8.5.2019   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 120/3


ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2019/703

ze dne 8. října 2014

o podpisu, jménem Evropské unie a jejích členských států, Protokolu, kterým se mění Dohoda o letecké dopravě mezi Kanadou a Evropským společenstvím a jeho členskými státy s ohledem na přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 100 odst. 2 ve spojení s čl. 218 odst. 5 této smlouvy,

s ohledem na akt o přistoupení Chorvatska, a zejména na čl. 6 odst. 2 druhý pododstavec tohoto aktu,

s ohledem na návrh Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 14. září 2012 zmocnila Rada Komisi, aby jménem Unie a jejích členských států a Chorvatské republiky zahájila jednání s cílem sjednat Protokol, kterým se mění Dohoda o letecké dopravě mezi Kanadou a Evropským společenstvím a jeho členskými státy (1) s ohledem na přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii (dále jen „protokol“).

(2)

Tato jednání byla úspěšně ukončena dne 16. října 2013.

(3)

Protokol by měl být podepsán jménem Unie a jejích členských států s výhradou pozdějšího uzavření,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Podpis Protokolu, kterým se mění Dohoda o letecké dopravě mezi Kanadou a Evropským společenstvím a jeho členskými státy s ohledem na přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii (2), se schvaluje jménem Unie a jejích členských států s výhradou jeho uzavření.

Článek 2

Předseda Rady je oprávněn jmenovat osobu nebo osoby zmocněné podepsat protokol jménem Unie a jejích členských států.

Článek 3

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.

V Lucemburku dne 8. října 2014.

Za Radu

předseda

M. LUPI


(1)  Znění dohody bylo zveřejněno v Úř. věst. L 207, 6.8.2010, s. 32.

(2)  Znění protokolu bude zveřejněno společně s rozhodnutím o jeho podpisu.