20.2.2019   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 48/41


PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2019/294

ze dne 18. února 2019,

kterým se stanoví seznam území a třetích zemí, ze kterých je povolen dovoz psů, koček a fretek do Unie, a vzorové veterinární osvědčení pro tento dovoz

(oznámeno pod číslem C(2019) 1059)

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Rady 92/65/EHS ze dne 13. července 1992 o veterinárních předpisech pro obchod se zvířaty, spermatem, vajíčky a embryi uvnitř Společenství a jejich dovoz do Společenství, pokud se na ně nevztahují zvláštní veterinární předpisy Společenství uvedené v příloze A oddíle I směrnice 90/425/EHS (1), a zejména na čl. 17 odst. 2 úvodní větu, čl. 17 odst. 2 první pododstavec písm. b), čl. 17 odst. 3 písm. a) a článek 19 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Směrnice 92/65/EHS stanoví veterinární předpisy, kterými se řídí obchod s některými zvířaty v Unii a jejich dovoz do Unie. Uvedená směrnice stanoví, že podmínky dovozu psů, koček a fretek musí být přinejmenším rovnocenné příslušným podmínkám stanoveným v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 576/2013 (2).

(2)

Nařízení (EU) č. 576/2013 stanoví, že pokud je během jednoho neobchodního přesunu přemisťováno více než pět psů, koček nebo fretek, musí tato zvířata v zájmovém chovu splňovat veterinární předpisy pro dotčené druhy stanovené ve směrnici 92/65/EHS s výjimkou některých kategorií zvířat, pro něž je za určitých podmínek v čl. 5 odst. 2 nařízení (EU) č. 576/2013 stanovena odchylka.

(3)

Směrnice 92/65/EHS stanoví, že psi, kočky a fretky se smí do Unie dovážet pouze ze třetí země, která je na seznamu vyhotoveném postupem podle uvedené směrnice. Kromě toho musí být tato zvířata provázena veterinárním osvědčením, které odpovídá vzoru vyhotovenému postupem podle uvedené směrnice.

(4)

Prováděcí rozhodnutí Komise 2013/519/EU (3) stanoví společné vzorové veterinární osvědčení pro dovoz psů, koček a fretek do Unie a stanoví, že území nebo třetí země, ze kterých zvířata pocházejí, a všechna území nebo třetí země jejich tranzitu musí být uvedeny v příloze I rozhodnutí Komise 2004/211/ES (4), části 1 přílohy II nařízení Komise (EU) č. 206/2010 (5) nebo v příloze II prováděcího nařízení Komise (EU) č. 577/2013 (6).

(5)

Jelikož rozhodnutí 2004/211/ES bylo dne 1. října 2018 zrušeno a nahrazeno prováděcím nařízením Komise (EU) 2018/659 (7), je nezbytné odkázat na seznam třetích zemí a částí území třetích zemí pro vstup zásilek koňovitých a spermatu, vajíček a embryí koňovitých do Unie stanovených v příloze I uvedeného nařízení. Mělo by však být upřesněno, že dovoz psů, koček a fretek ze třetích zemí uvedených ve zmíněné příloze by měl být povolen pouze tehdy, pokud je dotčená třetí země uvedena na seznamu bez časového omezení uvedeného ve sloupci 16 přílohy I prováděcího nařízení (EU) 2018/659.

(6)

Toto rozhodnutí by tedy mělo stanovit, že dovoz psů, koček nebo fretek do Unie je povolen pouze z území a třetích zemí, které jsou uvedeny v části 1 přílohy II nařízení (EU) č. 206/2010, v příloze II prováděcího nařízení (EU) č. 577/2013 nebo bez časového omezení v příloze I prováděcího nařízení (EU) 2018/659.

(7)

Nařízení (EU) č. 576/2013 stanoví, že psi, kočky a fretky se do členského státu nesmí dovážet z území nebo třetí země jiných než těch, které jsou uvedeny na seznamu v příloze II prováděcího nařízení (EU) č. 577/2013, pokud tato zvířata nebyla podrobena sérologickému testu prokazujícímu titr protilátek proti vzteklině, jenž splňuje požadavky na platnost podle přílohy IV nařízení (EU) č. 576/2013.

(8)

Uvedené požadavky zahrnují povinnost provést zmíněný test v laboratoři schválené v souladu s rozhodnutím Rady 2000/258/ES (8), které stanoví, že laboratoř „Agence française de sécurité sanitaire des aliments“ (AFSSA) v Nancy ve Francii, která je od 1. července 2010 součástí laboratoře „Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail“ (ANSES), hodnotí laboratoře členských států a třetích zemí za účelem jejich schválení pro provádění sérologických testů pro sledování účinnosti očkovacích látek proti vzteklině u psů, koček a fretek.

(9)

Společné vzorové veterinární osvědčení pro dovoz psů, koček a fretek do Unie stanovené v části 1 přílohy prováděcího rozhodnutí 2013/519/EU se použije i na dovoz psů, koček a fretek pro organizace, instituty a střediska schválené v souladu se směrnicí 92/65/EHS. Jelikož je možné, že tato zvířata nebyla očkována proti vzteklině, mělo by toto rozhodnutí proto stanovit, že dovoz psů, koček nebo fretek určených pro organizace, instituty a střediska schválené v souladu se směrnicí 92/65/EHS do Unie je povolen pouze z území a třetích zemí, které jsou uvedeny na seznamu v příloze II prováděcího nařízení (EU) č. 577/2013.

(10)

Směrnice Rady 96/93/ES (9) stanoví pravidla, která musí být dodržena při vydávání osvědčení požadovaných veterinárními právními předpisy, aby se zabránilo vydávání osvědčení se zavádějícími nebo podvodnými údaji. Je nutno zajistit, aby úřední veterinární lékaři třetích zemí uplatňovali při vydávání veterinárních osvědčení pravidla a zásady, které jsou přinejmenším rovnocenné pravidlům a zásadám stanoveným v uvedené směrnici.

(11)

Po povinném přezkumu nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1152/2011 (10) přijala Komise nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2018/772 (11), které stanoví mimo jiné pravidla pro kategorizaci členských států nebo jejich částí podle jejich způsobilosti pro uplatňování preventivních zdravotních opatření pro tlumení infekce Echinococcus multilocularis u psů. Uvedeným nařízením bylo s účinkem ode dne 1. července 2018 zrušeno nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 1152/2011.

Seznam členských států splňujících pravidla pro kategorizaci stanovenou v nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2018/772, pokud jde o celé jejich území nebo jeho části, je uveden v příloze prováděcího nařízení Komise (EU) 2018/878 (12). Je proto vhodné nahradit ve vzorovém veterinárním osvědčení odkazy na nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 1152/2011 odkazy na nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2018/772 a na prováděcí nařízení (EU) 2018/878.

(12)

Tímto rozhodnutím by proto měl být stanoven nový seznam území a třetích zemí, z nichž je povolen dovoz psů, koček nebo fretek do Unie, a jednotné vzorové veterinární osvědčení pro dovoz těchto zvířat do Unie. Rozhodnutí 2013/519/EU by proto mělo být zrušeno.

(13)

Aby se zabránilo narušení dovozu zásilek psů, koček nebo fretek do Unie, je nezbytné stanovit přechodné období do 31. prosince 2019, aby se při splnění určitých podmínek umožnilo používat vzorová veterinární osvědčení vydaná v souladu s pravidly Unie použitelnými před datem použitelnosti tohoto rozhodnutí.

(14)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Seznam území nebo třetích zemí, ze kterých je povolen dovoz psů, koček nebo fretek v souladu se směrnicí 92/65/EHS

1.   Zásilky psů, koček nebo fretek, na které se vztahují ustanovení směrnice 92/65/EHS, se smí do Unie dovážet pouze v případě, že území nebo třetí země, ze kterých pocházejí, a všechna území nebo třetí země jejich tranzitu jsou uvedené na jednom ze seznamů stanovených v:

a)

příloze II části 1 nařízení (EU) č. 206/2010;

b)

příloze II prováděcího nařízení (EU) č. 577/2013;

c)

příloze I prováděcího nařízení (EU) 2018/659, s výjimkou třetích zemí, pro které je ve sloupci 16 tabulky v uvedené příloze stanoveno časové omezení.

2.   Odchylně od odstavce 1 se zásilky psů, koček nebo fretek určených pro organizace, instituty a střediska schválené v souladu se směrnicí 92/65/EHS smí dovážet do Unie pouze tehdy, pokud jsou území nebo třetí země, ze kterých pocházejí, a všechna území nebo třetí země jejich tranzitu uvedeny na seznamu podle odst. 1 písm. b).

Článek 2

Veterinární osvědčení pro dovoz z území nebo třetích zemí

Členské státy povolí pouze dovoz psů, koček nebo fretek, kteří splňují tyto podmínky:

a)

jsou provázeni veterinárním osvědčením vyhotoveným v souladu se vzorem stanoveným v části 1 přílohy a vyplněným a podepsaným úředním veterinárním lékařem podle vysvětlivek uvedených v části 2 přílohy;

b)

splňují požadavky veterinárního osvědčení uvedeného v písmeni a) s ohledem na území nebo třetí země, ze kterých pocházejí, a všechna území nebo třetí země jejich tranzitu, jak je uvedeno v čl. 1 odst. 1 písm. a), b) a c).

Článek 3

Zrušení

Prováděcí rozhodnutí 2013/519/EU se zrušuje.

Odkazy na prováděcí rozhodnutí 2013/519/EU se považují za odkazy na toto rozhodnutí.

Článek 4

Přechodná ustanovení

Na přechodné období do 31. prosince 2019 povolí členské státy dovoz psů, koček a fretek do Unie, pokud jsou tato zvířata provázena veterinárním osvědčením vydaným nejpozději 30. listopadu 2019 v souladu se vzorem uvedeným v části 1 přílohy prováděcího rozhodnutí 2013/519/EU.

Článek 5

Použitelnost

Toto rozhodnutí se použije ode dne 1. července 2019.

Článek 6

Určení

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 18. února 2019.

Za Komisi

Vytenis ANDRIUKAITIS

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 268, 14.9.1992, s. 54.

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 576/2013 ze dne 12. června 2013 o neobchodních přesunech zvířat v zájmovém chovu a o zrušení nařízení (ES) č. 998/2003 (Úř. věst. L 178, 28.6.2013, s. 1).

(3)  Prováděcí rozhodnutí Komise 2013/519/EU ze dne 21. října 2013, kterým se stanoví seznam území a třetích zemí, ze kterých je povolen dovoz psů, koček a fretek, a vzorové zdravotní osvědčení pro tento dovoz (Úř. věst. L 281, 23.10.2013, s. 20).

(4)  Rozhodnutí Komise 2004/211/ES ze dne 6. ledna 2004, kterým se stanoví seznam třetích zemí a částí jejich území, ze kterých členské státy povolují dovoz živých koňovitých a spermatu, vajíček a embryí druhů koňovitých, a kterým se mění rozhodnutí 93/195/EHS a 94/63/ES (Úř. věst. L 73, 11.3.2004, s. 1).

(5)  Nařízení Komise (EU) č. 206/2010 ze dne 12. března 2010, kterým se stanoví seznamy třetích zemí, území nebo jejich částí, z nichž je povolen vstup některých zvířat a čerstvého masa na území Evropské unie, a požadavky na veterinární osvědčení (Úř. věst. L 73, 20.3.2010, s. 1).

(6)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 577/2013 ze dne 28. června 2013 o vzorových identifikačních dokladech pro neobchodní přesuny psů, koček a fretek, vyhotovení seznamu území a třetích zemí a požadavcích na formát, grafickou úpravu a jazyky prohlášení potvrzujících splnění některých podmínek stanovených nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 576/2013 (Úř. věst. L 178, 28.6.2013, s. 109).

(7)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/659 ze dne 12. dubna 2018 o podmínkách pro vstup živých koňovitých a spermatu, vajíček a embryí koňovitých do Unie (Úř. věst. L 110, 30.4.2018, s. 1).

(8)  Rozhodnutí Rady 2000/258/ES ze dne 20. března 2000 o určení zvláštního institutu odpovědného za stanovení kritérií nezbytných pro normalizaci sérologických testů pro sledování účinnosti očkovacích látek proti vzteklině (Úř. věst. L 79, 30.3.2000, s. 40).

(9)  Směrnice Rady 96/93/ES ze dne 17. prosince 1996 o osvědčeních pro zvířata a živočišné produkty (Úř. věst. L 13, 16.1.1997, s. 28).

(10)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1152/2011 ze dne 14. července 2011, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 998/2003, pokud jde o preventivní zdravotní opatření pro tlumení infekce Echinococcus multilocularis u psů (Úř. věst. L 296, 15.11.2011, s. 6).

(11)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/772 ze dne 21. listopadu 2017, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 576/2013, pokud jde o preventivní zdravotní opatření pro tlumení infekce Echinococcus multilocularis u psů, a kterým se zrušuje nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 1152/2011 (Úř. věst. L 130, 28.5.2018, s. 1).

(12)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/878 ze dne 18. června 2018, kterým se přijímá seznam členských států nebo částí jejich území, které splňují pravidla pro kategorizaci stanovená v čl. 2 odst. 2 a 3 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2018/772, pokud jde o uplatňování preventivních zdravotních opatření pro tlumení infekce Echinococcus multilocularis u psů (Úř. věst. L 155, 19.6.2018, s. 1).


PŘÍLOHA

ČÁST 1

Vzorové veterinární osvědčení pro dovoz psů, koček a fretek do Unie

Image 1 Text obrazu Image 2 Text obrazu Image 3 Text obrazu Image 4 Text obrazu Image 5 Text obrazu

ČÁST 2

Vysvětlivky pro vyplnění veterinárního osvědčení

a)

Pokud je v osvědčení uvedeno, že některé údaje mají být uvedeny podle situace, může úřední veterinární lékař údaje, které nejsou relevantní, přeškrtnout, označit iniciálami a orazítkovat, nebo je může z osvědčení úplně vymazat.

b)

Originál každého osvědčení musí tvořit jediný list papíru nebo, v případě, že je zapotřebí uvést delší text, musí mít originál takovou formu, že všechny potřebné listy papíru tvoří jeden nerozdělitelný celek.

c)

Osvědčení musí být vyhotoveno v úředním jazyce nebo jazycích členského státu, v němž je umístěno stanoviště hraniční kontroly vstupu zásilky do Unie, a dále alespoň v jednom úředním jazyce členského státu určení. Tyto členské státy však mohou povolit vyhotovení osvědčení v úředním jazyce (úředních jazycích) jiného členského státu, k němuž se v případě potřeby přiloží úřední překlad.

d)

Pokud jsou k osvědčení připojeny další listy nebo podpůrné doklady z důvodů identifikace různých položek zásilky (soupis v kolonce I.28 vzorového veterinárního osvědčení), považují se tyto listy nebo doklady rovněž za součást originálu osvědčení, pokud každou stranu podepíše a orazítkuje úřední veterinární lékař.

e)

Pokud osvědčení, včetně doplňkových listů nebo dokladů podle písmene d), tvoří více než jedna stránka, každá stránka se dole očísluje – (číslo stránky z celkového počtu stránek) – a nahoře se uvede číslo jednací osvědčení přidělené příslušným orgánem.

f)

Originál osvědčení musí vyplnit a podepsat úřední veterinární lékař vyvážejícího území nebo vyvážející třetí země. Příslušný orgán vyvážejícího území nebo vyvážející třetí země zajistí, aby byly zásady a pravidla pro udělování osvědčení rovnocenné těm, které jsou stanoveny ve směrnici 96/93/ES.

g)

Barva podpisu musí být odlišná od barvy tisku. Tento požadavek platí rovněž pro razítka jiná než reliéfní nebo vodoznaky.

h)

Číslo jednací osvědčení uvedené v kolonkách I.2 a II.a musí být přiděleno příslušným orgánem vyvážejícího území nebo vyvážející třetí země.