1.10.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 245/6


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2018/1462

ze dne 28. září 2018,

kterým se mění příloha nařízení (EU) č. 231/2012, kterým se stanoví specifikace pro potravinářské přídatné látky uvedené v přílohách II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokud jde o specifikace některých esterů sorbitanů (E 491 sorbitanmonostearát, E 492 sorbitantristearát a E 495 sorbitanmonopalmitát)

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 ze dne 16. prosince 2008 o potravinářských přídatných látkách (1), a zejména na článek 14 uvedeného nařízení,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1331/2008 ze dne 16. prosince 2008, kterým se stanoví jednotné povolovací řízení pro potravinářské přídatné látky, potravinářské enzymy a potravinářská aromata (2), a zejména na čl. 7 odst. 5 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (EU) č. 231/2012 (3) stanoví specifikace pro potravinářské přídatné látky uvedené v přílohách II a III nařízení (ES) č. 1333/2008.

(2)

Tyto specifikace mohou být v souladu s jednotným postupem uvedeným v čl. 3 odst. 1 nařízení (ES) č. 1331/2008 aktualizovány, a to buď z podnětu Komise, nebo na základě podání žádosti.

(3)

Dne 14. října 2014 byla předložena žádost o změnu specifikací týkajících se potravinářských přídatných látek sorbitanmonostearát (E 491), sorbitantristearát (E 492) a sorbitanmonopalmitát (E 495). Tato žádost byla zpřístupněna členským státům na základě článku 4 nařízení (ES) č. 1331/2008.

(4)

Stávající specifikace Unie stanoví rozmezí teplot bodu tuhnutí (identifikační parametr) pro sorbitanmonostearát (E 491), sorbitantristearát (E 492) a sorbitanmonopalmitát (E 495).

(5)

Žadatel požaduje, aby se ze specifikací Unie odstranil odkaz na rozmezí bodu tuhnutí jakožto metody identifikace sorbitanmonostearátu (E 491), sorbitantristearátu (E 492) a sorbitanmonopalmitátu (E 495), neboť se nejedná o optimální metodu identifikace kvůli nedostatku jasné a společné metodiky.

(6)

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (dále jen „úřad“) ve svém stanovisku ze dne 5. května 2017 (4) dospěl k závěru, že by změna specifikací, kterou navrhuje žadatel, pokud jde o odstranění parametru „rozmezí bodu tuhnutí“ pro identifikaci sorbitanmonostearátu (E 491), sorbitantristearátu (E 492) a sorbitanmonopalmitátu (E 495), nepředstavovala bezpečnostní riziko.

(7)

Úřad rovněž dospěl k závěru, že odstranění rozmezí bodu tuhnutí ze specifikací Unie by vedlo k méně rozsáhlé charakterizaci různých esterů sorbitanů nasycených mastných kyselin a že lze tento identifikační parametr nahradit jiným. Úřad poznamenal, že ze všech dostupných analytických metod zřejmě nejpřesnější a nejspolehlivější výsledky přináší analýza plynovou chromatografií, a je proto vhodná pro účely kontroly potravin.

(8)

V důsledku toho je vhodné změnit specifikace Unie, které se týkají „rozmezí bodu tuhnutí“ jako identifikačního parametru pro potravinářské přídatné látky sorbitanmonostearát (E 491), sorbitantristearát (E 492) a sorbitanmonopalmitát (E 495), a nahradit je slovy „Identifikační zkouška – podle čísla kyselosti, jodového čísla a plynovou chromatografií“.

(9)

Příloha nařízení (EU) č. 231/2012 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(10)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha nařízení (EU) č. 231/2012 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 28. září 2018.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 354, 31.12.2008, s. 16.

(2)  Úř. věst. L 354, 31.12.2008, s. 1.

(3)  Nařízení Komise (EU) č. 231/2012 ze dne 9. března 2012, kterým se stanoví specifikace pro potravinářské přídatné látky uvedené v přílohách II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 (Úř. věst. L 83, 22.3.2012, s. 1).

(4)  Komise EFSA ANS (Komise EFSA pro potravinářské přídatné látky a zdroje živin přidávané do potravin), 2017. Scientific Opinion on the re-evaluation of sorbitan monostearate (E 491), sorbitan tristearate (E 492), sorbitan monolaurate (E 493), sorbitan monooleate (E 494) and sorbitan monopalmitate (E 495) when used as food additives. EFSA Journal 2017;15(5):4788, 56 s. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2017.4788


PŘÍLOHA

Příloha nařízení (EU) č. 231/2012 se mění takto:

1)

V položce týkající se potravinářské přídatné látky E 491 Sorbitanmonostearát se specifikace, pokud jde o „rozmezí bodu tuhnutí“, nahrazuje tímto:

„Identifikační zkouška

podle čísla kyselosti, jodového čísla (ne více než 4) a plynovou chromatografií“

2)

V položce týkající se potravinářské přídatné látky E 492 Sorbitantristearát se specifikace, pokud jde o „rozmezí bodu tuhnutí“, nahrazuje tímto:

„Identifikační zkouška

podle čísla kyselosti, jodového čísla (ne více než 4) a plynovou chromatografií“

3)

V položce týkající se potravinářské přídatné látky E 495 Sorbitanmonopalmitát se specifikace, pokud jde o „rozmezí bodu tuhnutí“, nahrazuje tímto:

„Identifikační zkouška

podle čísla kyselosti, jodového čísla (ne více než 4) a plynovou chromatografií“