12.4.2019   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 103/35


PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2019/600

ze dne 11. dubna 2019,

kterým se mění rozhodnutí 2011/163/EU o schválení plánů předložených Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska a jeho závislými územími v souladu s článkem 29 směrnice Rady 96/23/ES

(oznámeno pod číslem C(2019) 2831)

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Rady 96/23/ES ze dne 29. dubna 1996 o kontrolních opatřeních u některých látek a jejich reziduí v živých zvířatech a živočišných produktech a o zrušení směrnic 85/358/EHS a 86/469/EHS a rozhodnutí 89/187/EHS a 91/664/EHS (1), a zejména na čl. 29 odst. 1 čtvrtý pododstavec uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 29. března 2017 Spojené království předložilo oznámení o svém záměru vystoupit z Unie podle článku 50 Smlouvy o Evropské unii (SEU). Dne 22. března 2019 přijala Evropská rada se souhlasem Spojeného království rozhodnutí (EU) 2019/476 (2) o prodloužení lhůty podle čl. 50 odst. 3 Smlouvy o EU. V souladu s uvedeným rozhodnutím, pokud Dolní sněmovna neschválí dohodu o vystoupení nejpozději do dne 29. března 2019, se lhůta stanovená podle čl. 50 odst. 3 Smlouvy o EU prodlužuje do dne 12. dubna 2019. Vzhledem k tomu, že dohoda o vystoupení nebyla do dne 29. března 2019 schválena, přestane se na Spojené království a ve Spojeném království ode dne 13. dubna 2019 (dále jen „datum vystoupení“) uplatňovat právo Unie.

(2)

Článek 29 směrnice 96/23/ES stanoví, že třetí země, z nichž je členským státům povoleno dovážet zvířata a produkty živočišného původu, na které se uvedená směrnice vztahuje, předloží plány sledování reziduí obsahující požadované záruky (dále jen „plány“). Uvedené plány by měly zahrnovat alespoň skupiny reziduí a látky uvedené v příloze I zmíněné směrnice.

(3)

Rozhodnutím Komise 2011/163/EU (3) se schvalují plány předložené některými třetími zeměmi, které se týkají konkrétních zvířat a živočišných produktů uvedených na seznamu v příloze zmíněného rozhodnutí.

(4)

Spojené království Velké Británie a Severního Irska předložilo Komisi plány pro tuto zemi a její závislá území, pokud jde o skot, ovce/kozy, prasata, koňovité, drůbež, akvakulturu, mléko, vejce, králíky, volně žijící zvěř, farmovou zvěř a med. Uvedené plány poskytují dostatečné záruky a měly by být schváleny.

(5)

Aby nedošlo ke zbytečnému narušení obchodu po datu vystoupení, Spojené království Velké Británie a Severního Irska a jeho závislá území by měly být zařazeny na seznam třetích zemí uvedený v rozhodnutí 2011/163/EU, pro něž jsou plány schváleny. Příloha rozhodnutí 2011/163/EU by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(6)

Toto rozhodnutí by se mělo použít ode dne 13. dubna 2019, pokud se k uvedenému datu nebude na Spojené království Velké Británie a Severního Irska a v něm nadále uplatňovat právo Unie.

(7)

Opatření uvedená v tomto rozhodnutí jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Příloha rozhodnutí 2011/163/EU se mění v souladu s přílohou tohoto rozhodnutí.

Článek 2

Toto rozhodnutí se použije ode dne 13. dubna 2019.

Nepoužije se však, pokud se k uvedenému datu bude na Spojené království Velké Británie a Severního Irska a v něm nadále uplatňovat právo Unie.

Článek 3

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 11. dubna 2019.

Za Komisi

Jyrki KATAINEN

místopředseda


(1)  Úř. věst. L 125, 23.5.1996, s. 10.

(2)  Rozhodnutí Evropské rady (EU) 2019/476 učiněné se souhlasem Spojeného království, ze dne 22. března 2019, o prodloužení lhůty podle čl. 50 odst. 3 Smlouvy o EU (Úř. věst. L 80 I, 22.3.2019, s. 1).

(3)  Rozhodnutí Komise 2011/163/EU ze dne 16. března 2011 o schválení plánů předložených třetími zeměmi v souladu s článkem 29 směrnice Rady 96/23/ES (Úř. věst. L 70, 17.3.2011, s. 40).


PŘÍLOHA

Příloha rozhodnutí 2011/163/EU se mění takto:

1)

mezi položky „Faerské ostrovy“ a „Gruzie“ se vkládá nová položka, která zní:

„GB

Spojené království Velké Británie a Severního Irska

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X“

2)

mezi položky „Gruzie“ a „Ghana“ se vkládá nová položka, která zní:

„GG

Guernsey

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X“

3)

mezi položky „Izrael“ a „Indie“ se vkládá nová položka, která zní:

„IM

Ostrov Man

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X“

4)

mezi položky „Írán“ a „Jamajka“ se vkládá nová položka, která zní:

„JE

Jersey

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X“