9.10.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 253/1


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2018/1495

ze dne 8. října 2018,

kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, pokud jde o podmínky schválení účinné látky malathion

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS (1), a zejména na čl. 21 odst. 3 druhou možnost a čl. 78 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Účinná látka malathion byla směrnicí Komise 2010/17/EU (2) zařazena do přílohy I směrnice Rady 91/414/EHS (3) o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh za podmínky, že dotčené členské státy zajistí, aby žadatel, na jehož žádost byl malathion schválen, poskytne mimo jiné další potvrzující informace ohledně akutního a dlouhodobého rizika pro hmyzožravé ptactvo.

(2)

Účinné látky zařazené do přílohy I směrnice 91/414/EHS se považují za schválené podle nařízení (ES) č. 1107/2009 a jsou uvedeny v části A přílohy prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 (4).

(3)

Dne 25. dubna 2012 předložil žadatel ve lhůtě stanovené pro toto předložení zpravodajskému členskému státu, Spojenému království, dodatečné informace za účelem splnění požadavků na potvrzující údaje týkající se posouzení rizika pro spotřebitele a akutního a dlouhodobého rizika pro hmyzožravé ptactvo a údaje o kvantifikaci různé účinnosti malaoxonu a malathionu.

(4)

Spojené království tyto dodatečné informace předložené žadatelem posoudilo a uvedené posouzení pak dne 11. května 2015 předložilo ve formě dodatku návrhu zprávy o posouzení ostatním členským státům, Komisi a Evropskému úřadu pro bezpečnost potravin (dále jen „úřad“).

(5)

Ostatní uvedené členské státy, žadatel a úřad byli konzultováni a poté vyzváni k předložení připomínek k posouzení zpravodajského členského státu. Dne 2. února 2016 (5) úřad zveřejnil technickou zprávu shrnující výsledek konzultace o malathionu.

(6)

Návrh zprávy o posouzení, dodatek a technická zpráva úřadu byly přezkoumány členskými státy a Komisí v rámci Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva a dokončeny v lednu 2018 v podobě zprávy Komise o přezkoumání malathionu.

(7)

Komise vyzvala žadatele, aby ke zprávě o přezkoumání malathionu podal připomínky. Žadatel předložil své připomínky a ty byly důkladně přezkoumány.

(8)

Informace předložené žadatelem však nejsou dostatečné a znemožňují Komisi dospět k závěru, že úroveň akutního a dlouhodobého rizika pro ptactvo v důsledku použití malathionu je přijatelná. Kromě toho není možné reálně toto riziko zmírnit pomocí jiných opatření ke zmírnění rizika než aplikací ve sklenících.

(9)

Proto je s ohledem na vysoké riziko zjištěné pro ptactvo vhodné dále omezit podmínky použití malathionu, a to zejména povolením jeho aplikace pouze ve sklenících s trvalou konstrukcí. Příloha prováděcího nařízení (EU) č. 540/2011 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(10)

Členským státům by měl být poskytnut dostatek času na změnu nebo odejmutí povolení pro přípravky na ochranu rostlin obsahující malathion.

(11)

U přípravků na ochranu rostlin obsahujících malathion, v jejichž případě členské státy v souladu s článkem 46 nařízení (ES) č. 1107/2009 udělí jakoukoli odkladnou lhůtu, by tato lhůta měla uplynout nejpozději dne 29. ledna 2020.

(12)

Stálý výbor pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva nezaujal stanovisko ve lhůtě stanovené předsedou. Považovalo se za nezbytné přijmout prováděcí předpis a předseda předložil návrh prováděcího předpisu odvolacímu výboru k dalšímu projednání. Odvolací výbor nevydal stanovisko,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Změna prováděcího nařízení (EU) č. 540/2011

Příloha prováděcího nařízení (EU) č. 540/2011 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Přechodná opatření

V souladu s nařízením (ES) č. 1107/2009 členské státy nejpozději do dne 29. dubna 2019 v případě potřeby změní nebo odejmou stávající povolení pro přípravky na ochranu rostlin obsahující účinnou látku malathion.

Článek 3

Odkladná lhůta

Jakákoli odkladná lhůta udělená členskými státy v souladu s článkem 46 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být co nejkratší a uplyne nejpozději dne 29. ledna 2020.

Článek 4

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 8. října 2018.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 309, 24.11.2009, s. 1.

(2)  Směrnice Rady 91/414/EHS ze dne 15. července 1991 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh (Úř. věst. L 230, 19.8.1991, s. 1).

(3)  Směrnice Komise 2010/17/EU ze dne 9. března 2010, kterou se mění směrnice Rady 91/414/EHS za účelem zařazení účinné látky malathionu (Úř. věst. L 60, 10.3.2010, s. 17).

(4)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 540/2011 ze dne 25. května 2011, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009, pokud jde o seznam schválených účinných látek (Úř. věst. L 153, 11.6.2011, s. 1).

(5)  EFSA, Technical report on the outcome of the consultation with Member States, the applicant and EFSA on the pesticide risk assessment of confirmatory data for malathion. EFSA Supporting publication 2016:EN-951. 61 s.


PŘÍLOHA

Znění řádku 300, malathion, v části A přílohy prováděcího nařízení (EU) č. 540/2011 se ve sloupci „Zvláštní ustanovení“ nahrazuje tímto:

„ČÁST A

Povolena mohou být pouze použití jako insekticid ve sklenících s trvalou konstrukcí. Povolení se vydávají pouze profesionálním uživatelům.

ČÁST B

Při uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání malathionu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva.

Při tomto celkovém hodnocení musí členské státy věnovat zvláštní pozornost:

a)

únikům ze skleníků, např. úniku kondenzované vody, vody z drenáže, půdy nebo umělého substrátu, aby se zamezilo rizikům pro vodní organismy;

b)

ochraně opylujících včelstev záměrně umístěných ve skleníku;

c)

ochraně obsluhy a pracovníků, aby se zajistilo, že podmínky použití v případě potřeby předepisují použití odpovídajících osobních ochranných prostředků;

d)

ochraně spotřebitelů v případě zpracovaných komodit.

Členské státy zajistí, aby byly formulace na bázi malathionu doprovázeny nezbytnými instrukcemi, aby se předešlo nebezpečí vzniku isomalathionu v množství překračujícím maximální povolené množství během skladování a přepravy.

Podmínky povolení musí zahrnovat opatření ke zmírnění rizika a musí stanovit odpovídající označení přípravků na ochranu rostlin.“