15.6.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 152/1


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2018/870

ze dne 14. června 2018,

kterým se provádí čl. 21 odst. 1 nařízení (EU) 2016/44 o omezujících opatřeních s ohledem na situaci v Libyi

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (EU) 2016/44 ze dne 18. ledna 2016 o omezujících opatřeních s ohledem na situaci v Libyi a o zrušení nařízení (EU) č. 204/2011 (1), a zejména na čl. 21 odst. 1 uvedeného nařízení,

s ohledem na návrh vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 18. ledna 2016 přijala Rada nařízení (EU) 2016/44.

(2)

Dne 7. června 2018 přidal výbor Rady bezpečnosti OSN zřízený podle rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 1970 (2011) šest osob na seznam osob a subjektů, na něž se vztahují omezující opatření.

(3)

Příloha II nařízení (EU) 2016/44 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha II nařízení (EU) 2016/44 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 14. června 2018.

Za Radu

předsedkyně

E. ZAHARIEVA


(1)  Úř. věst. L 12, 19.1.2016, s. 1.


PŘÍLOHA

Na seznam uvedený v příloze II nařízení (EU) 2016/44 se doplňují tyto osoby:

21.

Jméno: 1: Ermias 2: Ghermay 3: není 4: není

Titul: není k dispozici Funkce: hlava mezinárodní převaděčské sítě Datum narození: přibližný věk (35–45 let) Místo narození: (možná Asmara, Eritrea) Dostatečně spolehlivá přezdívka: není k dispozici Nedostatečně spolehlivá přezdívka: a) Ermies Ghermay b) Ermias Ghirmay Státní příslušnost: Eritrea Číslo pasu: není k dispozici Národní identifikační číslo: není k dispozici Adresa: (známá adresa: Tripolis, Tarig sure 51, v roce 2015 se pravděpodobně přestěhoval do Sabráty.) Datum zařazení na seznam:7. června 2018Další informace: na seznam zařazen podle bodů 15 a 17 rezoluce Rady bezpečnosti OSN 1970 (2011) (zákaz cestování, zmrazení majetku);

na seznam zařazen podle bodu 22(a) rezoluce Rady bezpečnosti OSN 1970 (2011), bodu 4(a) rezoluce Rady bezpečnosti OSN 2174 (2014) a bodu 11(a) rezoluce Rady bezpečnosti OSN 2213 (2015).

Další informace

Podle podrobných informací pocházejících z četných spolehlivých zdrojů, mimo jiné z vyšetřování trestných činů, je Ermias Ghermay jedním z nejvýznamnějších subsaharských aktérů zapojených do nezákonného obchodování s migranty v Libyi. Ermias Ghermay je hlavou jedné z mezinárodních sítí odpovědných za převaděčství a obchodování s migranty; předmětem jeho aktivit se staly desítky tisíc osob pocházejících zejména z oblasti Afrického rohu a směřujících na libyjské pobřeží a dále do cílových zemí v Evropě a do Spojených států. Má k dispozici ozbrojence a rovněž sklady a detenční tábory, v nichž podle dostupných informací dochází k závažnému porušování lidských práv migrantů. Úzce spolupracuje s dalšími libyjskými převaděčskými sítěmi, například se sítěmi Abu-Quarina a je považován za jejich „východního dodavatele“. Jeho síť působí v oblasti sahající od Súdánu přes libyjské pobřeží až do Evropy (Itálie, Francie, Německo, Nizozemsko, Švédsko, Spojené království) a Spojených států. Ghermay kontroluje soukromé detenční tábory v oblasti libyjského severozápadního pobřeží, v nichž jsou migranti zadržováni a v nichž dochází k závažnému porušování jejich práv. Z těchto táborů jsou migranti přepravováni do Sabráty nebo do Závíji. V uplynulých letech Ghermay zorganizoval bezpočet nebezpečných cest přes moře, při nichž byli migranti (mezi nimi mnoho nezletilých) vystaveni riziku smrti. Soud v italském Palermu vydal v roce 2015 na Ermiase Ghermaye zatýkací rozkaz v souvislosti s převaděčstvím tisíců migrantů v nelidských podmínkách, kdy mimo jiné dne 13. října 2013 došlo ke ztroskotání lodi u ostrova Lampedusa, při němž zahynulo 266 osob.

22.

Jméno: 1: Fitiwi 2: Abdelrazak 3: není 4: není

Titul: není k dispozici Funkce: hlava mezinárodní převaděčské sítě Datum narození: přibližný věk (30–35 let) Místo narození: Massaua, Eritrea Dostatečně spolehlivá přezdívka: není k dispozici Nedostatečně spolehlivá přezdívka: Fitwi Esmail Abdelrazak Státní příslušnost: Eritrea Číslo pasu: není k dispozici Národní identifikační číslo: není k dispozici Adresa: není k dispozici Datum zařazení na seznam:7. června 2018Další informace: na seznam zařazen podle bodů 15 a 17 rezoluce Rady bezpečnosti OSN 1970 (2011) (zákaz cestování, zmrazení majetku);

na seznam zařazen podle bodu 22(a) rezoluce Rady bezpečnosti OSN 1970 (2011), bodu 4(a) rezoluce Rady bezpečnosti OSN 2174 (2014) a bodu 11(a) rezoluce Rady bezpečnosti OSN 2213 (2015).

Další informace

Fitiwi Abdelrazak je hlavou jedné z mezinárodních sítí odpovědných za převaděčství a obchodování s migranty; předmětem jeho aktivit se staly desítky tisíc osob pocházejících zejména z oblasti Afrického rohu a směřujících na libyjské pobřeží a dále do cílových zemí v Evropě a do Spojených států. Fitiwi Abdelrazak byl podle otevřených zdrojů a v rámci několika vyšetřování trestných činů identifikován jako jeden z nejvýše postavených aktérů odpovědných za vykořisťování a porušování práv velkého počtu migrantů v Libyi. Abdelrazak má rozsáhlé kontakty v libyjských převaděčských sítích a prostřednictvím nezákonného obchodování s migranty nashromáždil obrovský majetek. Má k dispozici ozbrojence a rovněž sklady a detenční tábory, v nichž dochází k závažnému porušování lidských práv. Jeho síť se skládá z buněk působících v oblasti od Súdánu, přes Libyi, Itálii a dále do cílových zemí, do nichž migranti směřují. Migranti jsou v jeho táborech nakupováni i od jiných stran, například z jiných místních detenčních zařízení. Z těchto táborů jsou migranti přepravováni na libyjské pobřeží. Abdelrazak zorganizoval bezpočet nebezpečných cest přes moře, při nichž byli migranti (mezi nimi i nezletilí) vystaveni riziku smrti. Abdelrazak je spojován minimálně se dvěma ztroskotáními plavidel v období od dubna 2014 do července 2014, při nichž došlo ke ztrátám na životech.

23.

Jméno: 1: Ahmad 2: Oumar 3: al-Dabbashi 4: není

Titul: není k dispozici Funkce: velitel milicí Anas al-Dabbashi, hlava mezinárodní převaděčské sítě Datum narození: přibližný věk (30 let) Místo narození: (možná Sabráta, městský obvod Talil) Dostatečně spolehlivá přezdívka: není k dispozici Nedostatečně spolehlivá přezdívka: a) Al-Dabachi b) Al Ammu c) The Uncle (strejda) d) Al-Ahwal Státní příslušnost: Libye Číslo pasu: není k dispozici Národní identifikační číslo: není k dispozici Adresa: a) Garabulli, Libye b) Závíja, Libye Datum zařazení na seznam:7. června 2018Další informace: na seznam zařazen podle bodů 15 a 17 rezoluce Rady bezpečnosti OSN 1970 (2011) (zákaz cestování, zmrazení majetku);

na seznam zařazen podle bodu 22(a) rezoluce Rady bezpečnosti OSN 1970 (2011), bodu 4(a) rezoluce Rady bezpečnosti OSN 2174 (2014) a bodu 11(a) rezoluce Rady bezpečnosti OSN 2213 (2015).

Další informace

Ahmad al-Dabbashi je velitelem milicí Anas al-Dabbashi, které dříve působily v pobřežní oblasti mezi městy Sabráta a Melita. Al-Dabbashi je výraznou vůdčí osobností v rámci nezákonných aktivit souvisejících s obchodováním s migranty. Příslušníci al-Dabbashiho klanu a milicí rovněž udržují kontakty s teroristickými skupinami a skupinami násilných extremistů. V současnosti al-Dabbashi působí v okolí města Závíja, kam se přesunul poté, co v říjnu 2017 vypukly v pobřežní oblasti násilné střety s jinými ozbrojenými skupinami a konkurenčními převaděčskými organizacemi, při nichž zahynulo 30 osob, včetně civilistů. V reakci na své vyhnání Ahmad al-Dabbashi dne 4. prosince 2017 veřejně oznámil, že se do Sabráty vrátí se zbraněmi a posilami. Rozsáhlý důkazní materiál dokládá, že milice al-Dabbashiho jsou přímo zapojeny do nezákonného převaděčství a obchodování s migranty a že kontrolují oblasti, odkud se migranti vydávají na cestu, tábory, úkryty a plavidla. Existují informace, které dosvědčují tvrzení, že al-Dabbashi vystavoval migranty (mimo jiné i nezletilé) na pevnině i na moři krutým podmínkám, v některých případech s fatálními následky. Po násilných střetech mezi milicemi al-Dabbashiho a dalšími ozbrojenými skupinami ve městě Sabráta byly objeveny tisíce migrantů (mnozí z nich ve vážném stavu), přičemž většina z nich byla zadržována v centrech Brigády mučedníků Anas al-Dabbashi a milicí al-Ghul. Al-Dabbashiho klan a s ním spojené milice Anas al-Dabbashi udržují dlouholeté kontakty s organizací Islámský stát v Iráku a Levantě (ISIL) a s jejími odnožemi. Milicemi al-Dabbashi prošla řada příslušníků ISIL, mimo jiné Abdallah al-Dabbashi, kterého ISIL považuje za „chalífu“ Sabráty. Al-Dabbashi byl rovněž údajně zapojen do organizace vraždy Samiho Khalifa al-Gharabliho, kterého městská rada Sabráty v červenci 2017 pověřila bojem proti převaděčství. Aktivity al-Dabbashiho významnou měrou přispívají k eskalaci násilí a k destabilizaci situace v západní Libyi a ohrožují mír a stabilitu v Libyi i v sousedních zemích.

24.

Jméno: 1: MUS'AB 2: ABU-QARIN 3: není 4: není

Titul: není k dispozici Funkce: hlava mezinárodní převaděčské sítě Datum narození:19. ledna 1983Místo narození: Sabráta, Libye Dostatečně spolehlivá přezdívka: není k dispozici Nedostatečně spolehlivá přezdívka: a) ABU-AL QASSIM OMAR Musab Boukrin b) The Doctor (doktor) c) Al-Grein Státní příslušnost: Libye Číslo pasu: a) 782633, vydán 31. května 2005b) 540794, vydán 12. ledna 2008Národní identifikační číslo: není k dispozici Adresa: není k dispozici Datum zařazení na seznam:7. června 2018Další informace: na seznam zařazen podle bodů 15 a 17 rezoluce Rady bezpečnosti OSN 1970 (2011) (zákaz cestování, zmrazení majetku);

na seznam zařazen podle bodu 22(a) rezoluce Rady bezpečnosti OSN 1970 (2011), bodu 4(a) rezoluce Rady bezpečnosti OSN 2174 (2014) a bodu 11(a) rezoluce Rady bezpečnosti OSN 2213 (2015).

Další informace

Mus'ab Abu-Qarin je považován za ústředního aktéra organizujícího obchodování s lidmi a převaděčství migrantů v oblasti kolem města Sabráta, ale působí i ve městech Závíja a Garabulli. Jeho přeshraniční síť zahrnuje Libyi, evropské cílové země, země subsaharské Afriky, v nichž je prováděn nábor migrantů, a arabské země (finanční odvětví). Spolehlivé zdroje dokládají, že při obchodování s lidmi a převaděčství spolupracuje s Ermiasem Ghermayem, který pro něj řídí „východní dodavatelský řetězec“. Dále existují důkazy, že Abu-Qarin udržoval vztahy s dalšími aktéry převaděčského byznysu, zejména s Mohammedem Kachlafem (bratranec a velitel brigády al-Nasr, rovněž navržen na zařazení na seznam) v Závíji. Bývalý komplic Abu-Qarina, který nyní spolupracuje s libyjskými orgány, uvádí, že Abu-Qarin jenom v roce 2015 zorganizoval cesty přes moře pro 45 000 osob a při těchto cestách vystavoval migranty (mezi nimi i nezletilé) riziku smrti. Abu-Qarin organizoval plavbu, která dne 18. dubna 2015 skončila ztroskotáním plavidla v Sicilském průlivu a smrtí 800 osob. Různé důkazy, předložené mimo jiné skupinou odborníků OSN, dokládají, že je odpovědný za zadržování migrantů v krutých podmínkách, mimo jiné v Tripolisu v blízkosti oblasti al-Wadi a v přímořských letoviscích u města Sabráta, kde jsou migranti zadržováni. Podle dostupných informací měl Abu-Qarin blízko k al-Dabbashiho klanu v Sabrátě, dokud nevypukl konflikt ohledně „výpalného“. Zdroje uvedly, že Abu-Qarin poskytoval finanční prostředky osobám blízkým násilným extremistům v okolí Sabráty výměnou za souhlas s převaděčstvím migrantů jménem těchto skupin, které finančně profitují z nelegálního přistěhovalectví. Abu-Qarin je napojen na síť převaděčů tvořenou salafistickými ozbrojenými skupinami v Tripolisu, Sabhá a v Kufře.

25.

Jméno: 1: Mohammed 2: Kachlaf 3: není 4: není

Titul: není k dispozici Funkce: velitel brigády Shuhada al-Nasr, velitel stráže ropné rafinerie v Závíji Datum narození: není k dispozici Místo narození: Závíja, Libye Dostatečně spolehlivá přezdívka: není k dispozici Nedostatečně spolehlivá přezdívka: a) Kashlaf b) Koshlaf c) Keslaf d) al-Qasab Státní příslušnost: Libye Číslo pasu: není k dispozici Národní identifikační číslo: není k dispozici Adresa: Závíja, Libye Datum zařazení na seznam:7. června 2018Další informace: na seznam zařazen podle bodů 15 a 17 rezoluce Rady bezpečnosti OSN 1970 (2011) (zákaz cestování, zmrazení majetku);

na seznam zařazen podle bodu 22(a) rezoluce Rady bezpečnosti OSN 1970 (2011), bodu 4(a) rezoluce Rady bezpečnosti OSN 2174 (2014) a bodu 11(a) rezoluce Rady bezpečnosti OSN 2213 (2015).

Další informace

Mohammed Kachlaf je velitelem brigády Shuhada al-Nasr brigade v Závíji v západní Libyi. Jeho milice kontrolují rafinerii v Závíji, která je centrem převaděčských aktivit. Kachlaf rovněž kontroluje detenční zařízení, mimo jiné detenční středisko Nasr, které je pouze formálně pod kontrolou Odboru pro boj proti nelegální migraci (DCIM). Podle informací z různých zdrojů patří Kachlafova síť mezi nejvýznamnější skupiny zabývající se převaděčstvím a vykořisťováním migrantů v Libyi. Kachlaf má rozsáhlé kontakty s velitelem místní jednotky pobřežní stráže v Závíji al-Rahmanem al-Miladem; tato jednotka zadržuje plavidla s migranty, která často patří konkurenčním převaděčským sítím. Migranti jsou poté převáženi do detenčních zařízení kontrolovaných milicemi al-Nasr, v nichž jsou podle dostupných informací zadržováni v krutých podmínkách. Skupina odborníků pro Libyi shromáždila důkazy svědčící o tom, že migranti byli často vystaveni bití a další migranti, zejména ženy ze zemí subsaharské Afriky a z Maroka, pak byly prodávány na místních trzích jako „sexuální otrokyně“. Skupina odborníků rovněž zjistila, že Kachlaf spolupracuje s dalšími ozbrojenými skupinami a byl zapojen do opakovaných násilných střetů, které propukly v letech 2016 a 2017.

26.

Jméno: 1: Abd 2: Al-Rahman 3: al-Milad 4: není

Titul: není k dispozici Funkce: velitel pobřežní stráže v Závíji Datum narození: přibližný věk (29 let) Místo narození: Tripolis, Libye Dostatečně spolehlivá přezdívka: není k dispozici Nedostatečně spolehlivá přezdívka: a) Rahman Salim Milad b) al-Bija Státní příslušnost: Libye Číslo pasu: není k dispozici Národní identifikační číslo: není k dispozici Adresa: Závíja, Libye Datum zařazení na seznam:7. června 2018Další informace: na seznam zařazen podle bodů 15 a 17 rezoluce Rady bezpečnosti OSN 1970 (2011) (zákaz cestování, zmrazení majetku);

na seznam zařazen podle bodu 22(a) rezoluce Rady bezpečnosti OSN 1970 (2011), bodu 4(a) rezoluce Rady bezpečnosti OSN 2174 (2014) a bodu 11(a) rezoluce Rady bezpečnosti OSN 2213 (2015).

Další informace

Abd al Rahman al-Milad je velitelem regionální jednotky pobřežní stráže v Závíji, která je soustavně spojována s násilím na migrantech a dalších převaděčích. Skupina odborníků OSN uvádí, že Milad a další příslušníci pohraniční stráže jsou přímo zapojeni do potápění plavidel za použití palných zbraní. Al-Milad spolupracuje s dalšími převaděči migrantů, například s Mohammedem Kachlafem (rovněž navržen na zařazení na seznam), který mu podle tvrzení zdrojů poskytuje ochranu při provádění nezákonných operací souvisejících s převaděčstvím a obchodováním s migranty. Několik svědků v rámci trestního vyšetřování uvedlo, že byli zadrženi na moři ozbrojenými muži plavícími se na lodi pobřežní stráže pojmenované Tallil (loď používaná al-Miladem) a převezeni do detenčního centra al-Nasr, v němž jsou podle dostupných informací zadržováni v krutých podmínkách a vystaveni bití.