9.8.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 202/9


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2018/1106

ze dne 8. srpna 2018,

kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o vzory prohlášení o shodě, která zveřejňují a zachovávají administrátoři referenčních hodnot se značným významem a referenčních hodnot bez značného významu podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1011

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1011 ze dne 8. června 2016 o indexech, které jsou používány jako referenční hodnoty ve finančních nástrojích a finančních smlouvách nebo k měření výkonnosti investičních fondů, a o změně směrnic 2008/48/ES a 2014/17/EU a nařízení (EU) č. 596/2014 (1), a zejména na čl. 25 odst. 8 třetí pododstavec a čl. 26 odst. 5 třetí pododstavec uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Ustanovení čl. 25 odst. 7 nařízení (EU) 2016/1011 ukládá administrátorům referenčních hodnot se značným významem, kteří se rozhodnou nedodržovat jeden nebo více zvláštních požadavků uvedeného nařízení, povinnost zveřejňovat a zachovávat prohlášení o shodě, v němž jsou uvedeny důvody, proč uvedené požadavky nedodržují. Ustanovení čl. 26 odst. 3 uvedeného nařízení ukládá obdobnou povinnost administrátorům referenčních hodnot bez značného významu, avšak ohledně širší řady požadavků.

(2)

Prohlášení o shodě by mělo komukoli, kdo je čte, umožnit jasně identifikovat, která ustanovení nařízení (EU) 2016/1011 se administrátor referenční hodnoty rozhodl neuplatňovat, a z jakých důvodů administrátor považuje za vhodné uvedená ustanovení neuplatňovat.

(3)

Podle ustanovení čl. 25 odst. 7 a čl. 26 odst. 3 nařízení (EU) 2016/1011 musí prohlášení o shodě jasně uvádět, proč administrátor považuje za vhodné předmětná ustanovení nedodržovat. Ve vzoru prohlášení by proto mělo být požadováno zvláštní vysvětlení pro každé jednotlivé ustanovení, které administrátor neuplatňuje.

(4)

Volitelné výjimky pro referenční hodnoty se značným významem podle čl. 25 odst. 1 nařízení (EU) 2016/1011 jsou podmnožinou možných výjimek pro referenční hodnoty bez značného významu podle čl. 26 odst. 1 téhož nařízení. Aby byla zajištěna soudržnost mezi oběma prováděcími technickými normami potřebnými pro uvedené výjimky podle čl. 25 odst. 8 a čl. 26 odst. 5 a aby se předešlo případné zbytečné administrativní zátěži pro administrátory referenčních hodnot, je žádoucí stanovit tyto prováděcí technické normy v jediném nařízení.

(5)

Administrátoři mohou použít pro skupinu příbuzných referenčních hodnot jediné prohlášení o shodě za předpokladu, že umožní jasně identifikovat, která ustanovení se administrátor rozhodl neuplatňovat, u každé jednotlivé referenční hodnoty, na kterou se prohlášení o shodě vztahuje. Jediné prohlášení o shodě by se nemělo vztahovat současně na referenční hodnoty se značným významem i na referenční hodnoty bez značného významu. Pokud skupina příbuzných referenčních hodnot zahrnuje jak referenční hodnoty se značným významem, tak referenční hodnoty bez značného významu, měla by být vypracována alespoň dvě prohlášení o shodě.

(6)

Administrátorům by měl být poskytnut dostatek času k zajištění souladu s požadavky tohoto nařízení. Toto nařízení by se proto mělo začít používat dva měsíce poté, co vstoupí v platnost.

(7)

Toto nařízení vychází z návrhů prováděcích technických norem, které Komisi předložil Evropský orgán pro cenné papíry a trhy.

(8)

Evropský orgán pro cenné papíry a trhy vedl o návrzích regulačních technických norem, z nichž toto nařízení vychází, otevřené veřejné konzultace, analyzoval potenciální související náklady a přínosy a vyžádal si stanovisko skupiny subjektů působících v oblasti cenných papírů a trhů zřízené podle článku 37 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 (2),

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Vzory prohlášení o shodě

1.   Vzor prohlášení o shodě podle čl. 25 odst. 7 nařízení (EU) 2016/1011 je uveden v příloze I tohoto nařízení.

2.   Vzor prohlášení o shodě podle čl. 26 odst. 3 nařízení (EU) 2016/1011 je uveden v příloze II tohoto nařízení.

Článek 2

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 29. října 2018.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 8. srpna 2018.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 171, 29.6.2016, s. 1.

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/77/ES (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 84).


PŘÍLOHA I

Vzor prohlášení o shodě podle čl. 25 odst. 7 nařízení (EU) 2016/1011

Bod

Textové pole

A.   Obecné informace

1.

Datum vytvoření tohoto dokumentu a případně jeho poslední aktualizace

1.

Vytvořeno: [dd/mm/rr]

Poslední aktualizace: [dd/mm/rr]

2.

Jméno/název administrátora

2.

[jak je uvedeno v „registru administrátorů a referenčních hodnot“ zveřejněného orgánem ESMA]

3.

Příslušný vnitrostátní orgán

3.

[příslušný orgán, který administrátorovi vydal povolení k činnosti nebo ho zaregistroval podle čl. 34 odst. 1 nařízení (EU) 2016/1011]

V následujícím oddíle:

je uvedena (jsou uvedeny) referenční hodnota (referenční hodnoty) se značným významem, na niž (na něž) se ustanovení neuplatňují,

jsou uvedena ustanovení, která se administrátor rozhodl neuplatňovat, a

je u každého z uvedených ustanovení vysvětleno, proč je vhodné, aby je administrátor nedodržoval.

Pokud se tento dokument vztahuje na více než jednu referenční hodnotu se značným významem, které administrátor poskytuje, musí být vyplněn samostatný oddíl pro každý soubor referenčních hodnot, u nichž:

jsou ustanovení, která se administrátor rozhodl neuplatňovat, pro všechny referenční hodnoty stejná, a

jsou vysvětlení, proč je vhodné, aby administrátor příslušné ustanovení nedodržoval, pro všechny tyto referenční hodnoty u každého ustanovení stejná.

B.    [Vložte jméno/název administrátora, jak jsou uvedeny v oddíle A bodu 2] se rozhodl/-a/-o pro následující referenční hodnotu (hodnoty) se značným významem neuplatňovat níže uvedená ustanovení nařízení (EU) 2016/1011

1.

Referenční hodnota (hodnoty), na něž se ustanovení neuplatňují

1.

[doplňte název referenční hodnoty nebo jednotlivých příslušných referenčních hodnot, včetně jejich mezinárodního identifikačního čísla (ISIN), případně jakéhokoli jiného dostupného identifikátoru, není-li ISIN k dispozici]

2.

Údaj o tom, kde je zveřejněno prohlášení o referenční hodnotě týkající se příslušné referenční hodnoty nebo každé z příslušných referenčních hodnot

2.

[např. odkaz na internetové stránky]

3.

i)

ustanovení nařízení (EU) 2016/1011, které (která) se nepoužije (nepoužijí)

ii)

u každého ustanovení, důvody, proč je vhodné, aby administrátor příslušné ustanovení nedodržoval

3 i)

[u každého ustanovení uveďte číslo článku, odstavce, případně další části nižší úrovně členění nařízení (EU) 2016/1011 a úplné znění tohoto ustanovení]

3 ii)

[u každého ustanovení uveďte konkrétní, podrobné a jasné vysvětlení, proč je vhodné, aby administrátor toto ustanovení nedodržoval, s přihlédnutím k povaze a dopadu předmětné referenční hodnoty (předmětných referenčních hodnot) a k velikosti administrátora.]

PŘÍLOHA II

Vzor prohlášení o shodě podle čl. 26 odst. 3 nařízení (EU) 2016/1011

Bod

Textové pole

A.   Obecné informace

1.

Datum vytvoření tohoto dokumentu a případně jeho poslední aktualizace

1.

Vytvořeno: [dd/mm/rr]

Poslední aktualizace: [dd/mm/rr]

2.

Jméno/název administrátora

2.

[jak je uvedeno v „registru administrátorů a referenčních hodnot“ zveřejněného orgánem ESMA]

V následujícím oddíle:

je uvedena (jsou uvedeny) referenční hodnota (referenční hodnoty) bez značného významu, na niž (na něž) se ustanovení neuplatňují,

jsou uvedena ustanovení, která se administrátor rozhodl neuplatňovat, a

je u každého z uvedených ustanovení vysvětleno, proč je vhodné, aby je administrátor nedodržoval.

Pokud se tento dokument vztahuje na skupinu příbuzných referenčních hodnot bez značného významu, které administrátor poskytuje, musí být vyplněn samostatný oddíl pro každý soubor referenčních hodnot, u nichž:

jsou ustanovení, která se administrátor rozhodl neuplatňovat, pro všechny tyto referenční hodnoty stejná, a

jsou vysvětlení, proč je vhodné, aby administrátor příslušné ustanovení nedodržoval, pro všechny tyto referenční hodnoty u každého ustanovení stejná.

B.    [Vložte jméno/název administrátora, jak jsou uvedeny v oddíle A bodu 2] se rozhodl/-a/-o pro následující referenční hodnotu (hodnoty) bez značného významu neuplatňovat níže uvedená ustanovení nařízení (EU) 2016/1011

1.

Referenční hodnota (hodnoty), na něž se ustanovení neuplatňují

1.

[doplňte název referenční hodnoty nebo jednotlivých příslušných referenčních hodnot, včetně jejich mezinárodního identifikačního čísla (ISIN), případně jakéhokoli jiného dostupného identifikátoru, není-li ISIN k dispozici]

2.

i)

ustanovení nařízení (EU) 2016/1011, které (která) se nepoužije (nepoužijí)

ii)

u každého ustanovení důvody, proč je vhodné, aby administrátor příslušné ustanovení nedodržoval

2 i)

[u každého ustanovení uveďte číslo článku, odstavce, případně další části nižší úrovně členění nařízení (EU) 2016/1011 a úplné znění tohoto ustanovení]

2 ii)

[u každého ustanovení uveďte konkrétní, podrobné a jasné vysvětlení, proč je vhodné, aby administrátor toto ustanovení nedodržoval.]