16.11.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 291/3


NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2018/1718

ze dne 14. listopadu 2018

o změně nařízení (ES) č. 726/2004, pokud jde o umístění sídla Evropské agentury pro léčivé přípravky

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 114 a čl. 168 odst. 4 písm. c) této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru (1),

po konzultaci s Výborem regionů,

v souladu s řádným legislativním postupem (2),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V souvislosti s oznámením Spojeného království ze dne 29. března 2017 o záměru vystoupit z Unie podle článku 50 Smlouvy o Evropské unii (dále jen „Smlouva o EU“) vybralo ostatních 27 členských států dne 20. listopadu 2017 v rámci zasedání Rady za nové sídlo Evropské agentury pro léčivé přípravky (dále jen „agentura“) Amsterodam v Nizozemsku.

(2)

S ohledem na čl. 50 odst. 3 Smlouvy o EU by agentura měla ve svém novém sídle působit ode dne 30. března 2019.

(3)

K zajištění řádného fungování agentury v novém místě by měla být ještě předtím, než agentura převezme své nové sídlo, uzavřena mezi agenturou a Nizozemskem dohoda o sídle.

(4)

Je potěšitelné, že se orgány Nizozemska snaží zajistit, aby přemístění neohrozilo provozní efektivnost, kontinuitu a nepřetržitý provoz agentury. Nicméně vhledem k výjimečným okolnostem je možné, že se bude agentura muset dočasně zaměřit na její základní činnosti a upřednostňovat jiné aktivity podle jejich dopadu na veřejné zdraví a na schopnost agentury vykonávat svoji činnost.

(5)

Komise by měla sledovat celý proces přemístění agentury do jejího nového sídla a napomáhat při něm v rámci svých pravomocí.

(6)

Aby agentura měla na přemístění dostatek času, mělo by toto nařízení vstoupit v platnost co nejdříve.

(7)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 726/2004 (3) by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

V nařízení (ES) č. 726/2004 se vkládá nový článek, který zní:

„Článek 71a

Sídlo agentury je v Amsterodamu v Nizozemsku.

Příslušné orgány Nizozemska přijmou veškerá nezbytná opatření k zajištění toho, aby se agentura mohla do dočasných prostor přemístit nejpozději do 1. ledna 2019 a do svých stálých prostor nejpozději do 16. listopadu 2019.

Do 17. února 2019 a poté každé tři měsíce, dokud se agentura nepřemístí do svých stálých prostor, předloží příslušné orgány Nizozemska Evropskému parlamentu a Radě písemnou zprávu o pokroku úprav dočasných prostor a o výstavbě stálé budovy.“

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení se použije ode dne 30. března 2019.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

Ve Štrasburku dne 14. listopadu 2018.

Za Evropský parlament

předseda

A. TAJANI

Za Radu

předsedkyně

K. EDTSTADLER


(1)  Úř. věst. C 197, 8.6.2018, s. 71.

(2)  Postoj Evropského parlamentu ze dne 25. října 2018 (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku) a rozhodnutí Rady ze dne 9. listopadu 2018.

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 726/2004 ze dne 31. března 2004, kterým se stanoví postupy Společenství pro registraci humánních a veterinárních léčivých přípravků a dozor nad nimi a kterým se zřizuje Evropská agentura pro léčivé přípravky (Úř. věst. L 136, 30.4.2004, s. 1).