4.9.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 223/1


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2018/1212

ze dne 3. září 2018,

kterým se stanoví minimální požadavky provádějící ustanovení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/36/ES, pokud jde o identifikaci akcionáře, předávání informací a usnadnění výkonu práv akcionářů

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2007/36/ES ze dne 11. července 2007 o výkonu některých práv akcionářů ve společnostech s kótovanými akciemi (1), a zejména na čl. 3a odst. 8, čl. 3b odst. 6 a čl. 3c odst. 3 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Směrnice 2007/36/ES poskytuje společnostem s kótovanými akciemi právo zjišťovat totožnost svých akcionářů a vyžaduje spolupráci zprostředkovatelů v rámci tohoto procesu zjišťování totožnosti. Uvedená směrnice má rovněž za cíl zlepšit komunikaci mezi společnostmi s kótovanými akciemi a jejich akcionáři, zvláště pokud jde o předávání informací v řetězci zprostředkovatelů, a ukládá zprostředkovatelům povinnost usnadňovat výkon práv akcionářů. Mezi tato práva patří i právo účasti a hlasování na valných hromadách a práva finanční, jako je právo přijímat podíly na zisku nebo se podílet na dalších akcích společnosti konaných z podnětu emitenta nebo třetí strany.

(2)

Cílem tohoto nařízení je předejít nejednotnému provádění ustanovení směrnice 2007/36/ES, v důsledku čehož by mohly být přijaty neslučitelné vnitrostátní normy, což by vedlo ke zvýšení rizikovosti a nákladnosti přeshraničních operací, a tedy k ohrožení jejich účinnosti a účelnosti, a také ke zvýšení zatížení zprostředkovatelů. Používání jednotných formátů pro poskytování údajů a členění zpráv v rámci předávání informací by mělo umožnit jejich účinné a spolehlivé zpracování, jakož i interoperabilitu mezi zprostředkovateli, emitentem a akcionáři, a zajistit tak účinné fungování unijních kapitálových trhů s akciemi.

(3)

V souladu s oblastí působnosti zmocnění a zásadami proporcionality stanoví toto nařízení pouze minimální požadavky. Zprostředkovatelé a další účastníci trhu by si tyto formáty měli sami dále upravit s ohledem na potřeby jednotlivých trhů. Mohli by se rovněž pokusit stanovit podrobnější normy pro zprávy uvedené v tomto nařízení a pro veškeré další druhy zpráv, které jsou nezbytné pro usnadnění výkonu práv akcionářů, a zavést nové technologie, které mohou zvýšit transparentnost a posílit důvěru.

(4)

Za účelem usnadnění výkonu práv akcionářů a jeho a zefektivnění, zvláště pak v přeshraničním styku, by mělo být podporováno používání moderních technologií při komunikaci mezi emitenty a jejich akcionáři a ze strany zprostředkovatelů, jakož i dalších poskytovatelů služeb, které se pro potřeby těchto procesů zavádějí. Veškerá komunikace mezi zprostředkovateli by měla probíhat pokud možno za použití strojově čitelných a standardizovaných formátů, které mohou díky jejich interoperabilitě používat různí provozovatelé a které umožní přímé zpracování. Akcionářům, kteří nejsou zprostředkovateli, by nicméně měli zprostředkovatelé zpřístupnit informace a možnosti reagovat za použití běžně dostupných prostředků, které zprostředkovatelům umožní přímé zpracování.

(5)

Měly by být stanoveny minimální požadavky týkající se žádosti o zpřístupnění informací o akcionáři a předávané odpovědi, aby emitent mohl jednotně, automaticky a bez potíží uplatňovat své právo znát své akcionáře.

(6)

Aniž jsou dotčena ustanovení o svolávání valné hromady, je za účelem zajištění přímého zpracování údajů nutné stanovit minimální požadavky týkající se druhů a formátu informací ve standardizovaném oznámení o valné hromadě, které se v řetězci zprostředkovatelů v případě potřeby předávají akcionářům. Cílem je rovněž usnadnit zpracování pokynů pro elektronické hlasování, které posílají akcionáři emitentovi.

(7)

Toto nařízení se vztahuje na různé modely držení akcií, které existují v různých členských státech, aniž by kterýkoli z nich upřednostňovalo.

(8)

Vnitrostátní právní předpisy platné ve státě, kde emitent sídlí, stanoví konkrétní požadavky, které jsou zprostředkovatelé povinni plnit za účelem usnadnění výkonu práv akcionářů. Mezi tyto požadavky bude v případě, že je to nezbytné, patřit i povinnost potvrdit oprávnění akcionáře k účasti na valné hromadě a povinnost předat oznámení o účasti emitentovi. Za tímto účelem je třeba stanovit, které druhy informací musí být jako minimum v takovém oznámení o účasti obsaženy.

(9)

Stále je třeba standardizovat potvrzení oprávnění k účasti na valné hromadě, neboť přesné informace týkající se oprávněných pozic nemusejí být emitentovi známy nebo účinným způsobem sděleny, a to především v rámci přeshraniční komunikace. Potvrzení oprávnění se sděluje různými způsoby, které odpovídají modelu držení cenných papírů na příslušném trhu, například elektronicky prostřednictvím řetězce zprostředkovatelů nebo přímo emitentovi posledním zprostředkovatelem nebo papírovou či elektronickou formou posledním zprostředkovatelem akcionáři či klientovi. Tato nařízení stanoví, které druhy informací musí být jako minimum obsaženy v potvrzení o přijetí hlasů a potvrzení o zaznamenání a započítání hlasů.

(10)

Rychlé zpracování předávaných informací v rámci řetězce zprostředkovatelů, zejména pokud má více úrovní správců nebo jiných operátorů a pokud jsou využívány souhrnné zákaznické účty, je zásadním předpokladem toho, aby se tyto informace dostaly k přeshraničním akcionářům a ti tak měli možnost reagovat v přiměřené době a ve lhůtách, které pro akce společnosti stanovili emitenti a zprostředkovatelé. V zájmu ochrany a vyvažování oprávněných zájmů akcionářů na straně jedné a emitentů a zprostředkovatelů na straně druhé je důležité, aby byly stanoveny závazné lhůty pro předávání informací o akcích společnosti a úkonech akcionářů.

(11)

Vzhledem k tomu, že na provádění úkonů souvisejících s výkonem práv ve společnostech, které zahrnují akce společnosti finanční povahy, jako je rozdělení zisku a reorganizace společnosti mající vliv na podkladové akcie, se většinou vztahují dobrovolné tržní normy, stanoví toto nařízení pouze klíčové prvky a zásady, které musí tyto procesy obsahovat a splňovat.

(12)

Zásadní je zajistit důvěryhodné údaje a bezpečné předávání důvěrných informací. Zprostředkovatelé, emitenti a poskytovatelé služeb emitentů by měli mít zavedeny náležité postupy, které jim umožní zajistit především nenarušenost a bezpečnost postupů, při nichž se zpracovávají osobní údaje pro účely vymezené směrnicí 2007/36/ES.

(13)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Evropského výboru pro cenné papíry,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Definice

Pro účely tohoto nařízení se rozumí:

1)

„emitentem“ společnost, která má sídlo v členském státě a jejíž akcie jsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu umístěném nebo provozovaném v členském státě, nebo třetí strana pověřená takovou společností plněním úkolů stanovených v tomto nařízení;

2)

„centrálním depozitářem emitenta“ centrální depozitář cenných papírů, který poskytuje základní službu uvedenou v oddíle A bodech 1 a 2 přílohy nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 909/2014 (2), pokud jde o akcie obchodované na regulovaném trhu;

3)

„akcí společnosti“ úkon iniciovaný emitentem nebo třetí stranou, který zahrnuje výkon práv vyplývajících z držení akcií a může, ale nemusí ovlivnit podkladové akcie, např. rozdělení zisku nebo valná hromada;

4)

„zprostředkovatelem“ osoba definovaná v čl. 2 písm. d) směrnice 2007/36/ES a zprostředkovatel ze třetí země ve smyslu článku 3e směrnice 2007/36/ES;

5)

„úkonem akcionáře“ jakákoli odpověď, pokyn či jiná reakce akcionáře nebo třetí strany jím pověřené v souladu s platnými právními předpisy směřující v rámci akce společnosti k výkonu práv akcionáře vyplývajících z držení akcií;

6)

„posledním zprostředkovatelem“ každý zprostředkovatel, který v rámci řetězce zprostředkovatelů poskytuje akcionáři účty cenných papírů;

7)

„rozhodným dnem“ emitentem stanovené datum, k němuž se na základě vypořádaných pozic zaevidovaných v zaknihované podobě formou zápisu do příslušné evidence centrálního depozitáře emitenta nebo jiného prvního zprostředkovatele při uzavření obchodu určí práva vyplývající z držení akcií, včetně práva účasti a hlasování na valné hromadě, a totožnost akcionáře;

8)

„oprávněnou pozicí“ pozice v kontextu držby akcií platná k „rozhodnému dni“, se kterou jsou spojena práva vyplývající z držby akcií, včetně práva účasti a hlasování na valné hromadě;

9)

„prvním zprostředkovatelem“„centrální depozitář emitenta“ nebo jiný emitentem určený zprostředkovatel, který vede záznamy emitenta o akciích obchodovaných na některém z regulovaných trhů formou evidence těchto akcií v zaknihované podobě na nejvyšší úrovni nebo má jménem akcionářů emitenta tyto akcie na nejvyšší úrovni ve svém držení. První zprostředkovatel může jednat rovněž jako poslední zprostředkovatel;

10)

„výplatním dnem“ datum, k němuž má být platba spojená s případnými výnosy akce společnosti uhrazena akcionáři;

11)

„obdobím volby“ doba, během níž si akcionář může zvolit některou z možností, které jsou v rámci akce společnosti dostupné;

12)

„nejzazším datem účasti“ nejzazší datum, k němuž lze koupit nebo převést akcie spojené s právem účastnit se akce společnosti vyjma práva účasti na valné hromadě;

13)

„ochrannou nejzazší lhůtou kupujícího“ nejzazší datum a čas, do jehož uplynutí musí kupující, který dosud neobdržel podkladovou akcii v rámci akce společnosti nabízející akcionářům možnosti nákupu akcií, prodávajícímu sdělit informaci ohledně volby mezi těmito možnostmi;

14)

„nejzazší lhůtou emitenta“ emitentem stanovený nejzazší den a čas, k němuž musí být emitentovi, emitentem určené třetí straně nebo centrálnímu depozitáři emitenta oznámeny úkony akcionářů související s akcí společnosti, a v rámci akce společnosti uspořádané z podnětu třetí strany jakákoli nejzazší lhůta, k níž musí být této třetí straně nebo jí určené třetí straně oznámeny úkony akcionářů související s akcí společnosti, k jejímuž uspořádání dala podnět;

15)

„ex-dividend dnem“ datum, od něhož jsou akcie obchodovány bez příslušných práv vyplývajících z jejich držení, včetně práva účasti a hlasování na valné hromadě;

16)

„číslem ISIN“ mezinárodní identifikační číslo cenného papíru přidělované cenným papírům, které vymezuje norma ISO 6166 nebo metodika s ní slučitelná;

17)

„kódem LEI“ identifikační kód právnické osoby podle normy ISO 17442, na který odkazuje prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1247/2012 (3).

Článek 2

Standardizované formáty, interoperabilita a jazyk

1.   Informace uvedené v článcích 3 až 8 tohoto nařízení předávají zprostředkovatelé za použití standardizovaných formátů stanovených v příloze, přičemž tyto informace musí zahrnovat druhy informací stanovené jako požadované minimum a musí být v souladu s požadavky stanovenými v příloze.

2.   Informace, které jsou emitenti povinni poskytovat zprostředkovatelům a které jsou prostřednictvím řetězce zprostředkovatelů předávány akcionářům, musí být ve formátu, který umožní jejich zpracování v souladu s odstavcem 3.

Emitent tyto informace poskytuje v jazyce, ve kterém uveřejňuje své finanční informace podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/109/ES (4), a není-li to s ohledem na strukturu jeho akcionářské základny neopodstatněné, rovněž v jazyce obvyklém v oblasti mezinárodního finančnictví.

3.   Předávání informací mezi zprostředkovateli probíhá za použití elektronických a strojově čitelných formátů, které umožňují interoperabilitu a přímé zpracování a které se řídí mezinárodně platnými průmyslovými normami, jako jsou normy ISO nebo metodika, která je s nimi slučitelná.

4.   Akcionářům, kteří nejsou zprostředkovateli, umožní zprostředkovatelé přístup ke všem informacím, jakož i ke všem možnostem úkonů akcionářů za pomoci obecně dostupných nástrojů a zařízení, není-li na základě dohody s akcionářem stanoveno jinak. Zprostředkovatelé zajistí, aby tyto nástroje a zařízení umožňovaly zpracovávat úkony akcionářů v souladu s odstavcem 3.

Článek 3

Žádost o zpřístupnění informací o akcionáři a odpověď

1.   Minimální požadavky týkající se formátu žádosti o zpřístupnění informací o totožnosti akcionářů v souladu s čl. 3a odst. 1 směrnice 2007/36/ES jsou stanoveny v tabulce 1 přílohy.

2.   Minimální požadavky týkající se formátu odpovědi zprostředkovatelů na žádost podle odstavce 1 tohoto článku jsou stanoveny v tabulce 2 přílohy.

3.   Minimální požadavky uvedené v odstavcích 1 a 2 se v nezbytném rozsahu použijí i na veškeré aktualizace takových žádostí a odpovědí a na jejich zrušení.

Článek 4

Předání oznámení o valné hromadě

1.   Minimální požadavky týkající se druhů a formátu informací, které mají být předávány v souladu s čl. 3b odst. 1, 2, 3 a 5 směrnice 2007/36/ES v souvislosti se svoláváním valných hromad, jsou stanoveny v tabulce 3 přílohy.

2.   Minimální požadavky uvedené v prvním odstavci se v nezbytném rozsahu použijí i na veškeré aktualizace oznámení o valné hromadě a na jejich zrušení.

Článek 5

Potvrzení oprávnění k výkonu práv akcionáře na valné hromadě

1.   Pro účely usnadnění výkonu práv akcionáře na valné hromadě, včetně jeho práva účastnit se jí a hlasovat na ní, jak je uvedeno v čl. 3c odst. 1 směrnice 2007/36/ES, potvrdí poslední zprostředkovatel akcionáři nebo třetí straně jím určené na vyžádání oprávněnou pozici uvedenou v jeho záznamech. Je-li řetězec zprostředkovatelů tvořen více než jedním zprostředkovatelem, poslední zprostředkovatel zajistí, aby oprávněné pozice uvedené v jeho záznamech byly v souladu s oprávněnými pozicemi uvedenými v záznamech prvního zprostředkovatele.

Poslední zprostředkovatel není povinen vydávat akcionáři toto potvrzení v případě, že emitentovi, popřípadě prvnímu zprostředkovateli, je oprávněná pozice známa nebo mu bude sdělena.

2.   Druhy informací a jednotlivých údajů, které musí potvrzení oprávnění obsahovat jako minimum a které se liší podle druhu předávaných informací, jsou stanoveny v tabulce 4 přílohy.

3.   Druhy informací a jednotlivých údajů stanovené jako požadované minimum, zmíněné ve druhém pododstavci, platí v nezbytném rozsahu i pro veškeré aktualizace potvrzení oprávnění a jejich zrušení.

Článek 6

Oznámení účasti akcionáře na valném shromáždění

1.   Za účelem usnadnění výkonu práv akcionáře na valné hromadě, včetně jeho práva účastnit se jí a hlasovat na ní, jak je uvedeno v čl. 3c odst. 1 směrnice 2007/36/ES, předají zprostředkovatelé – pokud to emitent požaduje – na žádost akcionáře oznámení účasti emitentovi, buď aby akcionář mohl svá práva vykonávat sám, nebo aby mohl určit třetí stranu, která bude jeho práva vykonávat na základě jeho výslovného povolení a jeho pokynů a v jeho zájmu.

2.   Obsahuje-li oznámení účasti údaje o hlasování, poslední zprostředkovatel zajistí, aby informace o počtu akcií, na jejichž základě bylo vykonáno hlasovací právo, byly v souladu s oprávněnou pozicí. V případě, že si zprostředkovatelé toto oznámení předají před rozhodným dnem, poslední zprostředkovatel oznámení v případě potřeby aktualizuje, aby obsahovalo informace odpovídající oprávněné pozici.

3.   Druhy informací a jednotlivých údajů, které musí být jako minimum obsaženy v oznámení účasti akcionáře na valné hromadě, jsou stanoveny v tabulce 5 přílohy.

Druhy informací a jednotlivých údajů stanovené jako požadované minimum, zmíněné v prvním pododstavci, platí v nezbytném rozsahu i pro zprávy o veškerých aktualizacích oznámení účasti a o jejich zrušení.

Článek 7

Formát potvrzení přijetí, zaznamenání a započítání hlasů

1.   Druhy informací a jednotlivých údajů, které musí být jako minimum obsaženy v potvrzení přijetí hlasů odevzdaných při elektronickém hlasování podle ustanovení čl. 3c odst. 2 prvního pododstavce směrnice 2007/36/ES, jsou stanoveny v tabulce 6 přílohy.

2.   Druhy informací a jednotlivých údajů, které musí být jako minimum obsaženy v potvrzení o zaznamenání a započítání hlasů vystavené emitentem pro akcionáře nebo jím určenou třetí stranu podle ustanovení čl. 3c odst. 2 druhého pododstavce směrnice 2007/36/ES, jsou stanoveny v tabulce 7 přílohy.

Článek 8

Předávání informací vztahujících se na akce společnosti kromě valných hromad

1.   Informace, které je emitent povinen poskytovat prvnímu či dalším zprostředkovatelům, jakož i oznámení, která mají být předávána v rámci řetězce zprostředkovatelů, obsahují veškeré klíčové informace o akci společnosti jiné než valná hromada, které jsou pro zprostředkovatele nezbytné, aby mohl plnit své povinnosti podle směrnice 2007/36/ES vůči akcionáři, nebo které akcionář potřebuje k výkonu svých práv akcionáře.

2.   Na pořadí předávaných sdělení a na data a lhůty týkající se akce společnosti se vztahují tyto minimální požadavky:

a)

emitent vyrozumí o akci společnosti prvního zprostředkovatele a v nezbytném rozsahu též další zprostředkovatele v dostatečném předstihu, aby účastníci trhu měli možnost na tuto informaci reagovat a předat ji dále a aby bylo možné v příslušných lhůtách či případně před začátkem období volby řádným způsobem vypořádat nedokončené obchody či tržní nároky;

b)

výplatní den musí být stanoven tak, aby byl co nejblíže rozhodnému dni, nejzazší lhůtě emitenta či případně nejzazší lhůtě stanovené třetí stranou, která dala podnět k uspořádání akce společnosti, tak aby platby akcionářům bylo možné vyřídit co nejdříve;

c)

v případě akce společnosti, která zahrnuje opční právo pro akcionáře, by období volby mělo být dostatečně dlouhé, aby akcionáři a zprostředkovatelé měli přiměřený čas reagovat;

d)

v případě akce společnosti, která zahrnuje opční právo pro akcionáře, by nejzazší datum účasti a ochranná nejzazší lhůta kupujícího měly v tomto pořadí předcházet nejzazší lhůtě emitenta, aby bylo možné náležitým způsobem před uplynutím období volby vypořádat nároky kupujícího;

e)

v případě akce společnosti s podmíněnou účastí oznámí emitent prvnímu zprostředkovateli informace o výsledku této akce společnosti co nejdříve po nejzazší lhůtě emitenta a předtím, než se v rámci této akce společnosti uskuteční jakákoli platba.

3.   Po výplatním dni dané akce společnosti musí první zprostředkovatel nebo v případě více než jednoho zprostředkovatele v řetězci všichni zprostředkovatelé předat informace o úkonech či transakcích uskutečněných dotyčným zprostředkovatelem na účet akcionáře. Tyto informace předávané zprostředkovatelem obsahují přinejmenším výsledky úkonu akcionáře v rámci akce společnosti zahrnující opční právo, oprávněné nebo vypořádané pozice, veškeré získané výnosy, jakož i výsledky týkající se jakýchkoli tržních nároků, a to v rozsahu odpovídajícím danému akcionáři.

4.   Druhy informací a jednotlivých údajů stanovené jako požadované minimum, které mají být poskytovány a předávány v rozsahu odpovídajícím danému úkonu společnosti v souladu s čl. 3b odst. 1, 2, 3 a 5 směrnice 2007/36/ES, pokud jde o akce společnosti jiné než valné hromady, jsou stanoveny v tabulce 8 přílohy.

Požadavky stanovené v prvním pododstavci se v nezbytném rozsahu použijí i na veškeré aktualizace těchto oznámení a na jejich zrušení.

Článek 9

Závazné lhůty pro emitenty a zprostředkovatele vztahující se na akce společnosti a postupy identifikace akcionáře

1.   Emitent, který dá podnět k uspořádání akce společnosti, poskytne zprostředkovatelům informace o této akci včas, nejpozději však v tentýž pracovní den, kdy je povinen tu akci oznámit podle platných právních předpisů.

2.   Pokud zprostředkovatel zpracovává a předává informace o akcích společnosti, pak v případě, že je to nezbytné, zajistí, aby akcionáři mohli na získané informace reagovat bez časové tísně ve stanovené nejzazší lhůtě emitenta či ke stanovenému rozhodnému dni.

První zprostředkovatel a všichni další zprostředkovatelé, kteří obdrží informace o akci společnosti, předají tyto informace neprodleně dalšímu zprostředkovateli v řetězci, a to nejpozději do konce téhož pracovního dne, kdy tyto informace obdrželi. Obdrží-li zprostředkovatel tyto informace během svého pracovního dne až po 16:00, předá je neprodleně, nejpozději však do 10:00 následujícího pracovního dne.

Pokud se pozice u příslušné akcie po prvním předání informací změní, první zprostředkovatel i každý další zprostředkovatel v řetězci předá tyto informace znovu novým akcionářům ve své evidenci, a to vždy podle výsledných denních pozic na konci pracovního dne, a činí tak až do rozhodného dne.

3.   Poslední zprostředkovatel předá akcionáři informace o akci společnosti bez prodlení, nejpozději však do konce téhož pracovního dne, kdy tyto informace obdržel. Obdrží-li zprostředkovatel tyto informace během svého pracovního dne až po 16:00, předá je neprodleně, nejpozději však do 10:00 následujícího pracovního dne. Potvrdí rovněž oprávnění akcionáře k účasti na akci společnosti, a to bez zbytečného prodlení a s takovým časovým předstihem, aby byla dodržena nejzazší lhůta emitenta či případně rozhodný den.

4.   Každý zprostředkovatel předá emitentovi bez prodlení veškeré informace o úkonu akcionáře poté, co informace obdržel, a v souladu s postupem umožňujícím splnění nejzazší lhůty emitenta nebo rozhodného dne.

Veškeré dodatečné požadavky ohledně úkonu akcionáře, které emitent od akcionáře požaduje v souladu s platnými právními předpisy a které nelze strojově nebo přímo zpracovat ve smyslu ustanovení čl. 2 odst. 3, předá zprostředkovatel bez prodlení a s takovým časovým předstihem, aby byla dodržena nejzazší lhůta emitenta či rozhodný den.

Poslední zprostředkovatel nestanoví lhůtu vyžadující jakýkoli úkon akcionáře, která by uplynula dříve než tři pracovní dny před nejzazší lhůtou emitenta nebo rozhodným dnem. Poslední zprostředkovatel může akcionáře upozornit na rizika spojená se změnami akciové pozice v době před rozhodným dnem.

5.   Potvrzení přijetí hlasů odevzdaných při elektronickém hlasování podle ustanovení čl. 7 odst. 1 musí být předáno osobě, která tento hlas odevzdala, a to ihned po odevzdání hlasů.

Potvrzení o zaznamenání a započítání hlasů podle ustanovení čl. 7 odst. 2 vydává emitent v přiměřené době, nejpozději však do 15 dnů od data podání žádosti nebo konání valné hromady, přičemž se použije to, které je pozdější, vyjma případu, kdy jsou tyto informace již dostupné.

6.   Žádost emitenta nebo jím určené třetí strany o sdělení totožnosti akcionáře předají zprostředkovatelé v souladu s rozsahem žádosti dalšímu zprostředkovateli v řetězci bez prodlení, nejpozději však do konce téhož pracovního dne, kdy tuto žádost obdrželi. Obdrží-li zprostředkovatel tuto žádost během svého pracovního dne až po 16:00, předá ji neprodleně, nejpozději však do 10:00 následujícího pracovního dne.

Odpověď na žádost o sdělení totožnosti akcionáře je adresátovi uvedenému v žádosti sdělena a předána každým zprostředkovatelem bez prodlení, nejpozději však během pracovního dne bezprostředně následujícího po rozhodném dni nebo datu obdržení žádosti příslušným zprostředkovatelem, přičemž se použije datum, které je pozdější.

Nejzazší lhůta uvedená ve druhém pododstavci se nevztahuje na odpovědi na žádosti, popřípadě na ty části žádostí, které nelze strojově nebo přímo zpracovat ve smyslu ustanovení čl. 2 odst. 3. Nevztahuje se ani na odpovědi na žádosti, které zprostředkovatel obdrží více než sedm pracovních dní po rozhodném dni. V takových případech zprostředkovatel odpověď sdělí a předá bez prodlení, v každém případě však do nejzazší lhůty emitenta.

7.   Lhůty uvedené v odstavcích 1 až 6 se v nezbytném rozsahu použijí i na zrušení či aktualizace příslušných informací.

8.   Všechny předávané informace uvedené v tomto článku opatří zprostředkovatel časovým razítkem.

Článek 10

Minimální bezpečnostní požadavky

1.   Předává-li emitent nebo zprostředkovatel informace zprostředkovatelům, akcionářům nebo třetím stranám určeným akcionáři podle článků 3a, 3b a 3c směrnice 2007/36/ES, provede při tom vhodná technická a organizační opatření s cílem zajistit bezpečnost, neporušenost a pravost informací pocházejících od emitenta nebo třetí strany, která dala podnět k uspořádání akce společnosti. Zprostředkovatelé provedou taková opatření i v souvislosti s předáváním informací emitentovi nebo jím určené třetí straně.

2.   Zprostředkovatel, který od emitenta nebo jím určené třetí strany obdrží žádost o sdělení totožnosti akcionáře nebo jakékoli jiné sdělení podle tohoto nařízení, jež má být předáno v řetězci zprostředkovatelů nebo akcionářům, ověří, že předávaná žádost nebo informace pocházejí od emitenta.

Článek 11

Vstup v platnost a použitelnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení se použije ode dne 3. září 2020.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 3. září 2018.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 184, 14.7.2007, s. 17.

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 909/2014 ze dne 23. července 2014 o zlepšení vypořádání obchodů s cennými papíry v Evropské unii a centrálních depozitářích cenných papírů a o změně směrnic 98/26/ES a 2014/65/EU a nařízení (EU) č. 236/2012 (Úř. věst. L 257, 28.8.2014, s. 1).

(3)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1247/2012 ze dne 19. prosince 2012, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o formát a četnost vykazování obchodů do registrů obchodních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech obchodních údajů (Úř. věst. L 352, 21.12.2012, s. 20).

(4)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/109/ES ze dne 15. prosince 2004 o harmonizaci požadavků na průhlednost týkajících se informací o emitentech, jejichž cenné papíry jsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu, a o změně směrnice 2001/34/ES (Úř. věst. L 390, 31.12.2004, s. 38).


PŘÍLOHA

Tabulka 1

Žádost o sdělení informací o totožnosti akcionáře

Druh informace

Popis

Formát

Původce údajů

A.   Specifikace žádosti (na každé číslo ISIN se posílá samostatná žádost)

1.

Jedinečný identifikátor žádosti

Jedinečné číslo specifikující každou žádost o sdělení informací

[24 alfanumerických znaků]

Emitent nebo jím určená třetí strana

2.

Druh žádosti

Druh žádosti (žádost o sdělení totožnosti akcionáře)

[4 alfanumerické znaky]

Emitent nebo jím určená třetí strana

3.

Rozsah žádosti

Sdělení specifikující, zda má být žádost předána dále a zodpovězena ostatními zprostředkovateli na nižší úrovni řetězce zprostředkovatelů. Pokud ne, nechá se toto pole nevyplněné.

[Nepovinné pole. Vyplní se v případě potřeby: ANO]

Emitent nebo jím určená třetí strana

4.

Číslo ISIN

Definice

[12 alfanumerických znaků]

Emitent

5.

Rozhodný den

Definice

[Datum (RRRRMMDD)]

Emitent

6.

Nejzazší lhůta emitenta

Definice. Nejzazší lhůta emitenta se stanoví v souladu s článkem 9 tohoto nařízení.

[Datum (RRRRMMDD); UTC (koordinovaný světový čas)]

Emitent

7.

Prahové množství omezující rozsah žádosti

V příslušných případech. Vyjádří se jako absolutní počet akcií.

[Nepovinné pole. Vyplní se v případě potřeby:

15 numerických znaků]

Emitent

8.

Datum zahájení držby akcií

V příslušných případech. Rozhodne-li se emitent uvést ve své žádosti datum, odkdy má akcionář akcie ve svém držení, uvede ve své žádosti, jak se toto datum určí.

Tato žádost může mít vliv na možnost jejího přímého zpracování.

[Nepovinné pole. Vyplní se v případě potřeby: ANO]

Emitent

B.   Specifikace příjemce, jemuž má být odpověď zaslána

1.

Jedinečný identifikátor příjemce odpovědi

Jedinečné vnitrostátní registrační číslo, před nímž se uvede kód země označující zemi jeho sídla nebo kód LEI emitenta, popřípadě jím určené třetí strany, centrálního depozitáře cenných papírů emitenta, jiného zprostředkovatele nebo poskytovatele služeb, jemuž má zprostředkovatel odpověď předat.

[20 alfanumerických znaků.

Kódem země musí být některý z dvoupísmenných kódů vymezených normou ISO 3166–1 alfa2 nebo na základě slučitelné metodiky.]

Emitent

2.

Jméno/název příjemce odpovědi

 

[140 alfanumerických znaků.]

Emitent

3.

Adresa příjemce odpovědi

Údaje uvádějící identifikační kód banky (BIC), zabezpečenou nebo certifikovanou e-mailovou adresu, URL adresu zabezpečené internetové stránky nebo jinou adresu, které zajistí doručení a bezpečnost předávaných informací.

[alfanumerické pole]

Emitent


Tabulka 2

Odpověď na žádost o sdělení informací o totožnosti akcionáře

Druh informace

Popis

Formát

Původce údajů

A.   Specifikace původní žádosti emitenta

1.

Jedinečný identifikátor žádosti

Viz tabulka 1, pole A.1

[24 alfanumerických znaků]

Emitent nebo jím určená třetí strana

2.

Jedinečný identifikátor odpovědi

Jedinečné číslo identifikující každou odpověď.

[24 alfanumerických znaků]

Zprostředkovatel podávající odpověď

3.

Druh žádosti

Viz tabulka 1, pole A.2

[4 alfanumerické znaky]

Emitent nebo jím určená třetí strana

4.

Číslo ISIN

Viz tabulka 1, pole A.4

[12 alfanumerických znaků]

Emitent

5.

Rozhodný den

Viz tabulka 1, pole A.5

[Datum (RRRRMMDD)]

Emitent

B.   Informace o akciích v držení zprostředkovatele podávajícího odpověď

1.

Jedinečný identifikátor zprostředkovatele podávajícího odpověď

Jedinečné vnitrostátní registrační číslo, před nímž se uvede kód země označující zemi sídla nebo kód LEI

[20 alfanumerických znaků.

Kód země musí být uveden ve formátu stanoveném v tabulce 1, poli B.1]

Zprostředkovatel podávající odpověď

2.

Jméno/název zprostředkovatele podávajícího odpověď

 

[140 alfanumerických znaků]

Zprostředkovatel podávající odpověď

3.

Celkový počet akcií v držení zprostředkovatele podávajícího odpověď

Jejich celkový počet je roven součtu počtů uvedených v poli B.4 a B.5.

[15 numerických znaků, případně i s uvedením desetinných míst]

Zprostředkovatel podávající odpověď

4.

Počet akcií v držení zprostředkovatele podávajícího odpověď na jeho vlastní účet

 

[15 numerických znaků, případně i s uvedením desetinných míst]

Zprostředkovatel podávající odpověď

5.

Počet akcií v držení zprostředkovatele podávajícího odpověď na účet jiné strany

 

[15 numerických znaků, případně i s uvedením desetinných míst]

Zprostředkovatel podávající odpověď

6.

Jedinečný identifikátor provozovatele účtu cenných papírů

Kód LEI provozovatele účtu cenných papírů, tj. zprostředkovatele v horní části řetězce, u něhož má zprostředkovatel podávající odpověď účet cenných papírů

[20 alfanumerických znaků]

Zprostředkovatel podávající odpověď

7.

Číslo účtu cenných papírů

Číslo účtu cenných papírů zprostředkovatele podávajícího odpověď u zprostředkovatele v horní části řetězce

[20 alfanumerických znaků]

Zprostředkovatel podávající odpověď

C.   Informace zprostředkovatele podávajícího odpověď o totožnosti akcionáře (tento blok se zopakuje a vyplní pro každého akcionáře, o němž má zprostředkovatel podávající odpověď informace, případně i včetně informací o pozici držené zprostředkovatelem podávajícím odpověď na vlastní účet)

1a.

Jedinečný identifikátor akcionáře, který je právnickou osobou

1)

Jedinečné vnitrostátní registrační číslo, před nímž se uvede kód země, v níž je registrován, nebo kód LEI; nebo

[20 alfanumerických znaků]

Zprostředkovatel podávající odpověď

2)

pokud nemá kód LEI ani registrační číslo, identifikační kód banky (BIC), před nímž se uvede kód země, v níž je registrován; nebo

[11 alfanumerických znaků]

3)

kód zákazníka jednoznačně identifikující každou právnickou osobu nebo strukturu v kterékoli jurisdikci, před nímž se uvede kód země, v níž je registrován

[50 alfanumerických znaků.

Kód země musí být uveden ve formátu stanoveném v tabulce 1, poli B.1

1b.

Jedinečný identifikátor akcionáře, který je fyzickou osobou

Vnitrostátní identifikační kód ve smyslu článku 6 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/590 (*1)

[35 alfanumerických znaků]

Zprostředkovatel podávající odpověď

2a.

Název akcionáře, který je právnickou osobou

 

[140 alfanumerických znaků]

Zprostředkovatel podávající odpověď

2b.

Jméno akcionáře, který je fyzickou osobou

1)

Křestní jméno či jména akcionáře. Má-li akcionář více než jedno křestní jméno, oddělí se jednotlivá jména čárkou.

[140 alfanumerických znaků]

Zprostředkovatel podávající odpověď

2)

Příjmení akcionáře. Má-li akcionář více než jedno příjmení, oddělí se jednotlivá příjmení čárkou.

[140 alfanumerických znaků]

Zprostředkovatel podávající odpověď

3.

Ulice

 

[140 alfanumerických znaků]

Zprostředkovatel podávající odpověď

4.

Poštovní směrovací číslo

 

[10 alfanumerických znaků]

Zprostředkovatel podávající odpověď

5.

Město

 

[35 alfanumerických znaků]

Zprostředkovatel podávající odpověď

6.

Země

Kód země

[Dvoumístný kód země ve formátu stanoveném v tabulce 1, poli B.1]

Zprostředkovatel podávající odpověď

7.

Poštovní směrovací číslo

 

[10 alfanumerických znaků]

Zprostředkovatel podávající odpověď

8.

Číslo poštovní přihrádky

 

[10 alfanumerických znaků]

Zprostředkovatel podávající odpověď

9.

E-mailová adresa

E-mailová adresa Není-li emailová adresa, nechá se toto pole nevyplněné.

[255 alfanumerických znaků]

Zprostředkovatel podávající odpověď

Tento blok se zopakuje a vyplní pro každý jednotlivý druh držení akcií nebo datum jejich držení)

10.

Druh držení akcií

Uvede se druh držení akcií.

Zvolte příslušnou kategorii: O = držení na vlastní účet; N = držení osobou pověřenou akcionářem; B = držení skutečným vlastníkem; U = neznámé.

[1 alfanumerický znak]

Zprostředkovatel podávající odpověď

11.

Počet akcií v držení akcionáře u zprostředkovatele podávajícího odpověď

Počet akcií v držení akcionáře a oznamovaných zprostředkovatelem podávajícím odpověď

[15 numerických znaků, případně i s uvedením desetinných míst]

Zprostředkovatel podávající odpověď

12.

Počáteční datum držení akcií

V příslušných případech.

[Datum (RRRRMMDD)]

Zprostředkovatel podávající odpověď

13.

Jméno třetí strany určené akcionářem

V příslušných případech identifikuje toto pole třetí stranu, která je oprávněna přijímat jménem akcionáře investiční rozhodnutí.

[Nepovinné pole.

V příslušných případech se použije formát výše uvedených polí C.2a nebo C.2b.]

Zprostředkovatel podávající odpověď

14.

Jedinečný identifikátor třetí strany určené akcionářem

V příslušných případech identifikuje toto pole třetí stranu, která je oprávněna přijímat jménem akcionáře investiční rozhodnutí.

[Nepovinná pole.

Jedinečný identifikátor má v příslušných případech formát výše uvedených polí C.1a nebo C.1b.]

Zprostředkovatel podávající odpověď


Tabulka 3

Oznámení o valné hromadě

V případě, že informace uvedené v této tabulce týkající se svolání valné hromady mohou akcionáři získat na internetové stránce emitenta, pak v souladu s čl. 3b odst. 1 písm. b) a čl. 3b odst. 2 směrnice 2007/36/ES musí oznámení o valné hromadě, které vydává emitent a předávají zprostředkovatelé, obsahovat pouze bloky A, B a C, včetně hypertextového odkazu URL na internetovou stránku, kde lze tyto informace najít.


Druh informace

Popis

Formát

Původce údajů

A.   Specifikace zprávy

1.

Jedinečný identifikátor akce

Jedinečné identifikační číslo

[alfanumerické pole]

Emitent nebo jím určená třetí strana

2.

Druh zprávy

Druh zprávy (oznámení o valné hromadě, zrušení jejího konání nebo aktualizované sdělení)

[4 alfanumerické znaky]

Emitent nebo jím určená třetí strana

B.   Specifikace emitenta

1.

Číslo ISIN

Definice. Číslo ISIN akcie, na niž se zaslané oznámení vztahuje

Opakující se pole: v případě většího počtu tříd se uvedou všechna čísla ISIN

[12 alfanumerických znaků]

Emitent

2.

Název emitenta

 

[140 alfanumerických znaků]

Emitent

C.   Specifikace valné hromady

1.

Datum valné hromady

 

[Datum (RRRRMMDD)]

Emitent

2.

Čas konání valné hromady

Uvede se čas zahájení valné hromady, včetně příslušného časového pásma

[UTC (koordinovaný světový čas)]

Emitent

3.

Druh valné hromady

Uvede se druh svolané valné hromady

[4 alfanumerické znaky]

Emitent

4.

Místo konání valné hromady

Uvede se adresa místa konání valné hromady, případně i včetně URL virtuálního místa konání.

V případě více než jednoho místa konání se uvede každé z nich.

[255 alfanumerických znaků]

Emitent

5.

Rozhodný den

Definice

[Datum (RRRRMMDD)]

Emitent

6.

Jednotný lokátor zdroje (URL)

Hypertextový odkaz URL na internetovou stránku, kde lze najít všechny informace, které musí být akcionářům poskytnuty před konáním valné hromady, včetně postupů, jimiž se řídí jejich účast a hlasování i výkon dalších práv akcionáře, jako je navrhování bodů pořadu jednání.

[255 alfanumerických znaků]

Emitent

D.   Účast na zasedání valné hromady (tento blok se zopakuje a vyplní pro každý alternativní způsob účasti)

1.

Způsob účasti akcionáře

Způsob účasti: VI = virtuální účast; PH = osobní účast; PX = účast v zastoupení; EV = korespondenční hlasování.

Jakýkoli další dostupný způsob by měl být rovněž uveden v normalizovaném formátu.

[2 alfanumerické znaky]

Emitent

2.

Nejzazší lhůta emitenta pro oznámení účasti

Nejzazší datum a čas pro vyrozumění emitenta o své účasti.

[Datum (RRRRMMDD); UTC (koordinovaný světový čas)]

Emitent

3.

Nejzazší lhůta emitenta pro hlasování

Nejzazší datum a čas, kdy může akcionář v platném rozsahu odevzdat své hlasy emitentovi, stanovený pro jednotlivé způsoby účasti.

[Datum (RRRRMMDD); UTC (koordinovaný světový čas)]

Emitent

E.   Pořad jednání – (tento blok se zopakuje a vyplní pro každý bod pořadu jednání)

1.

Jedinečný identifikátor bodu pořadu jednání

Jedinečné identifikační číslo

[4 alfanumerické znaky]

Emitent

2.

Název bodu pořadu jednání

Nadpis nebo stručné shrnutí bodu pořadu jednání

[100 alfanumerických znaků]

Emitent

3.

Jednotný lokátor zdroje (URL) podkladů

V příslušných případech. Odkazy URL, kde lze najít podklady pro daný bod pořadu jednání.

Pokud k němu žádné podklady nejsou, nechá se toto pole nevyplněné.

[Vyplněné pole: 255 alfanumerických znaků]

Emitent

4.

Hlasování

V příslušných případech. Uvede se informace o tom, zda je daný bod pořadu jednání předmětem závazného hlasování (BV) nebo poradního hlasování (AV).

Není-li bod pořadu jednání předmětem hlasování, nechá se toto pole nevyplněné.

[Vyplněné pole: 2 alfanumerické znaky]

Emitent

5.

Alternativní způsoby hlasování

V příslušných případech. Uvedou se všechny alternativní způsoby hlasování o daném bodu pořadu jednání, které může akcionář použít, jako je například hlasování pro návrh (VF); hlasování proti návrhu (VA); zdržení se hlasování (AB); odevzdání prázdného lístku (BL) nebo jiného hlasu (OT).

Není-li bod pořadu jednání předmětem hlasování, nechá se toto pole nevyplněné.

[Vyplněné pole: 2 alfanumerické znaky]

Emitent

F.   Specifikace lhůt pro výkon jiných práv akcionářů (tento blok se zopakuje a vyplní pro každý stanovenou nejzazší lhůtu)

1.

Na co se nejzazší lhůta vztahuje.

Uvede se právo akcionářů, na které se nejzazší lhůta vztahuje (například předkládání návrhů usnesení nebo navrhování bodů pořadu jednání).

[100 alfanumerických znaků]

Emitent

2.

Příslušná nejzazší lhůta emitenta

Uvede se nejzazší lhůta pro výkon práva akcionářů uvedeného ve výše specifikovaném poli.

[Datum (RRRRMMDD); UTC (koordinovaný světový čas)]

Emitent


Tabulka 4

Potvrzení oprávnění

Druh informace

Popis

Formát

Původce údajů

A.   Specifikace valné hromady a zprávy

1.

Jedinečný identifikátor potvrzení

Jedinečné identifikační číslo

[12 alfanumerických znaků]

Poslední zprostředkovatel

2.

Název emitenta

 

[140 alfanumerických znaků]

Emitent

3.

Jedinečný identifikátor akce

Jedinečný identifikátor valné hromady, který stanoví emitent nebo jím určená třetí strana

[4 alfanumerické znaky]

Emitent nebo jím určená třetí strana

4.

Druh zprávy

Druh zprávy (potvrzení oprávnění)

[4 alfanumerické znaky]

Poslední zprostředkovatel

5.

Číslo ISIN

Definice

[12 alfanumerických znaků]

Emitent

B.   Specifikace oprávněné pozice v akciích (tento blok se zopakuje a vyplní pro každý účet cenných papírů akcionáře)

1.

Rozhodný den

Definice

[Datum (RRRRMMDD)]

Emitent

2.

Oprávněná pozice

Definice

[24 numerických znaků]

Poslední zprostředkovatel

3.

Číslo účtu cenných papírů

 

[20 alfanumerických znaků]

Poslední zprostředkovatel

4.

Jméno majitele účtu

 

[140 alfanumerických znaků. Formát podle tabulky 2, pole C.2a nebo C.2b]

Poslední zprostředkovatel

C.   Specifikace údajů o akcionáři, právnické nebo fyzické osobě

1.

Jméno akcionáře

U právnických nebo fyzických osob

[Formát podle tabulky 2, pole C.2a nebo C.2b]

Poslední zprostředkovatel

2.

Jedinečný identifikátor akcionáře

U právnických nebo fyzických osob

[Formát podle tabulky 2, pole C.1a nebo C.1b]

Poslední zprostředkovatel

3.

Jméno zástupce nebo jiné třetí strany určené akcionářem

V příslušných případech

[Formát podle tabulky 2, pole C.2a nebo C.2b]

Poslední zprostředkovatel

4.

Jedinečný identifikátor zástupce nebo jiné třetí strany určené akcionářem

V příslušných případech

[Formát podle tabulky 2, pole C.1a nebo C.1b]

Poslední zprostředkovatel


Tabulka 5

Oznámení účasti

Druh informace

Popis

Formát

Původce údajů

A.   Specifikace oznámení

1.

Jedinečný identifikátor oznámení účasti

Jedinečný identifikátor

[alfanumerické pole]

Poslední zprostředkovatel

2.

Druh zprávy

Uvede se druh zprávy

[4 alfanumerické znaky]

Poslední zprostředkovatel

3.

Jedinečný identifikátor akce

Jedinečný identifikátor valné hromady, který stanoví emitent nebo jím určená třetí strana

[4 alfanumerické znaky]

Emitent nebo jím určená třetí strana

4.

Číslo ISIN

Definice.

[12 alfanumerických znaků]

Emitent

B.   Účast uvedená pro každý způsob účasti

1.

Způsob účasti

Uvede se způsob akcionářovy účasti v příslušném rozsahu.

Využívá-li se více způsobů účasti, uvedou se všechny tyto způsoby, a to v souladu s jednotlivými možnostmi uvedenými v tabulce 3 oddíle D, tj. např. osobní účast, účast v zastoupení nebo elektronické hlasování.

 

Poslední zprostředkovatel, popřípadě akcionář.

2.

Jméno/název akcionáře

 

[Formát podle tabulky 2, pole C.2a nebo C.2b]

Poslední zprostředkovatel nebo akcionář

3a.

Jedinečný identifikátor akcionáře, který je právnickou osobou

Viz tabulka 2, pole C.1a

[Formát podle tabulky 2, pole C.1a]

Poslední zprostředkovatel nebo akcionář

3b.

Jedinečný identifikátor akcionáře, který je fyzickou osobou

Viz tabulka 2, pole C.1b

[Formát podle tabulky 2, pole C.1b]

Poslední zprostředkovatel nebo akcionář

4.

Jméno zástupce nebo jiné třetí strany určené akcionářem

V příslušných případech

[Nepovinné. Vyplněné pole: formát podle tabulky 2, pole C.2a nebo C.2b]

Poslední zprostředkovatel nebo akcionář

5.

Jedinečný identifikační kód zástupce nebo jiné třetí strany určené akcionářem

V příslušných případech

[Nepovinné. Vyplněné pole: formát podle tabulky 2, pole C.1a nebo C.1b]

Poslední zprostředkovatel nebo akcionář

C.   Hlasování, v příslušných případech (tento blok se zopakuje a vyplní pro každý bod pořadu jednání)

1.

Bod pořadu jednání

Jedinečný identifikátor bodu pořadu jednání, tabulka 3

[Formát podle tabulky 3, pole E.1]

 

Tento blok se zopakuje a vyplní pro každou hlasovací pozici

2.

Hlasovací pozice

Uvede se hlasovací pozice

[Formát podle tabulky 3, pole E.5]

Poslední zprostředkovatel nebo akcionář

3.

Počet akcií, na jejichž základě bylo vykonáno hlasovací právo

Počet akcií, na jejichž základě bylo vykonáno hlasovací právo pro daný bod pořadu jednání, za každou jednotlivou hlasovací pozici

Vztahuje-li se daná hlasovací pozice na všechny akcie, nechá se toto pole nevyplněné.

[Vyplněné pole: [15 numerických znaků, případně i s uvedením desetinných míst]

Poslední zprostředkovatel nebo akcionář


Tabulka 6

Stvrzenka o hlasování

Druh informace

Popis

Formát

Původce údajů

1.

Jedinečný identifikátor stvrzenky

Jedinečné identifikační číslo

[12 alfanumerických znaků]

Zprostředkovatel nebo strana vydávající potvrzení

2.

Druh zprávy

Uvede se druh potvrzení

[4 alfanumerické znaky]

Zprostředkovatel

3.

Jedinečný identifikátor akce

Jedinečný identifikátor valné hromady

[12 alfanumerických znaků]

Emitent/zprostředkovatel

4.

Číslo ISIN

Definice.

[12 alfanumerických znaků]

Emitent

5.

Datum valné hromady

 

[Datum (RRRRMMDD)]

Emitent

6.

Název emitenta

 

[140 alfanumerických znaků]

Emitent

7.

Jméno strany vydávající potvrzení

 

[140 alfanumerických znaků] Formát podle tabulky 2, pole C.2a nebo C.2b]

Strana, která vystavila stvrzenku

8.

Jméno osoby, která odevzdala hlas

 

[140 alfanumerických znaků. Formát podle tabulky 2, pole C.2a nebo C.2b]

Strana vydávající potvrzení

9.

Jméno/název akcionáře

 

[Nepovinné pole. V příslušných případech se vyplní takto:

[140 alfanumerických znaků. Formát podle tabulky 2, pole C.2a nebo C.2b]

Zprostředkovatel nebo strana vydávající potvrzení


Tabulka 7

Potvrzení o zaznamenání a započítání hlasů

Druh informace

Popis

Formát

Původce údajů

1.

Jedinečný identifikátor potvrzení

Jedinečné identifikační číslo

[12 alfanumerických znaků]

Emitent/zprostředkovatel

2.

Druh zprávy

Uvede se druh potvrzení

[4 alfanumerické znaky]

Emitent/zprostředkovatel

3.

Jedinečný identifikátor akce

Jedinečný identifikátor valné hromady

[12 alfanumerických znaků]

Emitent/zprostředkovatel

4.

Číslo ISIN

Definice.

[12 alfanumerických znaků]

Emitent

5.

Datum valné hromady

 

[Datum (RRRRMMDD)]

Emitent

6.

Název emitenta

 

[140 alfanumerických znaků]

Emitent

7.

Jméno/název akcionáře

[Nepovinné pole, je-li jméno/název akcionáře uveden.]

[140 alfanumerických znaků. Formát podle tabulky 2, pole C.2a nebo C.2b]

Emitent

8.

Jméno/název třetí strany určené akcionářem

[Nepovinné pole, je-li jméno/název akcionářem určené třetí strany uveden.]

[140 alfanumerických znaků. Formát podle tabulky 2, pole C.2a nebo C.2b]

 

9.

Způsob přijetí hlasů

Uvede se způsob, jakým emitent obdržel zaznamenané a započítané hlasy, včetně informace o tom, zda je obdržel před konáním valné hromady, nebo v době jejího konání.

[70 alfanumerických znaků]

Emitent

10.

Datum a čas přijetí hlasů

[Nepovinné pole, které se vyplní pouze v případě, že hlasy byly odevzdány před konáním valné hromady]. Uvede se datum a případně i čas, kdy emitent obdržel zaznamenané a započítané hlasy.

[Datum (RRRRMMDD); UTC (koordinovaný světový čas)]

Emitent

11.

Jedinečný identifikátor hlasů

Případný jedinečný identifikátor sdělení obsahujícího hlasy zaznamenané a započítané emitentem.

[12 alfanumerických znaků]

Akcionář nebo akcionářem určená třetí strana


Tabulka 8

Oznamování podnikových akcí jiných než valné hromady

V případě, že emitent v souladu s čl. 3b odst. 1 písm. b) a čl. 3b odst. 2 směrnice 2007/36/ES zpřístupnil akcionářům na svých internetových stránkách informace týkající se akcí společnosti – jiných než valné hromady –, které zahrnují informace a údaje popsané v níže uvedené tabulce, v míře odpovídající danému úkonu souvisejícímu s výkonem práv ve společnosti, musí oznámení povinně obsahovat pouze blok A a hypertextový odkaz URL na internetové stránky, kde lze tyto informace najít.


Druh informace

Popis

Formát

Původce údajů

A.   Specifikace akce společnost

1.

Jedinečný identifikátor akce společnosti

Jedinečné identifikační číslo

[12 alfanumerických znaků]

Emitent nebo jím určená třetí strana

2.

Druh akce společnosti

Uvede se druh akce společnosti, jako je rozdělení zisku nebo reorganizace akcií emitenta

[42 alfanumerických znaků]

Emitent nebo jím určená třetí strana

3.

Číslo ISIN

Definice. Číslo ISIN podkladové akcie

[12 alfanumerických znaků]

Emitent

4.

Číslo ISIN

Případné číslo ISIN mezitímní akcie nebo cenného papíru

[12 alfanumerických znaků]

Emitent

5.

URL

Hypertextový odkaz URL na internetovou stránku, kde mohou akcionáři najít úplné informace o akci společnosti.

[255 alfanumerických znaků]

Emitent

B.   Klíčová data týkající se akce společnosti (v rozsahu odpovídajícím příslušné akci společnosti)

1.

Nejzazší datum účasti

Definice

[Datum (RRRRMMDD)]

První zprostředkovatel

2.

Ex-dividend den

Definice

[Datum (RRRRMMDD)]

První zprostředkovatel

3.

Rozhodný den

Definice

[Datum (RRRRMMDD)]

Emitent

4.

Začátek období volby

Definice

[Datum (RRRRMMDD)]

Emitent

5.

Poslední den období volby

Definice

[Datum (RRRRMMDD)]

Emitent

6.

Nejzazší lhůta emitenta

Definice

[Datum (RRRRMMDD); UTC (koordinovaný světový čas)]

Emitent

7.

Výplatní den

Definice

[Datum (RRRRMMDD)]

Emitent

8.

Ochranná nejzazší lhůta kupujícího

Definice

[Datum (RRRRMMDD)]

Zprostředkovatel

C.   Informace o hlasováních, jichž se akcionář může zúčastnit (tento blok se zopakuje a vyplní pro každé číslo ISIN, v příslušných případech)

1.

Alternativní možnosti, kterých může akcionář využít

Specifikace možností

[100 alfanumerických znaků]

Emitent


(*1)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/590 ze dne 28. července 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014, pokud jde o regulační technické normy pro hlášení obchodů příslušným orgánům (Úř. věst. L 87, 31.3.2017, s. 449).