19.9.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 235/3


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2018/1246

ze dne 18. září 2018,

kterým se mění příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1334/2008, pokud jde o zařazení destilátu z dřevního octa na seznam aromat Unie

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1334/2008 ze dne 16. prosince 2008 o aromatech a některých složkách potravin s aromatickými vlastnostmi pro použití v potravinách nebo na jejich povrchu a o změně nařízení Rady (EHS) č. 1601/91, nařízení (ES) č. 2232/96 a č. 110/2008 a směrnice 2000/13/ES (1), a zejména na čl. 11 odst. 3 uvedeného nařízení,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1331/2008 ze dne 16. prosince 2008, kterým se stanoví jednotné povolovací řízení pro potravinářské přídatné látky, potravinářské enzymy a potravinářská aromata (2), a zejména na čl. 7 odst. 5 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Příloha I nařízení (ES) č. 1334/2008 stanoví seznam aromat a výchozích materiálů Unie schválených pro použití v potravinách nebo na jejich povrchu a podmínky jejich použití.

(2)

Prováděcím nařízením Komise (EU) č. 872/2012 (3) byl přijat seznam aromatických látek, který byl vložen do části A přílohy I nařízení (ES) č. 1334/2008. Prováděcím nařízením (EU) č. 872/2012 byla do přílohy I nařízení (ES) č. 1334/2008 rovněž vložena část B (Aromatické přípravky), část C (Aromata získaná tepelným postupem), část D (Prekurzory aromatických látek), část E (Jiná aromata) a část F (Výchozí materiály). Části B až F přílohy I odpovídají kategoriím aromat a výchozích materiálů uvedeným v čl. 9 písm. b) až f) nařízení (ES) č. 1334/2008. Části B až F neobsahují žádné položky.

(3)

Nařízení Komise (EU) č. 873/2012 (4) stanoví přechodná opatření týkající se seznamu aromat a výchozích materiálů Unie uvedeného v příloze I nařízení (ES) č. 1334/2008.

(4)

Článek 4 nařízení (EU) č. 873/2012 stanoví přechodné období pro potraviny, do nichž byla přidána aromata náležející do částí B až F přílohy I nařízení (ES) č. 1334/2008, jež byla předmětem žádosti před 22. říjnem 2015 podle článku 3 uvedeného nařízení. Článek 4 stanoví, že uvedené potraviny mohou být uváděny na trh do konce přechodného období, který nastane dne 22. dubna 2018.

(5)

Přílohu I nařízení (ES) č. 1334/2008 lze aktualizovat jednotným postupem uvedeným v čl. 3 odst. 1 nařízení (ES) č. 1331/2008, a to buď z podnětu Komise, nebo na základě žádosti podané členským státem nebo zúčastněnou stranou.

(6)

Dne 16. října 2012 byla Komisi předložena žádost o povolení výrobku destilát z dřevního octa [č. FL: 21.001] s názvem „rumový éter“ z kategorie Jiná aromata. Žadatel podal žádost, aby uvedené aroma mohlo být do určitého množství používáno ve zmrzlinách, cukrovinkách, žvýkačkách, obilovinách a ostatních obilných a škrobnatých výrobcích z obilných zrn, kořenů, hlíz, luštěnin a luskovin, v pekařských výrobcích, mase a masných výrobcích, solích, koření, polévkách, omáčkách, salátech, nealkoholických nápojích a alkoholických nápojích.

(7)

Žádost byla zaslána Evropskému úřadu pro bezpečnost potravin (dále jen „úřad“), který měl vydat své stanovisko. Žádost byla podle článku 4 nařízení (ES) č. 1331/2008 rovněž zpřístupněna členským státům.

(8)

Dne 24. srpna 2017 přijal úřad vědecké stanovisko „Scientific Opinion of Flavouring Group Evaluation 500 (FGE.500): rum ether“, které se týká posouzení bezpečnosti destilátu z dřevního octa [č. FL: 21.001] v případě jeho použití jako aromatu kategorie Jiná aromata (5). Tento výrobek je komplexní směs složená z více než osmdesáti jednotlivých složek. Úřad dospěl k závěru, že podle celkové strategie posouzení rizik aromatických látek představuje přítomnost genotoxických látek jako složek rumového éteru bezpečnostní riziko. Úřad uvedl, že existuje významné bezpečnostní riziko ohledně řady složek, například furanů, jejich derivátů a dalších složek, které souvisí s genotoxicitou a karcenogenitou; zmínil rovněž karcinogenní rizika vyplývající z přítomnosti ethanolu.

(9)

Česká republika a Slovenská republika informovaly Komisi o používání destilátu z dřevního octa [č. FL: 21.001] v tradičních lihovinách tuzemáktuzemský a požádaly, aby mohly v těchto konkrétních lihovinách uvedené aroma nadále používat.

(10)

Podle 7. bodu odůvodnění nařízení (ES) č. 1334/2008 by se při schvalování aromat měly zohlednit rovněž další významné faktory pro zvažovanou oblast, včetně sociálních a tradičních faktorů. Vzhledem k tomu, že použití uvedeného aromatu je v současné době v České a Slovenské republice nezbytné pro zachování specifických tradičních organoleptických vlastností lihovin tuzemáktuzemský, je vhodné tuto látku povolit za podmínek použití stanovených v příloze tohoto nařízení.

(11)

Uvedené lihoviny, stejně jako všechny lihoviny a alkoholické nápoje obecně, nejsou určeny ke konzumaci dětmi nebo jinými zranitelnými skupinami populace. Navíc vzhledem ke specifickým rizikům spojeným s přítomností destilátu z dřevního octa [č. FL: 21.001] v těchto tradičních alkoholických nápojích by měly členské státy kromě stávajících požadavků na označování vyžadovat doplňkové informace.

(12)

Lihoviny, do nichž byl přidán destilát z dřevního octa [č. FL: 21.001], by se neměly používat při výrobě jiných potravin.

(13)

Při uvedení zmíněného aromatu v označení lihovin tuzemáktuzemský by se měl použít jeho název nebo číslo FL.

(14)

Kromě požadavků článku 15 nařízení (ES) č. 1334/2008 by v případě, že je destilát z dřevního octa [č. FL: 21.001] uváděn na trh jako takový a není určen k prodeji konečnému spotřebiteli, mělo být v označení uvedeno, že toto aroma může být používáno pouze pro výrobu lihovin tuzemáktuzemský.

(15)

V zájmu právní jistoty by mělo být toto nařízení použitelné ode dne 23. dubna 2018.

(16)

Toto nařízení by mělo být v platnosti po dobu pěti let, aby mohly být vyvinuty alternativy destilátu z dřevního octa [č. FL: 21.001] k použití v tradičních lihovinách tuzemáktuzemský.

(17)

Část E přílohy I nařízení (ES) č. 1334/2008 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(18)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Část E přílohy I nařízení (ES) č. 1334/2008 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Výrobek destilát z dřevního octa [č. FL: 21.001] se povoluje v tradičních lihovinách tuzemáktuzemský, přičemž jeho použití podléhá omezením stanoveným v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 23. dubna 2018 do dne 19. září 2023.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 18. září 2018.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 354, 31.12.2008, s. 34.

(2)  Úř. věst. L 354, 31.12.2008, s. 1.

(3)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 872/2012 ze dne 1. října 2012, kterým se přijímá seznam aromatických látek, jak stanoví nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2232/96, a kterým se tento seznam vkládá do přílohy I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1334/2008 a kterým se zrušuje nařízení Komise (ES) č. 1565/2000 a rozhodnutí Komise 1999/217/ES (Úř. věst. L 267, 2.10.2012, s. 1).

(4)  Nařízení Komise (EU) č. 873/2012 ze dne 1. října 2012 o přechodných opatřeních týkajících se seznamu aromat a výchozích materiálů Unie uvedeného v příloze I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1334/2008 (Úř. věst. L 267, 2.10.2012, s. 162).

(5)  EFSA Journal 2017;15(8):4897.


PŘÍLOHA

V části E přílohy I nařízení (ES) č. 1334/2008 se doplňuje nová položka týkající se destilátu z dřevního octa [č. FL: 21.001], která zní:

Číslo FL

Název

Číslo CAS

Číslo JECFA

Číslo CoE

Čistota uvedeného aromatu

Omezení použití

Poznámka pod čarou

Reference

„21.001

destilát z dřevního octa

Komplexní směs látek získaná destilací reakčních produktů dřevního octa a ethanolu. Kapalina s vůní a chutí podobnými rumu.

Složky:

ethanol (stanovený pomocí plynové chromatografie/plamenoionizačního detektoru): více než 40 % hmotnostních)

ethyl-acetát: méně než 25 % hmotnostních)

ethyl-formiát: méně než 2 % hmotnostní)

ethyl-propionát: méně než 4 % hmotnostní)

ethyl-butyrát: méně než 1,5 % hmotnostních)

methyl-acetát: méně než 3,5 % hmotnostních)

ekvivalenty furanu (furan a 2-methylfuran), vyjádřené jako furan: méně než 8 mg/l

methanol a deriváty methanolu, vyjádřené jako ekvivalenty methanolu: méně než 2 % hmotnostní

benzopyren: méně než 1 μg/l

benzo[a]anthracen: méně než 2 μg/l

kyseliny (vyjádřené jako kyselina octová): méně než 1,00 g/l

Pouze v těchto lihovinách:

tuzemák a tuzemský, na které se vztahuje působnost nařízení (ES) č. 110/2008, v případě uvádění na trh v konečném obalu určeném pouze pro konečného spotřebitele, 3 800  mg/l.

1.

Při odkazu na aroma destilát z dřevního octa [č. FL: 21.001] v označení lihovin tuzemák a tuzemský se použije jeho název nebo číslo FL.

2.

Tuzemák a tuzemský, do nichž byl přidán destilát z dřevního octa [č. FL: 21.001], se nesmí použít při výrobě jiných potravin.

3.

Kromě požadavků článku 15 nařízení (ES) č. 1334/2008 se v případě, že je toto aroma uváděno na trh jako takové, v označení uvede, že toto aroma může být používáno pouze pro výrobu lihovin tuzemák a tuzemský.

Členské státy si vyžádají doplňkové označení, které spotřebitele informuje o specifických rizicích spojených s přítomností destilátu z dřevního octa [č. FL: 21.001] v lihovinách tuzemák a tuzemský.

 

EFSA“