6.6.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 140/38


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2018/832

ze dne 5. června 2018,

kterým se mění přílohy II, III a V nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro cyantraniliprol, cymoxanil, deltamethrin, difenokonazol, fenamidon, flubendiamid, fluopikolid, folpet, fosetyl, mandestrobin, mepikvat, metazachlor, propamokarb, propargit, pyrimethanil, sulfoxaflor a trifloxystrobin v některých produktech a na jejich povrchu

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 ze dne 23. února 2005 o maximálních limitech reziduí pesticidů v potravinách a krmivech rostlinného a živočišného původu a na jejich povrchu a o změně směrnice Rady 91/414/EHS (1), a zejména na čl. 14 odst. 1 písm. a) a čl. 18 odst. 4 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Maximální limity reziduí (MLR) pro cyantraniliprol, cymoxanil, deltamethrin, fenamidon, folpet, mandestrobin, mepikvat, metazachlor, propamokarb, pyrimethanil, sulfoxaflor a trifloxystrobin byly stanoveny v příloze II nařízení (ES) č. 396/2005. MLR pro difenokonazol, flubendiamid, fluopikolid a fosetyl byly stanoveny v části A přílohy III uvedeného nařízení. MLR pro propargit byly stanoveny v příloze V uvedeného nařízení.

(2)

Dne 11. července 2015 přijala Komise pro Codex Alimentarius maximální limity reziduí stanovené Codexem (CXL) pro fenamidon (2).

(3)

V souladu s čl. 5 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 (3), pokud existují nebo se právě dokončují mezinárodní normy, vezmou se při vytváření nebo přizpůsobení potravinového práva v úvahu, s výjimkou případů, kdy by tyto normy nebo dotyčné části těchto norem byly neúčinným nebo nevhodným prostředkem pro dosažení oprávněných cílů potravinového práva, případů vědecky odůvodněných nebo případů, kdy by tyto normy zajišťovaly úroveň ochrany jinou, než je úroveň považovaná v Unii za odpovídající. Kromě toho má Unie v souladu s čl. 13 písm. e) uvedeného nařízení podporovat soulad mezinárodních technických norem a potravinového práva a současně zajišťovat, aby nedocházelo ke snížení vysoké úrovně ochrany přijaté v Unii.

(4)

Unie předložila Výboru Codexu pro rezidua pesticidů výhradu ohledně CXL navrhovaných pro tyto kombinace pesticidů/produktů: fenamidon (košťálová zelenina vytvářející růžice, plodová zelenina jiná než tykvovitá).

(5)

CXL pro fenamidon, které nejsou uvedeny ve 4. bodě odůvodnění, by proto měly být zahrnuty do nařízení (ES) č. 396/2005 jako MLR, s výjimkou případů, kdy se týkají produktů, které nejsou stanoveny v příloze I uvedeného nařízení, nebo kdy jsou stanoveny na nižší úrovni než současné MLR. Uvedené CXL jsou pro spotřebitele v Unii bezpečné (4).

(6)

V rámci postupu za účelem povolení použití přípravku na ochranu rostlin obsahujícího účinnou látku cymoxanil k ošetření vyluštěných fazolových semen byla podle čl. 6 odst. 1 nařízení (ES) č. 396/2005 podána žádost o změnu stávajících MLR.

(7)

V případě deltamethrinu byla taková žádost podána u kapusty. V případě difenokonazolu byla taková žádost podána u „ostatní košťálové zeleniny vytvářející růžice“, kapusty růžičkové, čekanky štěrbáku, rokety seté, „špenátu a podobné zeleniny (listy)“, čekanky salátové a reveně. V případě fluopikolidu byla taková žádost podána u mangoldu. V případě folpetu byla taková žádost podána u jablek a hrušek. V případě fosetylu byla taková žádost podána u jádrového ovoce, broskví a brambor. V případě mandestrobinu byla taková žádost podána u meruněk, třešní a višní, broskví a švestek. V případě metazachloru byla taková žádost podána u zelí pekingského. V případě propamokarbu byla taková žádost podána u mangoldu. V případě pyrimethanilu byla taková žádost podána u tykvovitých s jedlou slupkou. V případě sulfoxafloru byla taková žádost podána u listů révy vinné a artyčoků. V případě trifloxystrobinu byla taková žádost podána u „ostatního bobulového a drobného ovoce“, „salátu a ostatních salátových rostlin“, šruchy, vyluštěných fazolových semen, hrachových zrn a luštěnin.

(8)

V souladu s čl. 6 odst. 2 a 4 nařízení (ES) č. 396/2005 byly předloženy žádosti v případě flubendiamidu používaného ve Spojených státech k ošetření meruněk, broskví, švestek a sójových bobů, v případě fosforitanu disodného používaného ve Spojených státech k ošetření ořechů ze stromů (kromě kokosových ořechů) a v případě propargitu používaného v Brazílii k ošetření pomerančů a v Indii k ošetření čaje. Žadatelé tvrdí, že povolená použití uvedených látek k ošetření těchto plodin ve zmíněných vyvážejících zemích vedou k reziduím přesahujícím MLR stanovené nařízením (ES) č. 396/2005 a že je zapotřebí MLR zvýšit, aby se zabránilo vzniku překážek obchodu pro dovoz uvedených plodin.

(9)

V souladu s článkem 53 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 (5) informovalo Spojené království Komisi dne 8. srpna 2017, že v důsledku neočekávaného výskytu druhu Drosophila suzukii povolilo uvedení na trh přípravku na ochranu rostlin obsahujícího účinnou látku cyantraniliprol pro použití k ošetření ostružin a malin. V souladu s článkem 53 informovalo Spojené království Komisi dne 13. září 2017 o povolení přípravku na ochranu rostlin obsahujícího účinnou látku cyantraniliprol pro použití k ošetření póru, a sice v důsledku neočekávaného výskytu druhů Thrips tabaci, Frankliniella occidentalis, Delia antiquaPhytomyza gymnostoma. Tato povolení se jevila jako nezbytné opatření, neboť výskyt uvedených škodlivých organismů představoval nebezpečí, jež nebylo možné zvládnout jinými přijatelnými prostředky. V souladu s čl. 18 odst. 4 nařízení (ES) č. 396/2005 oznámilo Spojené království tato povolení ostatním členským státům, Komisi a Evropskému úřadu pro bezpečnost potravin (dále jen „úřad“) a předložilo žádosti za účelem stanovení dočasných MLR pro uvedené plodiny.

(10)

V souladu s článkem 53 nařízení (ES) č. 1107/2009 informovalo Řecko Komisi dne 19. září 2017, že povolilo uvedení na trh přípravku na ochranu rostlin obsahujícího účinnou látku mepikvat pro použití k ošetření bavlny jako regulátoru růstu rostlin. Toto povolení se jevilo jako nezbytné opatření, aby se zabránilo ztrátám na úrodě. V souladu s čl. 18 odst. 4 nařízení (ES) č. 396/2005 oznámilo Řecko toto povolení ostatním členským státům, Komisi a úřadu a předložilo žádost za účelem stanovení dočasného MLR pro bavlníková semena.

(11)

V souladu s článkem 8 nařízení (ES) č. 396/2005 dotčené členské státy uvedené žádosti vyhodnotily a hodnotící zprávy byly předloženy Komisi.

(12)

Úřad žádosti a hodnotící zprávy posoudil, přičemž zkoumal zejména rizika pro spotřebitele a případně pro zvířata, a k navrhovaným MLR vydal odůvodněná stanoviska (6). Uvedená stanoviska předal úřad žadatelům, Komisi a členským státům a zpřístupnil je veřejnosti.

(13)

Úřad ve svém odůvodněném stanovisku dospěl k závěru, že pokud jde o použití deltamethrinu k ošetření kapusty, je hodnocení rizik ovlivněno nestandardní nejistotou. Nicméně s ohledem na malý přínos kapusty k celkové dietární expozici je vhodné stanovit MLR na 0,15 mg/kg.

(14)

Pokud jde o trifloxystrobin, žadatel předložil chybějící informace o analytických metodách u produktů živočišného původu a učinil referenční standard pro CGA321113 komerčně dostupným.

(15)

Pokud jde o použití flubendiamidu k ošetření sójových bobů, stávající MLR je ve vyvážející zemi stanoven na 0,25 mg/kg. Vzhledem k tomu, že největší množství reziduí naměřené při sledovaných polních pokusech je mírně vyšší než uvedená hodnota, je vhodné stanovit MLR na úrovni zaokrouhlené hodnoty 0,3 mg/kg.

(16)

Pokud jde o použití cyantraniliprolu k ošetření ostružin, malin a póru, měly by být MLR stanoveny jako dočasné s platností do 30. června 2021.

(17)

Pokud jde o použití mepikvatu k ošetření bavlny, měl by být MLR pro bavlníková semena stanoven jako dočasný s platností do 30. června 2021.

(18)

V případě všech ostatních žádostí dospěl úřad k závěru, že všechny požadavky na údaje byly splněny a že změny MLR, o které žadatelé žádají, jsou z hlediska bezpečnosti spotřebitelů přijatelné na základě hodnocení expozice spotřebitelů pro 27 konkrétních evropských skupin spotřebitelů. Úřad zohlednil nejnovější informace o toxikologických vlastnostech daných látek. Ani celoživotní expozice těmto látkám prostřednictvím konzumace všech potravinářských produktů, které je mohou obsahovat, ani krátkodobá expozice v důsledku vysoké konzumace příslušných produktů neprokázaly riziko, že by byl překročen přijatelný denní příjem nebo akutní referenční dávka.

(19)

Na základě odůvodněných stanovisek úřadu a s přihlédnutím k hlediskům významným pro posuzovanou záležitost splňují příslušné změny MLR požadavky čl. 14 odst. 2 nařízení (ES) č. 396/2005.

(20)

Nařízení (ES) č. 396/2005 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(21)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Přílohy II, III a V nařízení (ES) č. 396/2005 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 5. června 2018.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 70, 16.3.2005, s. 1.

(2)  ftp://ftp.fao.org/codex/reports/reports_2015/REP15_PRe.pdf.

Společný program FAO/WHO týkající se potravinových norem, Komise pro Codex Alimentarius. Dodatky III a IV. Třicáté osmé zasedání. Ženeva, Švýcarsko, 6.–11. července 2015.

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin (Úř. věst. L 31, 1.2.2002, s. 1).

(4)  Scientific support for preparing an EU position for the 46th Session of the Codex Committee on Pesticide Residues (CCPR). EFSA Journal 2014;12(7):3737 [182 s.].

(5)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS (Úř. věst. L 309, 24.11.2009, s. 1).

(6)  Vědecké zprávy EFSA jsou k dispozici na internetové adrese: http://www.efsa.europa.eu:

 

Reasoned opinion on the setting of maximum residue levels for cyantraniliprole in raspberries and blackberries. EFSA Journal 2017;15(11):5061 [24 s.].

 

Reasoned opinion on the setting of maximum residue levels for cyantraniliprole in leeks. EFSA Journal 2018;16(1):5124 [24 s.].

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for cymoxanil in beans without pods. EFSA Journal 2017;15(11):5066 [19 s.].

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for deltamethrin in kale. EFSA Journal 2018;16(1):4683 [28 s.].

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for difenoconazole in various crops. EFSA Journal 2018;16(1):5143 [28 s.].

 

Reasoned opinion on the setting of import tolerances for flubendiamide in apricots, peaches, nectarines, plums and soya beans. EFSA Journal 2018;16(1):5128 [31 s.].

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for fluopicolide in chards. EFSA Journal 2018;16(1):5135 [21 s.].

 

Reasoned opinion on the Modification of the existing maximum residue levels for folpet in apples and pears. EFSA Journal 2017;15(10):5041 [21 s.].

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for fosetyl-Al in tree nuts, pome fruit, peach and potato. EFSA Journal 2018;16(2):5161 [36 s.].

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for mandestrobin in apricots, cherries, peaches/nectarines and plums. EFSA Journal 2018;16(1):5148 [22 s.].

 

Reasoned opinion on the setting of maximum residue levels for mepiquat chloride in cotton. EFSA Journal 2018;16(2):5162 [25 s.].

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for metazachlor in Chinese cabbage. EFSA Journal 2018;16(1):5127 [20 s.].

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for propamocarb in chards/beet leaves. EFSA Journal 2017;15(11):5055 [22 s.].

 

Reasoned opinion on the setting of import tolerances for propargite in citrus fruits and tea. EFSA Journal 2018;16(2):5193 [25 s.].

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for pyrimethanil in cucurbits with edible peel. EFSA Journal 2018;16(2):5145 [20 s.].

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for sulfoxaflor in grape leaves and similar species, and globe artichokes. EFSA Journal 2017;15(11):5070 [23 s.].

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for trifloxystrobin in various crops. EFSA Journal 2018;16(1):5154 [33 s.].


PŘÍLOHA

Přílohy II, III a V nařízení (ES) č. 396/2005 se mění takto:

1)

Příloha II se mění takto:

a)

sloupce pro cyantraniliprol, cymoxanil, deltamethrin, fenamidon, folpet, mandestrobin, mepikvat, metazachlor, propamokarb, pyrimethanil, sulfoxaflor a trifloxystrobin se nahrazují tímto:

Rezidua pesticidů a maximální limity reziduí (mg/kg)

Číselný kód

Skupiny a příklady jednotlivých produktů, na něž se vztahují maximální limity reziduí (1)

Cyantraniliprol

Cymoxanil

Deltamethrin (cis-deltamethrin) (F)

Fenamidon

Folpet (suma folpetu a ftalimidu, vyjádřeno jako folpet) (R)

Mandestrobin

Mepikvat (suma mepikvatu a jeho solí, vyjádřeno jako mepikvat-chlorid)

Metazachlor (suma metabolitů 479M04, 479M08 a 479M16, vyjádřeno jako metazachlor) (R)

Propamokarb (suma propamokarbu a jeho solí, vyjádřeno jako propamokarb) (R)

Pyrimethanil (R)

Sulfoxaflor (suma izomerů)

Trifloxystrobin (F) (R)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

0100000

OVOCE, ČERSTVÉ nebo ZMRAZENÉ; OŘECHY

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

0110000

Citrusové plody

0,9

0,01 (*1)

0,04 (+)

0,01 (*1)

0,03 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

 

8

 

0,5

0110010

Grapefruity

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,15

 

0110020

Pomeranče

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,8

 

0110030

Citrony

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,4

 

0110040

Kyselé lajmy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

0110050

Mandarinky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,8

 

0110990

Ostatní (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

0120000

Ořechy ze stromů

0,04

0,01 (*1)

0,02 (*1) (+)

0,01 (*1)

0,07 (*1)

0,01 (*1)

0,05 (*1)

 

 

 

0,02 (*1)

0,02

0120010

Mandle

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,2

 

 

0120020

Para ořechy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

 

0120030

Kešu ořechy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

 

0120040

Kaštany jedlé

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

 

0120050

Kokosové ořechy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

 

0120060

Lískové ořechy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

 

0120070

Makadamové ořechy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

 

0120080

Pekanové ořechy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

 

0120090

Piniové oříšky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

 

0120100

Pistácie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,2

 

 

0120110

Vlašské ořechy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

 

0120990

Ostatní (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

 

0130000

Jádrové ovoce

0,8

0,01 (*1)

(+)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

 

15

 

0,7

0130010

Jablka

 

 

0,2

 

0,3

 

 

 

 

 

0,4

 

0130020

Hrušky

 

 

0,1

 

0,3

 

 

 

 

 

0,4

 

0130030

Kdoule

 

 

0,1

 

0,03 (*1)

 

 

 

 

 

0,3

 

0130040

Mišpule obecná/německá

 

 

0,1

 

0,03 (*1)

 

 

 

 

 

0,3

 

0130050

Mišpule japonská / lokvát

 

 

0,1

 

0,03 (*1)

 

 

 

 

 

0,3

 

0130990

Ostatní (2)

 

 

0,1

 

0,03 (*1)

 

 

 

 

 

0,3

 

0140000

Peckové ovoce

 

0,01 (*1)

(+)

0,01 (*1)

0,03 (*1)

 

0,02 (*1)

 

 

 

 

3

0140010

Meruňky

0,01 (*1)

 

0,15

 

 

2

 

 

 

10

0,5

 

0140020

Třešně

6

 

0,1

 

 

3

 

 

 

4

1,5

 

0140030

Broskve

1,5

 

0,15

 

 

2

 

 

 

10

0,5

 

0140040

Švestky

0,7

 

0,07

 

 

0,5

 

 

 

2

0,5

 

0140990

Ostatní (2)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

 

0,01 (*1)

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0150000

Bobulové a drobné ovoce

 

 

(+)

 

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

 

 

 

 

0151000

a)

hrozny

1,5

0,3 (+)

0,2

0,6

 

 

 

 

 

5

2

3

0151010

Hrozny stolní

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

0151020

Hrozny moštové

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

 

0152000

b)

jahody

0,5

0,01 (*1)

0,2

0,04

5 (+)

 

 

 

 

5

0,5

1

0153000

c)

ovoce z keřů

 

0,01 (*1)

0,1

0,01 (*1)

0,03 (*1)

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

3

0153010

Ostružiny

0,9 (+)

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

0153020

Ostružiny ostružiníku ježiníku

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

 

0153030

Maliny (červené a žluté)

0,9 (+)

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

0153990

Ostatní (2)

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

 

0154000

d)

ostatní bobulové a drobné ovoce

 

0,01 (*1)

0,6

0,01 (*1)

0,03 (*1)

 

 

 

 

 

 

3

0154010

Brusnice/borůvky

4

 

 

 

 

 

 

 

 

8

0,01 (*1)

 

0154020

Klikvy

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

5

0,01 (*1)

 

0154030

Rybíz (bílý, černý, červený)

4

 

 

 

 

 

 

 

 

5

0,01 (*1)

 

0154040

Angrešt (červený, zelený a žlutý)

4

 

 

 

 

 

 

 

 

5

0,01 (*1)

 

0154050

Šípky

4

 

 

 

 

 

 

 

 

5

0,01 (*1)

 

0154060

Moruše (bílé a černé)

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

5

0,01 (*1)

 

0154070

Hloh středozemský / azarole / neapolská mišpule

0,8

 

 

 

 

 

 

 

 

15

0,3

 

0154080

Bez černý / bezinky

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

5

0,01 (*1)

 

0154990

Ostatní (2)

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

5

0,01 (*1)

 

0160000

Různé ovoce s

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

 

 

 

 

0161000

a)

jedlou slupkou

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0161010

Datle

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0,03 (*1)

 

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0161020

Fíky

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0,03 (*1)

 

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0161030

Stolní olivy

1,5

 

1 (+)

 

0,15 (*1) (+)

 

 

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,3

0161040

Kumquaty/kumkváty

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0,03 (*1)

 

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0161050

Karamboly

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0,03 (*1)

 

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0161060

Tomel japonský / kaki churma / persimon

0,8

 

0,01 (*1)

 

0,03 (*1)

 

 

 

 

15

0,3

0,01 (*1)

0161070

Hřebíčkovec šabrejový / jambolan

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0,03 (*1)

 

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0161990

Ostatní (2)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0,03 (*1)

 

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0162000

b)

nejedlou slupkou, malé

0,01 (*1)

 

 

 

0,03 (*1)

 

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0162010

Aktinidie/kiwi (červené, zelené a žluté)

 

 

0,15 (+)

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

0162020

Liči

 

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

0162030

Mučenka/passiflora

 

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

4 (+)

0162040

Opuncie

 

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

0162050

Zlatolist

 

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

0162060

Tomel viržinský / kaki

 

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

0162990

Ostatní (2)

 

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

0163000

c)

nejedlou slupkou, velké

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0,03 (*1)

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

0163010

Avokádo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0163020

Banány

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,1

 

0,05

0163030

Mango

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0163040

Papája

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

0,6

0163050

Granátová jablka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0163060

Anona šeroplodá / láhevník čerimoja / cukrové jablko

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0163070

Kvajáva hrušková

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0163080

Ananas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0163090

Chlebovník

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0163100

Durian cibetkový

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0163110

Anona ostnitá / láhevník ostnitý / guanabana

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0163990

Ostatní (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0200000

ZELENINA, ČERSTVÁ nebo ZMRAZENÁ

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

0210000

Kořenová a hlíznatá zelenina

0,05

0,01 (*1)

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

 

 

 

 

0211000

a)

brambory

 

 

0,3 (+)

0,02  (*1)

0,06 (*1) (+)

 

 

0,02 (*1)

0,3

0,05 (*1)

0,03

0,02

0212000

b)

tropická kořenová a hlíznatá zelenina

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,03 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,03

0,01 (*1)

0212010

Kořeny manioku jedlého / kasavy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0212020

Batáty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0212030

Jamy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0212040

Maranta třtinová

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0212990

Ostatní (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0213000

c)

ostatní kořenová a hlíznatá zelenina, kromě cukrové řepy

 

 

0,02 (*1) (+)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0213010

Řepa červená/salátová

 

 

 

0,15

0,03 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,03

0,02

0213020

Mrkev/karotka

 

 

 

0,2

0,03 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

1

0,05

0,1

0213030

Celer bulvový

 

 

 

0,15

0,03 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0,09

0,01 (*1)

0,03

0,03

0213040

Křen

 

 

 

0,15

0,03 (*1)

 

 

0,15 (+)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,03

0,08

0213050

Topinambury

 

 

 

0,15

0,03 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,03

0,01 (*1)

0213060

Pastinák

 

 

 

0,15

0,03 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,03

0,04

0213070

Petržel kořenová

 

 

 

0,15

0,03 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,03

0,08

0213080

Ředkve

 

 

 

0,15

0,04 (*1) (+)

 

 

0,4 (+)

3

0,01 (*1)

0,03

0,08

0213090

Kozí brada

 

 

 

0,15

0,04 (*1) (+)

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,03

0,04

0213100

Brukev řepka tuřín

 

 

 

0,15

0,03 (*1)

 

 

0,15 (+)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,03

0,04

0213110

Brukev řepák vodnice

 

 

 

0,15

0,03 (*1)

 

 

0,15 (+)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,03

0,04

0213990

Ostatní (2)

 

 

 

0,15

0,03 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,03

0,01 (*1)

0220000

Cibulová zelenina

 

0,01 (*1)

(+)

 

0,03 (*1)

 

0,02 (*1)

 

 

 

 

 

0220010

Česnek

0,05

 

0,06

0,2

 

 

 

0,06 (*1)

2

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0220020

Cibule kuchyňská

0,05

 

0,06

0,2

 

 

 

0,02 (*1)

2

0,2

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0220030

Šalotka

0,05

 

0,06

0,2

 

 

 

0,02 (*1)

2

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0220040

Cibule jarní / zelená cibulka a cibule zimní / sečka

8

 

0,3

3

 

 

 

0,02 (*1)

30

3

0,7

0,1

0220990

Ostatní (2)

0,05

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0230000

Plodová zelenina

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

0,02 (*1)

 

 

 

 

0231000

a)

lilkovité a slézovité

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0231010

Rajčata

1

0,4

0,07 (+)

1

5 (+)

 

 

 

4

1

0,3

0,7

0231020

Paprika setá

1,5

0,01 (*1)

0,2 (+)

1 (+)

0,03 (*1)

 

 

 

3

2

0,4

0,4 (+)

0231030

Lilek/baklažán

1

0,3

0,4 (+)

1

0,03 (*1)

 

 

 

4

1

0,3

0,7

0231040

Proskurník jedlý / ibišek jedlý / okra / bamie

1,5

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,03 (*1)

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0231990

Ostatní (2)

1,5

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,03 (*1)

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0232000

b)

tykvovité s jedlou slupkou

0,4

0,08

0,2 (+)

0,2

0,03 (*1)

 

 

 

5

0,8

0,5

0,3

0232010

Okurky salátové

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(+)

0232020

Okurky nakládačky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(+)

0232030

Cukety

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0232990

Ostatní (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0233000

c)

tykvovité s nejedlou slupkou

0,3

0,4

(+)

0,2

 

 

 

 

5

0,01 (*1)

0,5

0,3

0233010

Melouny cukrové

 

 

0,02 (*1)

 

0,4 (+)

 

 

 

 

 

 

 

0233020

Dýně

 

 

0,2

 

0,03 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

0233030

Melouny vodní

 

 

0,02 (*1)

 

0,03 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

0233990

Ostatní (2)

 

 

0,02 (*1)

 

0,03 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

0234000

d)

kukuřice cukrová

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1) (+)

0,01 (*1)

0,03 (*1)

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0239000

e)

ostatní plodová zelenina

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,03 (*1)

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0240000

Košťálová zelenina (s výjimkou kořenů a mladých listů)

 

0,01 (*1)

(+)

 

0,03 (*1)

 

0,02 (*1)

 

 

0,01 (*1)

 

 

0241000

a)

košťálová zelenina vytvářející růžice

2

 

0,1

 

 

 

 

0,4 (+)

 

 

 

0,5

0241010

Brokolice

 

 

 

5

 

 

 

 

3

 

3

 

0241020

Květák

 

 

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

10 (+)

 

0,04

 

0241990

Ostatní (2)

 

 

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0242000

b)

košťálová zelenina vytvářející hlávky

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0242010

Kapusta růžičková

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

0,06 (*1)

2

 

0,01 (*1)

0,6

0242020

Zelí hlávkové

 

 

0,1

0,9

 

 

 

0,4 (+)

0,7

 

0,4

0,5

0242990

Ostatní (2)

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0243000

c)

košťálová zelenina listová

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 (+)

0243010

Zelí pekingské / pe-tsai

 

 

0,2

55

 

 

 

0,6

20

 

2

 

0243020

Kapusta kadeřavá a kapusta krmná

 

 

0,15

0,01 (*1)

 

 

 

0,2 (+)

20

 

0,01 (*1)

 

0243990

Ostatní (2)

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

0,2 (+)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0244000

d)

kedlubny

2

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

0,3 (+)

0,3

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0250000

Listová zelenina, bylinky a jedlé květy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0251000

a)

salát a ostatní salátové rostliny

 

 

(+)

 

0,03 (*1)

 

0,02 (*1)

0,02 (*1)

 

 

 

15

0251010

Kozlíček polníček

0,01 (*1)

0,01 (*1)

2

40

 

 

 

 

20 (+)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0251020

Locika setá

5

0,03 (+)

0,5

30

 

 

 

 

40

20

4

 

0251030

Čekanka štěrbák / endivie

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,1

40

 

 

 

 

20 (+)

20

0,01 (*1)

 

0251040

Řeřichy a jiné klíčky a výhonky

0,01 (*1)

0,01 (*1)

2

40

 

 

 

 

20 (+)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0251050

Barborky

0,01 (*1)

0,01 (*1)

2

40

 

 

 

 

20 (+)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0251060

Roketa setá / rukola

0,01 (*1)

0,01 (*1)

2

40

 

 

 

 

30

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0251070

Červená hořčice

0,01 (*1)

0,01 (*1)

2

40

 

 

 

 

20 (+)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0251080

Mladé listy plodin (včetně druhů rodu Brassica)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

2

40

 

 

 

 

20 (+)

20

0,01 (*1)

 

0251990

Ostatní (2)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0252000

b)

špenát a podobná zelenina (listy)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1) (+)

60

0,03 (*1)

 

0,02 (*1)

0,02 (*1)

40

0,01 (*1)

 

 

0252010

Špenát

 

1 (+)

 

 

 

 

 

 

 

 

6

0,01 (*1)

0252020

Šrucha

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

15

0252030

Mangold

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0252990

Ostatní (2)

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0253000

c)

listy révy vinné a podobných druhů

0,01 (*1)

0,01 (*1)

2 (+)

0,01 (*1)

0,03 (*1)

 

0,02 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

2

0,01 (*1)

0254000

d)

potočnice lékařská / řeřicha potoční

0,01 (*1)

0,01 (*1)

2 (+)

0,01 (*1)

0,03 (*1)

 

0,02 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0255000

e)

čekanka obecná setá

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1) (+)

0,01 (*1)

0,03 (*1)

 

0,02 (*1)

0,02 (*1)

15

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0256000

f)

bylinky a jedlé květy

0,02 (*1)

0,02 (*1)

2 (+)

60

0,06 (*1)

 

0,05 (*1)

0,1 (*1)

30 (+)

20

 

15 (+)

0256010

Kerblík

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

0256020

Pažitka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

0256030

Celerová nať

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,5

 

0256040

Petrželová nať

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

0256050

Šalvěj lékařská

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

0256060

Rozmarýn lékařský

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

0256070

Tymián

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

0256080

Bazalka pravá a jedlé květy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

0256090

Vavřín / bobkový list

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

0256100

Estragon

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

0256990

Ostatní (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

0260000

Lusková zelenina

 

 

0,2 (+)

 

0,03 (*1)

 

0,02 (*1)

0,02 (*1)

 

 

0,01 (*1)

 

0260010

Fazolové lusky

1,5

0,05 (*1)

 

0,8

 

 

 

 

0,1

3

 

1 (+)

0260020

Vyluštěná fazolová semena

0,3

0,05  (*1)

 

0,15

 

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0,09

0260030

Hrachové lusky

2

0,15

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

0,01 (*1)

3

 

1,5

0260040

Vyluštěná hrachová zrna

0,3

0,05 (*1)

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

0,01 (*1)

0,2

 

0,09

0260050

Čočka

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0260990

Ostatní (2)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0270000

Řapíkatá a stonková zelenina

 

 

 

 

0,03 (*1)

 

0,02 (*1)

 

 

 

 

 

0270010

Chřest

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1) (+)

0,01 (*1)

 

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,05

0270020

Kardy

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

40

 

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0270030

Celer řapíkatý

15

0,01 (*1)

0,3

40

 

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

1,5

1

0270040

Fenykl obecný sladký

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,3

4

 

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0270050

Artyčoky

0,1

0,01 (*1)

0,2 (+)

0,01 (*1)

 

 

 

0,06 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,06

0,3

0270060

Pór

0,6 (+)

0,02

0,3 (+)

0,3

 

 

 

0,06 (*1)

20

4

0,01 (*1)

0,7

0270070

Reveň kadeřavá / rebarbora

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,3

4

 

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0270080

Bambusové výhonky

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0270090

Palmové vegetační vrcholy

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0270990

Ostatní (2)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0280000

Houby, mechy a lišejníky

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0,03 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0280010

Pěstované houby

 

 

0,05 (+)

 

 

 

0,09 (+)

 

 

 

 

 

0280020

Volně rostoucí houby

 

 

0,01 (*1)

 

 

 

0,02 (*1)

 

 

 

 

 

0280990

Mechy a lišejníky

 

 

0,01 (*1)

 

 

 

0,02 (*1)

 

 

 

 

 

0290000

Řasy a prokaryota

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,03 (*1)

 

0,02 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0300000

LUŠTĚNINY

 

0,05 (*1) (+)

(+)

0,01 (*1)

0,07 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

 

 

0,2

0300010

Fazole

0,3

 

0,6

 

 

 

 

 

 

0,5

0,3

 

0300020

Čočka

0,01 (*1)

 

1

 

 

 

 

 

 

0,5

0,01 (*1)

 

0300030

Hrách

0,01 (*1)

 

1

 

 

 

 

 

 

0,5

0,01 (*1)

 

0300040

Semena lupiny bílé / vlčího bobu

0,01 (*1)

 

1

 

 

 

 

 

 

0,5

0,01 (*1)

 

0300990

Ostatní (2)

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0400000

OLEJNATÁ SEMENA A OLEJNATÉ PLODY

 

0,01 (*1)

 

 

 

0,01 (*1)

 

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

 

0401000

Olejnatá semena

 

 

 

 

0,07 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

0401010

Lněná semena

0,01 (*1)

 

0,02 (*1) (+)

0,01 (*1)

 

 

0,05 (*1)

0,06 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0401020

Jádra podzemnice olejné / arašídy / burské oříšky

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

 

 

0,05 (*1)

0,02 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0,02

0401030

Maková semena

0,01 (*1)

 

0,2 (+)

0,01 (*1)

 

 

0,05 (*1)

0,02 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0401040

Sezamová semena

0,01 (*1)

 

0,02 (*1) (+)

0,01 (*1)

 

 

0,05 (*1)

0,02 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0401050

Slunečnicová semena

0,5

 

0,05 (*1) (+)

0,02  (*1)

 

 

0,05 (*1)

0,06 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0401060

Semena řepky olejky

0,8

 

0,2

0,01 (*1)

 

 

4 (+)

0,06 (*1)

 

 

0,15

0,01 (*1)

0401070

Sójové boby

0,4

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

 

 

0,05 (*1)

0,02 (*1)

 

 

0,3

0,05

0401080

Hořčičná semena

0,01 (*1)

 

0,07 (*1) (+)

0,01 (*1)

 

 

0,05 (*1)

0,06 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0401090

Bavlníková semena

1,5

 

0,02 (*1) (+)

0,02  (*1)

 

 

5 (+)

0,02 (*1)

 

 

0,4

0,01 (*1)

0401100

Dýňová semena

0,01 (*1)

 

0,02 (*1) (+)

0,01 (*1)

 

 

0,05 (*1)

0,02 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0401110

Semena světlice barvířské

0,01 (*1)

 

0,02 (*1) (+)

0,01 (*1)

 

 

0,05 (*1)

0,02 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0401120

Semena brutnáku lékařského

0,01 (*1)

 

0,2 (+)

0,01 (*1)

 

 

0,05 (*1)

0,06 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0401130

Semena lničky seté

0,01 (*1)

 

0,07 (*1) (+)

0,01 (*1)

 

 

0,05 (*1)

0,06 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0401140

Konopná semena

0,01 (*1)

 

0,2 (+)

0,01 (*1)

 

 

0,05 (*1)

0,02 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0401150

Semena skočce obecného

0,01 (*1)

 

0,2 (+)

0,01 (*1)

 

 

0,05 (*1)

0,02 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0401990

Ostatní (2)

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

 

 

0,05 (*1)

0,02 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0402000

Olejnaté plody

 

 

 

0,01 (*1)

 

 

0,05 (*1)

0,02 (*1)

 

 

0,02 (*1)

 

0402010

Olivy na olej

1,5

 

0,6 (+)

 

0,15 (*1) (+)

 

 

 

 

 

 

0,3

0402020

Jádra plodů palem

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

 

0,07 (*1)

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

0402030

Plody palem

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

 

0,07 (*1)

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

0402040

Vlnovec pětimužný / kapok

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

 

0,07 (*1)

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

0402990

Ostatní (2)

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

 

0,07 (*1)

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

0500000

OBILOVINY

0,01 (*1)

0,01 (*1)

(+)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

0500010

Ječmen

 

 

2

 

1 (+)

 

4

 

 

0,05 (*1) (+)

0,6

0,5

0500020

Pohanka a jiné pseudoobiloviny

 

 

2

 

0,07 (*1)

 

0,02 (*1)

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0500030

Kukuřice

 

 

2

 

0,07 (*1)

 

0,02 (*1)

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02

0500040

Proso

 

 

2

 

0,07 (*1)

 

0,02 (*1)

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0500050

Oves

 

 

2

 

0,07 (*1)

 

3

 

 

0,05 (*1) (+)

0,04

0,4 (+)

0500060

Rýže

 

 

1

 

0,07 (*1)

 

0,02 (*1)

 

 

0,05 (*1)

0,01 (*1)

5

0500070

Žito

 

 

2

 

0,07 (*1)

 

3

 

 

0,05 (*1) (+)

0,015

0,3

0500080

Čirok

 

 

2

 

0,07 (*1)

 

0,02 (*1)

 

 

0,05 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0500090

Pšenice

 

 

1

 

0,4 (+)

 

3

 

 

0,05 (*1) (+)

0,2

0,3

0500990

Ostatní (2)

 

 

0,02 (*1)

 

0,07 (*1)

 

0,02 (*1)

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0600000

ČAJE, KÁVA, BYLINNÉ ČAJE, KAKAO A ROHOVNÍK

 

0,1 (*1)

 

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

 

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0610000

Čaje

0,05 (*1)

 

5 (+)

 

 

 

 

 

 

0,05 (*1)

 

 

0620000

Kávová zrna

0,05

 

0,1 (*1)

 

 

 

 

 

 

0,05 (*1)

 

 

0630000

Bylinné čaje z

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0631000

a)

květů

0,05 (*1)

(+)

15 (+)

 

 

 

 

 

 

0,05 (*1)

 

 

0631010

Heřmánek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0631020

Ibišek súdánský

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0631030

Růže

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0631040

Jasmín

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0631050

Lípa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0631990

Ostatní (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0632000

b)

listů a nadzemních částí rostlin

0,05 (*1)

 

15 (+)

 

 

 

 

 

 

0,05 (*1)

 

 

0632010

Jahodník

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0632020

Roibos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0632030

Cesmína paraguayská / yerba maté

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0632990

Ostatní (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0633000

c)

kořenů

0,2

 

0,3 (+)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0633010

Kozlík lékařský / baldrián

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,05 (*1)

 

 

0633020

Ženšen pravý / všehoj / ženšen severoamerický

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,5

 

 

0633990

Ostatní (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,05 (*1)

 

 

0639000

d)

veškerých jiných částí rostlin

0,05 (*1)

 

0,1 (*1)

 

 

 

 

 

 

0,05 (*1)

 

 

0640000

Kakaové boby

0,05 (*1)

 

0,1 (*1)

 

 

 

 

 

 

0,05 (*1)

 

 

0650000

Rohovník obecný / svatojánský chléb

0,05 (*1)

 

0,1 (*1)

 

 

 

 

 

 

0,05 (*1)

 

 

0700000

CHMEL

0,05 (*1)

0,1 (*1) (+)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

400 (+)

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

40

0800000

KOŘENÍ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0810000

Semena

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0810010

Bedrník anýz / anýz / anýzové semeno

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0810020

Bulvuška

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0810030

Miřík celer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0810040

Koriandr setý

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0810050

Šabrej kmínovitý / římský kmín / kumín

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0810060

Kopr vonný

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0810070

Fenykl sladký

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0810080

Pískavice řecké seno

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0810090

Muškátový oříšek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0810990

Ostatní (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0820000

Plody

0,05 (*1)

0,1 (*1)

15 (+)

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0820010

Nové koření

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0820020

Žlutodřev

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0820030

Kmín kořenný

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0820040

Kardamom

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0820050

Jalovcové bobule

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0820060

Pepř (bílý, černý a zelený)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0820070

Vanilka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0820080

Tamarind / indické datle

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0820990

Ostatní (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0830000

Kůra

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0830010

Skořice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0830990

Ostatní (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0840000

Kořeny a oddenky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0840010

Lékořice

0,2

0,1 (*1)

0,5 (+)

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0840020

Zázvor (10)

0,2

0,1 (*1)

0,5 (+)

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0840030

Kurkumovník dlouhý / indický šafrán / kurkuma

0,2

0,1 (*1)

0,5 (+)

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0840040

Křen (11)

(+)

(+)

(+)

(+)

(+)

(+)

(+)

(+)

(+)

(+)

(+)

(+)

0840990

Ostatní (2)

0,2

0,1 (*1)

0,5 (+)

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0850000

Pupeny

0,05 (*1)

0,1 (*1)

15 (+)

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0850010

Hřebíček

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0850020

Kapary

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0850990

Ostatní (2)