3.12.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 307/23


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2018/1879

ze dne 29. listopadu 2018,

kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2016/2080, pokud jde o datum uskladnění sušeného odstředěného mléka prodaného prostřednictvím nabídkového řízení

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1),

s ohledem na prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1240 ze dne 18. května 2016, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o veřejnou intervenci a podporu soukromého skladování (2), a zejména na článek 28 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Za účelem určení množství sušeného odstředěného mléka, na které se vztahuje nabídkové řízení zahájené prováděcím nařízením Komise (EU) 2016/2080 (3), stanoví článek 1 uvedeného nařízení lhůtu, do které muselo být sušené odstředěné mléko uskladněno ve veřejných skladech.

(2)

Vzhledem k současné situaci na trhu s mlékem a mléčnými výrobky, pokud jde o oživení cen a vysoký objem intervenčních zásob, je vhodné, aby dodatečné množství sušeného odstředěného mléka bylo nabídnuto k prodeji prostřednictvím změny data uskladnění.

(3)

Prováděcí nařízení (EU) 2016/2080 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(4)

Aby bylo sušené odstředěné mléko neprodleně k dispozici k prodeji, mělo by toto nařízení vstoupit v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

(5)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro společnou organizaci zemědělských trhů,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

V článku 1 prováděcího nařízení (EU) 2016/2080 se den „1. srpna 2016“ nahrazuje dnem „1. ledna 2018“.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 29. listopadu 2018.

Za Komisi,

jménem předsedy,

Phil HOGAN

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Úř. věst. L 206, 30.7.2016, s. 71.

(3)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/2080 ze dne 25. listopadu 2016 o zahájení prodeje sušeného odstředěného mléka prostřednictvím nabídkového řízení (Úř. věst. L 321, 29.11.2016, s. 45).