2.10.2019   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 252/38


PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2019/1664

ze dne 30. září 2019,

kterým se schvaluje laboratoř na Ukrajině k provádění sérologických testů pro sledování účinnosti očkovacích látek proti vzteklině u psů, koček a fretek

(oznámeno pod číslem C(2019) 6906)

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na rozhodnutí Rady 2000/258/ES ze dne 20. března 2000 o určení zvláštního institutu odpovědného za stanovení kritérií nezbytných pro normalizaci sérologických testů pro sledování účinnosti očkovacích látek proti vzteklině (1), a zejména na čl. 3 odst. 2 uvedeného rozhodnutí,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Rozhodnutí 2000/258/ES určuje laboratoř Agence française de sécurité sanitaire des aliments (dále jen „AFSSA“) ve francouzském Nancy jako zvláštní institut odpovědný za stanovení kritérií nezbytných pro normalizaci sérologických testů pro sledování účinnosti očkovacích látek proti vzteklině. AFSSA byla nyní začleněna do Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (dále jen „ANSES“) ve Francii.

(2)

Rozhodnutí 2000/258/ES mimo jiné stanoví, že ANSES hodnotí laboratoře ve třetích zemích, které předložily žádost o schválení za účelem provádění sérologických testů pro sledování účinnosti očkovacích látek proti vzteklině.

(3)

Příslušný orgán na Ukrajině předložil žádost o schválení laboratoře „NeoVetlab Ukraine Ltd“ v Kyjevě a ANSES dne 14. září 2018 vypracovala a předložila Komisi příznivou hodnotící zprávu pro tuto laboratoř.

(4)

Laboratoř „NeoVetlab Ukraine Ltd“ v Kyjevě by proto měla být schválena k provádění sérologických testů pro sledování účinnosti očkovacích látek proti vzteklině u psů, koček a fretek.

(5)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

V souladu s čl. 3 odst. 2 rozhodnutí 2000/258/ES se k provádění sérologických testů pro sledování účinnosti očkovacích látek proti vzteklině u psů, koček a fretek schvaluje tato laboratoř:

NeoVetlab Ukraine Ltd.

11, Akademika Viliamsa s., apt. 101

Kyjev, 03191

Ukrajina

Článek 2

Toto rozhodnutí se použije ode dne 1. října 2019.

Článek 3

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 30. září 2019.

Za Komisi

Vytenis ANDRIUKAITIS

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 79, 30.3.2000, s. 40.