24.5.2019   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 138/1


ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2019/835

ze dne 8. dubna 2019

o uzavření jménem Evropské unie a jejích členských států Protokolu k Evropsko-středomořské dohodě zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Egyptskou arabskou republikou na straně druhé s ohledem na přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 217 ve spojení s čl. 218 odst. 6 písm. a) této smlouvy,

s ohledem na akt o přistoupení Chorvatské republiky, a zejména na čl. 6 odst. 2 tohoto aktu,

s ohledem na návrh Evropské komise,

s ohledem na souhlas Evropského parlamentu (1),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 25. června 2001 byla v Lucemburku podepsána Evropsko-středomořská dohoda zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Egyptskou arabskou republikou na straně druhé (2) (dále jen „dohoda“). Tato dohoda vstoupila v platnost dnem 1. června 2004.

(2)

Chorvatská republika se stala dne 1. července 2013 členským státem Evropské unie.

(3)

Podle čl. 6 odst. 2 aktu o přistoupení Chorvatské republiky má být její přistoupení k dohodě schváleno prostřednictvím protokolu k dohodě uzavřeným mezi Radou jednající jednomyslně jménem členských států a Egyptskou arabskou republikou.

(4)

Rada dne 14. září 2012 pověřila Komisi, aby zahájila jednání s Egyptskou arabskou republikou. Tato jednání byla úspěšně uzavřena.

(5)

V souladu s rozhodnutím Rady (EU) 2017/768 (3) byl v Bruselu dne 10. dubna 2017 podepsán jménem Unie a jejích členských států Protokol k Evropsko-středomořské dohodě zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Egyptskou arabskou republikou na straně druhé s ohledem na přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii.

(6)

Protokol by měl být schválen,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Protokol k Evropsko-středomořské dohodě zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Egyptskou arabskou republikou na straně druhé s ohledem na přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii se schvaluje jménem Evropské unie a jejích členských států (4).

Článek 2

Předseda Rady učiní jménem Unie a jejích členských států oznámení uvedené v čl. 8 odst. 1 protokolu vyjadřující souhlas Unie a jejích členských států být protokolem vázány (5).

Článek 3

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.

V Lucemburku dne 8. dubna 2019.

Za Radu

předsedkyně

F. MOGHERINI


(1)  Souhlas ze dne 12. března 2019 (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku).

(2)  Úř. věst. L 304, 30.9.2004, s. 39.

(3)  Úř. věst. L 115, 4.5.2017, s. 1.

(4)  Znění protokolu bylo zveřejněno v Úř. věst. L 115, 4.5.2017, s. 1 spolu s rozhodnutím o jeho podpisu.

(5)  Den vstupu protokolu v platnost zveřejní generální sekretariát Rady v Úředním věstníku Evropské unie.