17.12.2019   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 327/99


ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) 2019/2158

ze dne 5. prosince 2019

o metodice a postupech pro stanovení a shromažďování údajů týkajících se faktorů používaných pro výpočet ročních poplatků za dohled (ECB/2019/38)

(přepracované znění)

RADA GUVERNÉRŮ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (EU) č. 1024/2013 ze dne 15. října 2013, kterým se Evropské centrální bance svěřují zvláštní úkoly týkající se politik, které se vztahují k obezřetnostnímu dohledu nad úvěrovými institucemi (1), a zejména na druhý pododstavec čl. 4 odst. 3 a článek 30 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V rozhodnutí Evropské centrální banky (EU) 2015/530 (ECB/2015/7) (2) je třeba provést řadu změn. V zájmu srozumitelnosti je proto třeba uvedené rozhodnutí přepracovat.

(2)

V souladu s čl. 10 odst. 3 písm. a) nařízení Evropské centrální banky (EU) č. 1163/2014 (ECB/2014/41) (3) jsou faktory pro výpočet poplatku, které se použijí pro stanovení jednotlivého ročního poplatku za dohled, který se platí za každý dohlížený subjekt nebo dohlíženou skupinu, výše: i) celkových aktiv a ii) celkové rizikové expozice, a to k referenčnímu datu.

(3)

Podle nařízení (EU) č. 1163/2014 (ECB/2014/41) byla ECB povinna do roku 2017 provést přezkum uvedeného nařízení, zejména pokud se týká metodiky a kritérií pro výpočet ročních poplatků za dohled, které mají být uloženy každému dohlíženému subjektu a každé dohlížené skupině. ECB zahájila veřejnou konzultaci a s ohledem na obdržené připomínky se rozhodla změnit nařízení (EU) č. 1163/2014 (ECB/2014/41) s cílem zavést revidovaný rámec pro poplatky za dohled. Rozhodnutí (EU) 2015/530 (ECB/2015/7) stanoví podrobnější úpravu metodiky a postupů pro stanovení a shromažďování údajů týkajících se faktorů používaných pro výpočet ročních poplatků za dohled.

(4)

Podle revidovaného rámce upraveného nařízením (EU) č. 1163/2014 (ECB/2014/41) by měl referenčním datem pro faktory pro výpočet poplatku v zásadě zůstat 31. prosinec roku, který předchází období placení poplatku, za které se vypočítávají poplatky za dohled. Tím se umožní, aby se v případě většiny poplatníků při výpočtu ročního poplatku za dohled použily informace z oblasti dohledu, které má již ECB k dispozici na základě rozhodnutí ECB/2014/29 (4) a na základě prováděcího nařízení Komise (EU) č. 680/2014 (5) (společné výkaznictví (COREP) a finanční výkaznictví (FINREP)) a na základě nařízení Evropské centrální banky (EU) 2015/534 (ECB/2015/13) (6) (FINREP).

(5)

Dohlížené subjekty a dohlížené skupiny, na něž se nevztahuje povinné vykazování pro účely obezřetnostního dohledu, nebo dohlížené skupiny, které nezahrnují aktiva a/nebo objem rizikové expozice dceřiných společností usazených v nezúčastněných členských státech a třetích zemích, by měly nadále vykazovat faktory pro výpočet poplatku zvlášť pro účely výpočtu poplatků za dohled. Čl. 10 odst. 3 písm. bd) nařízení (EU) č. 1163/2014 (ECB/2014/41) stanoví, že tyto faktory pro výpočet poplatku se v souladu s rozhodnutím ECB předkládají dotčenému vnitrostátnímu příslušnému orgánu s příslušným referenčním datem.

(6)

Poplatníci, kteří jsou nadále povinni vykazovat zvlášť, by měli faktory pro výpočet poplatku relevantnímu vnitrostátnímu příslušnému orgánu předkládat za použití šablon uvedených v přílohách I a II. V případě dohlížených skupin s dceřinými společnostmi usazenými v nezúčastněných členských státech a třetích zemích by poplatníci měli vysvětlit metodu, kterou použili pro určení faktorů pro výpočet poplatku.

(7)

Je třeba zajistit soulad mezi určením faktorů pro výpočet poplatku týkajících se poplatníků, pro něž ECB již dostává informace v oblasti dohledu prostřednictvím COREP a FINREP, a faktorů pro výpočet poplatku týkajících se poplatníků, kteří jsou povinni vykazovat informace zvlášť pro účely výpočtu poplatků za dohled.

(8)

Pro účely výpočtu faktorů pro výpočet poplatku se v čl. 10 odst. 3 písm. c) nařízení (EU) č. 1163/2014 (ECB/2014/41) stanoví možnost nezahrnovat aktiva a/nebo objem rizikových expozic dceřiných společností usazených v nezúčastněných členských státech a třetích zemích. Tito poplatníci by měli ECB oznámit, zda mají v úmyslu nezahrnovat příspěvek dceřiných společností usazených v nezúčastněných členských státech a třetích zemích k jednomu nebo oběma faktorům pro výpočet poplatku. Lhůta pro předložení oznámení by měla být v souladu s revidovaným rámcem pro výpočet poplatků za dohled.

(9)

V případě většiny poboček, které platí poplatek, byla povinnost ověřit auditorem celková aktiva pobočky pro účely výpočtu poplatku za dohled vyhodnocena v rámci přezkumu nařízení (EU) č. 1163/2014 (ECB/2014/41) jako nepřiměřená. Je postačující, aby pobočky, které platí poplatek, předložily relevantnímu vnitrostátnímu příslušnému orgánu prohlášení vedení, kterým potvrdí celková aktiva pobočky.

(10)

Čl. 10 odst. 5 nařízení (EU) č. 1163/2014 (ECB/2014/41) stanoví, že pokud poplatník faktory pro výpočet poplatku neposkytne, určí ECB faktory pro výpočet poplatku v souladu s rozhodnutím ECB.

(11)

Toto rozhodnutí by mělo stanovit metodiku a postupy pro stanovení a shromažďování údajů týkajících se faktorů pro výpočet poplatku, postupy pro předkládání faktorů pro výpočet poplatku ze strany poplatníků, kteří jsou povinni nadále vykazovat údaje zvlášť pro účely výpočtu poplatků za dohled, jakož i postupy, podle nichž vnitrostátní příslušné orgány údaje předkládají ECB. Měly by být specifikovány zejména formát, periodicita a lhůty pro předkládání těchto údajů, jakož i druhy kontrol kvality, které by vnitrostátní příslušné orgány měly provést před tím, než faktory pro výpočet poplatku předloží ECB.

(12)

Je třeba zavést postup pro účinné provádění technických změn příloh tohoto rozhodnutí za předpokladu, že takové změny nezmění základní koncepční rámec, ani neovlivní zpravodajské zatížení. Vnitrostátní příslušné orgány mohou tyto technické změny navrhovat Výboru pro statistiku Evropského systému centrálních bank (ESCB), jehož stanovisko bude při provádění tohoto postupu zohledněno.

(13)

V zájmu zajištění souladu s revidovaným rámcem pro výpočet poplatků za dohled podle nařízení (EU) č. 1163/2014 (ECB/2014/41), který stanoví přechodná opatření pro období placení poplatku roku 2020, by toto rozhodnutí mělo vstoupit v platnost na začátku roku 2020,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Předmět a oblast působnosti

Toto rozhodnutí stanoví metodiku a postupy pro určení a shromažďování údajů týkajících se faktorů, které se používají pro výpočet ročních poplatků za dohled, jež mají být uloženy ve vztahu k dohlíženým subjektům a dohlíženým skupinám podle nařízení (EU) č. 1163/2014 (ECB/2014/41), a pro předkládání faktorů pro výpočet poplatku ze strany poplatníků ve smyslu čl. 10 odst. 3 písm. bd) uvedeného nařízení, jakož i postupy, podle nichž vnitrostátní příslušné orgány tyto údaje předkládají ECB.

Toto rozhodnutí se vztahuje na poplatníky a vnitrostátní příslušné orgány.

Článek 2

Definice

Není-li uvedeno jinak, použijí se pro účely tohoto rozhodnutí definice uvedené v článku 2 nařízení (EU) č. 1163/2014 (ECB/2014/41) spolu s těmito definicemi:

1.

„pracovním dnem“ se rozumí den, který není sobotou, nedělí ani dnem pracovního klidu v členském státě, v němž má sídlo relevantní vnitrostátní příslušný orgán;

2.

„vedoucím orgánem“ se rozumí vedoucí orgán ve smyslu definice v čl. 3 odst. 1 bodě 7 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU (7).

Článek 3

Metodika pro určení faktorů pro výpočet poplatku

1.   V případě dohlížených subjektů a dohlížených skupin, na něž se vztahuje povinné vykazování pro účely obezřetnostního dohledu, a v případě dohlížených skupin, které ECB v souladu s článkem 4 neoznámily své rozhodnutí nezahrnovat aktiva a/nebo objem rizikových expozic dceřiných společností usazených v nezúčastněných členských státech a třetích zemích, určí ECB příslušné faktory pro výpočet poplatku v souladu s níže uvedenými ustanoveními.

a)

Celkový objem rizikové expozice k příslušnému referenčnímu datu uvedenému v čl. 10 odst. 3 písm. ba) nebo bc) nařízení (EU) č. 1163/2014 (ECB/2014/41) se určí na základě šablony COREP s názvem „kapitálové požadavky“, která je uvedena v příloze I prováděcího nařízení (EU) č. 680/2014 (dále jen „šablona pro kapitálové požadavky“) a kterou vnitrostátní příslušné orgány předložily ECB v souladu s rozhodnutím ECB/2014/29. V případě pobočky, která platí poplatek, a dvou či více poboček, které platí poplatek a které se považují za jednu pobočku v souladu s čl. 3 odst. 3 nařízení (EU) č. 1163/2014 (ECB/2014/41), se celkový objem rizikové expozice rovná nule.

b)

Celková aktiva k příslušnému referenčnímu datu uvedenému v čl. 10 odst. 3 písm. ba), bb) nebo bc) nařízení (EU) č. 1163/2014 (ECB/2014/41) se určí na základě šablon FINREP s názvem „rozvaha: aktiva“, které jsou uvedeny v přílohách III a IV prováděcího nařízení (EU) č. 680/2014, a šablon s názvem „rozvaha: aktiva“, které jsou uvedeny v přílohách I, II, IV a V nařízení (EU) 2015/534 (ECB/2015/13), jakož i na základě datových bodů pro vykazování finančních informací v oblasti dohledu uvedených v příloze III nařízení (EU) 2015/534 (ECB/2015/13), které předkládají vnitrostátní příslušné orgány ECB v souladu s rozhodnutím ECB/2014/29 a nařízením (EU) 2015/534 (ECB/2015/13). V případě pobočky, která platí poplatek, osvědčí celková aktiva této pobočky její vedoucí, nebo není-li vedoucí pobočky k dispozici, vedoucí orgán úvěrové instituce, jež zřídila takovou pobočku, prostřednictvím prohlášení vedení zaslaného relevantnímu vnitrostátnímu příslušnému orgánu.

2.   V případě dohlížených skupin, na něž se vztahuje povinné vykazování pro účely obezřetnostního dohledu a které ECB v souladu s článkem 4 oznámily své rozhodnutí nezahrnovat aktiva a/nebo objem rizikových expozic dceřiných společností usazených v nezúčastněných členských státech a třetích zemích, určí ECB příslušné faktory pro výpočet poplatku na základě údajů, které tyto dohlížené skupiny vypočítají v souladu s níže uvedenými písmeny a) a b) a předloží relevantnímu vnitrostátnímu příslušnému orgánu podle článku 5.

a)

Celkový objem rizikové expozice k příslušnému referenčnímu datu uvedenému v čl. 10 odst. 3 písm. ba) nebo bc) nařízení (EU) č. 1163/2014 (ECB/2014/41) se určí na základě šablony pro kapitálové požadavky, od které se odečte:

i)

příspěvek dceřiných společností usazených v nezúčastněných členských státech a třetích zemích k celkové rizikové expozici skupiny, jak je vykázán v šabloně COREP s názvem „skupinová solventnost: informace o přidružených podnicích“, která je uvedena v příloze I prováděcího nařízení (EU) č. 680/2014 (dále jen „šablona pro skupinovou solventnost: informace o přidružených podnicích“); a

ii)

příspěvek dceřiných společností usazených v nezúčastněných členských státech a třetích zemích k celkové rizikové expozici skupiny, který není zahrnut v šabloně pro skupinovou solventnost: informace o přidružených podnicích a který je vykázán v souladu s přílohou I tohoto rozhodnutí.

b)

Celková aktiva k příslušnému referenčnímu datu uvedenému v čl. 10 odst. 3 písm. ba), bb) nebo bc) nařízení (EU) č. 1163/2014 (ECB/2014/41) se určí agregací celkových aktiv zveřejněných v povinných účetních závěrkách všech dohlížených subjektů v rámci dohlížené skupiny, které jsou usazeny v zúčastněných členských státech (jsou-li k dispozici), nebo jinak agregací celkových aktiv uvedených v příslušných souborech výkazů, které dohlížené subjekty nebo skupina úvěrových institucí, které platí poplatek, používají k přípravě konsolidované účetní závěrky na úrovni skupiny. Aby se předešlo dvojímu započtení, má poplatník možnost vyloučit pozice v rámci skupiny mezi všemi dohlíženými subjekty dohlížené skupiny, které jsou usazeny v zúčastněných členských státech. Do agregace se začlení goodwill zahrnutý do konsolidované účetní závěrky mateřské společnosti dohlížené skupiny; vynětí goodwillu přiřazeného dceřiným společnostem usazeným v nezúčastněných členských státech nebo třetích zemích je nepovinné. Pokud poplatník používá povinnou účetní závěrku, auditor potvrdí, že celková aktiva odpovídají celkovým aktivům zveřejněným v auditovaných povinných účetních závěrkách jednotlivých dohlížených subjektů. Pokud poplatník používá soubory výkazů, auditor potvrdí celková aktiva použitá pro výpočet ročních poplatků za dohled tím, že použité soubory výkazů náležitě ověří. Auditor ve všech případech potvrdí, že agregace se neodchyluje od postupu vymezeného v tomto rozhodnutí a že výpočet provedený poplatníkem je konzistentní s účetní metodou použitou pro konsolidaci účetních závěrek skupiny subjektů, které platí poplatek.

3.   V případě dohlížených subjektů a dohlížených skupin, na něž se nevztahuje povinné vykazování pro účely obezřetnostního dohledu, určí tyto subjekty a skupiny celková aktiva a celkovou rizikovou expozici, jak jsou definovány v čl. 2 bodech 12 a 13 nařízení (EU) č. 1163/2014 (ECB/2014/41), k příslušnému referenčnímu datu uvedenému v čl. 10 odst. 3 písm. ba), bb) nebo bc) nařízení (EU) č. 1163/2014 (ECB/2014/41) a předloží je relevantnímu vnitrostátnímu příslušnému orgánu v souladu s článkem 5. V případě pobočky, která platí poplatek, osvědčí celková aktiva této pobočky její vedoucí, nebo není-li vedoucí pobočky k dispozici, vedoucí orgán úvěrové instituce, jež zřídila takovou pobočku, prostřednictvím prohlášení vedení zaslaného relevantnímu vnitrostátnímu příslušnému orgánu.

Článek 4

Oznámení o odpočtu aktiv a/nebo objemu rizikové expozice dceřiných společností usazených v nezúčastněných členských státech a třetích zemích

Poplatníci, kteří mají v úmyslu nezahrnovat aktiva a/nebo objem rizikové expozice dceřiných společností usazených v nezúčastněných členských státech a třetích zemích v souladu s čl. 10 odst. 3 písm. c) nařízení (EU) č. 1163/2014 (ECB/2014/41), oznámí ECB své rozhodnutí nejpozději do 30. září během období placení poplatku, za něž se poplatek vypočítává. V oznámení se uvede, zda se odpočet příspěvku dceřiných společností usazených v nezúčastněných členských státech a třetích zemích uplatní na celkovou rizikovou expozici, celková aktiva nebo na oba tyto faktory pro výpočet poplatku. Pokud ECB neobdrží takové oznámení do 30. září během období placení poplatku, za něž se poplatek vypočítává, celková riziková expozice a celková aktiva se určí v souladu s čl. 3 odst. 1. Je-li ECB včas doručeno více než jedno oznámení, přihlédne se k poslednímu oznámení, které bylo ECB doručeno do 30. září během období placení poplatku, za něž se poplatek vypočítává.

Článek 5

Šablony, podle kterých poplatníci vnitrostátním příslušným orgánům vykazují faktory pro výpočet poplatků

1.   Poplatníci, jejichž faktory pro výpočet poplatku se určují v souladu s čl. 3 odst. 2 nebo 3, předkládají faktory pro výpočet poplatku relevantnímu vnitrostátnímu příslušnému orgánu každý rok ve lhůtách pro předkládání údajů stanovených v článku 6. Faktory pro výpočet poplatku se předkládají za použití šablon uvedených v přílohách I a II. V případě dohlížené skupiny s dceřinými společnostmi usazenými v nezúčastněných členských státech a třetích zemích vysvětlí poplatník metodu použitou k dosažení souladu s čl. 3 odst. 2 nebo 3 ve sloupci pro poznámky, který se pro tento účel nachází v příslušné příloze.

2.   Poplatníci předkládají zprávu auditora nebo prohlášení vedení v souladu s čl. 3 odst. 2 a 3 relevantnímu vnitrostátními příslušnému orgánu ve lhůtách pro předávání údajů uvedených v článku 6.

Článek 6

Lhůty pro předávání údajů

1.   Poplatníci, jejichž faktory pro výpočet poplatku se určují v souladu s čl. 3 odst. 2 a 3, poskytnou faktory pro výpočet poplatku relevantnímu vnitrostátnímu příslušnému orgánu do konce pracovní doby v den pro předávání údajů stanovený v čl. 3 odst. 1 písm. b) prováděcího nařízení (EU) č. 680/2014 pro čtvrtletní vykazování za třetí čtvrtletí období placení poplatku, za něž se poplatek vypočítává, nebo v následující pracovní den, pokud den pro předávání údajů není pracovním dnem.

2.   Vnitrostátní příslušné orgány předloží ECB faktory pro výpočet poplatku uvedené v odstavci 1 nejpozději do konce pracovní doby 10. pracovního dne následujícího po uplynutí lhůty pro předávání údajů uvedené v odstavci 1. ECB poté ověří platnost údajů, které obdržela, ve lhůtě patnácti pracovních dnů od doručení těchto údajů. Pokud o to ECB požádá, vnitrostátní příslušné orgány poskytnou k údajům vysvětlení či tyto údaje objasní.

3.   ECB umožní každému poplatníkovi přístup ke svým faktorům pro výpočet poplatku nejpozději do 15. ledna roku následujícího po období placení poplatku. Mají-li poplatníci za to, že jsou faktory pro výpočet poplatku nesprávné, mohou k nim ve lhůtě patnácti pracovních dnů vyjádřit připomínky a předložit revidované údaje k posouzení. Tato lhůta začíná běžet dnem, od kterého byl poplatníkům umožněn přístup k faktorům pro výpočet poplatku. Poté se faktory pro výpočet poplatku použijí pro výpočet ročních poplatků za dohled. Změny údajů obdržené po uplynutí uvedené lhůty nebudou brány v úvahu, a nepovedou tak ke změně faktorů pro výpočet poplatku.

Článek 7

Kontroly kvality údajů

Vnitrostátní příslušné orgány sledují a zajišťují kvalitu a spolehlivost faktorů pro výpočet poplatku, které shromažďují od poplatníků podle čl. 3 odst. 2 a 3, před jejich předložením ECB. Vnitrostátní příslušné orgány provádějí kontroly kvality za účelem posouzení, zda byla použita metodika uvedená v článku 3. ECB neopravuje ani nemění údaje týkající se faktorů pro výpočet poplatku, které poskytli poplatníci. Veškeré opravy či změny údajů provádějí poplatníci, kteří je předkládají vnitrostátním příslušným orgánům. Vnitrostátní příslušné orgány předkládají veškeré opravené nebo změněné údaje, které obdržely, ECB. Při předkládání údajů týkajících se faktorů pro výpočet poplatku vnitrostátní příslušné orgány: a) poskytnou informace o jakémkoli významném vývoji, který z těchto údajů vyplývá; a b) sdělí ECB důvody všech významných oprav či změn těchto údajů. Vnitrostátní příslušné orgány zajistí, aby ECB obdržela nezbytné opravy nebo změny údajů.

Článek 8

Určení faktorů pro výpočet poplatku ze strany ECB v případě, že faktory pro výpočet poplatku nejsou k dispozici nebo nejsou-li poskytnuty či předloženy požadované opravy či změny

Pokud ECB nemá k dispozici faktor pro výpočet poplatku nebo poplatník včas nepředloží revidované údaje nebo změny či opravy údajů týkajících se faktorů pro výpočet poplatku v souladu s čl. 6 odst. 3 nebo článkem 7, použije ECB k určení chybějícího faktoru pro výpočet poplatku informace, které má k dispozici.

Článek 9

Zjednodušený postup provádění změn

S přihlédnutím ke stanovisku Výboru pro statistiku je Výkonná rada ECB oprávněna provádět technické změny příloh tohoto rozhodnutí za předpokladu, že takové změny nezmění základní koncepční rámec ani neovlivní zpravodajskou zátěž poplatníků. Výkonná rada informuje o všech těchto změnách bez zbytečného odkladu Radu guvernérů.

Článek 10

Zrušení

1.   Rozhodnutí (EU) 2015/530 (ECB/2015/7) se zrušuje.

2.   Odkazy na zrušené rozhodnutí se považují za odkazy na toto rozhodnutí v souladu se srovnávací tabulkou obsaženou v příloze III.

Článek 11

Vstup v platnost

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost třetím dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie.

Ve Frankfurtu nad Mohanem dne 5. prosince 2019.

Prezidentka ECB

Christine LAGARDE


(1)  Úř. věst. L 287, 29.10.2013, s. 63.

(2)  Rozhodnutí Evropské centrální banky (EU) 2015/530 ze dne 11. února 2015 o metodice a postupech pro stanovení a shromažďování údajů týkajících se faktorů používaných pro výpočet ročních poplatků za dohled (ECB/2015/7) (Úř. věst. L 84, 28.3.2015, s. 67).

(3)  Nařízení Evropské centrální banky (EU) č. 1163/2014 ze dne 22. října 2014 o poplatcích za dohled (ECB/2014/41) (Úř. věst. L 311, 31.10.2014, s. 23).

(4)  Rozhodnutí ECB/2014/29 ze dne 2. července 2014 o poskytování údajů z oblasti dohledu, které dohlížené subjekty v souladu s prováděcími nařízeními Komise (EU) č. 680/2014 a (EU) 2016/2070 vykazují vnitrostátním příslušným orgánům, Evropské centrální bance (Úř. věst. L 214, 19.7.2014, s. 34).

(5)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 680/2014 ze dne 16. dubna 2014, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o podávání zpráv institucí pro účely dohledu podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 (Úř. věst. L 191, 28.6.2014, s. 1).

(6)  Nařízení Evropské centrální banky (EU) 2015/534 ze dne 17. března 2015 o vykazování finančních informací v oblasti dohledu (ECB/2015/13) (Úř. věst. L 86, 31.3.2015, s. 13).

(7)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU ze dne 26. června 2013 o přístupu k činnosti úvěrových institucí a o obezřetnostním dohledu nad úvěrovými institucemi a investičními podniky, o změně směrnice 2002/87/ES a zrušení směrnic 2006/48/ES a 2006/49/ES (Úř. věst. L 176, 27.6.2013, s. 338).


PŘÍLOHA I

 

VÝPOČET POPLATKŮ

Referenční datum

 

NÁZEV

 

 

CELKOVÁ RIZIKOVÁ EXPOZICE

Datum předložení

 

Kód MFI

 

 

 

 

 

Kód LEI

 

 

 

 

 

 

 


Položka

 

Druh instituce

Zdroj výše rizikové expozice

Výše rizikové expozice

Poznámky

 

 

010

020

030

040

010

CELKOVÁ RIZIKOVÁ EXPOZICE vypočtená v souladu s čl. 92 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013

(1), (2) nebo (3)

COREP C 02.00, řádek 010

 

 

020

PŘÍSPĚVEK DCEŘINÝCH SPOLEČNOSTÍ v nezúčastněných členských státech a třetích zemích

 

COREP C 06.02, sloupec 250 (SUM)

 

 

1021

Subjekt 1

 

 

 

 

1022

Subjekt 2

 

 

 

 

1023

Subjekt 3

 

 

 

 

1024

Subjekt 4

 

 

 

 

…..

Subjekt ...

 

 

 

 

N

Subjekt N

 

 

 

 

030

CELKOVÝ OBJEM RIZIKOVÉ EXPOZICE dohlížené skupiny, která odečítá PŘÍSPĚVEK DCEŘINÝCH SPOLEČNOSTÍ v nezúčastněných členských státech a třetích zemích: Položka 030 se rovná 010 minus 020 minus součet položek 1021 až N

 

 

 

 

Prosím zajistěte, aby tato šablona byla vyplněna v souladu se samostatně udělenými pokyny.


PŘÍLOHA II

 

VÝPOČET POPLATKŮ

Referenční datum

 

NÁZEV

 

 

AKTIVA CELKEM

Datum předložení

 

Kód MFI

 

 

 

 

 

Kód LEI

 

 

 

 

 

 

 


Položka

 

Druh instituce

Potvrzení ověření auditorem nebo dopisu vedení pro pobočky, které platí poplatek (Ano/Ne)

Aktiva celkem

Poznámky

 

 

010

020

030

040

010

CELKOVÁ AKTIVA v souladu s čl. 51 odst. 2 nebo 4 nařízení (EU) č. 468/2014 (ECB/2014/17)

(3)

 

 

 

020

CELKOVÁ AKTIVA v souladu s čl. 2 bodem 12 písm. b) nebo c) nařízení (EU) č. 1163/2014 (ECB/2014/41)

(4)

(Ano)/(Ne)

 

 

030

CELKOVÁ AKTIVA v souladu s čl. 3 odst. 2 písm. b) tohoto rozhodnutí: Položka 030 se rovná 031 minus 032 plus 033 minus 034

(2) nebo (5)

(Ano)/(Ne)

 

 

031

Celková aktiva všech subjektů ve skupině, které jsou usazeny v zúčastněných členských státech – povinné

 

 

 

 

032

Pozice v rámci skupiny mezi dohlíženými subjekty usazenými v zúčastněných členských státech (ze souborů výkazů použitých k vyloučení zůstatků pro účely vykazování skupiny) – nepovinné

 

 

 

 

033

Goodwill zahrnutý do konsolidované účetní závěrky mateřské společnosti dohlížené skupiny – povinné

 

 

 

 

034

Goodwill přiřazený dceřiným společnostem usazeným v nezúčastněných členských státech a třetích zemích – povinné

 

 

 

 

Prosím zajistěte, aby tato šablona byla vyplněna v souladu se samostatně udělenými pokyny.


PŘÍLOHA III

SROVNÁVACÍ TABULKA

Rozhodnutí (EU) 2015/530 (ECB/2015/7)

Toto rozhodnutí

Článek 1

Článek 2

Článek 1

Článek 2

Článek 4

Článek 3, první věta

Článek 3, druhá věta

Článek 3, třetí věta

Článek 4

Článek 5

Článek 6

Čl. 5 odst. 1, druhá věta

Čl. 5 odst. 2

Čl. 5 odst. 1, třetí věta

Článek 6

Článek 7

Čl. 5 odst. 1, první věta

Článek 7

Článek 3

Článek 8

Článek 9

Článek 10

Přílohy I–II

Článek 8

Článek 9

Článek 10

Článek 11

Přílohy I–II

Příloha III