26.11.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 299/5


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2018/1844

ze dne 23. listopadu 2018,

kterým se mění a opravuje prováděcí nařízení (EU) 2015/2450, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o šablony pro předkládání informací orgánům dohledu podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES ze dne 25. listopadu 2009 o přístupu k pojišťovací a zajišťovací činnosti a jejím výkonu (Solventnost II) (1), a zejména na čl. 35 odst. 10 třetí pododstavec, čl. 244 odst. 6 třetí pododstavec a čl. 245 odst. 6 druhý pododstavec uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Prováděcím nařízením Komise (EU) 2015/2450 (2) se stanoví šablony pro podávání zpráv, které pojišťovny a zajišťovny, pojišťovny a zajišťovny držící účast, pojišťovací holdingové společnosti a smíšené finanční holdingové společnosti musí používat pro vykazování informací, které jsou nezbytné pro účely dohledu, orgánům dohledu.

(2)

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/1542 (3), kterým se mění pravidla pro výpočet regulatorních kapitálových požadavků pro některé třídy aktiv pojišťoven a zajišťoven, zavedlo novou třídu aktiv způsobilých infrastrukturních společností s požadavkem na vyhrazený kapitál. S cílem zajistit, aby orgány dohledu dostávaly potřebné informace také o investicích do infrastrukturních společností prováděných pojišťovnami a zajišťovnami na úrovni podrobnosti a rozčlenění srovnatelné s úrovní používanou pro ostatní třídy aktiv v rámci výpočtu modulu tržního rizika, by měly být příslušné šablony pro podávání zpráv stanovené v prováděcím nařízení (EU) 2015/2450 upraveny s přihlédnutím k těmto změnám.

(3)

Ustanovení o správném používání znamének údajů a o konzistentních směnných kurzech mají zásadní význam pro zvýšení konzistentnosti a kvality vykazovaných informací s ohledem na historické údaje vedené v jiné než vykazovací měně. Články 2 a 3 byly proto změněny s cílem zvýšit kvalitu poskytovaných informací.

(4)

Cílem šablon týkajících se analýzy změn je vysvětlit pomocí ekonomických ukazatelů, proč a jak se vyvíjela situace podniku v průběhu roku. Vzhledem k tomu, že zúčastněné strany identifikovaly řadu oblastí, kde se nabízí prostor pro zlepšení a další objasnění, jsou nezbytné určité změny pokynů k šablonám S.29.01 až S.29.04.

(5)

Prováděcí nařízení (EU) 2015/2450 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(6)

Měly by být opraveny formulační chyby v pokynech k šablonám, které mohou vést k nekonzistentním a zavádějícím informacím, a tím ovlivnit kvalitu procesu kontroly orgánem dohledu. Proto je zapotřebí provést určité opravy, které se týkají především chybějících vykazovaných položek či informací v „Obecných poznámkách“ a chybějících buněk v „Pokynech“.

(7)

Toto nařízení vychází z návrhů prováděcích technických norem, které Komisi předložil Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění.

(8)

Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění uskutečnil otevřené veřejné konzultace o návrzích prováděcích technických norem, z nichž toto nařízení vychází, analyzoval potenciální související náklady a přínosy a požádal o stanovisko skupinu zúčastněných stran v oblasti pojištění a zajištění zřízenou článkem 37 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1094/2010 (4),

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Prováděcí nařízení (EU) 2015/2450 se mění takto:

1)

v článku 2 se doplňuje nové písmeno d), které zní:

„d)

všechna datová pole se vyjadřují jako kladné hodnoty s výjimkou následujících případů:

i)

jsou opačné povahy než přirozená částka dané položky;

ii)

povaha datového pole umožňuje vykazovat kladné i záporné hodnoty;

iii)

příslušné pokyny uvedené v přílohách vyžadují jiný formát zpráv.“;

2)

v článku 3 se vkládá nový odstavec 4a, který zní:

„4a.   Při vyjádření hodnot historických údajů vedených v jiné než vykazovací měně se tyto hodnoty za předchozí období, za něž se podává zpráva, převedou na vykazovací měnu závěrkovým kurzem posledního dne období, o němž se podává zpráva, pro který je příslušný kurz k dispozici.“;

3)

příloha I se mění v souladu s přílohou I tohoto nařízení;

4)

příloha II se mění v souladu s přílohou II tohoto nařízení;

5)

příloha III se mění v souladu s přílohou III tohoto nařízení;

6)

příloha VI se mění v souladu s přílohou IV tohoto nařízení.

Článek 2

Prováděcí nařízení (EU) 2015/2450 se opravuje takto:

1)

příloha I se opravuje v souladu s přílohou V tohoto nařízení;

2)

příloha II se opravuje v souladu s přílohou VI tohoto nařízení;

3)

příloha III se opravuje v souladu s přílohou VII tohoto nařízení.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 23. listopadu 2018.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 335, 17.12.2009,s. 1.

(2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2450 ze dne 2. prosince 2015, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o šablony pro předkládání informací orgánům dohledu podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES (Úř. věst. L 347, 31.12.2015, s. 1).

(3)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/1542 ze dne 8. června 2017, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/35, pokud jde o výpočet regulatorních kapitálových požadavků pro některé třídy aktiv pojišťoven a zajišťoven (infrastrukturní společnosti) (Úř. věst. L 236, 14.9.2017, s. 14).

(4)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1094/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/79/ES (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 48).


PŘÍLOHA I

Příloha I prováděcího nařízení (EU) 2015/2450 se mění takto:

1)

v šabloně S.01.02.01 se doplňuje nový řádek, který zní:

„Osvobození od povinnosti vykazovat informace o externích ratingových agenturách

R0250“;

 

2)

v šabloně S.01.02.04 se doplňuje nový řádek, který zní:

„Osvobození od povinnosti vykazovat informace o externích ratingových agenturách

R0250“;

 

3)

šablona S.12.01.01 se mění takto:

a)

řádek R0220 se nahrazuje tímto:

„Nejlepší odhad produktů s právem odbytného

R0220“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b)

řádky R0230, R0240 a R0250 se nahrazují tímto:

Budoucí zaručené a nezaručené podíly na zisku

R0230

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Budoucí zaručené podíly na zisku

R0240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budoucí nezaručené podíly na zisku

R0250“;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4)

šablona S.26.01.01 se mění takto:

a)

řádek R0290 se zrušuje;

b)

mezi řádky R0280 a R0300 se vkládají nové řádky, které znějí:

akcie způsobilých infrastrukturních společností

R0291

 

 

 

 

 

akcie způsobilé infrastruktury jiné než akcie společností

R0292“

 

 

 

 

 

c)

řádek R0411 se zrušuje;

d)

řádek R0412 se nahrazuje tímto:

úvěry a dluhopisy (jiné než investice do způsobilé infrastruktury a do způsobilých infrastrukturních společností)

R0412“

 

 

 

 

 

e)

mezi řádky R0410 a R0412 se vkládají nové řádky, které znějí:

úvěry a dluhopisy (investice do způsobilých infrastrukturních společností)

R0414

 

 

 

 

 

úvěry a dluhopisy (investice do způsobilé infrastruktury jiné než do infrastrukturních společností)

R0413“;

 

 

 

 

 

5)

šablona S.26.01.04 se mění takto:

a)

řádek R0290 se zrušuje;

b)

mezi řádky R0280 a R0300 se vkládají nové řádky, které znějí:

akcie způsobilých infrastrukturních společností

R0291

 

 

 

 

 

akcie způsobilé infrastruktury jiné než akcie společností

R0292“

 

 

 

 

 

c)

řádek R0411 se zrušuje;

d)

řádek R0412 se nahrazuje tímto:

úvěry a dluhopisy (jiné než investice do způsobilé infrastruktury a do způsobilých infrastrukturních společností)

R0412“

 

 

 

 

 

e)

mezi řádky R0410 a R0412 se vkládají nové řádky, které znějí:

úvěry a dluhopisy (investice do způsobilých infrastrukturních společností)

R0414

 

 

 

 

 

úvěry a dluhopisy (investice do způsobilé infrastruktury jiné než do infrastrukturních společností)

R0413“;

 

 

 

 

 

6)

šablona SR.26.01.01 se mění takto:

a)

řádek R0290 se zrušuje;

b)

mezi řádky R0280 a R0300 se vkládají nové řádky, které znějí:

akcie způsobilých infrastrukturních společností

R0291

 

 

 

 

 

akcie způsobilé infrastruktury jiné než akcie společností

R0292“

 

 

 

 

 

c)

řádek R0411 se zrušuje;

d)

řádek R0412 se nahrazuje tímto:

úvěry a dluhopisy (jiné než investice do způsobilé infrastruktury a do způsobilých infrastrukturních společností)

R0412“

 

 

 

 

 

e)

mezi řádky R0410 a R0412 se vkládají nové řádky, které znějí:

úvěry a dluhopisy (investice do způsobilých infrastrukturních společností)

R0414

 

 

 

 

 

úvěry a dluhopisy (investice do způsobilé infrastruktury jiné než do infrastrukturních společností)

R0413“;

 

 

 

 

 

7)

v šabloně S.29.03.01 se řádek R0300 nahrazuje tímto:

„Čistá změna u pojištění s plněním vázaným na index a na hodnotu investičního fondu

R0300“;

 

8)

šablona S.29.04.01 se mění takto:

a)

řádek R0060 se nahrazuje tímto:

„Čistá změna u pojištění s plněním vázaným na index a na hodnotu investičního fondu

R0060“

 

 

b)

řádek R0080 se nahrazuje tímto:

„Předepsané pojistné

R0080“

 

 

 

c)

řádek R0130 se nahrazuje tímto:

„Čistá změna u pojištění s plněním vázaným na index a na hodnotu investičního fondu

R0130“;

 

 

 

9)

šablona S.30.04.01 se mění takto:

a)

sloupec C0320 se zrušuje;

b)

za sloupec C0170 se doplňuje sloupec C0320;

10)

v šabloně S.37.01.04 se mezi sloupce C0090 a C0100 vkládá nový sloupec C0091 „Interní rating“, který zní:

„Interní rating

C0091“.

 


PŘÍLOHA II

Příloha II prováděcího nařízení (EU) 2015/2450 se mění takto:

1)

v části S.01.02 – Základní informace se v tabulce doplňuje nový řádek, který zní:

„R0250

Osvobození od povinnosti vykazovat informace o externích ratingových agenturách

Použije se jedna z těchto možností:

1 –

Osvobození pro aktiva (na základě čl. 35 odst. 6 a 7)

2 –

Osvobození pro aktiva (na základě externího zajištění)

3 –

Osvobození pro deriváty (na základě čl. 35 odst. 6 a 7)

4 –

Osvobození pro deriváty (na základě externího zajištění)

5 –

Osvobození pro aktiva a deriváty (na základě čl. 35 odst. 6 a 7)

6 –

Osvobození pro aktiva a deriváty (na základě externího zajištění)

0 –

Není osvobozeno“;

2)

část S.04.01 – Činnost podle země se mění takto:

a)

ve třetím sloupci („Pokyny“) řádku C0010 tabulky se druhý odstavec nahrazuje tímto:

„To vylučuje pojištění sjednané pobočkami a vylučuje pojištění sjednané podnikem prostřednictvím volného pohybu služeb v zemích EHP.“;

b)

ve třetím sloupci („Pokyny“) řádku C0060 tabulky se druhý odstavec nahrazuje tímto:

„Jedná se o součet C0100 za podnik a všechny pobočky.“;

3)

část S.06.02 – Seznam aktiv se mění takto:

a)

ve třetím sloupci („Pokyny“) řádku C0110 se třetí odstavec nahrazuje tímto:

„Tato položka se nepoužije pro kategorii CIC 8 – Hypotéky a úvěry, CIC 71, CIC 75 a pro CIC 95 – Zařízení a vybavení.“;

b)

ve třetím sloupci („Pokyny“) řádku C0120 tabulky se čtvrtý odstavec nahrazuje tímto:

„Tato položka se nepoužije pro kategorii CIC 8 – Hypotéky a úvěry, CIC 71, CIC 75 a pro kategorii CIC 9 – Nemovitý majetek.“;

c)

ve třetím sloupci („Pokyny“) řádku C0130 se doplňuje nový odstavec, který zní:

„Tato položka se nepoužije pro kategorii CIC 71 a 9.“;

d)

v řádku C0330 tabulky se taxativní seznam určených externích úvěrových agentur nahrazuje tímto:

„—

Euler Hermes Rating GmbH (kód LEI: 391200QXGLWHK9VK6V27)

Japan Credit Rating Agency Ltd (kód LEI: 35380002378CEGMRVW86)

BCRA-Credit Rating Agency AD (kód LEI: 747800Z0IC3P66HTQ142)

Creditreform Rating AG (kód LEI: 391200PHL11KDUTTST66)

Scope Ratings GmbH (dříve Scope Ratings AG a PSR Rating GmbH) (kód LEI: 391200WU1EZUQFHDWE91)

ICAP Group SA (kód LEI: 2138008U6LKT8VG2UK85)

GBB-Rating Gesellschaft für Bonitätsbeurteilung GmbH (kód LEI: 391200OLWXCTKPADVV72)

ASSEKURATA Assekuranz Rating-Agentur GmbH (kód LEI: 529900977LETWLJF3295)

ARC Ratings, S.A. (dříve Companhia Portuguesa de Rating, S.A) (kód LEI: 213800OZNJQMV6UA7D79)

AM Best Europe-Rating Services Ltd. (AMBERS) (kód LEI: 549300VO8J8E5IQV1T26)

DBRS Ratings Limited (kód LEI: 5493008CGCDQLGT3EH93)

Fitch (užije se v případě, že není k dispozici níže uvedené dělení)

Fitch France S.A.S. (kód LEI: 2138009Y4TCZT6QOJO69)

Fitch Deutschland GmbH (kód LEI: 213800JEMOT1H45VN340)

Fitch Italia S.p.A. (kód LEI: 213800POJ9QSCHL3KR31)

Fitch Polska S.A. (kód LEI: 213800RYJTJPW2WD5704)

Fitch Ratings España S.A.U. (kód LEI: 213800RENFIIODKETE60)

Fitch Ratings Limited (kód LEI: 2138009F8YAHVC8W3Q52)

Fitch Ratings CIS Limited (kód LEI: 213800B7528Q4DIF2G76)

Moody's (užije se v případě, že není k dispozici níže uvedené dělení)

Moody's Investors Service Cyprus Ltd (kód LEI: 549300V4LCOYCMNUVR81)

Moody's France S.A.S. (kód LEI: 549300EB2XQYRSE54F02)

Moody's Deutschland GmbH (kód LEI: 549300M5JMGHVTWYZH47)

Moody's Italia S.r.l. (kód LEI: 549300GMXJ4QK70UOU68)

Moody's Investors Service España S.A. (kód LEI: 5493005X59ILY4BGJK90)

Moody's Investors Service Ltd (kód LEI: 549300SM89WABHDNJ349)

Standard & Poor's (užije se v případě, že není k dispozici níže uvedené dělení)

S&P Global Ratings France SAS (kód LEI: 54930035REY2YCDSBH09)

S&P Global Ratings Europe Limited (dříve S&P Global Ratings Italy S.r.l, LEI 54930000NMOJ7ZBUQ063 – fúze ke dni 1. května 2018) (kód LEI: 5493008B2TU3S6QE1E12)

Standard & Poor's Credit Market Services Europe Limited (kód LEI: 549300363WVTTH0TW460)

CRIF Ratings S.r.l. (dříve CRIF S.p.a.) (kód LEI: 8156001AB6A1D740F237)

Capital Intelligence Ratings Ltd (kód LEI: 549300RE88OJP9J24Z18)

European Rating Agency, a.s. (kód LEI: 097900BFME0000038276)

Axesor Risk Management SL (kód LEI: 959800EC2RH76JYS3844)

Cerved Rating Agency S.p.A. (dříve CERVED Group S.p.A.) (kód LEI: 8156004AB6C992A99368)

Kroll Bond Rating Agency (kód LEI: 549300QYZ5CZYXTNZ676)

The Economist Intelligence Unit Ltd (kód LEI: 213800Q7GRZWF95EWN10)

Dagong Europe Credit Rating Srl (Dagong Europe) (kód LEI: 815600BF4FF53B7C6311)

Spread Research (kód LEI: 969500HB6BVM2UJDOC52)

EuroRating Sp. z o.o. (kód LEI: 25940027QWS5GMO74O03)

HR Ratings de México, S.A. de C.V. (HR Ratings) (kód LEI: 549300IFL3XJKTRHZ480)

Moody's Investors Service EMEA Ltd (kód LEI: 54930009NU3JYS1HTT72)

Egan-Jones Ratings Co. (EJR) (kód LEI: 54930016113PD33V1H31)

modeFinance S.r.l. (kód LEI: 815600B85A94A0122614)

INC Rating Sp. z o.o. (kód LEI: 259400SUBF5EPOGK0983)

Rating-Agentur Expert RA GmbH (kód LEI: 213800P3OOBSGWN2UE81)

Kroll Bond Rating Agency Europe Limited (kód LEI: 5493001NGHOLC41ZSK05)

SPMW Rating Sp. z o.o. (kód LEI: 259400PIF3W6YC660564)

Jiná určená ECAI“;

4)

část S.06.03 – Subjekty kolektivního investování – přístup se zohledněním se mění takto:

a)

pod nadpisem „Obecné poznámky“ se třetí odstavec nahrazuje tímto:

„Tato šablona obsahuje informace odpovídající 100 % hodnoty investované do subjektů kolektivního investování. Pro účely určení zemí se však přístup se zohledněním provádí s cílem určit expozice představující 90 % celkové hodnoty fondů snížené o částky týkající se kategorií CIC 8 a 9 a pro účely určení měn se přístup se zohledněním provádí s cílem určit expozice představující 90 % celkové hodnoty fondů. Podniky zajistí, aby 10 % hodnoty neurčené podle jednotlivých zemí bylo diverzifikováno do různých zeměpisných oblastí, například že v jedné zemi není více než 5 %. Přístup se zohledněním použijí podniky počínaje od největšího z hlediska investované částky až po nejmenší jediný fond, a tento přístup musí být v průběhu času konzistentní.“;

b)

v tabulce se třetí sloupec („Pokyny“) řádku C0050 nahrazuje tímto:

„Určete, zda je měna kategorie aktiv měnou, v níž jsou částky vykazovány, nebo cizí měnou. Cizími měnami se rozumí všechny ostatní měny než měna, v níž jsou částky vykazovány. Použije se jedna z těchto možností:

1 –

Měna, v níž jsou částky vykazovány

2 –

Cizí měna

3 –

Souhrn měn z důvodu použití prahové hodnoty“;

5)

v části S.07.01 – Strukturované produkty se ve třetím sloupci („Pokyny“) řádku C0100 tabulky doplňuje nový bod, který zní:

„6 –

Nepoužije se“;

6)

v části S.08.01 – Otevřené deriváty se tabulka mění takto:

a)

pod nadpisem „Obecné poznámky“ se devátý odstavec nahrazuje tímto:

„V tabulce Informace o držených pozicích se každý derivát vykazuje samostatně na takovém počtu řádků, kolik je zapotřebí, aby byly do této tabulky řádně vyplněny všechny požadované neměnové proměnné. Pokud lze pro stejný derivát přiřadit jedné proměnné dvě hodnoty, pak je nutné tento derivát vykázat na více než jednom řádku.“;

b)

znění třetího sloupce („Pokyny“) řádku C0090 se nahrazuje tímto:

„Identifikační kód podkladového nástroje (aktiva nebo závazku) derivátové smlouvy. Tato položka se uvádí pouze u derivátů, které mají jeden nebo několik podkladových nástrojů v portfoliu podniku. Index je považován za jediný nástroj a vykazuje se. Identifikační kód podkladového nástroje derivátu podle tohoto pořadí:

kód ISIN, je-li k dispozici, podle ISO 6166

jiné uznávané kódy (např.: CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC)

kód přidělený podnikem podkladovému nástroji, pokud výše uvedené možnosti nejsou k dispozici; tento kód musí být jedinečný a musí být v průběhu času pro daný nástroj konzistentní

„Více aktiv/závazků“, pokud je více než jedno podkladové aktivum nebo závazek

Je-li podkladovým nástrojem index, vykazuje se kód indexu.“;

c)

znění třetího sloupce („Pokyny“) řádku C0100 se nahrazuje tímto:

„Typ identifikačního kódu používaného pro položku „Podkladový nástroj derivátu“. Použije se jedna z těchto možností:

1 –

Kód ISIN podle normy ISO 6166

2 –

CUSIP (číslo Výboru pro jednotné postupy identifikace cenných papírů přidělené služebním útvarem CUSIP (The Committee on Uniform Securities Identification Procedures) společnostem ve Spojených státech a Kanadě)

3 –

SEDOL (oficiální burzovní seznam pro londýnskou burzu cenných papírů, z anglického Stock Exchange Daily Official List)

4 –

WKN (německé alfanumerické identifikační číslo, z německého Wertpapier Kenn-Nummer)

5 –

Bloomberg Ticker (písmenný kód Bloomberg, který identifikuje cenné papíry společnosti)

6 –

BBGID (globální identifikační číslo agentury Bloomberg)

7 –

Reuters RIC (kód nástroje podle agentury Reuters)

8 –

FIGI (celosvětový systém identifikačních kódů finančních nástrojů, z anglického Financial Instrument Global Identifier)

9 –

Jiný kód podle členů Sdružení národních organizací pověřených přidělováním čísel

99 –

Kód přidělený podnikem v případě, že žádná z výše uvedených možností není k dispozici. Tato možnost se použije rovněž v případě „Více aktiv/závazků“ a indexů.“;

d)

ve třetím sloupci („Pokyny“) řádku C0300 tabulky se druhý odstavec zrušuje;

e)

ve třetím sloupci („Pokyny“) řádku C0300 se taxativní seznam určených externích ratingových agentur nahrazuje tímto:

„—

Euler Hermes Rating GmbH (kód LEI: 391200QXGLWHK9VK6V27)

Japan Credit Rating Agency Ltd (kód LEI: 35380002378CEGMRVW86)

BCRA-Credit Rating Agency AD (kód LEI: 747800Z0IC3P66HTQ142)

Creditreform Rating AG (kód LEI: 391200PHL11KDUTTST66)

Scope Ratings GmbH (dříve Scope Ratings AG a PSR Rating GmbH) (kód LEI: 391200WU1EZUQFHDWE91)

ICAP Group SA (kód LEI: 2138008U6LKT8VG2UK85)

GBB-Rating Gesellschaft für Bonitätsbeurteilung GmbH (kód LEI: 391200OLWXCTKPADVV72)

ASSEKURATA Assekuranz Rating-Agentur GmbH (kód LEI: 529900977LETWLJF3295)

ARC Ratings, S.A. (dříve Companhia Portuguesa de Rating, S.A) (kód LEI: 213800OZNJQMV6UA7D79)

AM Best Europe-Rating Services Ltd. (AMBERS) (kód LEI: 549300VO8J8E5IQV1T26)

DBRS Ratings Limited (kód LEI: 5493008CGCDQLGT3EH93)

Fitch (užije se v případě, že není k dispozici níže uvedené dělení)

Fitch France S.A.S. (kód LEI: 2138009Y4TCZT6QOJO69)

Fitch Deutschland GmbH (kód LEI: 213800JEMOT1H45VN340)

Fitch Italia S.p.A. (kód LEI: 213800POJ9QSCHL3KR31)

Fitch Polska S.A. (kód LEI: 213800RYJTJPW2WD5704)

Fitch Ratings España S.A.U. (kód LEI: 213800RENFIIODKETE60)

Fitch Ratings Limited (kód LEI: 2138009F8YAHVC8W3Q52)

Fitch Ratings CIS Limited (kód LEI: 213800B7528Q4DIF2G76)

Moody's (užije se v případě, že není k dispozici níže uvedené dělení)

Moody's Investors Service Cyprus Ltd (kód LEI: 549300V4LCOYCMNUVR81)

Moody's France S.A.S. (kód LEI: 549300EB2XQYRSE54F02)

Moody's Deutschland GmbH (kód LEI: 549300M5JMGHVTWYZH47)

Moody's Italia S.r.l. (kód LEI: 549300GMXJ4QK70UOU68)

Moody's Investors Service España S.A. (kód LEI: 5493005X59ILY4BGJK90)

Moody's Investors Service Ltd (kód LEI: 549300SM89WABHDNJ349)

Standard & Poor's (užije se v případě, že není k dispozici níže uvedené dělení)

S&P Global Ratings France SAS (kód LEI: 54930035REY2YCDSBH09)

S&P Global Ratings Europe Limited (dříve S&P Global Ratings Italy S.r.l, LEI 54930000NMOJ7ZBUQ063 – fúze ke dni 1. května 2018) (kód LEI: 5493008B2TU3S6QE1E12)

Standard & Poor's Credit Market Services Europe Limited (kód LEI: 549300363WVTTH0TW460)

CRIF Ratings S.r.l. (dříve CRIF S.p.a.) (kód LEI: 8156001AB6A1D740F237)

Capital Intelligence Ratings Ltd (kód LEI: 549300RE88OJP9J24Z18)

European Rating Agency, a.s. (kód LEI: 097900BFME0000038276)

Axesor Risk Management SL (kód LEI: 959800EC2RH76JYS3844)

Cerved Rating Agency S.p.A. (dříve CERVED Group S.p.A.) (kód LEI: 8156004AB6C992A99368)

Kroll Bond Rating Agency (kód LEI: 549300QYZ5CZYXTNZ676)

The Economist Intelligence Unit Ltd (kód LEI: 213800Q7GRZWF95EWN10)

Dagong Europe Credit Rating Srl (Dagong Europe) (kód LEI: 815600BF4FF53B7C6311)

Spread Research (kód LEI: 969500HB6BVM2UJDOC52)

EuroRating Sp. z o.o. (kód LEI: 25940027QWS5GMO74O03)

HR Ratings de México, S.A. de C.V. (HR Ratings) (kód LEI: 549300IFL3XJKTRHZ480)

Moody's Investors Service EMEA Ltd (kód LEI: 54930009NU3JYS1HTT72)

Egan-Jones Ratings Co. (EJR) (kód LEI: 54930016113PD33V1H31)

modeFinance S.r.l. (kód LEI: 815600B85A94A0122614)

INC Rating Sp. z o.o. (kód LEI: 259400SUBF5EPOGK0983)

Rating-Agentur Expert RA GmbH (kód LEI: 213800P3OOBSGWN2UE81)

Kroll Bond Rating Agency Europe Limited (kód LEI: 5493001NGHOLC41ZSK05)

SPMW Rating Sp. z o.o. (kód LEI: 259400PIF3W6YC660564)

Jiná určená ECAI“;

7)

v části S.08.02 – Operace s deriváty se tabulka mění takto:

a)

pod nadpisem „Obecné poznámky“ se první věta desátého odstavce nahrazuje tímto:

„V tabulce Informace o držených pozicích se každé aktivum vykazuje samostatně na takovém počtu řádků, kolik je zapotřebí, aby byly do této tabulky řádně vyplněny všechny požadované neměnové proměnné.“;

b)

znění třetího sloupce („Pokyny“) řádku C0090 se nahrazuje tímto:

„Identifikační kód podkladového nástroje (aktiva nebo závazku) derivátové smlouvy. Tato položka se uvádí pouze u derivátů, které mají jeden nebo několik podkladových nástrojů v portfoliu podniku. Index se považuje za jediný nástroj a vykazuje se. Identifikační kód podkladového nástroje derivátu podle tohoto pořadí:

kód ISIN, je-li k dispozici, podle ISO 6166

jiné uznávané kódy (např.: CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC)

kód přidělený podnikem podkladovému nástroji, pokud výše uvedené možnosti nejsou k dispozici; tento kód musí být jedinečný a musí být v průběhu času pro daný nástroj konzistentní

„Více aktiv/závazků“, pokud je více než jedno podkladové aktivum nebo závazek

Je-li podkladovým nástrojem index, vykazuje se kód indexu.“;

c)

znění třetího sloupce („Pokyny“) řádku C0100 se nahrazuje tímto:

„Typ identifikačního kódu používaného pro položku „Podkladový nástroj derivátu“. Použije se jedna z těchto možností:

1 –

Kód ISIN podle normy ISO 6166

2 –

CUSIP (číslo Výboru pro jednotné postupy identifikace cenných papírů přidělené služebním útvarem CUSIP (The Committee on Uniform Securities Identification Procedures) společnostem ve Spojených státech a Kanadě)

3 –

SEDOL (oficiální burzovní seznam pro londýnskou burzu cenných papírů, z anglického Stock Exchange Daily Official List)

4 –

WKN (německé alfanumerické identifikační číslo, z německého Wertpapier Kenn-Nummer)

5 –

Bloomberg Ticker (písmenný kód Bloomberg, který identifikuje cenné papíry společnosti)

6 –

BBGID (globální identifikační číslo agentury Bloomberg)

7 –

Reuters RIC (kód nástroje podle agentury Reuters)

8 –

FIGI (celosvětový systém identifikačních kódů finančních nástrojů, z anglického Financial Instrument Global Identifier)

9 –

Jiný kód podle členů Sdružení národních organizací pověřených přidělováním čísel

99 –

Kód přidělený podnikem v případě, že žádná z výše uvedených možností není k dispozici. Tato možnost se použije rovněž v případě „Více aktiv/závazků“ a indexů.“;

8)

část S.11.01 – Aktiva držená jako kolaterál se mění takto:

a)

pod nadpisem „Obecné poznámky“ v šestém odstavci se doplňuje nová věta, která zní:

„Nemovitosti držené jako kolaterál za hypotéky fyzickým osobám se vykazují na jednom řádku.“;

b)

ve třetím sloupci („Pokyny“) řádku C0080 tabulky se třetí odstavec nahrazuje tímto:

„Tato položka se nepoužije pro kolaterál kategorie CIC 8 – Hypotéky a úvěry, CIC 71, CIC 75 a pro CIC 95 – Zařízení a vybavení.“;

9)

v části S.12.01 – Technické rezervy týkající se životního a zdravotního pojištění SLT Health se tabulka mění takto:

a)

řádek C0020, C0030, C0060, C0090, C0160, C0190/R0220 se nahrazuje tímto:

„C0020, C0030, C0060, C0090, C0100, C0160, C0190/R0220

Nejlepší odhad produktů s právem na odbytné

Výše hrubého nejlepšího odhadu produktů s právem na odbytné pro každý druh pojištění ve smyslu definice v příloze I nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/35.

Tato částka je zahrnuta i do R0030 až R0090.“

b)

mezi řádky C0030, C0060, C0090, C0160, C0190, C0200/R0230 a C0020, C0100/R0240 se vkládají nové řádky, které znějí:

„C0150/R0230

Hrubý nejlepší odhad pro peněžní tok, peněžní odtok, budoucí zaručené a nezaručené podíly na zisku – celkem (životní pojištění jiné než zdravotní pojištění, včetně pojištění s plněním vázaným na hodnotu investičního fondu)

Celková výše diskontovaných peněžních odtoků (platby pojistníkům a oprávněným osobám) pro budoucí zaručené podíly na zisku a budoucí nezaručené podíly na zisku pro životní pojištění jiné než zdravotní pojištění, včetně pojištění s plněním vázaným na hodnotu investičního fondu.

C0210/R0230

Hrubý nejlepší odhad pro peněžní tok, peněžní odtok, budoucí zaručené a nezaručené podíly na zisku – celkem (zdravotní pojištění podobné životnímu)

Celková výše diskontovaných peněžních odtoků (platby pojistníkům a oprávněným osobám) pro budoucí zaručené podíly na zisku a budoucí nezaručené podíly na zisku pro zdravotní pojištění podobné životnímu.“

c)

mezi řádky C0020, C0100/R0240 a C0020, C0100/R0250 se vkládají nové řádky, které znějí:

„C0150/R0240

Hrubý nejlepší odhad pro peněžní tok, peněžní odtok, budoucí zaručené podíly na zisku – celkem (životní pojištění jiné než zdravotní pojištění, včetně pojištění s plněním vázaným na hodnotu investičního fondu)

Celková výše hrubého nejlepšího odhadu pro peněžní tok, peněžní odtok, budoucí zaručené podíly na zisku pro životní pojištění jiné než zdravotní pojištění, včetně pojištění s plněním vázaným na hodnotu investičního fondu.“

d)

mezi řádky C0020, C0100/R0250 a C0020, C0030, C0060, C0090, C0100, C0160, C0190, C0200/R0260 se vkládají nové řádky, které znějí:

„C0150/R0250

Hrubý nejlepší odhad pro peněžní tok, peněžní odtok, budoucí nezaručené podíly na zisku – pojištění s podílem na zisku – celkem (životní pojištění jiné než zdravotní pojištění, včetně pojištění s plněním vázaným na hodnotu investičního fondu)

Celková výše hrubého nejlepšího odhadu pro peněžní tok, peněžní odtok, budoucí nezaručené podíly na zisku – pojištění s podílem na zisku pro životní pojištění jiné než zdravotní pojištění, včetně pojištění s plněním vázaným na hodnotu investičního fondu).“;

10)

v části S.14.01 – Analýza závazků ze životního pojištění se tabulka mění takto:

a)

ve třetím sloupci („Pokyny“) řádku C0080 se druhý odstavec zrušuje;

b)

řádek C0210 se zrušuje;

c)

za řádek C0200 se doplňuje nový řádek, který zní:

„C0260

Roční zaručená sazba (po průměrné trvání záruky)

Průměrná zaručená sazba pro pojistníka po zbývající dobu platnosti smlouvy, vyjádřená v procentech. Použitelná pouze za předpokladu, že je ve smlouvě stanovena zaručená sazba.

Nelze použít pro smlouvy s plněním vázaným na hodnotu investičního fondu.“;

11)

v části S.15.01 – Popis záruk variabilních anuit se znění třetího sloupce („Pokyny“) řádku C0100 tabulky nahrazuje tímto:

„Uveďte výši zaručeného plnění.“;

12)

v části S.15.02 – Zajištění záruk variabilních anuit se znění třetího sloupce („Pokyny“) řádku C0140 tabulky nahrazuje tímto:

„Hospodářským výsledkem“ se rozumí výsledek, který vznikl na základě záruky pojistek během roku, za nějž se podává zpráva, vzhledem k výsledku zajišťovací strategie. Pokud se zajištění vztahuje na portfolio produktů, například v případech, kdy zajišťovací nástroje nemusí být přiřazeny konkrétním produktům, přiřadí podnik účinek zajištění k jednotlivým produktům pomocí váhy každého z těchto produktů v buňce „Hospodářský výsledek bez zajištění“ (C0110). Nevykazuje se v případě, že podnik nemá vlastní zajišťovací program, ale pouze zajišťuje záruční část.“;

13)

v části S.16.01 – Informace o rentách (důchodech) vyplývajících ze závazků týkajících se neživotního pojištění se ve třetím sloupci („Pokyny“) řádku Z0010 tabulky taxativní seznam nahrazuje tímto:

„1 –

1 a 13 Pojištění léčebných výloh

2 –

2 a 14 Pojištění ochrany příjmu

3 –

3 a 15 Pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání

4 –

4 a 16 Pojištění odpovědnosti za škodu z provozu motorových vozidel

5 –

5 a 17 Ostatní pojištění motorových vozidel

6 –

6 a 18 Pojištění námořní a letecké dopravy a pojištění přepravy

7 –

7 a 19 Pojištění pro případ požáru a jiných škod na majetku

8 –

8 a 20 Obecné pojištění odpovědnosti

9 –

9 a 21 Pojištění úvěrů a záruk

10 –

10 a 22 Pojištění právní ochrany

11 –

11 a 23 Pojištění asistence

12 –

12 a 24 Pojištění různých finančních ztrát

25 –

Aktivní neproporcionální zajištění (zdravotní pojištění)

26 –

Aktivní neproporcionální zajištění (pojištění odpovědnosti)

27 –

Aktivní neproporcionální zajištění (pojištění námořní a letecké dopravy a pojištění přepravy)

28 –

Aktivní neproporcionální zajištění (pojištění majetku)“;

14)

v šabloně S.22.03 se ve třetím sloupci tabulky pokyny pro C0010/R0060 nahrazují tímto:

„Vyrovnávací úprava u bezrizikové úrokové míry pro vykazované portfolio, uváděná v bazických bodech s použitím desetinného zápisu, např. 100 bazických bodů se vykazuje jako 0,01.“;

15)

v části S.22.05 – Celkový výpočet přechodných opatření u technických rezerv se ve třetím sloupci („Pokyny“) řádku C0010/R0070 tabulky druhý odstavec nahrazuje tímto:

„Pokud se neuplatní žádné omezení, vykazuje se částka vypočtená jako R0060*(R0010–R0050).“;

16)

v části S.22.06 – Nejlepší odhad podléhající koeficientu volatility podle země a měny se pod nadpisem „Obecné poznámky“ čtvrtý odstavec nahrazuje tímto:

„Vykazují se informace v souvislosti s podstatnými závazky v zemích a měnách, pro které je uplatňován měnový koeficient volatility a případně i zvýšení pro danou zemi, dokud není vykázáno 90 % celkového nejlepšího odhadu podléhajícího koeficientu volatility podle jednotlivých měn a zemí.“;

17)

část S.23.04 – Seznam položek kapitálu se mění takto:

a)

znění třetího sloupce („Pokyny“) řádku C0370 tabulky se nahrazuje tímto:

„Zde se uvádí datum první lhůty vypověditelnosti (splatnosti) podřízených závazků v budoucnosti. Uvede se ve formátu podle normy ISO 8601 (rrrr–mm–dd).“;

b)

znění třetího sloupce („Pokyny“) řádku C0710/R0020 se nahrazuje tímto:

„Zde se uvádí odpočet pro každý účelově vázaný fond/každé portfolio vyrovnávací úpravy v souladu s článkem 81 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/35.“;

18)

v části S.26.01 – Solventnostní kapitálový požadavek – tržní riziko se tabulka mění takto:

a)

řádky R0290/C0020 až R0290/C0080 se zrušují;

b)

mezi řádky R0260–R0280/C0040 a R0300/C0020 se doplňují nové řádky, které znějí:

„R0291/C0020

Počáteční absolutní hodnoty před prudkým výkyvem – aktiva – akciové riziko – akcie způsobilých infrastrukturních společností

Jde o počáteční absolutní hodnotu aktiv citlivých na akciové riziko u akcií způsobilých infrastrukturních společností.

Tato buňka nezahrnuje částky vymahatelné ze zajistných smluv a od zvláštních účelových jednotek.

R0291/C0030

Počáteční absolutní hodnoty před prudkým výkyvem – závazky – akciové riziko – akcie způsobilých infrastrukturních společností

Jde o počáteční absolutní hodnotu závazků citlivých na akciové riziko u akcií způsobilých infrastrukturních společností.

Částka technických rezerv se očistí o částky vymahatelné ze zajistných smluv a od zvláštních účelových jednotek.

R0291/C0040

Absolutní hodnoty po prudkém výkyvu – aktiva – akciové riziko – akcie způsobilých infrastrukturních společností

Jde o absolutní hodnotu aktiv citlivých na požadavek akciového rizika u akcií způsobilých infrastrukturních společností, a to po prudkém výkyvu.

Do této buňky nejsou zahrnuty částky vymahatelné ze zajistných smluv a od zvláštních účelových jednotek.

R0291/C0050

Absolutní hodnoty po prudkém výkyvu – závazky (po schopnosti technických rezerv absorbovat ztrátu) – akciové riziko – akcie způsobilých infrastrukturních společností

Jde o absolutní hodnotu závazků citlivých na akciové riziko (u akcií způsobilých infrastrukturních společností), a to po prudkém výkyvu a po schopnosti technických rezerv absorbovat ztrátu.

Částka technických rezerv se očistí o částky vymahatelné ze zajistných smluv a od zvláštních účelových jednotek.

R0291/C0060

Absolutní hodnota po prudkém výkyvu – čistý solventnostní kapitálový požadavek – akciové riziko – akcie způsobilých infrastrukturních společností

Jde o čistý kapitálový požadavek k akciovému riziku (u akcií způsobilých infrastrukturních společností) po úpravě o schopnost technických rezerv absorbovat ztrátu.

R0291/C0070

Absolutní hodnoty po prudkém výkyvu – závazky (před schopností technických rezerv absorbovat ztrátu) – akciové riziko – akcie způsobilých infrastrukturních společností

Jde o absolutní hodnotu závazků citlivých na akciové riziko (u akcií způsobilých infrastrukturních společností), a to po prudkém výkyvu, ale před schopností technických rezerv absorbovat ztrátu.

Částka technických rezerv se očistí o částky vymahatelné ze zajistných smluv a od zvláštních účelových jednotek.

R0291/C0080

Absolutní hodnota po prudkém výkyvu – hrubý solventnostní kapitálový požadavek – akciové riziko – akcie způsobilých infrastrukturních společností

Jde o hrubý kapitálový požadavek k akciovému riziku u akcií způsobilých infrastrukturních společností, tedy před schopností technických rezerv absorbovat ztrátu.“

c)

mezi řádky R0291/C0080 a R0300/C0020 se doplňují nové řádky, které znějí:

„R0292/C0020

Počáteční absolutní hodnoty před prudkým výkyvem – aktiva – akciové riziko – akcie způsobilé infrastruktury

Jde o počáteční absolutní hodnotu aktiv citlivých na akciové riziko u akcií způsobilé infrastruktury.

Do této buňky nejsou zahrnuty částky vymahatelné ze zajistných smluv a od zvláštních účelových jednotek.

R0292/C0030

Počáteční absolutní hodnoty před prudkým výkyvem – závazky – akciové riziko – akcie způsobilé infrastruktury

Jde o počáteční absolutní hodnotu závazků citlivých na akciové riziko u akcií způsobilé infrastruktury.

Částka technických rezerv se očistí o částky vymahatelné ze zajistných smluv a od zvláštních účelových jednotek.

R0292/C0040

Absolutní hodnoty po prudkém výkyvu – aktiva – akciové riziko – akcie způsobilé infrastruktury

Jde o absolutní hodnotu aktiv citlivých na požadavek akciového rizika u akcií způsobilé infrastruktury, a to po prudkém výkyvu.

Do této buňky nejsou zahrnuty částky vymahatelné ze zajistných smluv a od zvláštních účelových jednotek.

R0292/C0050

Absolutní hodnoty po prudkém výkyvu – závazky (po schopnosti technických rezerv absorbovat ztrátu) – akciové riziko – akcie způsobilé infrastruktury

Jde o absolutní hodnotu závazků citlivých na akciové riziko (u akcií způsobilé infrastruktury), a to po prudkém výkyvu a po schopnosti technických rezerv absorbovat ztrátu.

Částka technických rezerv se očistí o částky vymahatelné ze zajistných smluv a od zvláštních účelových jednotek.

R0292/C0060

Absolutní hodnota po prudkém výkyvu – čistý solventnostní kapitálový požadavek – akciové riziko – akcie způsobilé infrastruktury

Jde o čistý kapitálový požadavek k akciovému riziku (u akcií způsobilé infrastruktury) po úpravě o schopnost technických rezerv absorbovat ztrátu.

R0292/C0070

Absolutní hodnoty po prudkém výkyvu – závazky (před schopností technických rezerv absorbovat ztrátu) – akciové riziko – akcie způsobilé infrastruktury

Jde o absolutní hodnotu závazků citlivých na akciové riziko (u akcií způsobilé infrastruktury), a to po prudkém výkyvu, ale před schopností technických rezerv absorbovat ztrátu.

Částka technických rezerv se očistí o částky vymahatelné ze zajistných smluv a od zvláštních účelových jednotek.

R0292/C0080

Absolutní hodnota po prudkém výkyvu – hrubý solventnostní kapitálový požadavek – akciové riziko – akcie způsobilé infrastruktury

Jde o hrubý kapitálový požadavek k akciovému riziku u akcií způsobilé infrastruktury, tedy před schopností technických rezerv absorbovat ztrátu.“

d)

řádky R0411/C0020 až R0411/C0080 se zrušují;

e)

mezi řádky R0410/C0080 a R0412/C0020 se vkládají nové řádky, které znějí:

„R0413/C0020

Počáteční absolutní hodnoty před prudkým výkyvem – aktiva – riziko kreditního rozpětí – dluhopisy a úvěry (investice do způsobilé infrastruktury)

Jde o počáteční absolutní hodnotu aktiv citlivých na riziko kreditního rozpětí u dluhopisů a úvěrů, které jsou investicemi do způsobilé infrastruktury jinými než do infrastrukturních společností.

Do této buňky nejsou zahrnuty částky vymahatelné ze zajistných smluv a od zvláštních účelových jednotek.

R0413/C0030

Počáteční absolutní hodnoty před prudkým výkyvem – závazky – riziko kreditního rozpětí – dluhopisy a úvěry (investice do způsobilé infrastruktury)

Jde o počáteční absolutní hodnotu závazků citlivých na riziko kreditního rozpětí u dluhopisů a úvěrů, které jsou investicemi do způsobilé infrastruktury jinými než do infrastrukturních společností. Tato hodnota se vykazuje, pouze pokud lze rozdělení mezi R0412, R0413 a R0414 odvodit z metody použité pro výpočet. Pokud toto rozdělení není možné, vyplní se pouze R0410.

Částka technických rezerv se očistí o částky vymahatelné ze zajistných smluv a od zvláštních účelových jednotek.

R0413/C0040

Absolutní hodnoty po prudkém výkyvu – aktiva – riziko kreditního rozpětí – dluhopisy a úvěry (investice do způsobilé infrastruktury)

Jde o absolutní hodnotu aktiv citlivých na riziko kreditního rozpětí u dluhopisů a úvěrů, které jsou investicemi do způsobilé infrastruktury jinými než do infrastrukturních společností, a to po prudkém výkyvu.

Do této buňky nejsou zahrnuty částky vymahatelné ze zajistných smluv a od zvláštních účelových jednotek.

R0413/C0050

Absolutní hodnoty po prudkém výkyvu – závazky (po schopnosti technických rezerv absorbovat ztrátu) – riziko kreditního rozpětí – dluhopisy a úvěry (investice do způsobilé infrastruktury)

Jde o absolutní hodnotu závazků, která tvoří podklad pro kapitálový požadavek k riziku kreditního rozpětí u dluhopisů a úvěrů, které jsou investicemi do způsobilé infrastruktury jinými než do infrastrukturních společností, a to po prudkém výkyvu a po schopnosti technických rezerv absorbovat ztrátu. Tato hodnota se vykazuje, pouze pokud lze rozdělení mezi R0412, R0413 a R0414 odvodit z metody použité pro výpočet. Pokud toto rozdělení není možné, vyplní se pouze R0410.

Částka technických rezerv se očistí o částky vymahatelné ze zajistných smluv a od zvláštních účelových jednotek.

R0413/C0060

Absolutní hodnota po prudkém výkyvu – čistý solventnostní kapitálový požadavek – riziko kreditního rozpětí – dluhopisy a úvěry (investice do způsobilé infrastruktury)

Jde o čistý kapitálový požadavek k riziku kreditního rozpětí u dluhopisů a úvěrů, které jsou investicemi do způsobilé infrastruktury jinými než do infrastrukturních společností, po úpravě o schopnost technických rezerv absorbovat ztrátu. Tato hodnota se vykazuje, pouze pokud lze rozdělení mezi R0412, R0413 a R0414 odvodit z metody použité pro výpočet. Pokud toto rozdělení není možné, vyplní se pouze R0410.

Pokud R0010/C0010 = 1, tato položka se nevykazuje.

R0413/C0070

Absolutní hodnoty po prudkém výkyvu – závazky (před schopností technických rezerv absorbovat ztrátu) – riziko kreditního rozpětí – dluhopisy a úvěry (investice do způsobilé infrastruktury)

Jde o absolutní hodnotu závazků citlivých na riziko kreditního rozpětí u dluhopisů a úvěrů, které jsou investicemi do způsobilé infrastruktury jinými než do infrastrukturních společností, a to po prudkém výkyvu, ale před schopností technických rezerv absorbovat ztrátu. Tato hodnota se vykazuje, pouze pokud lze rozdělení mezi R0412, R0413 a R0414 odvodit z metody použité pro výpočet. Pokud toto rozdělení není možné, vyplní se pouze R0410.

Částka technických rezerv se očistí o částky vymahatelné ze zajistných smluv a od zvláštních účelových jednotek.

R0413/C0080

Absolutní hodnota po prudkém výkyvu – hrubý solventnostní kapitálový požadavek – riziko kreditního rozpětí – dluhopisy a úvěry (investice do způsobilé infrastruktury)

Jde o hrubý kapitálový požadavek k riziku kreditního rozpětí u dluhopisů a úvěrů, které jsou investicemi do způsobilé infrastruktury jinými než do infrastrukturních společností, tedy před schopností technických rezerv absorbovat ztrátu. Tato hodnota se vykazuje, pouze pokud lze rozdělení mezi R0412, R0413 a R0414 odvodit z metody použité pro výpočet. Pokud toto rozdělení není možné, vyplní se pouze R0410.

Pokud R0010/C0010 = 1, tato položka se nevykazuje.“;

f)

řádky R0412/C0020 až R0412/C0080 tabulky se nahrazují tímto:

„R0412/C0020

Počáteční absolutní hodnoty před prudkým výkyvem – aktiva – riziko kreditního rozpětí – dluhopisy a úvěry (jiné než investice do způsobilé infrastruktury)

Jde o počáteční absolutní hodnotu aktiv citlivých na riziko kreditního rozpětí u jiných dluhopisů a úvěrů než u těch, které jsou investicemi do způsobilé infrastruktury a do způsobilých infrastrukturních společností.

Do této buňky nejsou zahrnuty částky vymahatelné ze zajistných smluv a od zvláštních účelových jednotek.

R0412/C0030

Počáteční absolutní hodnoty před prudkým výkyvem – závazky – riziko kreditního rozpětí – dluhopisy a úvěry (jiné než investice do způsobilé infrastruktury)

Jde o počáteční absolutní hodnotu závazků citlivých na riziko kreditního rozpětí u jiných dluhopisů a úvěrů než u těch, které jsou investicemi do způsobilé infrastruktury a do způsobilých infrastrukturních společností. Tato hodnota se vykazuje, pouze pokud lze rozdělení mezi R0412, R0413 a R0414 odvodit z metody použité pro výpočet. Pokud toto rozdělení není možné, vyplní se pouze R0410.

Částka technických rezerv se očistí o částky vymahatelné ze zajistných smluv a od zvláštních účelových jednotek.

R0412/C0040

Absolutní hodnoty po prudkém výkyvu – aktiva – riziko kreditního rozpětí – dluhopisy a úvěry (jiné než investice do způsobilé infrastruktury)

Jde o absolutní hodnotu aktiv citlivých na riziko kreditního rozpětí u jiných dluhopisů a úvěrů než u těch, které jsou investicemi do způsobilé infrastruktury a do infrastrukturních společností, a to po prudkém výkyvu.

Do této buňky nejsou zahrnuty částky vymahatelné ze zajistných smluv a od zvláštních účelových jednotek.

R0412/C0050

Absolutní hodnoty po prudkém výkyvu – závazky (po schopnosti technických rezerv absorbovat ztrátu) – riziko kreditního rozpětí – dluhopisy a úvěry (jiné než investice do způsobilé infrastruktury)

Jde o absolutní hodnotu závazků, která tvoří podklad pro kapitálový požadavek k riziku kreditního rozpětí u jiných dluhopisů a úvěrů než u těch, které jsou investicemi do způsobilé infrastruktury a do způsobilých infrastrukturních společností, a to po prudkém výkyvu a po schopnosti technických rezerv absorbovat ztrátu. Tato hodnota se vykazuje, pouze pokud lze rozdělení mezi R0412, R0413 a R0414 odvodit z metody použité pro výpočet. Pokud toto rozdělení není možné, vyplní se pouze R0410.

Částka technických rezerv se očistí o částky vymahatelné ze zajistných smluv a od zvláštních účelových jednotek.

R0412/C0060

Absolutní hodnota po prudkém výkyvu – čistý solventnostní kapitálový požadavek – riziko kreditního rozpětí – dluhopisy a úvěry (jiné než investice do způsobilé infrastruktury)

Jde o čistý kapitálový požadavek k riziku kreditního rozpětí u jiných dluhopisů a úvěrů než u těch, které jsou investicemi do způsobilé infrastruktury a do způsobilých infrastrukturních společností, po úpravě o schopnost technických rezerv absorbovat ztrátu. Tato hodnota se vykazuje, pouze pokud lze rozdělení mezi R0412, R0413 a R0414 odvodit z metody použité pro výpočet. Pokud toto rozdělení není možné, vyplní se pouze R0410.

Pokud R0010/C0010 = 1, tato položka se nevykazuje.

R0412/C0070

Absolutní hodnoty po prudkém výkyvu – závazky (před schopností technických rezerv absorbovat ztrátu) – riziko kreditního rozpětí – dluhopisy a úvěry (jiné než investice do způsobilé infrastruktury)

Jde o absolutní hodnotu závazků citlivých na riziko kreditního rozpětí u jiných dluhopisů a úvěrů než u těch, které jsou investicemi do způsobilé infrastruktury a do způsobilých infrastrukturních společností, a to po prudkém výkyvu, ale před schopností technických rezerv absorbovat ztrátu. Tato hodnota se vykazuje, pouze pokud lze rozdělení mezi R0412, R0413 a R0414 odvodit z metody použité pro výpočet. Pokud toto rozdělení není možné, vyplní se pouze R0410.

Částka technických rezerv se očistí o částky vymahatelné ze zajistných smluv a od zvláštních účelových jednotek.

R0412/C0080

Absolutní hodnota po prudkém výkyvu – hrubý solventnostní kapitálový požadavek – riziko kreditního rozpětí – dluhopisy a úvěry (jiné než investice do způsobilé infrastruktury)

Jde o hrubý kapitálový požadavek k riziku kreditního rozpětí u jiných dluhopisů a úvěrů než u těch, které jsou investicemi do způsobilé infrastruktury a do způsobilých infrastrukturních společností, tedy před schopností technických rezerv absorbovat ztrátu. Tato hodnota se vykazuje, pouze pokud lze rozdělení mezi R0412, R0413 a R0414 odvodit z metody použité pro výpočet. Pokud toto rozdělení není možné, vyplní se pouze R0410.

Pokud R0010/C0010 = 1, tato položka se nevykazuje.“

g)

mezi řádky R0412/C0080 a R0420/C0060 se vkládají nové řádky, které znějí:

„R0414/C0020

Počáteční absolutní hodnoty před prudkým výkyvem – aktiva – riziko kreditního rozpětí – dluhopisy a úvěry (investice do způsobilých infrastrukturních společností)

Jde o počáteční absolutní hodnotu aktiv citlivých na riziko kreditního rozpětí u dluhopisů a úvěrů, které jsou investicemi do způsobilých infrastrukturních společností.

Do této buňky nejsou zahrnuty částky vymahatelné ze zajistných smluv a od zvláštních účelových jednotek.

R0414/C0030

Počáteční absolutní hodnoty před šokem – závazky – riziko kreditního rozpětí – dluhopisy a úvěry (investice do způsobilých infrastrukturních společností)

Jde o počáteční absolutní hodnotu závazků citlivých na riziko kreditního rozpětí u dluhopisů a úvěrů, které jsou investicemi do způsobilých infrastrukturních společností. Tato hodnota se vykazuje, pouze pokud lze rozdělení mezi R0412, R0413 a R0414 odvodit z metody použité pro výpočet. Pokud toto rozdělení není možné, vyplní se pouze R0410.

Částka technických rezerv se očistí o částky vymahatelné ze zajistných smluv a od zvláštních účelových jednotek.

R0414/C0040

Absolutní hodnoty po prudkém výkyvu – aktiva – riziko kreditního rozpětí – dluhopisy a úvěry (investice do způsobilých infrastrukturních společností)

Jde o absolutní hodnotu aktiv citlivých na riziko kreditního rozpětí u dluhopisů a úvěrů, které jsou investicemi do způsobilých infrastrukturních společností, a to po prudkém výkyvu.

Do této buňky nejsou zahrnuty částky vymahatelné ze zajistných smluv a od zvláštních účelových jednotek.

R0414/C0050

Absolutní hodnoty po prudkém výkyvu – závazky (po schopnosti technických rezerv absorbovat ztrátu) – riziko kreditního rozpětí – dluhopisy a úvěry (investice do způsobilých infrastrukturních společností)

Jde o absolutní hodnotu závazků, která tvoří podklad pro kapitálový požadavek k riziku kreditního rozpětí u dluhopisů a úvěrů, které jsou investicemi do způsobilých infrastrukturních společností, a to po prudkém výkyvu a po schopnosti technických rezerv absorbovat ztrátu. Tato hodnota se vykazuje, pouze pokud lze rozdělení mezi R0412, R0413 a R0414 odvodit z metody použité pro výpočet. Pokud toto rozdělení není možné, vyplní se pouze R0410.

Částka technických rezerv se očistí o částky vymahatelné ze zajistných smluv a od zvláštních účelových jednotek.

R0414/C0060

Absolutní hodnota po prudkém výkyvu – čistý solventnostní kapitálový požadavek – riziko kreditního rozpětí – dluhopisy a úvěry (investice do způsobilých infrastrukturních společností)

Jde o čistý kapitálový požadavek k riziku kreditního rozpětí u dluhopisů a úvěrů, které jsou investicemi do způsobilých infrastrukturních společností, po úpravě o schopnost technických rezerv absorbovat ztrátu. Tato hodnota se vykazuje, pouze pokud lze rozdělení mezi R0412, R0413 a R0414 odvodit z metody použité pro výpočet. Pokud toto rozdělení není možné, vyplní se pouze R0410.

Pokud R0010/C0010 = 1, tato položka se nevykazuje.

R0414/C0070

Absolutní hodnoty po prudkém výkyvu – závazky (před schopností technických rezerv absorbovat ztrátu) – riziko kreditního rozpětí – dluhopisy a úvěry (investice do způsobilých infrastrukturních společností)

Jde o absolutní hodnotu závazků citlivých na riziko kreditního rozpětí u dluhopisů a úvěrů, které jsou investicemi do způsobilých infrastrukturních společností, a to po prudkém výkyvu, ale před schopností technických rezerv absorbovat ztrátu. Tato hodnota se vykazuje, pouze pokud lze rozdělení mezi R0412, R0413 a R0414 odvodit z metody použité pro výpočet. Pokud toto rozdělení není možné, vyplní se pouze R0410.

Částka technických rezerv se očistí o částky vymahatelné ze zajistných smluv a od zvláštních účelových jednotek.

R0414/C0080

Absolutní hodnota po prudkém výkyvu – hrubý solventnostní kapitálový požadavek – riziko kreditního rozpětí – dluhopisy a úvěry (investice do způsobilých infrastrukturních společností)

Jde o hrubý kapitálový požadavek k riziku kreditního rozpětí u dluhopisů a úvěrů, které jsou investicemi do způsobilých infrastrukturních společností, tedy před schopností technických rezerv absorbovat ztrátu. Tato hodnota se vykazuje, pouze pokud lze rozdělení mezi R0412, R0413 a R0414 odvodit z metody použité pro výpočet. Pokud toto rozdělení není možné, vyplní se pouze R0410.

Pokud R0010/C0010 = 1, tato položka se nevykazuje.“;

19)

v části S.29.01 – Přebytek aktiv nad závazky se ve třetím sloupci („Pokyny“) řádku C0030/R0190 tabulky doplňuje nová věta, která zní:

„Tato částka nezahrnuje částku vlastních akcií.“;

20)

část S.29.02 – Přebytek aktiv nad závazky – v důsledku investic a finančních závazků se mění takto:

a)

pod nadpisem „Obecné poznámky“ se třetí odstavec nahrazuje tímto:

„Rozsah této šablony:

i.

zahrnuje investice;

ii.

zahrnuje pozici derivátů u závazků (jako investice);

iii.

zahrnuje vlastní akcie;

iv.

zahrnuje finanční závazky (včetně podřízených závazků);

v.

zahrnuje aktiva držená v investičních a indexových fondech;

vi.

vylučuje nemovitý majetek držený pro vlastní potřebu.“;

b)

pod nadpisem „Obecné poznámky“ se pátý a šestý odstavec nahrazují tímto:

„Rozdíl mezi šablonou S.29.02 (poslední tabulka) a informacemi v šabloně S.09.01 tvoří začlenění výnosu z vlastních akcií a vyloučení nemovitého majetku drženého pro vlastní potřebu. Účelem této šablony je podrobně vysvětlit změny v přebytku aktiv nad závazky v souvislosti s investicemi a s ohledem na:

i.

pohyby v ocenění s dopadem na přebytek aktiv nad závazky (např. realizované zisky a ztráty z prodeje, ale i oceňovací rozdíly);

ii.

výnosy vytvořené investicemi;

iii.

náklady související s investicemi (včetně poplatků za úroky u finančních závazků).“;

c)

v tabulce se znění třetího sloupce („Pokyny“) řádku C0010/R0050 nahrazuje tímto:

„Výdaje vyplývající z investic včetně poplatků za úroky z podřízených a finančních závazků, včetně:

nákladů na správu investic – v souvislosti s ”Investicemi“ a ”Vlastními akciemi“,

poplatky za úroky z podřízených a finančních závazků v souvislosti s ”Finančními závazky vyjma dluhů vůči úvěrovým institucím“, jakož i s ”Dluhy vůči úvěrovým institucím“ a ”Podřízenými závazky“.

Tyto náklady a poplatky odpovídají nákladům zaznamenaným a uznaným na akruální bázi na konci období.“;

d)

v tabulce se znění první věty třetího sloupce („Pokyny“) řádku C0010/R0070 nahrazuje tímto:

„Výše dividend nabytých v období, za něž se podává zpráva, kromě jakýchkoli dividend z majetku drženého pro vlastní potřebu.“;

e)

v tabulce se znění první věty třetího sloupce („Pokyny“) řádku C0010/R0080 nahrazuje tímto:

„Výše úroků nabytých v období, za něž se podává zpráva, kromě jakýchkoli úroků z majetku drženého pro vlastní potřebu.“;

f)

v tabulce se znění první věty třetího sloupce („Pokyny“) řádku C0010/R0090 nahrazuje tímto:

„Výše rent nabytých v období, za něž se podává zpráva, kromě jakýchkoli rent z majetku drženého pro vlastní potřebu.“;

g)

v tabulce se znění třetího sloupce („Pokyny“) řádku C0010/R0100 nahrazuje tímto:

„Výše jiného investičního příjmu obdrženého a vzniklého na konci roku, za nějž se podává zpráva. Použitelná na jiný investiční příjem neuvažovaný v buňkách C0010/R0070, C0010/R0080 a C0010/R0090, jako jsou poplatky za zapůjčení cenných papírů, poplatky za závazky atd., kromě příjmu z majetku drženého pro vlastní potřebu.“;

21)

část S.29.03 – Přebytek aktiv nad závazky – v důsledku technických rezerv se mění takto:

a)

pod nadpisem „Obecné poznámky“ se doplňuje nový odstavec, který zní:

„Do šablony se zahrne přijaté zajištění vzniklé v souvislosti s plněním vázaným na hodnotu investičního fondu a na index.“;

b)

v tabulce se znění třetího sloupce („Pokyny“) řádku C0010–C0020/R0080 nahrazuje tímto:

„Změna nejlepšího odhadu zde zachycená se týká výhradně peněžních toků projektovaných na konci období v porovnání s peněžními toky, které byly projektovány na začátku období pro období N + 1 a budoucí.

Zachycuje pouze změny v důsledku realizace peněžních toků v roce N a není spojena se změnami v předpokladech.“;

c)

v tabulce se první odstavec ve třetím sloupci („Pokyny“) řádku C0010–C0020/R0090 nahrazuje tímto:

„Především znamená změny nejlepšího odhadu nevyvolané realizovanými technickými toky a změny předpokladů přímo spojených s pojistnými riziky (tj. míry storen), které lze označit jako neekonomické předpoklady.“;

d)

v tabulce se znění třetího sloupce („Pokyny“) řádku C0050–C0060/R0190 nahrazuje tímto:

„Očekává se, že tyto buňky se týkají především neživotního pojištění a odkazují na změny v rezervách na pojistné (nebo v jejich části) (tj. v souvislosti se všemi uznanými závazky v rámci smlouvy v den ocenění, kdy plnění ještě neproběhlo) takto:

Určete část rezerv na pojistné na konci roku (N) v souvislosti s dobou krytí začínající po ukončení roku N.

Určete část rezerv na pojistné na konci roku (N – 1) v souvislosti s dobou krytí začínající po ukončení roku N.

Vyvoďte změnu z těchto dvou údajů.“;

e)

v tabulce se znění třetího sloupce („Pokyny“) řádku C0050–C0060/R0200 nahrazuje tímto:

„Očekává se, že se tyto buňky týkají především neživotního pojištění a odkazují na následující případy:

a)

rezervy na pojistné (nebo jejich část) na konci roku N – 1, které se na konci roku N změnily na rezervy na pojistné události, protože během daného období došlo k pojistné události;

b)

rezervy na pojistné události se týkaly pojistných událostí, k nimž došlo v průběhu období (pro které nebyly na konci roku N – 1 žádné rezervy na pojistné).

Výpočet může vypadat takto:

Určete část rezerv na pojistné události na konci roku (N) v souvislosti s riziky krytými během období.

Určete část rezerv na pojistné na konci roku (N – 1) v souvislosti s riziky krytými během období.

Vyvoďte změnu z těchto dvou údajů.“;

f)

v tabulce se znění třetího sloupce („Pokyny“) řádku C0050–C0060/R0230 nahrazuje tímto:

„Změna nejlepšího odhadu zde zachycená se týká výhradně peněžních toků projektovaných na konci období v porovnání s peněžními toky, které byly projektovány na začátku období pro období N + 1 a budoucí.

Zachycuje pouze změny v důsledku realizace peněžních toků v roce N a není spojena se změnami v předpokladech.“;

g)

v tabulce se znění třetího sloupce („Pokyny“) řádku C0050–C0060/R0240 nahrazuje tímto:

„Především znamená změny v nejlepším odhadu nevyvolané realizovanými technickými toky a změny předpokladů přímo spojených s pojistnými riziky (tj. míry storen), které lze označit jako neekonomické předpoklady.“;

Pro vyčlenění přesného rozsahu změny z důvodu změn v předpokladech může výpočet vypadat takto:

 

Vezměte v úvahu počáteční nejlepší odhad (buňka C0050–C0060/R0150), včetně úpravy počátečního nejlepšího odhadu (buňky C0050–C0060/R0160 až R0180) a dopad zrušení peněžních toků projektovaných v roce N (C0050–C0060/R0210 až R0230).

 

Na základě tohoto údaje proveďte výpočty s novými předpoklady nesouvisejícími s diskontními mírami – které platily na konci roku N (jsou-li k dispozici).

 

Získáte tak změnu nejlepšího odhadu související výhradně se změnami v těchto předpokladech. Nemusí být zachycena změna případ od případu z důvodu revize plnění vykázaných, ale nevypořádaných, která by tak musela být přidána.

U neživotního pojištění v případech, kdy tyto změny nelze odlišit od změn na základě zkušeností, uveďte celý údaj v C0060/R0230.“;

h)

v tabulce se znění třetího sloupce („Pokyny“) řádku C0050–C0060/R0260 nahrazuje tímto:

„Odpovídá jiným změnám nejlepšího odhadu, nezachyceným v buňkách C0050/R0150 až R0250 (pro životní pojištění) nebo C0060/R0150 až R0250 (neživotní pojištění).“;

i)

v tabulce se řádek C0090/R0300 nahrazuje tímto:

„C0090/R0300

Čistá změna u pojištění s plněním vázaným na index a na hodnotu investičního fondu

Tato částka představuje čistou změnu aktiv držených pro smlouvy s plněním vázaným na index nebo na hodnotu investičního fondu a technických rezerv vázaných na index a na hodnotu investičního fondu (vypočítaných jako součet nejlepšího odhadu a rizikové přirážky nebo vypočítaných jako celek) v rozvaze.“

j)

v tabulce se znění třetího sloupce („Pokyny“) řádku C0100–C0110/R0310 nahrazuje tímto:

„Výše předepsaného pojistného podle směrnice Solventnost II pro životní a neživotní pojištění.“;

k)

v tabulce se znění třetího sloupce („Pokyny“) řádku C0120–C0130/R0360 nahrazuje tímto:

„Tento výpočet se provádí podle následujícího principu:

Vezměte v úvahu změnu (počáteční minus konečný stav) nejlepšího odhadu, rizikové přirážky a technických rezerv vypočítaných jako celek a po uplatnění přechodných opatření u technických rezerv.

Připočtěte celkovou výši technických toků, tj. přítoky minus odtoky u hrubé hodnoty technické rezervy (C0100/R0340 pro životní pojištění a C0110/R0340 pro neživotní pojištění).“;

l)

v tabulce se znění třetího sloupce („Pokyny“) řádku C0120–C0130/R0370 nahrazuje tímto:

„Tento výpočet se provádí podle následujícího principu:

Vezměte v úvahu změnu částek vymahatelných ze zajištění.

Připočtěte celkovou výši technických toků, tj. přítoky minus odtoky, v souvislosti se zajištěním během období.

Pokud má částka na přebytek aktiv nad závazky pozitivní vliv, je to kladné číslo.“;

22)

v části S.29.04 – Podrobná analýza podle období – technické toky versus technické rezervy se tabulka mění takto:

a)

řádek C0010/R0060 se nahrazuje tímto:

„C0010/R0060

Čistá změna u pojištění s plněním vázaným na index a na hodnotu investičního fondu

Tato částka představuje čistou změnu aktiv držených pro smlouvy s plněním vázaným na index nebo na hodnotu investičního fondu a technických rezerv vázaných na index a na hodnotu investičního fondu (vypočítaných jako součet nejlepšího odhadu a rizikové přirážky nebo vypočítaných jako celek) v rozvaze.“

b)

řádek C0020/R0040 se nahrazuje tímto:

„C0020/R0040

Změna nejlepšího odhadu

Změna nejlepšího odhadu z důvodu projektovaných přítoků a odtoků roku N – rizika přijatá před obdobím (včetně zajištění)

Celková hodnota za všechny vykazované druhy pojištění ve smyslu definice v příloze I nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/35 odpovídá součtu buněk C0010/R0060 až C0010/R0100 ze šablony S.29.03 a C0020/R0060 až C0020/R0100 ze šablony S.29.03.“

c)

řádek C0020/R0060 se nahrazuje tímto:

„C0020/R0060

Čistá změna u pojištění s plněním vázaným na index a na hodnotu investičního fondu

Viz pokyny k C0010/R0060.“

d)

řádek C0030/R0080 se nahrazuje tímto:

„C0030/R0080

Předepsané pojistné

Odpovídá části předepsaného pojistného týkající se rizik krytých po období, tj. pojistnému, které má být zaslouženo po skončení období.

Kromě toho lze pro určení této části pojistného náležející k rizikům krytým po období použít alokační klíče.“

e)

znění třetího sloupce („Pokyny“) řádku C0030/R0110 se nahrazuje tímto:

„Tato změna nejlepšího odhadu odpovídá součtu buněk C0050/R0190 ze šablony S.29.03 a C0060/R0190 ze šablony S.29.03, jestliže je analýza v šabloně S.29.03 provedena na základě druhu pojištění.

Částka se týká změn v rezervách na pojistné (či v jejich části) (tj. v souvislosti se všemi uznanými závazky v rámci smlouvy v den ocenění, kdy plnění ještě neproběhlo) takto:

Určete část rezerv na pojistné na konci roku (N) v souvislosti s dobou krytí začínající po ukončení roku N.

Určete část rezerv na pojistné na konci roku (N – 1) v souvislosti s dobou krytí začínající po ukončení roku N (tj. v případě rezerv na pojistné v souvislosti se závazky pro více než jedno budoucí období, za něž se podává zpráva).

V případě, že rezervy na pojistné na konci roku (N –1 ) obsahují částku, pro kterou během roku N proběhlo plnění, není tato částka brána v úvahu ve změně nejlepšího odhadu u rizik krytých po období, nýbrž ve změně nejlepšího odhadu u rizik krytých během období, jelikož se tato rezerva změnila na rezervu na pojistná plnění.“;

f)

řádek C0030/R0130 se nahrazuje tímto:

„C0030/R0130

Čistá změna u pojištění s plněním vázaným na index a na hodnotu investičního fondu

Tato buňka se nepoužije u neživotního pojištění.

Viz pokyny k C0010/R0060.“

g)

řádek C0040/R0080 se nahrazuje tímto:

„C0040/R0080

Předepsané pojistné

Odpovídá části předepsaného pojistného týkající se rizik krytých během období, tj. zasloužené pojistné podle zásad směrnice Solventnost II.

Kromě toho lze pro určení této části pojistného náležející k rizikům krytým po období použít alokační klíče.“

h)

znění třetího sloupce („Pokyny“) řádku C0040/R0110 se nahrazuje tímto:

„Výše změny nejlepšího odhadu pro rizika krytá během období.

Pro rizika krytá během období: tato změna nejlepšího odhadu odpovídá součtu buněk C0050/R0200 ze šablony S.29.03 a C0060/R0200 ze šablony S.29.03, jestliže je analýza v šabloně S.29.03 provedena na základě druhu pojištění.

Částka odpovídá následujícím případům:

a)

rezervy na pojistné na konci roku N – 1, které se na konci roku N změnily na rezervy na pojistné události, protože v průběhu období došlo k pojistné události;

b)

rezervy na pojistné události se týkaly pojistných událostí, k nimž došlo během období (pro které nebyly na konci roku N – 1 žádné rezervy na pojistné).

Výpočet může vypadat takto:

Určete část rezerv na pojistné události na konci roku (N) v souvislosti s riziky krytými během období.

Určete část rezerv na pojistné události na konci roku (N – 1) v souvislosti s riziky krytými během období.

Vyvoďte změnu z těchto dvou údajů.“;

i)

řádek C0040/R0130 se nahrazuje tímto:

„C0040/R0130

Čistá změna u pojištění s plněním vázaným na index a na hodnotu investičního fondu

Tato buňka se nepoužije u neživotního pojištění.

Viz pokyny k C0010/R0060.“

j)

před řádek C0050/R0090 se vkládá tento řádek:

„C0050/R0080

Předepsané pojistné

Odpovídá části předepsaného pojistného týkající se rizik krytých před začátkem období, tj. zaslouženého pojistného podle zásad směrnice Solventnost II (kdy je pojistné splatné až po uplynutí doby krytí).

Kromě toho lze pro určení této části pojistného použít alokační klíče.“

k)

znění třetího sloupce („Pokyny“) řádku C0050/R0110 se nahrazuje tímto:

„U rizik krytých před obdobím odpovídá projektovaným technickým přítokům a odtokům v roce N pro rizika přijatá před začátkem období. Pro rizika krytá před začátkem období tato změna nejlepšího odhadu odpovídá součtu buněk R0210/C0050–C0060 až R0250/C0050–C0060 ze šablony S.29.03, jestliže je analýza v šabloně S.29.03 provedena na základě druhu pojištění.

Výpočet může vypadat takto:

Vezměte v úvahu část počátečního nejlepšího odhadu týkající se rizik krytých před obdobím, tj. počáteční nejlepší odhad bez rezerv na pojistné.

Vyčleňte výši peněžních toků (peněžní přítok minus peněžní odtok), které byly v rámci tohoto počátečního nejlepšího odhadu projektovány pro uvažované období.

Tato vyčleněná výše peněžního toku se přičte k počátečnímu nejlepšímu odhadu (pro neutralizační účinek).“;

l)

řádek C0050/R0130 se nahrazuje tímto:

„C0050/R0130

Čistá změna u pojištění s plněním vázaným na index a na hodnotu investičního fondu

Tato buňka se nepoužije u neživotního pojištění.

Viz pokyny k C0010/R0060.“;

23)

v části S.30.01 – Dobrovolné krytí – základní údaje pro neživotní a životní pojištění se pod nadpisem „Obecné poznámky“ pátý odstavec nahrazuje tímto:

„Tato šablona je prospektivní (aby byla v souladu se šablonou S.30.03) a jako taková odráží zajistné smlouvy platné a účinné během následujícího roku, za který se podává zpráva, pro vybraných deset nejdůležitějších rizik z hlediska zajištěné expozice pro každý druh pojištění. Podniky vykazují nejvýznamnější rizika následujícího období, za něž se podává zpráva, která jsou kryta zajistnými smlouvami platnými v následujícím období, za něž se podává zpráva. Pokud se strategie zajištění po datu platnosti zásadně změní nebo pokud jsou po datu, k němuž se podává zpráva, a před dalším 1. lednem zajistné smlouvy obnoveny, musí být informace v této šabloně, je-li to relevantní, podány znovu.“;

24)

část S.30.02 – Dobrovolné krytí – údaje o podílech v oblasti neživotního a životního pojištění se mění takto:

a)

pod nadpisem „Obecné poznámky“ se pátý odstavec nahrazuje tímto:

„Tato šablona je prospektivní (aby byla v souladu se šablonou S.30.03) a jako taková odráží zajistné smlouvy platné a účinné během následujícího roku, za který se podává zpráva, pro vybraných deset nejdůležitějších rizik z hlediska zajištěné expozice pro každý druh pojištění. Podniky vykazují nejvýznamnější rizika následujícího období, za něž se podává zpráva, která jsou kryta zajistnými smlouvami platnými v následujícím období, za něž se podává zpráva. Pokud se strategie zajištění po datu platnosti zásadně změní nebo pokud jsou po datu, k němuž se podává zpráva, a před dalším 1. lednem zajistné smlouvy obnoveny, musí být informace v této šabloně, je-li to relevantní, podány znovu.“;

b)

ve třetím sloupci („Pokyny“) řádku C0340 tabulky se taxativní seznam určených externích ratingových agentur nahrazuje tímto:

„—

Euler Hermes Rating GmbH (kód LEI: 391200QXGLWHK9VK6V27)

Japan Credit Rating Agency Ltd (kód LEI: 35380002378CEGMRVW86)

BCRA-Credit Rating Agency AD (kód LEI: 747800Z0IC3P66HTQ142)

Creditreform Rating AG (kód LEI: 391200PHL11KDUTTST66)

Scope Ratings GmbH (dříve Scope Ratings AG a PSR Rating GmbH) (kód LEI: 391200WU1EZUQFHDWE91)

ICAP Group SA (kód LEI: 2138008U6LKT8VG2UK85)

GBB-Rating Gesellschaft für Bonitätsbeurteilung GmbH (kód LEI: 391200OLWXCTKPADVV72)

ASSEKURATA Assekuranz Rating-Agentur GmbH (kód LEI: 529900977LETWLJF3295)

ARC Ratings, S.A. (dříve Companhia Portuguesa de Rating, S.A) (kód LEI: 213800OZNJQMV6UA7D79)

AM Best Europe-Rating Services Ltd. (AMBERS) (kód LEI: 549300VO8J8E5IQV1T26)

DBRS Ratings Limited (kód LEI: 5493008CGCDQLGT3EH93)

Fitch (užije se v případě, že není k dispozici níže uvedené dělení)

Fitch France S.A.S. (kód LEI: 2138009Y4TCZT6QOJO69)

Fitch Deutschland GmbH (kód LEI: 213800JEMOT1H45VN340)

Fitch Italia S.p.A. (kód LEI: 213800POJ9QSCHL3KR31)

Fitch Polska S.A. (kód LEI: 213800RYJTJPW2WD5704)

Fitch Ratings España S.A.U. (kód LEI: 213800RENFIIODKETE60)

Fitch Ratings Limited (kód LEI: 2138009F8YAHVC8W3Q52)

Fitch Ratings CIS Limited (kód LEI: 213800B7528Q4DIF2G76)

Moody's (užije se v případě, že není k dispozici níže uvedené dělení)

Moody's Investors Service Cyprus Ltd (kód LEI: 549300V4LCOYCMNUVR81)

Moody's France S.A.S. (kód LEI: 549300EB2XQYRSE54F02)

Moody's Deutschland GmbH (kód LEI: 549300M5JMGHVTWYZH47)

Moody's Italia S.r.l. (kód LEI: 549300GMXJ4QK70UOU68)

Moody's Investors Service España S.A. (kód LEI: 5493005X59ILY4BGJK90)

Moody's Investors Service Ltd (kód LEI: 549300SM89WABHDNJ349)

Standard & Poor's (užije se v případě, že není k dispozici níže uvedené dělení)

S&P Global Ratings France SAS (kód LEI: 54930035REY2YCDSBH09)

S&P Global Ratings Europe Limited (dříve S&P Global Ratings Italy S.r.l, LEI 54930000NMOJ7ZBUQ063 – fúze ke dni 1. května 2018) (kód LEI: 5493008B2TU3S6QE1E12)

Standard & Poor's Credit Market Services Europe Limited (kód LEI: 549300363WVTTH0TW460)

CRIF Ratings S.r.l. (dříve CRIF S.p.a.) (kód LEI: 8156001AB6A1D740F237)

Capital Intelligence Ratings Ltd (kód LEI: 549300RE88OJP9J24Z18)

European Rating Agency, a.s. (kód LEI: 097900BFME0000038276)

Axesor Risk Management SL (kód LEI: 959800EC2RH76JYS3844)

Cerved Rating Agency S.p.A. (dříve CERVED Group S.p.A.) (kód LEI: 8156004AB6C992A99368)

Kroll Bond Rating Agency (kód LEI: 549300QYZ5CZYXTNZ676)

The Economist Intelligence Unit Ltd (kód LEI: 213800Q7GRZWF95EWN10)

Dagong Europe Credit Rating Srl (Dagong Europe) (kód LEI: 815600BF4FF53B7C6311)

Spread Research (kód LEI: 969500HB6BVM2UJDOC52)

EuroRating Sp. z o.o. (kód LEI: 25940027QWS5GMO74O03)

HR Ratings de México, S.A. de C.V. (HR Ratings) (kód LEI: 549300IFL3XJKTRHZ480)

Moody's Investors Service EMEA Ltd (kód LEI: 54930009NU3JYS1HTT72)

Egan-Jones Ratings Co. (EJR) (kód LEI: 54930016113PD33V1H31)

modeFinance S.r.l. (kód LEI: 815600B85A94A0122614)

INC Rating Sp. z o.o. (kód LEI: 259400SUBF5EPOGK0983)

Rating-Agentur Expert RA GmbH (kód LEI: 213800P3OOBSGWN2UE81)

Kroll Bond Rating Agency Europe Limited (kód LEI: 5493001NGHOLC41ZSK05)

SPMW Rating Sp. z o.o. (kód LEI: 259400PIF3W6YC660564)

Jiná určená ECAI“;

25)

v části S.30.04 – Výstupní program zajištění – údaje o podílech ve třetím sloupci („Pokyny“) řádku C0240 tabulky se taxativní seznam určených externích ratingových agentur nahrazuje tímto:

„—

Euler Hermes Rating GmbH (kód LEI: 391200QXGLWHK9VK6V27)

Japan Credit Rating Agency Ltd (kód LEI: 35380002378CEGMRVW86)

BCRA-Credit Rating Agency AD (kód LEI: 747800Z0IC3P66HTQ142)

Creditreform Rating AG (kód LEI: 391200PHL11KDUTTST66)

Scope Ratings GmbH (dříve Scope Ratings AG a PSR Rating GmbH) (kód LEI: 391200WU1EZUQFHDWE91)

ICAP Group SA (kód LEI: 2138008U6LKT8VG2UK85)

GBB-Rating Gesellschaft für Bonitätsbeurteilung GmbH (kód LEI: 391200OLWXCTKPADVV72)

ASSEKURATA Assekuranz Rating-Agentur GmbH (kód LEI: 529900977LETWLJF3295)

ARC Ratings, S.A. (dříve Companhia Portuguesa de Rating, S.A) (kód LEI: 213800OZNJQMV6UA7D79)

AM Best Europe-Rating Services Ltd. (AMBERS) (kód LEI: 549300VO8J8E5IQV1T26)

DBRS Ratings Limited (kód LEI: 5493008CGCDQLGT3EH93)

Fitch (užije se v případě, že není k dispozici níže uvedené dělení)

Fitch France S.A.S. (kód LEI: 2138009Y4TCZT6QOJO69)

Fitch Deutschland GmbH (kód LEI: 213800JEMOT1H45VN340)

Fitch Italia S.p.A. (kód LEI: 213800POJ9QSCHL3KR31)

Fitch Polska S.A. (kód LEI: 213800RYJTJPW2WD5704)

Fitch Ratings España S.A.U. (kód LEI: 213800RENFIIODKETE60)

Fitch Ratings Limited (kód LEI: 2138009F8YAHVC8W3Q52)

Fitch Ratings CIS Limited (kód LEI: 213800B7528Q4DIF2G76)

Moody's (užije se v případě, že není k dispozici níže uvedené dělení)

Moody's Investors Service Cyprus Ltd (kód LEI: 549300V4LCOYCMNUVR81)

Moody's France S.A.S. (kód LEI: 549300EB2XQYRSE54F02)

Moody's Deutschland GmbH (kód LEI: 549300M5JMGHVTWYZH47)

Moody's Italia S.r.l. (kód LEI: 549300GMXJ4QK70UOU68)

Moody's Investors Service España S.A. (kód LEI: 5493005X59ILY4BGJK90)

Moody's Investors Service Ltd (kód LEI: 549300SM89WABHDNJ349)

Standard & Poor's (užije se v případě, že není k dispozici níže uvedené dělení)

S&P Global Ratings France SAS (kód LEI: 54930035REY2YCDSBH09)

S&P Global Ratings Europe Limited (dříve S&P Global Ratings Italy S.r.l, LEI 54930000NMOJ7ZBUQ063 – fúze ke dni 1. května 2018) (kód LEI: 5493008B2TU3S6QE1E12)

Standard & Poor's Credit Market Services Europe Limited (kód LEI: 549300363WVTTH0TW460)

CRIF Ratings S.r.l. (dříve CRIF S.p.a.) (kód LEI: 8156001AB6A1D740F237)

Capital Intelligence Ratings Ltd (kód LEI: 549300RE88OJP9J24Z18)

European Rating Agency, a.s. (kód LEI: 097900BFME0000038276)

Axesor Risk Management SL (kód LEI: 959800EC2RH76JYS3844)

Cerved Rating Agency S.p.A. (dříve CERVED Group S.p.A.) (kód LEI: 8156004AB6C992A99368)

Kroll Bond Rating Agency (kód LEI: 549300QYZ5CZYXTNZ676)

The Economist Intelligence Unit Ltd (kód LEI: 213800Q7GRZWF95EWN10)

Dagong Europe Credit Rating Srl (Dagong Europe) (kód LEI: 815600BF4FF53B7C6311)

Spread Research (kód LEI: 969500HB6BVM2UJDOC52)

EuroRating Sp. z o.o. (kód LEI: 25940027QWS5GMO74O03)

HR Ratings de México, S.A. de C.V. (HR Ratings) (kód LEI: 549300IFL3XJKTRHZ480)

Moody's Investors Service EMEA Ltd (kód LEI: 54930009NU3JYS1HTT72)

Egan-Jones Ratings Co. (EJR) (kód LEI: 54930016113PD33V1H31)

modeFinance S.r.l. (kód LEI: 815600B85A94A0122614)

INC Rating Sp. z o.o. (kód LEI: 259400SUBF5EPOGK0983)

Rating-Agentur Expert RA GmbH (kód LEI: 213800P3OOBSGWN2UE81)

Kroll Bond Rating Agency Europe Limited (kód LEI: 5493001NGHOLC41ZSK05)

SPMW Rating Sp. z o.o. (kód LEI: 259400PIF3W6YC660564)

Jiná určená ECAI“;

26)

v části S.31.01 – Podíl zajistitelů (včetně finitního zajištění a zvláštních účelových jednotek) se ve třetím sloupci („Pokyny“) řádku C0220 tabulky taxativní seznam určených externích ratingových agentur nahrazuje tímto:

„—

Euler Hermes Rating GmbH (kód LEI: 391200QXGLWHK9VK6V27)

Japan Credit Rating Agency Ltd (kód LEI: 35380002378CEGMRVW86)

BCRA-Credit Rating Agency AD (kód LEI: 747800Z0IC3P66HTQ142)

Creditreform Rating AG (kód LEI: 391200PHL11KDUTTST66)

Scope Ratings GmbH (dříve Scope Ratings AG a PSR Rating GmbH) (kód LEI: 391200WU1EZUQFHDWE91)

ICAP Group SA (kód LEI: 2138008U6LKT8VG2UK85)

GBB-Rating Gesellschaft für Bonitätsbeurteilung GmbH (kód LEI: 391200OLWXCTKPADVV72)

ASSEKURATA Assekuranz Rating-Agentur GmbH (kód LEI: 529900977LETWLJF3295)

ARC Ratings, S.A. (dříve Companhia Portuguesa de Rating, S.A) (kód LEI: 213800OZNJQMV6UA7D79)

AM Best Europe-Rating Services Ltd. (AMBERS) (kód LEI: 549300VO8J8E5IQV1T26)

DBRS Ratings Limited (kód LEI: 5493008CGCDQLGT3EH93)

Fitch (užije se v případě, že není k dispozici níže uvedené dělení)

Fitch France S.A.S. (kód LEI: 2138009Y4TCZT6QOJO69)

Fitch Deutschland GmbH (kód LEI: 213800JEMOT1H45VN340)

Fitch Italia S.p.A. (kód LEI: 213800POJ9QSCHL3KR31)

Fitch Polska S.A. (kód LEI: 213800RYJTJPW2WD5704)

Fitch Ratings España S.A.U. (kód LEI: 213800RENFIIODKETE60)

Fitch Ratings Limited (kód LEI: 2138009F8YAHVC8W3Q52)

Fitch Ratings CIS Limited (kód LEI: 213800B7528Q4DIF2G76)

Moody's (užije se v případě, že není k dispozici níže uvedené dělení)

Moody's Investors Service Cyprus Ltd (kód LEI: 549300V4LCOYCMNUVR81)

Moody's France S.A.S. (kód LEI: 549300EB2XQYRSE54F02)

Moody's Deutschland GmbH (kód LEI: 549300M5JMGHVTWYZH47)

Moody's Italia S.r.l. (kód LEI: 549300GMXJ4QK70UOU68)

Moody's Investors Service España S.A. (kód LEI: 5493005X59ILY4BGJK90)

Moody's Investors Service Ltd (kód LEI: 549300SM89WABHDNJ349)

Standard & Poor's (užije se v případě, že není k dispozici níže uvedené dělení)

S&P Global Ratings France SAS (kód LEI: 54930035REY2YCDSBH09)

S&P Global Ratings Europe Limited (dříve S&P Global Ratings Italy S.r.l, LEI 54930000NMOJ7ZBUQ063 – fúze ke dni 1. května 2018) (kód LEI: 5493008B2TU3S6QE1E12)

Standard & Poor's Credit Market Services Europe Limited (kód LEI: 549300363WVTTH0TW460)

CRIF Ratings S.r.l. (dříve CRIF S.p.a.) (kód LEI: 8156001AB6A1D740F237)

Capital Intelligence Ratings Ltd (kód LEI: 549300RE88OJP9J24Z18)

European Rating Agency, a.s. (kód LEI: 097900BFME0000038276)

Axesor Risk Management SL (kód LEI: 959800EC2RH76JYS3844)

Cerved Rating Agency S.p.A. (dříve CERVED Group S.p.A.) (kód LEI: 8156004AB6C992A99368)

Kroll Bond Rating Agency (kód LEI: 549300QYZ5CZYXTNZ676)

The Economist Intelligence Unit Ltd (kód LEI: 213800Q7GRZWF95EWN10)

Dagong Europe Credit Rating Srl (Dagong Europe) (kód LEI: 815600BF4FF53B7C6311)

Spread Research (kód LEI: 969500HB6BVM2UJDOC52)

EuroRating Sp. z o.o. (kód LEI: 25940027QWS5GMO74O03)

HR Ratings de México, S.A. de C.V. (HR Ratings) (kód LEI: 549300IFL3XJKTRHZ480)

Moody's Investors Service EMEA Ltd (kód LEI: 54930009NU3JYS1HTT72)

Egan-Jones Ratings Co. (EJR) (kód LEI: 54930016113PD33V1H31)

modeFinance S.r.l. (kód LEI: 815600B85A94A0122614)

INC Rating Sp. z o.o. (kód LEI: 259400SUBF5EPOGK0983)

Rating-Agentur Expert RA GmbH (kód LEI: 213800P3OOBSGWN2UE81)

Kroll Bond Rating Agency Europe Limited (kód LEI: 5493001NGHOLC41ZSK05)

SPMW Rating Sp. z o.o. (kód LEI: 259400PIF3W6YC660564)

Jiná určená ECAI“.

27)

v části S.31.02 – Zvláštní účelové jednotky se ve třetím sloupci („Pokyny“) řádku C0280 tabulky taxativní seznam určených externích ratingových agentur nahrazuje tímto:

„—

Euler Hermes Rating GmbH (kód LEI: 391200QXGLWHK9VK6V27)

Japan Credit Rating Agency Ltd (kód LEI: 35380002378CEGMRVW86)

BCRA-Credit Rating Agency AD (kód LEI: 747800Z0IC3P66HTQ142)

Creditreform Rating AG (kód LEI: 391200PHL11KDUTTST66)

Scope Ratings GmbH (dříve Scope Ratings AG a PSR Rating GmbH) (kód LEI: 391200WU1EZUQFHDWE91)

ICAP Group SA (kód LEI: 2138008U6LKT8VG2UK85)

GBB-Rating Gesellschaft für Bonitätsbeurteilung GmbH (kód LEI: 391200OLWXCTKPADVV72)

ASSEKURATA Assekuranz Rating-Agentur GmbH (kód LEI: 529900977LETWLJF3295)

ARC Ratings, S.A. (dříve Companhia Portuguesa de Rating, S.A) (kód LEI: 213800OZNJQMV6UA7D79)

AM Best Europe-Rating Services Ltd. (AMBERS) (kód LEI: 549300VO8J8E5IQV1T26)

DBRS Ratings Limited (kód LEI: 5493008CGCDQLGT3EH93)

Fitch (užije se v případě, že není k dispozici níže uvedené dělení)

Fitch France S.A.S. (kód LEI: 2138009Y4TCZT6QOJO69)

Fitch Deutschland GmbH (kód LEI: 213800JEMOT1H45VN340)

Fitch Italia S.p.A. (kód LEI: 213800POJ9QSCHL3KR31)

Fitch Polska S.A. (kód LEI: 213800RYJTJPW2WD5704)

Fitch Ratings España S.A.U. (kód LEI: 213800RENFIIODKETE60)

Fitch Ratings Limited (kód LEI: 2138009F8YAHVC8W3Q52)

Fitch Ratings CIS Limited (kód LEI: 213800B7528Q4DIF2G76)

Moody's (užije se v případě, že není k dispozici níže uvedené dělení)

Moody's Investors Service Cyprus Ltd (kód LEI: 549300V4LCOYCMNUVR81)

Moody's France S.A.S. (kód LEI: 549300EB2XQYRSE54F02)

Moody's Deutschland GmbH (kód LEI: 549300M5JMGHVTWYZH47)

Moody's Italia S.r.l. (kód LEI: 549300GMXJ4QK70UOU68)

Moody's Investors Service España S.A. (kód LEI: 5493005X59ILY4BGJK90)

Moody's Investors Service Ltd (kód LEI: 549300SM89WABHDNJ349)

Standard & Poor's (užije se v případě, že není k dispozici níže uvedené dělení)

S&P Global Ratings France SAS (kód LEI: 54930035REY2YCDSBH09)

S&P Global Ratings Europe Limited (dříve S&P Global Ratings Italy S.r.l, LEI 54930000NMOJ7ZBUQ063 – fúze ke dni 1. května 2018) (kód LEI: 5493008B2TU3S6QE1E12)

Standard & Poor's Credit Market Services Europe Limited (kód LEI: 549300363WVTTH0TW460)

CRIF Ratings S.r.l. (dříve CRIF S.p.a.) (kód LEI: 8156001AB6A1D740F237)

Capital Intelligence Ratings Ltd (kód LEI: 549300RE88OJP9J24Z18)

European Rating Agency, a.s. (kód LEI: 097900BFME0000038276)

Axesor Risk Management SL (kód LEI: 959800EC2RH76JYS3844)

Cerved Rating Agency S.p.A. (dříve CERVED Group S.p.A.) (kód LEI: 8156004AB6C992A99368)

Kroll Bond Rating Agency (kód LEI: 549300QYZ5CZYXTNZ676)

The Economist Intelligence Unit Ltd (kód LEI: 213800Q7GRZWF95EWN10)

Dagong Europe Credit Rating Srl (Dagong Europe) (kód LEI: 815600BF4FF53B7C6311)

Spread Research (kód LEI: 969500HB6BVM2UJDOC52)

EuroRating Sp. z o.o. (kód LEI: 25940027QWS5GMO74O03)

HR Ratings de México, S.A. de C.V. (HR Ratings) (kód LEI: 549300IFL3XJKTRHZ480)

Moody's Investors Service EMEA Ltd (kód LEI: 54930009NU3JYS1HTT72)

Egan-Jones Ratings Co. (EJR) (kód LEI: 54930016113PD33V1H31)

modeFinance S.r.l. (kód LEI: 815600B85A94A0122614)

INC Rating Sp. z o.o. (kód LEI: 259400SUBF5EPOGK0983)

Rating-Agentur Expert RA GmbH (kód LEI: 213800P3OOBSGWN2UE81)

Kroll Bond Rating Agency Europe Limited (kód LEI: 5493001NGHOLC41ZSK05)

SPMW Rating Sp. z o.o. (kód LEI: 259400PIF3W6YC660564)

Jiná určená ECAI“.

28)

v části S.36.02 – Transakce uvnitř skupiny – Deriváty se tabulka mění takto:

a)

znění třetího sloupce („Pokyny“) řádku C0180 se nahrazuje tímto:

„Identifikační kód aktiva nebo závazku, které jsou podkladem smlouvy o derivátu. Tato položka se poskytuje u derivátů, které mají v portfoliu podniku jediný podkladový nástroj nebo index.

Index se považuje za jediný nástroj a vykazuje se.

Identifikační kód podkladového nástroje derivátu podle tohoto pořadí:

kód ISIN, je-li k dispozici, podle ISO 6166

jiné uznávané kódy (např.: CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC)

kód přidělený podnikem podkladovému nástroji, pokud výše uvedené možnosti nejsou k dispozici; tento kód musí být jedinečný a musí být v průběhu času pro daný nástroj konzistentní

„Více aktiv/závazků“, pokud je více než jedno podkladové aktivum nebo závazek

Je-li podkladovým nástrojem index, vykazuje se kód indexu.“;

b)

znění třetího sloupce („Pokyny“) řádku C0190 se nahrazuje tímto:

„Typ identifikačního kódu používaného pro položku „Identifikační kód nástroje“. Použije se jedna z těchto možností:

1 –

Kód ISIN podle normy ISO 6166

2 –

CUSIP (číslo Výboru pro jednotné postupy identifikace cenných papírů přidělené služebním útvarem CUSIP (The Committee on Uniform Securities Identification Procedures) společnostem ve Spojených státech a Kanadě)

3 –

SEDOL (oficiální burzovní seznam pro londýnskou burzu cenných papírů, z anglického Stock Exchange Daily Official List)

4 –

WKN (německé alfanumerické identifikační číslo, z německého Wertpapier Kenn-Nummer)

5 –

Bloomberg Ticker (písmenný kód Bloomberg, který identifikuje cenné papíry společnosti)

6 –

BBGID (globální identifikační číslo agentury Bloomberg)

7 –

Reuters RIC (kód nástroje podle agentury Reuters)

8 –

FIGI (celosvětový systém identifikačních kódů finančních nástrojů, z anglického Financial Instrument Global Identifier)

9 –

Jiný kód přidělený členy sdružení vnitrostátních agentur přidělujících čísla (Association of National Numbering Agencies)

99 –

Kód přidělený podnikem v případě, že žádná z výše uvedených možností není k dispozici. Tato možnost se použije rovněž v případě „Více aktiv/závazků“ a indexů.“


PŘÍLOHA III

Příloha III prováděcího nařízení (EU) 2015/2450 se mění takto:

1)

v části S.01.02 – Základní informace se v tabulce doplňuje nový řádek, který zní:

„R0250

Osvobození od povinnosti vykazovat informace o externích ratingových agenturách

Použije se jedna z těchto možností:

1 –

Osvobození pro aktiva (na základě čl. 35 odst. 6 a 7)

2 –

Osvobození pro aktiva (na základě externího zajištění)

3 –

Osvobození pro deriváty (na základě čl. 35 odst. 6 a 7)

4 –

Osvobození pro deriváty (na základě externího zajištění)

5 –

Osvobození pro aktiva a deriváty (na základě čl. 35 odst. 6 a 7)

6 –

Osvobození pro aktiva a deriváty (na základě externího zajištění)

0 –

Není osvobozeno“;

2)

část S.03.01 – Podrozvahové položky – obecné se opravuje takto:

a)

pod nadpisem „Obecné poznámky“ se šestý odstavec nahrazuje tímto:

„Záruky uvedené v této šabloně se nevykazují v šablonách S.03.02 a S.03.03. To znamená, že v této šabloně se vykazují pouze omezené záruky. Interní záruky v oblasti působnosti dohledu nad skupinou se v této šabloně nevykazují.“;

b)

ve třetím sloupci („Pokyny“) řádku C0010/R0010 tabulky se třetí odstavec zrušuje;

c)

ve třetím sloupci („Pokyny“) řádku C0010/R0030 tabulky se druhý odstavec zrušuje;

3)

v části S.03.02 – Podrozvahové položky – seznam neomezených záruk, které skupina obdržela se pod nadpisem „Obecné poznámky“ třetí odstavec nahrazuje tímto:

„Neomezenými zárukami se rozumí záruky v neomezené výši bez ohledu na to, zda mají omezené nebo neomezené trvání. Interní záruky v oblasti působnosti dohledu nad skupinou se v této šabloně nevykazují.“;

4)

část S.06.02 – Seznam aktiv se mění takto:

a)

ve třetím sloupci („Pokyny“) řádku C0110 tabulky se třetí odstavec nahrazuje tímto:

„Tato položka se nepoužije pro kategorii CIC 8 – Hypotéky a úvěry, CIC 71, CIC 75 a pro CIC 95 – Zařízení a vybavení.“;

b)

ve třetím sloupci („Pokyny“) řádku C0120 tabulky se třetí odstavec nahrazuje tímto:

„Tato položka se nepoužije pro kategorii CIC 8 – Hypotéky a úvěry, CIC 71, CIC 75 a pro kategorii CIC 9 – Nemovitý majetek.“;

c)

ve třetím sloupci („Pokyny“) řádku C0130 se doplňuje nový odstavec, který zní:

„Tato položka se nepoužije pro kategorii CIC 71 a 9.“;

d)

ve třetím sloupci („Pokyny“) řádku C0320 se doplňuje nový odstavec, který zní:

„V případě, že se v položce C0330 vykazuje „Více ECAI“, vykáže se nejreprezentativnější externí rating.“;

e)

v části S.06.02 – Seznam aktiv se ve třetím sloupci („Pokyny“) řádku C0330 tabulky taxativní seznam určených externích ratingových agentur nahrazuje tímto:

„—

Euler Hermes Rating GmbH (kód LEI: 391200QXGLWHK9VK6V27)

Japan Credit Rating Agency Ltd (kód LEI: 35380002378CEGMRVW86)

BCRA-Credit Rating Agency AD (kód LEI: 747800Z0IC3P66HTQ142)

Creditreform Rating AG (kód LEI: 391200PHL11KDUTTST66)

Scope Ratings GmbH (dříve Scope Ratings AG a PSR Rating GmbH) (kód LEI: 391200WU1EZUQFHDWE91)

ICAP Group SA (kód LEI: 2138008U6LKT8VG2UK85)

GBB-Rating Gesellschaft für Bonitätsbeurteilung GmbH (kód LEI: 391200OLWXCTKPADVV72)

ASSEKURATA Assekuranz Rating-Agentur GmbH (kód LEI: 529900977LETWLJF3295)

ARC Ratings, S.A. (dříve Companhia Portuguesa de Rating, S.A) (kód LEI: 213800OZNJQMV6UA7D79)

AM Best Europe-Rating Services Ltd. (AMBERS) (kód LEI: 549300VO8J8E5IQV1T26)

DBRS Ratings Limited (kód LEI: 5493008CGCDQLGT3EH93)

Fitch (užije se v případě, že není k dispozici níže uvedené dělení)

Fitch France S.A.S. (kód LEI: 2138009Y4TCZT6QOJO69)

Fitch Deutschland GmbH (kód LEI: 213800JEMOT1H45VN340)

Fitch Italia S.p.A. (kód LEI: 213800POJ9QSCHL3KR31)

Fitch Polska S.A. (kód LEI: 213800RYJTJPW2WD5704)

Fitch Ratings España S.A.U. (kód LEI: 213800RENFIIODKETE60)

Fitch Ratings Limited (kód LEI: 2138009F8YAHVC8W3Q52)

Fitch Ratings CIS Limited (kód LEI: 213800B7528Q4DIF2G76)

Moody's (užije se v případě, že není k dispozici níže uvedené dělení)

Moody's Investors Service Cyprus Ltd (kód LEI: 549300V4LCOYCMNUVR81)

Moody's France S.A.S. (kód LEI: 549300EB2XQYRSE54F02)

Moody's Deutschland GmbH (kód LEI: 549300M5JMGHVTWYZH47)

Moody's Italia S.r.l. (kód LEI: 549300GMXJ4QK70UOU68)

Moody's Investors Service España S.A. (kód LEI: 5493005X59ILY4BGJK90)

Moody's Investors Service Ltd (kód LEI: 549300SM89WABHDNJ349)

Standard & Poor's (užije se v případě, že není k dispozici níže uvedené dělení)

S&P Global Ratings France SAS (kód LEI: 54930035REY2YCDSBH09)

S&P Global Ratings Europe Limited (dříve S&P Global Ratings Italy S.r.l, LEI 54930000NMOJ7ZBUQ063 – fúze ke dni 1. května 2018) (kód LEI: 5493008B2TU3S6QE1E12)

Standard & Poor's Credit Market Services Europe Limited (kód LEI: 549300363WVTTH0TW460)

CRIF Ratings S.r.l. (dříve CRIF S.p.a.) (kód LEI: 8156001AB6A1D740F237)

Capital Intelligence Ratings Ltd (kód LEI: 549300RE88OJP9J24Z18)

European Rating Agency, a.s. (kód LEI: 097900BFME0000038276)

Axesor Risk Management SL (kód LEI: 959800EC2RH76JYS3844)

Cerved Rating Agency S.p.A. (dříve CERVED Group S.p.A.) (kód LEI: 8156004AB6C992A99368)

Kroll Bond Rating Agency (kód LEI: 549300QYZ5CZYXTNZ676)

The Economist Intelligence Unit Ltd (kód LEI: 213800Q7GRZWF95EWN10)

Dagong Europe Credit Rating Srl (Dagong Europe) (kód LEI: 815600BF4FF53B7C6311)

Spread Research (kód LEI: 969500HB6BVM2UJDOC52)

EuroRating Sp. z o.o. (kód LEI: 25940027QWS5GMO74O03)

HR Ratings de México, S.A. de C.V. (HR Ratings) (kód LEI: 549300IFL3XJKTRHZ480)

Moody's Investors Service EMEA Ltd (kód LEI: 54930009NU3JYS1HTT72)

Egan-Jones Ratings Co. (EJR) (kód LEI: 54930016113PD33V1H31)

modeFinance S.r.l. (kód LEI: 815600B85A94A0122614)

INC Rating Sp. z o.o. (kód LEI: 259400SUBF5EPOGK0983)

Rating-Agentur Expert RA GmbH (kód LEI: 213800P3OOBSGWN2UE81)

Kroll Bond Rating Agency Europe Limited (kód LEI: 5493001NGHOLC41ZSK05)

SPMW Rating Sp. z o.o. (kód LEI: 259400PIF3W6YC660564)

Jiná určená ECAI

Více ECAI“;

5)

část S.06.03 – Subjekty kolektivního investování – přístup se zohledněním se mění takto:

a)

Pod nadpisem „Obecné poznámky“ se třetí odstavec nahrazuje tímto:

„Tato šablona obsahuje informace odpovídající 100 % hodnoty investované do subjektů kolektivního investování. Pro účely určení zemí se však přístup se zohledněním provádí s cílem určit expozice představující 90 % celkové hodnoty fondů snížené o částky týkající se kategorií CIC 8 a 9 a pro účely určení měn se přístup se zohledněním provádí s cílem určit expozice představující 90 % celkové hodnoty fondů. Skupiny zajistí, aby 10 % hodnoty neurčené podle jednotlivých zemí bylo diverzifikováno do různých zeměpisných oblastí, například že v jedné zemi není více než 5 %. Přístup se zohledněním použijí skupiny počínaje od největší z hlediska investované částky až po nejmenší jediný fond, a tento přístup musí být v průběhu času konzistentní.“;

b)

v tabulce se třetí sloupec („Pokyny“) řádku C0050 nahrazuje tímto:

„Určete, zda je měna kategorie aktiv měnou, v níž jsou částky vykazovány, nebo cizí měnou. Cizími měnami se rozumí všechny ostatní měny než měna, v níž jsou částky vykazovány. Použije se jedna z těchto možností:

1 –

Měna, v níž jsou částky vykazovány

2 –

Cizí měna

3 –

Souhrn měn z důvodu použití prahové hodnoty“;

6)

v části S.07.01 – Strukturované produkty se ve třetím sloupci („Pokyny“) řádku C0100 tabulky doplňuje nový bod, který zní:

„6 –

Nepoužije se“;

7)

v části S.08.01 – Otevřené deriváty se tabulka mění takto:

a)

pod nadpisem „Obecné poznámky“ se devátý odstavec nahrazuje tímto:

„V tabulce Informace o držených pozicích se každý derivát vykazuje samostatně na takovém počtu řádků, kolik je zapotřebí, aby byly do této tabulky řádně vyplněny všechny požadované neměnové proměnné. Pokud lze pro stejný derivát přiřadit jedné proměnné dvě hodnoty, pak je nutné tento derivát vykázat na více než jednom řádku.“;

b)

znění třetího sloupce („Pokyny“) řádku C0090 se nahrazuje tímto:

„Identifikační kód podkladového nástroje (aktiva nebo závazku) derivátové smlouvy. Tato položka se uvádí pouze u derivátů, které mají jeden nebo několik podkladových nástrojů v portfoliu podniku. Index se považuje za jediný nástroj a vykazuje se.

Identifikační kód podkladového nástroje derivátu podle tohoto pořadí:

kód ISIN, je-li k dispozici, podle ISO 6166

jiné uznávané kódy (např.: CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC)

kód přidělený podnikem podkladovému nástroji, pokud výše uvedené možnosti nejsou k dispozici; tento kód musí být jedinečný a musí být v průběhu času pro daný nástroj konzistentní

„Více aktiv/závazků“, pokud je více než jedno podkladové aktivum nebo závazek

Je-li podkladovým nástrojem index, vykazuje se kód indexu.“;

c)

znění třetího sloupce („Pokyny“) řádku C0100 se nahrazuje tímto:

„Typ identifikačního kódu používaného pro položku „Podkladový nástroj derivátu“. Použije se jedna z těchto možností:

1 –

Kód ISIN podle normy ISO 6166

2 –

CUSIP (číslo Výboru pro jednotné postupy identifikace cenných papírů přidělené služebním útvarem CUSIP (The Committee on Uniform Securities Identification Procedures) společnostem ve Spojených státech a Kanadě)

3 –

SEDOL (oficiální burzovní seznam pro londýnskou burzu cenných papírů, z anglického Stock Exchange Daily Official List)

4 –

WKN (německé alfanumerické identifikační číslo, z německého Wertpapier Kenn-Nummer)

5 –

Bloomberg Ticker (písmenný kód Bloomberg, který identifikuje cenné papíry společnosti)

6 –

BBGID (globální identifikační číslo agentury Bloomberg)

7 –

Reuters RIC (kód nástroje podle agentury Reuters)

8 –

FIGI (celosvětový systém identifikačních kódů finančních nástrojů, z anglického Financial Instrument Global Identifier)

9 –

Jiný kód podle členů Sdružení národních organizací pověřených přidělováním čísel

99 –

Kód přidělený podnikem v případě, že žádná z výše uvedených možností není k dispozici. Tato možnost se použije rovněž v případě „Více aktiv/závazků“ a indexů.“;

d)

ve třetím sloupci („Pokyny“) řádku C0290 se doplňuje nový odstavec, který zní:

„V případě, že se v položce C0300 vykazuje „Více ECAI“, vykáže se nejreprezentativnější externí rating.“;

e)

ve třetím sloupci („Pokyny“) řádku C0300 tabulky se druhý odstavec zrušuje;

f)

ve třetím sloupci („Pokyny“) řádku C0300 se taxativní seznam určených externích ratingových agentur nahrazuje tímto:

„—

Euler Hermes Rating GmbH (kód LEI: 391200QXGLWHK9VK6V27)

Japan Credit Rating Agency Ltd (kód LEI: 35380002378CEGMRVW86)

BCRA-Credit Rating Agency AD (kód LEI: 747800Z0IC3P66HTQ142)

Creditreform Rating AG (kód LEI: 391200PHL11KDUTTST66)

Scope Ratings GmbH (dříve Scope Ratings AG a PSR Rating GmbH) (kód LEI: 391200WU1EZUQFHDWE91)

ICAP Group SA (kód LEI: 2138008U6LKT8VG2UK85)

GBB-Rating Gesellschaft für Bonitätsbeurteilung GmbH (kód LEI: 391200OLWXCTKPADVV72)

ASSEKURATA Assekuranz Rating-Agentur GmbH (kód LEI: 529900977LETWLJF3295)

ARC Ratings, S.A. (dříve Companhia Portuguesa de Rating, S.A) (kód LEI: 213800OZNJQMV6UA7D79)

AM Best Europe-Rating Services Ltd. (AMBERS) (kód LEI: 549300VO8J8E5IQV1T26)

DBRS Ratings Limited (kód LEI: 5493008CGCDQLGT3EH93)

Fitch (užije se v případě, že není k dispozici níže uvedené dělení)

Fitch France S.A.S. (kód LEI: 2138009Y4TCZT6QOJO69)

Fitch Deutschland GmbH (kód LEI: 213800JEMOT1H45VN340)

Fitch Italia S.p.A. (kód LEI: 213800POJ9QSCHL3KR31)

Fitch Polska S.A. (kód LEI: 213800RYJTJPW2WD5704)

Fitch Ratings España S.A.U. (kód LEI: 213800RENFIIODKETE60)

Fitch Ratings Limited (kód LEI: 2138009F8YAHVC8W3Q52)

Fitch Ratings CIS Limited (kód LEI: 213800B7528Q4DIF2G76)

Moody's (užije se v případě, že není k dispozici níže uvedené dělení)

Moody's Investors Service Cyprus Ltd (kód LEI: 549300V4LCOYCMNUVR81)

Moody's France S.A.S. (kód LEI: 549300EB2XQYRSE54F02)

Moody's Deutschland GmbH (kód LEI: 549300M5JMGHVTWYZH47)

Moody's Italia S.r.l. (kód LEI: 549300GMXJ4QK70UOU68)

Moody's Investors Service España S.A. (kód LEI: 5493005X59ILY4BGJK90)

Moody's Investors Service Ltd (kód LEI: 549300SM89WABHDNJ349)

Standard & Poor's (užije se v případě, že není k dispozici níže uvedené dělení)

S&P Global Ratings France SAS (kód LEI: 54930035REY2YCDSBH09)

S&P Global Ratings Europe Limited (dříve S&P Global Ratings Italy S.r.l, LEI 54930000NMOJ7ZBUQ063 – fúze ke dni 1. května 2018) (kód LEI: 5493008B2TU3S6QE1E12)

Standard & Poor's Credit Market Services Europe Limited (kód LEI: 549300363WVTTH0TW460)

CRIF Ratings S.r.l. (dříve CRIF S.p.a.) (kód LEI: 8156001AB6A1D740F237)

Capital Intelligence Ratings Ltd (kód LEI: 549300RE88OJP9J24Z18)

European Rating Agency, a.s. (kód LEI: 097900BFME0000038276)

Axesor Risk Management SL (kód LEI: 959800EC2RH76JYS3844)

Cerved Rating Agency S.p.A. (dříve CERVED Group S.p.A.) (kód LEI: 8156004AB6C992A99368)

Kroll Bond Rating Agency (kód LEI: 549300QYZ5CZYXTNZ676)

The Economist Intelligence Unit Ltd (kód LEI: 213800Q7GRZWF95EWN10)

Dagong Europe Credit Rating Srl (Dagong Europe) (kód LEI: 815600BF4FF53B7C6311)

Spread Research (kód LEI: 969500HB6BVM2UJDOC52)

EuroRating Sp. z o.o. (kód LEI: 25940027QWS5GMO74O03)

HR Ratings de México, S.A. de C.V. (HR Ratings) (kód LEI: 549300IFL3XJKTRHZ480)

Moody's Investors Service EMEA Ltd (kód LEI: 54930009NU3JYS1HTT72)

Egan-Jones Ratings Co. (EJR) (kód LEI: 54930016113PD33V1H31)

modeFinance S.r.l. (kód LEI: 815600B85A94A0122614)

INC Rating Sp. z o.o. (kód LEI: 259400SUBF5EPOGK0983)

Rating-Agentur Expert RA GmbH (kód LEI: 213800P3OOBSGWN2UE81)

Kroll Bond Rating Agency Europe Limited (kód LEI: 5493001NGHOLC41ZSK05)

SPMW Rating Sp. z o.o. (kód LEI: 259400PIF3W6YC660564)

Jiná určená ECAI

Více ECAI“;

8)

v části S.08.02 – Operace s deriváty se tabulka mění takto:

a)

pod nadpisem „Obecné poznámky“ se první věta desátého odstavce nahrazuje tímto:

„V tabulce Informace o držených pozicích se každý derivát vykazuje samostatně na takovém počtu řádků, kolik je zapotřebí, aby byly do této tabulky řádně vyplněny všechny požadované neměnové proměnné.“;

b)

znění třetího sloupce („Pokyny“) řádku C0090 se nahrazuje tímto:

„Identifikační kód podkladového nástroje (aktiva nebo závazku) derivátové smlouvy. Tato položka se uvádí pouze u derivátů, které mají jeden nebo několik podkladových nástrojů v portfoliu podniku. Index se považuje za jediný nástroj a vykazuje se.

Identifikační kód podkladového nástroje derivátu podle tohoto pořadí:

kód ISIN, je-li k dispozici, podle ISO 6166

jiné uznávané kódy (např.: CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC)

kód přidělený podnikem podkladovému nástroji, pokud výše uvedené možnosti nejsou k dispozici; tento kód musí být jedinečný a musí být v průběhu času pro daný nástroj konzistentní

„Více aktiv/závazků“, pokud je více než jedno podkladové aktivum nebo závazek

Je-li podkladovým nástrojem index, vykazuje se kód indexu.“;

c)

znění třetího sloupce („Pokyny“) řádku C0100 se nahrazuje tímto:

„Typ identifikačního kódu používaného pro položku „Podkladový nástroj derivátu“. Použije se jedna z těchto možností:

1 –

Kód ISIN podle normy ISO 6166

2 –

CUSIP (číslo Výboru pro jednotné postupy identifikace cenných papírů přidělené služebním útvarem CUSIP (The Committee on Uniform Securities Identification Procedures) společnostem ve Spojených státech a Kanadě)

3 –

SEDOL (oficiální burzovní seznam pro londýnskou burzu cenných papírů, z anglického Stock Exchange Daily Official List)

4 –

WKN (německé alfanumerické identifikační číslo, z německého Wertpapier Kenn-Nummer)

5 –

Bloomberg Ticker (písmenný kód Bloomberg, který identifikuje cenné papíry společnosti)

6 –

BBGID (globální identifikační číslo agentury Bloomberg)

7 –

Reuters RIC (kód nástroje podle agentury Reuters)

8 –

FIGI (celosvětový systém identifikačních kódů finančních nástrojů, z anglického Financial Instrument Global Identifier)

9 –

Jiný kód podle členů Sdružení národních organizací pověřených přidělováním čísel

99 –

Kód přidělený podnikem v případě, že žádná z výše uvedených možností není k dispozici. Tato možnost se použije rovněž v případě „Více aktiv/závazků“ a indexů.“;

9)

část S.11.01 – Aktiva držená jako kolaterál se mění takto:

a)

pod nadpisem „Obecné poznámky“ v šestém odstavci se doplňuje nová věta, která zní:

„Nemovitosti držené jako kolaterál za hypotéky fyzickým osobám se vykazují na jednom řádku.“;

b)

ve třetím sloupci („Pokyny“) řádku C0080 tabulky se třetí odstavec nahrazuje tímto:

„Tato položka se nepoužije pro kolaterál kategorie CIC 8 – Hypotéky a úvěry, CIC 71, CIC 75 a pro CIC 95 – Zařízení a vybavení.“;

10)

v části S.15.01 – Popis záruk pro variabilní anuity se znění třetího sloupce („Pokyny“) řádku C0100 tabulky nahrazuje tímto:

„Uveďte výši zaručené dávky.“;

11)

v části S.15.02 – Zajištění záruk pro variabilní anuity se znění třetího sloupce („Pokyny“) řádku C0140 tabulky nahrazuje tímto:

„Hospodářským výsledkem“ se rozumí výsledek, který vznikl na základě záruky pojistek během roku, za nějž se podává zpráva, vzhledem k výsledku zajišťovací strategie. Pokud se zajištění vztahuje na portfolio produktů, například v případech, kdy zajišťovací nástroje nemusí být přiřazeny konkrétním produktům, přiřadí podnik účinek zajištění k jednotlivým produktům pomocí váhy každého z těchto produktů v buňce „Hospodářský výsledek bez zajištění“ (C0110). Nevykazuje se v případě, že podnik nemá vlastní zajišťovací program, ale pouze zajišťuje záruční část.“;

12)

část S.23.04 – Seznam položek kapitálu se mění takto:

a)

znění třetího sloupce („Pokyny“) řádku C0370 tabulky se nahrazuje tímto:

„Jde o datum první lhůty vypověditelnosti (splatnosti) podřízených závazků v budoucnosti. Uvede se ve formátu podle normy ISO 8601 (rrrr–mm–dd).“;

b)

znění třetího sloupce („Pokyny“) řádku C0710/R0020 se nahrazuje tímto:

„Jde o odpočet pro každý účelově vázaný fond/každé portfolio vyrovnávací úpravy v souladu s článkem 81 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/35.“;

13)

v části S.26.01 – Solventnostní kapitálový požadavek – tržní riziko se tabulka mění takto:

a)

řádky R0290/C0020 až R0290/C0080 se zrušují;

b)

mezi řádky R0260–R0280/C0040 a R0300/C0020 se doplňují nové řádky, které znějí:

„R0291/C0020

Počáteční absolutní hodnoty před šokem – aktiva – akciové riziko – akcie způsobilých infrastrukturních společností

Jde o počáteční absolutní hodnotu aktiv citlivých na akciové riziko u akcií způsobilých infrastrukturních společností.

Do této buňky nejsou zahrnuty částky vymahatelné ze zajistných smluv a od zvláštních účelových jednotek.

R0291/C0030

Počáteční absolutní hodnoty před šokem – závazky – akciové riziko – akcie způsobilých infrastrukturních společností

Jde o počáteční absolutní hodnotu závazků citlivých na akciové riziko u akcií způsobilých infrastrukturních společností.

Částka technických rezerv se očistí o částky vymahatelné ze zajistných smluv a od zvláštních účelových jednotek.

R0291/C0040

Absolutní hodnoty po šoku – aktiva – akciové riziko – akcie způsobilých infrastrukturních společností

Jde o absolutní hodnotu aktiv citlivých na požadavek akciového rizika u akcií způsobilých infrastrukturních společností, a to po šoku.

Do této buňky nejsou zahrnuty částky vymahatelné ze zajistných smluv a od zvláštních účelových jednotek.

R0291/C0050

Absolutní hodnoty po šoku – závazky (po schopnosti technických rezerv absorbovat ztrátu) – akciové riziko – akcie způsobilých infrastrukturních společností

Jde o absolutní hodnotu závazků citlivých na akciové riziko (u akcií způsobilých infrastrukturních společností), a to po šoku a po schopnosti technických rezerv absorbovat ztrátu.

Částka technických rezerv se očistí o částky vymahatelné ze zajistných smluv a od zvláštních účelových jednotek.

R0291/C0060

Absolutní hodnota po šoku – čistý solventnostní kapitálový požadavek – akciové riziko – akcie způsobilých infrastrukturních společností

Jde o čistý kapitálový požadavek k akciovému riziku (u akcií způsobilých infrastrukturních společností) po úpravě o schopnost technických rezerv absorbovat ztrátu.

R0291/C0070

Absolutní hodnoty po šoku – závazky (před schopností technických rezerv absorbovat ztrátu) – akciové riziko – akcie způsobilých infrastrukturních společností

Jde o absolutní hodnotu závazků citlivých na akciové riziko (u akcií způsobilých infrastrukturních společností), a to po šoku, ale před schopností technických rezerv absorbovat ztrátu.

Částka technických rezerv se očistí o částky vymahatelné ze zajistných smluv a od zvláštních účelových jednotek.

R0291/C0080

Absolutní hodnota po šoku – hrubý solventnostní kapitálový požadavek – akciové riziko – akcie způsobilých infrastrukturních společností

Jde o hrubý kapitálový požadavek k akciovému riziku u akcií způsobilých infrastrukturních společností, tedy před schopností technických rezerv absorbovat ztrátu.“

c)

mezi řádky R0291/C0080 a R0300/C0020 se doplňují nové řádky, které znějí:

„R0292/C0020

Počáteční absolutní hodnoty před šokem – aktiva – akciové riziko – akcie způsobilé infrastruktury

Jde o počáteční absolutní hodnotu aktiv citlivých na akciové riziko u akcií způsobilé infrastruktury.

Do této buňky nejsou zahrnuty částky vymahatelné ze zajistných smluv a od zvláštních účelových jednotek.

R0292/C0030

Počáteční absolutní hodnoty před šokem – závazky – akciové riziko – akcie způsobilé infrastruktury

Jde o počáteční absolutní hodnotu závazků citlivých na akciové riziko u akcií způsobilé infrastruktury.

Částka technických rezerv se očistí o částky vymahatelné ze zajistných smluv a od zvláštních účelových jednotek.

R0292/C0040

Absolutní hodnoty po šoku – aktiva – akciové riziko – akcie způsobilé infrastruktury

Jde o absolutní hodnotu aktiv citlivých na požadavek akciového rizika u akcií způsobilé infrastruktury, a to po šoku.

Do této buňky nejsou zahrnuty částky vymahatelné ze zajistných smluv a od zvláštních účelových jednotek.

R0292/C0050

Absolutní hodnoty po šoku – závazky (po schopnosti technických rezerv absorbovat ztrátu) – akciové riziko – akcie způsobilé infrastruktury

Jde o absolutní hodnotu závazků citlivých na akciové riziko (u akcií způsobilé infrastruktury), a to po šoku a po schopnosti technických rezerv absorbovat ztrátu.

Částka technických rezerv se očistí o částky vymahatelné ze zajistných smluv a od zvláštních účelových jednotek.

R0292/C0060

Absolutní hodnota po šoku – čistý solventnostní kapitálový požadavek – akciové riziko – akcie způsobilé infrastruktury

Jde o čistý kapitálový požadavek k akciovému riziku (u akcií způsobilé infrastruktury) po úpravě o schopnost technických rezerv absorbovat ztrátu.

R0292/C0070

Absolutní hodnoty po šoku – závazky (před schopností technických rezerv absorbovat ztrátu) – akciové riziko – akcie způsobilé infrastruktury

Jde o absolutní hodnotu závazků citlivých na akciové riziko (u akcií způsobilé infrastruktury), a to po šoku, ale před schopností technických rezerv absorbovat ztrátu.

Částka technických rezerv se očistí o částky vymahatelné ze zajistných smluv a od zvláštních účelových jednotek.

R0292/C0080

Absolutní hodnota po šoku – hrubý solventnostní kapitálový požadavek – akciové riziko – akcie způsobilé infrastruktury

Jde o hrubý kapitálový požadavek k akciovému riziku u akcií způsobilé infrastruktury, tedy před schopností technických rezerv absorbovat ztrátu.“

d)

řádky R0411/C0020 až R0411/C0080 se zrušují;

e)

mezi řádky R0410/C0080 a R0412/C0020 se vkládají nové řádky, které znějí:

„R0413/C0020

Počáteční absolutní hodnoty před šokem – aktiva – riziko kreditního rozpětí – dluhopisy a úvěry (investice do způsobilé infrastruktury)

Jde o počáteční absolutní hodnotu aktiv citlivých na riziko kreditního rozpětí u dluhopisů a úvěrů, které jsou investicemi do způsobilé infrastruktury jinými než do infrastrukturních společností.

Do této buňky nejsou zahrnuty částky vymahatelné ze zajistných smluv a od zvláštních účelových jednotek.

R0413/C0030

Počáteční absolutní hodnoty před šokem – závazky – riziko kreditního rozpětí – dluhopisy a úvěry (investice do způsobilé infrastruktury)

Jde o počáteční absolutní hodnotu závazků citlivých na riziko kreditního rozpětí u dluhopisů a úvěrů, které jsou investicemi do způsobilé infrastruktury jinými než do infrastrukturních společností. Tato hodnota se vykazuje, pouze pokud lze rozdělení mezi R0412, R0413 a R0414 odvodit z metody použité pro výpočet. Pokud toto rozdělení není možné, vyplní se pouze R0410.

Částka technických rezerv se očistí o částky vymahatelné ze zajistných smluv a od zvláštních účelových jednotek.

R0413/C0040

Absolutní hodnoty po šoku – aktiva – riziko kreditního rozpětí – dluhopisy a úvěry (investice do způsobilé infrastruktury)

Jde o absolutní hodnotu aktiv citlivých na riziko kreditního rozpětí u dluhopisů a úvěrů, které jsou investicemi do způsobilé infrastruktury jinými než do infrastrukturních společností, a to po šoku.

Do této buňky nejsou zahrnuty částky vymahatelné ze zajistných smluv a od zvláštních účelových jednotek.

R0413/C0050

Absolutní hodnoty po šoku – závazky (po schopnosti technických rezerv absorbovat ztrátu) – riziko kreditního rozpětí – dluhopisy a úvěry (investice do způsobilé infrastruktury)

Jde o absolutní hodnotu závazků, která tvoří podklad pro kapitálový požadavek k riziku kreditního rozpětí u dluhopisů a úvěrů, které jsou investicemi do způsobilé infrastruktury jinými než do infrastrukturních společností, a to po šoku a po schopnosti technických rezerv absorbovat ztrátu. Tato hodnota se vykazuje, pouze pokud lze rozdělení mezi R0412, R0413 a R0414 odvodit z metody použité pro výpočet. Pokud toto rozdělení není možné, vyplní se pouze R0410.

Částka technických rezerv se očistí o částky vymahatelné ze zajistných smluv a od zvláštních účelových jednotek.

R0413/C0060

Absolutní hodnota po šoku – čistý solventnostní kapitálový požadavek – riziko kreditního rozpětí – dluhopisy a úvěry (investice do způsobilé infrastruktury)

Jde o čistý kapitálový požadavek k riziku kreditního rozpětí u dluhopisů a úvěrů, které jsou investicemi do způsobilé infrastruktury jinými než do infrastrukturních společností, po úpravě o schopnost technických rezerv absorbovat ztrátu. Tato hodnota se vykazuje, pouze pokud lze rozdělení mezi R0412, R0413 a R0414 odvodit z metody použité pro výpočet. Pokud toto rozdělení není možné, vyplní se pouze R0410.

Pokud R0010/C0010 = 1, tato položka se nevykazuje.

R0413/C0070

Absolutní hodnoty po šoku – závazky (před schopností technických rezerv absorbovat ztrátu) – riziko kreditního rozpětí – dluhopisy a úvěry (investice do způsobilé infrastruktury)

Jde o absolutní hodnotu závazků citlivých na riziko kreditního rozpětí u dluhopisů a úvěrů, které jsou investicemi do způsobilé infrastruktury jinými než do infrastrukturních společností, a to po šoku, ale před schopností technických rezerv absorbovat ztrátu. Tato hodnota se vykazuje, pouze pokud lze rozdělení mezi R0412, R0413 a R0414 odvodit z metody použité pro výpočet. Pokud toto rozdělení není možné, vyplní se pouze R0410.

Částka technických rezerv se očistí o částky vymahatelné ze zajistných smluv a od zvláštních účelových jednotek.

R0413/C0080

Absolutní hodnota po šoku – hrubý solventnostní kapitálový požadavek – riziko kreditního rozpětí – dluhopisy a úvěry (investice do způsobilé infrastruktury)

Jde o hrubý kapitálový požadavek k riziku kreditního rozpětí u dluhopisů a úvěrů, které jsou investicemi do způsobilé infrastruktury jinými než do infrastrukturních společností, tedy před schopností technických rezerv absorbovat ztrátu. Tato hodnota se vykazuje, pouze pokud lze rozdělení mezi R0412, R0413 a R0414 odvodit z metody použité pro výpočet. Pokud toto rozdělení není možné, vyplní se pouze R0410.

Pokud R0010/C0010 = 1, tato položka se nevykazuje.“

f)

řádky R0412/C0020 až R0412/C0080 tabulky se nahrazují tímto:

„R0412/C0020

Počáteční absolutní hodnoty před šokem – aktiva – riziko kreditního rozpětí – dluhopisy a úvěry (jiné než investice do způsobilé infrastruktury)

Jde o počáteční absolutní hodnotu aktiv citlivých na riziko kreditního rozpětí u jiných dluhopisů a úvěrů než u těch, které jsou investicemi do způsobilé infrastruktury a do způsobilých infrastrukturních společností.

Do této buňky nejsou zahrnuty částky vymahatelné ze zajistných smluv a od zvláštních účelových jednotek.

R0412/C0030

Počáteční absolutní hodnoty před šokem – závazky – riziko kreditního rozpětí – dluhopisy a úvěry (jiné než investice do způsobilé infrastruktury)

Jde o počáteční absolutní hodnotu závazků citlivých na riziko kreditního rozpětí u jiných dluhopisů a úvěrů než u těch, které jsou investicemi do způsobilé infrastruktury a do způsobilých infrastrukturních společností. Tato hodnota se vykazuje, pouze pokud lze rozdělení mezi R0412, R0413 a R0414 odvodit z metody použité pro výpočet. Pokud toto rozdělení není možné, vyplní se pouze R0410.

Částka technických rezerv se očistí o částky vymahatelné ze zajistných smluv a od zvláštních účelových jednotek.

R0412/C0040

Absolutní hodnoty po šoku – aktiva – riziko kreditního rozpětí – dluhopisy a úvěry (jiné než investice do způsobilé infrastruktury)

Jde o absolutní hodnotu aktiv citlivých na riziko kreditního rozpětí u jiných dluhopisů a úvěrů než u těch, které jsou investicemi do způsobilé infrastruktury a do infrastrukturních společností, a to po šoku.

Do této buňky nejsou zahrnuty částky vymahatelné ze zajistných smluv a od zvláštních účelových jednotek.

R0412/C0050

Absolutní hodnoty po šoku – závazky (po schopnosti technických rezerv absorbovat ztrátu) – riziko kreditního rozpětí – dluhopisy a úvěry (jiné než investice do způsobilé infrastruktury)

Jde o absolutní hodnotu závazků, která tvoří podklad pro kapitálový požadavek k riziku kreditního rozpětí u jiných dluhopisů a úvěrů než u těch, které jsou investicemi do způsobilé infrastruktury a do způsobilých infrastrukturních společností, a to po šoku a po schopnosti technických rezerv absorbovat ztrátu. Tato hodnota se vykazuje, pouze pokud lze rozdělení mezi R0412, R0413 a R0414 odvodit z metody použité pro výpočet. Pokud toto rozdělení není možné, vyplní se pouze R0410.

Částka technických rezerv se očistí o částky vymahatelné ze zajistných smluv a od zvláštních účelových jednotek.

R0412/C0060

Absolutní hodnota po šoku – čistý solventnostní kapitálový požadavek – riziko kreditního rozpětí – dluhopisy a úvěry (jiné než investice do způsobilé infrastruktury)

Jde o čistý kapitálový požadavek k riziku kreditního rozpětí u jiných dluhopisů a úvěrů než u těch, které jsou investicemi do způsobilé infrastruktury a do způsobilých infrastrukturních společností, po úpravě o schopnost technických rezerv absorbovat ztrátu. Tato hodnota se vykazuje, pouze pokud lze rozdělení mezi R0412, R0413 a R0414 odvodit z metody použité pro výpočet. Pokud toto rozdělení není možné, vyplní se pouze R0410.

Pokud R0010/C0010 = 1, tato položka se nevykazuje.

R0412/C0070

Absolutní hodnoty po šoku – závazky (před schopností technických rezerv absorbovat ztrátu) – riziko kreditního rozpětí – dluhopisy a úvěry (jiné než investice do způsobilé infrastruktury)

Jde o absolutní hodnotu závazků citlivých na riziko kreditního rozpětí u jiných dluhopisů a úvěrů než u těch, které jsou investicemi do způsobilé infrastruktury a do způsobilých infrastrukturních společností, a to po šoku, ale před schopností technických rezerv absorbovat ztrátu. Tato hodnota se vykazuje, pouze pokud lze rozdělení mezi R0412, R0413 a R0414 odvodit z metody použité pro výpočet. Pokud toto rozdělení není možné, vyplní se pouze R0410.

Částka technických rezerv se očistí o částky vymahatelné ze zajistných smluv a od zvláštních účelových jednotek.

R0412/C0080

Absolutní hodnota po šoku – hrubý solventnostní kapitálový požadavek – riziko kreditního rozpětí – dluhopisy a úvěry (jiné než investice do způsobilé infrastruktury)

Jde o hrubý kapitálový požadavek k riziku kreditního rozpětí u jiných dluhopisů a úvěrů než u těch, které jsou investicemi do způsobilé infrastruktury a do způsobilých infrastrukturních společností, tedy před schopností technických rezerv absorbovat ztrátu. Tato hodnota se vykazuje, pouze pokud lze rozdělení mezi R0412, R0413 a R0414 odvodit z metody použité pro výpočet. Pokud toto rozdělení není možné, vyplní se pouze R0410.

Pokud R0010/C0010 = 1, tato položka se nevykazuje.“

g)

mezi řádky R0412/C0080 a R0420/C0060 se vkládají nové řádky, které znějí:

„R0414/C0020

Počáteční absolutní hodnoty před šokem – aktiva – riziko kreditního rozpětí – dluhopisy a úvěry (investice do způsobilých infrastrukturních společností)

Jde o počáteční absolutní hodnotu aktiv citlivých na riziko kreditního rozpětí u dluhopisů a úvěrů, které jsou investicemi do způsobilých infrastrukturních společností.

Do této buňky nejsou zahrnuty částky vymahatelné ze zajistných smluv a od zvláštních účelových jednotek.

R0414/C0030

Počáteční absolutní hodnoty před šokem – závazky – riziko kreditního rozpětí – dluhopisy a úvěry (investice do způsobilých infrastrukturních společností)

Jde o počáteční absolutní hodnotu závazků citlivých na riziko kreditního rozpětí u dluhopisů a úvěrů, které jsou investicemi do způsobilých infrastrukturních společností. Tato hodnota se vykazuje, pouze pokud lze rozdělení mezi R0412, R0413 a R0414 odvodit z metody použité pro výpočet. Pokud toto rozdělení není možné, vyplní se pouze R0410.

Částka technických rezerv se očistí o částky vymahatelné ze zajistných smluv a od zvláštních účelových jednotek.

R0414/C0040

Absolutní hodnoty po šoku – aktiva – riziko kreditního rozpětí – dluhopisy a úvěry (investice do způsobilých infrastrukturních společností)

Jde o absolutní hodnotu aktiv citlivých na riziko kreditního rozpětí u dluhopisů a úvěrů, které jsou investicemi do způsobilých infrastrukturních společností, a to po šoku.

Do této buňky nejsou zahrnuty částky vymahatelné ze zajistných smluv a od zvláštních účelových jednotek.

R0414/C0050

Absolutní hodnoty po šoku – závazky (po schopnosti technických rezerv absorbovat ztrátu) – riziko kreditního rozpětí – dluhopisy a úvěry (investice do způsobilých infrastrukturních společností)

Jde o absolutní hodnotu závazků, která tvoří podklad pro kapitálový požadavek k riziku kreditního rozpětí u dluhopisů a úvěrů, které jsou investicemi do způsobilých infrastrukturních společností, a to po šoku a po schopnosti technických rezerv absorbovat ztrátu. Tato hodnota se vykazuje, pouze pokud lze rozdělení mezi R0412, R0413 a R0414 odvodit z metody použité pro výpočet. Pokud toto rozdělení není možné, vyplní se pouze R0410.

Částka technických rezerv se očistí o částky vymahatelné ze zajistných smluv a od zvláštních účelových jednotek.

R0414/C0060

Absolutní hodnota po šoku – čistý solventnostní kapitálový požadavek – riziko kreditního rozpětí – dluhopisy a úvěry (investice do způsobilých infrastrukturních společností)

Jde o čistý kapitálový požadavek k riziku kreditního rozpětí u dluhopisů a úvěrů, které jsou investicemi do způsobilých infrastrukturních společností, po úpravě o schopnost technických rezerv absorbovat ztrátu. Tato hodnota se vykazuje, pouze pokud lze rozdělení mezi R0412, R0413 a R0414 odvodit z metody použité pro výpočet. Pokud toto rozdělení není možné, vyplní se pouze R0410.

Pokud R0010/C0010 = 1, tato položka se nevykazuje.

R0414/C0070

Absolutní hodnoty po šoku – závazky (před schopností technických rezerv absorbovat ztrátu) – riziko kreditního rozpětí – dluhopisy a úvěry (investice do způsobilých infrastrukturních společností)

Jde o absolutní hodnotu závazků citlivých na riziko kreditního rozpětí u dluhopisů a úvěrů, které jsou investicemi do způsobilých infrastrukturních společností, a to po šoku, ale před schopností technických rezerv absorbovat ztrátu. Tato hodnota se vykazuje, pouze pokud lze rozdělení mezi R0412, R0413 a R0414 odvodit z metody použité pro výpočet. Pokud toto rozdělení není možné, vyplní se pouze R0410.

Částka technických rezerv se očistí o částky vymahatelné ze zajistných smluv a od zvláštních účelových jednotek.

R0414/C0080

Absolutní hodnota po šoku – hrubý solventnostní kapitálový požadavek – riziko kreditního rozpětí – dluhopisy a úvěry (investice do způsobilých infrastrukturních společností)

Jde o hrubý kapitálový požadavek k riziku kreditního rozpětí u dluhopisů a úvěrů, které jsou investicemi do způsobilých infrastrukturních společností, tedy před schopností technických rezerv absorbovat ztrátu. Tato hodnota se vykazuje, pouze pokud lze rozdělení mezi R0412, R0413 a R0414 odvodit z metody použité pro výpočet. Pokud toto rozdělení není možné, vyplní se pouze R0410.

Pokud R0010/C0010 = 1, tato položka se nevykazuje.“;

14)

část S.31.01 – Podíl zajistitelů (včetně finitního zajištění a zvláštních účelových jednotek) se mění takto:

a)

ve třetím sloupci („Pokyny“) řádku C0210 se doplňuje nový odstavec, který zní:

„V případě, že se v položce C0220 vykazuje „Více ECAI“, vykáže se nejreprezentativnější externí rating.“;

b)

ve třetím sloupci („Pokyny“) řádku C0220 tabulky se taxativní seznam určených externích ratingových agentur nahrazuje tímto:

„—

Euler Hermes Rating GmbH (kód LEI: 391200QXGLWHK9VK6V27)

Japan Credit Rating Agency Ltd (kód LEI: 35380002378CEGMRVW86)

BCRA-Credit Rating Agency AD (kód LEI: 747800Z0IC3P66HTQ142)

Creditreform Rating AG (kód LEI: 391200PHL11KDUTTST66)

Scope Ratings GmbH (dříve Scope Ratings AG a PSR Rating GmbH) (kód LEI: 391200WU1EZUQFHDWE91)

ICAP Group SA (kód LEI: 2138008U6LKT8VG2UK85)

GBB-Rating Gesellschaft für Bonitätsbeurteilung GmbH (kód LEI: 391200OLWXCTKPADVV72)

ASSEKURATA Assekuranz Rating-Agentur GmbH (kód LEI: 529900977LETWLJF3295)

ARC Ratings, S.A. (dříve Companhia Portuguesa de Rating, S.A) (kód LEI: 213800OZNJQMV6UA7D79)

AM Best Europe-Rating Services Ltd. (AMBERS) (kód LEI: 549300VO8J8E5IQV1T26)

DBRS Ratings Limited (kód LEI: 5493008CGCDQLGT3EH93)

Fitch (užije se v případě, že není k dispozici níže uvedené dělení)

Fitch France S.A.S. (kód LEI: 2138009Y4TCZT6QOJO69)

Fitch Deutschland GmbH (kód LEI: 213800JEMOT1H45VN340)

Fitch Italia S.p.A. (kód LEI: 213800POJ9QSCHL3KR31)

Fitch Polska S.A. (kód LEI: 213800RYJTJPW2WD5704)

Fitch Ratings España S.A.U. (kód LEI: 213800RENFIIODKETE60)

Fitch Ratings Limited (kód LEI: 2138009F8YAHVC8W3Q52)

Fitch Ratings CIS Limited (kód LEI: 213800B7528Q4DIF2G76)

Moody's (užije se v případě, že není k dispozici níže uvedené dělení)

Moody's Investors Service Cyprus Ltd (kód LEI: 549300V4LCOYCMNUVR81)

Moody's France S.A.S. (kód LEI: 549300EB2XQYRSE54F02)

Moody's Deutschland GmbH (kód LEI: 549300M5JMGHVTWYZH47)

Moody's Italia S.r.l. (kód LEI: 549300GMXJ4QK70UOU68)

Moody's Investors Service España S.A. (kód LEI: 5493005X59ILY4BGJK90)

Moody's Investors Service Ltd (kód LEI: 549300SM89WABHDNJ349)

Standard & Poor's (užije se v případě, že není k dispozici níže uvedené dělení)

S&P Global Ratings France SAS (kód LEI: 54930035REY2YCDSBH09)

S&P Global Ratings Europe Limited (dříve S&P Global Ratings Italy S.r.l, LEI 54930000NMOJ7ZBUQ063 – fúze ke dni 1. května 2018) (kód LEI: 5493008B2TU3S6QE1E12)

Standard & Poor's Credit Market Services Europe Limited (kód LEI: 549300363WVTTH0TW460)

CRIF Ratings S.r.l. (dříve CRIF S.p.a.) (kód LEI: 8156001AB6A1D740F237)

Capital Intelligence Ratings Ltd (kód LEI: 549300RE88OJP9J24Z18)

European Rating Agency, a.s. (kód LEI: 097900BFME0000038276)

Axesor Risk Management SL (kód LEI: 959800EC2RH76JYS3844)

Cerved Rating Agency S.p.A. (dříve CERVED Group S.p.A.) (kód LEI: 8156004AB6C992A99368)

Kroll Bond Rating Agency (kód LEI: 549300QYZ5CZYXTNZ676)

The Economist Intelligence Unit Ltd (kód LEI: 213800Q7GRZWF95EWN10)

Dagong Europe Credit Rating Srl (Dagong Europe) (kód LEI: 815600BF4FF53B7C6311)

Spread Research (kód LEI: 969500HB6BVM2UJDOC52)

EuroRating Sp. z o.o. (kód LEI: 25940027QWS5GMO74O03)

HR Ratings de México, S.A. de C.V. (HR Ratings) (kód LEI: 549300IFL3XJKTRHZ480)

Moody's Investors Service EMEA Ltd (kód LEI: 54930009NU3JYS1HTT72)

Egan-Jones Ratings Co. (EJR) (kód LEI: 54930016113PD33V1H31)

modeFinance S.r.l. (kód LEI: 815600B85A94A0122614)

INC Rating Sp. z o.o. (kód LEI: 259400SUBF5EPOGK0983)

Rating-Agentur Expert RA GmbH (kód LEI: 213800P3OOBSGWN2UE81)

Kroll Bond Rating Agency Europe Limited (kód LEI: 5493001NGHOLC41ZSK05)

SPMW Rating Sp. z o.o. (kód LEI: 259400PIF3W6YC660564)

Jiná určená ECAI

Více ECAI“;

15)

část S.31.02 – Zvláštní účelové jednotky se mění takto:

a)

ve třetím sloupci („Pokyny“) řádku C0270 se doplňuje nový odstavec, který zní:

„V případě, že se v položce C0280 vykazuje „Více ECAI“, vykáže se nejreprezentativnější externí rating.“;

b)

ve třetím sloupci („Pokyny“) řádku C0280 tabulky se taxativní seznam určených externích ratingových agentur nahrazuje tímto:

„—

Euler Hermes Rating GmbH (kód LEI: 391200QXGLWHK9VK6V27)

Japan Credit Rating Agency Ltd (kód LEI: 35380002378CEGMRVW86)

BCRA-Credit Rating Agency AD (kód LEI: 747800Z0IC3P66HTQ142)

Creditreform Rating AG (kód LEI: 391200PHL11KDUTTST66)

Scope Ratings GmbH (dříve Scope Ratings AG a PSR Rating GmbH) (kód LEI: 391200WU1EZUQFHDWE91)

ICAP Group SA (kód LEI: 2138008U6LKT8VG2UK85)

GBB-Rating Gesellschaft für Bonitätsbeurteilung GmbH (kód LEI: 391200OLWXCTKPADVV72)

ASSEKURATA Assekuranz Rating-Agentur GmbH (kód LEI: 529900977LETWLJF3295)

ARC Ratings, S.A. (dříve Companhia Portuguesa de Rating, S.A) (kód LEI: 213800OZNJQMV6UA7D79)

AM Best Europe-Rating Services Ltd. (AMBERS) (kód LEI: 549300VO8J8E5IQV1T26)

DBRS Ratings Limited (kód LEI: 5493008CGCDQLGT3EH93)

Fitch (užije se v případě, že není k dispozici níže uvedené dělení)

Fitch France S.A.S. (kód LEI: 2138009Y4TCZT6QOJO69)

Fitch Deutschland GmbH (kód LEI: 213800JEMOT1H45VN340)

Fitch Italia S.p.A. (kód LEI: 213800POJ9QSCHL3KR31)

Fitch Polska S.A. (kód LEI: 213800RYJTJPW2WD5704)

Fitch Ratings España S.A.U. (kód LEI: 213800RENFIIODKETE60)

Fitch Ratings Limited (kód LEI: 2138009F8YAHVC8W3Q52)

Fitch Ratings CIS Limited (kód LEI: 213800B7528Q4DIF2G76)

Moody's (užije se v případě, že není k dispozici níže uvedené dělení)

Moody's Investors Service Cyprus Ltd (kód LEI: 549300V4LCOYCMNUVR81)

Moody's France S.A.S. (kód LEI: 549300EB2XQYRSE54F02)

Moody's Deutschland GmbH (kód LEI: 549300M5JMGHVTWYZH47)

Moody's Italia S.r.l. (kód LEI: 549300GMXJ4QK70UOU68)

Moody's Investors Service España S.A. (kód LEI: 5493005X59ILY4BGJK90)

Moody's Investors Service Ltd (kód LEI: 549300SM89WABHDNJ349)

Standard & Poor's (užije se v případě, že není k dispozici níže uvedené dělení)

S&P Global Ratings France SAS (kód LEI: 54930035REY2YCDSBH09)

S&P Global Ratings Europe Limited (dříve S&P Global Ratings Italy S.r.l, LEI 54930000NMOJ7ZBUQ063 – fúze ke dni 1. května 2018) (kód LEI: 5493008B2TU3S6QE1E12)

Standard & Poor's Credit Market Services Europe Limited (kód LEI: 549300363WVTTH0TW460)

CRIF Ratings S.r.l. (dříve CRIF S.p.a.) (kód LEI: 8156001AB6A1D740F237)

Capital Intelligence Ratings Ltd (kód LEI: 549300RE88OJP9J24Z18)

European Rating Agency, a.s. (kód LEI: 097900BFME0000038276)

Axesor Risk Management SL (kód LEI: 959800EC2RH76JYS3844)

Cerved Rating Agency S.p.A. (dříve CERVED Group S.p.A.) (kód LEI: 8156004AB6C992A99368)

Kroll Bond Rating Agency (kód LEI: 549300QYZ5CZYXTNZ676)

The Economist Intelligence Unit Ltd (kód LEI: 213800Q7GRZWF95EWN10)

Dagong Europe Credit Rating Srl (Dagong Europe) (kód LEI: 815600BF4FF53B7C6311)

Spread Research (kód LEI: 969500HB6BVM2UJDOC52)

EuroRating Sp. z o.o. (kód LEI: 25940027QWS5GMO74O03)

HR Ratings de México, S.A. de C.V. (HR Ratings) (kód LEI: 549300IFL3XJKTRHZ480)

Moody's Investors Service EMEA Ltd (kód LEI: 54930009NU3JYS1HTT72)

Egan-Jones Ratings Co. (EJR) (kód LEI: 54930016113PD33V1H31)

modeFinance S.r.l. (kód LEI: 815600B85A94A0122614)

INC Rating Sp. z o.o. (kód LEI: 259400SUBF5EPOGK0983)

Rating-Agentur Expert RA GmbH (kód LEI: 213800P3OOBSGWN2UE81)

Kroll Bond Rating Agency Europe Limited (kód LEI: 5493001NGHOLC41ZSK05)

SPMW Rating Sp. z o.o. (kód LEI: 259400PIF3W6YC660564)

Jiná určená ECAI

Více ECAI“;

16)

v části S.35.01 – Příspěvek ke skupinovým technickým rezervám se znění třetího sloupce („Pokyny“) řádku C0250 tabulky nahrazuje tímto:

„Uvede se částka celkových technických rezerv včetně operací uvnitř skupiny (C0050), které podléhají koeficientu volatility. Technické rezervy se uvádějí po uplatnění přechodných opatření a s rizikovou přirážkou.

V této buňce se uvedou částky včetně zajistného a operací uvnitř skupiny, a to včetně zajistného uvnitř skupiny.“;

17)

v části S.36.02 – Operace uvnitř skupiny – deriváty se tabulka mění takto:

a)

znění třetího sloupce („Pokyny“) řádku C0180 se nahrazuje tímto:

„Identifikační kód aktiva nebo závazku, které jsou podkladem smlouvy o derivátu. Tato položka se poskytuje u derivátů, které mají v portfoliu podniku jediný podkladový nástroj nebo index.

Index se považuje za jediný nástroj a vykazuje se.

Identifikační kód podkladového nástroje derivátu podle tohoto pořadí:

kód ISIN, je-li k dispozici, podle ISO 6166

jiné uznávané kódy (např.: CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC)

kód přidělený podnikem podkladovému nástroji, pokud výše uvedené možnosti nejsou k dispozici; tento kód musí být jedinečný a musí být v průběhu času pro daný nástroj konzistentní

„Více aktiv/závazků“, pokud je více než jedno podkladové aktivum nebo závazek

Je-li podkladovým nástrojem index, vykazuje se kód indexu.“;

b)

znění třetího sloupce („Pokyny“) řádku C0190 se nahrazuje tímto:

„Typ identifikačního kódu používaného pro položku „Identifikační kód nástroje“. Použije se jedna z těchto možností:

1 –

Kód ISIN podle normy ISO 6166

2 –

CUSIP (číslo Výboru pro jednotné postupy identifikace cenných papírů přidělené služebním útvarem CUSIP (The Committee on Uniform Securities Identification Procedures) společnostem ve Spojených státech a Kanadě)

3 –

SEDOL (oficiální burzovní seznam pro londýnskou burzu cenných papírů, z anglického Stock Exchange Daily Official List)

4 –

WKN (německé alfanumerické identifikační číslo, z německého Wertpapier Kenn-Nummer)

5 –

Bloomberg Ticker (písmenný kód Bloomberg, který identifikuje cenné papíry společnosti)

6 –

BBGID (globální identifikační číslo agentury Bloomberg)

7 –

Reuters RIC (kód nástroje podle agentury Reuters)

8 –

FIGI (celosvětový systém identifikačních kódů finančních nástrojů, z anglického Financial Instrument Global Identifier)

9 –

Jiný kód přidělený členy sdružení vnitrostátních agentur přidělujících čísla (Association of National Numbering Agencies)

99 –

Kód přidělený podnikem v případě, že žádná z výše uvedených možností není k dispozici. Tato možnost se použije rovněž v případě „Více aktiv/závazků“ a indexů.“;

18)

v části S.37.01 – Koncentrace rizik se tabulka mění takto:

a)

ve třetím sloupci („Pokyny“) řádku C0090 tabulky se druhá věta nahrazuje tímto:

„V případě ratingů vydaných dceřinými společnostmi externí ratingové agentury uveďte mateřskou externí ratingovou agenturu (odkazem na seznam ratingových agentur registrovaných nebo certifikovaných podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1060/2009 ze dne 16. září 2009 o ratingových agenturách, který vede orgán ESMA).“;

b)

ve třetím sloupci („Pokyny“) řádku C0090 se taxativní seznam určených externích ratingových agentur nahrazuje tímto:

„—

Euler Hermes Rating GmbH (kód LEI: 391200QXGLWHK9VK6V27)

Japan Credit Rating Agency Ltd (kód LEI: 35380002378CEGMRVW86)

BCRA-Credit Rating Agency AD (kód LEI: 747800Z0IC3P66HTQ142)

Creditreform Rating AG (kód LEI: 391200PHL11KDUTTST66)

Scope Ratings GmbH (dříve Scope Ratings AG a PSR Rating GmbH) (kód LEI: 391200WU1EZUQFHDWE91)

ICAP Group SA (kód LEI: 2138008U6LKT8VG2UK85)

GBB-Rating Gesellschaft für Bonitätsbeurteilung GmbH (kód LEI: 391200OLWXCTKPADVV72)

ASSEKURATA Assekuranz Rating-Agentur GmbH (kód LEI: 529900977LETWLJF3295)

ARC Ratings, S.A. (dříve Companhia Portuguesa de Rating, S.A) (kód LEI: 213800OZNJQMV6UA7D79)

AM Best Europe-Rating Services Ltd. (AMBERS) (kód LEI: 549300VO8J8E5IQV1T26)

DBRS Ratings Limited (kód LEI: 5493008CGCDQLGT3EH93)

Fitch (užije se v případě, že není k dispozici níže uvedené dělení)

Fitch France S.A.S. (kód LEI: 2138009Y4TCZT6QOJO69)

Fitch Deutschland GmbH (kód LEI: 213800JEMOT1H45VN340)

Fitch Italia S.p.A. (kód LEI: 213800POJ9QSCHL3KR31)

Fitch Polska S.A. (kód LEI: 213800RYJTJPW2WD5704)

Fitch Ratings España S.A.U. (kód LEI: 213800RENFIIODKETE60)

Fitch Ratings Limited (kód LEI: 2138009F8YAHVC8W3Q52)

Fitch Ratings CIS Limited (kód LEI: 213800B7528Q4DIF2G76)

Moody's (užije se v případě, že není k dispozici níže uvedené dělení)

Moody's Investors Service Cyprus Ltd (kód LEI: 549300V4LCOYCMNUVR81)

Moody's France S.A.S. (kód LEI: 549300EB2XQYRSE54F02)

Moody's Deutschland GmbH (kód LEI: 549300M5JMGHVTWYZH47)

Moody's Italia S.r.l. (kód LEI: 549300GMXJ4QK70UOU68)

Moody's Investors Service España S.A. (kód LEI: 5493005X59ILY4BGJK90)

Moody's Investors Service Ltd (kód LEI: 549300SM89WABHDNJ349)

Standard & Poor's (užije se v případě, že není k dispozici níže uvedené dělení)

S&P Global Ratings France SAS (kód LEI: 54930035REY2YCDSBH09)

S&P Global Ratings Europe Limited (dříve S&P Global Ratings Italy S.r.l, LEI 54930000NMOJ7ZBUQ063 – fúze ke dni 1. května 2018) (kód LEI: 5493008B2TU3S6QE1E12)

Standard & Poor's Credit Market Services Europe Limited (kód LEI: 549300363WVTTH0TW460)

CRIF Ratings S.r.l. (dříve CRIF S.p.a.) (kód LEI: 8156001AB6A1D740F237)

Capital Intelligence Ratings Ltd (kód LEI: 549300RE88OJP9J24Z18)

European Rating Agency, a.s. (kód LEI: 097900BFME0000038276)

Axesor Risk Management SL (kód LEI: 959800EC2RH76JYS3844)

Cerved Rating Agency S.p.A. (dříve CERVED Group S.p.A.) (kód LEI: 8156004AB6C992A99368)

Kroll Bond Rating Agency (kód LEI: 549300QYZ5CZYXTNZ676)

The Economist Intelligence Unit Ltd (kód LEI: 213800Q7GRZWF95EWN10)

Dagong Europe Credit Rating Srl (Dagong Europe) (kód LEI: 815600BF4FF53B7C6311)

Spread Research (kód LEI: 969500HB6BVM2UJDOC52)

EuroRating Sp. z o.o. (kód LEI: 25940027QWS5GMO74O03)

HR Ratings de México, S.A. de C.V. (HR Ratings) (kód LEI: 549300IFL3XJKTRHZ480)

Moody's Investors Service EMEA Ltd (kód LEI: 54930009NU3JYS1HTT72)

Egan-Jones Ratings Co. (EJR) (kód LEI: 54930016113PD33V1H31)

modeFinance S.r.l. (kód LEI: 815600B85A94A0122614)

INC Rating Sp. z o.o. (kód LEI: 259400SUBF5EPOGK0983)

Rating-Agentur Expert RA GmbH (kód LEI: 213800P3OOBSGWN2UE81)

Kroll Bond Rating Agency Europe Limited (kód LEI: 5493001NGHOLC41ZSK05)

SPMW Rating Sp. z o.o. (kód LEI: 259400PIF3W6YC660564)

Jiná určená ECAI“;

c)

mezi řádky C0090 a C0100 se vkládá nový řádek, který zní:

„C0091

Interní rating

Interní rating expozice u podniků používajících interní model do té míry, že interní ratingy používají při konstrukci interního modelu. Pokud podnik s interním modelem používá výhradně externí rating, tato položka se nevykazuje.“.


PŘÍLOHA IV

Příloha VI prováděcího nařízení (EU) 2015/2450 se mění takto:

1)

definice pro kód CIC 12 Nadnárodní dluhopisy se nahrazuje tímto:

„Dluhopisy emitované veřejnými institucemi zřízenými závazkem mezi národními státy, např. emitované mezinárodní rozvojovou bankou uvedenou v čl. 117 odst. 2 nařízení (EU) č. 575/2013 nebo emitované mezinárodní organizací uvedenou v článku 118 nařízení (EU) č. 575/2013.“;

2)

definice pro kód CIC 24 Nástroje peněžního trhu se nahrazuje tímto:

„Velmi krátkodobé dluhové cenné papíry (obvykle s dobou splatnosti od jednoho dne až do jednoho roku), běží hlavně o obchodovatelné vkladní listy, bankovní akceptace a ostatní vysoce likvidní nástroje. Obchodní cenné papíry jsou z této kategorie vyloučeny.“


PŘÍLOHA V

V příloze I prováděcího nařízení (EU) 2015/2450 se řádek R0410 v šabloně S.23.01.04 nahrazuje tímto:

„Úvěrové instituce, investiční podniky, finanční instituce, správci alternativních investičních fondů, správcovské společnosti SKIPCP – celkem

R0410“.

 

 

 

 

 


PŘÍLOHA VI

Příloha II prováděcího nařízení (EU) 2015/2450 se opravuje takto:

1)

v části S.05.01 – Pojistné, pohledávky a náklady podle druhu pojištění pod nadpisem „Obecné připomínky“ se třetí odstavec nahrazuje tímto:

„Pro účely čtvrtletních zpráv se administrativní náklady, náklady na správu investic, pořizovací náklady, náklady na správu pojistných pohledávek a režijní náklady uvádějí souhrnně.“;

2)

v části S.12.01 – Technické rezervy týkající se životního a zdravotního pojištění SLT Health v prvním sloupci tabulky se položky „C0020, C0030, C0060, C0090, C0100, C0160, C0190, C0200/R0010“ nahrazují tímto:

„C0020, C0030, C0060, C0090, C0100, C0110, C0120, C0130, C0140, C0160, C0190, C0200/R0010“.


PŘÍLOHA VII

Příloha III prováděcího nařízení (EU) 2015/2450 se opravuje takto:

v části S.05.01 – Pojistné, pohledávky a náklady podle druhu pojištění pod nadpisem „Obecné poznámky“ se pátý odstavec nahrazuje tímto:

„Pro účely čtvrtletních zpráv se administrativní náklady, náklady na správu investic, pořizovací náklady, náklady na správu pojistných pohledávek a režijní náklady uvádějí souhrnně.“