16.7.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 179/30


NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2018/975

ze dne 4. července 2018,

kterým se stanoví opatření pro řízení, zachování a kontrolu rybolovu použitelná v oblasti úmluvy Regionální organizace pro řízení rybolovu v jižním Tichomoří

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 43 odst. 2 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru (1),

v souladu s řádným legislativním postupem (2),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Cílem společné rybářské politiky, jak je stanovena v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/2013 (3), je zajistit takové využívání biologických mořských zdrojů, které přispívá k dlouhodobé environmentální, hospodářské a sociální udržitelnosti.

(2)

Rozhodnutím Rady 98/392/ES (4) Unie schválila Úmluvu Organizace spojených národů o mořském právu, která obsahuje zásady a pravidla pro zachování a řízení živých mořských zdrojů. V rámci širších mezinárodních závazků se Unie podílí na úsilí o zachování populací ryb v mezinárodních vodách.

(3)

Podle rozhodnutí Rady 2012/130/EU (5) je Unie smluvní stranou Úmluvy o zachování a řízení rybolovných zdrojů v oblasti volného moře jižního Tichého oceánu (dále jen „úmluva“), kterou byla od 26. července 2010 zřízena Regionální organizace pro řízení rybolovu v jižním Tichomoří (South Pacific Regional Fisheries Management Organisation, dále jen „SPRFMO“ či „organizace SPRFMO“).

(4)

V rámci SPRFMO zodpovídá Komise Regionální organizace pro řízení rybolovu v jižním Tichomoří (dále jen „komise SPRFMO“) za přijímání opatření, jež mají zajistit dlouhodobé zachování a udržitelné využívání rybolovných zdrojů uplatňováním přístupů k řízení rybolovu založených na předběžné opatrnosti a ekosystémech, a tím chránit mořské ekosystémy, v nichž se tyto zdroje vyskytují. Tato opatření se mohou stát pro Unii závazná.

(5)

Je nezbytné zajistit, aby opatření pro zachování a řízení rybolovu přijatá organizací SPRFMO (dále jen „opatření SPRFMO pro zachování a řízení rybolovu“) byla plně provedena v právu Unie, a byla tudíž jednotně a účinně prováděna v rámci Unie.

(6)

SPRFMO je oprávněna přijímat opatření pro zachování a řízení rybolovu ve své působnosti, která jsou závazná pro smluvní strany úmluvy (dále jen „smluvní strany“). Tato opatření jsou především určena smluvním stranám a stanoví povinnosti pro provozovatele, jako jsou velitelé plavidla.

(7)

Toto nařízení by se nemělo vztahovat na rybolovná práva, o nichž rozhodla SPRFMO, jelikož tato rybolovná práva se přidělují v rámci ročního nařízení o rybolovných právech přijímaného podle čl. 43 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie (dále jen „Smlouva o fungování EU“).

(8)

Při uplatňování opatření SPRFMO pro zachování a řízení rybolovu by Unie a členské státy měly usilovat o podporu používání takových lovných zařízení a způsobů rybolovu, které jsou selektivní a mají menší dopad na životní prostředí.

(9)

Za účelem rychlého promítnutí budoucích závazných změn opatření SPRFMO pro zachování a řízení rybolovu do práva Unie v souvislosti se změnami příloh a relevantních článků tohoto nařízení by na Komisi měla být přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování EU. Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů (6). Pro zajištění rovné účasti na vypracovávání aktů v přenesené pravomoci obdrží Evropský parlament a Rada veškeré dokumenty současně s odborníky z členských států a jejich odborníci mají automaticky přístup na zasedání skupin odborníků Komise, jež se věnují přípravě aktů v přenesené pravomoci.

(10)

Za účelem zajištění souladu s pravidly společné rybářské politiky byly přijaty právní předpisy Unie pro zavedení systému kontroly, inspekce a vynucování, které zahrnují boj proti nezákonnému, nehlášenému a neregulovanému rybolovu.

(11)

Aby bylo zajištěno dodržování všech pravidel společné rybářské politiky, nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 (7) zavádí zejména režim Unie pro kontrolu, inspekci a vynucování na základě globálního a integrovaného přístupu a prováděcí nařízení Komise (EU) č. 404/2011 (8) stanoví podrobná pravidla k provedení nařízení (ES) č. 1224/2009. Nařízení Rady (ES) č. 1005/2008 (9) zavádí systém Společenství pro předcházení, potírání a odstranění nezákonného, nehlášeného a neregulovaného rybolovu. Kromě toho nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2403 (10) stanoví pravidla pro vydávání a správu oprávnění k rybolovu pro rybářská plavidla Unie provozující rybolovné operace ve vodách pod záštitou regionální organizace pro řízení rybolovu, jejíž je Unie smluvní stranou. Tato nařízení již provádějí řadu ustanovení obsažených v opatřeních SPRFMO pro zachování a řízení rybolovu. Proto není nutné tato ustanovení zahrnovat do tohoto nařízení.

(12)

V čl. 15 odst. 1 nařízení (EU) č. 1380/2013 byla zavedena povinnost vykládky, která se použije ode dne 1. ledna 2015 na drobný pelagický rybolov a pelagický rybolov velkých druhů, komerční rybolov a rybolov lososa obecného v Baltském moři. Podle čl. 15 odst. 2 uvedeného nařízení však povinností vykládky nejsou dotčeny mezinárodní závazky Unie, jako například závazky vyplývající z opatření SPRFMO pro zachování a řízení rybolovu,

PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:

HLAVA I

OBECNÁ USTANOVENÍ

Článek 1

Předmět

Tímto nařízením se stanovují opatření pro řízení, zachování a kontrolu týkající se rybolovu tažných populací ryb v oblasti Úmluvy o zachování a řízení rybolovných zdrojů v oblasti volného moře jižního Tichého oceánu.

Článek 2

Oblast působnosti

Toto nařízení se vztahuje na:

a)

rybářská plavidla Unie působící v oblasti úmluvy;

b)

rybářská plavidla Unie provádějící překládku produktů rybolovu odlovených v oblasti úmluvy;

c)

rybářská plavidla třetích zemí, která požádala o povolení přístupu do přístavů Unie nebo která jsou předmětem inspekce v přístavech Unie a která mají na palubě produkty rybolovu odlovené v oblasti úmluvy.

Článek 3

Vztah k jiným aktům Unie

Pokud není v tomto nařízení výslovně stanoveno jinak, použije se toto nařízení, aniž jsou dotčena nařízení (ES) č. 1005/2008, (ES) č. 1224/2009 a (EU) 2017/2403.

Článek 4

Definice

Pro účely tohoto nařízení se rozumí:

1)

„oblastí úmluvy“ zeměpisná oblast vymezená v článku 5 Úmluvy o zachování a řízení rybolovných zdrojů v oblasti volného moře jižního Tichého oceánu;

2)

„rybářským plavidlem“ plavidlo o jakékoli velikosti používané nebo určené pro účely obchodního využívání rybolovných zdrojů, včetně podpůrných plavidel, plavidel na zpracování ryb a plavidel podílejících se na překládkách, jakož i dopravních plavidel vybavených pro přepravu produktů rybolovu s výjimkou kontejnerových lodí;

3)

„rybářským plavidlem Unie“ rybářské plavidlo plující pod vlajkou členského státu a zapsané v Unii;

4)

„rybolovnými zdroji v rámci SPRFMO“ veškeré biologické mořské zdroje v oblasti úmluvy s výjimkou:

a)

přisedlých druhů, pokud podléhají národní jurisdikci pobřežních států podle čl. 77 odst. 4 Úmluvy OSN o mořském právu ze dne 10. prosince 1982 (dále jen „úmluva o mořském právu“);

b)

vysoce stěhovavých druhů uvedených v příloze I úmluvy o mořském právu;

c)

anadromních a katadromních druhů;

d)

mořských savců, mořských plazů a mořských ptáků;

5)

„produkty rybolovu v rámci SPRFMO“ vodní organismy nebo produkty z nich získané, jež jsou výsledkem jakékoli rybolovné činnosti v oblasti úmluvy;

6)

„rybolovnou činností“ vyhledávání ryb, nahazování, kladení, vlečení a vytahování lovného zařízení, naložení úlovku na palubu, překládka, uchovávání na palubě, zpracovávání na palubě, přemísťování a vykládka ryb a produktů rybolovu;

7)

„lovem při dně“ rybolov prováděný jakýmkoli rybářským plavidlem používajícím jakékoli lovné zařízení, které se při běžné činnosti může dostat do kontaktu s mořským dnem nebo bentickými organismy;

8)

„stopou lovu při dně“ prostorový rozsah lovu při dně v oblasti úmluvy během období od 1. ledna 2002 do 31. prosince 2006;

9)

„nezákonným, nehlášeným a neregulovaným rybolovem“ jakákoli nezákonná, nehlášená a neregulovaná rybolovná činnost ve smyslu článku 2 bodů 1 až 4 nařízení Rady (ES) č. 1005/2008;

10)

„návrhem seznamu plavidel provozujících nezákonný, nehlášený a neregulovaný rybolov sestaveným organizací SPRFMO“ výchozí seznam rybářských plavidel, o kterých se předpokládá, že se podílejí na nezákonném, nehlášeném a neregulovaném rybolovu, sestavený sekretariátem SPRFMO a předložený k posouzení výborem SPRFMO pro kontrolu dodržování předpisů a technické záležitosti;

11)

„průzkumnou rybolovnou oblastí“ rybolovná oblast, která dosud není předmětem rybolovu nebo nebyla předmětem rybolovu za použití konkrétního typu lovného zařízení nebo metody během předchozích deseti let;

12)

„velkou pelagickou vlečnou sítí“ tenatová nebo jiná síť nebo kombinace sítí delších než 2,5 kilometrů, které jsou vlečeny na povrchu nebo ve vodě, tak aby se do nich ryby zachytily, zamotaly nebo aby v nich uvízly.

13)

„hlubinnými tenatovými sítěmi“ (například třístěné tenatové sítě, pevné sítě, ukotvené sítě) vlasce jednoduchých, dvojitých nebo trojitých síťových stěn, umístěné kolmo na dně nebo blízko něj, do nichž se ryby zachytávají za žábry, zamotávají nebo v nichž uvíznou. Hlubinné tenatové sítě se skládají z jednoduchých nebo méně často z dvojitých nebo trojitých sítí umístěných společně na stejných lanových rámech. V rámci jednoho rybolovného zařízení lze kombinovat několik druhů sítí. Tyto sítě lze používat samostatně, nebo ve větších množstvích, kdy jsou umístěny v řadě („flotily“ sítí), což je obvyklejší. Rybolovné zařízení se může nastavit, ukotvit na dno plavidla nebo nechat unášet, a to volně, nebo ve spojení s plavidlem;

14)

„spolupracující nesmluvní stranou úmluvy“ stát nebo rybářský subjekt, který není smluvní stranou úmluvy, ale zavázal se plně spolupracovat při provádění opatření SPRFMO pro zachování a řízení rybolovu;

15)

„evidencí plavidel vedenou organizací SPRFMO“ seznam rybářských plavidel oprávněných lovit v oblasti úmluvy na základě oznámení od smluvních stran a spolupracujících nesmluvních stran úmluvy, který vede sekretariát SPRFMO;

16)

„překládkou“ vykládka všech nebo některých produktů rybolovu, které se nacházejí na palubě jednoho rybářského plavidla, na jiné rybářské plavidlo;

17)

„ostatními ohroženými druhy“ druhy uvedené v příloze XIII;

18)

„citlivým mořským ekosystémem“ jakýkoli mořský ekosystém, jehož celistvost (tj. struktura nebo funkce) je podle nejlepších dostupných vědeckých poznatků a s ohledem na zásadu předběžné opatrnosti ohrožena závažnými nepříznivými dopady vyvolanými fyzickým kontaktem se zařízením pro lov při dně při běžném provádění rybolovných činností; k těmto ekosystémům patří útesy, podmořské hory, hydrotermální průduchy, studenovodní korály a kolonie mořských hub.

HLAVA II

OPATŘENÍ PRO ŘÍZENÍ, ZACHOVÁNÍ A KONTROLU RYBOLOVU TÝKAJÍCÍ SE NĚKTERÝCH DRUHŮ

KAPITOLA I

Kranas Murphyho ( Trachurus murphyi )

Článek 5

Informace o vyčerpání kvóty kranase Murphyho

Členské státy Komisi neprodleně oznámí datum ukončení rybolovu kranase Murphyho poté, co jeho odlov dosáhl 100 % svého limitu. Komise bezodkladně předá tuto informaci sekretariátu SPRFMO.

Článek 6

Účast pozorovatelů na rybolovu kranase Murphyho

Členské státy zajistí, aby se nejméně 10 % výjezdů rybářských plavidel plujících pod jejich vlajkou účastnil příslušný vědecký pozorovatel. U rybářských plavidel podnikajících nejvýše dva výjezdy za rok se 10 % podíl výjezdů s pozorovatelem vypočítá v případě plavidel s vlečnými sítěmi na základě počtu dnů aktivního rybolovu a v případě plavidel s košelkovými nevody na základě počtu nakladení sítí.

Článek 7

Předávání údajů týkajících se kranase Murphyho

1.   V souladu s článkem 33 nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 oznámí členské státy Komisi do patnáctého dne každého měsíce údaje o úlovcích kranase Murphyho. Komise předá tyto údaje do dvacátého dne každého měsíce sekretariátu SPRFMO.

2.   Kromě údajů podle odstavce 1 oznámí členské státy Komisi rovněž tyto údaje ohledně lovu kranase Murphyho:

a)

do patnáctého dne každého měsíce předají seznam svých rybářských plavidel, jež se v předchozím měsíci podílela na překládce. Komise předá tyto údaje do dvacátého dne každého měsíce sekretariátu SPRFMO.

b)

nejpozději 45 dnů před zasedáním vědeckého výboru SPRFMO předloží výroční vědeckou zprávu za předchozí rok. Komise předá tyto informace sekretariátu SPRFMO nejpozději 30 dnů před zasedáním vědeckého výboru SPRFMO.

Článek 8

Přidělování rybolovných práv na kranase Murphyho

V souladu s článkem 17 nařízení (EU) č. 1380/2013 členské státy při přidělování rybolovných práv na populace kranase Murphyho, které mají k dispozici, uplatňují transparentní a objektivní kritéria, včetně kritérií environmentální, sociální a ekonomické povahy, a snaží se rovněž spravedlivě rozdělit vnitrostátní kvóty mezi různé části loďstva a poskytovat pobídky rybářským plavidlům Unie, jež používají selektivní lovná zařízení nebo rybolovné postupy s menším dopadem na životní prostředí.

KAPITOLA II

Mořští ptáci

Článek 9

Opatření ke zmírnění rizik pro mořské ptáky týkající se plavidel používajících dlouhé lovné šňůry

1.   Opatření ke zmírnění rizik pro mořské ptáky stanovená v tomto článku se vztahují na veškerá rybářská plavidla Unie používající dlouhé lovné šňůry.

2.   Veškerá rybářská plavidla Unie používající dlouhé lovné šňůry pro lov při dně musí používat zatížení šňůr a šňůry na plašení ptáků (šňůry tori).

3.   Rybářská plavidla Unie nesmí nastražovat dlouhé lovné šňůry za tmy.

4.   Zatížení šňůr musí být opatřeno zařízením podle přílohy I.

5.   Šňůry na plašení ptáků se musí používat podle přílohy II.

6.   Rybářská plavidla Unie nesmí při nahazování a vytahování lovných zařízení vyhazovat vnitřnosti. Pokud toto pravidlo není možné dodržet a pokud je z důvodu provozní bezpečnosti nutné zbavit se biologického odpadu musí plavidla shromažďovat odpad vždy po dobu nejméně dvou hodin.

Článek 10

Opatření ke zmírnění rizik pro mořské ptáky týkající se plavidel používajících vlečné sítě

1.   Opatření ke zmírnění rizik pro mořské ptáky stanovená v tomto článku se vztahují na veškerá rybářská plavidla Unie používající vlečná lovná zařízení.

2.   Během rybolovu musí rybářská plavidla Unie používat dvě šňůry na plašení ptáků nebo – pokud šňůry na plašení ptáků nelze z provozních důvodů účinně používat – jiné zařízení pro odrazování ptáků.

3.   Zařízení pro odrazování ptáků se musí používat podle přílohy III.

4.   Rybářská plavidla Unie při nahazování a vytahování lovných zařízení pokud možno nevyhazují vnitřnosti.

5.   Je-li to možné a vhodné, zpracovávají rybářská plavidla Unie vnitřnosti na rybí moučku a veškerý odpad musí uchovávat, přičemž je povoleno vypouštět pouze tekutý odpad. Není-li to možné ani vhodné, rybářská plavidla shromažďují odpad vždy po dobu nejméně dvou hodin.

6.   Po každé rybolovné činnosti se sítě pokud možno vyčistí, přičemž se musí odstranit ryby a bentický materiál, jež se do sítí zamotaly, aby při nahazování lovného zařízení nedocházelo k interakcím s ptáky.

7.   Dobu, po kterou je během nahazování síť na hladině, je nutno minimalizovat řádnou údržbou vrátků a správnou organizací činností na palubě.

Článek 11

Předávání údajů týkajících se mořských ptáků

Ve své výroční vědecké zprávě uvedené v čl. 7 odst. 2 písm. b), členské státy uvedou:

a)

opatření ke zmírnění rizik pro mořské ptáky použitá každým z rybářských plavidel plujících pod jejich vlajkou a provádějících rybolov v oblasti úmluvy;

b)

míru účasti pozorovatelů zaměřené na zaznamenávání údajů o vedlejším úlovku v podobě mořských ptáků.

c)

veškeré údaje o interakcích s mořskými ptáky.

HLAVA III

OPATŘENÍ PRO ŘÍZENÍ, ZACHOVÁNÍ A KONTROLU RYBOLOVU TÝKAJÍCÍ SE NĚKTERÝCH METOD RYBOLOVU

KAPITOLA I

Lov při dně

Článek 12

Oprávnění k lovu při dně

1.   Členské státy neudělí oprávnění rybářským plavidlům plujícím pod jejich vlajkou k provádění rybolovu při dně bez předchozího oprávnění SPRFMO.

2.   Členské státy, jejichž plavidla se hodlají zapojit do lovu při dně v oblasti úmluvy, předloží Komisi příslušnou žádost o oprávnění nejpozději 45 dnů před zasedáním vědeckého výboru SPRFMO, na kterém má být tato žádost posouzena. Komise předá žádost sekretariátu SPRFMO nejpozději 30 dnů před zasedáním vědeckého výboru SPRFMO. Žádost musí obsahovat tyto údaje:

a)

stopa lovu při dně, určená na základě záznamů o úlovcích z lovu při dně nebo o intenzitě rybolovu v oblasti úmluvy za období od 1. ledna 2002 do 31. prosince 2006 vypracovaných dotyčným členským státem;

b)

průměrná roční úroveň úlovků za období od 1. ledna 2002 do 31. prosince 2006;

c)

posouzení dopadů lovu při dně;

d)

vyhodnocení, zda navrhované činnosti podporují udržitelné řízení cílových druhů a necílových druhů odlovených jako vedlejší úlovek a zároveň chrání mořské ekosystémy, v nichž se tyto zdroje vyskytují, mimo jiné také například tím, že brání závažným nepříznivým dopadům na citlivé mořské ekosystémy.

3.   Posouzení dopadů podle odst. 2 písm. c) se provádí v souladu s mezinárodními pokyny pro řízení lovu hlubinných druhů na volném moři vydanými Organizací pro výživu a zemědělství v roce 2009 („pokyny FAO pro řízení lovu hlubinných druhů“) a musí zohlednit normu SPRFMO týkající se posouzení dopadů lovu při dně a také oblasti, o nichž je známo, že se v nich vyskytují citlivé mořské ekosystémy, nebo v nichž by se citlivé mořské ekosystémy pravděpodobně vyskytovat mohly.

4.   Komise informuje příslušný členský stát o rozhodnutí SPRFMO ohledně oprávnění k lovu při dně v oblasti úmluvy, za jehož účelem bylo dané posouzení dopadů provedeno, včetně případných souvisejících podmínek a příslušných opatření, která mají zabránit závažným nepříznivým dopadům na citlivé mořské ekosystémy.

5.   Členské státy zajistí, aby se posouzení dopadů uvedená v odst. 2 písm. c) aktualizovala při každé podstatné změně v rybolovné oblasti, která bude mít pravděpodobně dopad na citlivé mořské ekosystémy, a poskytnou Komisi příslušné informace, jakmile budou k dispozici. Komise tyto informace předá sekretariátu SPRFMO.

Článek 13

Lov při dně mimo příslušnou stopu pro lov při dně nebo nad rámec úrovní úlovku stanovených pro dané referenční období

1.   Členské státy neudělí oprávnění rybářským plavidlům plujícím pod jejich vlajkou k provádění rybolovu při dně mimo uvedenou oblast pro lov při dně nebo nad rámec odlovů pro referenční období bez předchozího oprávnění SPRFMO.

2.   Členské státy, jejichž plavidla hodlají provozovat rybolov mimo stopu lovu při dně nebo překročit průměrnou roční úroveň úlovku uvedenou v čl. 12 odst. 2 písm. b), předají Komisi žádost o oprávnění nejpozději 80 dní před výročním zasedáním vědeckého výboru SPRFMO, na kterém má být žádost posouzena. Komise předá žádost sekretariátu SPRFMO nejpozději 60 dnů před zasedáním vědeckého výboru SPRFMO. Žádost musí obsahovat tyto údaje:

a)

posouzení dopadů lovu při dně;

b)

vyhodnocení, zda navrhované činnosti podporují udržitelné řízení cílových druhů a necílových druhů odlovených jako vedlejší úlovek a zároveň chrání mořské ekosystémy, v nichž se tyto zdroje vyskytují, mimo jiné i tím, že brání závažným nepříznivým dopadům na citlivé mořské ekosystémy.

3.   Posouzení dopadů uvedené v odst. 2 písm. a) se provádí v souladu s pokyny FAO pro řízení lovu hlubinných druhů a musí brát v úvahu normu SPRFMO pro posouzení dopadů lovu při dně a také oblasti, o nichž je známo, že se v nich vyskytují citlivé mořské ekosystémy, nebo v nichž by se citlivé mořské ekosystémy pravděpodobně vyskytovat mohly.

4.   Komise informuje příslušný členský stát o rozhodnutí SPRFMO ohledně oprávnění k lovu při dně v oblasti úmluvy, za jehož účelem bylo dané posouzení dopadů provedeno, včetně případných souvisejících podmínek a příslušných opatření, která mají zabránit závažným nepříznivým dopadům na citlivé mořské ekosystémy.

5.   Členské státy zajistí, aby se posouzení dopadů uvedená v odst. 2 písm. a) aktualizovala při každé změně v rybolovné oblasti, která bude mít pravděpodobně dopad na citlivé mořské ekosystémy, a poskytnou Komisi příslušné informace, jakmile budou k dispozici. Komise tyto informace předá sekretariátu SPRFMO.

Článek 14

Citlivé mořské ekosystémy v rámci lovu při dně

1.   Dokud vědecký výbor SPRFMO nevypracuje pokyny ohledně limitních hodnot, členské státy stanoví pro rybářská plavidla plující pod jejich vlajkou limitní hodnoty pro míru kontaktů s citlivými mořskými ekosystémy s přihlédnutím k odstavci 68 pokynů FAO pro řízení lovu hlubinných druhů.

2.   Členské státy musí požadovat, aby rybářská plavidla plující pod jejich vlajkou ukončila lov při dně pět námořních mil od každé lokality v oblasti úmluvy, kde míra kontaktů s citlivými mořskými ekosystémy překročí limitní hodnoty stanovené podle odstavce 1 tohoto článku. Členské státy oznamují kontakty s citlivými mořskými ekosystémy Komisi podle pokynů uvedených v příloze IV. Komise tyto informace neprodleně předá sekretariátu SPRFMO.

Článek 15

Míra účasti pozorovatelů na lovu při dně

Členské státy zajistí 100 % účast pozorovatelů na rybářských plavidlech plujících pod jejich vlajkou zapojených do lovu při dně za použití vlečných sítí a alespoň 10 % účast pozorovatelů na rybářských plavidlech používajících jiné zařízení pro lov při dně.

Článek 16

Předávání údajů o lovu při dně

1.   V souladu s článkem 33 nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 oznámí členské státy do patnáctého dne každého měsíce Komisi údaje o úlovcích druhů žijících u dna za předchozí měsíc.

2.   Do patnáctého dne každého měsíce předloží členské státy Komisi seznam rybářských plavidel plujících pod jejich vlajkou a provádějících aktivní rybolov a rybářských plavidel plujících pod jejich vlajkou a podílejících se na překládkách. Komise předá tyto informace sekretariátu SPRFMO do pěti dnů od jejich obdržení.

3.   Členské státy zakáží rybářským plavidlům plujícím pod jejich vlajkou provádět lov při dně, pokud nebyly poskytnuty minimální požadované údaje týkající se identifikace rybářských plavidel uvedené v příloze V.

KAPITOLA II

Průzkumné rybolovné oblasti

Článek 17

Oprávnění k rybolovu v průzkumných rybolovných oblastech

1.   Členské státy, které hodlají rybářskému plavidlu plujícímu pod jejich vlajkou udělit oprávnění k rybolovu v průzkumné rybolovné oblasti, předloží Komisi nejpozději 80 dnů před zasedáním vědeckého výboru SPRFMO:

a)

žádost o udělení oprávnění uvádějící informace podle přílohy V;

b)

plán rybolovné činnosti podle přílohy VI včetně závazku dodržovat plán sběru údajů SPRFMO uvedený v čl. 18 odst. 3, 4 a 5.

2.   Nejpozději 60 dnů před zasedáním vědeckého výboru SPRFMO předá Komise žádost o udělení oprávnění komisi SPRFMO a plán rybolovné činnosti vědeckému výboru SPRFMO.

3.   Komise informuje dotčené členské státy o rozhodnutí SPRFMO ohledně oprávnění k rybolovu v průzkumné rybolovné oblasti.

Článek 18

Průzkumné rybolovné oblasti

1.   Členské státy neudělí oprávnění k rybolovu v průzkumné rybolovné oblasti rybářským plavidlům plujícím pod jejich vlajkou bez předchozího oprávnění uděleného organizací SPRFMO.

2.   Členské státy zajistí, aby každé rybářské plavidlo plující pod jejich vlajkou provádělo rybolov v průzkumné rybolovné oblasti pouze v souladu s plánem rybolovné činnosti schváleným organizací SPRFMO.

3.   Členské státy zajistí, aby údaje požadované plánem sběru údajů vypracovaným organizací SPRFMO byly poskytnuty Komisi, jež je předá sekretariátu SPRFMO.

4.   Rybářským plavidlům Unie, která mají oprávnění účastnit se rybolovu v průzkumných rybolovných oblastech, se zakazuje pokračovat v rybolovu v příslušné průzkumné rybolovné oblasti, ledaže byly sekretariátu SPRFMO předloženy za poslední období, ve kterém došlo k rybolovu, údaje stanovené v plánu sběru údajů vypracovaném organizací SPRFMO a vědecký výbor SPRFMO měl možnost tyto údaje přezkoumat.

5.   Členské státy, jejichž rybářská plavidla se účastní rybolovu v průzkumných rybolovných oblastech, zajistí, aby na každém rybářském plavidle plujícím pod jejich vlajkou byl přítomen takový počet nezávislých pozorovatelů, který je potřebný pro sběr údajů v souladu s plánem sběru údajů vypracovaným organizací SPRFMO.

Článek 19

Nahrazení rybářského plavidla v průzkumných rybolovných oblastech

1.   Bez ohledu na články 17 a 18 mohou členské státy udělit oprávnění k rybolovu v průzkumné rybolovné oblasti plavidlu plujícímu pod jejich vlajkou, které není identifikováno v plánu rybolovné činnosti, pokud rybářskému plavidlu Unie, které v plánu rybolovné činnosti identifikováno je, brání v rybolovu oprávněné provozní důvody nebo vyšší moc. Za těchto okolností dotčený členský stát neprodleně uvědomí Komisi a poskytne:

a)

veškeré údaje o náhradním plavidle, které hodlá použít;

b)

úplný výčet důvodů nahrazení a veškeré relevantní podpůrné doklady;

c)

specifikace a úplný popis typů rybolovného zařízení, které má náhradní plavidlo používat.

2.   Komise tyto informace bezodkladně předá sekretariátu SPRFMO.

KAPITOLA III

Velké pelagické vlečné sítě, hlubinné a jiné tenatové sítě

Článek 20

Velké pelagické vlečné sítě a hlubinné tenatové sítě

Používání velkých pelagických vlečných sítí a všech hlubinných tenatových sítí je v celé oblasti úmluvy zakázáno.

Článek 21

Tenatové sítě

Členské státy, jejichž plavidla hodlají proplout oblastí úmluvy s tenatovými sítěmi na palubě, musejí:

a)

o tom nejpozději 36 hodin před vstupem plavidla do oblasti úmluvy uvědomit sekretariát SPRFMO a sdělit mu rovněž datum očekávaného vstupu do dané oblasti a jejího opuštění a délku tenatové sítě převážené na palubě;

b)

zajistit, aby plavidla plující pod jejich vlajkou byla vybavena systémem sledování plavidel (VMS), který v době pobytu v oblasti úmluvy udává polohu plavidla každé dvě hodiny;

c)

předložit hlášení o poloze plavidla poskytované systémem VMS sekretariátu SPRFMO do 30 dní od opuštění oblasti úmluvy; a

d)

pokud dojde k náhodné ztrátě tenatových sítí nebo jejich spadnutí z paluby, nahlásit sekretariátu SPRFMO co nejdříve, nejpozději však do 48 hodin od ztráty rybolovného zařízení nebo jeho spadnutí z paluby, datum, čas, polohu a délku ztracených tenatových sítí (v metrech).

HLAVA IV

SPOLEČNÁ KONTROLNÍ OPATŘENÍ

KAPITOLA I

Oprávnění

Článek 22

Evidence plavidel vedená organizací SPRFMO

1.   Do 15. listopadu každého roku předloží členské státy Komisi seznam rybářských plavidel plujících pod jejich vlajkou a oprávněných k rybolovu v oblasti úmluvy v následujícím roce, který obsahuje informace uvedené v příloze V. Komise předá tento seznam sekretariátu SPRFMO. Při zvažování vydání oprávnění k rybolovu pro oblast úmluvy členské státy zohlední, jak daná rybářská plavidla a provozovatelé rybolovu dosud dodržovali příslušné předpisy a pravidla.

2.   Členské státy informují Komisi o rybářských plavidlech plujících pod jejich vlajkou, která jsou oprávněna k rybolovu v oblasti úmluvy, nejpozději dvacet dní před datem prvního vstupu každého takového plavidla do oblasti úmluvy. Komise předá tyto informace sekretariátu SPRFMO nejpozději patnáct dní před datem prvního vstupu plavidla do oblasti úmluvy.

3.   Členské státy zajistí, aby údaje o rybářských plavidlech plujících pod jejich vlajkou, která jsou oprávněna k rybolovu v oblasti úmluvy, byly aktuální. Jakoukoli změnu je nutno oznámit Komisi nejpozději deset dnů poté, co k ní došlo. Komise informuje sekretariát SPRFMO do pěti dnů od obdržení tohoto oznámení.

4.   V případě zrušení či vzdání se takového oprávnění nebo jakýchkoli jiných okolností, v jejichž důsledku je oprávnění neplatné, členské státy neprodleně uvědomí Komisi, aby mohla tyto informace předat sekretariátu SPRFMO do tří dnů ode dne pozbytí platnosti oprávnění.

5.   Rybářská plavidla Unie, která nejsou zanesena v evidenci plavidel vedené organizací SPRFMO, nesmějí provozovat rybolovnou činnost v oblasti úmluvy, která se týká druhů spadajících do působnosti úmluvy.

KAPITOLA II

Překládka

Článek 23

Obecná ustanovení o překládce

1.   Tato kapitola se vztahuje na překládky prováděné:

a)

v rámci oblasti úmluvy, pokud jde o rybolovné zdroje v rámci SPRFMO a další druhy ulovené společně s těmito zdroji, které byly odloveny v oblasti úmluvy;

b)

mimo oblast úmluvy, pokud jde o rybolovné zdroje v rámci SPRFMO a další druhy ulovené společně s těmito zdroji, které byly odloveny v oblasti úmluvy.

2.   Překládky na moři a v přístavu se provádějí pouze mezi plavidly zanesenými v evidenci plavidel vedené organizací SPRFMO.

3.   Na moři se překládání paliva, zařízení nebo jiných dodávek či přestupování posádky v oblasti úmluvy provádí pouze mezi plavidly zanesenými v evidenci plavidel vedené organizací SPRFMO.

4.   Překládky na moři, pokud jde o rybolovné zdroje v rámci SPRFMO a další druhy ulovené společně s těmito zdroji, které byly odloveny v oblasti úmluvy, se zakazuje provádět ve vodách Unie.

Článek 24

Oznámení o překládce kranase Murphyho a druhů žijících při dně

1.   Bez ohledu na to, kde k ní dochází, v případě překládky kranase Murphyho a druhů žijících při dně ulovených v oblasti úmluvy rybářskými plavidly Unie předají orgány příslušného členského státu vlajky současně Komisi i sekretariátu SPRFMO tyto informace:

a)

oznámení o záměru provádět překládku, ve kterém musí být uvedeno čtrnáctidenní období, ve kterém má podle plánu proběhnout překládka kranase Murphyho a druhů žijících při dně ulovených v oblasti úmluvy; toto oznámení musí být doručeno sedm dní před prvním dnem tohoto čtrnáctidenního období;

b)

oznámení o skutečné překládce, které musí být doručeno nejpozději dvanáct hodin před předpokládaným uskutečněním těchto činností.

Členské státy mohou povolit, aby provozovatel rybářského plavidla Unie předal tyto informace přímo sekretariátu SPRFMO elektronickými prostředky, pokud budou současně předloženy i Komisi.

2.   Oznámení podle odstavce 1 obsahují v souladu s přílohou VII relevantní dostupné informace, pokud jde o překládku, včetně předpokládaného data a času, předpokládaného místa, rybolovné oblasti a informací o dotyčných rybářských plavidlech Unie.

Článek 25

Sledování překládky kranase Murphyho a druhů žijících při dně

1.   Pokud je na palubě vykládajícího nebo přijímajícího rybářského plavidla Unie pozorovatel, sleduje činnosti při překládce. Pozorovatel vyplní protokol SPRFMO o překládce v souladu s přílohou VIII, jehož účelem je ověřit překládané množství a druhy produktů rybolovu, a kopii protokolu předá příslušným orgánům členského státu, pod jehož vlajkou sledované plavidlo pluje.

2.   Členský stát, pod jehož vlajkou rybářské plavidlo pluje, předloží údaje zapsané pozorovatelem do protokolu SPRFMO o překládce Komisi, a to do deseti dnů poté, co pozorovatel plavidlo opustil. Komise předá tyto informace sekretariátu SPRFMO do patnácti dnů poté, co pozorovatel plavidlo opustil.

3.   Za účelem ověření překládaných množství a druhů produktů rybolovu a zajištění toho, že může dojít k řádnému ověření, musí mít pozorovatel na palubě úplný přístup k pozorovanému rybářskému plavidlu Unie včetně posádky, zařízení, vybavení, záznamů (a to i v elektronické podobě) a prostoru pro skladování ryb.

Článek 26

Informace, které je nutno oznámit po překládce kranase Murphyho a druhů žijících při dně

1.   Členské státy, jejichž plavidla jsou zapojena do překládky, oznámí veškeré provozní údaje současně sekretariátu SPRFMO a Komisi v souladu s přílohou IX nejpozději sedm dnů po provedení překládky.

2.   Členské státy mohou povolit, aby provozovatel rybářského plavidla Unie předal informace uvedené v odstavci 1 přímo sekretariátu SPRFMO elektronickými prostředky, pokud budou současně předloženy i Komisi. Jakákoli žádost sekretariátu SPRFMO o objasnění obdržená provozovatelem rybářského plavidla Unie bude předána Komisi.

KAPITOLA III

Sběr a vykazování údajů

Článek 27

Sběr a vykazování údajů

1.   Kromě požadavků na vykazování údajů stanovených v článcích 7, 11, 14, 16, 18, 25 a 26 se na členské státy, jejichž plavidla provádějí rybolov v oblasti úmluvy, vztahuje rovněž povinnost poskytovat Komisi údaje stanovené v odstavcích 2 a 3 tohoto článku.

2.   Do 15. září každého roku oznámí členské státy, jejichž plavidla provádějí rybolov v oblasti úmluvy, Komisi živou hmotnost všech druhů nebo skupin druhů ulovených za předchozí kalendářní rok. Komise předá tyto informace sekretariátu SPRFMO do 30. září.

3.   Do 15. června každého roku oznámí členské státy, jejichž plavidla provádějí rybolov v oblasti úmluvy, Komisi údaje týkající se rybolovu za použití vlečných sítí, a to v členění podle jednotlivých zátahů; údaje o lovu při dně za použití vlečných šňůr, a to v členění podle jednotlivých nastražení; a údaje o vykládkách včetně údajů o vykládkách chladírenských lodí a údaje o překládkách. Komise předá tyto informace sekretariátu SPRFMO do 30. června.

4.   Komise může prostřednictvím prováděcích aktů stanovit podrobnější požadavky týkající se vykazování údajů uvedených v tomto článku. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 45 odst. 2.

KAPITOLA IV

Programy pozorovatelů

Článek 28

Programy pozorovatelů

1.   Členské státy, jejichž plavidla provádějí rybolov v oblasti úmluvy, zavedou programy pozorovatelů určené ke sběru údajů stanovených v příloze X.

2.   Do 15. září každého roku předloží členské státy, jejichž plavidla provádějí rybolov v oblasti úmluvy, Komisi příslušné údaje zaznamenané pozorovateli podle přílohy X za předchozí kalendářní rok. Komise předá tyto informace sekretariátu SPRFMO do 30. září.

3.   Do 15. srpna každého roku předloží členské státy, jejichž plavidla provádějí rybolov v oblasti úmluvy, výroční zprávu o provádění programu pozorovatelů v předchozím roce. Zpráva obsahuje informace o školení pozorovatelů, koncepci programu a rozsahu jeho působnosti, typu shromažďovaných údajů a případných problémech vzniklých v průběhu roku. Komise předá tyto informace sekretariátu SPRFMO do 1. září.

Článek 29

Systém sledování plavidel

1.   Zařízení pro satelitní sledování instalovaná na rybářských plavidlech Unie zajistí automatický přenos údajů ze systému VMS středisku pro sledování rybolovu členského státu vlajky, a to se zaměřovací odchylkou nižší než 100 metrů za normálních provozních podmínek družicové navigace.

2.   Členské státy zajistí, aby jejich střediska pro sledování rybolovu automaticky a systematicky oznamovala údaje ze systému VMS o plavidlech plujících pod jejich vlajkou, která se účastní rybolovu v oblasti úmluvy, sekretariátu SPRFMO nejméně jednou za hodinu a aby zařízení pro satelitní sledování instalovaná na palubě plavidel plujících pod jejich vlajkou byla schopna předávat údaje ze systému VMS alespoň každých 15 minut.

3.   Pro účely čl. 9 odst. 4 nařízení (ES) č. 1224/2009 zahrnuje oblast úmluvy pásmo 100 námořních mil mimo oblast úmluvy, v jehož rámci se použije odstavec 1 tohoto článku.

4.   Členské státy zajistí, aby u rybářských plavidel plujících pod jejich vlajkou, v případě, že je anténa zařízení pro satelitní sledování nainstalována odděleně od fyzického pouzdra, byla použita jedna společná anténa pro navigační družicový dekodér i vysílač a aby fyzické pouzdro bylo připojeno k anténě jedním nespojovaným kabelem.

KAPITOLA V

Kontrola rybářských plavidel třetích zemí v přístavech členských států

Článek 30

Kontaktní místa a určené přístavy

1.   Členský stát, který chce poskytnout přístup do svých přístavů rybářským plavidlům třetí země majícím na palubě produkty rybolovu v rámci SPRFMO a odlovené v oblasti úmluvy nebo produkty rybolovu pocházející z takových zdrojů, které předtím nebyly vyloženy nebo přeloženy v přístavu nebo na moři, určí:

a)

přístavy, do nichž rybářská plavidla třetích zemí mohou požádat o vstup podle článku 5 nařízení (ES) č. 1005/2008;

b)

kontaktní místo pro účely přijímání předběžného oznámení podle článku 6 nařízení (ES) č. 1005/2008;

c)

kontaktní místo pro účely přijímání inspekčních zpráv podle čl. 11 odst. 3 nařízení (ES) č. 1005/2008.

2.   Případné změny provedené v seznamu určených kontaktních míst a určených přístavů oznámí členské státy Komisi nejpozději 40 dní před nabytím účinnosti daných změn. Komise tyto informace předá sekretariátu SPRFMO nejpozději 30 dní před nabytím účinnosti těchto změn.

Článek 31

Předběžné oznamování

1.   Odchylně od čl. 6 odst. 1 nařízení (ES) č. 1005/2008 musí členské státy přístavů požadovat po rybářských plavidlech třetích zemí, která hodlají v jejich přístavech provést vykládku či překládku rybolovných zdrojů v rámci SPRFMO, jež dosud nebyly vyloženy ani přeloženy, aby tato plavidla nejpozději 48 hodin před předpokládaným připlutím do přístavu poskytla v souladu s přílohou XI tyto informace:

a)

identifikaci plavidla (vnější identifikační znak, jméno, vlajku, případné číslo Mezinárodní námořní organizace (IMO) a mezinárodní rádiovou volací značku (IRCS));

b)

jméno určeného přístavu, do kterého chce rybářské plavidlo vplout, a účel přistání (vykládka nebo překládka);

c)

kopii oprávnění k rybolovu nebo případně jakéhokoli jiného oprávnění, které má rybářské plavidlo k dispozici, aby mohlo nakládat s produkty rybolovu v rámci SPRFMO nebo provádět jejich překládku;

d)

předpokládané datum a čas připlutí do přístavu;

e)

odhadované množství v kilogramech každého z produktů rybolovu v rámci SPRFMO na palubě plavidla spolu s uvedením příslušných oblastí odlovu. Pokud se na palubě plavidla žádné produkty rybolovu v rámci SPRFMO nenacházejí, bude předána „nulová“ zpráva;

f)

odhadovaná množství v kilogramech každého z produktů rybolovu v rámci SPRFMO, které mají být vyloženy nebo přeloženy, spolu s uvedením příslušných oblastí odlovu;

g)

seznam členů posádky rybářského plavidla;

h)

datum začátku a datum konce rybolovného výjezdu.

2.   K informacím poskytnutým podle odstavce 1 se připojí osvědčení o úlovku potvrzené v souladu s kapitolou III nařízení (ES) č. 1005/2008 v případě, že rybářské plavidlo třetí země má na palubě produkty rybolovu v rámci SPRFMO.

3.   Členské státy přístavů mohou rovněž požádat o jakékoli doplňující informace pro určení toho, zda rybářské plavidlo neprovádí nezákonný, nehlášený a neregulovaný rybolov nebo související činnosti.

4.   Členské státy přístavů mohou stanovit delší nebo kratší oznamovací lhůtu, než jaká je uvedena v odstavci 1, a to s ohledem mimo jiné například na typ produktů rybolovu nebo na vzdálenost mezi lovišti a jejich přístavy. V takovém případě členské státy přístavů uvědomí Komisi, která tyto informace bezodkladně předá sekretariátu SPRFMO.

Článek 32

Oprávnění k vykládce nebo překládce v přístavech

Po obdržení příslušných informací podle článku 31 členský stát přístavu rozhodne, zda rybářskému plavidlu třetí země povolí, nebo zakáže vstup do svého přístavu. Pokud byl rybářskému plavidlu vstup odepřen, členský stát přístavu vyrozumí Komisi, která tyto informace neprodleně předá sekretariátu SPRFMO. Členské státy přístavu odepřou vstup rybářským plavidlům uvedeným v seznamu plavidel provozujících nezákonný, nehlášený a neregulovaný rybolov sestaveném organizací SPRFMO.

Článek 33

Inspekce v přístavu

1.   Členské státy přístavu provádějí inspekci alespoň 5 % všech vykládek a překládek souvisejících s produkty rybolovu v rámci SPRFMO, jež rybářská plavidla třetích zemí uskutečňují v jejich určených přístavech.

2.   Aniž je dotčen čl. 9 odst. 2 nařízení (ES) č. 1005/2008, provádějí členské státy přístavu inspekci rybářských plavidel třetích zemí, pokud:

a)

o to požádala jiná smluvní strana, spolupracující nesmluvní strana úmluvy nebo příslušná regionální organizace pro řízení rybolovu, aby bylo konkrétní rybářské plavidlo podrobeno inspekci, zejména pokud jsou tyto žádosti podloženy důkazy o tom, že dané rybářské plavidlo provádí nezákonný, nehlášený a neregulovaný rybolov, a existuje důvodné podezření, že je dané rybářské plavidlo do nezákonného, nehlášeného a neregulovaného rybolovu skutečně zapojeno;

b)

rybářské plavidlo neposkytlo veškeré informace požadované podle článku 31;

c)

rybářskému plavidlu byl odepřen vstup do přístavu nebo jeho využití v souladu s předpisy SPRFMO nebo jiných regionálních organizací pro řízení rybolovu.

Článek 34

Postup při inspekci

1.   Tento článek se použije společně s pravidly pro postup při inspekci stanovenými v článku 10 nařízení (ES) č. 1005/2008.

2.   Inspektoři z členských států musí mít u sebe platný doklad totožnosti. Mohou kopírovat veškeré dokumenty, které považují za relevantní.

3.   Inspekce se provádějí takovým způsobem, aby bylo rybářské plavidlo třetí země vystaveno minimálním zásahům a nepříjemnostem a aby se v co největší míře zabránilo snížení kvality úlovku.

4.   Po ukončení inspekce je veliteli plavidla dána možnost připojit ke zprávě jakékoli poznámky nebo námitky a obrátit se v souvislosti s inspekční zprávou na příslušný orgán relevantního členského státu přístavu. Šablona inspekční zprávy je uvedena v příloze XII. Kopie zprávy se předá veliteli plavidla.

5.   Do dvanácti pracovních dnů ode dne ukončení inspekce členský stát přístavu předá Komisi kopii inspekční zprávy podle čl. 10 odst. 3 a čl. 11 odst. 3 nařízení (ES) č. 1005/2008, vyplněné v souladu s přílohou XII tohoto nařízení. Komise zprávu předá sekretariátu SPRFMO do patnácti pracovních dnů ode dne ukončení inspekce.

6.   Pokud nelze inspekční zprávu předložit Komisi, aby ji do patnácti pracovních dnů předala sekretariátu SPRFMO, dotyčný členský stát přístavu oznámí Komisi v dostatečné lhůtě důvody tohoto zpoždění a datum, k němuž bude zpráva předložena, tak aby Komise mohla informovat sekretariát SPRFMO do patnácti pracovních dnů.

Článek 35

Postup v případě, že se při inspekci v přístavu zjistí důkazy o porušení opatření SPRFMO pro zachování a řízení rybolovu

1.   Pokud informace shromážděné během inspekce prokazují, že rybářské plavidlo třetí země porušilo opatření SPRFMO pro zachování a řízení rybolovu, použije se tento článek spolu s článkem 11 nařízení (ES) č. 1005/2008.

2.   Příslušné orgány členského státu přístavu předloží kopii inspekční zprávy Komisi co nejdříve, v každém případě do pěti pracovních dnů. Komise tuto zprávu neprodleně předá sekretariátu SPRFMO a kontaktnímu místu smluvní strany, pod jejíž vlajkou dotyčné plavidlo pluje, nebo spolupracující nesmluvní strany úmluvy.

3.   Opatření přijatá v případě porušení členské státy přístavů neprodleně oznámí smluvní strany, pod jejíž vlajkou dotyčné plavidlo pluje, nebo příslušnému orgánu spolupracující nesmluvní strany úmluvy a také Komisi, která tyto informace předá sekretariátu SPRFMO.

KAPITOLA VI

Prosazování

Článek 36

Údajná porušení opatření SPRFMO pro zachování a řízení rybolovu oznámená členskými státy

Veškeré doložené informace, které naznačují možné případy porušení opatření SPRFMO pro zachování a řízení rybolovu, jichž se nějaké rybářské plavidlo dopustilo během posledních dvou let v oblasti úmluvy, předloží členské státy Komisi nejpozději 145 dnů před výročním zasedáním komise SPRFMO. Komise tyto informace přezkoumá a případně předá sekretariátu SPRFMO nejpozději 120 dnů před výročním zasedáním SPRFMO.

Článek 37

Zařazení rybářského plavidla Unie do návrhu seznamu plavidel provozujících nezákonný, nehlášený a neregulovaný rybolov sestaveného organizací SPRFMO

1.   Pokud Komise obdrží oficiální oznámení o zařazení rybářského plavidla Unie do návrhu seznamu plavidel provozujících nezákonný, nehlášený a neregulovaný rybolov sestaveného organizací od sekretariátu SPRFMO, poté toto oznámení včetně podpůrných dokladů a jakýchkoli jiných doložených informací, jež obdržela od sekretariátu SPRFMO, předloží dotyčnému členskému státu vlajky k vyjádření nejpozději 45 dnů před výročním zasedáním komise SPRFMO. Komise tyto informace přezkoumá a předá sekretariátu SPRFMO nejpozději 30 dnů před jejím výročním zasedáním.

2.   Po obdržení oznámení Komise orgány členského státu vlajky informují majitele rybářského plavidla o jeho zařazení do návrhu seznamu plavidel provozujících nezákonný, nehlášený a neregulovaný rybolov sestaveného organizací SPRFMO a také o důsledcích, které z toho mohou vyplynout, pokud bude zařazení plavidla do seznamu plavidel provozujících nezákonný, nehlášený a neregulovaný rybolov sestaveného organizací SPRFMO potvrzeno.

Článek 38

Opatření týkající se rybářských plavidel zařazených na seznam plavidel provozujících nezákonný, nehlášený a neregulovaný rybolov sestaveného organizací SPRFMO

1.   Po přijetí seznamu plavidel provozujících nezákonný, nehlášený a neregulovaný rybolov sestaveného organizací SPRFMO požádá Komise členský stát vlajky, aby majitele rybářského plavidla uvedeného v seznamu plavidel provozujících nezákonný, nehlášený a neregulovaný rybolov sestaveném organizací SPRFMO informoval o jeho zařazení do seznamu a důsledcích, které z toho vyplývají.

2.   Členský stát, který má informace o změně jména nebo mezinárodní rádiové volací značky (IRCS) rybářského plavidla uvedeného na seznamu plavidel provozujících nezákonný, nehlášený a neregulovaný rybolov sestaveném organizací SPRFMO, poskytne tyto informace, jakmile to bude proveditelné, Komisi. Komise tyto informace bezodkladně předá sekretariátu SPRFMO.

Článek 39

Údajná nedodržení povinností nahlášená sekretariátem SPRFMO

1.   Obdrží-li Komise od sekretariátu SPRFMO informaci svědčící o údajném nedodržení úmluvy nebo opatření SPRFMO pro zachování a řízení rybolovu členským státem, neprodleně tuto informaci předá dotčenému členskému státu.

2.   Dotčený členský stát Komisi informuje o závěrech jakéhokoli šetření provedeného v souvislosti s tvrzeními o nedodržení povinností a případných opatřeních přijatých za účelem nápravy situace vzbuzující obavy ohledně dodržování povinností, a to nejpozději 45 dnů před výročním zasedáním komise SPRFMO. Komise tyto informace předá sekretariátu SPRFMO nejpozději 30 dnů před výročním zasedáním SPRFMO.

Článek 40

Údajná porušení opatření SPRFMO pro zachování a řízení rybolovu oznámená smluvní stranou nebo spolupracující nesmluvní stranou úmluvy

1.   Členské státy určí kontaktní místo pro účely přijímání zpráv o inspekcích v přístavu od smluvních stran a spolupracujících nesmluvních stran úmluvy.

2.   Případné změny určených kontaktních míst oznámí členské státy Komisi nejpozději 40 dní před nabytím účinnosti daných změn. Komise tyto informace předá sekretariátu SPRFMO nejpozději 30 dní před nabytím účinnosti těchto změn.

3.   Pokud kontaktní místo určené členským státem obdrží od smluvní strany nebo spolupracující nesmluvní strany úmluvy inspekční zprávu, která dokládá, že se rybářské plavidlo plující pod vlajkou dotyčného členského státu dopustilo porušení opatření SPRFMO pro zachování a řízení rybolovu, členský stát vlajky údajné porušení bezodkladně vyšetří a uvědomí Komisi o stavu vyšetřování a jakémkoli opatření k prosazení, které bylo případně přijato, aby Komise mohla informovat sekretariát SPRFMO do tří měsíců od obdržení oznámení. Pokud členský stát nemůže poskytnout Komisi zprávu o stavu vyšetřování do tří měsíců od obdržení inspekční zprávy, oznámí Komisi během této tříměsíční lhůty důvody těchto průtahů a datum, k němuž bude zpráva předložena. Informace ohledně stavu nebo průtahů ve vyšetřování Komise předá sekretariátu SPRFMO.

Článek 41

Technická porucha zařízení pro satelitní sledování

1.   V případě technické poruchy svého zařízení pro satelitní sledování musejí rybářská plavidla Unie vhodnými telekomunikačními prostředky oznámit každé čtyři hodiny středisku pro sledování rybolovu členského státu, pod jehož vlajkou plují, tyto údaje:

a)

číslo IMO;

b)

mezinárodní rádiovou volací značku (IRCS);

c)

jméno plavidla;

d)

jméno velitele plavidla;

e)

polohu (zeměpisnou šířku a délku), datum a čas (UTC);

f)

činnost (rybolov/tranzit/překládka).

2.   Členské státy zajistí, aby v případě, že technická porucha zařízení pro satelitní sledování nebyla odstraněna do 60 dní od zahájení oznamovací povinnosti podle odstavce 1, rybářská plavidla plující pod jejich vlajkou zastavila rybolov, uložila veškeré lovné zařízení a neprodleně se navrátila do přístavu za účelem opravy zařízení pro satelitní sledování.

3.   Odstavce 1 a 2 tohoto článku se použijí vedle požadavků stanovených v článku 25 nařízení (EU) č. 404/2011.

HLAVA V

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 42

Důvěrnost údajů

S údaji shromažďovanými a vyměňovanými v rámci tohoto nařízení musí být nakládáno v souladu s pravidly pro zachovávání důvěrnosti stanovenými v článcích 112 a 113 nařízení (ES) č. 1224/2009.

Článek 43

Postup provádění změn

Za účelem promítnutí změn opatření SPRFMO pro zachování a řízení rybolovu do práva Unie je Komisi svěřena pravomoc přijímat v souladu s článkem 44 akty v přenesené pravomoci, kterými se mění:

a)

přílohy tohoto nařízení;

b)

lhůty stanovené v čl. 7 odst. 1 a 2, článku 11, čl. 12 odst. 2, čl. 13 odst. 2, čl. 16 odst. 1 a 2, čl. 17 odst. 1 a 2, čl. 22 odst. 1 až 4, čl. 24 odst. 1, čl. 25 odst. 2, čl. 26 odst. 1, čl. 27 odst. 2 a 3, čl. 28 odst. 2 a 3, 29 odst. 1, čl. 30 odst. 2, čl. 31 odst. 1, čl. 34 odst. 5 a 6, čl. 35 odst. 2 a 3, článku 36, čl. 37 odst. 1, čl. 39 odst. 2, čl. 40 odst. 2 a 3, 41 odst. 1 a 2;

c)

míra účasti pozorovatelů stanovená v článcích 6 a 15;

d)

referenční období pro určení stopy lovu při dně podle čl. 12 odst. 2;

e)

rozsah provádění inspekcí stanovený v čl. 33 odst. 1;

f)

požadavky na typy údajů a informací stanovené v čl. 7 odst. 2, článku 11, čl. 12 odst. 2 a 3, čl. 13 odst. 2 a 3, čl. 14 odst. 1, čl. 16 odst. 1 a 2, čl. 17 odst. 1, čl. 18 odst. 2 a 3, čl. 19 odst. 1, čl. 24 odst. 1, čl. 25 odst. 2, čl. 27 odst. 2 a 3, čl. 28 odst. 3, čl. 31 odst. 1 a čl. 41 odst. 1.

Článek 44

Výkon přenesené pravomoci

1.   Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi za podmínek stanovených v tomto článku.

2.   Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedená v článku 43 je svěřena Komisi na dobu pěti let ode dne 19. července 2018. Komise vypracuje zprávu o přenesené pravomoci nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období.

3.   Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v článku 43 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.

4.   Před přijetím aktu v přenesené pravomoci Komise vede konzultace s odborníky jmenovanými jednotlivými členskými státy v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů.

5.   Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě.

6.   Akt v přenesené pravomoci přijatý podle článku 43 vstoupí v platnost pouze tehdy, pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

Článek 45

Postup projednávání ve výboru

1.   Komisi je nápomocen Výbor pro rybolov a akvakulturu zřízený článkem 47 nařízení (EU) č. 1380/2013. Tento výbor je výborem ve smyslu nařízení (EU) č. 182/2011.

2.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použije se článek 5 nařízení (EU) č. 182/2011.

Článek 46

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

Ve Štrasburku dne 4. července 2018.

Za Evropský parlament

předseda

A. TAJANI

Za Radu

předsedkyně

K. EDTSTADLER


(1)  Úř. věst. C 288, 31.8.2017, s. 129.

(2)  Postoj Evropského parlamentu ze dne 29. května 2018 (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku) a rozhodnutí Rady ze dne 18. června 2018.

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/2013 ze dne 11. prosince 2013 o společné rybářské politice, o změně nařízení Rady (ES) č. 1954/2003 a (ES) č. 1224/2009 a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 2371/2002 a (ES) č. 639/2004 a rozhodnutí Rady 2004/585/ES (Úř. věst. L 354, 28.12.2013, s. 22).

(4)  Rozhodnutí Rady 98/392/ES ze dne 23. března 1998 o uzavření Úmluvy Organizace spojených národů o mořském právu ze dne 10. prosince 1982 a dohody ze dne 28. července 1994 o provedení části XI této úmluvy Evropským společenstvím (Úř. věst. L 179, 23.6.1998, s. 1).

(5)  Rozhodnutí Rady 2012/130/EU ze dne 3. října 2011 o schválení Úmluvy o zachování a řízení rytnote bolovných zdrojů v oblasti volného moře jižního Tichého oceánu jménem Evropské unie (Úř. věst. L 67, 6.3.2012, s. 1).

(6)  Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.

(7)  Nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 ze dne 20. listopadu 2009 o zavedení kontrolního režimu Unie k zajištění dodržování pravidel společné rybářské politiky, o změně nařízení (ES) č. 847/96, (ES) č. 2371/2002, (ES) č. 811/2004, (ES) č. 768/2005, (ES) č. 2115/2005, (ES) č. 2166/2005, (ES) č. 388/2006, (ES) č. 509/2007, (ES) č. 676/2007, (ES) č. 1098/2007, (ES) č. 1300/2008 a (ES) č. 1342/2008 a o zrušení nařízení (EHS) č. 2847/93, (ES) č. 1627/94 a (ES) č. 1966/2006 (Úř. věst. L 343, 22.12.2009, s. 1).

(8)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 404/2011 ze dne 8. dubna 2011, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 o zavedení kontrolního režimu Společenství k zajištění dodržování pravidel společné rybářské politiky (Úř. věst. L 112, 30.4.2011, s. 1).

(9)  Nařízení Rady (ES) č. 1005/2008 ze dne 29. září 2008, kterým se zavádí systém Společenství pro předcházení, potírání a odstranění nezákonného, nehlášeného a neregulovaného rybolovu, mění nařízení (EHS) č. 2847/93, (ES) č. 1936/2001 a (ES) č. 601/2004 a zrušují nařízení (ES) č. 1093/94 a (ES) č. 1447/1999 (Úř. věst. L 286, 29.10.2008, s. 1).

(10)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2403 ze dne 12. prosince 2017 o udržitelném řízení vnějšího rybářského loďstva a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1006/2008 (Úř. věst. L 347, 28.12.2017, s. 81).


PŘÍLOHA I

Standardy pro zatížení šňůr

Plavidla používají způsob zatížení dlouhých lovných šňůr, kterým se dosáhne prokazatelné minimální rychlosti klesání dlouhých lovných šňůr 0,3 metru za sekundu do 15 metrové hloubky pro lovné zařízení. Zejména:

a)

na šňůry s vnějším zatížením u španělského systému a šňůry s více háčky (tzv. „trotline“) se používá hmotnost zátěže nejméně 8,5 kg v nejvýše 40 m intervalech při použití kamenů, 6 kg v nejvýše 20 m intervalech při použití betonových závaží a 5 kg v nejvýše 40 m intervalech při použití masivních kovových závaží;

b)

na šňůry s vnějším zatížením u automatického systému (tzv. „autoline“) se používá hmotnost zátěže nejméně 5 kg v nejvýše 40 m intervalech, přičemž šňůry se nahazují z plavidla tak, aby nedocházelo k přitahování šňůry k zádi plavidla (přitahování šňůry k zádi plavidla může způsobit, že již nahozené části dlouhé lovné šňůry se zvednou z vody);

c)

šňůry s vnitřním zatížením mají olověné jádro o hmotnosti nejméně 50 g na metr délky.


PŘÍLOHA II

Specifikace šňůr na plašení ptáků

Na palubě plavidla jsou neustále dvě šňůry na plašení ptáků, které se používají vždy, když se z plavidla nahazuje rybolovné zařízení do vody. Zejména:

a)

šňůry na plašení ptáků jsou upevněny k plavidlu tak, aby při jejich použití byly návnady chráněny šňůrou s návazci, a to i při příčných směrech větru;

b)

šňůry na plašení ptáků používají návazce v jasných barvách, které jsou dostatečně dlouhé, aby dosáhly v klidných podmínkách na hladinu moře („dlouhé návazce“), rozmístěné v nejvýše 5 m intervalech na prvních nejméně 55 m nosné šňůry a jsou ke šňůře upevněny pomocí otočných prvků, které brání omotání návazců kolem nosné šňůry;

c)

šňůry na plašení ptáků také mohou používat návazce o délce nejméně 1 m („krátké návazce“), rozmístěné v nejvýše 1 m intervalech;

d)

pokud se šňůry na plašení ptáků přetrhnou nebo poškodí během používání, opraví se nebo vymění, aby plavidlo splňovalo tyto specifikace, nežli se jakékoli další háčky nahodí do vody;

e)

šňůry na plašení ptáků se používají tak, aby:

i)

zůstaly nad hladinou vody, když se háčky ponořily do hloubky 15 m, nebo

ii)

měly délku nejméně 150 m, když jsou natažené a zavěšené z určitého bodu na plavidle nejméně 7 m nad klidnou hladinou bez vln.


PŘÍLOHA III

Specifikace zařízení pro odrazování ptáků

Zařízení pro odrazování ptáků je tvořeno dvěma nebo více rameny připevněnými k zadní čtvrtině plavidla, přičemž alespoň jedno rameno je připevněno k zadní pravé čtvrtině plavidla a alespoň jedno rameno k zadní levé čtvrtině plavidla.

a)

každé rameno sahá nejméně čtyři metry směrem ven od boku nebo zádě plavidla;

b)

závěsné šňůry jsou připevněny k ramenům v nejvýše dvoumetrových intervalech;

c)

plastové kužele, tyče nebo jiné předměty jasných barev z odolného materiálu jsou připevněny ke koncům závěsných šňůr tak, aby spodní okraj kužele, tyče nebo jiného předmětu nebyl více než 500 mm nad vodou, když nefouká vítr a nejsou vlny;

d)

mezi závěsnými šňůrami mohou být připevněny provázky nebo popruhy, které brání zamotávání.


PŘÍLOHA IV

Pokyny pro vypracování a předkládání oznámení kontaktů s citlivými mořskými ekosystémy

1.   Obecné informace

Uveďte kontaktní údaje, vlajku, jméno/jména plavidla a data sběru údajů.

2.   Umístění citlivého mořského ekosystému

Uveďte počáteční a koncovou pozici každého použití lovného zařízení a každého pozorování.

Přiložte mapy míst rybolovu, podkladové batymetrické údaje nebo údaje o prostorovém rozsahu daného biotopu a prováděného rybolovu.

Uveďte, v jakých hloubkách rybolov probíhal.

3.   Lovné zařízení

Uveďte výčet rybolovného zařízení použitého v každém místě.

4.   Další zjištěné údaje

Pokud možno uveďte další údaje zjištěné na daném místě nebo v jeho blízkosti.

Například údaje z vícepaprskové batymetrie, oceánografické údaje jako profily CTD (vodivost, teplota, hloubka), profily mořských proudů, chemismus vody, typy substrátu zaznamenané na daných místech nebo v jejich blízkosti, výčet dalších pozorovaných živočichů, videozáznamy, zvukové nahrávky apod.

5.   Taxony citlivého mořského ekosystému

Pro každé rybolovné stanoviště uveďte podrobné informace o pozorovaných taxonech citlivého mořského ekosystému, pokud možno včetně jejich relativní hustoty, absolutní hustoty nebo počtu organismů.


PŘÍLOHA V

Standardy pro vykazování údajů o plavidlech

1.

Podle článků 16, 17 a 22 se shromažďují tyto druhy údajů:

i)

aktuální vlajka a jméno plavidla;

ii)

registrační číslo

iii)

případná mezinárodní rádiová volací značka;

iv)

číslo UVI (Unique Vessel Identifier)/číslo podle rejstříku IMO;

v)

předchozí jména (pokud jsou známa);

vi)

rejstříkový přístav;

vii)

předchozí vlajka;

viii)

druh plavidla;

ix)

typ metod(y) rybolovu;

x)

délka;

xi)

délkový typ plavidla, např. „LOA“ nebo „LBP“;

xii)

hrubá prostornost – GT (nutno uvést v preferovaných jednotkách prostornosti);

xiii)

hrubá registrovaná prostornost – GRT (nutno uvést, pokud není k dispozici údaj GT; lze uvést také spolu s údajem GT);

xiv)

výkon hlavního motoru/hlavních motorů (kW);

xv)

objem skladovacího prostoru (m3);

xvi)

případně typ mrazicího zařízení;

xvii)

případně počet mrazicích jednotek;

xviii)

případně objem mrazicího zařízení;

xix)

typy a čísla komunikačních systémů plavidla (čísla INMARSAT A, B a C);

xx)

podrobnosti systému VMS (značka, model, parametry a identifikace);

xxi)

jméno majitele/jména majitelů;

xxii)

adresa majitele/majitelů;

xxiii)

počáteční datum platnosti oprávnění plavidla;

xxiv)

koncové datum platnosti oprávnění plavidla;

xxv)

datum zařazení do evidence plavidel vedené SPRFMO

xxvi)

fotografická dokumentace plavidla v dobré kvalitě s vysokým rozlišením, vhodným jasem a kontrastem, ne starší než pět let, která obsahují:

jednu fotografii o minimálních rozměrech 12 × 7 cm zachycující pravý bok plavidla v celé délce a se všemi konstrukčními znaky;

jednu fotografii o minimálních rozměrech 12 × 7 cm zachycující levý bok plavidla v celé délce a se všemi konstrukčními znaky;

jednu fotografii o minimálních rozměrech 12 × 7 cm zachycující záď plavidla zobrazenou přímo zezadu.

2.

Pokud je to proveditelné, je nutno poskytnout tyto informace, jestliže jsou k dispozici:

i)

vnější označení (například jméno plavidla, registrační číslo nebo mezinárodní rádiová volací značka);

ii)

případně typy případných linek na zpracování ryb;

iii)

datum stavby;

iv)

místo stavby;

v)

boční výška;

vi)

šířka;

vii)

elektronické vybavení na palubě (např. rádiová stanice, echolot, radar, netsonda);

viii)

jméno držitele licence/jména držitelů licence (pokud se liší od majitele plavidla);

ix)

adresa držitele licence/držitelů licence (pokud se liší od majitele plavidla);

x)

jméno provozovatele/jména provozovatelů (pokud se liší od majitele plavidla);

xi)

adresa provozovatele/provozovatelů (pokud se liší od majitele plavidla);

xii)

jméno velitele plavidla;

xiii)

státní příslušnost velitele plavidla;

xiv)

jméno velitele rybolovu;

xv)

státní příslušnost velitele rybolovu.


PŘÍLOHA VI

Plán rybolovné činnosti pro průzkumné rybolovné oblasti

Plán rybolovné činnosti pro průzkumné rybolovné oblasti obsahuje tyto informace v takovém rozsahu, v jakém jsou dostupné:

i)

popis průzkumné rybolovné oblasti včetně uvedení rozlohy, cílových druhů, navrhovaných metod rybolovu, navrhovaných maximálních limitů odlovu a případného rozdělení tohoto limitu odlovu podle jednotlivých oblastí nebo druhů;

ii)

specifikace a úplný popis typů lovných zařízení, které se má používat, včetně veškerých změn zařízení, jejichž cílem je zmírnit dopady navrhovaného rybolovu na necílové a přidružené nebo závislé druhy nebo na mořský ekosystém, v němž se rybolov uskutečňuje;

iii)

období, na které se plán rybolovné činnosti vztahuje (nejvýše tři roky);

iv)

jakékoli biologické informace o cílových druzích získané na základě komplexního výzkumu nebo průzkumných plaveb, například rozložení, početnost, demografické údaje a informace o totožnosti populace;

v)

podrobnosti o necílových a přidružených nebo závislých druzích a mořském ekosystému, v němž se rybolov uskutečňuje, o míře, v jaké by pravděpodobně tyto druhy a ekosystém byly ovlivněny navrhovanou rybolovnou činností, a o opatřeních, která budou přijata ke zmírnění těchto účinků;

vi)

předpokládaný kumulativní dopad případné veškeré rybolovné činnosti v průzkumné rybolovné oblasti;

vii)

informace z jiných rybolovných oblastí v tomtéž regionu nebo podobných rybolovných oblastí jinde, které mohou přispět k vyhodnocení potenciálního výnosu příslušné průzkumné rybolovné oblasti, v rozsahu, v němž je tyto informace členský stát schopen poskytnout;

viii)

pokud je navrhovanou rybolovnou činností lov při dně, posouzení dopadu lovu při dně provozovaného plavidly plujícími pod vlajkou dotyčného členského státu v souladu s články 12 a 13;

ix)

pokud řízení cílového druhu provádí také regionální organizace pro řízení rybolovu, která sousedí s oblastí úmluvy SPRFMO, nebo podobná organizace, popis uvedené sousední rybolovné oblasti, který dostačuje k tomu, aby vědecký výbor SPRFMO mohl formulovat své doporučení.


PŘÍLOHA VII

Předběžné oznamování překládek

Členské státy poskytují v souladu s čl. 24 odst. 1 tyto informace:

 

Identifikace plavidla odevzdávajícího náklad

a)

jméno plavidla

b)

registrační číslo

c)

mezinárodní rádiová volací značka

d)

stát vlajky plavidla;

e)

číslo podle rejstříku IMO/číslo IHS Fairplay (pokud je k dispozici);

f)

jméno a státní příslušnost velitele plavidla.

 

Identifikace plavidla přijímajícího náklad

a)

jméno plavidla

b)

registrační číslo

c)

mezinárodní rádiová volací značka

d)

stát vlajky plavidla;

e)

číslo podle rejstříku IMO/číslo IHS Fairplay (pokud je k dispozici);

f)

jméno a státní příslušnost velitele plavidla;


PŘÍLOHA VIII

Informace o překládkách poskytované pozorovatelem

V souladu s čl. 25 odst. 1 poskytuje pozorovatel, který sleduje překládku, tyto informace.

I.   Identifikace rybářského plavidla odevzdávajícího náklad

Jméno plavidla

 

Registrační číslo

 

Mezinárodní rádiová volací značka

 

Stát vlajky plavidla

 

Číslo podle rejstříku IMO/číslo IHS Fairplay), je-li k dispozici

 

Jméno a státní příslušnost velitele plavidla

 

II.   Identifikace rybářského plavidla přijímajícího náklad

Jméno plavidla

 

Registrační číslo

 

Mezinárodní rádiová volací značka

 

Stát vlajky plavidla

 

Číslo podle rejstříku IMO/číslo IHS Fairplay, je-li k dispozici

 

Jméno a státní příslušnost velitele plavidla

 

III.   Překládka

Datum a čas zahájení překládky (UTC);

 

Datum a čas ukončení překládky (UTC);

 

Při překládce na moři: poloha (na nejbližší 1/10 stupně) při zahájení překládky; Při překládce v přístavu: jméno, země a kód přístavu (1)

 

Při překládce na moři: poloha (na nejbližší 1/10 stupně) při ukončení překládky

 

Popis typu produktů v členění podle druhů (např. celé zmrazené ryby ve 20 kg krabicích)

Biologický druh

 

Typ produktu

 

Biologický druh

 

Typ produktu

 

Biologický druh

 

Typ produktu

 

Počet krabic, čistá hmotnost (kg) produktu v členění podle druhů

Biologický druh

 

Počet krabic

 

Čistá hmotnost

 

Biologický druh

 

Počet krabic

 

Čistá hmotnost

 

Biologický druh

 

Počet krabic

 

Čistá hmotnost

 

Biologický druh

 

Počet krabic

 

Čistá hmotnost

 

Celková čistá hmotnost překládaných produktů (kg);

 

Čísla skladovacích prostorů mrazírenského plavidla, v nichž je produkt uložen

 

Cílový přístav a země rybářského plavidla přijímajícího náklad

 

Předpokládané datum připlutí

 

Předpokládané datum vykládky

 

IV.   Případná pozorování

V.   Ověřování

Jméno pozorovatele

 

Orgán

 

Podpis a razítko

 


(1)  Kód OSN pro obchodní a dopravní lokality – United Nations Code for Trade and Transport Locations (UN/LOCODE).


PŘÍLOHA IX

Informace o překládkách poskytované následně

Podle čl. 26 odst. 1 oznamují členské státy vlajky Komisi nejpozději sedm dnů po uskutečnění překládky tyto údaje:

 

Identifikace plavidla odevzdávajícího náklad

a)

jméno plavidla

b)

registrační číslo

c)

mezinárodní rádiová volací značka

d)

stát vlajky plavidla;

e)

číslo podle rejstříku IMO/číslo IHS Fairplay, je-li k dispozici;

f)

jméno a státní příslušnost velitele plavidla

 

Identifikace plavidla přijímajícího náklad

a)

jméno plavidla

b)

registrační číslo

c)

mezinárodní rádiová volací značka

d)

stát vlajky plavidla;

e)

číslo podle rejstříku IMO/číslo IHS Fairplay, je-li k dispozici;

f)

jméno a státní příslušnost velitele plavidla;

 

Podrobnosti o překládce

a)

datum a čas zahájení překládky (UTC);

b)

datum a čas ukončení překládky (UTC);

c)

při překládce v přístavu:

stát přístavu, jméno přístavu a kód přístavu;

d)

při překládce na moři:

i)

poloha (na nejbližší 1/10 stupně) při zahájení překládky (desetinným číslem);

ii)

poloha (na nejbližší 1/10 stupně) při ukončení překládky (desetinným číslem);

e)

čísla skladovacích prostorů mrazírenského plavidla, v nichž je produkt uložen;

f)

cílový přístav plavidla přijímajícího náklad;

g)

předpokládané datum připlutí;

h)

předpokládané datum vykládky.

 

Podrobnosti o překládaných rybolovných zdrojích

a)

překládané druhy

i)

popis ryb v členění podle typu produktu (např. celé zmrazené ryby);

ii)

počet krabic a čistá hmotnost (kg) produktu v členění podle druhů;

iii)

celková čistá hmotnost překládaných produktů (kg);

b)

lovná zařízení používaná plavidlem odevzdávajícím náklad

 

Případné ověření

a)

jméno pozorovatele

b)

orgán


PŘÍLOHA X

Údaje z činnosti pozorovatele

Údaje o plavidle a pozorovateli je nutno zaznamenat za každý výjezd s pozorovatelem a uvádějí se takovým způsobem, který ukazuje souvislost mezi údaji o plavidle a údaji požadovanými podle oddílů A, B, C a D.

A.   Údaje o plavidle a pozorovateli, které je nutno shromáždit za každý výjezd s pozorovatelem

1.   Za každý výjezd s pozorovatelem je nutno shromáždit tyto údaje o plavidle:

a)

aktuální vlajka plavidla;

b)

jméno plavidla;

c)

jméno velitele plavidla;

d)

jméno velitele rybolovu;

e)

registrační číslo;

f)

případná mezinárodní rádiová volací značka;

g)

číslo plavidla podle rejstříku Lloyd's/IMO, je-li přiděleno;

h)

předchozí jména (pokud jsou známa);

i)

rejstříkový přístav;

j)

případná předchozí vlajka;

k)

typ plavidla (nutno používat příslušné kódy ISSCFV);

l)

typ rybolovných metod (nutno používat příslušné kódy ISSCFG).

m)

délka (m);

n)

délkový typ plavidla, např. „LOA“ nebo „LBP“;

o)

šířka (m);

p)

hrubá prostornost – GT (nutno uvést v preferovaných jednotkách prostornosti);

q)

hrubá registrovaná prostornost – GRT (nutno uvést, pokud není k dispozici údaj GT; lze uvést také spolu s údajem GT);

r)

výkon hlavního motoru/hlavních motorů (kW);

s)

objem skladovacího prostoru (m3);

t)

záznam o zařízení na palubě, které může mít vliv na faktory účinnosti rybolovu (navigační vybavení, radar, sonarové systémy, fax nebo satelitní přijímač pro příjem zpráv o počasí, přijímač snímků teploty povrchové vrstvy moře, Dopplerovský monitor mořských proudů, rádiový zaměřovač), pokud je to proveditelné;

u)

celkový počet členů posádky (veškerý personál vyjma pozorovatelů).

2.   Za každý výjezd s pozorovatelem je nutno shromáždit tyto údaje o pozorovateli:

a)

jméno pozorovatele;

b)

organizace pozorovatele;

c)

datum nalodění pozorovatele (datum UTC);

d)

přístav nalodění;

e)

datum vylodění pozorovatele (ve formátu UTC);

f)

přístav vylodění.

B.   Povinné údaje o úlovcích a intenzitě rybolovu za použití vlečných sítí

1.   Údaje se musí shromažďovat jednotlivě (podle jednotlivých zátahů) za všechny sledované vlečné sítě.

2.   Za každý výjezd pozorovatelem s použitím vlečných sítí je nutno shromáždit tyto údaje:

a)

datum a čas zahájení zátahu (čas, kdy lovné zařízení začalo lovit ryby, ve formátu UTC);

b)

datum a čas ukončení zátahu (čas, kdy začalo vytahování lovného zařízení, ve formátu UTC);

c)

pozice zahájení zátahu (zem. šířka/délka, rozlišení 1 minuta, desetinný formát);

d)

pozice ukončení zátahu (zem. šířka/délka, rozlišení 1 minuta, desetinný formát);

e)

cílové druhy (kód druhu podle klasifikace FAO);

f)

typ vlečné sítě, hlubinná nebo pelagická (nutno použít příslušné kódy hlubinné nebo pelagické vlečné sítě podle standardní klasifikace rybolovného zařízení ISCCFG);

g)

typ vlečné sítě: jednoduchá (S), dvojitá (D) nebo trojitá (T);

h)

výška otvoru sítě;

i)

šířka otvoru sítě;

j)

velikost ok kapsy (velikost nataženého oka v mm) a typ ok (kosočtverec, čtverec apod.);

k)

hloubka lovného zařízení (spodního lana) při zahájení rybolovu;

l)

celková hloubka (ke dnu) při zahájení rybolovu;

m)

odhadovaný úlovek všech druhů (kód druhu podle klasifikace FAO) ponechaných na palubě plavidla v členění podle druhů, nutno uvést jako živou hmotnost (zaokrouhlenou na nejbližší celý kilogram);

n)

Došlo k ulovení nějakých mořských savců, mořských ptáků, plazů nebo jiných ohrožených druhů? (Ano/Ne/Není známo);

Pokud ano, je nutno zaznamenat počty všech ulovených mořských savců, mořských ptáků, plazů nebo jiných ohrožených druhů v členění podle druhů;

o)

Byl ve vlečné síti nějaký bentický materiál? (Ano/Ne/Není známo);

Pokud ano, je nutno zaznamenat jednotlivé citlivé bentické druhy nalezené mezi úlovkem ve vlečné síti, zejména citlivé nebo biotop tvořící druhy, jako jsou mořské houby, rohovitky nebo koráli;

p)

odhadované množství (hmotnost nebo objem) zbývajících mořských zdrojů nezaznamenaných podle písmene m), n) nebo o), jež byly zlikvidovány, v členění na nejpodrobnější známý taxon;

q)

Zaznamenejte veškerá použitá opatření ke snížení vedlejšího úlovku:

i)

Byly použity šňůry na plašení ptáků (šňůry tori)? (nula/kód zařízení – podle popisu v oddílu L);

ii)

Byla použita zařízení pro odrazování ptáků? (nula/kód zařízení – podle popisu v oddílu N);

iii)

Popište uplatňovaný způsob likvidace vnitřností a odpadu (vyberte vše, co platí: žádné vyhazování během nahazování a vytahování lovného zařízení/pouze vypouštění tekutého odpadu/shromažďování odpadu po dobu > 2 hodin/jiný způsob/nic);

iv)

Byla použita jiná opatření ke snížení vedlejšího úlovku mořských savců, mořských ptáků, plazů nebo jiných ohrožených druhů? (Ano/Ne);

Pokud ano, popište je.

C.   Povinné údaje o úlovcích a intenzitě rybolovu za použití košelkových nevodů

1.   Údaje se musí shromažďovat jednotlivě (podle jednotlivých nastražení) za všechna sledovaná nastražení košelkových nevodů.

2.   Za každé sledované nastražení košelkových nevodů je nutno shromáždit tyto údaje:

a)

celková doba hledání před daným nastražením, od předchozího nastražení;

b)

datum a čas zahájení lovu (čas, kdy lovné zařízení začalo lovit ryby, ve formátu UTC);

c)

datum a čas ukončení lovu (čas, kdy začalo vytahování lovného zařízení, ve formátu UTC);

d)

pozice zahájení lovu (zem. šířka/délka, rozlišení 1 minuta, desetinný formát);

e)

délka sítě (m);

f)

výška sítě (m);

g)

velikost ok sítě (velikost nataženého oka v mm) a typ ok (kosočtverec, čtverec apod.);

h)

cílové druhy (kód druhu podle klasifikace FAO);

i)

odhadovaný úlovek všech druhů (kód druhu podle klasifikace FAO) ponechaných na palubě plavidla v členění podle druhů, nutno uvést jako živou hmotnost (zaokrouhlenou na nejbližší celý kilogram);

j)

Došlo k ulovení nějakých mořských savců, mořských ptáků, plazů nebo jiných ohrožených druhů? (Ano/Ne/Není známo);

Pokud ano, je nutno zaznamenat počty všech ulovených mořských savců, mořských ptáků, plazů nebo jiných ohrožených druhů v členění podle druhů;

k)

Byl v síti nějaký bentický materiál? (Ano/Ne/Není známo);

Pokud ano, je nutno zaznamenat jednotlivé citlivé bentické druhy nalezené mezi úlovkem, zejména citlivé nebo biotop tvořící druhy, jako jsou mořské houby, rohovitky nebo koráli;

l)

odhadované množství (hmotnost nebo objem) zbývajících mořských zdrojů nezaznamenaných podle písmene i), j) nebo k), jež byly zlikvidovány, v členění na nejpodrobnější známý taxon;

m)

Zaznamenejte a popište veškerá použitá opatření ke snížení vedlejšího úlovku.

D.   Povinné údaje o úlovcích a intenzitě rybolovu při dně za použití dlouhé lovné šňůry

1.   Údaje se musí shromažďovat jednotlivě (podle jednotlivých nastražení) za všechna sledovaná nastražení dlouhých lovných šňůr.

2.   Za každé sledované nastražení je nutno shromáždit tyto druhy údajů:

a)

datum a čas zahájení lovu (ve formátu UTC);

b)

datum a čas ukončení lovu (ve formátu UTC);

c)

pozice zahájení lovu (zem. šířka/délka, rozlišení 1 minuta, desetinný formát);

d)

pozice ukončení lovu (zem. šířka/délka, rozlišení 1 minuta, desetinný formát);

e)

cílové druhy (kód druhu podle klasifikace FAO);

f)

celková délka nastražené dlouhé lovné šňůry (km);

g)

počet háčků;

h)

celková hloubka (ke dnu) při zahájení rybolovu;

i)

počet háčků (včetně háčků s ulovenými mořskými savci, mořskými ptáky, plazy nebo jinými ohroženými druhy) skutečně prohlédnutých při vytahování lovného zařízení;

j)

odhadovaný úlovek všech druhů (kód druhu podle klasifikace FAO) ponechaných na palubě plavidla v členění podle druhů, nutno uvést jako živou hmotnost (zaokrouhlenou na nejbližší celý kilogram);

k)

Došlo k ulovení nějakých mořských savců, mořských ptáků, plazů nebo jiných ohrožených druhů? (Ano/Ne/Není známo);

Pokud ano, je nutno zaznamenat počty všech ulovených mořských savců, mořských ptáků, plazů nebo jiných ohrožených druhů v členění podle druhů;

l)

Byl v úlovku nějaký bentický materiál? (Ano/Ne/Není známo);

Pokud ano, je nutno zaznamenat jednotlivé citlivé bentické druhy nalezené mezi úlovkem, zejména citlivé nebo biotop tvořící druhy, jako jsou mořské houby, rohovitky nebo koráli;

m)

odhadované množství (hmotnost nebo objem) zbývajících mořských zdrojů nezaznamenaných podle písmen j), k) nebo l), jež byly zlikvidovány, v členění na nejpodrobnější známý taxon;

n)

Zaznamenejte veškerá použitá opatření ke snížení vedlejšího úlovku:

i)

Byly použity šňůry na plašení ptáků (šňůry tori)? (nula/kód zařízení – podle popisu v oddílu L);

ii)

Probíhalo nastražování pouze v době mezi námořním východem a západem slunce? (Ano/Ne);

iii)

Jaký typ lovného zařízení byl použit? (systém s vnějším zatížením/systém s vnitřním zatížením/šňůra s více háčky („trotline“)/jiný);

iv)

Pokud byl použit systém s vnějším zatížením, popište způsob zatížení a splývání (pomocí formuláře v oddílu M);

v)

Pokud byl použit systém s vnitřním zatížením, jaká byla hmotnost jádra šňůry (gramy na metr)?

vi)

Pokud byla použita šňůra s více háčky, byly použity sítě typu cachalotera? (Ano/Ne);

vii)

Pokud byl použit jiný typ lovného zařízení, popište jej.

o)

Jaké opatření ke snížení rizik pro mořské ptáky bylo použito během vytahování lovného zařízení? (zástěny na odrazování ptáků/jiné/žádné)

Pokud byl použit jiný typ, popište jej.

p)

Uveďte typ návnady (ryby/olihně/směs; živá/mrtvá/smíšená; zmrazená/rozmrazená/smíšená);

q)

Popište vypouštění jakéhokoli biologického materiálu během nahazování a vytahování lovného zařízení (odpad byl uchováván vždy po dobu dvou hodin nebo déle/odpad byl uchováván vždy po dobu dvou hodin nebo déle/žádné/není známo);

r)

Byla použita jiná opatření ke snížení vedlejšího úlovku mořských savců, mořských ptáků, plazů nebo jiných ohrožených druhů? (Ano/Ne);

Pokud ano, popište je.

E.   Povinné údaje o délce a četnosti

Reprezentativní údaje o délce a četnosti výskytu, získané na základě náhodného výběru vzorků, se mají shromažďovat u cílových druhů a také, pokud to čas dovolí, u ostatních hlavních druhů vedlejšího úlovku. Údaje o délce se shromažďují a zaznamenávají s co největší přesností přiměřenou pro daný druh (cm nebo mm a zda se má zaokrouhlovat na nejbližší celou jednotku nebo na nižší celou jednotku) a rovněž je nutno zaznamenávat používaný typ měření (celková délka, délka po konec nejkratšího prostředního paprsku ocasní ploutve, nebo standardní délka). U vzorků odebíraných pro účely evidence délky a četnosti výskytu se zaznamenává, pokud možno, i celková hmotnost, kterou lze případně jen odhadnout a způsob odhadu zaznamenat, a pozorovatelé také mohou mít za úkol určit pohlaví měřené ryby, aby bylo možno vytvořit soubor údajů o délce a četnosti výskytu v členění podle pohlaví.

1.   Protokol o odběru vzorků pro obchodní účely

a)

Jiné druhy ryb než rejnokovití a žraloci:

i)

měří se délka ryby po konec nejkratšího prostředního paprsku ocasní ploutve s přesností na nejbližší celý centimetr u druhů, které dosahují maximální délky po konec nejkratšího prostředního paprsku ocasní ploutve větší než 40 cm;

ii)

měří se délka ryby po konec nejkratšího prostředního paprsku ocasní ploutve s přesností na nejbližší celý milimetr u druhů, které dosahují maximální délky po konec nejkratšího prostředního paprsku ocasní ploutve menší než 40 cm;

b)

rejnokovití:

Měří se maximální šířka těla;

c)

žraloci:

Vhodný způsob měření délky, který se použije, je nutno zvolit s ohledem na daný druh (viz technická zpráva FAO č. 474 o měření žraloků). V každém případě se měří celková délka.

2.   Protokol o odběru vzorků pro vědecké účely

Při odběru vzorků jednotlivých druhů pro vědecké účely může být nezbytné provádět měření délky s větší přesností, než je uvedeno v bodu 1.

F.   Povinný odběr biologických vzorků

1.   U reprezentativních vzorků hlavních cílových druhů a také, pokud to čas dovolí, i u ostatních hlavních druhů vedlejšího úlovku, které přispívají k celkovému úlovku, se shromažďují tyto biologické údaje:

a)

biologický druh

b)

délka (mm nebo cm) s uvedením použitého typu měření délky. Přesnost a typ měření se určí podle konkrétního druhu v souladu s tím, co je uvedeno v oddílu E;

c)

pohlaví (samec, samice, nedospělý jedinec, bez rozlišení pohlaví);

d)

stupeň pohlavní dospělosti.

2.   Pozorovatelé shromažďují tkáně, vzorky otolitů a/nebo obsahu žaludku podle předem stanovených konkrétních výzkumných programů prováděných vědeckým výborem SPRFMO nebo jiného vnitrostátního vědeckého výzkumu.

3.   Pozorovatele je nutno poučit a případně jim poskytnout písemné protokoly pro evidenci délky a četnosti výskytu a popis biologických vzorků, jakož i stanovit priority pro výše uvedený odběr vzorků specifický pro každý výjezd s pozorovatelem.

G.   Povinné údaje o nahodilém odchytu mořských ptáků, savců, želv a jiných ohrožených druhů

1.   Tyto údaje se mají shromažďovat v případě všech mořských ptáků, savců, plazů (želv) a jiných ohrožených druhů chycených při rybolovu:

a)

druh (co nejpodrobněji taxonomicky identifikovaný nebo s přiložením fotografií, pokud je identifikace obtížná) a velikost;

b)

počet jedinců každého druhu chycených při každém zátahu nebo nastražení lovného zařízení;

c)

co se s chycenými zvířaty stalo (ponechána na palubě, puštěna zpět do moře, zlikvidována);

d)

pokud byla puštěna zpět do moře, uveďte životní projevy jedince při vypuštění (energický, živý, letargický, mrtvý);

e)

pokud je zvíře mrtvé, shromážděte v souladu s předem stanovenými protokoly odběru vzorků dostatečné informace nebo vzorky pro následnou identifikaci na břehu. Pokud to není možné, může být požadováno, aby pozorovatelé odebírali dílčí vzorky částí těl, které umožní identifikaci, podle protokolů pro odběr biologických vzorků;

f)

zaznamenejte typ interakce (chycení na háček/zamotání do šňůry/náraz do lana/chycení do sítě/jiný)

Pokud se jedná o jiný typ interakce, popište ji.

2.   Zaznamenejte pohlaví každého jedince daného taxonu, pokud je to proveditelné na základě vnějšího pozorování, například u ploutvonožců, malých kytovců nebo živočichů z podtřídy příčnoústých (Elasmobranchii) a jiných ohrožených druhů.

3.   Existovaly nějaké okolnosti nebo činnosti, které mohly přispět k chycení daného vedlejšího úlovku (např. zamotání šňůry na plašení ptáků nebo značné ztráty návnady)?

H.   Zjišťování rybolovu v souvislosti s citlivými mořskými ekosystémy

Za každou sledovanou vlečnou síť je nutno shromáždit tyto údaje o všech chycených citlivých bentických druzích, zejména citlivých nebo biotop tvořících druzích, jako jsou mořské houby, rohovitky nebo koráli:

a)

druh (co nejpodrobněji taxonomicky identifikovaný nebo s přiložením fotografií, pokud je identifikace obtížná);

b)

odhadované množství (hmotnost (kg) nebo objem (m3)) každého z uvedených bentických druhů chycených při zátahu;

c)

odhadované celkové množství (hmotnost (kg) nebo objem (m3)) všech bezobratlých bentických druhů chycených při zátahu;

d)

pokud je to možné, a to zejména u nových nebo vzácných bentických druhů, které nejsou uvedeny v příručkách pro identifikaci druhů, odebírají se celé vzorky, které se uchovávají vhodným způsobem pro následnou identifikaci na břehu.

I.   Údaje, které je nutno zaznamenat, při každém nalezení evidenční značky

Při každém nálezu evidenční značky na těle ryby, mořského ptáka, savce nebo plaza je nutno zaznamenat tyto údaje a také to, zda je daný organismus mrtvý, má být ponechán na palubě, nebo je živý:

a)

jméno pozorovatele;

b)

jméno plavidla;

c)

volací značka plavidla;

d)

vlajka plavidla;

e)

samotnou značku je nutno odebrat, označit (všemi níže uvedenými údaji) a uložit za účelem jeho pozdějšího vrácení subjektu, který provádí evidenční značkování;

f)

druh organismu, z jehož těla byla značka získána;

g)

barva a typ značky (trubičková, archivační);

h)

čísla značek (Je nutno uvést čísla všech značek, pokud bylo na těle daného zvířete více značek. Pokud byla zaznamenána pouze jedna značka, je nutno uvést, zda druhá značka chyběla, nebo ne.). Pokud je organismus živý a má být puštěn zpět do moře, zaznamenají se údaje o značce v souladu s předem stanovenými protokoly pro odběr vzorků.

i)

datum a čas chycení (UTC);

j)

místo chycení (zem. šířka/délka, rozlišení 1 minuta);

k)

délka/velikost zvířete (cm nebo mm) s uvedením použitého typu měření délky (např. celková délka, délka po konec nejkratšího prostředního paprsku ocasní ploutve apod.). Údaje o délce se shromažďují podle kritérií uvedených v oddílu E;

l)

pohlaví (F = samice, M = samec, I = neurčeno, D = nebylo zjišťováno);

m)

zda byly značky nalezeny během sledovaného rybolovu (Ano/Ne);

n)

údaje nálezce (např. jméno a adresa, kam má být zaslána odměna).

(Je známo, že některé ze zde uváděných údajů jsou stejné jako údaje, které již existují v předchozích kategoriích údajů. Je to nutné, protože údaje související s nalezením značky mohou být zasílány odděleně od jiných údajů zaznamenaných pozorovatelem.)

J.   Pořadí důležitosti údajů shromažďovaných pozorovatelem

1.   Jelikož je zřejmé, že pozorovatelé nemusí být schopni shromáždit při každém výjezdu všechny údaje vyjmenované v těchto standardech, je nutno při sběru údajů pozorovatelem uplatňovat pořadí jejich důležitosti. V závislosti na požadavcích konkrétního výzkumného programu může být vypracováno pořadí důležitosti úkolů pozorovatele pro jednotlivé výjezdy nebo programy, jímž se pozorovatelé v takovém případě mají řídit.

2.   Pokud není pořadí důležitosti úkolů pozorovatele pro jednotlivé výjezdy nebo programy stanoveno, dodržují pozorovatelé toto obecně stanovené pořadí důležitosti:

a)

informace o rybolovné činnosti;

veškeré informace o plavidle, intenzitě rybolovné činnosti a jednotlivých zátazích nebo nastraženích lovného zařízení;

b)

hlášení úlovků;

i)

datum a čas, hmotnost vzorků úlovků oproti celkovému odlovu nebo intenzitě rybolovu (např. počtu háčků) a celkový počet ulovených kusů od každého druhu;

ii)

identifikace a počty mořských ptáků, savců, plazů (želv), citlivých bentických druhů a jiných citlivých druhů;

iii)

údaje o počtu nebo hmotnosti úlovku ponechaného na palubě nebo zlikvidovaného, v členění podle druhů;

iv)

případné zpustošení;

c)

odběr biologických vzorků;

i)

kontrola přítomnosti značek;

ii)

údaje o délce a četnosti výskytu u cílových druhů;

iii)

základní biologické údaje (pohlaví, dospělost) u cílových druhů;

iv)

údaje o délce a četnosti výskytu u hlavních druhů vedlejšího úlovku;

v)

otolity (a vzorky obsahu žaludku, pokud se sbírají) u cílových druhů;

vi)

základní biologické údaje u jednotlivých druhů vedlejšího úlovku;

vii)

biologické vzorky jednotlivých druhů vedlejšího úlovku (pokud se sbírají);

viii)

fotografie;

d)

vykazování úlovků a odběr biologických vzorků se provádějí podle tohoto pořadí důležitosti jednotlivých skupin druhů:

Biologický druh

Priorita (1 je nejvyšší)

Primární cílové druhy (například kranas Murphyho v případě pelagického rybolovu, nebo červenice atlantská v případě lovu při dně)

1

Mořští ptáci, savci, plazi (želvy) a jiné ohrožené druhy;

2

Další druhy, které se obvykle vyskytují mezi 5 nejběžnějšími druhy v rámci dané rybolovné oblasti (např. makrely druhu Scomber australasicus v případě pelagického rybolovu, nebo piloušovití a pilonošovití v případě lovu při dně)

3

Všechny ostatní druhy

4

Míra zaměření činnosti pozorovatelů na tyto činnosti bude záviset na druhu operace a prostředí. Velikost dílčích vzorků vzhledem k množství, které nebylo podrobeno kontrole (např. počet háčků, u kterých byla zjišťována druhová skladba úlovku, oproti celkovému počtu nastražených háčků), se výslovně zaznamenává podle pokynů k programům pozorovatelů vypracovaných členským státem.

K.   Specifikace kódování, které mají pozorovatelé používat při zaznamenávání údajů

1.   Pokud není u konkrétních typů údajů stanoveno jinak, mají se údaje zaznamenané pozorovatelem poskytovat v souladu se stejnými specifikacemi kódování, jaké jsou uvedeny v tomto oddílu.

2.   K vyjádření času se má používat koordinovaný světový čas (UTC).

3.   K vyjádření místa se mají používat stupně zeměpisné šířky a délky v desítkové soustavě.

4.   Použijí se tato kódová schémata:

a)

druhy se vyjadřují třípísmenným kódem FAO;

b)

rybolovné metody se vyjadřují prostřednictvím kódů Mezinárodní statistické normalizované klasifikace lovných zařízení (ISSCFG ze dne 29. července 1980);

c)

typy rybolovných plavidel se vyjadřují prostřednictvím kódů Mezinárodní statistické normalizované klasifikace rybářských plavidel (ISSCFV).

5.   Používají se metrické jednotky, konkrétně:

a)

hmotnost úlovku se vyjadřuje v kilogramech;

b)

výška, šířka, hloubka nebo délka se vyjadřují v metrech;

c)

objem se vyjadřuje v metrech krychlových;

d)

výkon motoru se vyjadřuje v kilowattech.

L.   Formulář pro popis šňůr na plašení ptáků

Image

Všeobecný popis šňůr na plašení ptáků:

Číslo výjezdu

Poloha šňůry na plašení ptáků

Kód vybavení pro šňůry na plašení ptáků

Vzdálenost mezi návazci (m)

Délka návazce min/mix (m)

Počet návazců (např. 7 jako v tomto diagramu)

Provedení šňůr na plašení ptáků (vyobrazeno párové provedení)

Materiál šňůr na plašení ptáků

Výška upevnění nad vodou (m)

Délka hlavní šňůry (m)

Vlečený předmět

Barvy návazců

Materiál návazců

Délka prostoru nad vodou chráněného šňůrami (m)

Doplňkový komentář

ŠŇŮRY NA PLAŠENÍ PTÁKŮ – KÓDY A MOŽNOSTI:

Poloha

Provedení

Vlečený předmět

Materiál

Barva

Levobok

Jednoduché

F

=

převrácená nálevka/plastový kužel

T

=

plastová trubka

P

=

růžová

Pravobok

Dvojité

L

=

délka silné šňůry

S

=

plastové pásky

R

=

červená

Záď

 

K

=

uzel nebo smyčka silné šňůry

O

=

jiný

C

=

oranžová

 

 

B

=

bóje

 

Y

=

žlutá

 

 

N

=

bóje v síti

 

G

=

zelená

 

 

S

=

pytel nebo sáček

 

B

=

modrá

 

 

W

=

závaží

 

W

=

hnědá

 

 

Z

=

žádný vlečený předmět

 

F

=

vybledlá (jakákoli barva)

 

 

O

=

jiný

 

O

=

jiný


Přehled zadaných hodnot:

Číslo výjezdu

Vzdálenost mezi návazci

Kód vybavení pro šňůry na plašení ptáků

Délka návazců (min)

Poloha šňůry na plašení ptáků

Délka návazců (max)

Délka hlavní šňůry

Barva návazců

Délka prostoru nad vodou chráněného šňůrami

Materiál návazců

Výška upevnění nad vodou

Počet návazců

Materiál šňůr na plašení ptáků

Vlečený předmět

Provedení šňůr na plašení ptáků

Doplňkový komentář

M.   Formulář pro popis systému šňůr s vnějším zatížením

Image

Formulář pro popis zatížení

Doplňkový komentář:

Průměrný průměr plováků (m)

Vzdálenost podvodního plováku od hlavní šňůry (m)

Počet háčků mezi hladinovým plovákem a kotvou

Průměrná hmotnost závaží (kg)

Vzdálenost závaží od šňůry

Počet háčků mezi podvodními plováky

Počet háčků mezi závažími

Jednoduchá nebo dvojitá šňůra?

Přehled zadaných hodnot:

Jednoduchá nebo dvojitá šňůra?

Počet háčků mezi hladinovým plovákem a kotvou

Průměrná hmotnost závaží

Počet háčků mezi podvodními plováky

Vzdál. podvodního plováku od hlavní šňůry

Počet háčků mezi závažími

Vzdál. závaží od šňůry

Doplňkový komentář

N.   Formulář pro popis zařízení pro odrazování ptáků

Image

Zařízení pro odrazování ptáků - půdorys

Boční rameno

Spojovací zástěna mezi bočními a záďovými rameny?

LEVOB

PRAVOBOK

Délka ramen

Počet návazců

Výška nad vodou

Barva návazců

Materiál návazců

Boční rameno

Vzdál. od zádě

ZÁĎ

Záďové rameno

Záďové rameno

Spojovací zástěna mezi záďovými rameny?

Délka ramen

Počet návazců

Délka zástěny

Výška nad vodou

Počet návazců

Barva návazců

Délka zástěny

Výška nad vodou

Materiál návazců

Počet návazců

Barva návazců

Výška nad vodou

Materiál návazců

Barva návazců

Materiál návazců

Přehled zadaných hodnot

Vzdálenost od zádi

 

Boční rameno

Záďové rameno

Délka ramena

Délka ramena

Počet návazců

Počet návazců

Průměrný rozestup mezi návazci

Průměrný rozestup mezi návazci

Výška nad vodou

Výška nad vodou

Barva návazců

Barva návazců

Materiál návazců

Materiál návazců

Bočně záďová zástěna

Záďová zástěna

Délka zástěny

Délka zástěny

Počet návazců

Počet návazců

Průměrný rozestup mezi návazci

Průměrný rozestup mezi návazci

Výška nad vodou

Výška nad vodou

Barva návazců

Barva návazců

Materiál návazců

Materiál návazců

O.   Standard pro sběr údajů pozorovatelem během vykládky nebo pobytu plavidla v přístavu

Ohledně rybářských plavidel, která plují pod jejich vlajkou a vykládají pod dohledem pozorovatelů nezpracované ryby (tzn. celé ryby, ze kterých žádná část není odstraněna) patřící mezi rybolovné zdroje řízené organizací SPRFMO, mohou členské státy shromažďovat a poskytovat tyto informace:

1.

U každé vykládky s pozorovatelem je nutno zaznamenat tyto údaje o plavidle:

a)

aktuální vlajka plavidla;

b)

jméno plavidla

c)

registrační číslo rybářského plavidla;

d)

případná mezinárodní rádiová volací značka;

e)

číslo plavidla podle rejstříku Lloyd's/IMO, je-li přiděleno;

f)

typ plavidla (nutno používat příslušné kódy ISSCFV);

g)

typ rybolovných metod (nutno používat příslušné kódy ISSCFG).

2.

U každé vykládky s pozorovatelem je nutno zaznamenat tyto údaje o pozorovateli:

a)

jméno pozorovatele;

b)

organizace pozorovatele;

c)

země vykládky (trojmístné kódy zemí podle příslušné normy ISO);

d)

přístav/místo vykládky.

3.

U každé vykládky s pozorovatelem je nutno zaznamenat tyto údaje o vykládce:

a)

datum a čas vykládky (ve formátu UTC);

b)

první den výjezdu, lze-li jej zjistit;

c)

poslední den výjezdu, lze-li jej zjistit;

d)

orientační oblast rybolovu (zem. šířka/délka, rozlišení 1 minuta, desetinný formát – pokud lze zjistit);

e)

hlavní cílové druhy (kód druhu podle klasifikace FAO);

f)

stav při vykládce v členění podle druhů (kód druhu podle klasifikace FAO);

g)

hmotnost (živá) úlovku v členění podle druhů (v kilogramech) vyloženého při dané vykládce.

Kromě toho se podle standardů uvedených v oddílech E, F a I této přílohy shromažďují údaje o délce a četnosti výskytu, biologické údaje a/nebo údaje o nalezených značkách týkající se sledovaných druhů při překládce nebo pobytu plavidla v přístavu.

Oddíly G (nahodilý odchyt) a H (citlivé mořské ekosystémy) se nepovažují pro sledované překládky za relevantní. Je nutno ale dodržovat standardy uvedené v oddílech I (evidenční značky), J (pořadí důležitosti) a K (specifikace kódování) všude tam, kde to přichází v úvahu.


PŘÍLOHA XI

Žádost o povolení přistání v přístavu

Identifikace plavidla: Jméno plavidla

Jméno plavidla

Vlajka plavidla

Číslo podle rejstříku IMO

Volací značka

Vnější identifikace

 

 

 

 

 

Údaje o přistání v přístavu:

Zamýšlený přístav určení (1)

Stát přístavu

Účel (2) přistání

Předpokládané datum připlutí

Předpokládaný čas připlutí

Aktuální datum

 

 

 

 

 

 

Druhy řízené organizací SPRFMO ponechané na palubě:

Druh

Oblast odchytu podle klasifikace FAO

Stav produktu

Celková hmotnost produktů na palubě (kg)

Překládané/vykládané množství

Příjemce překládaného/vykládaného množství

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pokud nejsou na palubě žádné druhy řízené organizací SPRFMO nebo produkty rybolovu z takových druhů pocházející, zapište „nula“.

Údaje z příslušného oprávnění k rybolovu:

Identifikační kód

Vydal

Platnost

Oblast(i) rybolovu

Druh

Lovné zařízení (3)

 

 

 

 

 

 

Je přiložena kopie seznamu členů posádky? ANO/NE


(1)  Měl by to být určený přístav ze seznamu přístavů vedeného organizací SPRFMO.

(2)  Např. vykládka, překládka, doplnění paliva.

(3)  Pokud je oprávnění omezeno na překládku, uveďte v „Lovné zařízení“ slovo „překládka“.


PŘÍLOHA XII

Souhrnné výsledky inspekce v přístavu

Údaje o inspekci:

Číslo inspekční zprávy

 

Jméno hlavního inspektora

 

Stát přístavu

 

Inspekční orgán

 

Přístav inspekce

 

Účel přistání

 

Datum zahájení inspekce

 

Čas zahájení inspekce

 

Datum ukončení inspekce

 

Čas ukončení inspekce

 

Bylo obdrženo předběžné oznámení?

 

Jsou výsledky inspekce v souladu s údaji předběžného oznámení?

 

Údaje o plavidle:

Jméno plavidla

 

Vlajka plavidla

 

Typ plavidla

 

IRCS

 

Vnější identifikace

 

Číslo podle rejstříku IMO

 

Majitel plavidla

 

Provozovatel plavidla

 

Velitel plavidla

(a státní příslušnost)

 

Zástupce plavidla

 

Je přítomen systém VMS?

 

Typ systému VMS

 

Příslušná oprávnění k rybolovu:

Identifikační kód oprávnění

 

Vydal

 

Platnost

 

Loviště

 

Biologický druh

 

Lovné zařízení (1)

 

Je plavidlo v evidenci plavidel vedené organizací SPRFMO?

 

Je oprávnění aktuálně platné?

 

Vyložené druhy řízené organizací SPRFMO (během tohoto přistání v přístavu):

Druh

Oblast odlovu podle klasifikace FAO

Stav produktu

Deklarované vyložené množství

Skutečné vyložené množství

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Druhy řízené organizací SPRFMO ponechané na palubě:

Biologický druh

Oblast odlovu podle klasifikace FAO

Stav produktu

Deklarované množství ponechané na palubě

Skutečné množství ponechané na palubě

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Druhy řízené organizací SPRFMO obdržené při překládce (během tohoto přistání v přístavu):

Druh

Oblast odlovu podle klasifikace FAO

Stav produktu

Deklarované obdržené množství

Skutečné obdržené množství

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontroly a zjištění:

Oddíl

Poznámky

Kontroly lodních a další dokumentace

Typ lovného zařízení na palubě

Zjištění inspektorů

Zřejmá porušení předpisů (uveďte odkaz na příslušné právní nástroje)

Připomínky velitele plavidla

Přijatá opatření

Podpis velitele plavidla:

Podpis inspektora


(1)  Pokud je oprávnění omezeno na překládku, uveďte v poli „Lovné zařízení“ slovo „překládka“.


PŘÍLOHA XIII

Seznam „ostatních ohrožených druhů“

Vědecký název

Český název

Třímístný písmenný kód

Carcharhinus longimanus

Žralok dlouhoploutvý

OCS

Carcharodon carcharias

Žralok bílý

WSH

Cetorhinus maximus

Žralok veliký

BSK

Lamna nasus

Žralok nosatý

POR

Manta spp.

Manta

MNT

Mobula spp.

Mobula

RMV

Rhincodon typus

Žralok obrovský

RHN