27.11.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 301/1


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2018/1832

ze dne 5. listopadu 2018,

kterým se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/46/ES, nařízení Komise (ES) č. 692/2008 a nařízení Komise (EU) 2017/1151 za účelem zlepšení zkoušek a postupů schválení typu z hlediska emisí pro lehká osobní vozidla a užitková vozidla, včetně zkoušek a postupů týkajících se shodnosti v provozu a emisí v reálném provozu, a za účelem zavedení zařízení pro monitorování spotřeby paliva a elektrické energie

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 ze dne 20. června 2007 o schvalování typu motorových vozidel z hlediska emisí z lehkých osobních vozidel a z užitkových vozidel (Euro 5 a Euro 6) a z hlediska přístupu k informacím o opravách a údržbě vozidla (1), a zejména na čl. 5 odst. 3 a čl. 14 odst. 3 uvedeného nařízení,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2007/46/ES ze dne 5. září 2007, kterou se stanoví rámec pro schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla (rámcová směrnice) (2), a zejména na čl. 39 odst. 2 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (ES) č. 715/2007 je zvláštní akt v rámci postupu schválení typu stanoveného směrnicí 2007/46/ES. Obsahuje požadavek, aby nová lehká osobní vozidla a užitková vozidla splňovala určité mezní hodnoty emisí, a stanoví dodatečné požadavky týkající se přístupu k informacím o opravách a údržbě vozidla. Zvláštní technická ustanovení nezbytná k provedení uvedeného nařízení jsou obsažena v nařízení Komise (EU) 2017/1151 (3), kterým se nahrazuje a zrušuje nařízení Komise (ES) č. 692/2008 (4).

(2)

Některá ustanovení nařízení Komise (ES) č. 692/2008 zůstávají v platnosti až do jeho zrušení od 1. ledna 2022. Je však třeba ujasnit, že tato ustanovení zahrnují možnost požádat o rozšíření stávajících schválení typu udělených podle tohoto nařízení.

(3)

Nařízením (EU) 2017/1151 byl do právních předpisů Unie zaveden nový regulační zkušební postup, kterým se provádí celosvětově harmonizovaný zkušební postup pro lehká vozidla (WLTP). WLTP obsahuje přísnější a podrobnější podmínky pro provádění zkoušek emisí při schvalování typu.

(4)

Kromě toho byla nařízeními Komise (EU) 2016/427 (5), (EU) 2016/646 (6) a (EU) 2017/1154 (7) zavedena nová metodika pro zkoušení emisí vozidla při podmínkách reálného provozu – zkušební postup pro emise v reálném provozu (RDE).

(5)

Aby bylo možné zkoušku WLTP provést, je nezbytné určité rozmezí tolerance. Této zkušební tolerance by však nemělo být zneužito k získání výsledků, které se liší od výsledků spojených s provedením zkoušky při stanovených podmínkách. S cílem vytvořit rovné podmínky mezi různými výrobci vozidel a zajistit, aby naměřené hodnoty CO2 a spotřeby paliva více odpovídaly reálným hodnotám v praxi, by proto měla být zavedena metoda pro normalizaci dopadu konkrétních zkušebních tolerancí na výsledky zkoušek emisí CO2 a spotřeby paliva.

(6)

Hodnoty spotřeby paliva a/nebo elektrické energie získané v rámci regulačních laboratorních zkušebních postupů by měly být doplněny o údaje o průměrné reálné spotřebě vozidel při provozu na silnici. Tyto údaje, shromážděné a agregované v anonymizované podobě, mají zásadní význam pro posouzení toho, zda regulační zkušební postupy odpovídajícím způsobem odrážejí průměrné emise CO2 v reálném provozu, stejně jako spotřebu paliva a/nebo elektrické energie v reálném provozu. Kromě toho by disponibilita údajů o momentální spotřebě paliva ve vozidle měla usnadnit provádění silničních zkoušek.

(7)

Aby bylo zajištěno včasné posouzení reprezentativnosti nových regulačních zkušebních postupů, zejména u vozidel, která mají velký podíl na trhu, měl by být rozsah uplatňování nových požadavků na palubní monitorování spotřeby paliva nejprve omezen na konvenční a hybridní vozidla s pohonem na kapalná paliva a na plug-in hybridní elektrická vozidla, neboť příslušné technické normy zatím existují jen právě pro tato hnací ústrojí.

(8)

Údaje o spotřebě paliva a/nebo elektrické energie jsou zjišťovány a uchovávány ve vozidle již u většiny nových vozidel, avšak na zařízení, která se v současné době používají pro sledování těchto údajů, se žádné standardizované požadavky nevztahují. Aby bylo zajištěno, že data poskytovaná těmito zařízeními jsou dostupná a mohou sloužit jako harmonizovaný podklad pro srovnání různých kategorií vozidel a výrobců, měly by být stanoveny základní požadavky pro schválení typu, pokud jde o tato zařízení.

(9)

Nařízením (EU) 2016/646 byla zavedena povinnost výrobců deklarovat použití pomocné emisní strategie. Navíc nařízením (EU) 2017/1154 byl zaveden zvýšený dohled nad emisními strategiemi ze strany schvalovacích orgánů. Při uplatňování těchto požadavků se však ukázalo, že uplatňování pravidel týkajících se pomocných emisních strategií ze strany různých schvalovacích orgánů je třeba harmonizovat. Proto je vhodné stanovit společný formát pro rozšířenou složku dokumentace a společnou metodiku pro hodnocení pomocných emisních strategií.

(10)

Rozhodnutí povolit na požádání přístup k rozšířené složce dokumentace výrobce by mělo být ponecháno vnitrostátním orgánům, a proto by z nařízení (EU) 2017/1151 mělo být vypuštěno ustanovení o zachování důvěrnosti tohoto dokumentu. Vypuštěním zmíněného ustanovení by nemělo být dotčeno jednotné uplatňování právních předpisů v celé Unii ani možnost všech stran získat přístup k veškerým relevantním informacím pro provádění zkoušek emisí v reálném provozu.

(11)

Poté, co byly zavedeny zkoušky emisí v reálném provozu ve fázi schvalování typu, je nyní třeba aktualizovat pravidla pro kontroly shodnosti v provozu s cílem zajistit, aby emise v reálném provozu byly účinně omezovány i po dobu běžné životnosti vozidla za běžných podmínek používání.

(12)

Uplatňování nových zkoušek emisí v reálném provozu během kontrol shodnosti v provozu si vyžádá více zdrojů pro provádění zkoušek shodnosti vozidla v provozu a hodnocení jejich výsledků. Aby potřeba provádět účinné zkoušky shodnosti v provozu a s tím spojená zvýšená zátěž při zkoušení byly vyváženy, měl by být upraven maximální počet vozidel ve statistickém vzorku a kritéria vyhovění a nevyhovění vzorku u všech zkoušek shodnosti v provozu.

(13)

Kontroly shodnosti v provozu se v současné době vztahují pouze na emise znečišťujících látek naměřené při zkoušce typu 1. Aby však bylo zajištěno, že jsou splněny požadavky nařízení (ES) č. 715/2007, měly by být rozšířeny i na výfukové emise a emise způsobené vypařováním. Proto by pro účely zkoušek shodnosti v provozu měly být zavedeny zkoušky typu 4 a typu 6. S ohledem na to, že jsou tyto zkoušky nákladné a složité, měly by zůstat nepovinné.

(14)

Při přezkumu stávajících zkoušek shodnosti v provozu prováděných výrobcem se ukázalo, že ačkoli výrobci provedli svolávací akce a jiná dobrovolná opatření týkající se emisí, bylo schvalovacím orgánům nahlášeno jen velmi málo případů nesplnění požadavků. Proto je nezbytné, aby kontroly shodnosti v provozu byly transparentnější a podléhaly větší kontrole.

(15)

Aby byla kontrola procesu ověření shodnosti v provozu účinnější, měly by být schvalovací orgány zodpovědné za každoroční provedení zkoušek a kontrol určitého procentuálního podílu schválených typů vozidel.

(16)

Komise by měla vytvořit elektronickou platformu, která by usnadnila toky informací, k nimž dochází při zkoušení shodnosti v provozu, a byla nápomocná schvalovacím orgánům při rozhodovacím procesu.

(17)

Za účelem vylepšení procesu výběru vozidel pro zkoušky ze strany schvalovacích orgánů jsou zapotřebí informace, které by mohly identifikovat možné problémy a typy vozidel s vysokými emisemi. Dálkové snímání emisí, zjednodušené palubní systémy měření emisí (SEMS) a zkoušky pomocí přenosných systémů pro měření emisí (PEMS) by měly být uznány jako platné nástroje pro poskytování informací schvalovacím orgánům, které mohou sloužit jako vodítko pro výběr vozidel pro zkoušky.

(18)

Je zásadně důležité zajistit kvalitu zkoušek shodnosti v provozu. Proto je potřeba stanovit pravidla týkající se akreditace zkušebních laboratoří.

(19)

Aby mohlo být provádění zkoušek povoleno, musí být veškeré příslušné informace veřejně přístupné. Kromě toho by některé informace potřebné pro výkon kontrol shodnosti v provozu měly být snadno dostupné, a proto by měly být uvedeny v prohlášení o shodě.

(20)

V zájmu zvýšení transparentnosti procesu ověření shodnosti v provozu by schvalovací orgány měly být povinny zveřejňovat výroční zprávu obsahující výsledky jimi provedených kontrol shodnosti v provozu.

(21)

Metodiky předepsané s cílem zajistit, aby za platné zkoušky emisí v reálném provozu byly považovány pouze jízdy uskutečněné za běžných podmínek, vedly k příliš vysokému počtu neplatných zkoušek, a proto by měly být přezkoumány a zjednodušeny.

(22)

Přezkum metodik pro hodnocení emisí znečišťujících látek při platné jízdě ukázal, že výsledky obou metod, které jsou v současné době používány, nejsou konzistentní. Měla by proto být stanovena nová jednoduchá a transparentní metodika. Hodnotící faktory, které budou v nové metodice použity, by měla Komise neustále podrobovat posouzení, aby byl zohledňován aktuální stav techniky.

(23)

Při zkouškách emisí v reálném provozu by mělo být náležitě bráno v úvahu použití plug-in hybridních elektrických vozidel, která používají k pohonu částečně elektromotor a částečně spalovací motor, a proto by vypočtené emise v reálném provozu měly tuto výhodu zohledňovat.

(24)

Na úrovni Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN) byl vyvinut nový zkušební postup pro emise způsobené vypařováním, který zohledňuje technologický pokrok v oblasti regulace emisí způsobených vypařováním z vozidel s benzinovým motorem, přizpůsobuje tento postup zkušebnímu postupu WLTP a zavádí nová ustanovení pro utěsněné nádrže. Je proto vhodné aktualizovat stávající pravidla Unie týkající se zkoušek emisí způsobených vypařováním tak, aby odrážela změny na úrovni EHK OSN.

(25)

Rovněž pod záštitou EHK OSN byl zkušební postup WLTP dále vylepšen a doplněn o řadu nových prvků, včetně alternativních metod měření parametrů jízdního zatížení vozidla, jasnějších ustanovení pro dvoupalivová (bi-fuel) vozidla, zlepšení metody interpolace CO2, aktualizací týkajících se požadavků na dvouosý dynamometr požadavky a valivé odpory pneumatik. Tyto nové prvky by nyní měly být začleněny do právních předpisů Unie.

(26)

Praktické zkušenosti s uplatňováním WLTP od jeho povinného zavedení pro nové typy vozidel v Unii od 1. září 2017 ukázaly, že by tento postup měl být více přizpůsoben systému EU schvalování typu, zejména pokud jde o informace, které mají být zahrnuty v příslušné dokumentaci.

(27)

Změny v dokumentaci schválení typu, které jsou důsledkem změn v tomto nařízení, se musí zohlednit i v prohlášení o shodě a v dokumentaci o schválení typu celého vozidla ve směrnici 2007/46/ES.

(28)

Je proto vhodné odpovídajícím způsobem změnit nařízení (EU) 2017/1151, nařízení (ES) č. 692/2008 a směrnici 2007/46/ES.

(29)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Technického výboru – motorová vozidla,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Změny nařízení (EU) 2017/1151

Nařízení (EU) 2017/1151 se mění takto:

1)

článek 2 se mění takto:

a)

v bodě 1 se písmeno b) nahrazuje tímto:

„b)

náležejí do jednoho „interpolačního rozpětí CO2“ ve smyslu bodu 2.3.2 dílčí přílohy 6 k příloze XXI;“;

b)

bod 6 se nahrazuje tímto:

„6)

„periodicky se regenerujícím systémem“ se rozumí zařízení k regulaci výfukových emisí (např. katalyzátor, filtr pevných částic), které vyžaduje periodický postup regenerace;“;

c)

body 11 a 12 se nahrazují tímto:

„11)

„dvoupalivovým (bi-fuel) vozidlem“ se rozumí vozidlo se dvěma oddělenými systémy pro skladování paliv, které je konstruováno tak, aby bylo poháněno primárně vždy jen jedním z těchto paliv;

12)

„dvoupalivovým (bi-fuel) vozidlem na plyn“ se rozumí dvoupalivové (bi-fuel) vozidlo, jehož jedním palivem je benzin (benzinový režim) a druhým palivem je buď LPG, NG/biomethan, nebo vodík;“;

d)

doplňuje se nový bod 33, který zní:

„33)

„vozidlem s výhradně spalovacím motorem“ se rozumí vozidlo, jehož všechny měniče hnací energie jsou spalovací motory;“;

e)

bod 38 se nahrazuje tímto:

„38)

„jmenovitým výkonem motoru“ (Prated) se rozumí maximální netto výkon motoru v kW, měřený v souladu s požadavky přílohy XX;“;

f)

body 45 až 48 se nahrazují tímto:

„45)

„systémem palivové nádrže“ se rozumí zařízení umožňující skladování paliva, která zahrnují palivovou nádrž, plnicí hrdlo palivové nádrže, víčko plnicího hrdla a palivové čerpadlo, je-li namontováno do palivové nádrže nebo na ni;

46)

„koeficientem propustnosti“ (PF) se rozumí faktor stanovený na základě ztráty uhlovodíků za určitou dobu, který se používá ke stanovení konečných emisí způsobených vypařováním;

47)

„jednovrstevnou nekovovou nádrží“ se rozumí palivová nádrž, která sestává z jediné vrstvy nekovového materiálu včetně fluorovaných/sulfonovaných materiálů;

48)

„vícevrstevnou nádrží“ se rozumí palivová nádrž, která sestává nejméně ze dvou vrstev různých materiálů, z nichž jeden je nepropustný pro uhlovodíky;“;

2)

článek 3 se mění takto:

1)

odstavec 1 se nahrazuje tímto:

„1.   Za účelem získání ES schválení typu z hlediska emisí a informací o opravách a údržbě vozidla výrobce prokáže, že vozidla při zkouškách podle postupů uvedených v přílohách IIIA až VIII, XI, XIV, XVI, XX, XXI a XXII splňují požadavky stanovené v tomto nařízení. Výrobce rovněž zajistí, že referenční paliva splňují požadavky stanovené v příloze IX.“;

2)

odstavec 7 se nahrazuje tímto:

„7.   „Zkouška typu 1 stanovená v příloze XXI se u vozidel poháněných LPG nebo NG/biomethanem vykoná s různými složeními LPG nebo NG/biomethanu, jak je stanoveno v příloze 12 předpisu EHK OSN č. 83 pro emise znečišťujících látek, a to s palivem, které se použije k měření netto výkonu v souladu s přílohou XX tohoto nařízení.

U vozidel, která mohou být poháněna jak benzinem, tak LPG nebo NG/biomethanem se vykoná zkouška s oběma palivy, přičemž v případě LPG nebo NG/biomethanu se zkouška provede s různými složeními LPG nebo NG/biomethanu, jak je stanoveno v příloze 12 předpisu EHK OSN č. 83, a to s palivem, které se použije k měření netto výkonu v souladu s přílohou XX tohoto nařízení.“;

3)

vkládá se nový článek 4a, který zní:

„Článek 4a

Požadavky pro schválení typu týkající se zařízení pro monitorování spotřeby paliva a/nebo elektrické energie

Výrobce zajistí, aby níže uvedená vozidla kategorií M1 a N1 byla vybavena zařízením, které určuje, ukládá a poskytuje údaje o množství paliva a/nebo elektrické energie používaném pro provoz vozidla:

1)

vozidla s výhradně spalovacím motorem (ICE) a hybridní elektrická vozidla s jiným než externím nabíjením (NOVC-HEV) poháněná výhradně minerální naftou, bionaftou, benzinem, ethanolem nebo kteroukoli kombinací těchto paliv;

2)

hybridní elektrická vozidla s externím nabíjením (OVC-HEV) poháněná elektřinou a kterýmkoli z paliv uvedených v bodě 1.

Zařízení pro monitorování spotřeby paliva a/nebo elektrické energie musí splňovat požadavky stanovené v příloze XXII.“;

4)

článek 5 se mění takto:

a)

odstavec 11 se mění takto:

a)

druhý pododstavec se nahrazuje tímto:

„Schvalovací orgán rozšířenou složku dokumentace označí a opatří datem a uchová ji po dobu nejméně deseti let od udělení schválení.“;

b)

doplňují se nový třetí až šestý pododstavec, které znějí:

„Na žádost výrobce provede schvalovací orgán předběžné posouzení AES pro nové typy vozidel. V takovém případě se příslušná dokumentace schvalovacímu orgánu předloží 2 až 12 měsíců před zahájením postupu schválení typu.

Schvalovací orgán provede předběžné posouzení na základě rozšířené složky dokumentace, jak je popsána v písmenu b) v dodatku 3a k příloze I, poskytnuté výrobcem. Schvalovací orgán provede posouzení v souladu s metodikou popsanou v dodatku 3b k příloze I. Od této metodiky se může odchýlit ve výjimečných a řádně odůvodněných případech.

Předběžné hodnocení AES pro nové typy vozidel má pro účely schválení typu platnost 18 měsíců. Tato lhůta může být prodloužena o dalších 12 měsíců, pokud výrobce poskytne schvalovacímu orgánu důkaz o tom, že se na trhu neobjevily žádné nové technologie, které by předběžné posouzení AES změnily.

Skupina odborníků ze schvalovacích orgánů (TAAEG) sestaví každý rok seznam AES, které schvalovací orgány posoudily jako nepřijatelné, a Komise jej zveřejní.“;

b)

doplňuje se nový odstavec 12, který zní:

„12.   Výrobce poskytne schvalovacímu orgánu, který udělil schválení typu z hlediska emisí podle tohoto nařízení („orgán udělující schválení“), také balíček týkající se transparentnosti zkoušek obsahující nezbytné informace, aby bylo možné provést zkoušky v souladu s přílohou II částí B bodem 5.9.“;

5)

článek 9 se mění takto:

a)

odstavce 2 až 6 se nahrazují tímto:

„2.   Kontroly shodnosti v provozu musí být vhodné pro účely potvrzení, že výfukové emise a emise způsobené vypařováním jsou účinně omezovány po dobu běžné životnosti vozidla za běžných podmínek používání.

3.   Kontrola shodnosti v provozu se provádí u řádně udržovaných a používaných vozidel v souladu s dodatkem 1 k příloze II po ujetí 15 000 km nebo uplynutí 6 měsíců, podle toho, co nastane později, a před ujetím 100 000 km nebo uplynutím 5 let, podle toho, co nastane dříve. V případě emisí způsobených vypařováním se kontrola shodnosti v provozu provádí u řádně udržovaných a používaných vozidel v souladu s dodatkem 1 k příloze II po ujetí 30 000 km nebo uplynutí 12 měsíců, podle toho, co nastane později, a před ujetím 100 000 km nebo uplynutím 5 let, podle toho, co nastane dříve.

Požadavky na kontroly shodnosti v provozu platí do uplynutí 5 let ode dne, kdy bylo pro vozidla dané rodiny podle shodnosti v provozu vydáno poslední prohlášení o shodě nebo certifikát o jednotlivém schválení.

4.   Kontroly shodnosti v provozu nejsou povinné, pokud objem prodeje v Unii za předchozí rok v rámci dané rodiny podle shodnosti v provozu činí méně než 5 000 vozidel. V případě takových rodin výrobce poskytne schvalovacímu orgánu zprávu o veškerých reklamacích a žádostech o opravu a závadách palubního diagnostického systému v souvislosti s emisemi, jak je stanoveno v příloze II bodě 4.1. I tak mohou být tyto rodiny z hlediska shodnosti v provozu vybrány ke zkouškám v souladu s přílohou II.

5.   Výrobce a orgán udělující schválení provedou kontroly shodnosti v provozu v souladu s přílohou II.

6.   Po posouzení shodnosti orgán udělující schválení rozhodne o tom, zda rodina nesplňuje ustanovení o shodnosti v provozu, a schválí plán nápravných opatření předložený výrobcem v souladu přílohou II.“;

b)

doplňují se nové odstavce 7 a 8, které znějí:

„7.   Pokud schvalovací orgán při kontrole shodnosti v provozu zjistí, že rodina podle shodnosti v provozu nesplňuje požadavky, oznámí to neprodleně orgánu udělujícímu schválení v souladu s čl. 30 odst. 3 směrnice 2007/46/ES.

Po tomto oznámení a s výhradou čl. 30 odst. 6 směrnice 2007/46/ES orgán udělující schválení informuje výrobce, že rodina podle shodnosti v provozu nesplňuje požadavky kontroly shodnosti v provozu a že musí být provedeny postupy popsané v příloze II bodech 6 a 7.

Pokud orgán udělující schválení shledá, že se schvalovacím orgánem, který zjistil, že rodina podle shodnosti v provozu nesplňuje požadavky kontroly shodnosti v provozu, nelze dosáhnout dohody, zahájí se postup podle čl. 30 odst. 6 směrnice 2007/46/ES.

8.   Kromě odstavců 1 až 7 platí pro typy vozidel schválené podle přílohy II části B následující ustanovení:

a)

u vozidel předaných k vícestupňovému schválení typu, které je vymezeno v čl. 3 odst. 7 směrnice 2007/46/ES, se kontroluje shodnost v provozu v souladu s pravidly pro vícestupňové schválení stanovenými v části B bodě 5.10.6 přílohy II tohoto nařízení;

b)

ustanovení tohoto článku se nevztahují na pancéřovaná vozidla, pohřební automobily a vozidla přístupná pro invalidní vozík, jak jsou vymezeny v části A bodech 5.2 a 5.5 přílohy II směrnice 2007/46/ES. U všech ostatních vozidel zvláštního určení, jak jsou vymezena v části A bodě 5 přílohy II směrnice 2007/46/ES, se kontroluje shodnost v provozu v souladu s pravidly pro vícestupňové schválení typu stanovenými v části B přílohy II tohoto nařízení.“;

6)

článek 15 se mění takto:

a)

v odstavci 2 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:

„S účinností od 1. září 2019 odmítnou vnitrostátní orgány z důvodů týkajících se emisí nebo spotřeby paliva udělit ES schválení typu nebo vnitrostátní schválení typu, pokud jde o nové typy vozidel, které nejsou v souladu s přílohou VI. Na žádost výrobce může být postup zkoušky emisí způsobených vypařováním stanovený v příloze 7 předpisu EHK OSN č. 83 nebo postup zkoušky emisí způsobených vypařováním stanovený v příloze VI nařízení (ES) č. 692/2008 nadále používán pro účely schválení typu podle tohoto nařízení do 31. srpna 2019.“;

b)

v odstavci 3 se doplňuje nový pododstavec, který zní:

„S výjimkou vozidel schválených z hlediska emisí způsobených vypařováním podle postupu stanoveného v příloze VI nařízení (ES) č. 692/2008 vnitrostátní orgány s účinností od 1. září 2019 zakáží registraci, prodej nebo uvádění do provozu nových vozidel, která nejsou v souladu s přílohou VI tohoto nařízení.“;

c)

v odstavci 4 se zrušují písmena d) a e);

d)

odstavec 5 se mění takto:

i)

písmeno b) se nahrazuje tímto:

„b)

pokud jde o vozidla interpolační rodiny WLTP, která splňují pravidla pro rozšíření schválení typu uvedená v bodě 3.1.4 přílohy I nařízení (ES) č. 692/2008, budou postupy provedené v souladu s bodem 3.13 přílohy III nařízení (ES) č. 692/2008 do tří let po datech uvedených v čl. 10 odst. 4 nařízení (ES) č. 715/2007 schvalovacím orgánem přijaty pro účely splnění požadavků dodatku 1 k dílčí příloze 6 k příloze XXI tohoto nařízení;“;

ii)

v písmenu c) se doplňuje nová věta, která zní:

„Pro účely tohoto písmene se možnost použít výsledky zkoušek z postupů provedených a dokončených v souladu s nařízením (ES) č. 692/2008 vztahuje pouze na vozidla interpolační rodiny WLTP, která splňují pravidla pro rozšíření schválení typu uvedená v bodě 3.3.1 přílohy I nařízení (ES) č. 692/2008.“;

e)

doplňují se nové odstavce 8 až 11, které znějí:

„8.   Příloha II část B se vztahuje na kategorie M1, M2 a na kategorii N1 třídu I na základě typů schválených od 1. ledna 2019 a na kategorii N1 třídy II a III a kategorii N2 na základě typů schválených od 1. září 2019. Vztahuje se také na všechna vozidla registrovaná od 1. září 2019, pokud jde o kategorie M1, M2 a kategorii N1 třídu I, a na všechna vozidla registrovaná od 1. září 2020, pokud jde o kategorii N1 třídy II a III a kategorii N2. Ve všech ostatních případech se použije příloha II část A.

9.   S účinností od 1. ledna 2020 u vozidel uvedených v článku 4a kategorií M1 a N1 třídy I a od 1. ledna 2021 u vozidel uvedených v článku 4a kategorie N1 tříd II a III odmítnou vnitrostátní orgány z důvodů týkajících se emisí nebo spotřeby paliva udělit ES schválení typu nebo vnitrostátní schválení typu, pokud jde o nové typy vozidel, které nesplňují požadavky stanovené v článku 4a.

S účinností od 1. ledna 2021 u vozidel uvedených v článku 4a kategorií M1 a N1 třídy I a od 1. ledna 2022 u vozidel uvedených v článku 4a kategorie N1 tříd II a III zakáží vnitrostátní orgány registraci, prodej nebo uvádění do provozu nových vozidel, která nejsou v souladu s uvedeným článkem.

10.   S účinností od 1. září 2019 zakáží vnitrostátní orgány registraci, prodej nebo uvádění do provozu nových vozidel, která nejsou v souladu s požadavky stanovenými v příloze IX směrnice 2007/46/ES ve znění nařízení Komise (EU) 2018/1832 (*1).

V případě všech vozidel registrovaných v období mezi 1. lednem a 31. srpnem 2019 pod novými schváleními typu udělenými v témže období, kdy informace vyjmenované v příloze IX směrnice 2007/46/ES ve znění nařízení (EU) 2018/1832 nejsou ještě zahrnuty v prohlášení o shodě, zpřístupní výrobce tyto informace bezplatně do pěti pracovních dnů od podání žádosti akreditovanou laboratoří nebo technickou zkušebnou pro účely zkoušek podle přílohy II.

11.   Požadavky článku 4a se nepoužijí pro schválení typu udělená malým výrobcům.

7)

článek 18a se zrušuje;

8)

příloha I se mění v souladu s přílohou I tohoto nařízení;

9)

příloha II se mění v souladu s přílohou II tohoto nařízení;

10)

příloha IIIA se mění v souladu s přílohou III tohoto nařízení;

11)

v příloze V se bod 2.3 nahrazuje tímto:

„2.3.

Jako koeficient jízdního zatížení se použijí hodnoty nízké úrovně (VL –Vehicle low). Pokud VL neexistuje, použije se hodnota jízdního zatížení VH. VL a VH jsou definovány v bodě 4.2.1.1.2 dílčí přílohy 4 k příloze XXI. Jako alternativu může výrobce zvolit použití jízdních zatížení, která byla určena podle ustanovení dodatku 7 k příloze 4a předpisu EHK OSN č. 83 pro vozidlo zařazené do interpolační rodiny.“;

12)

příloha VI se nahrazuje zněním uvedeným v příloze IV tohoto nařízení;

13)

příloha VII se mění takto:

1)

v tabulce v bodě 2.2 se označení faktoru zhoršení „P“ nahrazuje písmeny „PN“;

2)

bod 3.10 se nahrazuje tímto:

„3.10.

Jako koeficient jízdního zatížení se použijí hodnoty nízké úrovně (VL –Vehicle low). Pokud VL neexistuje nebo pokud je celkové zatížení vozidla (VH) při 80 km/h vyšší než celkové zatížení VL při 80 km/h + 5 %, použije se hodnota jízdního zatížení VH. VL a VH jsou definovány v bodě 4.2.1.1.2 dílčí přílohy 4 k příloze XXI.“;

14)

v příloze VIII se bod 3.3 nahrazuje tímto:

„3.3.

Jako koeficient jízdního zatížení se použijí hodnoty nízké úrovně (VL –Vehicle low). Pokud VL neexistuje, použije se hodnota jízdního zatížení VH. VL a VH jsou definovány v bodě 4.2.1.1.2 dílčí přílohy 4 k příloze XXI. Jako alternativu může výrobce zvolit použití jízdních zatížení, která byla určena podle ustanovení dodatku 7 k příloze 4a předpisu EHK OSN č. 83 pro vozidlo zařazené do interpolační rodiny. V obou případech se dynamometr nastaví tak, aby simuloval jízdu vozidla na silnici při teplotě – 7 °C. Toto nastavení může vycházet ze stanovení křivky jízdního odporu při teplotě – 7 °C. Alternativně může být stanovený jízdní odpor nastaven tak, aby se doba dojezdu zkrátila o 10 %. Technická zkušebna může schválit použití dalších způsobů stanovení křivky jízdního odporu.“;

15)

příloha IX se mění v souladu s přílohou V tohoto nařízení;

16)

příloha XI se nahrazuje zněním uvedeným v příloze VI tohoto nařízení;

17)

příloha XII se mění v souladu s přílohou VII tohoto nařízení;

18)

v dodatku 1 k příloze XIV se slova „bodů 2.3.1 a 2.3.5 přílohy I nařízení (EU) 2017/1151“ nahrazují slovy „bodů 2.3.1 a 2.3.4 přílohy I nařízení (EU) 2017/1151“;

19)

příloha XVI se nahrazuje zněním uvedeným v příloze VIII tohoto nařízení;

20)

příloha XXI se mění v souladu s přílohou IX tohoto nařízení;

21)

doplňuje se nová příloha XXII uvedená v příloze X tohoto nařízení.

Článek 2

Změna nařízení (ES) č. 692/2008

Nařízení (ES) č. 692/2008 se mění takto:

1)

v článku 16a nařízení (ES) č. 692/2008 se v prvním pododstavci doplňuje nové písmeno d), které zní:

„d)

rozšíření schválení typu udělených podle tohoto nařízení, a to až do doby, než se stanou použitelnými nové požadavky pro nová vozidla.“;

2)

v příloze 1 se v dodatku 3 doplňuje nový bod 3.2.12.2.5.7, který zní:

„3.2.12.2.5.7.

Koeficient propustnosti (1): …“;

3)

v příloze XII se zrušuje bod 4.4.

Článek 3

Změny směrnice 2007/46/ES

Přílohy I, III, VIII, IX a XI směrnice 2007/46/ES se mění v souladu s přílohou XI tohoto nařízení.

Článek 4

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. ledna 2019.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 5. listopadu 2018.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 171, 29.6.2007, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 263, 9.10.2007, s. 1.

(3)  Nařízení Komise (EU) 2017/1151 ze dne 1. června 2017, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 o schvalování typu motorových vozidel z hlediska emisí z lehkých osobních vozidel a z užitkových vozidel (Euro 5 a Euro 6) a z hlediska přístupu k informacím o opravách a údržbě vozidla, mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/46/ES, nařízení Komise (ES) č. 692/2008 a nařízení Komise (EU) č. 1230/2012 a zrušuje nařízení Komise (ES) č. 692/2008 (Úř. věst. L 175, 7.7.2017, s. 1).

(4)  Nařízení Komise (ES) č. 692/2008 ze dne 18. července 2008, kterým se provádí a mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 o schvalování typu motorových vozidel z hlediska emisí z lehkých osobních vozidel a z užitkových vozidel (Euro 5 a Euro 6) a z hlediska přístupu k informacím o opravách a údržbě vozidla (Úř. věst. L 199, 28.7.2008, s. 1).

(5)  Nařízení Komise (EU) 2016/427 ze dne 10. března 2016, kterým se mění nařízení (ES) č. 692/2008 z hlediska emisí z lehkých osobních vozidel a z užitkových vozidel (Euro 6) (Úř. věst. L 82, 31.3.2016, s. 1).

(6)  Nařízení Komise (EU) 2016/646 ze dne 20. dubna 2016, kterým se mění nařízení (ES) č. 692/2008 z hlediska emisí z lehkých osobních vozidel a z užitkových vozidel (Euro 6) (Úř. věst. L 109, 26.4.2016, s. 1).

(7)  Nařízení Komise (EU) 2017/1154 ze dne 7. června 2017, kterým se mění nařízení Komise (EU) 2017/1151, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 o schvalování typu motorových vozidel z hlediska emisí z lehkých osobních vozidel a z užitkových vozidel (Euro 5 a Euro 6) a z hlediska přístupu k informacím o opravách a údržbě vozidla, kterým se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/46/ES, nařízení Komise (ES) č. 692/2008 a nařízení Komise (EU) č. 1230/2012 a zrušuje nařízení (ES) č. 692/2008 a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/46/ES, pokud jde o emise z lehkých osobních vozidel a z užitkových vozidel v reálném provozu (Euro 6) (Úř. věst. L 175, 7.7.2017, s. 708).

(*1)  Nařízení Komise (EU) 2018/1832 ze dne 5. listopadu 2018, kterým se mění směrnice 2007/46/ES, nařízení Komise (ES) č. 692/2008 a nařízení Komise (EU) 2017/1151 za účelem zlepšení zkoušek a postupů schválení typu z hlediska emisí pro lehká osobní vozidla a užitková vozidla, včetně zkoušek a postupů týkajících se shodnosti v provozu a emisí v reálném provozu, a za účelem zavedení zařízení pro monitorování spotřeby paliva a elektrické energie (Úř. věst. L 301, 27.11.2018, s. 1)“;


PŘÍLOHA I

Příloha I nařízení (EU) 2017/1151 se mění takto:

1)

doplňuje se nový bod 1.1.3, který zní:

„1.1.3

U LPG nebo NG se použije palivo, které zvolil výrobce k měření netto výkonu podle přílohy XX tohoto nařízení. Zvolené palivo musí být uvedeno v informačním dokumentu stanoveném v dodatku 3 k příloze tohoto nařízení.“;

2)

body 2.3.1, 2.3.2 a 2.3.3 se nahrazují tímto:

2.3.1   Každé vozidlo vybavené počítačem pro regulaci emisí musí být zajištěno proti úpravám jiným, než které byly schváleny výrobcem. Výrobce schválí úpravy, jestliže jsou nezbytné pro diagnostiku, údržbu, kontrolu, dodatečnou montáž nebo opravy vozidla. Všechny přeprogramovatelné kódy počítače nebo provozní parametry musí být zajištěny proti nedovolenému zásahu a musí poskytovat úroveň ochrany odpovídající přinejmenším úrovni, kterou poskytují ustanovení normy ISO 15031-7:2013. Všechny vyměnitelné paměťové čipy sloužící ke kalibraci musí být zality, uzavřeny v zapečetěném obalu nebo chráněny elektronickými algoritmy a nesmí být změnitelné bez použití speciálních nástrojů a postupů. Pouze prvky přímo spojené s kalibrací emisí či prevencí krádeže vozidla mohou být takto chráněny.

2.3.2   Počítačově kódované parametry pro chod motoru nesmějí být změnitelné bez použití speciálních nástrojů a postupů (např. připájené nebo zalité součástky počítače nebo zapečetěné (nebo zapájené) kryty).

2.3.3   Na žádost výrobce může schvalovací orgán udělit výjimky z požadavků v bodech 2.3.1 a 2.3.2 u vozidel, u nichž je nepravděpodobné, že by taková ochrana byla zapotřebí. Kritéria, podle kterých bude schvalovací orgán hodnotit při zvažování udělení výjimky, jsou mj. např. využití mikroprocesorů ke kontrole výkonu, schopnost vozidla dosahovat vysokých výkonů a plánovaný objem prodeje vozidel.“;

3)

doplňují se nové body 2.3.4, 2.3.5 a 2.3.6, které znějí:

2.3.4   Výrobci, kteří používají systémy programovatelného počítačového kódu, učiní nezbytná opatření, aby zabránili neoprávněnému přeprogramování. Součástí těchto opatření musí být pokročilé strategie ochrany proti neoprávněným zásahům a funkce ochrany před zápisem, které vyžadují elektronický přístup k počítači umístěnému mimo vozidlo provozovanému výrobcem, k němuž musí mít přístup rovněž nezávislí provozovatelé používající ochranu poskytnutou podle bodu 2.3.1 a bodu 2.2 přílohy XIV. Schvalovací orgán schválí metody, které poskytují přiměřenou úroveň ochrany proti neoprávněným zásahům.

2.3.5   U vznětových motorů s mechanickým vstřikovacím čerpadlem paliva musí výrobce podniknout odpovídající kroky, aby u vozidel v provozu nebylo možno nedovoleně upravovat maximální přívod paliva.

2.3.6   Výrobci musí účinným způsobem zabránit falšování stavu počitadla ujetých kilometrů, a to v palubní síti vozidla, ve všech řídicích jednotkách hnacího ústrojí a případně i v jednotce pro přenos dat na dálku. Pro zajištění integrity údajů o počtu ujetých kilometrů použijí výrobci systematické ochranné strategie proti neoprávněným zásahům a ochranné funkce proti zápisu. Schvalovací orgán schválí metody, které poskytují přiměřenou úroveň ochrany proti neoprávněným zásahům.“;

4)

bod 2.4.1 se nahrazuje tímto:

„2.4.1

V tabulce I.2.4 jsou znázorněny požadavky na provedení zkoušek pro schvalování typu vozidla. Konkrétní postupy zkoušek jsou popsány v přílohách II, IIIA, IV, V, VI, VII, VIII, XI, XVI, XX, XXI a XXII.

Tabulka I.2.4

Požadavky na zkoušky pro schválení typu a jeho rozšíření

Kategorie vozidla

Vozidla se zážehovým motorem včetně hybridních (1)  (2)

Vozidla se vznětovým motorem včetně hybridních

Výhradně elektrická vozidla

Vozidla s vodíkovými palivovými články

 

Jednopalivová

Dvoupalivová (bi-fuel) (3)

Flex fuel (3)

 

 

 

Referenční palivo

Benzin

(E10)

LPG

NG/biomethan

Vodík (ICE)

Benzin (E10)

Benzin (E10)

Benzin (E10)

Benzin (E10)

Motorová nafta

(B7)

Vodík (palivový článek)

LPG

NG/biomethan

Vodík (ICE) (4)

Ethanol

(E85)

Plynné znečišťující látky

(zkouška typu 1)

Ano

Ano

Ano

Ano (4)

Ano

(obě paliva)

Ano

(obě paliva)

Ano

(obě paliva)

Ano

(obě paliva)

Ano

PM

(zkouška typu 1)

Ano

Ano

(pouze benzin)

Ano

(pouze benzin)

Ano

(pouze benzin)

Ano

(obě paliva)

Ano

PN

Ano

Ano

(pouze benzin)

Ano

(pouze benzin)

Ano

(pouze benzin)

Ano

(obě paliva)

Ano

Plynné znečišťující látky, emise v reálném provozu (zkouška typu 1A)

Ano

Ano

Ano

Ano (4)

Ano (obě paliva)

Ano (obě paliva)

Ano (obě paliva)

Ano (obě paliva)

Ano

PN, emise v reálném provozu (zkouška typu 1A) (5)

Ano

Ano (pouze benzin)

Ano (pouze benzin)

Ano (pouze benzin)

Ano (obě paliva)

Ano

ATCT (zkouška při 14 °C)

Ano

Ano

Ano

Ano (4)

Ano

(obě paliva)

Ano

(obě paliva)

Ano

(obě paliva)

Ano

(obě paliva)

Ano

Emise při volnoběhu

(zkouška typu 2)

Ano

Ano

Ano

Ano

(obě paliva)

Ano

(obě paliva)

Ano

(pouze benzin)

Ano

(obě paliva)

Emise z klikové skříně

(zkouška typu 3)

Ano

Ano

Ano

Ano

(pouze benzin)

Ano

(pouze benzin)

Ano

(pouze benzin)

Ano

(pouze benzin)

Emise způsobené vypařováním

(zkouška typu 4)

Ano

Ano

(pouze benzin)

Ano

(pouze benzin)

Ano

(pouze benzin)

Ano

(pouze benzin)

Životnost

(zkouška typu 5)

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

(pouze benzin)

Ano

(pouze benzin)

Ano

(pouze benzin)

Ano

(pouze benzin)

Ano

Emise při nízké teplotě

(zkouška typu 6)

Ano

Ano

(pouze benzin)

Ano

(pouze benzin)

Ano

(pouze benzin)

Ano

(obě paliva)

Shodnost v provozu

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

(jako při schválení typu)

Ano

(jako při schválení typu)

Ano

(jako při schválení typu)

Ano

(obě paliva)

Ano

Palubní diagnostický systém

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Emise CO2, spotřeba paliva a elektrické energie a elektrický akční dosah

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

(obě paliva)

Ano

(obě paliva)

Ano

(obě paliva)

Ano

(obě paliva)

Ano

Ano

Ano

Opacita kouře

Ano

Výkon motoru

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

5)

bod 3.1.1 se nahrazuje tímto:

„3.1.1

Schválení typu se rozšíří na vozidla, která splňují kritéria stanovená v čl. 2 odst. 1 nebo jsou v souladu s čl. 2 odst. 1 písm. a) a c) a splňují všechna následující kritéria:

a)

emise CO2 ze zkoušeného vozidla, jež jsou výsledkem kroku 9 tabulky A7/1 v dílčí příloze 7 k příloze XXI, jsou nižší nebo stejné jako emise CO2 odečtené z interpolační přímky odpovídající energetické náročnosti cyklu zkoušeného vozidla;

b)

nové interpolační rozpětí nepřesahuje maximální rozpětí stanovené v bodě 2.3.2.2 dílčí přílohy 6 k příloze XXI;

c)

emise znečišťujících látek nepřekračují mezní hodnoty stanovené v tabulce 2 v příloze I nařízení (ES) č. 715/2007.“;

6)

vkládá se nový bod 3.1.1.1, který zní:

„3.1.1.1

Schválení typu se nerozšíří tak, aby byla vytvořena interpolační rodina, pokud bylo uděleno pouze ve vztahu k vysoké úrovni (VH – Vehicle High).“;

7)

v bodě 3.1.2 se první pododstavec pod nadpisem nahrazuje tímto:

„V případě zkoušek za účelem stanovení faktoru Ki podle dodatku 1 k dílčí příloze 6 k příloze XXI (WLTP) se schválení typu rozšíří na vozidla, která splňují kritéria bodu 5.9 přílohy XXI.“;

8)

bod 3.2 včetně všech jeho podbodů se nahrazuje tímto:

„3.2   Rozšíření v souvislosti s emisemi způsobenými vypařováním (zkouška typu 4)

3.2.1   V případě zkoušek provedených v souladu s přílohou 6 předpisu EHK OSN č. 83 [jednodenní NEDC] nebo podle přílohy nařízení (ES) č. 2017/1221 [dvoudenní NEDC] se schválení typu rozšíří na vozidla vybavená systémem regulace emisí způsobených vypařováním, která splňují tyto podmínky:

3.2.1.1

Základní princip dávkování paliva/vzduchu (např. jednobodové vstřikování) je stejný.

3.2.1.2

Tvar palivové nádrže je shodný a materiál nádrže a hadic pro kapalné palivo je technicky rovnocenný.

3.2.1.3

Zkouší se vozidlo, které z hlediska příčného průřezu a přibližné délky hadic představuje nejnepříznivější případ. O tom, zda jsou přijatelné neshodné separátory pára/kapalina, rozhodne technická zkušebna odpovědná za zkoušky schválení typu.

3.2.1.4

Objem palivové nádrže musí být v rozmezí ±10 %.

3.2.1.5

Seřízení přetlakového ventilu palivové nádrže musí být shodné.

3.2.1.6

Metoda hromadění palivových par musí být shodná, tj. musí se shodovat tvar zachycovače a jeho objem, úložné médium, čistič vzduchu (je-li užit pro regulaci emisí způsobených vypařováním) atd.

3.2.1.7

Metoda odvádění shromážděných par musí být shodná (např. průtok vzduchu, bod spuštění nebo objem výplachu během stabilizačního cyklu).

3.2.1.8

Metoda těsnění a odvzdušnění systému dávkování paliva musí být shodná.

3.2.2   V případě zkoušek provedených v souladu s přílohou VI [dvoudenní WLTP] se schválení typu rozšíří na vozidla vybavená systémem regulace emisí způsobených vypařováním, která splňují požadavky bodu 5.5.1 přílohy VI.

3.2.3   Schválení typu se rozšíří na vozidla, která mají:

3.2.3.1

odlišné zdvihové objemy motoru;

3.2.3.2

odlišné výkony motoru;

3.2.3.3

automatické a manuální převodovky;

3.2.3.4

pohon dvou a čtyř kol;

3.2.3.5

odlišné styly karoserie a

3.2.3.6

odlišné rozměry kol a pneumatik.“;

9)

bod 4.1.2 se nahrazuje tímto:

„4.1.2

Výrobce shodnost výroby kontroluje na základě zkoušky emisí znečišťujících látek (podle tabulky 2 v příloze I nařízení (ES) č. 715/2007), emisí CO2 (spolu s měřením spotřeby elektrické energie, EC, a případně sledováním přesnosti zařízení OBFCM), emisí z klikové skříně, emisí způsobených vypařováním a palubního diagnostického systému v souladu se zkušebními postupy popsanými v přílohách V, VI, XI, XXI a XXII. Ověřování proto zahrnuje zkoušky typu 1, 3 a 4 a zkoušku palubního diagnostického systému, jak jsou popsány v bodě 2.4.

Schvalovací orgán uchovává veškerou dokumentaci týkající se výsledků kontrol shodnosti výroby po dobu nejméně 5 let a na požádání ji poskytne Komisi k dispozici.

Konkrétní postupy kontroly shodnosti výroby jsou stanoveny v bodech 4.2 až 4.7 a v dodatcích 1 a 2.“;

10)

bod 4.1.3 se nahrazuje tímto:

„4.1.3

Pro účely kontroly shodnosti výroby prováděné výrobcem se pojmem „rodina“ rozumí rodina podle shodnosti výroby v případě zkoušek typu 1, včetně sledování přesnosti zařízení OBFCM, a typu 3, přičemž u zkoušky typu 4 zahrnuje také rozšíření popsaná v bodě 3.2 a rodinu OBD s rozšířeními popsanými v bodě 3.4 pro zkoušky OBD.“;

11)

vkládají se nové body 4.1.3.1, 4.1.3.1.1 a 4.1.3.1.2, které znějí:

„4.1.3.1   Kritéria pro zařazení do rodiny podle shodnosti výroby

4.1.3.1.1   V případě vozidel kategorie M a vozidel kategorie N1 třídy I a třídy II se rodina podle shodnosti výroby shoduje s interpolační rodinou, jak je popsána v bodě 5.6 přílohy XXI.

4.1.3.1.2   V případě vozidel kategorie N1 třídy III a vozidel kategorie N2 mohou být součástí téže rodiny podle shodnosti výroby pouze vozidla, která jsou totožná z hlediska následujících charakteristik vozidla / hnacího ústrojí / převodového ústrojí:

a)

druh spalovacího motoru: druh paliva (nebo druhy v případě vozidel flex fuel nebo dvoupalivových (bi-fuel) vozidel), spalovací proces, zdvihový objem, vlastnosti při plném zatížení, technologie motoru a systém přeplňování, jakož i další subsystémy motoru nebo vlastnosti, které mají nezanedbatelný vliv na hmotnostní emise CO2 za podmínek WLTP;

b)

způsob fungování veškerých konstrukčních částí hnacího ústrojí, jež mají vliv na hmotnostní emise CO2;

c)

druh převodovky (např. manuální, automatická, s plynule měnitelným převodem) a model převodovky (např. jmenovitý točivý moment, počet rychlostí, počet spojek atd.);

d)

počet hnaných náprav.“;

12)

bod 4.1.4 se nahrazuje tímto:

„4.1.4

Četnost ověřování výrobků prováděných výrobcem se stanoví metodou posuzování rizik podle mezinárodní normy ISO 31000:2018 – Management rizik – Principy a směrnice, přičemž alespoň v případě typu 1 činí minimální četnost za každou rodinu podle shodnosti výroby jedno ověření na 5 000 vyrobených vozidel nebo jednou za rok, podle toho, co nastane dřív.“;

13)

v bodě 4.1.5 se třetí pododstavec nahrazuje tímto:

„V případě, že schvalovací orgán shledá kontrolní postupy výrobce jako nevyhovující, provedou se fyzické zkoušky přímo na vozidlech ze sériové výroby, jak je popsáno v bodech 4.2 až 4.7.“;

14)

v bodě 4.1.6 prvním pododstavci se druhá věta nahrazuje tímto:

„Schvalovací orgán provádí tyto fyzické emisní zkoušky a zkoušky OBD na vozidlech ze sériové výroby, jak je popsáno v bodech 4.2 až 4.7.“;

15)

body 4.2.1 a 4.2.2 se nahrazují tímto:

4.2.1   Zkouška typu 1 se provede na vozidlech ze sériové výroby platného člena rodiny podle shodnosti výroby, jak je popsáno v bodě 4.1.3.1. Za výsledky zkoušky se považují hodnoty po provedení všech korekcí podle tohoto nařízení. Mezní hodnoty znečišťujících látek, jež se použijí pro účely kontroly shodnosti, jsou stanoveny v tabulce 2 v příloze I nařízení (ES) č. 715/2007. Pokud jde o emise CO2, mezní hodnotu stanoví pro vybrané vozidlo výrobce podle interpolační metody stanovené v dílčí příloze 7 k příloze XXI. Správnost výpočtu za použití interpolace ověří schvalovací orgán.

4.2.2   V rámci rodiny podle shodnosti výroby se namátkou vybere vzorek tří vozidel. Po výběru vzorků schvalovacím orgánem nesmí výrobce provádět na vybraných vozidlech žádné úpravy.“;

16)

bod 4.2.2.1 se zrušuje;

17)

v bodě 4.2.3 se druhý a třetí pododstavec nahrazují tímto:

„4.2.3

Statistická metoda pro výpočet zkušebních kritérií je popsána v dodatku 1.

Výrobky určité rodiny podle shodnosti výroby se považují za neshodné, pokud bylo dosaženo kritéria nevyhovění u jedné nebo více hodnot znečišťujících látek a CO2 podle zkušebních kritérií uvedených v dodatku 1.

Výrobky určité rodiny se považují za shodné, pokud bylo dosaženo kritéria vyhovění u všech hodnot znečišťujících látek a CO2 podle zkušebních kritérií uvedených v dodatku 1.“;

18)

bod 4.2.4 se nahrazuje tímto:

„4.2.4

Na žádost výrobce a se souhlasem schvalovacího orgánu mohou být zkoušky prováděny na vozidle rodiny podle shodnosti výroby s maximálním počtem 15 000 ujetých kilometrů za účelem stanovení měřených součinitelů vývoje (EvC) pro znečišťující látky / CO2 za každou rodinu podle shodnosti výroby. Záběh provede výrobce, který však nesmí na těchto vozidlech provést žádné úpravy.“;

19)

v bodě 4.2.4.1 písm. c) se úvodní část nahrazuje tímto:

„c)

další vozidla rodiny podle shodnosti výroby se nepodrobí záběhu, avšak jejich hodnoty emisí / znečišťujících látek / CO2 při 0 km se vynásobí součinitelem vývoje prvního vozidla podrobeného záběhu. V tomto případě se pro účely zkoušení podle dodatku 1 dosadí tyto hodnoty:“;

20)

bod 4.4.3.3 se nahrazuje tímto:

„4.4.3.3

Hodnota stanovená podle bodu 4.4.3.2 se porovná s hodnotou určenou podle bodu 2.4 dodatku 2.“;

21)

dodatek 1 se mění takto:

a)

bod 1 se nahrazuje tímto:

„1.

Tento dodatek popisuje postup, který se použije k ověření požadavků na shodnost výroby v případě zkoušky typu 1, pokud jde o znečišťující látky / CO2, včetně požadavků na shodnost v případě výhradně elektrických vozidel a hybridních elektrických vozidel s externím nabíjením, a ke sledování přesnosti zařízení OBFCM.“;

b)

v bodě 2 se první pododstavec nahrazuje tímto:

„Měření hodnot znečišťujících látek uvedených v tabulce 2 v příloze I nařízení (ES) č. 715/2007 a emisí CO2 se provádí s minimálně třemi vozidly, přičemž jejich počet se postupně zvyšuje až do dosažení kritéria vyhovění nebo nevyhovění. Přesnost zařízení OBFCM se stanoví pro každou z N zkoušek.“;

c)

v bodě 3 podbodě iii) se text za návětím

„A × LVAR/LXtests < A × L – ((N–3)/13) × VAR/L

nahrazuje tímto:

„A × LVAR/LXtests ≤ A × L – ((N–3)/13) × VAR/L“;

d)

v bodě 4 podbodě iii) se text za návětím

„A – VARXtests < A – ((N–3)/13) × VAR

nahrazuje tímto:

„A – VARXtests ≤ A – ((N–3)/13) × VAR“;

e)

v bodě 4 se poslední pododstavec zrušuje;

f)

doplňuje se nový bod 5, který zní:

„5.

Pokud jde o vozidla uvedená v článku 4a, přesnost zařízení OBFCM se vypočte takto:

xi,OBFCM

=

přesnost zařízení OBFCM stanovená pro každou jednotlivou zkoušku i podle vzorce v bodě 4.2 přílohy XXII.

Schvalovací orgán uchovává záznamy o stanovených přesnostech pro každou zkoušenou rodinu podle shodnosti výroby.“;

23)

dodatek 2 se mění takto:

a)

v bodě 1.2 se slova „bodu 1.1.2.3 dílčí přílohy 6 k příloze XXI“ nahrazují slovy „bodu 1.2.3 dílčí přílohy 6 k příloze XXI“;

b)

v bodě 2.3 se slova „bodu 4.1.1 přílohy XXI“ nahrazují slovy „bodu 4.1.1 dílčí přílohy 8 k příloze XXI“;

c)

v bodě 2.4 se slova „bodu 1.1.2.3 dílčí přílohy 6 k příloze XXI“ nahrazují slovy „bodu 1.2.3 dílčí přílohy 6 k příloze XXI“;

24)

dodatek 3 se mění takto:

a)

vkládají se nové body 0.2.2.1 až 0.2.3.9, které znějí:

0.2.2.1.   U povolených hodnot parametrů pro schválení typu pro vozidla vyráběná ve více stupních se použijí hodnoty emisí pro základní vozidlo (v příslušných případech uveďte rozpětí):

Hmotnost konečného vozidla v provozním stavu (v kg): …

Čelní plocha u konečného vozidla (v cm2): …

Valivý odpor (kg/t): …

Plocha průřezu otvoru pro vstup vzduchu na přední masce (v cm2): …

0.2.3.   Identifikační údaje:

0.2.3.1.   Identifikátor interpolační rodiny: …

0.2.3.2.   Identifikátor rodiny ATCT: …

0.2.3.3.   Identifikátor rodiny PEMS: …

0.2.3.4.   Identifikátor rodiny podle jízdního zatížení

0.2.3.4.1.   Rodina podle jízdního zatížení VH: …

0.2.3.4.2.   Rodina podle jízdního zatížení VL: …

0.2.3.4.3.   Rodiny podle jízdního zatížení použitelné v interpolační rodině: …

0.2.3.5.   Identifikátor rodiny podle matice jízdního zatížení: …

0.2.3.6.   Identifikátor rodiny podle periodické regenerace: …

0.2.3.7.   Identifikátor rodiny podle emisí způsobených vypařováním: …

0.2.3.8.   Identifikátor rodiny OBD: …

0.2.3.9.   Identifikátor jiné rodiny: …“;

b)

bod 2.6 písm. b) se zrušuje;

c)

vkládá se nový bod 2.6.3, který zní:

„2.6.3.

Rotační hmotnost: 3 % hmotnosti v provozním stavu zvýšené o 25 kg, nebo skutečná hodnota, na nápravu (kg): …“;

d)

bod 3.2.2.1 se nahrazuje tímto:

„3.2.2.1.

motorová nafta / benzin / LPG / NG nebo biomethan / ethanol (E85) / bionafta / vodík (1), (6)“;

e)

bod 3.2.12.2.5.5 se nahrazuje tímto:

„3.2.12.2.5.5.

Nákres palivové nádrže (pouze u benzinových motorů a motorů na ethanol): …“;

f)

vkládají se nové body 3.2.12.2.5.5.1 až 3.2.12.2.5.5.5, které znějí:

3.2.12.2.5.5.1.   Kapacita, materiál a konstrukce systému palivové nádrže: …

3.2.12.2.5.5.2.   Popis materiálu odvětrávací hadice, materiálu palivového vedení a propojovací techniky palivového systému: …

3.2.12.2.5.5.3.   Utěsněný systém nádrže: ano/ne

3.2.12.2.5.5.4.   Popis seřízení přetlakového ventilu palivové nádrže (nasávání a vypouštění vzduchu): …

3.2.12.2.5.5.5.   Popis systému řízení odvětrávání: …“;

g)

bod 3.2.12.2.5.6 se nahrazuje tímto:

„3.2.12.2.5.6.

Popis a nákres tepelného krytu mezi nádrží a výfukovým systémem: …“;

h)

doplňuje se nový bod 3.2.12.2.5.7, který zní:

„3.2.12.2.5.7.

Koeficient propustnosti: …“;

i)

vkládá se nový bod 3.2.12.2.12, který zní:

„3.2.12.2.12.

Vstřikování vody: ano/ne (1)“;

j)

bod 3.2.19.4.1 se zrušuje;

k)

bod 3.2.20 se nahrazuje tímto:

„3.2.20.

Údaje o akumulaci tepla“;

l)

bod 3.2.20.2 se nahrazuje tímto:

„3.2.20.2.

Izolační materiály: ano/ne (1)“;

m)

doplňují se nové body 3.2.20.2.5, 3.2.20.2.5.1, 3.2.20.2.5.2, 3.2.20.2.5.3 a 3.2.20.2.6, které znějí:

3.2.20.2.5.   Koncept zohlednění nejnepříznivějšího případu vychladnutí vozidla: ano/ne (1)

3.2.20.2.5.1.   (bez zohlednění nejnepříznivějšího případu) Minimální doba odstavení tsoak_ATCT (v hodinách): …

3.2.20.2.5.2.   (bez zohlednění nejnepříznivějšího případu) Místo měření teploty motoru: …

3.2.20.2.6.   Jediná interpolační rodina v rámci metody rodiny ATCT: ano/ne (1)“;

n)

vkládá se nový bod 3.3, který zní:

„3.3.   Elektrický stroj

3.3.1.   Typ (vinutí, buzení): …

3.3.1.1.   Maximální hodinový výkon: … kW

(hodnota udávaná výrobcem)

3.3.1.1.1.   Maximální netto výkon (a)… kW

(hodnota udávaná výrobcem)

3.3.1.1.2.   Maximální 30minutový výkon (a) … kW

(hodnota udávaná výrobcem)

3.3.1.2.   Provozní napětí:… V

3.3.2.   REESS

3.3.2.1.   Počet článků: …

3.3.2.2.   Hmotnost: … kg

3.3.2.3.   Kapacita: … Ah (ampérhodiny)

3.3.2.4.   Umístění: …“;

o)

body 3.5.7.1 a 3.5.7.1.1 se nahrazují tímto:

„3.5.7.1.   Parametry zkušebního vozidla

Vozidlo

Nízká úroveň (VL –Vehicle low),

pokud existuje

Vysoká úroveň

(VH – Vehicle High)

Střední úroveň (VM – Vehicle M),

pokud existuje

Reprezentativní V (pouze pro rodinu podle matice jízdního zatížení (*1))

Výchozí hodnoty

Typ karoserie vozidla

 

 

 

 

Použitá metoda stanovení jízdního zatížení (měření nebo výpočet na základě rodiny podle jízdního zatížení)

 

 

 

Údaje o jízdním zatížení:

 

Značka a typ pneumatik, v případě měření

 

 

 

 

Rozměry pneumatik (přední/zadní), v případě měření

 

 

 

 

Valivý odpor pneumatik (přední/zadní) (kg/t)

 

 

 

 

 

Tlak v pneumatikách (přední/zadní) (kPa), v případě měření

 

 

 

 

 

Delta CD × A vozidla L ve srovnání s vozidlem H (IP_H minus IP_L)

 

 

Delta CD × A ve srovnání s vozidlem L rodiny podle jízdního zatížení (IP_H/L minus RL_L), v případě výpočtu na základě rodiny podle jízdního zatížení

 

 

 

Hmotnost vozidla při zkoušce (kg)

 

 

 

 

 

Koeficienty jízdního zatížení

 

f0 (N)

 

 

 

 

 

f1 (N/(km/h))

 

 

 

 

 

f2 (N/(km/h)2)

 

 

 

 

 

Čelní plocha v m2 (0,000 m2)

 

 

Energetická náročnost cyklu (J)

 

 

 

 

 

3.5.7.1.1.   Palivo použité pro zkoušku typu 1 a vybrané k měření netto výkonu podle přílohy XX tohoto nařízení (pouze u vozidel na LPG nebo NG): …“;

p)

body 3.5.7.1.1.1 až 3.5.7.1.3.2.3 se zrušují;

q)

body 3.5.7.2.1 až 3.5.7.2.1.2.0 se nahrazují tímto:

„3.5.7.2.1.   Hmotnostní emise CO2 u vozidel s výhradně spalovacím motorem a vozidel NOVC-HEV

3.5.7.2.1.0.   Minimální a maximální hodnoty CO2 v rámci interpolační rodiny

3.5.7.2.1.1.   Vysoká úroveň (VH – Vehicle High): … g/km

3.5.7.2.1.1.0.   Vysoká úroveň (VH – Vehicle High) (NEDC): … g/km

3.5.7.2.1.2.   Nízká úroveň (VL – Vehicle Low) (v příslušných případech): … g/km

3.5.7.2.1.2.0.   Nízká úroveň (VL – Vehicle Low) (v příslušných případech) (NEDC): … g/km

3.5.7.2.1.3.   Střední úroveň (VM – Vehicle M) (v příslušných případech): … g/km

3.5.7.2.1.3.0.   Střední úroveň (VM – Vehicle M) (v příslušných případech) (NEDC): … g/km“;

r)

body 3.5.7.2.2 až 3.5.7.2.2.3.0 se nahrazují tímto:

„3.5.7.2.2.   Hmotnostní emise CO2 v režimu nabíjení-udržování v případě vozidel OVC-HEV

3.5.7.2.2.1.   Hmotnostní emise CO2 v režimu nabíjení-udržování při vysoké úrovni (Vehicle High): g/km

3.5.7.2.2.1.0.   Kombinované hmotnostní emise CO2 při vysoké úrovni (Vehicle High) (NEDC režim B): g/km

3.5.7.2.2.2.   Hmotnostní emise CO2 v režimu nabíjení-udržování při nízké úrovni (Vehicle Low) (v příslušných případech): g/km

3.5.7.2.2.2.0.   Kombinované hmotnostní emise CO2 při nízké úrovni (Vehicle Low) (v příslušných případech) (NEDC režim B): g/km

3.5.7.2.2.3.   Hmotnostní emise CO2 v režimu nabíjení-udržování při střední úrovni (Vehicle M) (v příslušných případech): g/km

3.5.7.2.2.3.0.   Kombinované hmotnostní emise CO2 při střední úrovni (Vehicle M) (v příslušných případech) (NEDC režim B): g/km“;

s)

body 3.5.7.2.3 až 3.5.7.2.3.3.0 se nahrazují tímto:

„3.5.7.2.3.   Hmotnostní emise CO2 v režimu nabíjení-vybíjení a vážené hmotnostní emise CO2 u vozidel OVC-HEV

3.5.7.2.3.1.   Hmotnostní emise CO2 v režimu nabíjení-vybíjení při vysoké úrovni (Vehicle High): … g/km

3.5.7.2.3.1.0.   Hmotnostní emise CO2 v režimu nabíjení-vybíjení při vysoké úrovni (Vehicle High) (NEDC režim A): … g/km

3.5.7.2.3.2.   Hmotnostní emise CO2 v režimu nabíjení-vybíjení při nízké úrovni (Vehicle Low) (v příslušných případech): … g/km

3.5.7.2.3.2.0.   Hmotnostní emise CO2 v režimu nabíjení-vybíjení při nízké úrovni (Vehicle Low) (v příslušných případech) (NEDC režim A): … g/km

3.5.7.2.3.3.   Hmotnostní emise CO2 v režimu nabíjení-vybíjení při střední úrovni (Vehicle M) (v příslušných případech): … g/km

3.5.7.2.3.3.0.   Hmotnostní emise CO2 v režimu nabíjení-vybíjení při střední úrovni (Vehicle M) (v příslušných případech) (NEDC režim A): … g/km“;

t)

doplňuje se nový bod 3.5.7.2.3.4, který zní:

„3.5.7.2.3.4.

Minimální a maximální vážené hodnoty CO2 v rámci interpolační rodiny OVC“;

u)

bod 3.5.7.4.3 se zrušuje;

v)

bod 3.5.8.3 se nahrazuje tímto:

„3.5.8.3.

Údaje o emisích související s použitím ekologických inovací (pro každé zkoušené referenční palivo musí být vypracována samostatná tabulka) (w1)

Rozhodnutí, kterým byla ekologická inovace schválena (w2)

Kód ekologické inovace (w3)

1.

Emise CO2 základního vozidla (g/km)

2.

Emise CO2 vozidla s danou ekologickou inovací (g/km)

3.

Emise CO2 základního vozidla při zkušebním cyklu typu 1 (w4)

4.

Emise CO2 vozidla s danou ekologickou inovací při zkušebním cyklu typu 1

5.

Faktor použití (UF), tj. časový podíl využívání příslušné technologie při běžných provozních podmínkách

Výsledné snížení emisí CO2 ((1 – 2) – (3 – 4))*5

xxxx/201x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celkové snížení emisí CO2 při NEDC (g/km) (w5)

Celkové snížení emisí CO2 při WLTP (g/km) (w5)“

w)

vkládá se nový bod 3.8.5, který zní:

„3.8.5.

Specifikace maziva: … W …“;

x)

body 4.5.1.1, 4.5.1.2 a 4.5.1.3 se zrušují;

y)

v bodě 4.6 se slova „Zpětný chod“ na konci prvního sloupce tabulky zrušují;

z)

vkládají se nové body 4.6.1 až 4.6.1.7.1, které znějí:

„4.6.1.   Řazení rychlostních stupňů

4.6.1.1.   Rychlostní stupeň 1 vyloučen: ano/ne (1)

4.6.1.2.   n_95_high pro každý rychlostní stupeň: … min– 1

4.6.1.3.   nmin_drive

4.6.1.3.1.   1. rychl. stupeň: … min– 1

4.6.1.3.2.   Z 1. rychl. stupně na 2. rychl. stupeň: … min– 1

4.6.1.3.3.   Z 2. rychl. stupně do klidového stavu: … min– 1

4.6.1.3.4.   2. rychl. stupeň: … min– 1

4.6.1.3.5.   3. rychl. stupeň a vyšší: … min– 1

4.6.1.4.   n_min_drive_set pro fáze zrychlování / konstantní rychlosti (n_min_drive_up): … min– 1

4.6.1.5.   n_min_drive_set pro fáze zpomalování (nmin_drive_down):

4.6.1.6.   Počáteční časový úsek

4.6.1.6.1.   t_start_phase: … s

4.6.1.6.2.   n_min_drive_start: … min– 1

4.6.1.6.3.   n_min_drive_up_start: … min– 1

4.6.1.7.   Využití ASM: ano/ne (1)

4.6.1.7.1.   Hodnoty ASM: …“;

aa)

vkládá se nový bod 4.12, který zní:

„4.12.

Mazivo převodovky: …W…“;

ab)

body 9.10.3 a 9.10.3.1 se zrušují;

ac)

vkládají se nové body 12.8 až 12.8.3.2, které znějí:

„12.8.   Zařízení nebo systémy s řidičem volitelnými režimy, které mají vliv na emise CO2 a/nebo normované emise a nemají žádný primární režim: ano/ne (1)

12.8.1.   Zkouška v režimu nabíjení-udržování (v příslušných případech) (uveďte pro každé zařízení nebo systém)

12.8.1.1.   Nejlepší režim: …

12.8.1.2.   Nejhorší režim: …

12.8.2.   Zkouška v režimu nabíjení-vybíjení (v příslušných případech) (uveďte pro každé zařízení nebo systém)

12.8.2.1.   Nejlepší režim: …

12.8.2.2.   Nejhorší režim: …

12.8.3.   Zkouška typu 1 (v příslušných případech) (uveďte pro každé zařízení nebo systém)

12.8.3.1.   Nejlepší režim: …

12.8.3.2.   Nejhorší režim: …“;

ad)

v dodatku 3 se zrušuje „Dodatek k informačnímu dokumentu“;

23)

dodatek 3a se mění takto:

a)

písmeno d) se nahrazuje tímto:

„d)

podrobné technické vysvětlení jakékoli AES včetně posouzení rizik, které odhadne rizika spojená s použitím AES a s její absencí, a tyto informace:

i)

důvody, proč se použije jakákoli výjimka ze zákazu odpojovacích zařízení uvedeného v čl. 5 odst. 2 nařízení (ES) č. 715/2007;

ii)

údaje o prvku (prvcích) hardwaru, který (které) musí být chráněn(y) prostřednictvím AES ( v příslušných případech);

iii)

důkaz o náhlém a nenapravitelném poškození motoru, kterému nelze zabránit pravidelnou údržbou a ke kterému by došlo v případě absence AES (v příslušných případech);

iv)

odůvodněné vysvětlení, proč je třeba použít AES při startování motoru (v příslušných případech);“;

b)

doplňují se nový druhý a třetí pododstavec, které znějí:

„Rozšířená složka dokumentace se co do rozsahu omezí na 100 stran a musí zahrnovat všechny hlavní prvky, které schvalovacímu orgánu umožní posouzení AES. Složka může být doplněna přílohami a dalšími připojenými dokumenty obsahujími dodatečné a doplňující prvky, je-li to nezbytné. Výrobce zašle schvalovacímu orgánu novou verzi rozšířené složky dokumentace pokaždé, kdy jsou provedeny nějaké změny AES. Nová verze se omezí na změny a jejich dopad. Novou verzi AES hodnotí a schvaluje schvalovací orgán.

Rozšířená složka dokumentace má následující strukturu:

Rozšířená složka dokumentace k žádosti o schválení AES č. YYY/OEM v souladu s nařízením (EU) 2017/1151

Části

Odstavec

Bod

Vysvětlení

Úvodní dokumenty

 

Úvodní dopis schvalovacímu orgánu

Odkaz na dokument s uvedením verze, data vydání dokumentu, podpisu příslušné osoby v organizaci výrobce

 

Tabulka s přehledem verzí

Obsah změn všech verzí: a s částí, která je změněna

 

Popis dotyčných druhů (emisí)

 

 

Tabulka připojených dokumentů

Seznam všech připojených dokumentů

 

Křížové odkazy

odkaz na písm. a) až i) dodatku 3a (kde lze najít jednotlivé požadavky nařízení)

 

Prohlášení o neexistenci odpojovacího zařízení

+ podpis

Základní dokument

0

Zkratková slova / zkratky

 

1

OBECNÝ POPIS

 

1.1

Obecný popis motoru

Popis hlavních vlastností: zdvihový objem motoru, následné zpracování, …

1.2

Obecná architektura systému

Blokové schéma systému: soupis čidel a ovládacích prvků, vysvětlení obecných funkcí motoru

1.3

Čtení softwaru a verze kalibrace

Např. vysvětlení týkající se skenovacího přístroje

2

Základní emisní strategie (BES)

 

2.x

BES x

Popis strategie x

2.y

BES y

Popis strategie y

3

Pomocné emisní strategie (AES)

 

3.0

Představení pomocných emisních strategií

Hierarchické vztahy mezi AES: popis a odůvodnění (např. bezpečnost, spolehlivost atd.)

3.x

AES x

3.x.1

Odůvodnění AES

3.x.2

Naměřené a/nebo vymodelované parametry pro charakterizaci AES

3.x.3

Způsob fungování AES – použité parametry

3.x.4

Účinek AES na emise znečišťujících látek a CO2

3.y

AES y

3.y.1

3.y.2

atd.

Výše uvedené dokumenty se zahrnou do maximální rozsahu 100 stran.

Příloha

 

Seznam typů, na něž se tato BES–AES vztahuje: včetně označení schválení typu, označení softwaru, kalibračního čísla, kontrolních součtů každé verze a každé řídicí jednotky (motoru a/nebo následného zpracování (pokud existuje))

Připojené dokumenty

 

Technická poznámka pro odůvodnění AES n° xxx

Posouzení rizik nebo odůvodnění na základě provedení zkoušek nebo příklad náhlého poškození, pokud existuje

 

Technická poznámka pro odůvodnění AES n° yyy

 

 

Zkušební protokol týkající se kvantifikace dopadů konkrétní AES

Zkušební protokol všech konkrétních zkoušek provedených za účelem odůvodnění AES, podrobnosti týkající se zkušebních podmínek, popis vozidla / datum zkoušek dopad na emise/CO2 s aktivací AES / bez aktivace AES“;

24)

vkládá se nový dodatek 3b, který zní:

„Dodatek 3b

Metodika posouzení AES

Součástí posouzení AES schvalovacím orgánem musí být alespoň tato ověření:

1)

Nárůst emisí způsobený AES musí být udržován na nejnižší možné úrovni:

a)

nárůst celkových emisí při používání AES musí být udržován na nejnižší možné úrovni po celou dobu běžného používání a běžné životnosti vozidla;

b)

pokud je v době, kdy je prováděno předběžné posouzení AES, na trhu dostupná technologie nebo koncepce, která umožňuje lepší regulaci emisí, musí být použita bez jakékoli neodůvodněné úpravy.

2)

Pokud se za účelem odůvodnění AES poukazuje na riziko náhlého a nenapravitelného poškození „měniče hnací energie a poháněcí soustavy“, jak je definováno ve vzájemném usnesení č. 2 (M.R.2) k dohodám EHK OSN z let 1958 a 1998, jež obsahuje definice pohonného systému vozidla (6), musí být toto riziko náležitě prokázáno a zdokumentováno, včetně těchto informací:

a)

důkaz o katastrofálním (tj. náhlém a nenapravitelném) poškození motoru poskytne výrobce, spolu s posouzením rizik, které zahrnuje hodnocení pravděpodobnosti, že se toto riziko objeví, a závažnosti možných důsledků, včetně výsledků zkoušek provedených za tímto účelem;

b)

pokud je v době podání žádosti o schválení AES na trhu dostupná technologie nebo koncepce, která toto riziko odstraňuje nebo snižuje, musí být použita v co největší technicky možné míře (tj. bez jakékoli neodůvodněné úpravy);

c)

Životnost a dlouhodobá ochrana motoru nebo konstrukčních částí systému regulace emisí před opotřebením nebo chybným fungováním se nepovažují za přijatelný důvod pro udělení výjimky ze zákazu odpojovacích zařízení.

3)

Prostřednictvím vhodného techického popisu se doloží, proč je nezbytné použít AES pro bezpečný provoz vozidla:

a)

důkaz o zvýšeném riziku pro bezpečný provoz vozidla by měl poskytnout výrobce, spolu s posouzením rizik, které zahrnuje hodnocení pravděpodobnosti, že se toto riziko objeví, a závažnosti možných důsledků, včetně výsledků zkoušek provedených za tímto účelem;

b)

pokud je v době podání žádosti o schválení AES na trhu dostupná odlišná technologie nebo koncepce, která umožňuje snížení tohoto bezpečnostního rizika, musí být použita v co největší technicky možné míře (tj. bez jakékoli neodůvodněné úpravy).

4)

Prostřednictvím vhodného techického popisu se doloží, proč je nezbytné použít AES při startování motoru:

a)

důkaz o potřebě použít AES při startování motoru poskytne výrobce, spolu s posouzením rizik, které zahrnuje hodnocení pravděpodobnosti, že se toto riziko objeví, a závažnosti možných důsledků, včetně výsledků zkoušek provedených za tímto účelem;

b)

pokud je v době podání žádosti o schválení AES na trhu dostupná odlišná technologie nebo koncepce, která umožňuje lepší regulaci emisí při startování motoru, musí být použita v co největší technicky možné míře.

“;

25)

dodatek 4 se mění takto:

a)

ve vzoru certifikátu ES schválení typu se v oddíle I se vkládá nový bod 0.4.2, který zní:

„0.4.2.

základní vozidlo (5a) (1): ano/ne (1)“;

b)

doplněk k certifikátu ES schválení typu se mění takto:

i)

bod 0 se nahrazuje tímto:

„0.   Identifikátor interpolační rodiny podle definice v bodě 5.0 přílohy XXI nařízení (EU) 2017/1151

0.1.   Identifikátor: …

0.2.   Identifikátor základního vozidla (5a) (1): …“;

ii)

body 1.1, 1.2 a 1.3 se nahrazují tímto:

1.1.   Hmotnost vozidla v provozním stavu:

 

V L(1): …

 

VH: …

1.2.   Maximální hmotnost:

 

VL (1): …

 

VH: …

1.3.   Referenční hmotnost:

 

VL (1): …

 

VH: …“;

iii)

bod 2.1 se nahrazuje tímto:

„2.1.   Výsledky zkoušek výfukových emisí

Klasifikace emisí: …

Výsledky zkoušky typu 1 (v příslušných případech)

Číslo schválení typu, nejedná-li se o kmenové vozidlo (1): …

Zkouška 1

Výsledek pro typ 1

CO

(mg/km)

THC

(mg/km)

NMHC

(mg/km)

NOx

(mg/km)

THC + NOx

(mg/km)

PM

(mg/km)

PN

(#.1011/km)

Naměřená hodnota (8) (9)

 

 

 

 

 

 

 

Ki × (8) (10)

 

 

 

 

(11)

 

 

Ki + (8) (10)

 

 

 

 

(11)

 

 

Průměrná hodnota vypočtená s faktorem Ki (M × Ki nebo M + Ki) (9)

 

 

 

 

(12)

 

 

DF (+) (8) (10)

 

 

 

 

 

 

 

DF (×) (8) (10)

 

 

 

 

 

 

 

Konečná průměrná hodnota vypočtená s faktorem Ki a DF (13)

 

 

 

 

 

 

 

Mezní hodnota

 

 

 

 

 

 

 

Zkouška 2 (případně)

Přidejte další tabulku zkoušky 1 a vyplňte do ní výsledky druhé zkoušky.

Zkouška 3 (případně)

Přidejte další tabulku zkoušky 1 a vyplňte do ní výsledky třetí zkoušky.

Zopakujte zkoušku 1, zkoušku 2 (případně) a zkoušku 3 (případně) pro VL (Vehicle Low) (případně) a pro VM (Vehicle M) (případně)

Zkouška ATCT

Emise CO2 (g/km)

Kombinace

ATCT (14 °C) MCO2,Treg

 

Typ 1 (23 °C) MCO2,23°

 

Korekční faktor rodiny (FCF)

 


Výsledek zkoušky ATCT

CO

(mg/km)

THC

(mg/km)

NMHC

(mg/km)

NOx

(mg/km)

THC + NOx

(mg/km)

PM

(mg/km)

PN

(#.1011/km)

Naměřená hodnota (7)  (8)

 

 

 

 

 

 

 

Mezní hodnoty

 

 

 

 

 

 

 

Rozdíl mezi konečnou teplotou chladicího média motoru a průměrnou teplotou odstavného místa za poslední 3 hodiny ΔT_ATCT (°C) u referenčního vozidla: …

Minimální doba odstavení tsoak_ATCT (s): …

Umístění čidla teploty: …

Identifikátor rodiny ATCT:…

Typ 2: (včetně údajů požadovaných při technických prohlídkách):

Zkouška

Hodnota CO

(% obj.)

Lambda (1)

Otáčky motoru

(min– 1)

Teplota oleje v motoru

(°C)

Zkouška při nízkých volnoběžných otáčkách

 

Nepoužije se

 

 

Zkouška při zvýšených volnoběžných otáčkách

 

 

 

 

Typ 3: …

Typ 4: … g/zkouška;

zkušební postup v souladu s: přílohou 6 předpisu EHK OSN č. 83 (jednodenní NEDC] / přílohou nařízení (ES) 2017/1221 [dvoudenní NEDC] / přílohou VI nařízení (EU) 2017/1151 [dvoudenní WLTP] (1).

Typ 5:

Zkouška životnosti: zkouška celého vozidla / zkouška stárnutí na zkušebním stavu / žádná (1)

Faktor zhoršení DF: vypočtený/přidělený (1)

Uveďte hodnoty: …

Příslušný cyklus typu 1 (dílčí příloha 4 k příloze XXI nařízení (EU) 2017/1151 nebo předpis EHK OSN č. 83) (14): …

Typ 6

CO (g/km)

THC (g/km)

Naměřená hodnota

 

 

Mezní hodnota“;

 

 

iv)

bod 2.5.1 se nahrazuje tímto:

„2.5.1.

Vozidlo s výhradně spalovacím motorem a hybridní elektrické vozidlo s nabíjením jiným než externím (NOVC)“;

v)

vkládá se nový bod 2.5.1.0, který zní:

„2.5.1.0.

Minimální a maximální hodnoty CO2 v rámci interpolační rodiny“;

vi)

body 2.5.1.1.3 a 2.5.1.1.4 se nahrazují tímto:

„2.5.1.1.3.   Hmotnostní emise CO2 (uveďte hodnoty pro každé zkoušené referenční palivo, pro fáze: naměřené hodnoty, pro kombinované výsledky: viz body 1.2.3.8 a 1.2.3.9 dílčí přílohy 6 k příloze XXI nařízení (EU) 2017/1151)

Emise CO2 (g/km)

Zkouška

Nízká hodnota

Střední hodnota

Vysoká hodnota

Velmi vysoká hodnota

Kombinace

MCO2,p,5 / MCO2,c,5

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

Průměr

 

 

 

 

 

Konečné hodnoty MCO2,p,H / MCO2,c,H

 

 

 

 

 

2.5.1.1.4.   Spotřeba paliva (uveďte hodnoty pro každé zkoušené referenční palivo, pro fáze: naměřené hodnoty, pro kombinované výsledky: viz body 1.2.3.8 a 1.2.3.9 dílčí přílohy 6 k příloze XXI)

Spotřeba paliva (l/100 km) nebo m3/100 km nebo kg/100 km (1)

Nízká hodnota

Střední hodnota

Vysoká hodnota

Velmi vysoká hodnota

Kombinace

Konečné hodnoty FCp,H / FCc,H

 

 

 

 

 

vii)

body 2.5.1.2 až 2.5.1.3 se nahrazují tímto:

„2.5.1.2.   Nízká úroveň (VL – Vehicle Low) (v příslušných případech)

2.5.1.2.1.   Energetická náročnost cyklu: … J

2.5.1.2.2.   Koeficienty jízdního zatížení

2.5.1.2.2.1.   f0, N: …

2.5.1.2.2.2.   f1, N/(km/h): …

2.5.1.2.2.3.   f2, N/(km/h) (2): …

2.5.1.2.3.   Hmotnostní emise CO2 (uveďte hodnoty pro každé zkoušené referenční palivo, pro fáze: naměřené hodnoty, pro kombinované výsledky: viz body 1.2.3.8 a 1.2.3.9 dílčí přílohy 6 k příloze XXI)

Emise CO2 (g/km)

Zkouška

Nízká hodnota

Střední hodnota

Vysoká hodnota

Velmi vysoká hodnota

Kombinace

MCO2,p,5 / MCO2,c,5

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

Průměr

 

 

 

 

 

Konečné hodnoty MCO2,p,L / MCO2,c,L

 

 

 

 

 

2.5.1.2.4.   Spotřeba paliva (uveďte hodnoty pro každé zkoušené referenční palivo, pro fáze: naměřené hodnoty, pro kombinované výsledky: viz body 1.2.3.8 a 1.2.3.9 dílčí přílohy 6 k příloze XXI)

Spotřeba paliva (l/100 km) nebo m3/100 km nebo kg/100 km (1)

Nízká hodnota

Střední hodnota

Vysoká hodnota

Velmi vysoká hodnota

Kombinace

Konečné hodnoty FCp,L / FCc,L

 

 

 

 

 

2.5.1.3.   Střední hodnota (vehicle M) u vozidel NOVC-HEV (v příslušných případech)“;

viii)

vkládají se nové body 2.5.1.3.1 až 2.5.1.3.4, které znějí:

„2.5.1.3.1.   Energetická náročnost cyklu: … J

2.5.1.3.2.   Koeficienty jízdního zatížení

2.5.1.3.2.1.   f0, N: …

2.5.1.3.2.2.   f1, N/(km/h): …

2.5.1.3.2.3.   f2, N/(km/h) (2): …

2.5.1.3.3.   Hmotnostní emise CO2 (uveďte hodnoty pro každé zkoušené referenční palivo, pro fáze: naměřené hodnoty, pro kombinované výsledky: viz body 1.2.3.8 a 1.2.3.9 dílčí přílohy 6 k příloze XXI)

Emise CO2 (g/km)

Zkouška

Nízká hodnota

Střední hodnota

Vysoká hodnota

Velmi vysoká hodnota

Kombinace

MCO2,p,5 / MCO2,c,5

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

Průměr

 

 

 

 

 

Konečné hodnoty MCO2,p,L / MCO2,c,L

 

 

 

 

 

2.5.1.3.4.   Spotřeba paliva (uveďte hodnoty pro každé zkoušené referenční palivo, pro fáze: naměřené hodnoty, pro kombinované výsledky: viz body 1.2.3.8 a 1.2.3.9 dílčí přílohy 6 k příloze XXI)

Spotřeba paliva (l/100 km) nebo m3/100 km nebo kg/100 km (1)

Nízká hodnota

Střední hodnota

Vysoká hodnota

Velmi vysoká hodnota

Kombinace

Konečné hodnoty FCp,L / FCc,L

 

 

 

 

 

ix)

bod 2.5.1.3.1 se zrušuje;

x)

vkládají se nové body 2.5.1.4 a 2.5.1.4.1, které znějí:

2.5.1.4.   U vozidel poháněných spalovacím motorem, která jsou vybavena periodicky se regenerujícími systémy definovanými v čl. 2 bodě 6 tohoto nařízení, se výsledky zkoušky korigují faktorem Ki podle dodatku 1 k dílčí příloze 6 k příloze XXI.

2.5.1.4.1.   Informace o strategii regenerace u emisí CO2 a spotřeby paliva

D – počet pracovních cyklů mezi dvěma cykly, kdy probíhají regenerační fáze: …

d – počet pracovních cyklů potřebných pro regeneraci: …

Příslušný cyklus typu 1 (dílčí příloha 4 k příloze XXI nařízení (EU) 2017/1151 nebo předpis EHK OSN č. 83) (14): …

 

Kombinace

Ki (aditivní/multiplikativní) (1)

Hodnoty CO2 a spotřeby paliva (10)

 

V případě základního vozidla zopakujte bod 2.5.1.“;

xi)

body 2.5.2.1 až 2.5.2.1.2 se nahrazují tímto:

„2.5.2.1.   Spotřeba elektrické energie (EC)

2.5.2.1.1.   Vysoká úroveň (VH – Vehicle High)

2.5.2.1.1.1.   Energetická náročnost cyklu: … J

2.5.2.1.1.2.   Koeficienty jízdního zatížení

2.5.2.1.1.2.1.   f0, N: …

2.5.2.1.1.2.2.   f1, N/(km/h): …

2.5.2.1.1.2.3.   f2, N/(km/h) (2): …

EC (Wh/km)

Zkouška

Městský provoz

Kombinace

Vypočítaná EC

1

 

 

2

 

 

3

 

 

Průměr

 

 

Deklarovaná hodnota

 

2.5.2.1.1.3.   Celková doba překročení přípustné odchylky při provádění cyklu: … s

2.5.2.1.2.   Nízká úroveň (VL – Vehicle Low) (v příslušných případech)

2.5.2.1.2.1.   Energetická náročnost cyklu: … J

2.5.2.1.2.2.   Koeficienty jízdního zatížení

2.5.2.1.2.2.1.   f0, N: …

2.5.2.1.2.2.2.   f1, N/(km/h): …

2.5.2.1.2.2.3.   f2, N/(km/h) (2): …

EC (Wh/km)

Zkouška

Městský provoz

Kombinace

Vypočítaná EC

1

 

 

2

 

 

3

 

 

Průměr

 

 

Deklarovaná hodnota

 

2.5.2.1.2.3.   Celková doba překročení přípustné odchylky při provádění cyklu: … s“;

xii)

bod 2.5.2.2 se nahrazuje tímto:

„2.5.2.2.   Akční dosah výhradně na elektřinu (PER)

2.5.2.2.1.   Vysoká úroveň (VH – Vehicle High)

PER (km)

Zkouška

Městský provoz

Kombinace

Naměřený akční dosah výhradně na elektřinu

1

 

 

2

 

 

3

 

 

Průměr

 

 

Deklarovaná hodnota

 

2.5.2.2.2.   Nízká úroveň (VL – Vehicle Low) (v příslušných případech)

PER (km)

Zkouška

Městský provoz

Kombinace

Naměřený akční dosah výhradně na elektřinu

1

 

 

2

 

 

3

 

 

Průměr

 

 

Deklarovaná hodnota

—“;

 

xiii)

body 2.5.3.1 až 2.5.3.2 se nahrazují tímto:

„2.5.3.1.   Hmotnostní emise CO2 v režimu nabíjení-udržování

2.5.3.1.1.   Vysoká úroveň (VH – Vehicle High)

2.5.3.1.1.1.   Energetická náročnost cyklu: … J

2.5.3.1.1.2.   Koeficienty jízdního zatížení

2.5.3.1.1.2.1.   f0, N: …

2.5.3.1.1.2.2.   f1, N/(km/h): …

2.5.3.1.1.2.3.   f2, N/(km/h) (2): …

Emise CO2 (g/km)

Zkouška

Nízká hodnota

Střední hodnota

Vysoká hodnota

Velmi vysoká hodnota

Kombinace

MCO2,p,5 / MCO2,c,5

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

Průměr

 

 

 

 

 

Konečné hodnoty MCO2,p,H / MCO2,c,H

 

 

 

 

 

2.5.3.1.2.   Nízká úroveň (VL – Vehicle Low) (v příslušných případech)

2.5.3.1.2.1.   Energetická náročnost cyklu: … J

2.5.3.1.2.2.   Koeficienty jízdního zatížení

2.5.3.1.2.2.1.   f0, N: …

2.5.3.1.2.2.2.   f1, N/(km/h): …

2.5.3.1.2.2.3.   f2, N/(km/h) (2): …

Emise CO2 (g/km)

Zkouška

Nízká hodnota

Střední hodnota

Vysoká hodnota

Velmi vysoká hodnota

Kombinace

MCO2,p,5 / MCO2,c,5

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

Průměr

 

 

 

 

 

Konečné hodnoty MCO2,p,L / MCO2,c,L

 

 

 

 

 

2.5.3.1.3.   Střední úroveň (VM – Vehicle M) (v příslušných případech)

2.5.3.1.3.1.   Energetická náročnost cyklu: … J

2.5.3.1.3.2.   Koeficienty jízdního zatížení

2.5.3.1.3.2.1.   f0, N: …

2.5.3.1.3.2.2.   f1, N/(km/h): …

2.5.3.1.3.2.3.   f2, N/(km/h) (2): …

Emise CO2 (g/km)

Zkouška

Nízká hodnota

Střední hodnota

Vysoká hodnota

Velmi vysoká hodnota

Kombinace

MCO2,p,5 / MCO2,c,5

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

Průměr

 

 

 

 

 

MCO2,p,M / MCO2,c,M

 

 

 

 

 

2.5.3.2.   Hmotnostní emise CO2 v režimu nabíjení-vybíjení

Vysoká úroveň (VH – Vehicle High)

Emise CO2 (g/km)

Zkouška

Kombinace

MCO2,CD

1

 

2

 

3

 

Průměr

 

Konečná hodnota MCO2,CD,H

 

Nízká úroveň (VL – Vehicle Low) (v příslušných případech)

Emise CO2 (g/km)

Zkouška

Kombinace

MCO2,CD

1

 

2

 

3

 

Průměr

 

Konečná hodnota MCO2,CD,L

 

Střední úroveň (VM – Vehicle M) (v příslušných případech)

Emise CO2 (g/km)

Zkouška

Kombinace

MCO2,CD

1

 

2

 

3

 

Průměr

 

Konečná hodnota MCO2,CD,M

 

xiv)

za bod 2.5.3.3 se vkládá nový bod 2.5.3.3.1, který zní:

„2.5.3.3.1.

Minimální a maximální hodnoty CO2 v rámci interpolační rodiny“;

xv)

bod 2.5.3.5 se nahrazuje tímto:

„2.5.3.5.   Spotřeba paliva v režimu nabíjení-vybíjení

Vysoká úroveň (VH – Vehicle High)

Spotřeba paliva (l/100 km)

Kombinace

Konečné hodnoty FCCD,H

 

Nízká úroveň (VL – Vehicle Low) (v příslušných případech)

Spotřeba paliva (l/100 km)

Kombinace

Konečné hodnoty FCCD,L

 

Střední úroveň (VM – Vehicle M) (v příslušných případech)

Spotřeba paliva (l/100 km)

Kombinace

Konečné hodnoty FCCD,M

 

xvi)

bod 2.5.3.7.1 se nahrazuje tímto:

„2.5.3.7.1.   Elektrický akční dosah na baterii (AER)

AER (km)

Zkouška

Městský provoz

Kombinace

Hodnoty AER

1

 

 

2

 

 

3

 

 

Průměr

 

 

Konečné hodnoty AER“

 

 

xvii)

bod 2.5.3.7.4 se nahrazuje tímto:

„2.5.3.7.4.   Akční dosah v rámci cyklů v režimu nabíjení-vybíjení RCDC

RCDC (km)

Zkouška

Kombinace

Hodnoty RCDC

1

 

2

 

3

 

Průměr

 

Konečné hodnoty RCDC

 

xviii)

body 2.5.3.8.2 a 2.5.3.8.3 se nahrazují tímto:

„2.5.3.8.2.   Spotřeba elektrické energie v režimu nabíjení-vybíjení ECAC,CD vážená faktorem použití UF (kombinovaná)

ECAC,CD (Wh/km)

Zkouška

Kombinace

Hodnoty ECAC,CD

1

 

2

 

3

 

Průměr

 

Konečné hodnoty ECAC,CD

 

2.5.3.8.3.   Spotřeba elektrické energie ECAC, weighted vážená faktorem použití UF (kombinovaná)

ECAC,weighted (Wh/km)

Zkouška

Kombinace

Hodnoty ECAC,weighted

1

 

2

 

3

 

Průměr

 

Konečné hodnoty ECAC,weighted

 

V případě základního vozidla zopakujte bod 2.5.3.“;

xix)

vkládá se nový bod 2.5.4, který zní:

„2.5.4.   Vozidla s palivovými články (FCV)

Spotřeba paliva (kg/100 km)

Kombinace

Konečné hodnoty FCc

 

V případě základního vozidla zopakujte bod 2.5.4.“;

xx)

vkládá se nový bod 2.5.5, který zní:

„2.5.5.

Zařízení pro monitorování spotřeby paliva a/nebo elektrické energie: ano / nepoužije se ….“;

xxi)

ve vysvětlivkách se vkládá nová vysvětlivka (5a), která zní:

„(5a)

Jak je definováno v čl. 3 bodě 18 směrnice 2007/46/ES.“;

c)

the Dodatek k doplňku k certifikátu schválení typu se mění takto:

i)

nadpis bodu 1 se nahrazuje tímto:

„1.

Emise CO2 stanovené v souladu s bodem 3.2 přílohy I prováděcích nařízení (EU) 2017/1152 a (EU) 2017/1153“;

ii)

bod 2.1.1 se nahrazuje tímto:

„2.1.1.   Hmotnostní emise CO2 (pro každé zkoušené referenční palivo) u vozidel s výhradně spalovacím motorem a vozidel NOVC-HEV

Emise CO2 (g/km)

Městský provoz

Mimoměstský provoz

Kombinace

MCO2,NEDC_H,test

 

 

 

iii)

doplňují se nové body 2.1.2. a 2.1.2.1, které znějí:

„2.1.2.   Výsledky zkoušek OVC

2.1.2.1.   Hmotnostní emise CO2 u vozidel OVC-HEV

Emise CO2 (g/km)

Kombinace

MCO2,NEDC_H,test,condition A

 

MCO2,NEDC_H,test,condition B

 

MCO2,NEDC_H,test,weighted

 

iv)

bod 2.2.1 se nahrazuje tímto:

„2.2.1.   Hmotnostní emise CO2 (pro každé zkoušené referenční palivo) u vozidel s výhradně spalovacím motorem a vozidel NOVC-HEV

Emise CO2 (g/km)

Městský provoz

Mimoměstský provoz

Kombinace

MCO2,NEDC_L,test

 

 

 

v)

doplňují se nové body 2.2.2. a 2.2.2.1, které znějí:

„2.2.2.   Výsledky zkoušek OVC

2.2.2.1.   Hmotnostní emise CO2 u vozidel OVC-HEV

Emise CO2 (g/km)

Kombinace

MCO2,NEDC_L,test,condition A

 

MCO2,NEDC_L,test,condition B

 

MCO2,NEDC_L,test,weighted

 

vi)

bod 3 se nahrazuje tímto:

„3.

Faktor odchylky a faktor ověření (stanovené v souladu s bodem 3.2.8 prováděcích nařízení (EU) 2017/1152 a (EU) 2017/1153)

Faktor odchylky (v příslušných případech)

 

Faktor ověření (v příslušných případech)

„1“ nebo „0“

Identifikační kód hash úplného korelačního souboru (bod 3.1.1.2 přílohy I prováděcích nařízení (EU) 2017/1152 a (EU) 2017/1153)“

 

vii)

doplňují se nové body 4 až 4.2.3, které znějí:

„4.   Konečné hodnoty NEDC CO2 a spotřeby paliva

4.1.   Konečné hodnoty NEDC (pro každé zkoušené referenční palivo) u vozidel s výhradně spalovacím motorem a vozidel NOVC-HEV

 

 

Městský provoz

Mimoměstský provoz

Kombinace

Emise CO2 (g/km)

MCO2,NEDC_L, final

 

 

 

MCO2,NEDC_H, final

 

 

 

Spotřeba paliva (l/100 km)

FCNEDC_L, final

 

 

 

FCNEDC_H, final

 

 

 

4.2.   Konečné hodnoty NEDC (pro každé zkoušené referenční palivo) u vozidel OVC-HEV

4.2.1.   Emise CO2 (g/km): viz body 2.1.2.1 a 2.2.2.1

4.2.2.   Spotřeba elektrické energie (Wh/km): viz body 2.1.2.2 a 2.2.2.2

4.2.3.   Spotřeba paliva (l/100 km)

Spotřeba paliva l/100 km

Kombinace

FCNEDC_L,test,condition A

 

FCNEDC_L,test,condition B

 

FCNEDC_L,test,weighted

 

26)

dodatek 6 se mění takto:

a)

tabulka 1 se mění takto:

i)

řádky AG až AL se nahrazují tímto:

„AG

Euro 6d-TEMP

Euro 6-2

M, N1 třída I

zážehový, vznětový

1.9.2017 (1)

 

31.8.2019

BG

Euro 6d-TEMP-EVAP

Euro 6-2

M, N1 třída I

zážehový, vznětový

 

 

31.8.2019

CG

Euro 6d-TEMP-ISC

Euro 6-2

M, N1 třída I

zážehový, vznětový

1.1.2019

 

31.8.2019

DG

Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC

Euro 6-2

M, N1 třída I

zážehový, vznětový

1.9.2019

1.9.2019

31.12.2020

AH

Euro 6d-TEMP

Euro 6-2

N1 třída II

zážehový, vznětový

1.9.2018 (1)

 

31.8.2019

BH

Euro 6d-TEMP-EVAP

Euro 6-2

N1 třída II

zážehový, vznětový

 

 

31.8.2019

CH

Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC

Euro 6-2

N1 třída II

zážehový, vznětový

1.9.2019

1.9.2020

31.12.2021

AI

Euro 6d-TEMP

Euro 6-2

N1 třída III, N2

zážehový, vznětový

1.9.2018 (1)

 

31.8.2019

BI

Euro 6d-TEMP-EVAP

Euro 6-2

N1 třída III, N2

zážehový, vznětový

 

 

31.8.2019

CI

Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC

Euro 6-2

N1 třída III, N2

zážehový, vznětový

1.9.2019

1.9.2020

31.12.2021

AJ

Euro 6d

Euro 6-2

M, N1 třída I

zážehový, vznětový

 

 

31.8.2019

AK

Euro 6d

Euro 6-2

N1 třída II

zážehový, vznětový

 

 

31.08.2020

AL

Euro 6d

Euro 6-2

N1 třída III, N2

zážehový, vznětový

 

 

31.8.2020

AM

Euro 6d-ISC

Euro 6-2

M, N1 třída I

zážehový, vznětový

 

 

31.12.2020

AN

Euro 6d-ISC

Euro 6-2

N1 třída II

zážehový, vznětový

 

 

31.12.2021

AO

Euro 6d-ISC

Euro 6-2

N1 třída III, N2

zážehový, vznětový

 

 

31.12.2021

AP

Euro 6d-ISC-FCM

Euro 6-2

M, N1 třída I

zážehový, vznětový

1.1.2020

1.1.2021

 

AQ

Euro 6d-ISC-FCM

Euro 6-2

N1 třída II

zážehový, vznětový

1.1.2021

1.1.2022

 

AR

Euro 6d-ISC-FCM

Euro 6-2

N1 třída III, N2

zážehový, vznětový

1.1.2021

1.1.2022“;

 

b)

pod tabulkou 1 se za vysvětlivku týkající se normy Euro 6d-TEMP vkládají nové vysvětlivky, které znějí:

„Emisní norma „Euro 6d-TEMP-ISC“ = zkoušení emisí v reálném provozu na základě přechodných faktorů shodnosti, požadavky na výfukové emise Euro 6 v plném rozsahu, (včetně PN a emisí v reálném provozu) a nový postup ISC.

‚Emisní norma „Euro 6d-TEMP-ISC“ = zkoušení emisí Nox v reálném provozu na základě přechodných faktorů shodnosti, požadavky na výfukové emise Euro 6 v plném rozsahu, (včetně PN a emisí v reálném provozu), 48hodinový postup zkoušky emisí způsobených vypařováním a nový postup ISC.“;

c)

pod tabulkou 1 se za vysvětlivku týkající se normy Euro 6d vkládají nové vysvětlivky, které znějí:

„Emisní norma „Euro 6d-ISC“ = zkoušení emisí v reálném provozu na základě konečných faktorů shodnosti, požadavky na výfukové emise Euro 6 v plném rozsahu, 48hodinový postup zkoušky emisí způsobených vypařováním a nový postup ISC.

‚Emisní norma „Euro 6d-ISC-FCM“ = zkoušení emisí v reálném provozu na základě konečných faktorů shodnosti, požadavky na výfukové emise Euro 6 v plném rozsahu, 48hodinový postup zkoušky emisí způsobených vypařováním, zařízení pro monitorování spotřeby paliva a/nebo elektrické energie a nový postup ISC.“;

27)

dodatky 8a až 8c se nahrazují tímto:

„Dodatek 8a

Zkušební protokol

Zkušebním protokolem se rozumí zpráva vydaná technickou zkušebnou odpovědnou za provedení zkoušek podle tohoto nařízení.

ČÁST I

Pro zkoušku typu 1 se jako minimum požadují alespoň následující údaje, přicházejí-li v úvahu.

Číslo PROTOKOLU

ŽADATEL

 

Výrobce

 

ÚČEL ZKOUŠEK

Identifikátor(y) rodiny podle jízdního zatížení

:

 

Identifikátor(y) interpolační rodiny

:

 

Zkoušený předmět

 

Značka

:

 

 

Identifikátor IP

:

 

ZÁVĚR

Předmět podrobený zkouškám splňuje požadavky uvedené v kolonce „účel zkoušek“.


MÍSTO,

DD/MM/RRRR

Obecné poznámky:

Existuje-li více variant (tzn. je-li uvedeno více odkazů), měla by ve zkušebním protokolu být popsána ta varianta, která by při zkouškách použita.

Pokud tomu tak není, postačí uvést na začátku zkušebního protokolu jediný odkaz na informační dokument.

Každá technická zkušebna může dle vlastního uvážení doplnit více informací

a)

ve vztahu k zážehovým motorům

b)

ve vztahu ke vznětovým motorům

1.   POPIS ZKOUŠENÉHO VOZIDLA (VOZIDEL): VARIANTY HIGH, LOW A M (V PŘÍSLUŠNÝCH PŘÍPADECH)

1.1   OBECNÉ ÚDAJE

Čísla vozidla

:

Číslo prototypu a VIN

Kategorie

:

 

 

 

 

Karoserie

:

 

Hnací kola

:

 

1.1.1   Architektura hnacího ústrojí

Architektura hnacího ústrojí

:

výhradně spalovací motor, hybridní pohon, elektromotor nebo palivový článek

1.1.2   SPALOVACÍ MOTOR (v příslušných případech)

Níže požadované údaje uveďte zvlášť pro každý spalovací motor.

Značka

:

 

Typ

:

 

Princip činnosti

:

dvoutakt/čtyřtakt

Počet a uspořádání válců

:

 

Zdvihový objem motoru (cm3)

:

 

Volnoběžné otáčky motoru (min– 1)

:

 

+

Zvýšené volnoběžné otáčky motoru (min– 1) (a)

:

 

+

Jmenovitý výkon motoru

:

 

kW

při

 

ot./min.

Maximální netto točivý moment

:

 

Nm

při

 

ot./min.

Mazivo motoru

:

značka a typ

Chladicí systém

:

typ: vzduch/voda/olej

Izolace

:

materiál, množství, umístění, objem a hmotnost

1.1.3   ZKUŠEBNÍ PALIVO pro zkoušku typu 1 (v příslušných případech)

Níže požadované údaje uveďte zvlášť pro každé zkušební palivo.

Značka

:

 

Typ

:

benzin E10 – motorová nafta B7 – LPG – NG –…

Hustota při 15 °C

:

 

Obsah síry

:

pouze u motorové nafty B7 a benzinu E10

 

:

 

Číslo šarže

:

 

Willansovy koeficienty (u spalovacích motorů) pro emise CO2 (gCO2/MJ)

:

 

1.1.4   SYSTÉM DODÁVKY PALIVA (v příslušných případech)

Níže požadované údaje uveďte zvlášť pro každý systém dodávky paliva.

Přímé vstřikování

:

ano/ne nebo popis

Typ vozidla podle paliva

:

jednopalivové / dvoupalivové (bi-fuel) / vícepalivové (flex fuel)

Řídicí jednotka

Označení dílu

:

stejně jako v informačním dokumentu

Zkoušený software

:

načíst např. pomocí skenovacího přístroje

Průtokoměr vzduchu

:

 

Skříň škrticí klapky

:

 

Čidlo tlaku

:

 

Vstřikovací čerpadlo

:

 

Vstřikovač/vstřikovače:

:

 

1.1.5   SYSTÉM SÁNÍ (v příslušných případech)

Níže požadované údaje uveďte zvlášť pro každý systém sání.

Přeplňování

:

ano/ne

značka a typ (1)

Mezichladič

:

ano/ne

typ (vzduch-vzduch / vzduch-voda) (1)

Vzduchový filtr (prvek) (1)

:

značka a typ

Tlumič sání (1)

:

značka a typ

1.1.6   VÝFUKOVÝ SYSTÉM A SYSTÉM PRO REGULACI EMISÍ ZPŮSOBENÝCH VYPAŘOVÁNÍM (v příslušných případech)

Níže požadované údaje uveďte zvlášť pro každý systém.

První katalyzátor

:

značka a označení (1)

princip: třícestný / oxidační / zachycovač NOx / systém ukládání NOx / selektivní katalytická redukce…

Druhý katalyzátor

:

značka a označení (1)

princip: třícestný / oxidační / zachycovač NOx / systém ukládání NOx / selektivní katalytická redukce …

Filtr pevných částic

:

ano / ne / nepoužije se

katalyzovaný: ano/ne

značka a označení (1)

Označení a umístění kyslíkové sondy / kyslíkových sond

:

před katalyzátorem / za katalyzátorem

Vstřikování vzduchu

:

ano / ne / nepoužije se

Vstřikování vody

:

ano / ne / nepoužije se

EGR (recirkulace výfukových plynů)

:

ano / ne / nepoužije se

s chlazením / bez chlazení

HP/LP

Systém pro regulaci emisí způsobených vypařováním

:

ano / ne / nepoužije se

Označení a umístění sondy/sond NOx

:

před/za

Obecný popis (1)

:

 

1.1.7   ZAŘÍZENÍ PRO AKUMULACI TEPLA (v příslušných případech)

Níže požadované údaje uveďte zvlášť pro každý systém akumulace tepla.

Zařízení pro akumulaci tepla

:

ano/ne

Tepelná kapacita (entalpie v J)

:

 

Doba uvolňování tepla (s)

:

 

1.1.8   PŘEVODOVÉ ÚSTROJÍ (v příslušných případech)

Níže požadované údaje uveďte zvlášť pro každé převodové ústrojí.

Převodovka

:

manuální / automatická / s plynule měnitelným převodem

Postup řazení rychlostí

Primární režim (*2)

:

ano/ne

normal/drive/eco/…

Nejlepší režim z hlediska emisí CO2 a spotřeby paliva (připadá-li v úvahu)

:

 

Nejhorší režim z hlediska emisí CO2 a spotřeby paliva (připadá-li v úvahu)

:

 

Režim s nejvyšší spotřebou elektrické energie (připadá-li v úvahu)

:

 

Řídicí jednotka

:

 

Mazivo převodovky

:

značka a typ

Pneumatiky

Značka

:

 

Typ

:

 

Rozměry pneumatik (přední/zadní)

:

 

Dynamický obvod (m)

:

 

Tlak v pneumatikách (kPa)

:

 

Převodové poměry (R.T.), primární poměry (R.P.) a (rychlost vozidla (km/h)) / (otáčky motoru (1 000 (min– 1)) (V1000) u jednotlivých rychlostních poměrů (R.B.).

R.B.

R.P.

R.T.

V1000

1.

1/1

 

 

2.

1/1

 

 

3.

1/1

 

 

4.

1/1

 

 

5.

1/1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.9   ELEKTRICKÝ STROJ (v příslušných případech)

Níže požadované údaje uveďte zvlášť pro každý elektrický stroj.

Značka

:

 

Typ

:

 

Špičkový výkon (kW)

:

 

1.1.10   TRAKČNÍ REESS (v příslušných případech)

Níže požadované údaje uveďte zvlášť pro každý trakční REESS.

Značka

:

 

Typ

:

 

Kapacita (Ah)

:

 

Jmenovité napětí (V)

:

 

1.1.11   PALIVOVÝ ČLÁNEK (v příslušných případech)

Níže požadované údaje uveďte zvlášť pro každý palivový článek.

Značka

:

 

Typ

:

 

Maximální výkon (kW)

:

 

Jmenovité napětí (V)

:

 

1.1.12   VÝKONOVÁ ELEKTRONIKA (v příslušných případech)

Může se jednat o více než jedno výkonové elektronické zařízení (měnič hnací energie, nízkonapěťový systém nebo nabíječ)

Značka

:

 

Typ

:

 

Výkon (kW)

:

 

1.2   Popis VH (VEHICLE HIGH)

1.2.1   HMOTNOST

Zkušební hmotnost VH (kg)

:

 

1.2.2   PARAMETRY JÍZDNÍHO ZATÍŽENÍ

f0 (N)

:

 

f1 (N/(km/h))

:

 

f2 (N/(km/h)2)

:

 

Energetická náročnost cyklu (J)

:

 

Označení protokolu o zkoušce jízdního zatížení

:

 

Identifikátor rodiny podle jízdního zatížení

:

 

1.2.3   PARAMETRY PRO VOLBU CYKLŮ

Cyklus (bez snížení rychlosti)

:

Třída 1 / 2 / 3a / 3b

Poměr jmenovitého výkonu k hmotnosti v provozním stavu (PMR) (W/kg)

:

(v příslušných případech)

Měření postupem s omezenou rychlostí

:

ano/ne

Maximální rychlost vozidla (km/h)

:

 

Snížení rychlosti (v příslušných případech)

:

ano/ne

Faktor snížení rychlosti fdsc

:

 

Vzdálenost ujetá v rámci cyklu (m)

:

 

Konstantní rychlost (v případě zkráceného zkušebního postupu)

:

v příslušných případech

1.2.4   BOD ŘAZENÍ RYCHLOSTNÍCH STUPŇŮ (V PŘÍSLUŠNÝCH PŘÍPADECH)

Verze výpočtu řazení rychlostních stupňů

 

(uveďte příslušnou změnu nařízení (EU) 2017/1151)

Řazení rychlostních stupňů

:

Průměrný rychlostní stupeň pro rychlost v ≥ 1 km/h, zaokrouhleno na čtyři desetinná místa

nmin drive

1. rychl. stupeň

:

… min– 1

Z 1. na 2. rychl. stupeň

:

… min– 1

Z 2. rychl. stupně do klidového stavu

:

… min– 1

2. rychl. stupeň

:

… min– 1

3. rychl. stupeň a vyšší

:

… min– 1

Rychlostní stupeň 1 vyloučen

:

ano/ne

n_95_high u každého rychlostního stupně

:

… min– 1

n_min_drive_set pro fáze zrychlování / konstantní rychlosti (n_min_drive_up)

:

… min– 1

n_min_drive_set pro fáze zpomalování (nmin_drive_down)

:

… min– 1

t_start_phase

:

… s

n_min_drive_start

:

… min– 1

N_min_drive_up_start

:

… min– 1

Využití ASM

:

ano/ne

Hodnoty ASM

:

 

1.3   Popis VL (Vehicle Low) (v příslušných případech)

1.3.1   HMOTNOST

Zkušební hmotnost VL (kg)

:

 

1.3.2   PARAMETRY JÍZDNÍHO ZATÍŽENÍ

f0 (N)

:

 

f1 (N/(km/h))

:

 

f2 (N/(km/h)2)

:

 

Energetická náročnost cyklu (J)

:

 

Δ(CD × Af)LH (m2)

:

 

Označení protokolu o zkoušce jízdního zatížení

:

 

Identifikátor rodiny podle jízdního zatížení

:

 

1.3.3   PARAMETRY PRO VOLBU CYKLŮ

Cyklus (bez snížení rychlosti)

:

Třída 1 / 2 / 3a / 3b

Poměr jmenovitého výkonu k hmotnosti v provozním stavu (PMR) (W/kg)

:

(v příslušných případech)

Měření postupem s omezenou rychlostí

:

ano/ne

Maximální rychlost vozidla

:

 

Snížení rychlosti (v příslušných případech)

:

ano/ne

Faktor snížení rychlosti fdsc

:

 

Vzdálenost ujetá v rámci cyklu (m)

:

 

Konstantní rychlost (v případě zkráceného zkušebního postupu)

:

v příslušných případech

1.3.4   BOD ŘAZENÍ RYCHLOSTNÍCH STUPŇŮ (V PŘÍSLUŠNÝCH PŘÍPADECH)

Řazení rychlostních stupňů

:

Průměrný rychlostní stupeň pro rychlost v ≥ 1 km/h, zaokrouhleno na čtyři desetinná místa

1.4   Popis M (Vehicle M) (v příslušných případech)

1.4.1.   HMOTNOST

Zkušební hmotnost VL (kg)

:

 

1.4.2   PARAMETRY JÍZDNÍHO ZATÍŽENÍ

f0 (N)

:

 

f1 (N/(km/h))

:

 

f2 (N/(km/h)2)

:

 

Energetická náročnost cyklu (J)

:

 

Δ(CD × Af)LH (m2)

:

 

Označení protokolu o zkoušce jízdního zatížení

:

 

Identifikátor rodiny podle jízdního zatížení

:

 

1.4.3   PARAMETRY PRO VOLBU CYKLŮ

Cyklus (bez snížení rychlosti)

:

Třída 1 / 2 / 3a / 3b

Poměr jmenovitého výkonu k hmotnosti v provozním stavu (PMR) (W/kg)

:

(v příslušných případech)

Měření postupem s omezenou rychlostí

:

ano/ne

Maximální rychlost vozidla

:

 

Snížení rychlosti (v příslušných případech)

:

ano/ne

Faktor snížení rychlosti fdsc

:

 

Vzdálenost ujetá v rámci cyklu (m)

:

 

Konstantní rychlost (v případě zkráceného zkušebního postupu)

:

v příslušných případech

1.4.4   BOD ŘAZENÍ RYCHLOSTNÍCH STUPŇŮ (V PŘÍSLUŠNÝCH PŘÍPADECH)

Řazení rychlostních stupňů

:

Průměrný rychlostní stupeň pro rychlost v ≥ 1 km/h, zaokrouhleno na čtyři desetinná místa

2.   VÝSLEDKY ZKOUŠEK

2.1   Zkouška typu 1

Metoda nastavení vozidlového dynamometru

:

Pevně stanovený průběh / iterativní / alternativní s vlastním cyklem zahřátí

Provoz dynamometru v režimu pohonu dvou kol (2WD) / v režimu pohonu čtyř kol (4WD)

:

2WD/4WD

V případě režimu 2WD – nepoháněná náprava se otáčela

:

ano / ne / nepoužije se

Provozní režim dynamometru

 

ano/ne

Režim dojezdu

:

ano/ne

Doplňková stabilizace

:

ano/ne

popis

Faktory zhoršení

:

přidělené / na základě zkoušky

2.1.1   Vysoká úroveň (VH – Vehicle high)

Datum zkoušek

:

(den/měsíc/rok)

Místo zkoušky

:

vozidlový dynamometr, místo, země

Výška spodní hrany chladicího ventilátoru nad zemí (cm)

:

 

Boční poloha středu ventilátoru (je-li změněna na žádost výrobce)

:

v ose vozidla /…

Vzdálenost od přídě vozidla (cm)

:

 

IWR: hodnocení ohledně inerční práce (Inertial Work Rating) (%)

:

x,x

RMSSE: kvadratický průměr chyby rychlosti (Root Mean Squared Speed Error) (km/h)

:

x,xx

Popis akceptované odchylky od jízdního cyklu

:

PEV před splněním kritéria pro přerušení postupu

nebo

plně sešlápnutý akcelerační pedál

2.1.1.1   Emise znečišťujících látek (v příslušných případech)

2.1.1.1.1   Emise znečišťujících látek u vozidel s alespoň jedním spalovacím motorem, hybridních elektrických vozidel s jiným než externím nabíjením a hybridních elektrických vozidel s externím nabíjením v případě zkoušky typu 1 v režimu nabíjení-udržování

Údaje v tomto oddíle je třeba uvést zvlášť za každý řidičem volitelný režim podrobený zkouškám (primární režim nebo nejlepší režim nebo nejhorší režim, podle dané situace)

Zkouška 1

Znečišťující látky

CO

THC (a)

NMHC (a)

NOx

THC + NOx (b)

Pevné částice

Počet částic

(mg/km)

(mg/km)

(mg/km)

(mg/km)

(mg/km)

(mg/km)

(#.1011/km)

Naměřené hodnoty

 

 

 

 

 

 

 

Faktory regenerace (Ki)(2)

aditivní

 

 

 

 

 

 

 

Faktory regenerace (Ki)(2)

multiplikační

 

 

 

 

 

 

 

Faktory zhoršení (DF) aditivní

 

 

 

 

 

 

 

Faktory zhoršení (DF) multiplikační

 

 

 

 

 

 

 

Konečné hodnoty

 

 

 

 

 

 

 

Mezní hodnoty

 

 

 

 

 

 

 


(2)

Viz protokol(y) týkající se rodiny podle Ki

:

 

Typ 1/I provedeno pro stanovení Ki

:

dílčí příloha 4 k příloze XXI nebo předpis EHK OSN č. 83 (2)

Identifikátor rodiny podle regenerace

:

 

Zkouška 2 v příslušných případech: zjišťování CO2 (dCO2 1) / zjišťování znečišťujících látek (90 % mezních hodnot) / zjišťování obou hodnot

Výsledky zkoušky zaznamenejte v souladu s tabulkou zkoušky 1.

Zkouška 3 v příslušných případech: zjišťování CO2 (dCO2 2)

Výsledky zkoušky zaznamenejte v souladu s tabulkou zkoušky 1.

2.1.1.1.2   Emise znečišťujících látek u hybridních elektrických vozidel s externím nabíjením v případě zkoušky typu 1 v režimu nabíjení-vybíjení

Zkouška 1

Mezní hodnoty emisí znečišťujících látek musí být splněny a údaje v tomto bodě je třeba uvést zvlášť za každý provedený zkušební cyklus.

Znečišťující látky

CO

THC (a)

NMHC (a)

NOx

THC + NOx (b)

Pevné částice

Počet částic

(mg/km)

(mg/km)

(mg/km)

(mg/km)

(mg/km)

(mg/km)

(#.1011/km)

Naměřené hodnoty jednoho cyklu

 

 

 

 

 

 

 

Mezní hodnoty jednoho cyklu

 

 

 

 

 

 

 

Zkouška 2 (v příslušných případech): zjišťování CO2 (dCO2 1) / zjišťování znečišťujících látek (90 % mezních hodnot) / zjišťování obou hodnot

Výsledky zkoušky zaznamenejte v souladu s tabulkou zkoušky 1.

Zkouška 3 (v příslušných případech): zjišťování CO2 (dCO2 2)

Výsledky zkoušky zaznamenejte v souladu s tabulkou zkoušky 1.

2.1.1.1.3   EMISE ZNEČIŠŤUJÍCÍCH LÁTEK U HYBRIDNÍCH ELEKTRICKÝCH VOZIDEL S EXTERNÍM NABÍJENÍM VÁŽENÉ FAKTOREM POUŽITÍ UF

Znečišťující látky

CO

THC (a)

NMHC (a)

NOx

THC + NOx (b)

Pevné částice

Počet částic

(mg/km)

(mg/km)

(mg/km)

(mg/km)

(mg/km)

(mg/km)

(#.1011/km)

Vypočtené hodnoty

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1.2   Emise CO2 (v příslušných případech)

2.1.1.2.1   Emise CO2 u vozidel s alespoň jedním spalovacím motorem, hybridních elektrických vozidel s jiným než externím nabíjením a hybridních elektrických vozidel s externím nabíjením v případě zkoušky typu 1 v režimu nabíjení-udržování

Údaje v tomto oddíle musí být uvedeny zvlášť za každý řidičem volitelný režim podrobený zkouškám (primární režim nebo nejlepší režim nebo nejhorší režim, podle dané situace)

Zkouška 1

Emise CO2

Nízká hodnota

Střední hodnota

Vysoká hodnota

Velmi vysoká hodnota

Kombinace

Naměřená hodnota MCO2, p,1

 

 

 

 

Hodnota korigovaná s ohledem na rychlost a vzdálenost MCO2,p,1b / MCO2,c,2

 

 

 

 

 

Korekční koeficient RCB: (5)

 

 

 

 

 

MCO2,p,3 / MCO2,c,3

 

 

 

 

 

Faktory regenerace (Ki)

aditivní

 

Faktory regenerace (Ki)

multiplikační

 

MCO2,c,4

 

AFKi = MCO2,c,3 / MCO2,c,4

 

MCO2,p,4 / MCO2,c,4

 

 

 

 

Korekce ATCT (FCF) (4)

 

Dočasné hodnoty MCO2,p,5 / MCO2,c,5

 

 

 

 

 

Deklarovaná hodnota

 

dCO2 1 * deklarovaná hodnota

 


(4)

FCF: korekční faktor rodiny pro účely korekce ohledně teplotních podmínek reprezentativních pro daný region (ATCT)

Viz protokol(y) týkající se rodiny s ohledem na FCF

:

 

Identifikátor rodiny ATCT

:

 

(5)

korekce uvedené v dílčí příloze 6 dodatku 2 k příloze XXI nařízení (EU) 2017/1151, pokud jde o vozidla s výhradně spalovacím motorem, a dílčí příloze 8 dodatku 2 k příloze XXI nařízení (EU) 2017/1151, pokud jde o vozidla HEV (KCO2)

Zkouška 2 (v příslušných případech)

Výsledky zkoušky zaznamenejte v souladu s tabulkou zkoušky 1.

Zkouška 3 (v příslušných případech)

Výsledky zkoušky zaznamenejte v souladu s tabulkou zkoušky 1.

Závěr

Emise CO2 (g/km)

Nízká hodnota

Střední hodnota

Vysoká hodnota

Velmi vysoká hodnota

Kombinace

Zprůměrovaná hodnota MCO2,p,6 / MCO2,c,6

 

 

 

 

 

Srovnaná hodnota MCO2,p,7 / MCO2,c,7

 

 

 

 

 

Konečné hodnoty MCO2,p,H / MCO2,c,H

 

 

 

 

 

Údaje týkající shodnosti výroby v případě vozidel OVC-HEV

 

Kombinace

Emise CO2 (g/km)

MCO2,CS,COP

 

AFCO2,CS

 

2.1.1.2.2   Hmotnostní emise CO2 u hybridních elektrických vozidel s externím nabíjením v případě zkoušky typu 1 v režimu nabíjení-vybíjení

Zkouška 1:

Hmotnostní emise CO2 (g/km)

Kombinace

Vypočtená hodnota MCO2,CD

 

Deklarovaná hodnota

 

dCO2 1

 

Zkouška 2 (v příslušných případech)

Výsledky zkoušky zaznamenejte v souladu s tabulkou zkoušky 1.

Zkouška 3 (v příslušných případech)

Výsledky zkoušky zaznamenejte v souladu s tabulkou zkoušky 1.

Závěr

Hmotnostní emise CO2 (g/km)

Kombinace

Zprůměrovaná hodnota MCO2,CD

 

Konečná hodnota MCO2,CD

 

2.1.1.2.4   Hmotnostní emise CO2 u hybridních elektrických vozidel s externím nabíjením VÁŽENÉ FAKTOREM POUŽITÍ UF

Hmotnostní emise CO2 (g/km)

Kombinace

Vypočtená hodnota MCO2,weighted

 

2.1.1.3   SPOTŘEBA PALIVA (V PŘÍSLUŠNÝCH PŘÍPADECH)

2.1.1.3.1   Spotřeba paliva u vozidel s pouze spalovacím motorem, hybridních elektrických vozidel s jiným než externím nabíjením a hybridních elektrických vozidel s externím nabíjením v případě zkoušky typu 1 v režimu nabíjení-udržování

Údaje v tomto oddíle musí být uvedeny zvlášť za každý řidičem volitelný režim podrobený zkouškám (primární režim nebo nejlepší režim nebo nejhorší režim, podle dané situace)

Spotřeba paliva (l/100 km)

Nízká hodnota

Střední hodnota

Vysoká hodnota

Velmi vysoká hodnota

Kombinace

Konečné hodnoty FCp,H / FCc,H  (6)

 

 

 

 

 

A- Palubní monitorování spotřeby paliva a/nebo energie u vozidel uvedených v článku 4a

a.   Přístupnost údajů

Parametry uvedené v bodě 3 přílohy XXII jsou přístupné: ano / nepoužije se

b.   Přesnost (v příslušných případech)

Fuel_ConsumedWLTP (litry) (8)

Vysoká úroveň (Vehicle HIGH) – zkouška 1

x,xxx

Vysoká úroveň (Vehicle HIGH) – zkouška 2 (v příslušných případech)

x,xxx

Vysoká úroveň (Vehicle HIGH) – zkouška 3 (v příslušných případech)

x,xxx

Nízká úroveň (Vehicle LOW) – zkouška 1 (v příslušných případech)

x,xxx

Nízká úroveň (Vehicle LOW) – zkouška 2 (v příslušných případech)

x,xxx

Nízká úroveň (Vehicle LOW) – zkouška 3 (v příslušných případech)

x,xxx

Celkem

x,xxx

Fuel_ConsumedOBFCM (litres) (8)

Vysoká úroveň (Vehicle HIGH) – zkouška 1

x,xx

Vysoká úroveň (Vehicle HIGH) – zkouška 2 (v příslušných případech)

x,xx

Vysoká úroveň (Vehicle HIGH) – zkouška 3 (v příslušných případech)

x,xx

Nízká úroveň (Vehicle LOW) – zkouška 1 (v příslušných případech)

x,xx

Nízká úroveň (Vehicle LOW) – zkouška 2 (v příslušných případech)

x,xx

Nízká úroveň (Vehicle LOW) – zkouška 3 (v příslušných případech)

x,xx

Celkem

x,xx

Přesnost (8)

x,xxx

2.1.1.3.2   Spotřeba paliva u hybridních elektrických vozidel s externím nabíjením v případě zkoušky typu 1 v režimu nabíjení-vybíjení

Zkouška 1:

Spotřeba paliva (l/100 km)

Kombinace

Vypočtená hodnota FCCD

 

Zkouška 2 (v příslušných případech)

Výsledky zkoušky zaznamenejte v souladu s tabulkou zkoušky 1.

Zkouška 3 (v příslušných případech)

Výsledky zkoušky zaznamenejte v souladu s tabulkou zkoušky 1.

Závěr

Spotřeba paliva (l/100 km)

Kombinace

Zprůměrovaná hodnota FCCD

 

Konečná hodnota FCCD

 

2.1.1.3.3   Spotřeba paliva u hybridních elektrických vozidel s externím nabíjením vážená faktorem použití UF

Spotřeba paliva (l/100 km)

Kombinace

Vypočtená hodnota FCweighted

 

2.1.1.3.4   Spotřeba paliva u hybridních vozidel s palivovými články s jiným než externím nabíjením v případě zkoušky typu 1 v režimu nabíjení-udržování

Údaje v tomto oddíle musí být uvedeny zvlášť za každý řidičem volitelný režim podrobený zkouškám (primární režim nebo nejlepší režim nebo nejhorší režim, podle dané situace)

Spotřeba paliva (kg/100 km)

Kombinace

Naměřené hodnoty

 

Korekční koeficient RCB

 

Konečné hodnoty FCc

 

2.1.1.4   AKČNÍ DOSAHY (V PŘÍSLUŠNÝCH PŘÍPADECH)

2.1.1.4.1   Akční dosahy u hybridních elektrických vozidel s externím nabíjením (v příslušných případech)

2.1.1.4.1.1   Elektrický akční dosah na baterii

Zkouška 1

AER (km)

Městský provoz

Kombinace

Naměřené/vypočtené hodnoty AER

 

 

Deklarovaná hodnota

 

Zkouška 2 (v příslušných případech)

Výsledky zkoušky zaznamenejte v souladu s tabulkou zkoušky 1.

Zkouška 3 (v příslušných případech)

Výsledky zkoušky zaznamenejte v souladu s tabulkou zkoušky 1.

Závěr

AER (km)

Městský provoz

Kombinace

Zprůměrovaná hodnota AER (v příslušných případech)

 

 

Konečné hodnoty AER

 

 

2.1.1.4.1.2   Ekvivalentní elektrický akční dosah na baterii

EAER (km)

Nízká hodnota

Střední hodnota

Vysoká hodnota

Velmi vysoká hodnota

Městský provoz

Kombinace

Konečné hodnoty EAER

 

 

 

 

 

 

2.1.1.4.1.3   Skutečný akční dosah v režimu nabíjení-vybíjení

RCDA (km)

Kombinace

Konečná hodnota RCDA

 

2.1.1.4.1.4   Akční dosah v rámci cyklů v režimu nabíjení-vybíjení

Zkouška 1

RCDC (km)

Kombinace

Konečná hodnota RCDC

 

Indexové číslo přechodového cyklu

 

REEC potvrzovacího cyklu (%)

 

Zkouška 2 (v příslušných případech)

Výsledky zkoušky zaznamenejte v souladu s tabulkou zkoušky 1.

Zkouška 3 (v příslušných případech)

Výsledky zkoušky zaznamenejte v souladu s tabulkou zkoušky 1.

2.1.1.4.2   Akční dosahy u výhradně elektrických vozidel – akční dosah výhradně na elektřinu (v příslušných případech)

Zkouška 1

PER (km)

Nízká hodnota

Střední hodnota

Vysoká hodnota

Velmi vysoká hodnota

Městský provoz

Kombinace

Vypočtené hodnoty PER

 

 

 

 

 

 

Deklarovaná hodnota

 

Zkouška 2 (v příslušných případech)

Výsledky zkoušky zaznamenejte v souladu s tabulkou zkoušky 1.

Zkouška 3 (v příslušných případech)

Výsledky zkoušky zaznamenejte v souladu s tabulkou zkoušky 1.

Závěr

PER (km)

Městský provoz

Kombinace

Zprůměrovaná hodnota PER

 

 

Konečné hodnoty PER

 

 

2.1.1.5   SPOTŘEBA ELEKTRICKÉ ENERGIE (V PŘÍSLUŠNÝCH PŘÍPADECH)

2.1.1.5.1   Spotřeba elektrické energie u hybridních elektrických vozidel s externím nabíjením (v příslušných případech)

2.1.1.5.1.1   Spotřeba elektrické energie (EC)

EC (Wh/km)

Nízká hodnota

Střední hodnota

Vysoká hodnota

Velmi vysoká hodnota

Městský provoz

Kombinace

Konečné hodnoty EC

 

 

 

 

 

 

2.1.1.5.1.2   Spotřeba elektrické energie v režimu nabíjení-vybíjení vážená faktorem použití UF

Zkouška 1

ECAC,CD (Wh/km)

Kombinace

Vypočtená hodnota ECAC,CD

 

Zkouška 2 (v příslušných případech)

Výsledky zkoušky zaznamenejte v souladu s tabulkou zkoušky 1.

Zkouška 3 (v příslušných případech)

Výsledky zkoušky zaznamenejte v souladu s tabulkou zkoušky 1.

Závěr (v příslušných případech)

ECAC,CD (Wh/km)

Kombinace

Zprůměrovaná hodnota ECAC,CD

 

Konečná hodnota

 

2.1.1.5.1.3   Spotřeba elektrické energie vážená faktorem použití UF

Zkouška 1

ECAC,weighted (Wh)

Kombinace

Vypočtená hodnota ECAC,weighted

 

Zkouška 2 (v příslušných případech)

Výsledky zkoušky zaznamenejte v souladu s tabulkou zkoušky 1.

Zkouška 3 (v příslušných případech)

Výsledky zkoušky zaznamenejte v souladu s tabulkou zkoušky 1.

Závěr (v příslušných případech)

ECAC,weighted (Wh/km)

Kombinace

Zprůměrovaná hodnota ECAC,weighted

 

Konečná hodnota

 

2.1.1.5.1.4   Údaje týkající shodnosti výroby

 

Kombinace

Spotřeba elektrické energie (Wh/km) ECDC,CD,COP

 

AFEC,AC,CD

 

2.1.1.5.2   Spotřeba elektrické energie u výhradně elektrických vozidel (v příslušných případech)

Zkouška 1

EC (Wh/km)

Městský provoz

Kombinace

Vypočtené hodnoty EC

 

 

Deklarovaná hodnota

 

Zkouška 2 (v příslušných případech)

Výsledky zkoušky zaznamenejte v souladu s tabulkou zkoušky 1.

Zkouška 3 (v příslušných případech)

Výsledky zkoušky zaznamenejte v souladu s tabulkou zkoušky 1.

EC (Wh/km)

Nízká hodnota

Střední hodnota

Vysoká hodnota

Velmi vysoká hodnota

Městský provoz

Kombinace

Zprůměrovaná hodnota EC

 

 

 

 

 

 

Konečné hodnoty EC

 

 

 

 

 

 

Údaje týkající shodnosti výroby

 

Kombinace

Spotřeba elektrické energie (Wh/km) ECDC,COP

 

AFEC

 

2.1.2   NÍZKÁ ÚROVEŇ (VEHICLE LOW) (V PŘÍSLUŠNÝCH PŘÍPADECH)

Opakujte bod 2.1.1.

2.1.3   STŘEDNÍ ÚROVEŇ (VEHICLE M) (V PŘÍSLUŠNÝCH PŘÍPADECH)

Opakujte bod 2.1.1.

2.1.4   KONEČNÉ HODNOTY NORMOVANÝCH EMISÍ (V PŘÍSLUŠNÝCH PŘÍPADECH)

Znečišťující látky

CO

THC (a)

NMHC (a)

NOx

THC + NOx (b)

PM

PN

(mg/km)

(mg/km)

(mg/km)

(mg/km)

(mg/km)

(mg/km)

(#.1011/km)

Nejvyšší hodnoty (3)

 

 

 

 

 

 

 

2.2   Zkouška typu 2 (a)

Zahrnuty jsou údaje o emisích požadované při technických prohlídkách

Zkouška

CO (% obj.)

Lambda (x)

Otáčky motoru (min– 1)

Teplota oleje (°C)

Volnoběžné otáčky

 

 

 

Zvýšené volnoběžné otáčky

 

 

 

 

2.3   Zkouška typu 3 (a)

Emise plynů z klikové skříně do ovzduší: žádné

2.4   Zkouška typu 4 (a)

Identifikátor rodiny

:

 

Viz protokol(y)

:

 

2.5   Zkouška typu 5

Identifikátor rodiny

:

 

Viz protokol(y) týkající se rodiny s ohledem na životnost

:

 

Cyklus typu 1/I pro zkoušky normovaných emisí

:

dílčí příloha 4 k příloze XXI nebo předpis EHK OSN č. 83 (3)

2.6   Zkoušky emisí v reálném provozu

Číslo rodiny podle RDE

:

MSxxxx

Viz protokol(y) týkající se rodiny

:

 

2.7   Zkouška typu 6 (a)

Identifikátor rodiny

 

 

Datum zkoušek

:

(den/měsíc/rok)

Místo zkoušek

:

 

Způsob nastavení vozidlového dynamometru

:

dojezd (odkaz – jízdní zatížení)

Setrvačná hmotnost (kg)

:

 

V případě odchylky od zkoušky vozidla typu 1

:

 

Pneumatiky

:

 

Značka

:

 

Typ

:

 

Rozměry pneumatik (přední/zadní)

:

 

Dynamický obvod (m)

:

 

Tlak v pneumatikách (kPa)

:

 


Znečišťující látky

CO

(g/km)

HC

(g/km)

Zkouška

1

 

 

2

 

 

3

 

 

Průměr

 

 

Mezní hodnota

 

 

2.8   Palubní diagnostický systém

Identifikátor rodiny

:

 

Viz protokol(y) týkající se rodiny

:

 

2.9   Zkouška opacity kouře (b)

2.9.1   ZKOUŠKA PŘI USTÁLENÝCH OTÁČKÁCH

Viz protokol(y) týkající se rodiny

:

 

2.9.2   ZKOUŠKA PŘI VOLNÉ AKCELERACI

Naměřená hodnota absorpce (m– 1)

:

 

Korigovaná hodnota absorpce (m– 1)

:

 

2.10   Výkon motoru

Viz protokol(y) nebo číslo schválení

:

 

2.11   Informace ohledně teploty týkající se VH (vehicle high)

Koncept zohlednění nejnepříznivějšího případu vychladnutí vozidla

:

ano/ne (7)

Rodina ATCT sestává z jediné interpolační rodiny

:

ano/ne (7)

Teplota chladicího média motoru na konci doby odstavení (°C)

:

 

Průměrná teplota odstavného místa za poslední 3 hodiny (°C)

:

 

Rozdíl mezi konečnou teplotou chladicího média motoru a průměrnou teplotou odstavného místa za poslední 3 hodiny ΔT_ATCT (°C)

:

 

Minimální doba odstavení tsoak_ATCT (s)

:

 

Umístění čidla teploty

:

 

Naměřená teplota motoru

:

olej / chladicí médium

Přílohy zkušebního protokolu

(neplatí pro zkoušku ATCT a pro PEV)

1.   Všechny vstupní údaje pro korelační nástroj uvedené v bodě 2.4 přílohy I nařízení (EU) 2017/1152 a (EU) 2017/1153 (nařízení o korelaci)

a

označení vstupního souboru: …

2.   Úplný korelační soubor uvedený v bodě 3.1.1.2 přílohy I prováděcích nařízení (EU) 2017/1152 a (EU) 2017/1153:

3.   Vozidla s výhradně spalovacím motorem a vozidla NOVC-HEV

Výsledky korelace NEDC

Vehicle High

Vehicle Low

Deklarovaná hodnota NEDC CO2

xxx,xx

xxx,xx

Výsledek CO2 CO2MPAS (včetně Ki)

xxx,xx

xxx,xx

Výsledek CO2 – dvojitá zkouška nebo náhodná zkouška (včetně Ki)

xxx,xx

xxx,xx

Číslo hash

 

Rozhodnutí na základě náhodné zkoušky

 

Faktor odchylky (uveďte hodnotu nebo slova „nepoužije se“)

 

Faktor ověření (0 / 1 / nepoužije se)

 

Deklarovaná hodnota potvrzena na základě (CO2MPAS / dvojitá zkouška)

 

 

 

 

 

Výsledek CO2 CO2MPAS (vyjma Ki)

městský provoz

 

 

mimoměstský provoz

 

 

kombinace

 

 

Výsledky fyzického měření

Datum zkoušky/zkoušek

Zkouška 1

dd/mm/rrrr

dd/mm/rrrr

Zkouška 2

 

 

Zkouška 3

 

 

Emise CO2 – kombinace

Zkouška 1

městský provoz

xxx,xxx

xxx,xxx

mimoměstský provoz

xxx,xxx

xxx,xxx

kombinace

xxx,xxx

xxx,xxx

Zkouška 2

městský provoz

 

 

mimoměstský provoz

 

 

kombinace

 

 

Zkouška 3

městský provoz

 

 

mimoměstský provoz

 

 

kombinace

 

 

Ki CO2

1,xxxx

Emise CO2 – kombinace, včetně Ki

Průměr

kombinace

 

 

Srovnání s deklarovanou hodnotou (deklarovaná – průměrná) / deklarovaná (%)

 

 

Hodnoty jízdního zatížení pro zkoušení

f0 (N)

x,x

x,x

f1 (N/(km/h))

x,xxx

x,xxx

f2 (N/(km/h)2)

x,xxxxx

x,xxxxx

Třída setrvačné hmotnosti (kg)

 

 

Konečné výsledky

NEDC CO2 [g/km]

městský provoz

xxx,xx

xxx,xx

mimoměstský provoz

xxx,xx

xxx,xx

kombinace

xxx,xx

xxx,xx

NEDC FC [l/100km]

městský provoz

x,xxx

x,xxx

mimoměstský provoz

x,xxx