24.4.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 104/57


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2018/627

ze dne 20. dubna 2018,

kterým se opravují některá jazyková znění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 o potravinářských přídatných látkách

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 ze dne 16. prosince 2008 o potravinářských přídatných látkách (1), a zejména na čl. 10 odst. 3 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Německé znění nařízení (ES) č. 1333/2008 obsahuje chyby v příloze II části D kategorii potravin 12.2 a v příloze II části E kategoriích potravin 0, 01.7.1, 05.2, 11.1, 12.2, 12.2.2, 13.2 a 17.1. Proto by v německém znění měl být opraven název kategorie potravin 12.2 a podmínky použití (omezení/výjimky) u potravinářských přídatných látek v kategoriích potravin 0, 01.7.1, 05.2, 11.1, 12.2, 12.2.2, 13.2 a 17.1, aby se zaručila právní jasnost pro provozovatele potravinářských podniků a hladké fungování vnitřního trhu.

(2)

Řecké znění nařízení (ES) č. 1333/2008 obsahuje chyby v příloze II části E kategorii potravin 05.2. Proto by v řeckém znění měly být opraveny podmínky použití (omezení/výjimky) u potravinářských přídatných látek v kategorii potravin 05.2, aby se zaručila právní jasnost pro provozovatele potravinářských podniků a hladké fungování vnitřního trhu.

(3)

České znění nařízení (ES) č. 1333/2008 obsahuje chyby v příloze II části E kategorii potravin 08.2. Proto by v českém znění měly být opraveny podmínky použití (omezení/výjimky) u potravinářských přídatných látek v kategorii potravin 08.2, aby se zaručila právní jasnost pro provozovatele potravinářských podniků a hladké fungování vnitřního trhu.

(4)

České, německé a řecké znění nařízení (ES) č. 1333/2008 by proto mělo být odpovídajícím způsobem opraveno. Ostatní jazyková znění nejsou uvedenými opravami dotčena.

(5)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (ES) č. 1333/2008 se opravuje takto:

1)

(netýká se českého znění)

2)

(netýká se českého znění)

3)

(netýká se českého znění)

4)

(netýká se českého znění)

5)

(netýká se českého znění)

6)

v příloze II části E v kategorii potravin 08.2 se položky pro E 300 (Kyselina L-askorbová), E 301 (Askorban sodný) a E 302 (Askorban vápenatý) nahrazují tímto:

 

„E 300

Kyselina L-askorbová

quantum satis

 

pouze gehakt, balené polotovary z čerstvě mletého masa a masné polotovary, do nichž byly přidány jiné složky než přídatné látky nebo sůl

 

E 301

Askorban sodný

quantum satis

 

pouze gehakt, balené polotovary z čerstvě mletého masa a masné polotovary, do nichž byly přidány jiné složky než přídatné látky nebo sůl

 

E 302

Askorban vápenatý

quantum satis

 

pouze gehakt, balené polotovary z čerstvě mletého masa a masné polotovary, do nichž byly přidány jiné složky než přídatné látky nebo sůl“;

7)

v příloze II části E v kategorii potravin 08.2 se položky pro E 330 (Kyselina citronová), E 331 (Citronany sodné), E 332 (Citronany draselné) a E 333 (Citronany vápenaté) nahrazují tímto:

 

„E 330

Kyselina citronová

quantum satis

 

pouze gehakt, balené polotovary z čerstvě mletého masa a masné polotovary, do nichž byly přidány jiné složky než přídatné látky nebo sůl

 

E 331

Citronany sodné

quantum satis

 

pouze gehakt, balené polotovary z čerstvě mletého masa a masné polotovary, do nichž byly přidány jiné složky než přídatné látky nebo sůl

 

E 332

Citronany draselné

quantum satis

 

pouze gehakt, balené polotovary z čerstvě mletého masa a masné polotovary, do nichž byly přidány jiné složky než přídatné látky nebo sůl

 

E 333

Citronany vápenaté

quantum satis

 

pouze gehakt, balené polotovary z čerstvě mletého masa a masné polotovary, do nichž byly přidány jiné složky než přídatné látky nebo sůl“;

8)

(netýká se českého znění)

9)

(netýká se českého znění)

10)

(netýká se českého znění)

11)

(netýká se českého znění)

12)

(netýká se českého znění)

13)

(netýká se českého znění)

14)

(netýká se českého znění)

15)

(netýká se českého znění)

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 20. dubna 2018.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 354, 31.12.2008, s. 16.