28.6.2019   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 217/5


PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 24. června 2019

o zveřejnění žádosti o zápis názvu uvedené v článku 49 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 v Úředním věstníku Evropské unie

„Kaimiškas Jovarų alus“ (CHZO)

(2019/C 217/05)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 ze dne 21. listopadu 2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin (1), a zejména na čl. 50 odst. 2 písm. a) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V souladu s čl. 49 odst. 4 nařízení (EU) č. 1151/2012 zaslala Litva Komisi žádost o ochranu názvu „Kaimiškas Jovarų alus“.

(2)

Komise tuto žádost v souladu s článkem 50 nařízení (EU) č. 1151/2012 přezkoumala a dospěla k závěru, že splňuje podmínky stanovené v uvedeném nařízení.

(3)

Aby bylo možné podat podle článku 51 nařízení (EU) č. 1151/2012 námitky, měl by být jednotný dokument a odkaz na zveřejnění specifikace produktu podle čl. 50 odst. 2 písm. a) uvedeného nařízení pro název „Kaimiškas Jovarų alus“ zveřejněn v Úředním věstníku Evropské unie,

ROZHODLA TAKTO:

Jediný článek

Jednotný dokument a odkaz na zveřejnění specifikace produktu podle čl. 50 odst. 2 písm. a) nařízení (EU) č. 1151/2012 pro název „Kaimiškas Jovarų alus“ (CHZO) jsou uvedeny v příloze tohoto rozhodnutí.

V souladu s článkem 51 nařízení (EU) č. 1151/2012 se zveřejněním tohoto rozhodnutí uděluje právo podat proti zápisu názvu uvedeného v prvním pododstavci tohoto článku námitku ve lhůtě tří měsíců ode dne zveřejnění tohoto rozhodnutí v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 24. června 2019.

Za Komisi

Phil HOGAN

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 343, 14.12.2012, s. 1.


PŘÍLOHA

JEDNOTNÝ DOKUMENT

„KAIMIŠKAS JOVARŲ ALUS“

EU č.: PGI-LT-02372–16.11.2016

CHOP ( ) CHZO ( X )

1.   Název (názvy)

„Kaimiškas Jovarų alus“

2.   Země původu žadatele (žadatelů)

Litva

3.   Popis zemědělského produktu nebo potraviny

3.1.   Druh produktu:

Třída 2.1. Pivo

3.2.   Popis produktu, k němuž se vztahuje název uvedený v bodě 1

„Kaimiškas Jovarų alus“ je jantarově zbarvené, přirozeně fermentované, nepasterizované a nefiltrované ječné sladové pivo obsahující živé kvasinky, jehož celý proces produkce probíhá v domácím prostředí a za použití tradiční metody. Původní a výjimečné vlastnosti jsou výsledkem tradiční metody produkce prověřené dlouhodobou praxí, zkušeností získaných generacemi sládků, tradičních receptur a složek. Různé fáze produkce piva „Kaimiškas Jovarų alus“ – šrotování sladu, vaření chmele, rmutování a scezování, kvašení a zrání piva – činí toto pivo jedinečným. Jedním z nejdůležitějších faktorů zaručujících tradiční způsob produkce a stálou kvalitu piva jsou specifické kvasinky. Ty se používají po generace až do dneška výhradně v zeměpisné oblasti vymezené v bodě 4. Tyto kvasinky dobře fermentují, což dodává pivu jeho charakteristickou chuť. Při produkci je možné přidat přírodní med.

Fyzikální a chemické vlastnosti

Obsah pevných látek v původní mladině: 12,0–15,0 (hmotn.).

Skutečný obsah ethanolu: 5,6 ± 1,0 (% obj.).

pH: 1,3–3,5.

Hořké látky (EBC): 10–30 jednotek IBU.

Barva: 15–38 jednotek EBC.

Doporučené období spotřeby: závisí na podmínkách skladování a použité nádobě, avšak nejvýše 20 dní.

Organoleptické vlastnosti

Barva: barva se pohybuje mezi odstíny zlatožluté až po zlatohnědou (jantarovou).

Vzhled: pivo po nalití do džbánu nebo sklenice pění a zpravidla vytváří vysokou čepici husté bílé pěny. Tvoří se charakteristický zákal v důsledku kvasinkového sedimentu.

Vůně: výrazné kvasinkové, chlebové, karamelové a ovocné aroma.

Chuť: intenzivní sladová chuť piva. Charakteristická hořká chuť chmele s příchutí kvasinek, bobulovitého ovoce, karamelu, lískových ořechů, bylin a citrusových plodů. Pokud je přidán přírodní med, je patrná příchuť medu.

3.3.   Krmivo (pouze u produktů živočišného původu) a suroviny (pouze u zpracovaných produktů)

sladovnický ječmen (k vaření tohoto piva se používají různé druhy sladovnického ječmene),

pitná voda,

chmel (k vaření tohoto piva se používají různé druhy chmelu),

kvasinky (pivní sediment, který se uchovává z předcházející várky)

3.4.   Specifické kroky při produkci, které se musejí uskutečnit ve vymezené zeměpisné oblasti

Celý proces produkce piva „Kaimiškas Jovarų alus“ je založen na tradičních, nezměněných metodách vaření piva.

Všechny kroky při produkci se musejí uskutečnit ve vymezené zeměpisné oblasti:

ruční šrotování sladu mlýnskými kameny nebo kladivovým mlýnkem,

vaření chmele,

rmutování sladu (míchání rmutu),

scezování rmutu (oddělení rmutu);

fermentace piva,

zrání piva,

příprava a ochrana kvasinek.

3.5.   Zvláštní pravidla pro krájení, strouhání, balení atd. produktu, k němuž se vztahuje zapsaný název

3.6.   Zvláštní pravidla pro označování produktu, k němuž se vztahuje zapsaný název

4.   Stručné vymezení zeměpisné oblasti

Správní hranice vesnice Jovarai (okres Pakruojiis).

5.   Souvislost se zeměpisnou oblastí

Žádost o zápis piva „Kaimiškas Jovarų alus“ je založena na jeho zeměpisném původu, díky němuž se produkt vyznačuje specifickými vlastnostmi a který je provázán s lidskými činiteli a pověstí oblasti uvedené v bodě 4.

Lidské činitele dodávají produktu specifické vlastnosti:

Ke konci devatenáctého a ve dvacátém století se průmyslové pivovarnictví rychle rozšířilo, což mělo zásadní dopad na vaření piva v domácnostech a vedlo k zavádění nových technologických postupů: šrotování sladu v mlýně, vaření rmutu, změnám surovin (zavedení průmyslových kvasinek, cukru a dalších přísad). Tento proces výroby piva se stále používá pouze ve vymezené oblasti: do sladu se přidá horká voda, výsledná směs se po určitou dobu rmutuje – avšak nevaří – a scezuje, poté se okamžitě odstaví ke kvašení za použití kvasinek, které se uchovávají po několik generací rodinných pivovarů v oblasti uvedené v bodě 4.

Sládci využívající své znalosti a zkušenosti rozhodují o tom, jak postupovat v různých fázích procesu vaření piva: šrotování sladu, vaření chmele, rmutování, scezování, kvašení a zrání, což činí pivo „Kaimiškas Jovarų alus“ jedinečným. Charakteristická chuť a kvalita piva je rovněž dána kvasinkami, které pivo obsahuje a které byly uchovávány po generace rodinných pivovarů. Ochraně kvasinek je věnována velká péče (jsou uchovávány pod zemí a vykopány pouze, když jsou třeba pro vaření piva) a postupy se v rodinách žijících v Jovarai předávají z generace na generaci. Kvasinky, které jsou uchovávány po dobu více než 130 let a jsou stále používány k výrobě tohoto piva, se mohou používat ve všech stávajících a potenciálních pivovarech ve vymezené zeměpisné oblasti.

Produkce piva „Kaimiškas Jovarų alus“ je založena na léty prověřené a jedinečné tradici vaření rustikálního piva, jehož specifické vlastnosti se během mnoha let postupně zlepšovaly. Přestože popis výroby tohoto produktu, který je úzce spjat s oblastí vymezenou v oddíle 4 výše, není uveden v žádných příručkách ani literatuře, podrobnosti o jeho výrobě a potřebné praktické dovednosti se předávaly z generace na generaci v jednotlivých rodinách. Dnes se pivo „Kaimiškas Jovarų alus“ vaří starým výrobním postupem, který zahrnuje precizní manuální práci, velký cit pro detail a porozumění. Celý proces vaření piva probíhá podle tradiční výrobní metody, která se vyznačuje těmito aspekty:

1.

Obvyklou praxí je vařit chmel společně se rmutem, avšak při výrobě piva „Kaimiškas Jovarų alus“ se chmel vaří odděleně, jelikož rmut se nevaří.

2.

Na rozdíl od vaření jiných druhů piva se v případě piva „Kaimiškas Jovarų alus“ rmut cedí přes chmelové šišky, které se sbírají na korkovém dně nádoby.

Není pochyb o tom, že vzhledem k těmto aspektům se vymezená zeměpisná oblast vyznačuje vlastnostmi, kterými se jasně odlišuje od okolních oblastí, a s ohledem na tyto vlastnosti, jak jsou popsány v bodě 3.2, se pivo „Kaimiškas Jovarų alus“ odlišuje od piva produkovaného v okolních oblastech.

Pověst produktu určuje zeměpisná oblast:

Název vesnice Jovarai je součástí názvu piva „Kaimiškas Jovarų alus“, jelikož jedinečná metoda vaření piva typická pro vymezenou oblast zde je provozována po několik set let, proto je toto pivo nerozlučně spojeno s lokalitou Jovarai.

Toto sladové pivo se vyrábí v oblasti uvedené v bodě 4 od 16. století. Tyto pevně zakořeněné tradice vaření piva „Kaimiškas Jovarų alus“ se vyvíjely po dlouhou dobu a přežily dodneška. Když na konci 20. století začaly být vhodné podmínky pro výrobu této komodity pro maloobchodní prodej, pivo „Kaimiškas Jovarų alus“ se začalo prodávat (v roce 1995), jak dokládají první etikety, které se dochovaly dodnes, a rovněž zvláštní nápisy na dřevěných sudech a jiné značky. Vaření tohoto piva se stalo rodinným podnikem a zůstalo i nadále domácí výrobou.

Ze zjištění průzkumu mezi spotřebiteli provedeného v roce 2010 vyplynulo, že čtyři z pěti respondentů si „Kaimiškas Jovarų aluss“ spojují s obcí Jovarai (průzkum mezi spotřebiteli provedl v roce 2010 „fond kulinářského dědictví“). Výsledky průzkumu ukázaly, že spotřebitelé produkt „Kaimiškas Jovarų alus“ znají, v prodejnách ho vyhledávají, oceňují jeho autentičnost a vysokou kvalitu a rádi ho berou na cesty do zahraničí jako dar či suvenýr.

Pověst, postavení a popularitu piva „Kaimiškas Jovarų alus“ dokládá skutečnost, že je prezentováno na výstavách, veletrzích a festivalech, získalo mnohá ocenění a je tématem článků v místním, celostátním i zahraničním tisku a jiných sdělovacích prostředcích.

Pivo „Kaimiškas Jovarų alus“ je už dlouho považováno za reprezentativní litevský výrobek. V roce 2001 bylo zařazeno na seznam atrakcí oblasti Šiauliai („pivní cesta“ je součástí litevského programu litevského kulturního dědictví). Díky tomu, že se toto pivo vaří metodami používanými po mnoho generací, uznává se jako produkt rozvíjející litevské kulturní dědictví. V reklamních letácích, informačních brožurách a publikacích pro turisty věnovaných potravinám a nápojům se produkce piva „Kaimiškas Jovarų alus“ uvádí jako jedna z místních zvláštností této zeměpisné oblasti.

Výrobci piva „Kaimiškas Jovarų alus“ se účastní pravidelné mezinárodní výstavy Agrobald i jiných veletrhů, dnů řemesel, akcí u příležitosti státních svátků, lidových festivalů a různých slavností a získávají na nich ocenění.

Důkazem dobré pověsti tohoto piva, jeho postavení a popularity jsou časté články v zahraničních tiskovinách i informace ve sdělovacích prostředcích a respekt, který si získalo u odborníků a specialistů:

“‚Jovarų alus‘ z obce Jovarai je vysoce kvalitní podomácku vařené pivo. Je jedním ze vzácných a výjimečných příkladů piva, které je možné nazvat pivem mimořádné chuti.” („Top Secret. The Farmhouse Brewing Traditions of Lithuania“ Martin Thibault, The Beer Connoisseur Magazine, vydání 11, léto 2012, Atlanta, s. 22–28, www.beerconnoisseur.com),

“‚Jovarų alus‘ – bohatá, sladová chuť, ale mimořádně pitné.”“‚Jovarų alus‘ se vyznačuje lehkou, příjemnou a nezapomenutelnou chutí.” (článek „From Lithuania with Love“, v Midnobrawing News, říjen/listopad 2013, svazek 15/číslo 5, New York, s. 25, www.brewingnews.com),

“‚Jovarų alus‘ z litevské obce Jovarai je objevem roku 2004.” Pivo jsme pili v baru nedaleko města Pakruojis a je symbolem oblasti, v níž se vaří. A navíc je to fantastické pivo.“ (Martin Thibault: Des fermentations qui en surprennent encore plus d’un, Journal Bieres et Plaisirs, 16. září 2014, www.bieresetplaisirs.com, www.ratebeer.com).

V roce 2004 získalo pivo „Kaimiškas Jovarų alus“ mezinárodní uznání, když jej jedna z nejvlivnějších internetových stránek věnovaná pivu (www.ratebeer.com) označila jako jedno z nejlepších na světě. Kanadští odborníci toto rustikální pivo zvolili za svůj objev roku na celosvětovém trhu s tradičním pivem. V roce 2007 bylo na mezinárodní výstavě podnikání a dosažených úspěchů v Šiauliai oceněno diplomem „nominovaný produkt“. V roce 2008 získalo titul „nejlepší rustikální pivo“ v soutěži organizované litevským fondem kulinárního dědictví. V roce 2009 bylo předmětem děkovného dopisu litevského ministerstva zemědělství za prezentaci tradičních řemesel a podporu a udržování živých tradic. V roce 2010 získalo ocenění „pivo roku“ v kategorii výrobek roku, který vyhlašuje okres Pakruoji. A taktéž získalo ocenění „pivo roku“ v kategorii výrobek roku, který vyhlašuje okres Pakruoji, i v roce 2011. V roce 2012 natočil režisér A. Barysas dokumentární film „Vys per to alo“ o postupu a technologii výroby piva „Kaimškas Jovarų alitus“. V roce 2012 pivo rovněž získalo titul okresu Pakruoji „pivo roku 2012“ – jako pivo nominované degustátory. V roce 2014 získalo zlatou medaili na veletrhu Agrobalt. A v roce 2016 jej centrum pro etnickou kulturu města Klaipėda ocenilo diplomem za propagaci vaření piva a tradic pivovarnictví.

Odkaz na zveřejnění specifikace

(čl. 6 odst. 1 druhý pododstavec tohoto nařízení)

http://zum.lrv.lt/kaimiskas-jovaru-alus-paraiska-su-produkto-specifikacija