílnou součást dohody o WTO a jsou závazné pro všechny členy.

(3)

Podle čl. IX odst. 3 může za výjimečných okolností Konference ministrů rozhodnout o zproštění člena některého ze závazků, které mu jsou uloženy dohodou o WTO nebo některou z mnohostranných obchodních dohod.

(4)

V čl. IX odst. 3 a 4 dohody o WTO jsou stanoveny postupy pro poskytování výjimek týkajících se mnohostranných obchodních dohod uvedených v přílohách 1A, 1B nebo 1C dohody o WTO a příloh těchto dohod.

(5)

Podle čl. IV odst. 1 dohody o WTO je Konference ministrů oprávněna přijímat rozhodnutí ve všech otázkách vztahujících se ke všem mnohostranným obchodním dohodám.

(6)

Podle čl. IV odst. 2 dohody o WTO vykonává v období mezi zasedáními Konference ministrů WTO její funkce Generální rada.

(7)

Podle čl. IX odst. 1 dohody o WTO přijímá WTO obvykle rozhodnutí konsenzuálně.

(8)

Spojené státy americké byly dne 15. února 1985 zproštěny závazků podle čl. I odst. 1 Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT 1994) na období ode dne 1. ledna 1984 do 30. září 1995. Dne 15. listopadu 1995 členové obnovili tuto výjimku do 30. září 2005 a znovu dne 29. května 2009 až do 31. prosince 2014. Dne 5. května 2015 členové prodloužili výjimku týkající se čl. I odst. 1 GATT 1994 až do 31. prosince 2019 a rozšířili ji tak, aby se vztahovala na čl. XIII odst. 1 a 2 GATT 1994 v míře nutné k tomu, aby mohly Spojené státy poskytovat bezcelní zacházení pro dovoz způsobilých produktů pocházejících z přijímajících zemí určených v souladu s ustanoveními zákona o ekonomickém oživení Karibské oblasti (dále jen „CBERA“).

(9)

Podle čl. IX odst. 3 a 4 dohody o WTO Spojené státy předložily žádost Generální radě, aby přijala rozhodnutí o prodloužení stávající výjimky WTO a umožnila Spojeným státům americkým poskytovat bezcelní zacházení způsobilým produktům pocházejícím ze středoamerických a karibských zemí a území v rámci CBERA od 1. ledna 2020 do 30. září 2025.

(10)

Spojené státy odůvodnily žádost vysokou mírou chudoby a nestability v zemích Karibské oblasti a zvláště na Haiti. Přínosy v rámci CBERA mají rozšířit ekonomické příležitosti a přispět ke stabilitě a prosperitě tohoto regionu.

(11)

Prodloužení této výjimky by nemělo nepříznivý vliv ani na ekonomiku Unie, ani na obchodní vztahy se zeměmi využívajícími tuto výjimku. Unie navíc podporuje opatření proti chudobě a zvyšující stabilitu.

(12)

Je vhodné stanovit postoj, který má být jménem Unie zaujat v Generální radě na podporu žádosti Spojených států amerických o prodloužení výjimky v souladu s čl. 218 odst. 9 Smlouvy o fungování EU, jelikož prodloužení výjimky bude pro členy WTO závazné,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Postojem, který má být zaujat jménem Evropské unie v Generální radě Světové obchodní organizace, je podpořit prodloužení výjimky WTO, která Spojeným státům americkým umožní poskytovat od 1. ledna 2020 do 30. září 2025 preferenční sazební zacházení způsobilým produktům pocházejícím ze středoamerických a karibských zemí a území podle zákona o ekonomickém oživení Karibské oblasti.

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.

V Lucemburku dne 7. října 2019.

Za Radu

předsedkyně

A.-M. HENRIKSSON