7.8.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

LI 199/1


NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2018/1100

ze dne 6. června 2018,

kterým se mění příloha nařízení Rady (ES) č. 2271/96 o ochraně proti účinkům právních předpisů přijatých určitou třetí zemí uplatňovaných mimo její území, jakož i proti účinkům opatření na nich založených nebo z nich vyplývajících

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2271/96 ze dne 22. listopadu 1996 o ochraně proti účinkům právních předpisů přijatých určitou třetí zemí uplatňovaných mimo její území, jakož i proti účinkům opatření na nich založených nebo z nich vyplývajících (1), a zejména na čl. 1 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (ES) č. 2271/96 zamezuje účinkům uplatňování zákonů, včetně nařízení a dalších právních předpisů, přijatých určitou třetí zemí uplatňovaných mimo její území, jakož i proti účinkům opatření na nich založených nebo z nich vyplývajících, pokud jejich uplatňování poškozuje zájmy fyzických a právnických osob v Unii zapojených do mezinárodního obchodu a/nebo přesunů kapitálu a související obchodní činnost mezi Unií a třetími zeměmi.

(2)

Nařízení konstatuje, že svým uplatňováním mimo území třetí země porušují takové předpisy mezinárodní právo.

(3)

Předpisy třetích zemí, na něž se použije nařízení (ES) č. 2271/96, jsou uvedeny v příloze uvedeného nařízení.

(4)

Dne 8. května 2018 Spojené státy oznámily, že již nadále nebudou ustupovat od svých národních omezujících opatření ve vztahu k Íránu. Některá z těchto opatření se uplatní mimo území třetí země a nepříznivě ovlivní zájmy Unie a zájmy fyzických a právnických osob vykonávajících práva podle Smlouvy o fungování Evropské unie.

(5)

Proto by měla být příloha nařízení změněna tak, aby zahrnovala tato omezující opatření,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha nařízení (ES) č. 2271/96 se nahrazuje přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 6. června 2018.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 309, 29.11.1996, s. 1.


PŘÍLOHA

ZÁKONY, NAŘÍZENÍ A JINÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY

Pozn.: Hlavní ustanovení předpisů obsažených v této příloze jsou shrnuta pouze pro informační účely. Plný přehled ustanovení a jejich přesný obsah je dostupný v příslušných předpisech.

ZEMĚ: SPOJENÉ STÁTY AMERICKÉ

ZÁKONY

1.   „National Defense Authorisation Act for Fiscal Year 1993“, hlava XVII — „Cuban Democracy Act 1992“, oddíly 1704 a 1706

Ustanovení, jejichž dodržování je požadováno:

Tato ustanovení jsou shrnuta v hlavě I „Cuban Liberty and Democratic Solidarity Act of 1996“, viz níže.

Možné poškození zájmů Evropské unie:

Do „Cuban Liberty and Democratic Solidarity Act of 1996“ byla zahrnuta ustanovení týkající se odpovědnosti, viz níže.

2.   „Cuban Liberty and Democratic Solidarity Act of 1996“

Hlava I

Ustanovení, jejichž dodržování je požadováno:

Dodržovat hospodářské a finanční embargo uvalené Spojenými státy na Kubu, a zejména: nevyvážet do Spojených států zboží nebo služby kubánského původu nebo obsahující materiál nebo zboží pocházející z Kuby, ať přímo, nebo prostřednictvím třetích zemí; neobchodovat se zbožím, které se nachází nebo se nacházelo na Kubě, nebo které bylo přes Kubu převáženo; nevyvážet zpětně do Spojených států cukr pocházející z Kuby bez oznámení příslušného vnitrostátního orgánu vývozce; nedovážet do Spojených států výrobky z cukru bez ujištění, že tyto výrobky nepocházejí z Kuby; zmrazit kubánský majetek a finanční operace s Kubou.

Možné poškození zájmů Evropské unie:

Zákaz nakládat nebo vykládat náklad z plavidel na jakémkoli místě ve Spojených státech nebo vstoupit do přístavů Spojených států; odmítnutí dovozu zboží nebo služeb pocházejících z Kuby a dovozu zboží nebo služeb pocházejících ze Spojených států na Kubu; blokování finančních operací týkajících se Kuby.

Hlava III a IV:

Ustanovení, jejichž dodržování je požadováno:

Skončit operace (trafficking) s majetkem původně vlastněným americkými občany (včetně Kubánců, kteří získali americké občanství) a vyvlastněným kubánským režimem. (Zmíněné operace zahrnují: užívání, prodej, převod, kontrolu, správu a další činnosti ve prospěch osoby.)

Možné poškození zájmů Evropské unie:

Soudní řízení zahájené ve Spojených státech proti občanům nebo společnostem z Evropské unie zapojeným do těchto operací, založené na již vzniklých závazcích, které vedlo k vydání rozsudku nebo rozhodnutí ukládajícího poskytnutí (několikanásobné) náhrady americké straně. Odepření vstupu do Spojených států osobám zapojeným do těchto operací včetně jejich manželek (manželů), nezletilých dětí a zástupců.

3.   „Iran Sanctions Act of 1996“

Ustanovení, jejichž dodržování je požadováno:

 

Vědomě:

i)

neinvestovat v Íránu po dobu dvanácti měsíců částku o minimální výši 20 milionů USD, která by přímo a významně přispěla k posílení schopnosti Íránu rozvíjet jeho ropné zdroje;

ii)

neposkytovat Íránu zboží, služby nebo jiný druh podpory v hodnotě 1 milionu USD či více nebo o souhrnné hodnotě 5 milionů USD či více za období dvanácti měsíců, které by mohly přímo a významně zjednodušit udržování nebo rozšiřování domácí výroby rafinovaných ropných výrobků v Íránu nebo schopnost Íránu rozvíjet na svém území ropné zdroje;

iii)

neposkytovat Íránu zboží, služby nebo jiný druh podpory v hodnotě 250 000 USD či více nebo o souhrnné hodnotě 1 milionu USD či více za období dvanácti měsíců, které by mohly přímo a významně přispět k udržování nebo rozšiřování domácí výroby petrochemických produktů v Íránu;

iv)

neposkytovat Íránu a) rafinované ropné produkty nebo b) zboží, služby nebo jiný druh podpory, které by mohly přímo a významně přispět k posílení schopnosti Íránu dovážet rafinované ropné produkty, v hodnotě 1 milionu USD či více nebo o souhrnné hodnotě 5 milionů USD či více po období dvanácti měsíců;

v)

nepodílet se na žádném společném podniku pro rozvoj ropných zdrojů mimo Írán založeném ode dne 1. ledna 2002 včetně, na kterém má Írán nebo jeho vláda zvláštní zájem;

vi)

nezapojovat se do přepravy ropy z Íránu ani nezastírat íránský původ nákladu sestávajícího z ropy a rafinovaných ropných produktů.

 

Možné poškození zájmů Evropské unie:

Opatření pro omezení dovozu nebo dodávek do Spojených států, zákaz být jmenován jako primární prodejce nebo jako depozitář amerických vládních fondů, odmítnutí přístupu k půjčkám od amerických finančních institucí nebo převodů prostřednictvím těchto institucí, zákaz transakcí v cizí měně podléhajících jurisdikci Spojených států, omezení vývozu uvalené Spojenými státy, zákaz obchodu s nemovitostmi podléhajícího jurisdikci Spojených států nebo odmítnutí pomoci ze strany EXIM-Bank, omezení vykládek a přistávání plavidel.

4.   „Iran Freedom and Counter-Proliferation Act of 2012“

Ustanovení, jejichž dodržování je požadováno:

 

Vědomě:

i)

neposkytovat významnou podporu, včetně umožňování významných finančních transakcí, nebo zboží či služby určitým osobám působícím v přístavech, energetice, lodní dopravě nebo v loďařském odvětví v Íránu nebo jejich jménem, ani kterékoliv íránské osobě uvedené na seznamu zvlášť určených státních příslušníků a nežádoucích osob;

ii)

neuzavírat s Íránem obchody s významným zbožím a službami využívanými ve spojení s energetikou, lodní dopravou a loďařským odvětvím Íránu;

iii)

nenakupovat ropu a ropné produkty z Íránu a neprovádět finanční transakce s nimi spojené za specifických okolností;

iv)

neprovádět ani neumožňovat transakce pro obchod se zemním plynem z Íránu nebo do Íránu (platí pro zahraniční finanční instituce);

v)

neuzavírat s Íránem obchody s drahými kovy, grafitem, surovými či polozpracovanými kovy nebo softwarem, který by mohl být použit ve specifických odvětvích nebo zahrnuje určité osoby; ani neumožňovat významné finanční transakce ve spojení s takovými obchody;

vi)

neposkytovat upisovací pojišťovací služby, pojištění a zajištění spojené se specifickými činnostmi, mimo jiné uvedenými v bodech i) a ii) výše, nebo specifickým kategoriím osob;

S ohledem na povahu obchodu či transakce a úroveň hloubkové prověrky se uplatní určité výjimky.

 

Možné poškození zájmů Evropské unie:

Opatření pro omezení dovozu nebo dodávek do Spojených států amerických, zákaz být jmenován jako primární prodejce nebo jako depozitář amerických vládních fondů, odmítnutí přístupu k půjčkám od amerických finančních institucí nebo převodů prostřednictvím těchto institucí, zákaz transakcí v cizí měně podléhajících jurisdikci Spojených států amerických, omezení vývozu uvalené Spojenými státy americkými, zákaz obchodu s nemovitostmi podléhajícího jurisdikci Spojených států amerických nebo odmítnutí pomoci ze strany EXIM-Bank a zákaz a omezení zřizování a vedení korespondentských účtů ve Spojených státech.

5.   „National Defense Authorization Act for Fiscal Year 2012“

Ustanovení, jejichž dodržování je požadováno:

 

Vědomě neprovádět ani neumožňovat významné finanční transakce s íránskou centrální bankou nebo jinou jmenovanou íránskou finanční institucí (platí pro zahraniční finanční instituce).

 

Výjimky pro transakce související s potravinami a léčivy a pro transakce související s ropou na základě specifických okolností.

Možné poškození zájmů Evropské unie:

Občanskoprávní a trestněprávní postihy; zákaz a omezení zřizování a vedení korespondentských účtů ve Spojených státech.

6.   „Iran Threat Reduction and Syria Human Rights Act of 2012“

Ustanovení, jejichž dodržování je požadováno:

 

Vědomě:

i)

neposkytovat upisovací pojišťovací služby, pojištění nebo zajištění určitým íránským osobám;

ii)

neumožňovat vydávání íránských státních dluhopisů nebo dluhopisů subjektů jím kontrolovaných;

iii)

nezapojovat se přímo či nepřímo do jakýchkoliv transakcí s vládou Íránu ani s jakoukoliv osobou podléhající jurisdikci vlády Íránu zakázaných právem Spojených států (platí pro zahraniční dceřiné podniky vlastněné nebo kontrolované osobami ze Spojených států);

iv)

neposkytovat specializované služby přenosu finančních zpráv ani neumožňovat přímý nebo nepřímý přístup k takovým službám íránské centrální bance nebo finanční instituci, jejíž podíly na majetku jsou blokovány v souvislosti s činnostmi Íránu souvisejícími se šířením zbraní.

Pokud jde o bod i), uplatní se výjimky pro humanitární pomoc a dodávku potravin a léčivých přípravků závisející na úrovni uplatňované hloubkové prověrky.

 

Možné poškození zájmů Evropské unie:

Opatření pro omezení dovozu nebo dodávek do Spojených států, zákaz být jmenován jako primární prodejce nebo jako depozitář amerických vládních fondů, odmítnutí přístupu k půjčkám od amerických finančních institucí nebo převodů prostřednictvím těchto institucí, zákaz transakcí v cizí měně podléhajících jurisdikci Spojených států, omezení vývozu uvalené Spojenými státy, zákaz obchodu s nemovitostmi podléhajícího jurisdikci Spojených států nebo odmítnutí pomoci ze strany EXIM-Bank a zákaz a omezení zřizování a vedení korespondentských účtů ve Spojených státech.

NAŘÍZENÍ

„Iranian Transactions and Sanctions Regulations“

Ustanovení, jejichž dodržování je požadováno:

 

Opětovně nevyvážet žádné zboží, technologie nebo služby, a) které byly vyvezeny ze Spojených států a b) na které se vztahují pravidla pro kontrolu vývozu ve Spojených státech, pokud se vývoz uskuteční s vědomím, že je specificky určen pro Írán nebo jeho vládu, nebo pokud k tomuto vědomí existují důvody.

 

Zákaz se nevztahuje na zboží významně transformované na zahraniční produkt vyrobený mimo Spojené státy a na zboží, které je součástí takového produktu a představuje méně než 10 % jeho hodnoty.

Možné poškození zájmů Evropské unie:

 

Uvalení občanskoprávních sankcí, pokuty a uvěznění.

 

►C1 1. 31 CFR ◄ (Code of Federal Regulations) Ch. V (7-1-95 edition) Part 515 — Cuban Assets Control Regulations, subpart B (Prohibitions), E (Licenses, Authorizations and Statements of Licensing Policy) and G (Penalties)

Ustanovení, jejichž dodržování je požadováno:

Zákazy jsou shrnuty v hlavě I „Cuban Liberty and Democratic Solidarity Act of 1996“, viz výše. Navíc se pro hospodářské činnosti týkající se Kuby požaduje získání licencí a/nebo oprávnění.

Možné poškození zájmů Evropské unie:

V případě porušení předpisů: pokuty, konfiskace, uvěznění.