31.7.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 194/44


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2018/1077

ze dne 30. července 2018,

kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 808/2014, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013 ze dne 17. prosince 2013 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 (1), a zejména na čl. 8 odst. 3 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 808/2014 (2) stanovilo prováděcí pravidla k nařízení (EU) č. 1305/2013. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2393 (3) změnilo nařízení (EU) č. 1305/2013 a zjednodušilo obecná pravidla pro Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV). Prováděcí pravidla nařízení (EU) č. 1305/2013 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(2)

Povinnost volit orgány poskytující poradenství prostřednictvím zvláštního výběrového řízení byla zrušena. Prováděcí pravidla týkající se výběrových řízení by proto měla být zrušena.

(3)

Pravidla pro zahájení společné činnosti mladých zemědělců byla stanovena v čl. 2 odst. 1 písm. n) nařízení (EU) č. 1305/2013 a do čl. 2 odst. 1 písm. s) byla přidána definice „dne zahájení činnosti“. Ustanovení týkající se mladých zemědělců stanovená v odstavci 8 části 1 přílohy I prováděcího nařízení (EU) č. 808/2014 by proto měla být sladěna. Kromě toho by v návaznosti na zrušení článku 57 prováděcího nařízení Komise (EU) č. 809/2014 (4), který obsahoval pravidla pro rozvoj zemědělských podniků a podnikatelské činnosti, měla být zjednodušena pravidla pro podnikatelský plán stanovená prováděcím nařízením (EU) č. 808/2014.

(4)

Došlo ke zjednodušení pravidel pro finanční nástroje. Především byla v čl. 49 odst. 4 nařízení (EU) č. 1305/2013 stanovena výjimka z použitelnosti kritérií výběru pro operace, na něž je podpora poskytována ve formě finančních nástrojů. Ustanovení odstavce 8 části 1 přílohy I prováděcího nařízení (EU) č. 808/2014 by měla být s touto výjimkou sladěna.

(5)

Aby se předešlo zbytečné administrativní zátěži a zejména častým změnám finančních plánů, je nezbytné ujasnit, že omezení vztahující se k překročení plánovaných příspěvků z EZFRV, jak jsou uvedena ve finančním plánu každého programu, se počítají na úrovni celkové částky v rámci každého opatření.

(6)

Článek 39a nařízení (EU) č. 1305/2013 stanoví pravidla poskytování podpory pro zemědělce prostřednictvím zvláštního nástroje ke stabilizaci příjmu pro zemědělce v konkrétním odvětví a článek 37 uvedeného nařízení umožňuje poskytnutí podpory na zemědělské pojištění, které pokrývá ztráty překračující 20 % průměrné roční produkce způsobené nepříznivým klimatickým jevem, vypuknutím nákazy zvířat či choroby rostlin, napadením škůdci nebo ekologickou havárií. V souladu s čl. 8 odst. 1 písm. h) nařízení (EU) č. 1305/2013 by finanční plán měl uvádět plánovaný příspěvek z EZFRV a míru příspěvku.

(7)

Prováděcí nařízení (EU) č. 808/2014 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(8)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro rozvoj venkova,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Prováděcí nařízení (EU) č. 808/2014 se mění takto:

1)

Článek 7 se zrušuje.

2)

V článku 8 se zrušuje odstavec 1.

3)

Část 1 přílohy I se mění takto:

a)

Odstavec 8 „Popis vybraných opatření“ se mění takto:

i)

V bodě 2 se písmeno c) nahrazuje tímto:

„c)

rozsahu, úrovně podpory, způsobilých příjemců a případné metodiky pro výpočet částky nebo míry podpory, v případě potřeby v rozčlenění podle jednotlivých dílčích opatření a/nebo druhů operací. Pro každý druh operace upřesnění způsobilých nákladů, podmínek způsobilosti, použitelných částek a míry podpory a zásad týkajících se stanovení kritérií výběru. Tam, kde se podpora poskytuje pro finanční nástroj prováděný podle čl. 38 odst. 4 prvního pododstavce písm. a) a b) nařízení (EU) č. 1303/2013, popis typu finančního nástroje, obecných kategorií konečných příjemců, obecných kategorií způsobilých nákladů a maximální úrovně podpory.“

ii)

V bodě 2 písm. e) se bod 5 nahrazuje tímto:

„5.   Rozvoj zemědělských podniků a podnikatelské činnosti (článek 19 nařízení (EU) č. 1305/2013)

definice malého zemědělského podniku uvedeného v čl. 19 odst. 1 písm. a) bodě iii) nařízení (EU) č. 1305/2013;

definice akcí uvedených v bodě/bodech čl. 2 odst. 1 nařízení (EU) č. 1305/2013 („den zahájení činnosti“);

stanovení horní a spodní prahové hodnoty podle čl. 19 odst. 4 pátého pododstavce nařízení (EU) č. 1305/2013;

konkrétní podmínky pro poskytování podpory mladým zemědělcům, kteří nezahajují činnost v postavení vedoucího podniku v souladu s čl. 2 odst. 1 a 2 nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 807/2014;

informace o využití období odkladu podle čl. 2 odst. 3 nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 807/2014;

shrnutí požadavků na podnikatelský plán;

využití možnosti kombinovat různá opatření prostřednictvím podnikatelského plánu, který mladým zemědělcům umožňuje přístup k uvedeným opatřením;

oblasti, na něž se vztahuje diverzifikace.“

iii)

V bodě 2 písm. e) se název bodu 16 nahrazuje tímto:

„16.    Řízení rizik (články 36 až 39a nařízení (EU) č. 1305/2013)

b)

Odst. 10 písm. c) se mění takto:

i)

v prvním pododstavci se doplňuje nové písmeno v), které zní:

„v)

pro operace prováděné v souladu s článkem 37 nařízení (EU) č. 1305/2013, u kterých je minimální ztráta stanovena na 20 %, a pro operace prováděné v souladu s článkem 39a nařízení (EU) č. 1305/2013 orientační celkový příspěvek Unie a orientační sazba příspěvku.“

ii)

doplňuje se nový pododstavec, který zní:

„Pro účely předběžných plateb uvedených v článku 36 nařízení (EU) č. 1306/2013, platbu konečného zůstatku podle článku 37 a schvalování účetní závěrky podle článku 51 uvedeného nařízení by příspěvek EZFRV vyplácený vzhledem ke způsobilým veřejným výdajům daného programu měl být dodržován na úrovni opatření.“

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 30. července 2018.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 487.

(2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 808/2014 ze dne 17. července 2014, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) (Úř. věst. L 227, 31.7.2014, s. 18).

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2393 ze dne 13. prosince 2017, kterým se mění nařízení (EU) č. 1305/2013 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV), (EU) č. 1306/2013 o financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky, (EU) č. 1307/2013, kterým se stanoví pravidla pro přímé platby zemědělcům v režimech podpory v rámci společné zemědělské politiky, (EU) č. 1308/2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty, a (EU) č. 652/2014, kterým se stanoví pravidla pro řízení výdajů v oblasti potravinového řetězce, zdraví a dobrých životních podmínek zvířat a zdraví rostlin a rozmnožovacího materiálu rostlin (Úř. věst. L 350, 29.12.2017, s. 15).

(4)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 809/2014 ze dne 17. července 2014, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, pokud jde o integrovaný administrativní a kontrolní systém, opatření pro rozvoj venkova a podmíněnost (Úř. věst. L 227, 31.7.2014, s. 69).