18.7.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 182/16


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2018/986

ze dne 3. dubna 2018,

kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2015/504, pokud jde o úpravu administrativních požadavků na schvalování zemědělských a lesnických vozidel a dozor nad trhem s těmito vozidly ve vztahu k mezním hodnotám emisí etapy V

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 167/2013 ze dne 5. února 2013 o schvalování zemědělských a lesnických vozidel a dozoru nad trhem s těmito vozidly (1), a zejména na čl. 22 odst. 4, čl. 25 odst. 2, 3 a 6, čl. 27 odst. 1, čl. 33 odst. 2 a čl. 34 odst. 3 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/504 (2) stanoví mimo jiné šablony pro některé dokumenty, které se vypracovávají pro účely schvalování zemědělských a lesnických vozidel a dozoru nad trhem s těmito vozidly.

(2)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1628 (3) zrušuje směrnici Evropského parlamentu a Rady 97/68/ES (4) a zavádí nové mezní hodnoty emisí plynných a tuhých znečišťujících látek (etapa V) určené pro spalovací motory v nesilničních mobilních strojích.

(3)

V souladu s článkem 19 nařízení (EU) č. 167/2013 se mezní hodnoty emisí znečišťujících látek etapy V stanovené v příloze II nařízení (EU) 2016/1628 rovněž použijí v případě zemědělských a lesnických vozidel. Použitelnost těchto mezních hodnot se odkládá v souladu s harmonogramem uvedeným v příloze III nařízení (EU) 2016/1628.

(4)

Je tudíž nezbytné změnit šablony stanovené v prováděcím nařízení (EU) 2015/504 tak, aby byly náležitě upraveny a aby byly ve shodě s šablonami stanovenými v prováděcím nařízení Komise (EU) 2017/656 (5).

(5)

Za účelem zlepšení správních požadavků by měly být provedeny další drobné změny prováděcího nařízení (EU) 2015/504, aby bylo umožněno schvalování elektrických/elektronických montážních podskupin jakožto konstrukčních částí a aby se pro účely schválení typu převodových a brzdných zařízení u tažených vozidel vyžadovaly podrobnější informace.

(6)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem výboru uvedeného v čl. 69 odst. 1 nařízení (EU) č. 167/2013,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Prováděcí nařízení (EU) 2015/504 se mění takto:

1)

vkládá se nový článek 12a, který zní:

„Článek 12a

Přechodná ustanovení týkající se motorů

Pokud jde o motory, jejichž typ byl schválen před 1. lednem 2018, nebo před 1. lednem 2019 v případě podkategorií NRE-v-5 a NRE-c-5, uplatňují se nadále následující ustanovení tohoto nařízení ve znění použitelném ke dni 6. srpna 2018:

příloha I, část A,

příloha I, část B, bod 4.2,

příloha I, část B, bod 5, položky 2.2.2, 2.5 až 2.5.4.2, 5.2 až 5.5 a 6 až 8.22.4.2,

příloha I, dodatky 1 až 9,

příloha I, dodatek 10, položka 2.2.2,

příloha I, dodatky 11 až 14,

příloha I, dodatek 15, položka 2.2.2,

příloha I, dodatky 16 až 23,

příloha I, vysvětlivky týkající se informačních dokumentů (6), (7), (9), (12), (24), (26), (29), (39), (40), (49) a (56),

příloha II, bod 2.1.1,

příloha II, vysvětlivky k příloze II (4),

příloha III, dodatek 1, vzor 1 oddílu 2, položky pod nadpisem „Obecné vlastnosti hnacího ústrojí“,

příloha III, dodatek 1, vzor 1 oddílu 2, položky pod nadpisem „Motor“,

příloha III, dodatek 1, vzor 1 oddílu 2, text pod nadpisem „Výsledky zkoušek výfukových emisí (včetně faktoru zhoršení)“, druhá a čtvrtá odrážka prvního odstavce,

příloha III, dodatek 1, vzor 1 oddílu 2, text pod nadpisem „Výsledky zkoušek výfukových emisí (včetně faktoru zhoršení)“, tabulka,

příloha III, dodatek 1, vysvětlivky k dodatku 1 s výjimkou vysvětlivky (32),

příloha IV,

příloha V, dodatek 2, vysvětlivky k dodatku 2,

příloha V, dodatek 4,

příloha V, dodatek 5,

příloha VII, dodatek 1 s výjimkou bodu 1 a první odrážky textu v bodě 2,

příloha VIII s výjimkou bodu 3.2tabulky 8-1 druhého řádku“;

2)

příloha I se mění v souladu s přílohou I tohoto nařízení;

3)

příloha II se mění v souladu s přílohou II tohoto nařízení;

4)

dodatek 1 k příloze III se mění v souladu s přílohou III tohoto nařízení;

5)

příloha IV se mění v souladu s přílohou IV tohoto nařízení;

6)

příloha V se mění v souladu s přílohou V tohoto nařízení;

7)

příloha VI se mění v souladu s přílohou VI tohoto nařízení;

8)

dodatek 1 k příloze VII se mění v souladu s přílohou VII tohoto nařízení;

9)

příloha VIII se mění v souladu s přílohou VIII tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 3. dubna 2018.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 60, 2.3.2013, s. 1.

(2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/504 ze dne 11. března 2015, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 167/2013, pokud jde o administrativní požadavky na schvalování zemědělských a lesnických vozidel a dozor nad trhem s těmito vozidly (Úř. věst. L 85, 28.3.2015, s. 1).

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1628 ze dne 14. září 2016 o požadavcích na mezní hodnoty emisí plynných a tuhých znečišťujících látek a schválení typu spalovacích motorů v nesilničních mobilních strojích, o změně nařízení (EU) č. 1024/2012 a (EU) č. 167/2013 a o změně a zrušení směrnice 97/68/ES (Úř. věst. L 252, 16.9.2016, s. 53).

(4)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/68/ES ze dne 16. prosince 1997 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se opatření proti emisím plynných a tuhých znečišťujících látek ze spalovacích motorů určených pro nesilniční pojízdné stroje (Úř. věst. L 59, 27.2.1998, s. 1).

(5)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/656 ze dne 19. prosince 2016, kterým se stanoví správní požadavky týkající se mezních hodnot emisí a schvalování typu spalovacích motorů v nesilničních mobilních strojích v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1628 (Úř. věst. L 102, 13.4.2017, s. 364).


PŘÍLOHA I

Příloha I prováděcího nařízení (EU) 2015/504 se mění takto:

1)

v seznamu dodatků se řádek týkající se dodatku 10 nahrazuje tímto:

„10

Vzor informačního dokumentu o EU schválení typu elektromagnetické kompatibility elektrických/elektronických montážních podskupin jakožto konstrukční části / samostatného technického celku“;

 

2)

část A se mění takto:

a)

doplňuje se nový bod 1.4, který zní:

„1.4.

V případě motorů musí být uvedeny dokumentace a informační dokument požadované v příloze I prováděcího nařízení Komise (EU) 2017/656 (*1).

(*1)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/656 ze dne 19. prosince 2016, kterým se stanoví správní požadavky týkající se mezních hodnot emisí a schvalování typu spalovacích motorů v nesilničních mobilních strojích v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1628 (Úř. věst. L 102, 13.4.2017, s. 364).“;"

b)

bod 2 se mění takto:

i)

v šabloně dokumentačního listu se zrušuje položka 2.5.2;

ii)

ve vysvětlivkách týkajících se dokumentačního listu se vysvětlivka (5) nahrazuje tímto:

„(5)

V případě motorů uveďte označení typu motoru, nebo v případě typů motorů v rámci rodiny motorů uveďte typ rodiny motoru v souladu s bodem 4 části B přílohy I prováděcího nařízení Komise (EU) 2017/656.“;

3)

část B se mění takto:

a)

v bodě 3.1 se tabulka 1-1 mění takto:

i)

seznam I se nahrazuje tímto:

SEZNAM I – Požadavky týkající se vlivu na životní prostředí a výkonnosti pohonné jednotky

Dodatek

Systém nebo konstrukční část / samostatný technický celek

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/985 (*2)

Číslo přílohy

Změněno a/nebo ve fázi provádění

1

Systém: montáž motoru / rodiny motorů

I

 

2

Systém: hladina vnějšího hluku

II

 

3

Konstrukční část / samostatný technický celek: motor / rodina motorů

I

 

ii)

v seznamu II se řádek 10 nahrazuje tímto:

„10

Konstrukční část / samostatný technický celek: elektromagnetická kompatibilita elektrických/elektronických montážních podskupin

XV“;

 

b)

bod 4.2 se nahrazuje tímto:

„4.2.

Pro položky uvedené v příloze I nařízení (EU) č. 167/2013, jejichž schválení bylo uděleno v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1628 (*3), nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 595/2009 (*4) nebo předpisy EHK OSN uvedenými v článku 49 nařízení (EU) č. 167/2013 (schválení EHK OSN), nebo jsou založeny na úplných zkušebních protokolech vypracovaných na základě normalizovaných kodexů OECD jako alternativa ke zkušebním protokolům vypracovaným podle uvedeného nařízení a aktů v přenesené pravomoci přijatých podle uvedeného nařízení, musí výrobce poskytnout informace požadované v bodě 5 pouze tehdy, pokud již nejsou uvedeny v odpovídajícím certifikátu schválení typu a/nebo zkušebním protokolu. Informace uvedené v prohlášení o shodě (příloha III tohoto nařízení) se uvedou v každém případě.

(*3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1628 ze dne 14. září 2016 o požadavcích na mezní hodnoty emisí plynných a tuhých znečišťujících látek a schválení typu spalovacích motorů v nesilničních mobilních strojích, o změně nařízení (EU) č. 1024/2012 a (EU) č. 167/2013 a o změně a zrušení směrnice 97/68/ES (Úř. věst. L 252, 16.9.2016, s. 53)."

(*4)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 595/2009 ze dne 18. června 2009 o schvalování typu motorových vozidel a motorů z hlediska emisí z těžkých nákladních vozidel (Euro VI) a o přístupu k informacím o opravách a údržbě vozidel, o změně nařízení (ES) č. 715/2007 a směrnice 2007/46/ES a o zrušení směrnic 80/1269/EHS, 2005/55/ES a 2005/78/ES (Úř. věst. L 188, 18.7.2009, s. 1).“;"

c)

bod 5 se mění takto:

i)

položka 2.2 se nahrazuje tímto:

„2.2.

Typ (6): …“;

ii)

položky 2.5 až 2.5.4.2 se zrušují;

iii)

položky 5.2 až 5.5 se zrušují;

iv)

položky 6 až 8.22.4.2 se nahrazují tímto:

„6.   ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI MOTORU

6.1.7.   Kategorie a podkategorie motoru (7): …

6.2.1.   Spalovací cyklus: čtyřtakt / dvoutakt / rotační / jiný (upřesněte) (4): …

6.2.2.   Typ zapalování: vznětové/zážehové (4)

6.2.3.1.   Počet válců: … a konfigurace (26):

6.2.8.   Palivo

6.2.8.1.   Druh paliva (9): …

6.2.8.3.   Seznam doplňkových paliv, palivových směsí nebo emulzí kompatibilních s použitím v motoru deklarovaných výrobcem podle bodu 1.4 přílohy I nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/654 (uveďte odkaz na uznanou normu nebo specifikaci): …

6.3.2.1.   Deklarované jmenovité otáčky: … ot./min.

6.3.2.1.2.   Deklarovaný jmenovitý netto výkon: … kW

6.3.2.2.   Otáčky při maximálním výkonu: … ot./min.

6.3.2.2.2.   Maximální netto výkon: … kW

6.3.6.4.   Celkový zdvihový objem motoru: … cm3“;

v)

položka 10.4.2 se nahrazuje tímto:

„10.4.2.

Popis a/nebo výkres prvků výfukového systému, které netvoří součást motoru: …“;

vi)

položky 11.1 až 11.2.3 se nahrazují tímto:

11.1.   Stručný popis a schematický výkres poháněcí soustavy vozidla a jejího ovládacího systému (systém na změnu převodového poměru, ovládání spojky nebo jakýkoli jiný prvek poháněcí soustavy): …

11.2.   Převodovka

11.2.1.   Stručný popis a schematický výkres systému (systémů) na změnu převodového poměru a jeho (jejich) ovládání: …

11.2.2.   Schéma a/nebo výkres převodu výkonu: …

11.2.3.   Typ převodu výkonu: převodový (včetně planetového soukolí) / řemenový / hydrostatický / elektrický / jiný (4) (pokud jiný, upřesněte: …)“;

vii)

položka 11.2.8 se nahrazuje tímto:

„11.2.8.

Typ systému na změnu převodového poměru: mechanický (změna převodového stupně) / dvouspojkový (změna převodového stupně) / poloautomatický (změna převodového stupně) / automatický (změna převodového stupně) / plynule měnitelný převod / hydrostatický / nepoužije se / jiný (4) (pokud jiný, upřesněte: …)“;

viii)

položka 43.2 se nahrazuje tímto:

„43.2.

Specifikace vozidla, pokud jde o řídicí obvody pneumatických, hydraulických a/nebo elektrických ovládacích vedení brzdového systému (brzdových systémů) a seznam podporovaných zpráv a parametrů: …“;

ix)

položky 43.5 a 43.5.1 se nahrazují tímto:

„43.5.   Přenos brzdné síly (u tažného vozidla)

43.5.1.   Přenos brzdné síly systému provozního brzdění u tažného vozidla: mechanický / pneumatický / hydraulický / hydrostatický bez posílení / s posílením / s úplným pohonem (4)“;

x)

položka 43.5.3 se nahrazuje tímto:

„43.5.3.

Blokování ovladače brzdění na levé a na pravé straně: ano/ne (4)“;

xi)

položka 43.6 se nahrazuje tímto:

„43.6.

Zařízení na ovládání brzd taženého vozidla (u tažného vozidla)“;

xii)

položky 43.6.2 až 43.6.5 se zrušují;

xiii)

vkládají se nové položky 43.6.2 až 43.7.3.2.1, které znějí:

43.6.2.   Popis konektorů, spojovacích a bezpečnostních zařízení (včetně výkresů, schémat a identifikace všech elektronických součástí): …

43.6.2.1.   Typ pneumatického spojení: dvouhadicové/žádné (4)

43.6.2.1.1.   Pneumatický vstupní tlak (dvouhadicový systém): … kPa

43.6.2.1.2.   Elektrické ovládací vedení: ano/ne (4)

43.6.2.2.   Typ hydraulického spojení: jednohadicové/dvouhadicové/žádné (4)

43.6.2.2.1.   Hydraulický vstupní tlak: jednohadicový systém: … kPa dvouhadicový systém: … kPa

43.6.2.2.2.   Přítomnost konektoru podle normy ISO 7638:2003 (15): ano/ne (4)

43.7.   Brzdová zařízení taženého vozidla (u taženého vozidla)

43.7.1.   Technologie systému ovládání brzd taženého vozidla: hydraulický/pneumatický/elektrický/setrvačníkový/žádný (4)

43.7.2.   Ovladač brzdění taženého vozidla: bubnový/kotoučový/žádný (4)

43.7.2.1.   Popis a vlastnosti: …

43.7.3.   Popis konektorů, spojovacích a bezpečnostních zařízení (včetně výkresů, schémat a identifikace všech elektronických součástí): …

43.7.3.1.   Typ pneumatického spojení: dvouhadicové/žádné (4)

43.7.3.1.1.   Elektrické ovládací vedení: ano/ne (4)

43.7.3.2.   Typ hydraulického spojení: dvouhadicové/žádné (4)

43.7.3.2.1.   Přítomnost konektoru podle normy ISO 7638:2003 (15): ano/ne (4)“;

4)

dodatek 1 se mění takto:

a)

položka 2.2 se nahrazuje tímto:

„2.2.

Typ (6): …“;

b)

položky 2.5 až 2.5.4.2 se zrušují;

c)

položky 5.2 až 5.5 se zrušují;

d)

položky 6 až 8.22.4.2 se nahrazují tímto:

„6.   ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI MOTORU

6.1.7.   Kategorie a podkategorie motoru (7):

6.2.1.   Spalovací cyklus: čtyřtakt / dvoutakt / rotační / jiný (upřesněte) (4): …

6.2.2.   Typ zapalování: vznětové/zážehové (4)

6.2.3.1.   Počet válců: … a konfigurace (26):

6.2.8.   Palivo

6.2.8.1.   Druh paliva (9):

6.2.8.3.   Seznam doplňkových paliv, palivových směsí nebo emulzí kompatibilních s použitím v motoru deklarovaných výrobcem podle bodu 1.4 přílohy I nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/654 (uveďte odkaz na uznanou normu nebo specifikaci): …

6.3.2.1.   Deklarované jmenovité otáčky: … ot./min.

6.3.2.1.2.   Deklarovaný jmenovitý netto výkon: … kW

6.3.2.2.   Otáčky při maximálním výkonu: … ot./min.

6.3.2.2.2.   Maximální netto výkon: … kW

6.3.6.4.   Celkový zdvihový objem motoru: … cm3“;

5)

dodatek 2 se mění takto:

a)

položka 2.2 se nahrazuje tímto:

„2.2.

Typ (6): …“;

b)

položky 2.5 až 2.5.4.2 se zrušují;

c)

položky 5.2 až 5.5 se zrušují;

d)

před položku 10 se vkládají nové položky 6 až 6.3.6.4, které znějí:

„6.   ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI MOTORU

6.1.7.   Kategorie a podkategorie motoru (7):

6.2.1.   Spalovací cyklus: čtyřtakt / dvoutakt / rotační / jiný (upřesněte) (4): …

6.2.2.   Typ zapalování: vznětové/zážehové (4)

6.2.3.1.   Počet válců: … a konfigurace (26):

6.3.2.1.   Deklarované jmenovité otáčky: … ot./min.

6.3.2.1.2.   Deklarovaný jmenovitý netto výkon: … kW

6.3.2.2.   Otáčky při maximálním výkonu: … ot./min.

6.3.2.2.2.   Maximální netto výkon: … kW

6.3.6.4.   Celkový zdvihový objem motoru: … cm3“;

e)

doplňují se nové položky 11 až 11.4, které znějí:

„11.   POHÁNĚCÍ SOUSTAVA A OVLÁDÁNÍ (13)

11.1.   Stručný popis a schematický výkres poháněcí soustavy vozidla a jejího ovládacího systému (systém na změnu převodového poměru, ovládání spojky nebo jakýkoli jiný prvek poháněcí soustavy): …

11.2.   Převodovka

11.2.1.   Stručný popis a schematický výkres systému (systémů) na změnu převodového poměru a jeho (jejich) ovládání: …

11.2.2.   Schéma a/nebo výkres převodu výkonu: …

11.2.3.   Typ převodu výkonu: převodový (včetně planetového soukolí) / řemenový / hydrostatický / elektrický / jiný (4) (pokud jiný, upřesněte: …)

11.2.4.   Stručný popis elektrických/elektronických konstrukčních částí (jsou-li užity): …

11.2.5.   Umístění vzhledem k motoru: …

11.2.6.   Způsob ovládání: …

11.2.7.   Přídavná převodovka: ano/ne (4)

11.2.8.   Typ systému na změnu převodového poměru: mechanický (změna převodového stupně) / dvouspojkový (změna převodového stupně) / poloautomatický (změna převodového stupně) / automatický (změna převodového stupně) / plynule měnitelný převod / hydrostatický / nepoužije se / jiný (4) (pokud jiný, upřesněte: …)

11.3.   Spojka (pokud existuje)

11.3.1   Stručný popis a schematický výkres spojky a jejího ovládacího systému:

11.3.2   Maximální změna točivého momentu:

11.4.   Převodové poměry

Stupeň

Vnitřní převody (poměr otáček hřídele motoru k otáčkám výstupního hřídele převodovky)

Vnitřní převody přídavné převodovky (poměr otáček hřídele motoru k otáčkám výstupního hřídele přídavné převodovky)

Koncový převod (převody) (poměr otáček výstupního hřídele převodovky k otáčkám hnaných kol)

Celkové převodové poměry

Poměr (otáčky motoru / rychlost vozidla) pouze u manuální převodovky

Max. pro PMP (*5)

1

2

3

Min. pro PMP (*5)

Zpětný chod

1

 

 

 

 

 

6)

dodatek 3 se mění takto:

a)

položka 2.2 se nahrazuje tímto:

„2.2.

Typ (6): …“;

b)

položky 2.5 až 2.5.4.2 se zrušují;

c)

položky 5.2 až 5.5 se zrušují;

d)

položky 6 až 8.22.4.2 se nahrazují tímto:

„6.   ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI MOTORU

6.1.7.   Kategorie a podkategorie motoru (7):

6.2.1.   Spalovací cyklus: čtyřtakt / dvoutakt / rotační / jiný (upřesněte) (4): …

6.2.2.   Typ zapalování: vznětové/zážehové (4)

6.2.3.1.   Počet válců: … a konfigurace (26):

6.2.8.   Palivo

6.2.8.1.   Druh paliva (9): …

6.2.8.3.   Seznam doplňkových paliv, palivových směsí nebo emulzí kompatibilních s použitím v motoru deklarovaných výrobcem podle bodu 1.4 přílohy I nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/654 (uveďte odkaz na uznanou normu nebo specifikaci): …

6.3.2.1.   Deklarované jmenovité otáčky: … ot./min.

6.3.2.1.2.   Deklarovaný jmenovitý netto výkon: … kW

6.3.2.2.   Otáčky při maximálním výkonu: … ot./min.

6.3.2.2.2.   Maximální netto výkon: … kW

6.3.6.4.   Celkový zdvihový objem motoru: … cm3“;

7)

v dodatku 4 se položka 2.2 nahrazuje tímto:

„2.2.

Typ (6): …“;

8)

v dodatku 5 se položka 2.2 nahrazuje tímto:

„2.2.

Typ (6): …“;

9)

v dodatku 6 se položka 2.2 nahrazuje tímto:

„2.2.

Typ (6): …“;

10)

v dodatku 7 se položka 2.2 nahrazuje tímto:

„2.2.

Typ (6): …“;

11)

v dodatku 8 se položka 2.2 nahrazuje tímto:

„2.2.

Typ (6): …“;

12)

v dodatku 9 se položka 2.2 nahrazuje tímto:

„2.2.

Typ (6): …“;

13)

dodatek 10 se mění takto:

a)

název se nahrazuje tímto:

Dodatek 10

Vzor informačního dokumentu o EU schválení typu elektromagnetické kompatibility elektrických/elektronických montážních podskupin jakožto konstrukční části / samostatného technického celku“;

b)

položka 2.2 se nahrazuje tímto:

„2.2.

Typ (6): …“;

14)

v dodatku 11 se položka 2.2 nahrazuje tímto:

„2.2.

Typ (6): …“;

15)

v dodatku 12 se položka 2.2 nahrazuje tímto:

„2.2.

Typ (6): …“;

16)

v dodatku 13 se položka 2.2 nahrazuje tímto:

„2.2.

Typ (6): …“;

17)

v dodatku 14 se položka 2.2 nahrazuje tímto:

„2.2.

Typ (6): …“;

18)

dodatek 15 se mění takto:

a)

položka 2.2 se nahrazuje tímto:

„2.2.

Typ (6): …“;

b)

položky 5.2 až 5.4 se zrušují;

c)

položky 6 až 7.1.1 se nahrazují tímto:

„6.   ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI MOTORU

6.1.7.   Kategorie a podkategorie motoru (7): …

6.2.1.   Spalovací cyklus: čtyřtakt / dvoutakt / rotační / jiný (upřesněte) (4): …

6.2.2.   Typ zapalování: vznětové/zážehové (4)

6.2.3.1.   Počet válců: … a konfigurace (26):

6.3.2.1.   Deklarované jmenovité otáčky: … ot./min.

6.3.2.1.2.   Deklarovaný jmenovitý netto výkon: … kW

6.3.2.2.   Otáčky při maximálním výkonu: … ot./min.

6.3.2.2.2.   Maximální netto výkon: … kW

6.3.6.4.   Celkový zdvihový objem motoru: … cm3“;

d)

položky 11.1 až 11.2.3 se nahrazují tímto:

11.1.   Stručný popis a schematický výkres poháněcí soustavy vozidla a jejího ovládacího systému (systém na změnu převodového poměru, ovládání spojky nebo jakýkoli jiný prvek poháněcí soustavy): …

11.2.   Převodovka

11.2.1.   Stručný popis a schematický výkres systému (systémů) na změnu převodového poměru a jeho (jejich) ovládání: …

11.2.2.   Schéma a/nebo výkres převodu výkonu: …

11.2.3.   Typ převodu výkonu: převodový (včetně planetového soukolí) / řemenový / hydrostatický / elektrický / jiný (4) (pokud jiný, upřesněte: …)“;

e)

položka 11.2.8 se nahrazuje tímto:

„11.2.8.

Typ systému na změnu převodového poměru: mechanický (změna převodového stupně) / dvouspojkový (změna převodového stupně) / poloautomatický (změna převodového stupně) / automatický (změna převodového stupně) / plynule měnitelný převod / hydrostatický / nepoužije se / jiný (4) (pokud jiný, upřesněte: …)“;

f)

položka 43.2 se nahrazuje tímto:

„43.2.

Specifikace vozidla, pokud jde o řídicí obvody pneumatických, hydraulických a/nebo elektrických ovládacích vedení brzdového systému (brzdových systémů) a seznam podporovaných zpráv a parametrů: …“;

g)

položky 43.5 a 43.5.1 se nahrazují tímto:

„43.5.   Přenos brzdné síly (u tažného vozidla)

43.5.1.   Přenos brzdné síly systému provozního brzdění u tažného vozidla: mechanický / pneumatický / hydraulický / hydrostatický bez posílení / s posílením / s úplným pohonem (4)“;

h)

položky 43.5.3 a 43.6 se nahrazují tímto:

„43.5.3.

Blokování ovladače brzdění na levé a na pravé straně: ano/ne (4)

43.6.

Zařízení na ovládání brzd taženého vozidla (u tažného vozidla)“;

i)

položky 43.6.2 až 43.6.5 se nahrazují položkami 43.6.2 až 43.7.3.2.1, které znějí:

43.6.2.   Popis konektorů, spojovacích a bezpečnostních zařízení (včetně výkresů, schémat a identifikace všech elektronických součástí): …

43.6.2.1.   Typ pneumatického spojení: dvouhadicové/žádné (4)

43.6.2.1.1.   Pneumatický vstupní tlak (dvouhadicový systém): … kPa

43.6.2.1.2.   Elektrické ovládací vedení: ano/ne (4)

43.6.2.2.   Typ hydraulického spojení: jednohadicové/dvouhadicové/žádné (4)

43.6.2.2.1.   Hydraulický vstupní tlak: jednohadicový systém: … kPa dvouhadicový systém: … kPa

43.6.2.2.2.   Přítomnost konektoru podle normy ISO 7638:2003 (15): ano/ne (4)

43.7.   Brzdová zařízení taženého vozidla (u taženého vozidla)

43.7.1.   Technologie systému ovládání brzd taženého vozidla: hydraulický/pneumatický/elektrický/setrvačníkový/žádný (4)

43.7.2.   Ovladač brzdění taženého vozidla: bubnový/kotoučový/žádný (4)

43.7.2.1.   Popis a vlastnosti: …

43.7.3.   Popis konektorů, spojovacích a bezpečnostních zařízení (včetně výkresů, schémat a identifikace všech elektronických součástí): …

43.7.3.1.   Typ pneumatického spojení: dvouhadicové/žádné (4)

43.7.3.1.1.   Elektrické ovládací vedení: ano/ne (4)

43.7.3.2.   Typ hydraulického spojení: dvouhadicové/žádné (4)

43.7.3.2.1.   Přítomnost konektoru podle normy ISO 7638:2003 (15): ano/ne (4)“;

19)

dodatek 16 se mění takto:

a)

položka 2.2 se nahrazuje tímto:

„2.2.

Typ (6): …“;

b)

před položku 48 se vkládají položky 6 až 6.3.6.4, které znějí:

„6.   ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI MOTORU

6.1.7.   Kategorie a podkategorie motoru (7): …

6.2.1.   Spalovací cyklus: čtyřtakt / dvoutakt / rotační / jiný (upřesněte) (4): …

6.2.2.   Typ zapalování: vznětové/zážehové (4)

6.2.3.1.   Počet válců: … a konfigurace (26):

6.3.2.1.   Deklarované jmenovité otáčky: … ot./min.

6.3.2.1.2.   Deklarovaný jmenovitý netto výkon: … kW

6.3.2.2.   Otáčky při maximálním výkonu: … ot./min.

6.3.2.2.2.   Maximální netto výkon: … kW

6.3.6.4.   Celkový zdvihový objem motoru: … cm3“;

c)

před položku 48 se vkládají položky 11 až 11.4, které znějí:

„11.   POHÁNĚCÍ SOUSTAVA A OVLÁDÁNÍ (13)

11.1.   Stručný popis a schematický výkres poháněcí soustavy vozidla a jejího ovládacího systému (systém na změnu převodového poměru, ovládání spojky nebo jakýkoli jiný prvek poháněcí soustavy): …

11.2.   Převodovka

11.2.1.   Stručný popis a schematický výkres systému (systémů) na změnu převodového poměru a jeho (jejich) ovládání: …

11.2.2.   Schéma a/nebo výkres převodu výkonu: …

11.2.3.   Typ převodu výkonu: převodový (včetně planetového soukolí) / řemenový / hydrostatický / elektrický / jiný (4) (pokud jiný, upřesněte: …)

11.2.4.   Stručný popis elektrických/elektronických konstrukčních částí (jsou-li užity): …

11.2.5.   Umístění vzhledem k motoru: …

11.2.6.   Způsob ovládání: …

11.2.7.   Přídavná převodovka: ano/ne (4)

11.2.8.   Typ systému na změnu převodového poměru: mechanický (změna převodového stupně) / dvouspojkový (změna převodového stupně) / poloautomatický (změna převodového stupně) / automatický (změna převodového stupně) / plynule měnitelný převod / hydrostatický / nepoužije se / jiný (4) (pokud jiný, upřesněte: …)

11.3.   Spojka (pokud existuje)

11.3.1   Stručný popis a schematický výkres spojky a jejího ovládacího systému:

11.3.2   Maximální změna točivého momentu:

11.4.   Převodové poměry

Stupeň

Vnitřní převody (poměr otáček hřídele motoru k otáčkám výstupního hřídele převodovky)

Vnitřní převody přídavné převodovky (poměr otáček hřídele motoru k otáčkám výstupního hřídele přídavné převodovky)

Koncový převod (převody) (poměr otáček výstupního hřídele převodovky k otáčkám hnaných kol)

Celkové převodové poměry

Poměr (otáčky motoru / rychlost vozidla) pouze u manuální převodovky

Max. pro PMP (*6)

1

2

3

Min. pro PMP (*6)

Zpětný chod

1

 

 

 

 

 

20)

v dodatku 17 se položka 2.2 nahrazuje tímto:

„2.2.

Typ (6): …“;

21)

v dodatku 18 se položka 2.2 nahrazuje tímto:

„2.2.

Typ (6): …“;

22)

v dodatku 19 se položka 2.2 nahrazuje tímto:

„2.2.

Typ (6): …“;

23)

v dodatku 20 se položka 2.2 nahrazuje tímto:

„2.2.

Typ (6): …“;

24)

v dodatku 21 se položka 2.2 nahrazuje tímto:

„2.2.

Typ (6): …“;

25)

v dodatku 22 se položka 2.2 nahrazuje tímto:

„2.2.

Typ (6): …“;

26)

v dodatku 23 se položka 2.2 nahrazuje tímto:

„2.2.

Typ (6): …“;

27)

vysvětlivky týkající se informačního dokumentu se mění takto:

a)

vysvětlivky (6) a (7) se nahrazují tímto:

„(6)

V případě motorů uveďte označení typu motoru, nebo v případě typů motorů v rámci rodiny motorů uveďte typ rodiny motoru v souladu s bodem 4 části B přílohy I prováděcího nařízení Komise (EU) 2017/656.

(7)

Uveďte kategorii a podkategorii motoru v souladu s článkem 4 přílohy I nařízení (EU) 2016/1628.“;

b)

vysvětlivka (9) se nahrazuje tímto:

„(9)

Uveďte palivo pomocí těchto kódů:

B5

:

motorová nafta (plynový olej pro nesilniční použití)

E85

:

ethanol

ED95

:

ethanol pro dedikované vznětové motory

E10

:

benzin

NG

:

zemní plyn / biomethan

LPG

:

zkapalněný ropný plyn

O (…)

:

jiné (uveďte).

Uveďte druh subpaliva pomocí těchto kódů (pouze v případě zemního plynu / biomethanu):

U

:

palivo s univerzální použitelností – palivo s vysokou výhřevností (plyn H) a palivo s nízkou výhřevností (plyn L)

RH

:

palivo s omezenou použitelností – palivo s vysokou výhřevností (plyn H)

RL

:

palivo s omezenou použitelností – palivo s nízkou výhřevností (plyn L)

LNG

:

palivo se specifickou použitelností.

Uveďte uspořádání palivového systému pomocí těchto kódů:

L

:

pouze kapalné palivo

G

:

pouze plynné palivo

D1A

:

dual fuel typ 1A

D1B

:

dual fuel typ 1B

D2A

:

dual fuel typ 2 A

D2B

:

dual fuel typ 2 B

D3B

:

dual fuel typ 3 B.“;

c)

vysvětlivka (26) se nahrazuje tímto:

„(26)

Uveďte uspořádání válců pomocí těchto kódů:

LI

:

lineární

V

:

do písmene V

O

:

protilehlé

S

:

jednoválcové

R

:

radiální

O (…)

:

jiné (upřesněte).“;

d)

vysvětlivky (12), (24), (29), (39), (40) a (56) se zrušují.


(*2)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/985 ze dne 12. února 2018, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 167/2013, pokud jde o požadavky na environmentální výkonnost a výkonnost pohonné jednotky u zemědělských a lesnických vozidel a jejich motorů, a zrušuje nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/96 (Úř. věst. L 182; 18.7.2018, s. 1).“;

(*5)  Plynule měnitelný převod“;

(*6)  Plynule měnitelný převod“;


PŘÍLOHA II

Příloha II prováděcího nařízení (EU) 2015/504 se mění takto:

1)

v bodě 2.1.1 (šablona dodatku 1) se zrušují slova „Dodatečné informace o motoru (4):“ a položka 2.5.2;

2)

ve vysvětlivkách k příloze II se vysvětlivka (4) mění takto:

„(4)

V případě motorů uveďte označení typu motoru, nebo v případě typů motorů v rámci rodiny motorů uveďte typ rodiny motoru v souladu s bodem 4 části B přílohy I prováděcího nařízení Komise (EU) 2017/656.“

PŘÍLOHA III

Dodatek 1 k příloze III prováděcího nařízení (EU) 2015/504 se mění takto:

1)

vzor 1 oddílu 2 se mění takto:

a)

v části s názvem „Obecné vlastnosti hnacího ústrojí“ se zrušují položky 5.2, 5.3 a 5.5;

b)

položky v části s názvem „Motor“ se mění takto:

i)

položka 2.2 se nahrazuje tímto:

„2.2.

Typ (37): …“;

ii)

položka 2.5.2 se zrušuje;

iii)

položky 6.1 až 7.1.1 se nahrazují tímto:

„6.1.7.

Kategorie a podkategorie motoru (12): …

6.2.1.

Spalovací cyklus: čtyřtakt / dvoutakt / rotační / jiný (upřesněte) (1): …

6.2.2.

Typ zapalování: vznětové/zážehové (1)

6.2.3.1.

Počet válců: … a konfigurace (24): …

6.2.8.1.

Druh paliva (20): druh paliva / druh subpaliva / uspořádání palivového systému

6.2.8.3.

Seznam doplňkových paliv kompatibilních s použitím v motoru (21):

6.3.2.1.2.

Deklarovaný jmenovitý netto výkon: … kW

6.3.2.2.2.

Maximální netto výkon: … kW

6.3.6.4.

Celkový zdvihový objem motoru: … cm3“;

c)

položka 11.2.8 v části s názvem „Převodovka“ se nahrazuje tímto:

„11.2.8.

Typ systému na změnu převodového poměru: mechanický (změna převodového stupně) / dvouspojkový (změna převodového stupně) / poloautomatický (změna převodového stupně) / automatický (změna převodového stupně) / plynule měnitelný převod / hydrostatický / nepoužije se / jiný (1) (pokud jiný, upřesněte: …)“;

d)

položky v části s názvem „Brzdění“ se mění takto:

i)

položka 43.5.1 se nahrazuje tímto:

„43.5.1.

Přenos brzdné síly: mechanický / pneumatický / hydraulický / hydrostatický bez posílení / s posílením / s úplným pohonem (1)“;

ii)

položka 43.5.3 se zrušuje;

e)

v textu pod nadpisem „Výsledky zkoušky hladiny (vnějšího) hluku“ se slova „Měřeno podle přílohy III nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/96“ nahrazují slovy „Měřeno v souladu s přílohou II nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/985 ve znění nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) …/… (1) (28)“;

f)

text pod nadpisem „Výsledky zkoušek výfukových emisí (včetně faktoru zhoršení)“ se mění takto:

i)

první a druhá odrážka se nahrazují tímto:

„—

nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/985 ve znění nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) …/… (1) (28): ano/ne (1), nebo

nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1628 ve znění nařízení (Komise v přenesené pravomoci) (1) (Evropského parlamentu a Rady) (1) (29) (EU) …/…: ano/ne (1), nebo“;

ii)

poslední odrážka se zrušuje;

iii)

tabulka se nahrazuje tímto:

„Emise

CO

(g/kWh)

HC

(g/kWh)

NOx

(g/kWh)

HC + NOx

(g/kWh)

PM

(g/kWh)

PN

(#/kWh)

Zkouška cyklus (1)

NRSC (2) / ESC / WHSC (1)

 

 

 

 

 

 

 

NR zkouška v neustáleném stavu (3) / ETC / WHTC (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výsledek CO2  (4):

 

Vysvětlivky:

U motorů zkoušených při zkušebních cyklech pro těžká vozidla uveďte konečné výsledky zkoušek (včetně faktoru zhoršení) a výsledné emise CO2 dle zkoušky ESC/WHSC nebo ETC/WHTC v souladu s nařízením (ES) č. 595/2009.

U motorů zkoušených při nesilničních zkušebních cyklech uveďte příslušné informace ze zkušebního protokolu pro nesilniční motory stanoveného v dodatku 1 k příloze VI prováděcího nařízení Komise (EU) 2017/656, a to v souladu s těmito vysvětlivkami:

g)

nadpis „Poznámky (1)“ se nahrazuje tímto:

„Poznámky:“;

2)

vzor 2 oddílu 2 se mění takto:

a)

položky v části s názvem „Brzdění“ se nahrazují tímto:

„43.4.6.

Elektronický brzdový systém: ano/ne/volitelný (1)

43.7.1.

Technologie systému ovládání brzd taženého vozidla: hydraulický/pneumatický/elektrický/setrvačníkový/žádný (1)

43.7.4.

Typ spojení: dvouhadicové/žádné (1)

43.7.5.

Elektrické ovládací vedení: ano/ne (1)

43.7.6.

Přítomnost konektoru podle normy ISO 7638:2003 (33p): ano/ne (1)“;

b)

nadpis „Poznámky (12)“ se nahrazuje tímto:

„Poznámky:“;

3)

vysvětlivky k dodatku 1 se mění takto:

a)

vkládá se nová vysvětlivka (12), která zní:

„(12)

Uveďte kategorii a podkategorii motoru v souladu s článkem 4 přílohy I nařízení (EU) 2016/1628.“;

b)

vysvětlivky (20) a (21) se nahrazují tímto:

„(20)

Uveďte palivo pomocí těchto kódů:

B5

:

motorová nafta (plynový olej pro nesilniční použití)

E85

:

ethanol

ED95

:

ethanol pro dedikované vznětové motory

E10

:

benzin

NG

:

zemní plyn / biomethan

LPG

:

zkapalněný ropný plyn

O (…)

:

jiné (uveďte).

Uveďte druh subpaliva pomocí těchto kódů (pouze v případě zemního plynu / biomethanu):

U

:

palivo s univerzální použitelností – palivo s vysokou výhřevností (plyn H) a palivo s nízkou výhřevností (plyn L)

RH

:

palivo s omezenou použitelností – palivo s vysokou výhřevností (plyn H)

RL

:

palivo s omezenou použitelností – palivo s nízkou výhřevností (plyn L)

LNG

:

palivo se specifickou použitelností.

Uveďte uspořádání palivového systému pomocí těchto kódů:

L

:

pouze kapalné palivo

G

:

pouze plynné palivo

D1A

:

dual fuel typ 1A

D1B

:

dual fuel typ 1 B

D2A

:

dual fuel typ 2 A

D2B

:

dual fuel typ 2 B

D3B

:

dual fuel typ 3 B.

(21)

V souladu s deklarací výrobce podle bodu 1 přílohy I nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/654 (uveďte odkaz na uznanou normu nebo specifikaci).“;

c)

vysvětlivka (22) se zrušuje;

d)

vkládá se nová vysvětlivka (24), která zní:

„(24)

Uveďte uspořádání válců pomocí těchto kódů:

LI

:

lineární

V

:

do písmene V

O

:

protilehlé

S

:

jednoválcové

R

:

radiální

O (…)

:

jiné (upřesněte).“;

e)

vysvětlivka (29) se nahrazuje tímto:

„(29)

Uveďte pouze poslední změnu.“;

f)

vysvětlivka (31) se zrušuje;

g)

vysvětlivka (32) se zrušuje;

h)

vkládá se nová vysvětlivka (37), která zní:

„(37)

Uveďte označení typu motoru, nebo v případě typů motorů v rámci rodiny motorů uveďte typ rodiny motoru v souladu s bodem 4 části B přílohy I prováděcího nařízení Komise (EU) 2017/656.“

(1)  V případě zkoušky NRSC uveďte cyklus zaznamenaný v bodě 9.1 (tabulce 4); v případě zkoušky v neustáleném stavu uveďte cyklus zaznamenaný v bodě 10.1 (tabulce 8).

(2)  Přepište výsledky „Konečný výsledek zkoušky s DF“ z tabulky 6.

(3)  Přepište výsledky „Konečný výsledek zkoušky s DF“ z tabulky 9, nebo v odpovídajícím případě z tabulky 10.

(4)  U typu motoru nebo rodiny motorů, které jsou zkoušeny jak při cyklu NRSC, tak i nesilničním cyklu v neustáleném stavu, uveďte hodnoty emisí CO2 za teplý cyklus při cyklu NRSC uvedené v bodě 10.3.4 nebo hodnoty emisí CO2 při cyklu NRTC-LSI uvedené v bodě 10.4.4. V případě motoru zkoušeného pouze při cyklu NRSC uveďte hodnoty emisí CO2 získané při tomto cyklu, jež jsou uvedeny v bodě 9.3.3.“;


PŘÍLOHA IV

Příloha IV prováděcího nařízení (EU) 2015/504 se mění takto:

1)

bod 4.2.1.7 se nahrazuje tímto:

„4.2.1.7.

U vozidel kategorie C rovněž maximální technicky přípustná hmotnost na soustavu pásů a průměrný tlak při styku se zemí; tato informace musí být kombinována s informacemi uvedenými v bodě 4.2.1.6 a uvedena v pořadí odpředu dozadu v tomto formátu: „S-1: … kg P: …… kPa“„S-2: … kg P: …… kPa“„S-…: … kg P: …… kPa“. Každá položka musí být oddělena jednou nebo několika mezerami.“;

2)

doplňuje se nový bod 2.1.1.10, který zní:

„2.1.1.10.

U vozidel vybavených přechodným motorem definovaným v čl. 3 odst. 32 nařízení (EU) 2016/1628 se datum výroby vozidla uvádí ve formátu: „MM/RRRR“. Datum výroby vozidla se případně uvede na dodatečném samostatném povinném štítku spolu s identifikačním číslem vozidla (VIN).“;

3)

doplňuje se nový bod 5.4, který zní:

„5.4.   Zvláštní požadavky na označení motorů

Bez ohledu na bod 5.2 musí být povinné označení motoru v souladu s ustanoveními přílohy III prováděcího nařízení (EU) 2017/656, s těmito výjimkami:

a)

u motorů, jejichž typ byl schválen v souladu s nařízením (EU) č. 167/2013, se uvede číslo EU schválení typu dle tabulky 6-1 přílohy VI namísto čísla EU schválení typu dle přílohy V prováděcího nařízení (EU) 2017/656;

b)

u náhradních motorů, jejichž typ byl schválen v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2000/25/ES (*1), se uvede číslo ES schválení typu dle dodatku 1 kapitoly C přílohy II směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/37/ES (*2) namísto čísla ES schválení typu vydaného v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 97/68/ES (*3).

(*1)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/25/ES ze dne 22. května 2000 o opatřeních proti emisím plynných znečišťujících látek a znečišťujících částic z motorů používaných k pohonu zemědělských a lesnických traktorů, kterou se mění směrnice Rady 74/150/EHS (Úř. věst. L 173, 12.7.2000, s. 1)."

(*2)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/37/ES ze dne 26. května 2003 o schvalování typu zemědělských a lesnických traktorů, jejich přípojných vozidel a výměnných tažených strojů, jakož i jejich systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků a o zrušení směrnice 74/150/EHS (Úř. věst. L 171, 9.7.2003, s. 1)."

(*3)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/68/ES ze dne 16. prosince 1997 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se opatření proti emisím plynných a tuhých znečišťujících látek ze spalovacích motorů určených pro nesilniční pojízdné stroje (Úř. věst. L 59, 27.2.1998, s. 1).“"PŘÍLOHA V

Příloha V prováděcího nařízení (EU) 2015/504 se mění takto:

1)

v dodatku 2 ve vysvětlivkách k dodatku 2 se vysvětlivka (10) nahrazuje tímto:

„(10)

Uveďte pouze položky uvedené v příloze I nařízení (EU) č. 167/2013, jejichž schválení bylo uděleno v souladu s nařízením (EU) 2016/1628 nebo předpisy EHK OSN uvedenými v článku 49 nařízení (EU) č. 167/2013 (schválení EHK OSN), nebo jsou založeny na úplných zkušebních protokolech vypracovaných na základě normalizovaných kodexů OECD jako alternativa ke zkušebním protokolům vypracovaným podle nařízení (EU) č. 167/2013 a aktů v přenesené pravomoci a prováděcích aktů přijatých podle zmíněného nařízení.“;

2)

v dodatku 3 v seznamu regulačních aktů, jejichž požadavky typ vozidla splňuje, se řádky 75, 76 a 77 nahrazují tímto:

„75

EU schválení typu pro typ motoru nebo rodinu motorů pro typ zemědělského a lesnického vozidla jako konstrukční části / samostatného technického celku z hlediska emisí znečišťujících látek

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/985, příloha I

 

 

76

EU schválení typu zemědělského a lesnického vozidla vybaveného typem motoru nebo rodinou motorů z hlediska emisí znečišťujících látek

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/985, příloha I

 

 

77

Vnější emise hluku

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/985, příloha III“;

 

 

3)

dodatek 4 se mění takto:

a)

v oddíle I se položka 2.2 nahrazuje tímto:

„2.2.

Typ (11): …“;

b)

ve vysvětlivkách k dodatku 4 se doplňuje nová vysvětlivka (11), která zní:

„(11)

Uveďte označení typu motoru, nebo v případě typů motorů v rámci rodiny motorů uveďte typ rodiny motoru v souladu s bodem 4 části B přílohy I prováděcího nařízení Komise (EU) 2017/656.“;

4)

dodatek 5 se mění takto:

a)

v oddíle I se bod 2.2 nahrazuje tímto:

„2.2.

Typ (7): …“;

b)

ve vysvětlivkách k dodatku 5 se doplňuje nová vysvětlivka (7), která zní:

„(7)

Uveďte označení typu motoru, nebo v případě typů motorů v rámci rodiny motorů uveďte typ rodiny motoru v souladu s bodem 4 části B přílohy I prováděcího nařízení Komise (EU) 2017/656.“

PŘÍLOHA VI

Příloha VI prováděcího nařízení (EU) 2015/504 se mění takto:

1)

bod 2.2.3 se nahrazuje tímto:

„2.2.3.

U schválení typu systému, konstrukční části nebo samostatného technického celku se uvede číslo odpovídajícího nařízení Komise v přenesené pravomoci doplňujícího nařízení (EU) č. 167/2013: „2015/208“, „2015/68“, „1322/2014“, „2015/96“ nebo „(EU) 2018/985“.“;

2)

v bodě 4 se tabulka 6-1 mění takto:

a)

seznam I se nahrazuje tímto:

SEZNAM I – Požadavky týkající se vlivu na životní prostředí a výkonnosti pohonné jednotky

Systém nebo konstrukční část / samostatný technický celek

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU)

Alfanumerický znak

Systém: montáž motoru / rodiny motorů

2015/96

A

Systém: montáž motoru / rodiny motorů etapy V

2018/985

A1

Systém: hladina vnějšího hluku

2015/96 nebo 2018/985

B

Konstrukční část / samostatný technický celek: motor / rodina motorů

2015/96

C

Konstrukční část / samostatný technický celek: motor / rodina motorů etapy V

2018/985

C1“;

b)

sedmý řádek seznamu II se nahrazuje tímto:

„Konstrukční část / samostatný technický celek: elektromagnetická kompatibilita elektrických/elektronických montážních podskupin

2015/208

J“.


PŘÍLOHA VII

Dodatek 1 k příloze VII prováděcího nařízení (EU) 2015/504 se mění takto:

1)

v bodě 1, v textu pod nadpisem „Výsledky zkoušky hladiny (vnějšího) hluku“ se slova „Měřeno podle přílohy III nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/96“ nahrazují slovy „Měřeno v souladu s přílohou II nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/985 ve znění nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) …/… (1) (3)“;

2)

bod 2 se mění takto:

a)

první a druhá odrážka se nahrazují tímto:

„—

nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/985 ve znění nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) …/… (1) (3): ano/ne (1), nebo

nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1628 ve znění nařízení (Komise v přenesené pravomoci) (1) (Evropského parlamentu a Rady) (1) (4) (EU) …/…: ano/ne (1), nebo“;

b)

poslední odrážka se zrušuje;

3)

body 2.1 a 2.2 se nahrazují tímto:

„2.1.

NRSC (2): … / ESC / WHSC (1) konečné výsledky zkoušek (včetně faktoru zhoršení) (6):

Varianta/verze…

CO

… g/kWh

… g/kWh

… g/kWh

HC

… g/kWh

… g/kWh

… g/kWh

NOx

… g/kWh

… g/kWh

… g/kWh

HC + NOx

… g/kWh

… g/kWh

… g/kWh

PM

… g/kWh

… g/kWh

… g/kWh

PN

… #/kWh

… #/kWh

… #/kWh

2.2.

Nesilniční zkušební cyklus v neustáleném stavu (7): … / ETC / WHTC (1) konečné výsledky zkoušek (včetně faktoru zhoršení) (8):

Varianta/verze…

CO

… g/kWh

… g/kWh

… g/kWh

HC

… g/kWh

… g/kWh

… g/kWh

NOx

… g/kWh

… g/kWh

… g/kWh

HC + NOx

… g/kWh

… g/kWh

… g/kWh

PM

… g/kWh

… g/kWh

… g/kWh

PN

… #/kWh

… #/kWh

… #/kWh“;

4)

doplňuje se nový bod 2.3, který zní:

„2.3.   CO2 (9)

Varianta/verze…

CO2

…“;

5)

vysvětlivky k dodatku 1 se mění takto:

a)

vysvětlivka (2) se nahrazuje tímto:

„(2)

U vozidel vybavených motory zkoušenými dle nesilničního zkušebního cyklu v ustáleném stavu uveďte zkušební cyklus v souladu s bodem 9.1 (tabulkou 4), jenž je součástí vzoru jednotného formátu zkušebního protokolu uvedeného v dodatku 1 k příloze VI prováděcího nařízení (EU) 2017/656.“;

b)

vysvětlivka (4) se nahrazuje tímto:

„(4)

Uveďte pouze poslední změnu.“;

c)

vysvětlivka (6) se nahrazuje tímto:

„(6)

Pro každý typ motoru montovaný na každou variantu/verzi uveďte:

a)

u motorů zkoušených dle nesilničního zkušebního cyklu v ustáleném stavu přepište výsledky „Konečný výsledek zkoušky s DF“ z tabulky 6, jež je součástí vzoru jednotného formátu zkušebního protokolu uvedeného v dodatku 1 k příloze VI prováděcího nařízení (EU) 2017/656;

b)

u motorů zkoušených při zkušebních cyklech pro těžká vozidla uveďte konečné výsledky zkoušek (včetně faktoru zhoršení) dle zkoušky ESC/WHSC v souladu s nařízením (ES) č. 595/2009.“;

d)

doplňují se nové vysvětlivky (7) až (9), které znějí:

„(7)

U vozidel vybavených motory zkoušenými dle nesilničního zkušebního cyklu v neustáleném stavu uveďte zkušební cyklus v souladu s bodem 10.1 (tabulkou 8), jenž je součástí vzoru jednotného formátu zkušebního protokolu uvedeného v dodatku 1 k příloze VI prováděcího nařízení (EU) 2017/656.

(8)

Pro každý typ motoru montovaný na každou variantu/verzi uveďte:

a)

u motorů zkoušených dle nesilničního zkušebního cyklu v neustáleném stavu přepište výsledky „Konečný výsledek zkoušky s DF“ z tabulky 9, nebo v odpovídajícím případě z tabulky 10, jež je součástí vzoru jednotného formátu zkušebního protokolu uvedeného v dodatku 1 k příloze VI prováděcího nařízení (EU) 2017/656;

b)

u motorů zkoušených při zkušebních cyklech pro těžká vozidla uveďte konečné výsledky zkoušek (včetně faktoru zhoršení) dle zkoušky ESC/WHSC v souladu s nařízením (ES) č. 595/2009.

(9)

Pro každý typ motoru montovaný na každou variantu/verzi uveďte:

a)

u typu motoru nebo rodiny motorů, které jsou zkoušeny jak při cyklu NRSC, tak i nesilničním cyklu v neustáleném stavu, přepište v příslušném případě tyto hodnoty, jež jsou součástí vzoru jednotného formátu zkušebního protokolu uvedeného v dodatku 1 k příloze VI prováděcího nařízení (EU) 2017/656: hodnoty emisí CO2 za teplý cyklus při cyklu NRTC uvedené v bodě 10.3.4, hodnoty emisí CO2 při cyklu NRTC-LSI uvedené v bodě 10.4.4, nebo v případě motoru zkoušeného pouze při cyklu NRSC hodnoty emisí CO2 získané při tomto cyklu, jež jsou uvedeny v bodě 9.3.3;

b)

u motorů zkoušených při zkušebních cyklech pro těžká vozidla výsledky emisí CO2 dle zkoušky ESC/WHSC nebo ETC/WHTC v souladu s nařízením (ES) č. 595/2009.“


PŘÍLOHA VIII

Příloha VIII prováděcího nařízení (EU) 2015/504 se mění takto:

1)

bod 3.2 se mění takto:

a)

první pododstavec se nahrazuje tímto:

„Zkušební protokoly vydané podle směrnice 2003/37/ES, nařízení (EU) 2016/1628, nařízení (ES) č. 595/2009, směrnice 2007/46/ES nebo mezinárodních předpisů uvedených v kapitole XIII nařízení (EU) č. 167/2013 a v souvisejících aktech v přenesené pravomoci a prováděcích aktech přijatých podle uvedeného nařízení se přijímají pro účely schválení typu podle nařízení (EU) č. 167/2013 u těchto konstrukčních částí a samostatných technických celků podle podmínek uvedených v tabulce 8-1:“;

b)

v tabulce 8-1 se první a druhý řádek nahrazují tímto:

„Konstrukční část / samostatný technický celek: motor / rodina motorů

Zkušební protokol podle směrnice 2000/25/ES ve znění směrnice Komise 2014/43/EU,

zkušební protokol podle nařízení (EU) 2016/1628 a

zkušební protokol podle nařízení (ES) č. 595/2009

Konstrukční část / samostatný technický celek: elektromagnetická kompatibilita elektrických/elektronických montážních podskupin

Zkušební protokol podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/64/ES (*1), pokud bylo zkušební zařízení aktualizováno z hlediska:

širokopásmových a úzkopásmových elektromagnetických emisí vyzařovaných vozidly,

širokopásmových a úzkopásmových elektromagnetických emisí vyzařovaných elektronickými montážními podskupinami.

Měřicí zařízení a zkušební místo musí splňovat podmínky uvedené v publikaci č. 16-1 řady Mezinárodního výboru pro vysokofrekvenční rušení (CISPR):

širokopásmové a úzkopásmové elektromagnetické emise vyzařované vozidly,

kalibraci antény lze provést metodou popsanou v publikaci CISPR č. 12, vydání 6, příloha C, a

zkušební protokol podle předpisu EHK OSN č. 10, série změn 04, oprava 1 revize 4, dodatek 1 k sérii změn 04 (Úř. věst. L 254, 20.9.2012, s. 1).

2)

doplňuje se nový bod 3.5, který zní:

„3.5.   Zkušební protokol pro motory

Zkušební protokoly pro motory musí být vyhotoveny podle jednotného formátu zkušebního protokolu stanoveného v příloze VI prováděcího nařízení (EU) 2017/656.“


(*1)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/64/ES ze dne 13. července 2009 o potlačení vysokofrekvenčního rušení kolových zemědělských a lesnických traktorů (elektromagnetická kompatibilita) (Úř. věst. L 216, 20.8.2009, s. 1).“;