30.5.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 133/1


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2018/773

ze dne 15. května 2018

o požadavcích na návrh, zhotovení a funkčnost a zkušebních normách pro lodní výstroj a o zrušení prováděcího nařízení (EU) 2017/306 ze dne 6. února 2017

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2014/90/EU ze dne 23. července 2014 o lodní výstroji a o zrušení směrnice Rady 96/98/ES (1), a zejména na čl. 35 odst. 2 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Komise je zmocněna k tomu, aby prostřednictvím prováděcích aktů určila požadavky na návrh, zhotovení a funkčnost a zkušební normy pro lodní výstroj, na niž se vztahuje oblast působnosti směrnice 2014/90/EU, a data, od nichž se příslušné zkušební normy použijí. Uvedené požadavky a normy jsou stanovené v mezinárodních nástrojích, na něž uvedená směrnice odkazuje.

(2)

S cílem zohlednit nejnovější změny by měl být seznam použitelných mezinárodních nástrojů pravidelně aktualizován. Za účelem poskytnutí úplného seznamu obsahujícího všechny výrobky, na něž se vztahuje směrnice 2014/90/EU, by toto nařízení mělo zrušit prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/306 (2).

(3)

Lodní výstroj, na niž se nově vztahují harmonizované požadavky Unie podle směrnice 2014/90/EU, by měla být výslovně uvedena jakožto nové položky ve sloupci 1 přílohy tohoto nařízení.

(4)

Je vhodné a přiměřené povolit, aby nová položka, která splňuje vnitrostátní požadavky pro schválení typu platné v členském státě před vstupem tohoto nařízení v platnost, mohla být po přechodné období nadále uváděna na trh a instalována na palubě lodi EU.

(5)

V zájmu usnadnění harmonizovaného, urychleného a jednoduchého provádění směrnice 2014/90/EU by prováděcí akty přijaté podle uvedené směrnice měly mít formu prováděcích nařízení.

(6)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro námořní bezpečnost a zabránění znečištění z lodí,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Požadavky na návrh, zhotovení a funkčnost a zkušební normy stanovené v mezinárodních nástrojích uvedených ve směrnici 2014/90/EU se použijí na každou položku lodní výstroje uvedenou v příloze.

Článek 2

1.   Lodní výstroj zařazená na seznamu v příloze tohoto nařízení ve sloupci 1 jako „nová položka doplněná prováděcím nařízením (EU) 2017/306“, která splňovala vnitrostátní požadavky pro schválení typu platné v členském státě před 16. březnem 2017, smí být i nadále uváděna na trh a instalována na palubě lodi EU do 16. března 2020.

2.   Lodní výstroj zařazená ve sloupci 1 přílohy jako „nová položka doplněná prováděcím nařízením (EU) 2018/773“, která splňuje vnitrostátní požadavky pro schválení typu platné v členském státě před 19. června 2018, smí být i nadále uváděna na trh a instalována na palubě lodi EU do 19. června 2021.

Článek 3

Prováděcí nařízení (EU) 2017/306 se zrušuje.

Článek 4

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 15. května 2018

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 257, 28.8.2014, s. 146.

(2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/306 ze dne 6. února 2017, kterým se uvádí požadavky na návrh, zhotovení a funkčnost a zkušební normy pro lodní výstroj (Úř. věst. L 48, 24.2.2017, s. 1).


PŘÍLOHA

Obecná poznámka: Pravidla SOLAS jsou ustanovení Mezinárodní úmluvy o bezpečnosti lidského života na moři v platném znění.

Seznam použitých zkratek

A.1: změna 1 týkající se normativních dokumentů jiných než IMO;

A.2: změna 2 týkající se normativních dokumentů jiných než IMO;

AC: změna týkající se opravy normativních dokumentů jiných než IMO;

CAT: kategorie radarového zařízení stanovená v oddíle 1.3 normy IEC 62388 (2007);

oběž.: oběžník;

COLREG: Mezinárodní pravidla pro zabránění srážkám na moři;

COMSAR: podvýbor IMO pro radiokomunikace a vyhledávání a záchranářství;

EN: evropská norma;

ETSI: Evropský ústav pro telekomunikační normy;

FSS: Mezinárodní předpisy pro systémy protipožární bezpečnosti;

FTP: Mezinárodní předpisy pro použití postupů požárních zkoušek;

HSC: Předpisy pro vysokorychlostní plavidla;

IBC: Mezinárodní předpis pro stavbu a vybavení lodí pro hromadnou přepravu nebezpečných chemikálií;

ICAO: Mezinárodní organizace pro civilní letectví;

IEC: Mezinárodní elektrotechnická komise

IGC: Mezinárodní předpis pro stavbu a vybavení lodí hromadně přepravujících zkapalněné plyny;

IMO: Mezinárodní námořní organizace;

ISO: Mezinárodní organizace pro normalizaci;

ITU: Mezinárodní telekomunikační unie;

LSA: záchranné prostředky;

MARPOL: Mezinárodní úmluva o zabránění znečištění z lodí;

MED: směrnice o lodní výstroji;

MEPC: Výbor pro ochranu mořského prostředí;

MSC: Výbor pro námořní bezpečnost;

NOx : oxidy dusíku;

Systémy O2/HC: kyslíkové a uhlovodíkové systémy;

SOLAS: Mezinárodní úmluva o bezpečnosti lidského života na moři;

SOx : oxidy síry;

prav.: pravidlo;

rez.: rezoluce.

Poznámky použitelné pro celou tuto přílohu

a)

Obecně: Kromě zkušebních norem konkrétně uvedených v této příloze přezkoušení typu (schválení typu) musí být v souladu s použitelnými požadavky mezinárodních úmluv a příslušných rezolucí a oběžníků IMO. Tento soulad je uveden v modulech pro posuzování shody ve směrnici 2014/90/EU.

b)

Sloupec 3: Jsou-li uvedeny dva soubory zkušebních norem oddělené slovem „nebo“, každý soubor splňuje všechny zkušební požadavky, aby vyhověl výkonnostním normám IMO; zkouška podle jednoho souboru tedy dostačuje k prokázání souladu s požadavky příslušných mezinárodních dokumentů. Naopak jsou-li použity jiné oddělovače (například čárka), použijí se všechny uvedené odkazy.

c)

Sloupec 6: Za účelem zohlednění časového rámce pro stavbu lodí v závislosti na vlastnostech konkrétní lodní výstroje se použijí tyto významy instalace na palubu (uvedeno v závorkách za daty):

I

:

první instalace výstroje ve funkční poloze na palubě lodi EU;

II

:

první instalace výstroje ve funkční poloze nebo uložení ve funkční poloze na palubě lodi EU.

III

:

dodání výstroje do loděnice, pokud tento okamžik nastane do 30 měsíců před první instalací výstroje ve funkční poloze.

d)

Pokud existují dva řádky pro jeden vstup s lodní výstrojí (např. MED/3.12), druhý (spodní) řádek obsahuje požadavky mezinárodních nástrojů, jež jsou vůči těm, které byly uvedeny v prvním (horním) řádku, aktualizované.

e)

V případech podle písmene d) a pokud není ve sloupcích 5 ani 6 uvedeno datum, to znamená, že nedošlo v příslušných zkušebních normách ke změně a že příslušná položka s lodní výstrojí musí splňovat požadavky uvedené ve (druhém) spodním řádku.

f)

Pokud existují tři řádky pro jeden vstup s lodní výstrojí (např. MED/3.51a), třetí (nejspodnější) řádek obsahuje požadavky mezinárodních nástrojů, jež jsou vůči těm, které byly uvedeny v prvních dvou (horních) řádcích, aktualizované.

1.   Záchranné prostředky

Sloupec 2: použije se oběžník IMO MSC/980 s výjimkou případů, kdy byl nahrazen zvláštním dokumentem uvedeným ve sloupci 2.

Číslo a označení položky

Pravidla SOLAS 74 v platném znění a případně příslušné rezoluce a oběžníky IMO

Zkušební normy

Moduly pro posuzování shody

První uvedení na trh

Poslední instalace na palubě

1

2

3

4

5

6

MED/1.1

Záchranné kruhy

Požadavky na schválení typu

SOLAS 74, prav. III/4,

SOLAS 74, prav. X/3.

rez. IMO MSC.81(70) v platném znění.

B+D

B+E

B+F

 

 

Požadavky na přepravu a funkčnost

SOLAS 74, prav. III/7,

SOLAS 74, prav. III/34,

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8,

rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I,

rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) II,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8.

MED/1.2a

Pozici označující světla pro záchranné prostředky:

a)

pro záchranná plavidla a záchranářské čluny;

Požadavky na schválení typu

SOLAS 74, prav. III/4,

SOLAS 74, prav. X/3.

rez. IMO MSC.81(70) v platném znění.

B+D

B+E

B+F

 

 

Požadavky na přepravu a funkčnost

SOLAS 74, prav. III/34,

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8,

rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) II,

rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) IV,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8.

MED/1.2a

Pozici označující světla pro záchranné prostředky:

a)

pro záchranná plavidla a záchranářské čluny;

Požadavky na schválení typu

SOLAS 74, prav. III/4,

SOLAS 74, prav. X/3.

rez. IMO MSC.81(70) v platném znění.

B+D

B+E

B+F

 

 

Požadavky na přepravu a funkčnost

SOLAS 74, prav. III/34,

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8,

rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I,

rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) IV,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8.

MED/1.2b

Pozici označující světla pro záchranné prostředky:

b)

pro záchranné kruhy;

Požadavky na schválení typu

SOLAS 74, prav. III/4,

SOLAS 74, prav. X/3.

rez. IMO MSC.81(70) v platném znění.

B+D

B+E

B+F

 

 

Požadavky na přepravu a funkčnost

SOLAS 74, prav. III/7,

SOLAS 74, prav. III/22,

SOLAS 74, prav. III/32,

SOLAS 74, prav. III/34,

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8,

rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I,

rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) II,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8.

MED/1.2c

Pozici označující světla pro záchranné prostředky:

c)

pro záchranné vesty.

Požadavky na schválení typu

SOLAS 74, prav. III/4,

SOLAS 74, prav. X/3.

rez. IMO MSC.81(70) v platném znění.

B+D

B+E

B+F

 

 

Požadavky na přepravu a funkčnost

SOLAS 74, prav. III/7,

SOLAS 74, prav. III/22,

SOLAS 74, prav. III/26,

SOLAS 74, prav. III/32,

SOLAS 74, prav. III/34,

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8,

rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I,

rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) II,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8.

MED/1.3

Záchranné kruhy s automaticky se aktivujícími kouřovými signály

Požadavky na schválení typu

SOLAS 74, prav. III/4,

SOLAS 74, prav. X/3.

rez. IMO MSC.81(70) v platném znění.

B+D

B+E

B+F

 

 

Požadavky na přepravu a funkčnost

SOLAS 74, prav. III/7,

SOLAS 74, prav. III/34,

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8,

rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I,

rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) II,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8.

MED/1.4

Záchranné vesty

Požadavky na schválení typu

SOLAS 74, prav. III/4,

SOLAS 74, prav. X/3.

rez. IMO MSC.81(70) v platném znění.

B+D

B+E

B+F

 

 

Požadavky na přepravu a funkčnost

SOLAS 74, prav. III/7,

SOLAS 74, prav. III/22,

SOLAS 74, prav. III/34,

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8,

rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I,

rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) II,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8,

IMO MSC/oběž. 922,

IMO MSC.1/oběž. 1304,

IMO MSC.1/oběž. 1470.

MED/1.5a

Námořní záchranné obleky a obleky chránící před povětrnostními vlivy navržené k nošení spolu SE záchrannou vestou

a)

neizolovaný námořní záchranný oblek;

Požadavky na schválení typu

SOLAS 74, prav. III/4,

SOLAS 74, prav. X/3.

rez. IMO MSC.81(70) v platném znění.

B+D

B+E

B+F

 

 

Požadavky na přepravu a funkčnost

SOLAS 74, prav. III/7,

SOLAS 74, prav. III/22,

SOLAS 74, prav. III/32,

SOLAS 74, prav. III/34,

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8,

rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I,

rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) II,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8,

IMO MSC/oběž. 1046.

MED/1.5b

Námořní záchranné obleky a obleky chránící před povětrnostními vlivy navržené k nošení spolu SE záchrannou vestou

b)

izolovaný námořní záchranný oblek;

Požadavky na schválení typu

SOLAS 74, prav. III/4,

SOLAS 74, prav. X/3.

rez. IMO MSC.81(70) v platném znění.

B+D

B+E

B+F

 

 

Požadavky na přepravu a funkčnost

SOLAS 74, prav. III/7,

SOLAS 74, prav. III/22,

SOLAS 74, prav. III/32,

SOLAS 74, prav. III/34,

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8,

rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I,

rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) II,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8,

IMO MSC/oběž. 1046.

MED/1.5c

Námořní záchranné obleky a obleky chránící před povětrnostními vlivy navržené k nošení spolu SE záchrannou vestou

c)

obleky chránící před povětrnostními vlivy.

Požadavky na schválení typu

SOLAS 74, prav. III/4,

SOLAS 74, prav. X/3.

rez. IMO MSC.81(70) v platném znění.

B+D

B+E

B+F

 

 

Požadavky na přepravu a funkčnost

SOLAS 74, prav. III/7,

SOLAS 74, prav. III/22,

SOLAS 74, prav. III/32,

SOLAS 74, prav. III/34,

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8,

rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I,

rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) II,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8,

IMO MSC/oběž. 1046.

MED/1.6a

Námořní záchranné obleky a obleky chránící před povětrnostními vlivy navržené k nošení BEZ záchranné vesty

a)

neizolovaný námořní záchranný oblek;

Požadavky na schválení typu

SOLAS 74, prav. III/4,

SOLAS 74, prav. X/3.

rez. IMO MSC.81(70) v platném znění.

B+D

B+E

B+F

 

 

Požadavky na přepravu a funkčnost

SOLAS 74, prav. III/7,

SOLAS 74, prav. III/22,

SOLAS 74, prav. III/32,

SOLAS 74, prav. III/34,

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8,

rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I,

rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) II,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8,

IMO MSC/oběž. 1046.

MED/1.6b

Námořní záchranné obleky a obleky chránící před povětrnostními vlivy navržené k nošení BEZ záchranné vesty

b)

izolovaný námořní záchranný oblek;

Požadavky na schválení typu

SOLAS 74, prav. III/4,

SOLAS 74, prav. X/3.

rez. IMO MSC.81(70) v platném znění.

B+D

B+E

B+F

 

 

Požadavky na přepravu a funkčnost

SOLAS 74, prav. III/7,

SOLAS 74, prav. III/22,

SOLAS 74, prav. III/32,

SOLAS 74, prav. III/34,

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8,

rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I,

rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) II,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8,

IMO MSC/oběž. 1046.

MED/1.6c

Námořní záchranné obleky a obleky chránící před povětrnostními vlivy navržené k nošení BEZ záchranné vesty

c)

obleky chránící před povětrnostními vlivy.

Požadavky na schválení typu

SOLAS 74, prav. III/4,

SOLAS 74, prav. X/3.

rez. IMO MSC.81(70) v platném znění.

B+D

B+E

B+F

 

 

Požadavky na přepravu a funkčnost

SOLAS 74, prav. III/7,

SOLAS 74, prav. III/22,

SOLAS 74, prav. III/32,

SOLAS 74, prav. III/34,

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8,

rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I,

rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) II,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8,

IMO MSC/oběž. 1046.

MED/1.7

Pomůcky tepelné ochrany

Požadavky na schválení typu

SOLAS 74, prav. III/4,

SOLAS 74, prav. X/3.

rez. IMO MSC.81(70) v platném znění.

B+D

B+E

B+F

 

 

Požadavky na přepravu a funkčnost

SOLAS 74, prav. III/22,

SOLAS 74, prav. III/32,

SOLAS 74, prav. III/34,

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8,

rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I,

rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) II,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8,

IMO MSC/oběž. 1046.

MED/1.8

Raketové padáčkové světlice (pyrotechnika)

Požadavky na schválení typu

SOLAS 74, prav. III/4,

SOLAS 74, prav. X/3.

rez. IMO MSC.81(70) v platném znění.

B+D

B+E

B+F

 

 

Požadavky na přepravu a funkčnost

SOLAS 74, prav. III/6,

SOLAS 74, prav. III/34,

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8,

rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I,

rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) III,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8.

MED/1.9

Ruční pochodně (pyrotechnika)

Požadavky na schválení typu

SOLAS 74, prav. III/4,

SOLAS 74, prav. X/3.

rez. IMO MSC.81(70) v platném znění.

B+D

B+E

B+F

 

 

Požadavky na přepravu a funkčnost

SOLAS 74, prav. III/34,

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8,

rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I,

rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) III,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8.

MED/1.10

Plovoucí kouřové signály (pyrotechnika)

Požadavky na schválení typu

SOLAS 74, prav. III/4,

SOLAS 74, prav. X/3.

rez. IMO MSC.81(70) v platném znění.

B+D

B+E

B+F

 

 

Požadavky na přepravu a funkčnost

SOLAS 74, prav. III/34,

rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I,

rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) III.

MED/1.11

Zařízení pro vrhání lanek

Požadavky na schválení typu

SOLAS 74, prav. III/4,

SOLAS 74, prav. X/3.

rez. IMO MSC.81(70) v platném znění.

B+D

B+E

B+F

 

 

Požadavky na přepravu a funkčnost

SOLAS 74, prav. III/18,

SOLAS 74, prav. III/34,

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8,

rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I,

rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) VII,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8.

MED/1.12

Nafukovací záchranné vory

Požadavky na schválení typu

SOLAS 74, prav. III/4,

SOLAS 74, prav. X/3.

rez. IMO MSC.81(70) v platném znění.

A pro prodloužené servisní intervaly:

IMO MSC.1/oběž. 1328.

B+D

B+E

B+F

 

 

Požadavky na přepravu a funkčnost

SOLAS 74, prav. III/13,

SOLAS 74, prav. III/21,

SOLAS 74, prav. III/26,

SOLAS 74, prav. III/31,

SOLAS 74, prav. III/34,

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8,

rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I,

rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) IV,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8,

IMO MSC/oběž. 811,

IMO MSC.1/oběž. 1328.

MED/1.13

Pevné záchranné vory

Požadavky na schválení typu

SOLAS 74, prav. III/4,

SOLAS 74, prav. X/3.

rez. IMO MSC.81(70) v platném znění,

IMO MSC/oběž. 1006.

B+D

B+E

B+F

 

 

Požadavky na přepravu a funkčnost

SOLAS 74, prav. III/21,

SOLAS 74, prav. III/26,

SOLAS 74, prav. III/31,

SOLAS 74, prav. III/34,

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8,

rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I,

rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) IV,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8,

IMO MSC/oběž. 811.

MED/1.13

Pevné záchranné vory

Požadavky na schválení typu

SOLAS 74, prav. III/4,

SOLAS 74, prav. X/3.

rez. IMO MSC.81(70) v platném znění.

B+D

B+E

B+F

 

 

Požadavky na přepravu a funkčnost

SOLAS 74, prav. III/21,

SOLAS 74, prav. III/26,

SOLAS 74, prav. III/31,

SOLAS 74, prav. III/34,

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8,

rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I,

rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) IV,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8.

MED/1.14

Záchranné vory se samočinným uvedením do správné polohy

Požadavky na schválení typu

SOLAS 74, prav. III/4,

SOLAS 74, prav. X/3.

rez. IMO MSC.81(70) v platném znění.

A pro prodloužené servisní intervaly:

IMO MSC.1/oběž. 1328.

B+D

B+E

B+F

 

 

Požadavky na přepravu a funkčnost

SOLAS 74, prav. III/26,

SOLAS 74, prav. III/34,

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8,

rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I,

rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) IV,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8,

IMO MSC/oběž. 809,

IMO MSC/oběž. 811,

IMO MSC.1/oběž. 1328.

MED/1.15

Oboustranně použitelné záchranné vory s ochranným přístřeškem

Požadavky na schválení typu

SOLAS 74, prav. III/4,

SOLAS 74, prav. X/3.

rez. IMO MSC.81(70) v platném znění.

A pro prodloužené servisní intervaly:

IMO MSC.1/oběž. 1328.

B+D

B+E

B+F

 

 

Požadavky na přepravu a funkčnost

SOLAS 74, prav. III/26,

SOLAS 74, prav. III/34,

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8,

rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I,

rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) IV,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8,

IMO MSC/oběž. 809,

IMO MSC/oběž. 811,

IMO MSC.1/oběž. 1328.

MED/1.16

Uvolňovací zařízení pro záchranné vory (hydrostatická uvolňovací zařízení)

Požadavky na schválení typu

SOLAS 74, prav. III/4,

SOLAS 74, prav. X/3.

rez. IMO MSC.81(70) v platném znění.

B+D

B+E

B+F

 

 

Požadavky na přepravu a funkčnost

SOLAS 74, prav. III/13,

SOLAS 74, prav. III/26,

SOLAS 74, prav. III/34,

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8,

rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I,

rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) IV,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8,

IMO MSC/oběž. 811.

MED/1.17a

Záchranné čluny:

a)

záchranné čluny spouštěné člunovými jeřáby:

zčásti uzavřené,

zcela uzavřené.

Požadavky na schválení typu

SOLAS 74, prav. III/4,

SOLAS 74, prav. X/3.

rez. IMO MSC.81(70) v platném znění,

IMO MSC/oběž. 1006.

B+D

B+F

G

 

 

Požadavky na přepravu a funkčnost

SOLAS 74, prav. III/21,

SOLAS 74, prav. III/31,

SOLAS 74, prav. III/34,

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8,

rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I,

rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) IV,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8,

IMO MSC.1/oběž. 1423.

MED/1.17b

Záchranné čluny:

b)

záchranné čluny spouštěné volným pádem

Požadavky na schválení typu

SOLAS 74, prav. III/4,

SOLAS 74, prav. X/3.

rez. IMO MSC.81(70) v platném znění,

IMO MSC/oběž. 1006.

B+D

B+F

G

 

 

Požadavky na přepravu a funkčnost

SOLAS 74, prav. III/21,

SOLAS 74, prav. III/31,

SOLAS 74, prav. III/34,

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8,

rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I,

rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) IV,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8,

IMO MSC.1/oběž. 1423.

MED/1.17b

Záchranné čluny:

b)

záchranné čluny spouštěné volným pádem

Požadavky na schválení typu

SOLAS 74, prav. III/4,

SOLAS 74, prav. X/3.

rez. IMO MSC.81(70) v platném znění,

IMO MSC/oběž. 1006.

B+D

B+F

G

 

 

Požadavky na přepravu a funkčnost

SOLAS 74, prav. III/31,

SOLAS 74, prav. III/34,

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8,

rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I,

rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) IV,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8,

IMO MSC.1/oběž. 1423.

MED/1.18

Pevné záchranářské čluny

Požadavky na schválení typu

SOLAS 74, prav. III/4,

SOLAS 74, prav. X/3.

rez. IMO MSC.81(70) v platném znění,

IMO MSC/oběž. 1006.

B+D

B+F

G

 

 

Požadavky na přepravu a funkčnost

SOLAS 74, prav. III/21,

SOLAS 74, prav. III/31,

SOLAS 74, prav. III/34,

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8,

rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I,

rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) V,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8.

MED/1.19

Nafukovací záchranářské čluny

Požadavky na schválení typu

SOLAS 74, prav. III/4,

SOLAS 74, prav. X/3.

rez. IMO MSC.81(70) v platném znění,

ISO 15372 (2000).

B+D

B+F

G

 

 

Požadavky na přepravu a funkčnost

SOLAS 74, prav. III/21,

SOLAS 74, prav. III/31,

SOLAS 74, prav. III/34,

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8,

rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I,

rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) V,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8.

MED/1.20a

Rychlé záchranářské čluny:

a)

nafukovací;

Požadavky na schválení typu

SOLAS 74, prav. III/4.

rez. IMO MSC.81(70) v platném znění,

IMO MSC/oběž. 1006,

ISO 15372 (2000).

B+D

B+F

G

 

 

Požadavky na přepravu a funkčnost

SOLAS 74, prav. III/26,

SOLAS 74, prav. III/34,

rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I,

rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) V,

IMO MSC/oběž. 1016,

IMO MSC/oběž. 1094.

MED/1.20a

Rychlé záchranářské čluny:

a)

nafukovací;

Požadavky na schválení typu

SOLAS 74, prav. III/4.

rez. IMO MSC.81(70) v platném znění,

ISO 15372 (2000).

B+D

B+F

G

 

 

Požadavky na přepravu a funkčnost

SOLAS 74, prav. III/26,

SOLAS 74, prav. III/34,

rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I,

rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) V,

IMO MSC/oběž. 1016,

IMO MSC/oběž. 1094.

MED/1.20b

Rychlé záchranářské čluny:

b)

pevné;

Požadavky na schválení typu

SOLAS 74, prav. III/4.

rez. IMO MSC.81(70) v platném znění,

IMO MSC/oběž. 1006,

ISO 15372 (2000).

B+D

B+F

G

 

 

Požadavky na přepravu a funkčnost

SOLAS 74, prav. III/26,

SOLAS 74, prav. III/34,

rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I,

rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) V,

IMO MSC/oběž. 1016,

IMO MSC/oběž. 1094.

MED/1.20b

Rychlé záchranářské čluny:

b)

pevné;

Požadavky na schválení typu

SOLAS 74, prav. III/4.

rez. IMO MSC.81(70) v platném znění,

IMO MSC/oběž. 1006.

B+D

B+F

G

 

 

Požadavky na přepravu a funkčnost

SOLAS 74, prav. III/26,

SOLAS 74, prav. III/34,

rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I,

rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) V,

IMO MSC/oběž. 1016,

IMO MSC/oběž. 1094.

MED/1.20c

Rychlé záchranářské čluny:

c)

nafukovací s pevným trupem.

Požadavky na schválení typu

SOLAS 74, prav. III/4.

rez. IMO MSC.81(70) v platném znění,

IMO MSC/oběž. 1006,

ISO 15372 (2000).

B+D

B+F

G

 

 

Požadavky na přepravu a funkčnost

SOLAS 74, prav. III/26,

SOLAS 74, prav. III/34,

rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I,

rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) V,

IMO MSC/oběž. 1016,

IMO MSC/oběž. 1094.

MED/1.21

Spouštěcí prostředky používající lanové kladkostroje (člunové jeřáby)

Požadavky na schválení typu

SOLAS 74, prav. III/4,

SOLAS 74, prav. X/3.

rez. IMO MSC.81(70) v platném znění.

B+D

B+E

B+F

G

 

 

Požadavky na přepravu a funkčnost

SOLAS 74, prav. III/23,

SOLAS 74, prav. III/33,

SOLAS 74, prav. III/34,

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8,

rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I,

rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) VI,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8.

MED/1.23

Prostředky pro spouštění záchranných člunů volným pádem

Požadavky na schválení typu

SOLAS 74, prav. III/4,

SOLAS 74, prav. X/3.

rez. IMO MSC.81(70) v platném znění.

B+D

B+E

B+F

G

 

 

Požadavky na přepravu a funkčnost

SOLAS 74, prav. III/16,

SOLAS 74, prav. III/23,

SOLAS 74, prav. III/33,

SOLAS 74, prav. III/34,

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8,

rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I,

rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) VI,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8.

MED/1.24

Prostředky pro spouštění záchranných vorů

(člunové jeřáby)

Požadavky na schválení typu

SOLAS 74, prav. III/4,

SOLAS 74, prav. X/3.

rez. IMO MSC.81(70) v platném znění.

B+D

B+E

B+F

G

 

 

Požadavky na přepravu a funkčnost

SOLAS 74, prav. III/12,

SOLAS 74, prav. III/16,

SOLAS 74, prav. III/34,

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8,

rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I,

rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) VI,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8.

MED/1.25

Prostředky pro spouštění rychlých záchranářských člunů

(člunové jeřáby)

Požadavky na schválení typu

SOLAS 74, prav. III/4.

rez. IMO MSC.81(70) v platném znění.

B+D

B+E

B+F

G

 

 

Požadavky na přepravu a funkčnost

SOLAS 74, prav. III/26,

SOLAS 74, prav. III/34,

rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I,

rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) VI.

MED/1.26a

Uvolňovací mechanismus pro

a)

záchranné čluny a záchranářské čluny (spouštěné lanovým kladkostrojem nebo kladkostroji);

Požadavky na schválení typu

SOLAS 74, prav. III/4,

SOLAS 74, prav. X/3.

rez. IMO MSC.81(70) v platném znění.

B+D

B+E

B+F

 

 

Požadavky na přepravu a funkčnost

SOLAS 74, prav. III/16,

SOLAS 74, prav. III/34,

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8,

rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I,

rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) IV,

rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) VI,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8,

IMO MSC.1/oběž. 1419.

MED/1.26a

Uvolňovací mechanismus pro

a)

záchranné čluny a záchranářské čluny (spouštěné lanovým kladkostrojem nebo kladkostroji);

Požadavky na schválení typu

SOLAS 74, prav. III/4,

SOLAS 74, prav. X/3.

rez. IMO MSC.81(70) v platném znění.

B+D

B+E

B+F

 

 

Požadavky na přepravu a funkčnost

SOLAS 74, prav. III/16,

SOLAS 74, prav. III/34,

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8,

rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I,

rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) IV,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8,

IMO MSC.1/oběž. 1419.

MED/1.26b

Uvolňovací mechanismus pro

b)

záchranné vory (spouštěné lanovým kladkostrojem nebo kladkostroji);

Požadavky na schválení typu

SOLAS 74, prav. III/4,

SOLAS 74, prav. X/3.

rez. IMO MSC.81(70) v platném znění.

B+D

B+E

B+F

 

 

Požadavky na přepravu a funkčnost

SOLAS 74, prav. III/16,

SOLAS 74, prav. III/34,

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8,

rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I,

rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) IV,

rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) VI,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8,

IMO MSC.1/oběž. 1419.

MED/1.26b

Uvolňovací mechanismus pro

b)

záchranné vory (spouštěné lanovým kladkostrojem nebo kladkostroji);

Požadavky na schválení typu

SOLAS 74, prav. III/4,

SOLAS 74, prav. X/3.

rez. IMO MSC.81(70) v platném znění.

B+D

B+E

B+F

 

 

Požadavky na přepravu a funkčnost

SOLAS 74, prav. III/16,

SOLAS 74, prav. III/34,

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8,

rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I,

rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) IV,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8.

MED/1.26c

Uvolňovací mechanismus pro

c)

záchranné čluny spouštěné volným pádem.

Požadavky na schválení typu

SOLAS 74, prav. III/4,

SOLAS 74, prav. X/3.

rez. IMO MSC.81(70) v platném znění.

B+D

B+E

B+F

 

 

Požadavky na přepravu a funkčnost

SOLAS 74, prav. III/16,

SOLAS 74, prav. III/34,

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8,

rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I,

rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) IV,

rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) VI,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8,

IMO MSC.1/oběž. 1419.

MED/1.26c

Uvolňovací mechanismus pro

c)

záchranné čluny spouštěné volným pádem.

Požadavky na schválení typu

SOLAS 74, prav. III/4,

SOLAS 74, prav. X/3.

rez. IMO MSC.81(70) v platném znění.

B+D

B+E

B+F

 

 

Požadavky na přepravu a funkčnost

SOLAS 74, prav. III/16,

SOLAS 74, prav. III/34,

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8,

rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I,

rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) IV,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8.

MED/1.27

Námořní evakuační systémy

Požadavky na schválení typu

SOLAS 74, prav. III/4,

SOLAS 74, prav. X/3.

rez. IMO MSC.81(70) v platném znění.

B+D

B+F

G

 

 

Požadavky na přepravu a funkčnost

SOLAS 74, prav. III/15,

SOLAS 74, prav. III/26,

SOLAS 74, prav. III/34,

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8,

rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I,

rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) VI,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8.

MED/1.28

Záchranné prostředky

Požadavky na schválení typu

SOLAS 74, prav. III/4.

rez. IMO MSC.81(70) v platném znění,

IMO MSC/oběž. 810.

B+D

B+F

 

 

Požadavky na přepravu a funkčnost

SOLAS 74, prav. III/26,

SOLAS 74, prav. III/34,

rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I,

rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) VI.

MED/1.29

Naloďovací žebříky

Požadavky na schválení typu

SOLAS 74, prav. III/4,

SOLAS 74, prav. III/11,

SOLAS 74, prav. X/3.

rez. IMO MSC.81(70) v platném znění,

ISO 5489 (2008).

B+D

B+F

 

 

Požadavky na přepravu a funkčnost

SOLAS 74, prav. III/11,

SOLAS 74, prav. III/34,

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994),

rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA),

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000),

IMO MSC.1/oběž. 1285.

MED/1.29

Naloďovací žebříky

Požadavky na schválení typu

SOLAS 74, prav. III/4,

SOLAS 74, prav. III/11,

SOLAS 74, prav. X/3.

rez. IMO MSC.81(70) v platném znění,

ISO 5489 (2008).

B+D

B+F

 

 

Požadavky na přepravu a funkčnost

SOLAS 74, prav. III/11,

SOLAS 74, prav. III/34,

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994),

rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I,

rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) VI,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000),

IMO MSC.1/oběž. 1285.

MED/1.30

Odrazky a reflexní materiály

Požadavky na schválení typu

SOLAS 74, prav. III/4,

SOLAS 74, prav. X/3.

rez. IMO A.658(16).

B+D

B+E

B+F

 

 

Požadavky na přepravu a funkčnost

SOLAS 74, prav. III/34,

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8,

rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8.

Položka MED/1.31 Obousměrné radiotelefonní přístroje VHF záchranných plavidel – přesunuta do položek MED/5.17 a MED/5.18.

Položka MED/1.32 Odpovídač SAR 9 GHz (SART) – přesunuta do položky MED/4.18.

MED/1.33

Radarové odrážeče pro záchranné čluny a záchranářské čluny

(pasivní)

Požadavky na schválení typu

SOLAS 74, prav. III/4,

SOLAS 74, prav. X/3.

EN ISO 8729 (1998),

EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008)

nebo

EN ISO 8729 (1998),

IEC 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008)

nebo

ISO 8729-1 (2010),

EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008)

nebo

ISO 8729-1 (2010),

IEC 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008).

B+D

B+E

B+F

 

 

Požadavky na přepravu a funkčnost

SOLAS 74, prav. III/34,

rez. IMO A.384 (X),

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8,

rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I,

rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) IV,

rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) V,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8,

rez. IMO MSC.164(78).

MED/1.36

Hnací motor záchranných člunů a záchranářských člunů

Požadavky na schválení typu

SOLAS 74, prav. III/4,

SOLAS 74, prav. X/3.

rez. IMO MSC.81(70) v platném znění.

B+D

B+E

B+F

 

 

Požadavky na přepravu a funkčnost

SOLAS 74, prav. III/34,

rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) IV,

rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) V.

MED/1.37

Hnací motor záchranářských člunů – přívěsný motor

Požadavky na schválení typu

SOLAS 74, prav. III/4,

SOLAS 74, prav. X/3.

rez. IMO MSC.81(70) v platném znění.

B+D

B+E

B+F

 

 

Požadavky na přepravu a funkčnost

SOLAS 74, prav. III/34,

rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) V.

MED/1.38

Pátrací světla pro užití v záchranných člunech a záchranářských člunech

Požadavky na schválení typu

SOLAS 74, prav. III/4,

SOLAS 74, prav. X/3.

rez. IMO MSC.81(70) v platném znění.

B+D

B+E

B+F

 

 

Požadavky na přepravu a funkčnost

SOLAS 74, prav. III/34,

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8,

rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I,

rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) IV,

rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) V,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8.

MED/1.39

Otevřené oboustranně použitelné záchranné vory

Požadavky na schválení typu

SOLAS 74, prav. III/4,

SOLAS 74, prav. X/3.

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) příloha 10,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) příloha 11.

A pro prodloužené servisní intervaly:

IMO MSC.1/oběž. 1328.

B+D

B+F

 

 

Požadavky na přepravu a funkčnost

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8,

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) příloha 10,

rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) příloha 11,

IMO MSC.1/oběž. 1328.

Položka MED/1.40 Lodivodský mechanický výtah – přesunuta do položky MED/4.48.

MED/1.41a

Navijáky pro záchranná plavidla a záchranářské čluny:

a)

záchranné čluny spouštěné člunovými jeřáby;

Požadavky na schválení typu

SOLAS 74, prav. III/4,

SOLAS 74, prav. X/3.

rez. IMO MSC.81(70) v platném znění.

B+D

B+E

B+F

G

 

 

Požadavky na přepravu a funkčnost

SOLAS 74, prav. III/16,

SOLAS 74, prav. III/17,

SOLAS 74, prav. III/23,

SOLAS 74, prav. III/24,

SOLAS 74, prav. III/34,

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8,

rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I,

rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) VI,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8.

MED/1.41a

Navijáky pro záchranná plavidla a záchranářské čluny:

a)

záchranné čluny spouštěné člunovými jeřáby;

Požadavky na schválení typu

SOLAS 74, prav. III/4,

SOLAS 74, prav. X/3.

rez. IMO MSC.81(70) v platném znění.

B+D

B+E

B+F

G

 

 

Požadavky na přepravu a funkčnost

SOLAS 74, prav. III/16,

SOLAS 74, prav. III/23,

SOLAS 74, prav. III/24,

SOLAS 74, prav. III/34,

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8,

rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I,

rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) VI,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8.

MED/1.41b

Navijáky pro záchranná plavidla a záchranářské čluny:

b)

záchranné čluny spouštěné volným pádem;

Požadavky na schválení typu

SOLAS 74, prav. III/4,

SOLAS 74, prav. X/3.

rez. IMO MSC.81(70) v platném znění.

Odkaz na předpis HSC: protože vysokorychlostní plavidla nejsou vybavena záchrannými čluny spouštěnými volným pádem.

B+D

B+E

B+F

G

 

 

Požadavky na přepravu a funkčnost

SOLAS 74, prav. III/16,

SOLAS 74, prav. III/17,

SOLAS 74, prav. III/23,

SOLAS 74, prav. III/24,

SOLAS 74, prav. III/34,

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8,

rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I,

rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) VI,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8.

MED/1.41b

Navijáky pro záchranná plavidla a záchranářské čluny:

b)

záchranné čluny spouštěné volným pádem;

Požadavky na schválení typu

SOLAS 74, prav. III/4,

SOLAS 74, prav. X/3.

rez. IMO MSC.81(70) v platném znění.

B+D

B+E

B+F

G

 

 

Požadavky na přepravu a funkčnost

SOLAS 74, prav. III/16,

SOLAS 74, prav. III/23,

SOLAS 74, prav. III/24,

SOLAS 74, prav. III/34,

rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I,

rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) VI.

MED/1.41c

Navijáky pro záchranná plavidla a záchranářské čluny:

c)

záchranné vory;

Požadavky na schválení typu

SOLAS 74, prav. III/4,

SOLAS 74, prav. X/3.

rez. IMO MSC.81(70) v platném znění.

B+D

B+E

B+F

G

 

 

Požadavky na přepravu a funkčnost

SOLAS 74, prav. III/16,

SOLAS 74, prav. III/17,

SOLAS 74, prav. III/23,

SOLAS 74, prav. III/24,

SOLAS 74, prav. III/34,

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8,

rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I,

rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) VI,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8.

MED/1.41d

Navijáky pro záchranná plavidla a záchranářské čluny:

d)

záchranářské čluny;

Požadavky na schválení typu

SOLAS 74, prav. III/4,

SOLAS 74, prav. X/3.

rez. IMO MSC.81(70) v platném znění.

B+D

B+E

B+F

G

 

 

Požadavky na přepravu a funkčnost

SOLAS 74, prav. III/16,

SOLAS 74, prav. III/17,

SOLAS 74, prav. III/23,

SOLAS 74, prav. III/24,

SOLAS 74, prav. III/34,

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8,

rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I,

rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) VI,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8.

MED/1.41d

Navijáky pro záchranná plavidla a záchranářské čluny:

d)

záchranářské čluny;

Požadavky na schválení typu

SOLAS 74, prav. III/4,

SOLAS 74, prav. X/3.

rez. IMO MSC.81(70) v platném znění.

B+D

B+E

B+F

G

 

 

Požadavky na přepravu a funkčnost

SOLAS 74, prav. III/16,

SOLAS 74, prav. III/17,

SOLAS 74, prav. III/23,

SOLAS 74, prav. III/34,

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8,

rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I,

rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) VI,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8.

MED/1.41e

Navijáky pro záchranná plavidla a záchranářské čluny:

e)

rychlé záchranářské čluny.

Požadavky na schválení typu

SOLAS 74, prav. III/4,

SOLAS 74, prav. X/3.

rez. IMO MSC.81(70) v platném znění.

B+D

B+E

B+F

G

 

 

Požadavky na přepravu a funkčnost

SOLAS 74, prav. III/16,

SOLAS 74, prav. III/17,

SOLAS 74, prav. III/23,

SOLAS 74, prav. III/24,

SOLAS 74, prav. III/34,

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8,

rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I,

rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) VI,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8.

MED/1.41e

Navijáky pro záchranná plavidla a záchranářské čluny:

e)

rychlé záchranářské čluny.

Požadavky na schválení typu

SOLAS 74, prav. III/4,

SOLAS 74, prav. X/3.

rez. IMO MSC.81(70) v platném znění.

B+D

B+E

B+F

G

 

 

Požadavky na přepravu a funkčnost

SOLAS 74, prav. III/16,

SOLAS 74, prav. III/17,

SOLAS 74, prav. III/23,

SOLAS 74, prav. III/34,

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8,

rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I,

rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) VI,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8.

Položka MED/1.42 Lodivodský žebřík – přesunuta do položky MED/4.49.

MED/1.43

Pevné/nafukovací záchranářské čluny

Požadavky na schválení typu

SOLAS 74, prav. III/4,

SOLAS 74, prav. X/3.

rez. IMO MSC.81(70) v platném znění,

IMO MSC/oběž. 1006,

ISO 15372 (2000).

B+D

B+F

G

 

 

Požadavky na přepravu a funkčnost

SOLAS 74, prav. III/21,

SOLAS 74, prav. III/31,

SOLAS 74, prav. III/34,

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8,

rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I,

rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) V,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8.

2.   Zabránění znečišťování moří

Číslo a označení položky

Pravidla Marpol 73/78 v platném znění, případně příslušné rezoluce a oběžníky IMO

Zkušební normy

Moduly pro posuzování shody

První uvedení na trh

Poslední instalace na palubě

1

2

3

4

5

6

MED/2.1

Filtrovací zařízení k zadržení ropných látek (pro obsah ropných látek ve vypouštěném roztoku nepřevyšující 15 dílů na milion)

Požadavky na schválení typu

MARPOL 73/78 – příloha I, prav. 14.

rez. IMO MEPC.107(49),

IMO MEPC.1/oběž. 643.

B+D

B+E

B+F

 

 

Požadavky na přepravu a funkčnost

MARPOL 73/78 – příloha I, prav. 14,

IMO MEPC.1/oběž. 643.

MED/2.1

Filtrovací zařízení k zadržení ropných látek (pro obsah ropných látek ve vypouštěném roztoku nepřevyšující 15 dílů na milion)

Požadavky na schválení typu

MARPOL 73/78 – příloha I, prav. 14.

rez. IMO MSC.107(49) v platném znění,

IMO MEPC.1/oběž. 643.

B+D

B+E

B+F

 

 

Požadavky na přepravu a funkčnost

MARPOL 73/78 – příloha I, prav. 14,

IMO MEPC.1/oběž. 643.

MED/2.2

Detektory rozhraní ropné látky/voda

Požadavky na schválení typu

MARPOL 73/78 – příloha I, prav. 32.

rez. IMO MEPC.5(XIII).

B+D

B+E

B+F

 

 

MED/2.3

Měřiče obsahu ropných látek

Požadavky na schválení typu

MARPOL 73/78 – příloha I, prav. 14.

rez. IMO MEPC.107(49),

IMO MEPC.1/oběž. 643.

B+D

B+E

B+F

 

 

Požadavky na přepravu a funkčnost

MARPOL 73/78 – příloha I, prav. 14,

IMO MEPC.1/oběž. 643.

MED/2.3

Měřiče obsahu ropných látek

Požadavky na schválení typu

MARPOL 73/78 – příloha I, prav. 14.

rez. IMO MSC.107(49) v platném znění,

IMO MEPC.1/oběž. 643.

B+D

B+E

B+F

 

 

Požadavky na přepravu a funkčnost

MARPOL 73/78 – příloha I, prav. 14,

IMO MEPC.1/oběž. 643.

MED/2.5

Systém sledování a ovládání vypouštění ropných látek u ropného tankeru

Požadavky na schválení typu

MARPOL 73/78 – příloha I, prav. 31,

IMO MEPC.1/oběž. 761 rev.1,

IMO MEPC.1/oběž. 858.

rez. IMO MEPC.108(49) v platném znění.

B+D

B+E

B+F

 

 

Požadavky na přepravu a funkčnost

MARPOL 73/78 – příloha I, prav. 31.

MED/2.5

Systém sledování a ovládání vypouštění ropných látek u ropného tankeru

Požadavky na schválení typu

MARPOL 73/78 – příloha I, prav. 31,

IMO MEPC.1/oběž. 858.

rez. IMO MEPC.108(49) v platném znění.

B+D

B+E

B+F

 

 

Požadavky na přepravu a funkčnost

MARPOL 73/78 – příloha I, prav. 31.

MED/2.6

Systémy odpadních vod

Požadavky na schválení typu

MARPOL 73/78 – příloha IV, prav. 9.

rez. IMO MEPC.227(64).

B+D

B+E

B+F

 

1.1.2018

(III)

Požadavky na přepravu a funkčnost

MARPOL 73/78 – příloha IV, prav. 9.

MED/2.6

Systémy odpadních vod

Požadavky na schválení typu

MARPOL 73/78 – příloha IV, prav. 9.

rez. IMO MSC.227(64) v platném znění:

a)

včetně oddílu 4.2 (použijí osobní lodě ve všech oblastech, včetně zvláštní oblasti podle přílohy IV úmluvy MARPOL);

b)

vyjma oddílu 4.2 (použijí lodě jiné než osobní lodě ve všech oblastech a osobní lodě mimo zvláštní oblasti podle přílohy IV úmluvy MARPOL).

B+D

B+E

B+F

G

16.3.2017

 

Požadavky na přepravu a funkčnost

MARPOL 73/78 – příloha IV, prav. 9.

MED/2.7

Lodní spalovny odpadů

Požadavky na schválení typu

MARPOL 73/78 – příloha VI, prav. 16.

rez. IMO MEPC.76(40).

B+D

B+E

B+F

G

 

1.1.2018

(III)

Požadavky na přepravu a funkčnost

MARPOL 73/78 – příloha VI, prav. 16,

IMO MEPC.1/oběž. 793.

MED/2.7

Lodní spalovny odpadů

(spalovny s kapacitou větší než 1 500 kW a do 4 000 kW)

Požadavky na schválení typu

MARPOL 73/78 – příloha VI, prav. 16.

rez. IMO MEPC.244(66).

B+D

B+E

B+F

G

16.3.2017

 

Požadavky na přepravu a funkčnost

MARPOL 73/78 – příloha VI, prav. 16.

MED/2.8

Analyzátor NOx pro použití na palubě podle technického předpisu NOx 2008

Požadavky na schválení typu

rez. IMO MEPC.176(58) – (revidovaná příloha VI úmluvy MARPOL, prav. 13).

rez. IMO MEPC.177(58) – (technický předpis NOx 2008) v platném znění.

B+D

B+E

B+F

G

 

 

Požadavky na přepravu a funkčnost

rez. IMO MEPC.176(58) – (revidovaná příloha VI úmluvy MARPOL, prav. 13),

rez. IMO MEPC.177(58) - (technický předpis NOx 2008),

rez. IMO MEPC.198(62),

IMO MEPC.1/oběž. 638.

MED/2.8

Analyzátor NOx pro použití na palubě podle technického předpisu NOx 2008

Požadavky na schválení typu

rez. IMO MEPC.176(58) – (revidovaná příloha VI úmluvy MARPOL, prav. 13).

rez. IMO MEPC.177(58) – (technický předpis NOx 2008) v platném znění.

B+D

B+E

B+F

G

 

 

Požadavky na přepravu a funkčnost

rez. IMO MEPC.176(58) – (revidovaná příloha VI úmluvy MARPOL, prav. 13),

rez. IMO MEPC.177(58) - (technický předpis NOx 2008),

rez. IMO MEPC.198(62),

IMO MEPC.1/oběž. 638.

MED/2.10

Palubní systémy pro čištění výfukových plynů

Požadavky na schválení typu

rez. IMO MEPC.176(58) – (revidovaná příloha VI úmluvy MARPOL, prav. 4),

rez. IMO MEPC.184(59).

rez. IMO MEPC.184(59).

B+D

B+E

B+F

G

 

15.5.2018

(III)

Požadavky na přepravu a funkčnost

rez. IMO MEPC.176(58) – (revidovaná příloha VI úmluvy MARPOL, prav. 4).

MED/2.10

Palubní systémy pro čištění výfukových plynů

Požadavky na schválení typu

rez. IMO MEPC.176(58) – (revidovaná příloha VI úmluvy MARPOL, prav. 4),

rez. IMO MEPC.259(68).

rez. IMO MEPC.259(68).

Režim A

B+F

G

19.6.2018

 

Požadavky na přepravu a funkčnost

rez. IMO MEPC.176(58) – (revidovaná příloha VI úmluvy MARPOL, prav. 4).

Režim B

G

3.   Protipožární ochrana

Číslo a označení položky

Pravidlo SOLAS 74 v platném znění a případně příslušné rezoluce a oběžníky IMO

Zkušební normy

Moduly pro posuzování shody

První uvedení na trh

Poslední instalace na palubě

1

2

3

4

5

6

MED/3.1

Primární povlak hlavní paluby

Požadavky na schválení typu

SOLAS 74, prav. II-2/4,

SOLAS 74, prav. II-2/6,

SOLAS 74, prav. X/3.

rez. IMO MSC.307(88)-(předpis FTP 2010) v platném znění.

B+D

B+E

B+F

 

 

Požadavky na přepravu a funkčnost

SOLAS 74, prav. II-2/4,

SOLAS 74, prav. II-2/6,

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7.

MED/3.2

Přenosné hasicí přístroje

Požadavky na schválení typu

SOLAS 74, prav. II-2/10,

SOLAS 74, prav. X/3,

rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 4.

EN 3-7 (2004), včetně A1 (2007),

EN 3-8 (2006), včetně AC (2007),

EN 3-9 (2006), včetně AC (2007),

EN 3-10 (2009).

B+D

B+E

B+F

 

 

Požadavky na přepravu a funkčnost

SOLAS 74, prav. II-2/4,

SOLAS 74, prav. II-2/10,

SOLAS 74, prav. II-2/18,

SOLAS 74, prav. II-2/19,

SOLAS 74, prav. II-2/20,

rez. IMO A.951(23),

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7,

rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 4,

IMO MSC/oběž. 1239,

IMO MSC/oběž. 1275.

MED/3.2

Přenosné hasicí přístroje

Požadavky na schválení typu

SOLAS 74, prav. II-2/10,

SOLAS 74, prav. X/3,

rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 4.

EN 3-7 (2004), včetně A1 (2007),

EN 3-8 (2006), včetně AC (2007),

EN 3-9 (2006), včetně AC (2007),

EN 3-10 (2009).

B+D

B+E

B+F

 

 

Požadavky na přepravu a funkčnost

SOLAS 74, prav. II-2/4,

SOLAS 74, prav. II-2/10,

SOLAS 74, prav. II-2/18,

SOLAS 74, prav. II-2/19,

SOLAS 74, prav. II-2/20,

rez. IMO A.951(23),

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7,

rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 4,

rez. IMO MSC.391(95)-(předpis IGF) 11,

IMO MSC/oběž. 1239,

IMO MSC/oběž. 1275.

MED/3.3

Hasičská výzbroj a výstroj: ochranný oděv (obleky na ochranu před sálavým teplem)

Požadavky na schválení typu

SOLAS 74, prav. II-2/10,

SOLAS 74, prav. X/3,

rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 3.

Protipožární ochranný oděv:

EN 469 (2005), včetně A1 (2006) a A (2006)

nebo

Protipožární ochranný oděv – reflexní oblek pro zvláštní postupy hašení požáru:

EN 1486 (2007)

nebo

Protipožární ochranný oděv – ochranný oděv s reflexní vnější vrstvou:

ISO 15538 (2001).

Pozn.: Úroveň 2

B+D

B+E

B+F

 

 

Požadavky na přepravu a funkčnost

SOLAS 74, prav. II-2/10,

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7,

rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 3.

MED/3.4

Hasičská výzbroj a výstroj: obuv

Požadavky na schválení typu

SOLAS 74, prav. II-2/10,

SOLAS 74, prav. X/3,

rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 3.

EN 15090 (2012).

B+D

B+E

B+F

 

 

Požadavky na přepravu a funkčnost

SOLAS 74, prav. II-2/10,

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7,

rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 3.

MED/3.5

Hasičská výzbroj a výstroj: rukavice

Požadavky na schválení typu

SOLAS 74, prav. II-2/10,

SOLAS 74, prav. X/3,

rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 3.

EN 659 (2003), včetně A1 (2008) a AC (2009).

B+D

B+E

B+F

 

 

Požadavky na přepravu a funkčnost

SOLAS 74, prav. II-2/10,

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7,

rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 3.

MED/3.6

Hasičská výzbroj a výstroj: přilba

Požadavky na schválení typu

SOLAS 74, prav. II-2/10,

SOLAS 74, prav. X/3,

rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 3.

EN 443 (2008).

B+D

B+E

B+F

 

 

Požadavky na přepravu a funkčnost

SOLAS 74, prav. II-2/10,

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7,

rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 3.

MED/3.7

Samostatný dýchací přístroj na stlačený vzduch

Pozn.: Užití při nehodách týkajících se nebezpečného zboží vyžaduje přetlakovou masku.

Požadavky na schválení typu

SOLAS 74, prav. II-2/10,

SOLAS 74, prav. X/3,

rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 3.

EN 136 (1998), včetně AC (2003),

EN 137 (2006).

A pokud se přístroj používá při nehodách s nákladem:

ISO 23269-3 (2011).

B+D

B+E

B+F

 

19.6.2018

Požadavky na přepravu a funkčnost

SOLAS 74, prav. II-2/10,

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7,

rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 3.

A pokud se přístroj používá při nehodách s nákladem:

rez. IMO MSC.4(48)-(předpis IBC) 14,

rez. IMO MSC.5(48)-(předpis IGC) 14,

IMO MSC.1/oběž. 1499.

MED/3.7

Samostatný dýchací přístroj na stlačený vzduch

Pozn.: Užití při nehodách týkajících se nebezpečného zboží vyžaduje přetlakovou masku.

(Viz položka 7.1)

Požadavky na schválení typu

SOLAS 74, prav. II-2/10,

SOLAS 74, prav. X/3,

rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 3.

ISO 23269-2 (2011) (hašení požáru – pouze k použití na moři)

Maska typu 1 se nesmí používat u MED/3.7 ani u MED/7.1

B+D

B+E

B+F

19.6.2018

 

Požadavky na přepravu a funkčnost

SOLAS 74, prav. II-2/10,

SOLAS 74, prav. II-2/15,

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7,

rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 3.

MED/3.8

Dýchací přístroj se vzduchovou hadicí na stlačený vzduch

Požadavky na schválení typu

SOLAS 74, prav. X/3,

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7,

Pozn.: Toto zařízení je určeno pouze pro vysokorychlostní plavidla postavená podle předpisu HSC 1994.

EN 14593-1 (2005),

EN 14594 (2005), včetně AC (2005).

B+D

B+E

B+F

 

 

Požadavky na přepravu a funkčnost

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7.

MED/3.8

Dýchací přístroj se vzduchovou hadicí na stlačený vzduch

Požadavky na schválení typu

SOLAS 74, prav. X/3,

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7,

Pozn.: Toto zařízení je určeno pouze pro vysokorychlostní plavidla postavená podle předpisu HSC 1994.

EN 14593-1 (2005),

nebo

EN 14594 (2005), včetně AC (2005).

B+D

B+E

B+F

 

 

Požadavky na přepravu a funkčnost

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7.

MED/3.9

Součásti postřikovacích systémů pro obytné a obslužné prostory a ovládací (kontrolní) stanoviště (velíny) rovnocenné systémům podle SOLAS 74, prav. II-2/12 (pouze trysky a jejich charakteristika)

(Do této položky patří trysky stabilních postřikovacích systémů pro vysokorychlostní plavidla (HSC))

Požadavky na schválení typu

SOLAS 74, prav. II-2/7,

SOLAS 74, prav. II-2/10,

SOLAS 74, prav. X/3,

rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 8.

rez. IMO A.800(19) v platném znění.

B+D

B+E

B+F

 

 

Požadavky na přepravu a funkčnost

SOLAS 74, prav. II-2/7,

SOLAS 74, prav. II-2/9,

SOLAS 74, prav. II-2/10,

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7,

rez. IMO MSC.44(65),

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7,

rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 8,

IMO MSC/oběž. 912,

IMO MSC/oběž. 1556.

MED/3.10

Trysky stabilních hasicích vodních sprchových soustav pro strojovny a strojovny nákladových čerpadel

Požadavky na schválení typu

SOLAS 74, prav. II-2/10,

SOLAS 74, prav. X/3,

rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 7.

IMO MSC/oběž. 1165, dodatek A v platném znění.

B+D

B+E

B+F

 

 

Požadavky na přepravu a funkčnost

SOLAS 74, prav. II-2/10,

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7,

rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 7,

IMO MSC.1/oběž. 1313.

MED/3.10

Trysky stabilních hasicích vodních sprchových soustav pro strojovny a strojovny nákladových čerpadel

Požadavky na schválení typu

SOLAS 74, prav. II-2/10,

SOLAS 74, prav. X/3,

rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 7.

IMO MSC/oběž. 1165 v platném znění.

B+D

B+E

B+F

 

 

Požadavky na přepravu a funkčnost

SOLAS 74, prav. II-2/10,

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7,

rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 7,

rez. IMO MSC.391(95)-(předpis IGF) 11,

IMO MSC.1/oběž. 1313.

MED/3.11a

Požární přepážky třídy „A“ a „B“

a)

přepážky třídy „A“;

Požadavky na schválení typu

SOLAS 74, prav. II-2/3.2.

rez. IMO MSC.307(88)-(předpis FTP 2010) v platném znění,

IMO MSC.1/oběž. 1435.

B+D

B+E

B+F

 

 

Požadavky na přepravu a funkčnost

SOLAS 74, prav. II-2/3.2,

SOLAS 74, prav. II-2/9,

IMO MSC/oběž. 1120,

IMO MSC.1/oběž. 1434.

MED/3.11b

Požární přepážky třídy „A“ a „B“

b)

přepážky třídy „B“.

Požadavky na schválení typu

SOLAS 74, prav. II-2/3.4.

rez. IMO MSC.307(88)-(předpis FTP 2010) v platném znění.

B+D

B+E

B+F

 

 

Požadavky na přepravu a funkčnost

SOLAS 74, prav. II-2/3.4,

SOLAS 74, prav. II-2/9.

MED/3.12

Zařízení na ochranu před rozšířením plamenů do nákladových nádrží v tankerech

Požadavky na schválení typu

SOLAS 74, prav. II-2/4,

SOLAS 74, prav. II-2/16.

a)

ventily P/V:

IMO MSC/oběž. 677 v platném znění,

EN ISO 16852 (2010),

ISO 15364 (2016);

b)

protiexplozní pojistky:

IMO MSC/oběž. 677 v platném znění,

EN ISO 16852 (2010);

c)

detonační protiexplozní pojistky:

IMO MSC/oběž. 677 v platném znění,

EN ISO 16852 (2010);

d)

vysokorychlostní odvětrávací ventily:

IMO MSC/oběž. 677 v platném znění,

EN ISO 16852 (2010),

ISO 15364 (2016).

Pro jiná zařízení než ventily:

 

B+D

 

B+E

 

B+F

Pro ventily:

B+F

 

23.5.2019

Požadavky na přepravu a funkčnost

SOLAS 74, prav. II-2/4,

SOLAS 74, prav. II-2/16,

rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 15.

MED/3.12

Zařízení na ochranu před rozšířením plamenů do nákladových nádrží v tankerech

Požadavky na schválení typu

SOLAS 74, prav. II-2/4,

SOLAS 74, prav. II-2/16.

a)

ventily P/V:

IMO MSC/oběž. 677 v platném znění,

EN ISO 16852 (2016),

ISO 15364: 2016.

b)

protiexplozní pojistky:

IMO MSC/oběž. 677 v platném znění,

EN ISO 16852 (2016);

c)

detonační protiexplozní pojistky:

IMO MSC/oběž. 677 v platném znění,

EN ISO 16852 (2016);

d)

vysokorychlostní odvětrávací ventily:

IMO MSC/oběž. 677 v platném znění,

EN ISO 16852 (2016),

ISO 15364 (2016).

Pro jiná zařízení než ventily:

 

B+D

 

B+E

 

B+F

Pro ventily:

B+F

19.6.2018

 

Požadavky na přepravu a funkčnost

SOLAS 74, prav. II-2/4,

SOLAS 74, prav. II-2/16,

rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 15.

MED/3.13

Nehořlavé materiály

Požadavky na schválení typu

SOLAS 74, prav. II-2/3,

SOLAS 74, prav. X/3.

rez. IMO MSC.307(88)-(předpis FTP 2010) v platném znění.

B+D

B+E

B+F

 

 

Požadavky na přepravu a funkčnost

SOLAS 74, prav. II-2/3,

SOLAS 74, prav. II-2/5,

SOLAS 74, prav. II-2/9,

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7.

MED/3.15a

Potrubí z materiálů jiných než ocel dopravující ropné látky nebo palivo

a)

plastová potrubí a armatury;

Požadavky na schválení typu

SOLAS 74, prav. II-2/4,

SOLAS 74, prav. X/3.

Potrubí a armatury:

rez. IMO A.753(18) v platném znění,

rez. IMO MSC.307(88)-(předpis FTP 2010) v platném znění.

B+D

B+E

B+F

 

 

Požadavky na přepravu a funkčnost

SOLAS 74, prav. II-2/4,

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7,

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 10,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 10,

IMO MSC/oběž. 1120.

MED/3.15a

Potrubí z materiálů jiných než ocel dopravující ropné látky nebo palivo

plastová potrubí a armatury;

Požadavky na schválení typu

SOLAS 74, prav. II-2/4,

SOLAS 74, prav. X/3.

rez. IMO A.753(18) v platném znění,

rez. IMO MSC.307(88)-(předpis FTP 2010) v platném znění.

B+D

B+E

B+F

 

 

Požadavky na přepravu a funkčnost

SOLAS 74, prav. II-2/4,

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7,

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 10,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 10,

IMO MSC/oběž. 1120.

MED/3.15b

Potrubí z materiálů jiných než ocel dopravující ropné látky nebo palivo

b)

ventily;

Požadavky na schválení typu

SOLAS 74, prav. II-2/4,

SOLAS 74, prav. X/3.

Ventily:

EN ISO 10497 (2010).

B+D

B+E

B+F

 

 

Požadavky na přepravu a funkčnost

SOLAS 74, prav. II-2/4,

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7,

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 10,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 10,

IMO MSC/oběž. 1120.

MED/3.15b

Potrubí z materiálů jiných než ocel dopravující ropné látky nebo palivo

ventily;

Požadavky na schválení typu

SOLAS 74, prav. II-2/4,

SOLAS 74, prav. X/3.

EN ISO 10497 (2010).

B+D

B+E

B+F

 

 

Požadavky na přepravu a funkčnost

SOLAS 74, prav. II-2/4,

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7,

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 10,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 10,

IMO MSC/oběž. 1120.

MED/3.15c

Potrubí z materiálů jiných než ocel dopravující ropné látky nebo palivo

c)

sestavy ohebného potrubí a kompenzátory;

Požadavky na schválení typu

SOLAS 74, prav. II-2/4,

SOLAS 74, prav. X/3.

Sestavy ohebného potrubí:

EN ISO 15540 (2001),

EN ISO 15541 (2001).

B+D

B+E

B+F

 

1.7.2019

(III)

Požadavky na přepravu a funkčnost

SOLAS 74, prav. II-2/4,

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7,

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 10,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 10,

IMO MSC/oběž. 1120.

MED/3.15c

Potrubí z materiálů jiných než ocel dopravující ropné látky nebo palivo

sestavy ohebného potrubí a kompenzátory;

Požadavky na schválení typu

SOLAS 74, prav. II-2/4,

SOLAS 74, prav. X/3.

ISO 15540 (2016),

ISO 15541 (2016).

B+D

B+E

B+F

19.6.2018

 

Požadavky na přepravu a funkčnost

SOLAS 74, prav. II-2/4,

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7,

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 10,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 10,

IMO MSC/oběž. 1120.

MED/3.15d

Potrubí z materiálů jiných než ocel dopravující ropné látky nebo palivo

d)

kovové součásti potrubí s odolným a elastomerním těsněním.

Požadavky na schválení typu

SOLAS 74, prav. II-2/4,

SOLAS 74, prav. X/3.

Kovové součásti potrubí s odolným a elastomerním těsněním:

ISO 19921 (2005),

ISO 19922 (2005).

B+D

B+E

B+F

 

 

Požadavky na přepravu a funkčnost

SOLAS 74, prav. II-2/4,

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7,

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 10,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 10,

IMO MSC/oběž. 1120.

MED/3.15d

Potrubí z materiálů jiných než ocel dopravující ropné látky nebo palivo

kovové součásti potrubí s odolným a elastomerním těsněním.

Požadavky na schválení typu

SOLAS 74, prav. II-2/4,

SOLAS 74, prav. X/3.

ISO 19921 (2005),

ISO 19922 (2005).

B+D

B+E

B+F

 

 

Požadavky na přepravu a funkčnost

SOLAS 74, prav. II-2/4,

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7,

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 10,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 10,

IMO MSC/oběž. 1120,

IMO MSC/oběž. 1527.

MED/3.16

Protipožární dveře

Požadavky na schválení typu

SOLAS 74, prav. II-2/9.

rez. IMO MSC.307(88)-(předpis FTP 2010) v platném znění,

IMO MSC.1/oběž. 1319.

B+D

B+E

B+F

 

 

Požadavky na přepravu a funkčnost

SOLAS 74, prav. II-2/9,

IMO MSC.1/oběž. 1511.

MED/3.17

Součásti systémů ovládání protipožárních dveří

Pozn.: Je-li použit termín „součásti systémů“, může to znamenat, že je v zájmu splnění mezinárodních požadavků třeba přezkoušet jednu složku, skupinu složek nebo celý systém.

Požadavky na schválení typu

SOLAS 74, prav. II-2/9,

SOLAS 74, prav. X/3.

rez. IMO MSC.307(88)-(předpis FTP 2010) v platném znění.

B+D

B+E

B+F

 

 

Požadavky na přepravu a funkčnost

SOLAS 74, prav. II-2/9,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7.

MED/3.18a

Povrchové materiály a podlahové krytiny s nízkými hodnotami šíření plamene

dekorativní obklady;

Požadavky na schválení typu

SOLAS 74, prav. II-2/3,

SOLAS 74, prav. II-2/5,

SOLAS 74, prav. II-2/6,

SOLAS 74, prav. X/3.

rez. IMO MSC.307(88)-(předpis FTP 2010) v platném znění.

B+D

B+E

B+F

 

 

Požadavky na přepravu a funkčnost

SOLAS 74, prav. II-2/3,

SOLAS 74, prav. II-2/5,

SOLAS 74, prav. II-2/6,

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7,

IMO MSC/oběž. 1120.

MED/3.18b

Povrchové materiály a podlahové krytiny s nízkými hodnotami šíření plamene

nátěrové systémy;

Požadavky na schválení typu

SOLAS 74, prav. II-2/3,

SOLAS 74, prav. II-2/5,

SOLAS 74, prav. II-2/6,

SOLAS 74, prav. X/3.

rez. IMO MSC.307(88)-(předpis FTP 2010) v platném znění.

B+D

B+E

B+F

 

 

Požadavky na přepravu a funkčnost

SOLAS 74, prav. II-2/3,

SOLAS 74, prav. II-2/5,

SOLAS 74, prav. II-2/6,

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7,

IMO MSC/oběž. 1120.

MED/3.18c

Povrchové materiály a podlahové krytiny s nízkými hodnotami šíření plamene

podlahové krytiny;

Požadavky na schválení typu

SOLAS 74, prav. II-2/3,

SOLAS 74, prav. II-2/5,

SOLAS 74, prav. II-2/6,

SOLAS 74, prav. X/3.

rez. IMO MSC.307(88)-(předpis FTP 2010) v platném znění.

B+D

B+E

B+F

 

 

Požadavky na přepravu a funkčnost

SOLAS 74, prav. II-2/3,

SOLAS 74, prav. II-2/5,

SOLAS 74, prav. II-2/6,

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7,

IMO MSC/oběž. 1120.

MED/3.18d

Povrchové materiály a podlahové krytiny s nízkými hodnotami šíření plamene

izolační povlaky potrubí;

Požadavky na schválení typu

SOLAS 74, prav. II-2/3,

SOLAS 74, prav. II-2/5,

SOLAS 74, prav. X/3.

rez. IMO MSC.307(88)-(předpis FTP 2010) v platném znění.

B+D

B+E

B+F

 

 

Požadavky na přepravu a funkčnost

SOLAS 74, prav. II-2/3,

SOLAS 74, prav. II-2/5,

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7,

IMO MSC/oběž. 1120.

MED/3.18e

Povrchové materiály a podlahové krytiny s nízkými hodnotami šíření plamene

e)

lepidla používaná v konstrukci přepážek tříd „A“, „B“ a „C“;

Požadavky na schválení typu

SOLAS 74, prav. II-2/3,

SOLAS 74, prav. II-2/5,

SOLAS 74, prav. II-2/9,

SOLAS 74, prav. X/3.

rez. IMO MSC.307(88)-(předpis FTP 2010) v platném znění.

B+D

B+E

B+F

 

 

Požadavky na přepravu a funkčnost

SOLAS 74, prav. II-2/3,

SOLAS 74, prav. II-2/5,

SOLAS 74, prav. II-2/9,

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7.

MED/3.18e

Povrchové materiály a podlahové krytiny s nízkými hodnotami šíření plamene

lepidla používaná v konstrukci přepážek tříd „A“, „B“ a „C“;

Požadavky na schválení typu

SOLAS 74, prav. II-2/3,

SOLAS 74, prav. II-2/5,

SOLAS 74, prav. II-2/9,

SOLAS 74, prav. X/3.

rez. IMO MSC.307(88)-(předpis FTP 2010) v platném znění.

B+D

B+E

B+F

 

 

Požadavky na přepravu a funkčnost

SOLAS 74, prav. II-2/3,

SOLAS 74, prav. II-2/5,

SOLAS 74, prav. II-2/9,

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7,

IMO MSC/oběž. 1120.

MED/3.18f

Povrchové materiály a podlahové krytiny s nízkými hodnotami šíření plamene

membrána pro hořlavé potrubí.

Požadavky na schválení typu

SOLAS 74, prav. II-2/3,

SOLAS 74, prav. II-2/5,

SOLAS 74, prav. II-2/9,

SOLAS 74, prav. X/3.

rez. IMO MSC.307(88)-(předpis FTP 2010) v platném znění.

B+D

B+E

B+F

 

 

Požadavky na přepravu a funkčnost

SOLAS 74, prav. II-2/3,

SOLAS 74, prav. II-2/5,

SOLAS 74, prav. II-2/9,

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7,

IMO MSC/oběž. 1120.

MED/3.19

Závěsy, záclony a ostatní zavěšené textilní materiály a fólie

Požadavky na schválení typu

SOLAS 74, prav. II-2/3,

SOLAS 74, prav. II-2/9,

SOLAS 74, prav. X/3.

rez. IMO MSC.307(88)-(předpis FTP 2010) v platném znění,

IMO MSC.1/oběž. 1456 v platném znění.

B+D

B+E

B+F

 

 

Požadavky na přepravu a funkčnost

SOLAS 74, prav. II-2/3,

SOLAS 74, prav. II-2/9,

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7.

MED/3.20

Čalouněný nábytek

Požadavky na schválení typu

SOLAS 74, prav. II-2/3,

SOLAS 74, prav. II-2/5,

SOLAS 74, prav. II-2/9,

SOLAS 74, prav. X/3.

rez. IMO MSC.307(88)-(předpis FTP 2010) v platném znění.

B+D

B+E

B+F

 

 

Požadavky na přepravu a funkčnost

SOLAS 74, prav. II-2/3,

SOLAS 74, prav. II-2/5,

SOLAS 74, prav. II-2/9,

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7.

MED/3.21

Lůžkoviny

Požadavky na schválení typu

SOLAS 74, prav. II-2/3,

SOLAS 74, prav. II-2/9,

SOLAS 74, prav. X/3.

rez. IMO MSC.307(88)-(předpis FTP 2010) v platném znění.

B+D

B+E

B+F

 

 

Požadavky na přepravu a funkčnost

SOLAS 74, prav. II-2/3,

SOLAS 74, prav. II-2/9,

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7.

MED/3.22

Protipožární klapky

Požadavky na schválení typu

SOLAS 74, prav. II-2/9.

rez. IMO MSC.307(88)-(předpis FTP 2010) v platném znění.

B+D

B+E

B+F

 

 

Požadavky na přepravu a funkčnost

SOLAS 74, prav. II-2/9.

Položka MED/3.23 Nehořlavé průchody potrubí přepážkami třídy „A“ – položka záměrně nevyplněna.

Položka MED/3.24 Průchody elektrických kabelů přepážkami třídy „A“ – položka záměrně nevyplněna.

MED/3.25

Ohnivzdorná okna a kruhová boční lodní okna třídy „A“ a „B“

Požadavky na schválení typu

SOLAS 74, prav. II-2/9.

rez. IMO MSC.307(88)-(předpis FTP 2010) v platném znění.

B+D

B+E

B+F

 

 

Požadavky na přepravu a funkčnost

SOLAS 74, prav. II-2/9,

IMO MSC/oběž. 1120.

MED/3.26a

Průniky přepážkami třídy „A“

průchody elektrických kabelů;

Požadavky na schválení typu

SOLAS 74, prav. II-2/9.

rez. IMO MSC.307(88)-(předpis FTP 2010) v platném znění,

MSC.1/oběž. 1488.

B+D

B+E

B+F

 

 

Požadavky na přepravu a funkčnost

SOLAS 74, prav. II-2/9.

MED/3.26b

Průniky přepážkami třídy „A“

průchody potrubí, šachet, dálkového vedení apod.

Požadavky na schválení typu

SOLAS 74, prav. II-2/9.

rez. IMO MSC.307(88)-(předpis FTP 2010) v platném znění,

IMO MSC.1/oběž. 1488.

B+D

B+E

B+F

 

 

Požadavky na přepravu a funkčnost

SOLAS 74, prav. II-2/9,

IMO MSC.1/oběž. 1276.

MED/3.27a

Průniky přepážkami třídy „B“

průchody elektrických kabelů;

Požadavky na schválení typu

SOLAS 74, prav. II-2/9.

rez. IMO MSC.307(88)-(předpis FTP 2010) v platném znění.

B+D

B+E

B+F

 

 

Požadavky na přepravu a funkčnost

SOLAS 74, prav. II-2/9.

MED/3.27b

Průniky přepážkami třídy „B“

průchody potrubí, šachet, dálkového vedení apod.

Požadavky na schválení typu

SOLAS 74, prav. II-2/9.

rez. IMO MSC.307(88)-(předpis FTP 2010) v platném znění.

B+D

B+E

B+F

 

 

Požadavky na přepravu a funkčnost

SOLAS 74, prav. II-2/9.

MED/3.28

Postřikovací systémy (pouze postřikovací hlavice)

(Do této položky patří trysky stabilních postřikovacích systémů pro vysokorychlostní plavidla (HSC))

Požadavky na schválení typu

SOLAS 74, prav. II-2/7,

SOLAS 74, prav. II-2/10,

SOLAS 74, prav. X/3.

ISO 6182-1 (2014),

nebo

EN 12259-1 (1999), včetně A1 (2001), A2 (2004) a A3 (2006).

B+D

B+E

B+F

 

 

Požadavky na přepravu a funkčnost

SOLAS 74, prav. II-2/7,

SOLAS 74, prav. II-2/10,

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7,

rez. IMO MSC.44(65),

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7,

rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 8,

IMO MSC/oběž. 912.

MED/3.28

Postřikovací systémy (pouze postřikovací hlavice)

(Do této položky patří trysky stabilních postřikovacích systémů pro vysokorychlostní plavidla (HSC))

Požadavky na schválení typu

SOLAS 74, prav. II-2/7,

SOLAS 74, prav. II-2/10,

SOLAS 74, prav. X/3.

ISO 6182-1 (2014),

nebo

EN 12259-1 (1999), včetně A1 (2001), A2 (2004) a A3 (2006).

B+D

B+E

B+F

 

 

Požadavky na přepravu a funkčnost

SOLAS 74, prav. II-2/7,

SOLAS 74, prav. II-2/10,

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7,

rez. IMO MSC.44(65),

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7,

rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 8,

IMO MSC/oběž. 912,

MSC.1/oběž. 1556.

MED/3.29

Požární hadice

a)

Izolované zploštitelné požární hadice (rozsah vnitřního průměru od 25 mm do 52 mm)

Požadavky na schválení typu

SOLAS 74, prav. II-2/10,

SOLAS 74, prav. X/3.

EN 14540 (2014).

B+D

B+E

B+F

 

 

Požadavky na přepravu a funkčnost

SOLAS 74, prav. II-2/10,

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7.

MED/3.30

Přenosné zařízení na analýzu kyslíku a detekci plynů

Požadavky na schválení typu

SOLAS 74, prav. II-2/4,

SOLAS 74, prav. VI/3,

SOLAS 74, prav. XI-1/7.

EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008) nebo IEC 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008),

IEC 60092-504 (2001), včetně IEC 60092-504 opravy 1 (2011),

IEC 60533 (1999).

A příslušně pro:

a)

kategorii 1: (bezpečná oblast):

EN 50104 (2010),

EN 60079-29-1(2007);

b)

kategorii 2: (výbušná plynná atmosféra):

EN 50104 (2010),

EN 60079-29-1(2007),

EN 60079-0 (2012), včetně A11 (2013),

EN 60079-1 (2014),

EN 60079-10-1(2015),

EN 60079-11 (2012),

EN 60079-15 (2010),

EN 60079-26 (2015).

B+D

B+E

B+F

 

1.6.2019

(II)

Požadavky na přepravu a funkčnost

SOLAS 74, prav. II-2/4,

SOLAS 74, prav. VI/3,

SOLAS 74, prav. XI-1/7,

rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 15,

IMO MSC.1/oběž. 1477.

MED/3.30

Přenosné zařízení na analýzu kyslíku a detekci plynů

Požadavky na schválení typu

SOLAS 74, prav. II-2/4,

SOLAS 74, prav. VI/3,

SOLAS 74, prav. XI-1/7.

EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008) nebo IEC 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008),

IEC 60092-504 (2016),

IEC 60533 (2015).

A příslušně pro:

a)

kategorii 1: (bezpečná oblast):

EN 50104 (2010),

EN 60079-29-1(2016);

b)

kategorii 2: (výbušná plynná atmosféra):

EN 50104 (2010),

EN 60079-29-1(2007),

EN 60079-0 (2012), včetně A11 (2013),

EN 60079-1 (2014),

EN 60079-10-1(2015),

EN 60079-11 (2012),

EN 60079-15 (2010),

EN 60079-26 (2015).

B+D

B+E

B+F

16.3.2017

28.2.2020

(II)

MED/3.30

Přenosné zařízení na analýzu kyslíku a detekci plynů

Požadavky na schválení typu

SOLAS 74, prav. II-2/4,

SOLAS 74, prav. VI/3,

SOLAS 74, prav. XI-1/7.

EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008) nebo IEC 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008),

IEC 60092-504 (2016),

IEC 60533 (2015).

A příslušně pro:

a)

kategorii 1: (bezpečná oblast):

EN 50104 (2010),

EN 60079-29-1(2016);

b)

kategorii 2: (výbušná plynná atmosféra):

EN 50104 (2010),

EN 60079-29-1(2016),

EN 60079-0 (2012), včetně A11 (2013),

EN 60079-1 (2014),

EN 60079-10-1(2015),

EN 60079-11 (2012),

EN 60079-15 (2010),

EN 60079-26 (2015).

B+D

B+E

B+F

19.6.2018

 

Požadavky na přepravu a funkčnost

SOLAS 74, prav. II-2/4,

SOLAS 74, prav. VI/3,

SOLAS 74, prav. XI-1/7,

rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 15,

IMO MSC.1/oběž. 1477.

Položka MED/3.31 Trysky stabilních postřikovacích systémů pro vysokorychlostní plavidla (HSC) zrušena, neboť je obsažena v položkách MED/3.9 a MED/3.28.

MED/3.32

Protipožární izolační materiály (vyjma vnitřního vybavení) pro vysokorychlostní plavidla

Požadavky na schválení typu

SOLAS 74, prav. X/3.

rez. IMO MSC.307(88)-(předpis FTP 2010) v platném znění.

B+D

B+E

B+F

 

 

Požadavky na přepravu a funkčnost

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7,

IMO MSC.1/oběž. 1457.

MED/3.33

Protipožární izolační materiály vnitřního vybavení vysokorychlostních plavidel

Požadavky na schválení typu

SOLAS 74, prav. X/3.

rez. IMO MSC.307(88)-(předpis FTP 2010) v platném znění.

B+D

B+E

B+F

 

 

Požadavky na přepravu a funkčnost

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7.

MED/3.34

Ohnivzdorné přepážky vysokorychlostních plavidel

Požadavky na schválení typu

SOLAS 74, prav. X/3.

rez. IMO MSC.307(88)-(předpis FTP 2010) v platném znění.

B+D

B+E

B+F

 

 

Požadavky na přepravu a funkčnost

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7,

IMO MSC.1/oběž. 1457.

MED/3.35

Protipožární dveře vysokorychlostních plavidel

Požadavky na schválení typu

SOLAS 74, prav. X/3.

rez. IMO MSC.307(88)-(předpis FTP 2010) v platném znění.

B+D

B+E

B+F

 

 

Požadavky na přepravu a funkčnost

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7.

MED/3.36

Protipožární klapky vysokorychlostních plavidel

Požadavky na schválení typu

SOLAS 74, prav. X/3.

rez. IMO MSC.307(88)-(předpis FTP 2010) v platném znění.

B+D

B+E

B+F

 

 

Požadavky na přepravu a funkčnost

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7.

MED/3.37a

Průniky požárními přepážkami vysokorychlostních plavidel

průchody elektrických kabelů;

Požadavky na schválení typu

SOLAS 74, prav. X/3.

rez. IMO MSC.307(88)-(předpis FTP 2010) v platném znění.

B+D

B+E

B+F

 

 

Požadavky na přepravu a funkčnost

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7.

MED/3.37b

Průniky požárními přepážkami vysokorychlostních plavidel