24.4.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 104/37


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2018/626

ze dne 5. března 2018,

kterým se stanoví prováděcí pravidla k některým ustanovením nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1001 o ochranné známce Evropské unie a zrušuje prováděcí nařízení (EU) 2017/1431

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1001 ze dne 14. června 2017 o ochranné známce Evropské unie (1), a zejména na čl. 20 odst. 6, čl. 31 odst. 4, čl. 35 odst. 2, čl. 38 odst. 4, čl. 39 odst. 6, čl. 44 odst. 5, čl. 50 odst. 9, čl. 51 odst. 3, čl. 54 odst. 3 druhý pododstavec, čl. 55 odst. 1 druhý pododstavec, čl. 56 odst. 8, čl. 57 odst. 5, čl. 75 odst. 3, čl. 84 odst. 3, čl. 109 odst. 2 první pododstavec, čl. 116 odst. 4, čl. 117 odst. 3, čl. 140 odst. 6, čl. 146 odst. 11, čl. 161 odst. 2 druhý pododstavec, čl. 184 odst. 9, čl. 186 odst. 2, čl. 187 odst. 2, čl. 192 odst. 6, čl. 193 odst. 8, čl. 198 odst. 4, čl. 202 odst. 10 a čl. 204 odst. 6 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízením Rady (ES) č. 40/94 (2), které bylo kodifikováno jako nařízení (ES) č. 207/2009, byl vytvořen zvláštní systém Unie pro ochranu ochranných známek, která se poskytuje na úrovni Unie na základě podání přihlášky u Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví (dále jen „úřad“).

(2)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2424 (3) uvedlo pravomoci svěřené Komisi na základě nařízení (ES) č. 207/2009 do souladu s články 290 a 291 Smlouvy o fungování Evropské unie. Aby se zajistil soulad s novým právním rámcem, jenž z tohoto sladění vyplývá, bylo přijato nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/1430 (4) a prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1431 (5).

(3)

Nařízení Rady (ES) (6) č. 207/2009 bylo kodifikováno jako nařízení (EU) 2017/1001. Z důvodu jasnosti a zjednodušení by odkazy obsažené v prováděcím nařízení měly zohledňovat přečíslování článků vyplývající z této kodifikace příslušného základního aktu. Prováděcí nařízení (EU) 2017/1431 by proto mělo být zrušeno a ustanovení uvedeného prováděcího nařízení by měla být s aktualizovanými odkazy na nařízení (EU) 2017/1001 stanovena v tomto nařízení.

(4)

V zájmu jasnosti, právní jistoty a efektivity a za účelem snazšího podávání přihlášek ochranné známky EU je naprosto nezbytné jasně a vyčerpávajícím způsobem stanovit povinné a nepovinné údaje, které má přihláška ochranné známky EU obsahovat, přičemž je nutno předejít zbytečné administrativní zátěži.

(5)

Nařízení (EU) 2017/1001 již nevyžaduje grafické ztvárnění ochranné známky, pokud ztvárnění příslušným orgánům a veřejnosti umožňuje jasně a přesně určit předmět ochrany. Za účelem zajištění právní jistoty je proto nezbytné jasně potvrdit, že přesný předmět výlučného práva vyplývajícího ze zápisu je vymezen ztvárněním. Ztvárnění by případně mělo být doplněno označením druhu dotyčné známky. Ve vhodných případech může být doplněno popisem označení. Takový údaj nebo popis musí být v souladu se ztvárněním.

(6)

Kromě toho je z důvodu zajištění konzistentnosti postupu podávání přihlášky ochranné známky EU a pro zvýšení účinnosti rešerší na starší práva vhodné stanovit obecné zásady, které musí ztvárnění každé známky splňovat, a také stanovit zvláštní pravidla a požadavky pro ztvárnění některých druhů ochranných známek v souladu se zvláštní povahou a atributy ochranné známky.

(7)

Zavedení technických alternativ grafického ztvárnění, jež je v souladu s novými technologiemi, vyplývá z nutnosti modernizovat proces zápisu a přiblížit ho technickému vývoji. Rovněž by měly být stanoveny technické požadavky na předkládání ztvárnění ochranné známky, včetně ztvárnění předkládaných elektronicky, aby se zajistilo, že systém ochranných známek EU bude i nadále interoperabilní se systémem stanoveným Protokolem k Madridské dohodě o mezinárodním zápisu ochranných známek, přijatým v Madridu dne 27. června 1989 (7) (Madridským protokolem). V souladu s nařízením (EU) 2017/1001 a z důvodu větší flexibility a rychlejšího přizpůsobování technologickému vývoji by měl technické požadavky na ochranné známky podávané elektronicky stanovit výkonný ředitel úřadu.

(8)

Je vhodné zefektivnit řízení, aby se snížila administrativní zátěž při podávání a vyřizování žádostí o právo přednosti a seniority. Proto by již nemělo být nezbytné předkládat ověřené kopie dřívější přihlášky nebo zápisu. V případě žádosti o právo přednosti by úřad také již nemusel ke spisu přikládat kopii dřívější přihlášky ochranné známky.

(9)

V důsledku zrušení požadavku na grafické ztvárnění ochranné známky lze některé druhy ochranných známek ztvárnit v elektronické podobě a jejich zveřejnění obvyklými prostředky již tedy není vhodné. Aby bylo zaručeno zveřejnění veškerých informací o přihlášce, které je nezbytné z důvodu transparentnosti a právní jistoty, měl by být přístup k vyobrazení ochranné známky prostřednictvím odkazu na elektronický rejstřík úřadu uznán za platnou formu ztvárnění označení za účelem zveřejnění.

(10)

Ze stejných důvodů by úřadu rovněž mělo být dovoleno vydávat osvědčení o zápisu, ve kterých je ztvárnění ochranné známky nahrazeno elektronickým odkazem. Pro osvědčení vydaná po zápisu a pro účely vyřizování žádostí podaných v době, kdy mohlo dojít ke změně údajů v zápisu, je vhodné umožnit vydávání aktualizovaných verzí osvědčení, ve kterých budou uvedeny příslušné pozdější zápisy do rejstříku.

(11)

Praktické zkušenosti s uplatňováním bývalého systému odhalily potřebu vyjasnit z důvodu zajištění srozumitelnosti a právní jistoty znění některých ustanovení, zejména těch, jež se týkají částečných převodů a částečných vzdání se ochranné známky.

(12)

Za účelem zajištění právní jistoty při současném zachování určité úrovně flexibility je nezbytné stanovit minimální pravidla pro užívání kolektivních ochranných známek EU a certifikačních ochranných známek EU předložených podle nařízení (EU) 2017/1001, aby mohli účastníci trhu tohoto nového druhu ochrany ochranné známky využívat.

(13)

Maximální výše nákladů na ztvárnění vynaložených úspěšnou stranou řízení před úřadem by měla stanovena s ohledem na nutnost zajistit, aby povinnost uhradit tyto náklady nemohla být mimo jiné z taktických důvodů zneužita druhou stranou.

(14)

Z důvodu efektivity by se mělo povolit elektronické zveřejňování informací úřadem.

(15)

Je třeba zajistit účinnou a účelnou výměnu informací mezi úřadem a orgány členských států v rámci správní spolupráce, a to při řádném zohlednění omezení, kterým podléhá nahlížení do spisů.

(16)

Požadavky týkající se žádostí o převod by měly zajistit bezproblémovou a účinnou koordinaci mezi systémem ochranných známek EU a systémy národních ochranných známek.

(17)

Z důvodu zjednodušení řízení před úřadem by se mělo předkládání překladů omezit na ty části dokumentů, které jsou pro řízení relevantní. Z téhož důvodu by měl být úřad oprávněn požadovat důkaz o tom, že překlad odpovídá originálu, pouze v případě pochybností.

(18)

Z důvodu efektivity by měl určitá rozhodnutí úřadu, jež se týkají námitek, návrhů na zrušení nebo prohlášení neplatnosti ochranné známky EU, činit jediný člen.

(19)

Vzhledem k přistoupení Unie k Madridskému protokolu je nezbytné, aby byly podrobné požadavky týkající se postupů při mezinárodním zápisu známek zcela v souladu s pravidly uvedenými v daném protokolu.

(20)

Prováděcí nařízení (EU) 2017/1431 nahradilo pravidla dříve stanovená v nařízení Komise (ES) č. 2868/95 (8), které bylo proto zrušeno. Bez ohledu na uvedené zrušení by se některá řízení zahájená před datem použitelnosti prováděcího nařízení (EU) 2017/1431 nadále měla až do jejich uzavření řídit zvláštními ustanoveními nařízení (ES) č. 2868/95.

(21)

Opatření stanovená v tomto nařízení jsou v souladu se stanoviskem výboru pro prováděcí pravidla,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

HLAVA I

OBECNÁ USTANOVENÍ

Článek 1

Předmět

Toto nařízení stanoví pravidla vymezující:

a)

náležitosti přihlášky ochranné známky EU, jež má být podána u Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví (dále jen „úřad“);

b)

dokumentaci vyžadovanou při uplatňování práva přednosti dřívější přihlášky a uplatňování seniority a důkazy, které je třeba předložit při uplatňování práva výstavní priority;

c)

náležitosti zveřejnění přihlášky ochranné známky EU;

d)

obsah prohlášení o rozdělení přihlášky, způsob, jakým má úřad toto prohlášení vyřizovat, a náležitosti zveřejnění oddělené přihlášky;

e)

obsah a formu osvědčení o zápisu;

f)

obsah prohlášení o rozdělení zápisu a způsob, jakým má úřad toto prohlášení vyřizovat;

g)

náležitosti žádostí o změnu a změnu jména nebo adresy;

h)

náležitosti žádosti o zápis převodu, doklady vyžadované k potvrzení převodu a způsob vyřizování žádostí o částečné převody;

i)

náležitosti prohlášení o vzdání se ochranné známky a doklady požadované ke stanovení souhlasu třetí osoby;

j)

náležitosti pravidel pro užívání kolektivní ochranné známky EU a pravidel pro užívání certifikační ochranné známky EU;

k)

maximální sazby nákladů nezbytných pro řízení a skutečně vynaložených;

l)

některé podrobnosti týkající se zveřejňování ve Věstníku ochranných známek Evropské unie a v Úředním věstníku úřadu;

m)

podrobná pravidla týkající se způsobu, jakým si úřad a příslušné orgány členských států budou vyměňovat informace mezi sebou nebo jakým zpřístupní spisy k nahlédnutí;

n)

náležitosti žádostí o převod a zveřejnění žádosti o převod;

o)

rozsah, v němž mohou být podpůrné doklady, které mají být použity v písemném řízení před úřadem, podány v kterémkoli úředním jazyce Unie, potřebu předložit překlad a požadované normy překladů;

p)

rozhodnutí, která mají přijmout jednotliví členové námitkových a zrušovacích oddělení;

q)

v případě mezinárodního zápisu ochranných známek:

i)

formulář, jenž má být použit pro podání mezinárodní přihlášky;

ii)

skutečnosti a rozhodnutí o neplatnosti, jež mají být oznámeny Mezinárodnímu úřadu Světové organizace duševního vlastnictví (dále jen „Mezinárodní úřad“) a rozhodný časový okamžik těchto oznámení;

iii)

podrobné požadavky ohledně žádosti o územní rozšíření ochrany následně po uskutečnění mezinárodního zápisu;

iv)

podrobný obsah nároku na senioritu pro mezinárodní zápis a podrobnosti ohledně informací, jež mají být oznámeny Mezinárodnímu úřadu;

v)

náležitosti oznámení o prozatímním odmítnutí ochrany z moci úřední, jež má být zasláno Mezinárodnímu úřadu;

vi)

náležitosti konečného udělení nebo zamítnutí ochrany;

vii)

náležitosti oznámení o neplatnosti;

viii)

náležitosti žádostí o převod mezinárodního zápisu a zveřejnění těchto žádostí;

ix)

náležitosti žádosti o přeměnu.

HLAVA II

POSTUP PŘI PODÁVÁNÍ PŘIHLÁŠKY

Článek 2

Obsah přihlášky

1.   Přihláška ochranné známky EU obsahuje:

a)

žádost o zápis ochranné známky jako ochranné známky EU;

b)

jméno a adresu přihlašovatele a název státu, ve kterém má tento přihlašovatel trvalé bydliště nebo sídlo nebo pobočku. Jména fyzických osob se uvádějí ve formě příjmení a křestního jména (křestních jmen) osoby. Jména právnických osob, jakož i subjektů spadajících do působnosti článku 3 nařízení (EU) 2017/1001, se uvádějí ve formě jejich oficiálního názvu a zahrnují právní formu subjektu, která může být obvyklým způsobem zkrácena. Uvést lze rovněž vnitrostátní identifikační číslo společnosti, je-li toto číslo k dispozici. Úřad může po přihlašovateli požadovat, aby mu poskytl telefonní čísla nebo jiné kontaktní údaje pro elektronickou komunikaci, jejíž formu určí výkonný ředitel. U každého přihlašovatele se v zásadě uvede pouze jedna adresa. Je-li uvedeno více adres, vezme se v úvahu pouze adresa, která je uvedena jako první, kromě případů, kdy přihlašovatel označí jednu z adres za doručovací adresu. Pokud již úřad přidělil identifikační číslo, postačí, když přihlašovatel uvede toto číslo a své jméno;

c)

seznam výrobků nebo služeb, pro které má být ochranná známka zapsána, v souladu s čl. 33 odst. 2 nařízení (EU) 2017/1001. Tento seznam může být zcela nebo částečně vybrán z databáze přípustných výrazů zpřístupněné úřadem;

d)

ztvárnění ochranné známky v souladu s článkem 3 tohoto nařízení;

e)

pokud přihlašovatel jmenoval svého zástupce, jméno a adresu místa podnikání tohoto zástupce nebo identifikační číslo podle písmene b); v případě, že má zástupce více než jednu adresu místa podnikání, nebo v případě existence dvou nebo více zástupců s různými adresami místa podnikání, se považuje za doručovací adresu pouze adresa, jež byla uvedena jako první, pokud přihláška neuvádí, která adresa má sloužit jako adresa doručovací;

f)

je-li podle článku 35 nařízení (EU) 2017/1001 uplatňováno právo přednosti dřívější přihlášky, příslušné prohlášení uvádějící datum a zemi, ve které nebo za kterou byla dřívější přihláška podána;

g)

je-li podle článku 38 nařízení (EU) 2017/1001 uplatňováno právo výstavní priority, příslušné prohlášení uvádějící název výstavy a datum prvního vystavení výrobků nebo služeb;

h)

je-li spolu s přihláškou uplatňována seniorita jedné nebo více dřívějších ochranných známek zapsaných v některém členském státě, včetně ochranné známky zapsané v zemích Beneluxu nebo zapsané podle mezinárodních pravidel s účinkem v některém členském státě, jak je uvedeno v čl. 39 odst. 1 nařízení (EU) 2017/1001, příslušné prohlášení uvádějící členský stát nebo členské státy, ve kterých nebo pro které je dřívější ochranná známka zapsána, datum, od něhož příslušný zápis nabyl účinnosti, číslo příslušného zápisu a výrobky nebo služby, pro které je ochranná známka zapsána. Toto prohlášení lze rovněž učinit ve lhůtě uvedené v čl. 39 odst. 2 nařízení (EU) 2017/1001;

i)

případně prohlášení, že se přihláška týká zápisu kolektivní ochranné známky EU podle článku 74 nařízení (EU) 2017/1001 nebo zápisu certifikační ochranné známky EU podle článku 83 nařízení (EU) 2017/1001;

j)

údaj o jazyce, ve kterém byla přihláška podána, i o druhém jazyce podle čl. 146 odst. 3 nařízení (EU) 2017/1001;

k)

podpis přihlašovatele nebo přihlašovatelova zástupce v souladu s čl. 63 odst. 1 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/625 (9);

l)

případně žádost o rešeršní zprávu uvedenou v čl. 43 odst. 1 nebo 2 nařízení (EU) 2017/1001.

2.   Přihláška může zahrnovat prohlášení, že ochranná známka získala rozlišovací způsobilost užíváním ve smyslu čl. 7 odst. 3 nařízení (EU) 2017/1001, a rovněž údaj o tom, zda je toto prohlášení míněno jako hlavní nebo vedlejší. Toto prohlášení lze rovněž učinit ve lhůtě uvedené v čl. 42 odst. 2 druhé větě nařízení (EU) 2017/1001.

3.   Přihláška kolektivní ochranné známky EU nebo certifikační ochranné známky EU může zahrnovat pravidla pro její užívání. Pokud tato pravidla nebyla zahrnuta v přihlášce, lze je rovněž předložit ve lhůtě uvedené v čl. 75 odst. 1 a čl. 84 odst. 1 nařízení (EU) 2017/1001.

4.   V případě většího počtu přihlašovatelů může přihláška obsahovat jmenování jednoho z přihlašovatelů nebo zástupců společným zástupcem.

Článek 3

Ztvárnění ochranné známky

1.   Ochranná známka se ztvární v jakékoli vhodné formě s využitím všeobecně dostupných technologií, pokud ji lze jasně, přesně, samostatně, snadno dostupným způsobem, srozumitelně, trvanlivě a objektivně reprodukovat v rejstříku, aby bylo příslušným orgánům i veřejnosti umožněno jasně a přesně určit předmět ochrany poskytované majiteli ochranné známky.

2.   Ztvárnění ochranné známky vymezí předmět zápisu. V případě, že je ztvárnění doplněno popisem v souladu s odst. 3 písm. d), e), odst. 3 písm. f) bodem ii), odst. 3 písm. h) nebo odstavcem 4, se takový popis musí shodovat se ztvárněním a nesmí přesahovat jeho rozsah.

3.   Týká-li se přihláška jakéhokoli z druhů ochranných známek uvedených v písmenech a) až j), musí být v ní tato skutečnost uvedena. Aniž jsou dotčeny odstavce 1 nebo 2, musí se druh ochranné známky a jejího ztvárnění vzájemně shodovat takto:

a)

v případě ochranné známky tvořené výlučně slovy nebo písmeny, číslicemi, dalšími obvyklými typografickými znaky nebo jejich kombinací (slovní ochranná známka) se ochranná známka ztvární předložením reprodukce označení s obvyklým písmem a v obvyklém rozvržení bez jakýchkoli grafických prvků nebo barev;

b)

v případě ochranné známky využívající neobvyklé znaky, styly nebo rozvržení, grafický prvek nebo barvu (obrazová ochranná známka), včetně známek, jež jsou tvořeny výlučně obrazovými prvky nebo kombinací slovních a obrazových prvků, se ochranná známka ztvární předložením reprodukce označení znázorňujícího veškeré jeho prvky a případně také její barvy;

c)

v případě ochranné známky tvořené nebo doplněné trojrozměrným tvarem, zahrnujícím nádoby, obal, samotný výrobek nebo jeho ztvárnění (prostorová ochranná známka), se ochranná známka ztvární předložením buď grafické reprodukce tvaru, zahrnující i obrazy vytvořené počítačem, nebo fotografické reprodukce. Grafická nebo fotografická reprodukce může zahrnovat různé náhledy. Není-li ztvárnění předloženo elektronicky, může zahrnovat až šest různých náhledů;

d)

v případě ochranné známky vyznačující se zvláštním způsobem, jakým je známka na výrobku umístěna nebo jakým je k němu připevněna (poziční ochranná známka), se ochranná známka ztvární předložením reprodukce, jež náležitě určuje pozici známky a její velikost nebo proporce u příslušného výrobku. Prvky, které netvoří součást předmětu zápisu, se vizuálně označí nejlépe přerušovanými nebo tečkovanými čarami. Ztvárnění může být doplněno popisem, který podrobně uvádí, jakým způsobem je známka k výrobku připevněna;

e)

v případě ochranné známky tvořené výlučně sadou prvků, které se pravidelně opakují (ochranná známka se vzorem), se ochranná známka ztvární předložením reprodukce znázorňující opakující se vzor. Ztvárnění může být doplněno popisem, který podrobně uvádí, jakým způsobem se jeho prvky pravidelně opakují;

f)

v případě barevné ochranné známky:

i)

je-li ochranná známka tvořena výlučně jedinou barvou bez obrysů, ztvární se předložením reprodukce této barvy a jejím označením prostřednictvím odkazu na všeobecně uznávaný kód barvy;

ii)

je-li ochranná známka tvořena výlučně barevnou kombinací bez obrysů, ztvární se předložením reprodukce znázorňující systematické uspořádání barevné kombinace jednotným a předem stanoveným způsobem a označením těchto barev prostřednictvím odkazu na všeobecně uznávaný kód barvy. Připojit lze rovněž popis uvádějící systematické uspořádání barev;

g)

v případě ochranné známky tvořené výlučně zvukem nebo kombinací zvuků (zvuková ochranná známka) se ochranná známka ztvární předložením audionahrávky reprodukující zvuk nebo přesným zachycením zvuku v notovém zápisu;

h)

v případě ochranné známky tvořené nebo doplněné pohybem nebo změnou pozice prvků na známce (pohybová ochranná známka) se ochranná známka ztvární předložením videonahrávky nebo řady statických obrazů v příslušném pořadí znázorňujících pohyb nebo změnu pozice. Jsou-li použity statické obrazy, mohou být očíslovány nebo doprovázeny popisem vysvětlujícím jejich pořadí;

i)

v případě ochranné známky tvořené nebo doplněné kombinací obrazu a zvuku (multimediální ochranná známka) se ochranná známka ztvární předložením audiovizuální nahrávky obsahující kombinaci obrazu a zvuku;

j)

v případě ochranné známky tvořené prvky s holografickými znaky (hologramová ochranná známka) se ochranná známka ztvární předložením videonahrávky nebo grafické nebo fotografické reprodukce obsahující náhledy, které jsou nezbytné pro náležité rozpoznání holografického efektu v jeho plném rozsahu.

4.   Není-li ochranná známka zahrnuta v jakémkoli z druhů uvedených v odstavci 3, musí být její ztvárnění v souladu s kritérii stanovenými v odstavci 1 a může být doprovázena popisem.

5.   Je-li ztvárnění předloženo elektronicky, výkonný ředitel určí formát a velikost elektronického souboru, jakož i veškeré ostatní příslušné technické požadavky.

6.   Není-li ztvárnění předloženo elektronicky, ochranná známka se ztvární na jediném listu papíru, odděleně od znění přihlášky. Velikost jediného listu, na kterém je ochranná známka ztvárněna, musí obsahovat příslušné náhledy nebo obrazy a nesmí přesahovat formát DIN A4 (výška 29,7 cm, šířka 21 cm). Okraje jsou nejméně 2,5 cm.

7.   Není-li zřejmá správná orientace ochranné známky, naznačí se doplněním slov „horní část“ na každé reprodukci.

8.   Reprodukce ochranné známky je natolik kvalitní, aby ji bylo možno:

a)

zmenšit na formát nejméně 8 cm na šířku a 8 cm na výšku, nebo

b)

zvětšit na formát nepřesahující 8 cm na šířku a 8 cm na výšku.

9.   Předložení vzorků nepředstavuje náležité ztvárnění ochranné známky.

Článek 4

Uplatňování práva přednosti

1.   Pokud se spolu s přihláškou uplatňuje právo přednosti jedné nebo více předchozích přihlášek podle článku 35 nařízení (EU) 2017/1001, přihlašovatel uvede spisové číslo předchozí přihlášky a předloží její kopii ve lhůtě tří měsíců ode dne podání přihlášky. Uvedená kopie musí obsahovat den podání předchozí přihlášky.

2.   Není-li jazyk předchozí přihlášky, pro kterou se uplatňuje právo přednosti, jedním z jazyků úřadu, přihlašovatel na žádost úřadu a ve lhůtě stanovené úřadem předloží úřadu překlad předchozí přihlášky v jazyce úřadu používaném jako první nebo druhý jazyk přihlášky.

3.   Odstavce 1 a 2 se použijí obdobně, pokud se uplatnění práva přednosti vztahuje k jednomu nebo více předchozích zápisů.

Článek 5

Výstavní priorita

Pokud se spolu s přihláškou uplatňuje výstavní priorita podle čl. 38 odst. 1 nařízení (EU) 2017/1001, přihlašovatel ve lhůtě tří měsíců ode dne podání přihlášky předloží osvědčení, které na výstavě vydal orgán odpovědný za ochranu průmyslového vlastnictví na výstavě. Toto osvědčení potvrzuje, že ochranná známka byla použita pro výrobky nebo služby, na které se přihláška vztahuje. Osvědčení rovněž uvádí datum zahájení výstavy a datum prvního veřejného použití známky, pokud se liší od data zahájení výstavy. Osvědčení doprovází doklad o skutečném užívání ochranné známky řádně ověřený dotyčným orgánem.

Článek 6

Uplatňování seniority národní ochranné známky před zápisem ochranné známky EU

Pokud se podle čl. 39 odst. 2 nařízení (EU) 2017/1001 uplatňuje seniorita dříve zapsané ochranné známky, jak uvádí čl. 39 odst. 1 nařízení (EU) 2017/1001, přihlašovatel ve lhůtě tří měsíců ode dne, kdy úřad přijal žádost o senioritu, předloží kopii příslušného zápisu.

Článek 7

Obsah zveřejnění přihlášky

Zveřejnění přihlášky obsahuje:

a)

jméno a adresu přihlašovatele;

b)

případně jméno a adresu místa podnikání zástupce jmenovaného přihlašovatelem, na kterého se nevztahuje znění čl. 119 odst. 3 první věty nařízení (EU) 2017/1001. Má-li více zástupců tutéž adresu místa podnikání, zveřejní se pouze jméno a adresa místa podnikání prvně jmenovaného zástupce, po nichž budou následovat slova „a další“. V případě existence dvou nebo více zástupců s různými adresami místa podnikání se zveřejní pouze doručovací adresa určená podle čl. 2 odst. 1 písm. e) tohoto nařízení. Je-li podle čl. 74 odst. 8 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2018/625 jmenováno sdružení zástupců, zveřejní se pouze název a adresa místa podnikání daného sdružení;

c)

případně ztvárnění ochranné známky společně s prvky a popisy uvedenými v článku 3. Pokud bylo ztvárnění ochranné známky předloženo ve formě elektronického souboru, zpřístupní se prostřednictvím hypertextového odkazu na tento soubor;

d)

seznam výrobků nebo služeb seskupených do tříd podle Niceského třídění, přičemž každá skupina má před sebou uvedeno číslo třídy tohoto třídění, do níž daná skupina výrobků nebo služeb patří, a je uvedena v pořadí tříd tohoto třídění;

e)

datum podání přihlášky a spisové číslo;

f)

případně podrobnosti o žádosti o právo přednosti podané přihlašovatelem v souladu s článkem 35 nařízení (EU) 2017/1001;

g)

případně podrobnosti o žádosti o výstavní prioritu podané přihlašovatelem v souladu s článkem 38 nařízení (EU) 2017/1001;

h)

případně podrobnosti o žádosti o právo seniority podané přihlašovatelem v souladu s článkem 39 nařízení (EU) 2017/1001;

i)

případně prohlášení v souladu s čl. 7 odst. 3 nařízení (EU) 2017/1001, podle něhož ochranná známka získala rozlišovací způsobilost pro výrobky nebo služby, pro které se žádá zápis, v důsledku jejího užívání;

j)

případně prohlášení, že se jedná o přihlášku kolektivní ochranné známky EU nebo certifikační ochranné známky EU;

k)

údaj o jazyce, v němž byla přihláška podána, i o druhém jazyce, který přihlašovatel uvedl na základě čl. 146 odst. 3 nařízení (EU) 2017/1001;

l)

případně prohlášení, že přihláška vyplývá z přeměny mezinárodního zápisu s vyznačením Unie podle čl. 204 odst. 2 nařízení (EU) 2017/1001, spolu s datem mezinárodního zápisu na základě čl. 3 odst. 4 Madridského protokolu nebo datem záznamu územního rozšíření ochrany na Unii učiněného po provedení mezinárodního zápisu do mezinárodního rejstříku podle čl. 3b odst. 2 Madridského protokolu, případně datum vzniku práva přednosti mezinárodního zápisu.

Článek 8

Rozdělení přihlášky

1.   Prohlášení o rozdělení přihlášky podle článku 50 nařízení (EU) 2017/1001 obsahuje:

a)

spisové číslo přihlášky;

b)

jméno a adresu přihlašovatele v souladu s čl. 2 odst. 1 písm. b) tohoto nařízení;

c)

seznam výrobků nebo služeb, které jsou předmětem oddělené přihlášky, nebo pokud se žádá o rozdělení do více oddělených přihlášek, seznam výrobků nebo služeb pro každou oddělenou přihlášku;

d)

seznam výrobků nebo služeb, které mají zůstat v původní přihlášce.

2.   Úřad vytvoří pro každou oddělenou přihlášku samostatný spis, který obsahuje úplnou kopii spisu o původní přihlášce, včetně prohlášení o rozdělení a související korespondence. Úřad přidělí každé oddělené přihlášce nové číslo přihlášky.

3.   Každá zveřejněná oddělená přihláška obsahuje údaje a prvky stanovené v článku 7.

HLAVA III

ZÁPISNÉ ŘÍZENÍ

Článek 9

Osvědčení o zápisu

Osvědčení o zápisu vydané v souladu s čl. 51 odst. 2 nařízení (EU) 2017/1001 obsahuje záznamy v rejstříku uvedené v čl. 111 odst. 2 nařízení (EU) 2017/1001 a prohlášení v tom smyslu, že tyto záznamy byly do rejstříku zapsány. Pokud bylo ztvárnění ochranné známky předloženo ve formě elektronického souboru, příslušný záznam se zpřístupní prostřednictvím hypertextového odkazu na tento soubor. Osvědčení je případně doplněno výpisem zachycujícím veškeré záznamy, jež mají být zapsány v rejstříku v souladu s čl. 111 odst. 3 nařízení (EU) 2017/1001, a prohlášení v tom smyslu, že tyto záznamy byly do rejstříku zapsány.

Článek 10

Obsah žádosti o změnu zápisu

Žádost o změnu zápisu podle čl. 54 odst. 2 nařízení (EU) 2017/1001 obsahuje:

a)

registrační číslo ochranné známky EU;

b)

jméno a adresu majitele ochranné známky EU v souladu s čl. 2 odst. 1 písm. b) tohoto nařízení;

c)

údaj o prvku ve ztvárnění ochranné známky EU, který má být změněn, a pozměněnou verzi tohoto prvku v souladu s čl. 54 odst. 3 nařízení (EU) 2017/1001;

d)

ztvárnění změněné ochranné známky EU v souladu s článkem 3 tohoto nařízení.

Článek 11

Prohlášení o rozdělení zápisu

1.   Prohlášení o rozdělení zápisu podle čl. 56 odst. 1 nařízení (EU) 2017/1001 obsahuje:

a)

registrační číslo ochranné známky EU;

b)

jméno a adresu majitele ochranné známky EU v souladu s čl. 2 odst. 1 písm. b) tohoto nařízení;

c)

seznam výrobků nebo služeb, které mají tvořit oddělený zápis, nebo pokud se žádá o rozdělení do více oddělených zápisů, seznam výrobků nebo služeb pro každý oddělený zápis;

d)

seznam výrobků nebo služeb, které mají zůstat v původním zápisu.

2.   Úřad vytvoří pro oddělený zápis samostatný spis, který obsahuje úplnou kopii spisu o původním zápisu, včetně prohlášení o rozdělení a související korespondence. Úřad přidělí oddělenému zápisu nové číslo.

Článek 12

Obsah žádosti o změnu jména nebo adresy majitele ochranné známky EU nebo přihlašovatele ochranné známky EU

Žádost o změnu jména nebo adresy majitele zapsané ochranné známky EU podle čl. 55 odst. 1 nařízení (EU) 2017/1001 obsahuje:

a)

registrační číslo ochranné známky EU;

b)

jméno a adresu majitele ochranné známky EU zapsané v rejstříku, pokud již úřad majiteli neudělil identifikační číslo; v takovém případě postačí, když přihlašovatel uvede toto číslo a jméno majitele;

c)

nové jméno nebo adresu majitele ochranné známky EU v souladu s čl. 2 odst. 1 písm. b) tohoto nařízení.

Písmena b) a c) prvního pododstavce se obdobně použijí pro účely žádosti o změnu jména nebo adresy přihlašovatele ochranné známky EU. Taková žádost musí též obsahovat číslo přihlášky.

HLAVA IV

PŘEVOD

Článek 13

Žádost o zápis převodu

1.   Žádost o zápis převodu podle čl. 20 odst. 5 nařízení (EU) 2017/1001 obsahuje:

a)

registrační číslo ochranné známky EU;

b)

podrobné údaje o novém majiteli v souladu s čl. 2 odst. 1 písm. b) tohoto nařízení;

c)

nejsou-li do převodu zahrnuty všechny zapsané výrobky nebo služby, podrobné údaje o zapsaných výrobcích nebo službách, na které se převod vztahuje;

d)

náležité důkazy o převodu v souladu s čl. 20 odst. 2 a 3 nařízení (EU) 2017/1001;

e)

případně jméno a adresu místa podnikání zástupce nového majitele, určené v souladu s čl. 2 odst. 1 písm. e) tohoto nařízení.

2.   Písmena b) až e) odstavce 1 se obdobně použijí pro účely žádosti o zápis převodu přihlášky ochranné známky EU.

3.   Pro účely odst. 1 písm. d) představuje dostatečný důkaz o převodu kterýkoli z těchto dokumentů:

a)

žádost o zápis převodu podepsaná zapsaným majitelem nebo zástupcem tohoto majitele a právním nástupcem nebo zástupcem tohoto nástupce;

b)

pokud žádost předkládá zapsaný majitel nebo zástupce tohoto majitele, prohlášení podepsané právním nástupcem nebo zástupcem tohoto právního nástupce o tom, že se zápisem převodu souhlasí;

c)

předkládá-li žádost o zápis převodu právní nástupce, prohlášení o tom, že zapsaný majitel souhlasí se zápisem právního nástupce, podepsané zapsaným majitelem nebo zástupcem tohoto majitele;

d)

vyplněný formulář nebo jiný dokument o převodu, jak uvádí čl. 65 odst. 1 písm. e) nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2018/625, podepsaný zapsaným majitelem nebo zástupcem tohoto majitele a právním nástupcem nebo zástupcem tohoto nástupce.

Článek 14

Vyřizování žádostí o částečný převod

1.   Vztahuje-li se žádost o zápis převodu pouze na některé z výrobků nebo služeb, pro které je známka zapsána, žadatel rozdělí výrobky nebo služby uvedené v původním zápisu mezi zbývající zápis a žádost o částečný převod, aby se výrobky nebo služby ve zbývajícím zápisu a v novém zápisu nepřekrývaly.

2.   Úřad vytvoří pro nový zápis samostatný spis, který obsahuje úplnou kopii spisu o původním zápisu, včetně žádosti o zápis částečného převodu a související korespondence. Úřad přidělí novému zápisu nové registrační číslo.

3.   Odstavce 1 a 2 se obdobně použijí pro účely žádosti o zápis převodu přihlášky ochranné známky EU. Úřad přidělí nové přihlášce ochranné známky EU nové číslo přihlášky.

HLAVA V

VZDÁNÍ SE

Článek 15

Vzdání se

1.   Prohlášení o vzdání se ochranné známky podle čl. 57 odst. 2 nařízení (EU) 2017/1001 obsahuje:

a)

registrační číslo ochranné známky EU;

b)

jméno a adresu majitele v souladu s čl. 2 odst. 1 písm. b) tohoto nařízení;

c)

oznamuje-li se vzdání se ochranné známky pouze pro některé z výrobků nebo služeb, pro které je známka zapsána, údaje o výrobcích nebo službách, pro které má být ochranná známka i nadále zapsána.

2.   Je-li v rejstříku zapsáno právo třetí strany vztahující se k ochranné známce EU, je dostatečným důkazem souhlasu třetí strany se vzdáním se ochranné známky prohlášení o souhlasu se vzdáním se podepsané majitelem onoho práva nebo zástupcem tohoto majitele.

HLAVA VI

KOLEKTIVNÍ OCHRANNÉ ZNÁMKY EU A CERTIFIKAČNÍ OCHRANNÉ ZNÁMKY EU

Článek 16

Obsah pravidel pro užívání kolektivních ochranných známek EU

Pravidla pro užívání kolektivních ochranných známek EU uvedená v čl. 75 odst. 1 nařízení (EU) 2017/1001 uvádějí:

a)

jméno přihlašovatele;

b)

účel sdružení nebo účel, za jakým byla veřejnoprávní právnická osoba vytvořena;

c)

orgány oprávněné zastupovat sdružení nebo veřejnoprávní právnickou osobu;

d)

v případě sdružení podmínky členství;

e)

ztvárnění kolektivní ochranné známky EU;

f)

osoby oprávněné užívat kolektivní ochrannou známku EU;

g)

případně podmínky užívání kolektivní ochranné známky EU, včetně sankcí;

h)

výrobky nebo služby, na které se kolektivní ochranná známka EU vztahuje, včetně jakéhokoli případného omezení zavedeného v důsledku použití čl. 7 odst. 1 písm. j), k) nebo l) nařízení (EU) 2017/1001;

i)

případné povolení uvedené v čl. 75 odst. 2 druhé větě nařízení (EU) 2017/1001.

Článek 17

Obsah pravidel pro užívání certifikačních ochranných známek EU

Pravidla pro užívání certifikačních ochranných známek EU uvedená v článku 84 nařízení (EU) 2017/1001 uvádějí:

a)

jméno přihlašovatele;

b)

prohlášení, že přihlašovatel splňuje požadavky stanovené v čl. 83 odst. 2 nařízení (EU) 2017/1001;

c)

ztvárnění certifikační ochranné známky EU;

d)

výrobky nebo služby, na které se certifikační ochranná známka EU vztahuje;

e)

vlastnosti výrobků nebo služeb, které mají být certifikační ochrannou známkou EU certifikovány, například materiál, způsob výroby výrobků nebo poskytování služeb, kvalita nebo přesnost;

f)

podmínky užívání certifikační ochranné známky EU, včetně sankcí;

g)

osoby oprávněné užívat certifikační ochrannou známku EU;

h)

způsoby, jimiž má certifikační orgán tyto vlastnosti testovat a dohlížet na užívání certifikační ochranné známky EU.

HLAVA VII

NÁKLADY

Článek 18

Maximální sazby nákladů

1.   Náklady uvedené v čl. 109 odst. 2 prvním pododstavci nařízení (EU) 2017/1001 hradí neúspěšný účastník řízení na základě těchto maximálních sazeb:

a)

není-li úspěšný účastník řízení zastupován, hradí se tyto náklady úspěšného účastníka na dopravu a pobyt za jednu osobu na zpáteční cestu mezi místem trvalého bydliště nebo místem podnikání a místem, kde probíhají ústní řízení, na základě článku 49 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2018/625:

i)

náklady na jízdné vlakem první třídou včetně obvyklých cestovních příplatků, nepřesáhne-li celková vzdálenost po železnici 800 km, nebo náklady na leteckou přepravu turistickou třídou, přesáhne-li celková vzdálenost po železnici 800 km nebo jde-li o cestu přes moře;

ii)

náklady na pobyt uvedené v článku 13 přílohy VII služebního řádu úředníků Unie a pracovního řádu ostatních zaměstnanců Unie uvedených v nařízení Rady (EHS, Euratom, ESUO) č. 259/68 (10);

b)

cestovní náklady zástupců podle čl. 120 odst. 1 nařízení (EU) 2017/1001, podle sazeb stanovených v písm. a) bodě i) tohoto odstavce;

c)

náklady na zastupování ve smyslu čl. 120 odst. 1 nařízení (EU) 2017/1001 vynaložené úspěšným účastníkem řízení se hradí takto:

i)

v námitkových řízeních: 300 EUR;

ii)

v řízeních o zrušení nebo o prohlášení neplatnosti ochranné známky EU: 450 EUR;

iii)

v odvolacích řízeních: 550 EUR;

iv)

pokud proběhla ústní řízení, ke kterým byli účastníci předvoláni podle článku 49 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2018/625, částka uvedená v bodech i), ii) nebo iii) navýšená o 400 EUR.

2.   V případě existence několika přihlašovatelů nebo majitelů přihlášky nebo zápisu ochranné známky EU nebo v případě existence několika účastníků podávajících námitku nebo žadatelů o zrušení nebo prohlášení neplatnosti, kteří podali námitku nebo žádost o zrušení nebo prohlášení neplatnosti společně, hradí neúspěšný účastník řízení náklady uvedené v odst. 1 písm. a) pouze za jednu osobu.

3.   Je-li úspěšný účastník řízení zastoupen více než jedním zástupcem ve smyslu čl. 120 odst. 1 nařízení (EU) 2017/1001, hradí neúspěšný účastník náklady uvedené v odst. 1 písm. b) a c) tohoto článku pouze za jednu osobu.

4.   Neúspěšný účastník řízení není povinen úspěšnému účastníkovi hradit jakékoli náklady, výdaje a poplatky týkající se řízení před úřadem, jež nejsou uvedeny v odstavcích 1, 2 a 3.

HLAVA VIII

PRAVIDELNÉ PUBLIKACE

Článek 19

Pravidelné publikace

1.   Jsou-li podrobné údaje zveřejněny ve Věstníku ochranných známek Evropské unie podle nařízení (EU) 2017/1001, nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2018/625 nebo tohoto nařízení, datum vydání uvedené ve Věstníku ochranných známek Evropské unie se považuje za datum zveřejnění podrobných údajů.

2.   Pokud se záznamy o zápisu ochranné známky zcela shodují se zveřejněnou přihláškou, zveřejní se tyto záznamy prostřednictvím odkazu na podrobné údaje uvedené ve zveřejněné přihlášce.

3.   Úřad může vydání svého úředního věstníku v elektronické podobě zpřístupnit veřejnosti.

HLAVA IX

SPOLUPRÁCE SPRÁVNÍCH ORGÁNŮ

Článek 20

Výměna informací mezi úřadem a orgány členských států

1.   Aniž je dotčen článek 152 nařízení (EU) 2017/1001, úřad a ústřední úřady průmyslového vlastnictví členských států, včetně Úřadu Beneluxu pro duševní vlastnictví, si na žádost vzájemně sdělují příslušné informace o podávání přihlášek ochranných známek EU nebo národních ochranných známek a o řízeních týkajících se těchto přihlášek a ochranných známkách zapsaných v důsledku těchto řízení.

2.   Úřad a soudy nebo orgány členských států si vyměňují informace pro účely uvedené v nařízení (EU) 2017/1001 přímo nebo prostřednictvím ústředních úřadů průmyslového vlastnictví členských států.

3.   Výdaje na poskytování informací uvedených v odstavcích 1 a 2 hradí orgán, který tato sdělení poskytuje. Tyto informace jsou osvobozeny od poplatků.

Článek 21

Zpřístupnění spisů k nahlédnutí

1.   Nahlížení do spisů přihlášek ochranných známek EU nebo zapsaných ochranných známek EU soudy nebo orgány členských států se provádí buď nahlížením do originálních dokumentů, nebo do jejich kopií, nebo do technických prostředků pro uchovávání, jsou-li spisy takto uchovávány.

2.   Úřad při předávání spisů přihlášených nebo zapsaných ochranných známek EU nebo jejich kopií soudům nebo státním zastupitelstvím členských států uvede omezení, kterým nahlížení do těchto spisů podléhá na základě článku 114 nařízení (EU) 2017/1001.

3.   Soudy nebo státní zastupitelství členských států mohou během řízení před těmito orgány zpřístupnit spisy nebo jejich kopie, které jim úřad předal, k nahlédnutí třetím stranám. Toto nahlížení podléhá ustanovením článku 114 nařízení (EU) 2017/1001.

HLAVA X

PŘEVOD

Článek 22

Obsah žádosti o převod

Žádost o převod přihlášky ochranné známky EU nebo zapsané ochranné známky EU na přihlášku národní ochranné známky podle článku 139 nařízení (EU) 2017/1001 obsahuje:

a)

jméno a adresu žadatele o převod v souladu s čl. 2 odst. 1 písm. b) tohoto nařízení;

b)

spisové číslo přihlášky ochranné známky EU nebo registrační číslo ochranné známky EU;

c)

důvod k převodu v souladu s čl. 139 odst. 1 písm. a) nebo b) nařízení (EU) 2017/1001;

d)

název členského státu nebo členských států, pro které se převod požaduje;

e)

nevztahuje-li se žádost na všechny výrobky nebo služby, pro které byla přihláška podána nebo pro které byla ochranná známka EU zapsána, údaje o výrobcích nebo službách, pro něž je převod požadován, a je-li převod požadován pro více než jeden členský stát a seznam výrobků nebo služeb není pro všechny členské státy stejný, údaje o příslušných výrobcích nebo službách pro každý členský stát;

f)

je-li převod podle čl. 139 odst. 6 nařízení (EU) 2017/1001 požadován na základě toho, že ochranná známka EU pozbyla účinnosti v důsledku rozhodnutí soudu pro ochranné známky EU, datum, kdy se toto rozhodnutí stalo pravomocným, a kopii rozhodnutí, kterou lze předložit v jazyce, v němž bylo rozhodnutí vydáno.

Článek 23

Obsah zveřejnění žádosti o převod

Zveřejnění žádosti o převod podle čl. 140 odst. 2 nařízení (EU) 2017/1001 obsahuje:

a)

spisové číslo nebo registrační číslo ochranné známky EU, pro kterou je převod požadován;

b)

odkaz na předchozí zveřejnění žádosti nebo na zápis ve Věstníku ochranných známek Evropské unie;

c)

název členského státu nebo členských států, pro které byl převod požadován;

d)

nevztahuje-li se žádost na všechny výrobky nebo služby, pro které byla přihláška podána nebo pro které byla ochranná známka EU zapsána, údaje o výrobcích nebo službách, pro něž je převod požadován;

e)

je-li převod požadován pro více než jeden členský stát a seznam výrobků nebo služeb není pro všechny členské státy stejný, údaje o příslušných výrobcích nebo službách pro každý členský stát;

f)

datum podání žádosti o převod.

HLAVA XI

JAZYKY

Článek 24

Podávání podkladů v písemném řízení

Nestanoví-li toto nařízení nebo nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2018/625 jinak, lze podklady, jež mají být použity v písemném řízení před úřadem, podávat v jakémkoli úředním jazyce Unie. Není-li jazyk, ve kterém jsou tyto podklady napsány, jazykem řízení stanoveným podle článku 146 nařízení (EU) 2017/1001, může úřad z moci úřední nebo na odůvodněnou žádost druhé strany požadovat, aby byl ve lhůtě jím stanovené předložen překlad do jazyka řízení.

Článek 25

Normy pro překlady

1.   Má-li být úřadu předložen překlad dokumentu, tento překlad uvádí dokument, jehož se týká, a reprodukuje strukturu i obsah originálu. Pokud účastník řízení uvedl, že relevantní jsou pouze části dokumentu, může být překlad omezen na uvedené části.

2.   Nestanoví-li nařízení (EU) 2017/1001, nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2018/625 nebo toto nařízení jinak, dokument, jehož překlad má být předložen, úřad nepovažuje za obdržený v těchto případech:

a)

obdrží-li úřad překlad po uplynutí příslušné lhůty pro předložení originálu dokumentu nebo jeho překladu;

b)

není-li potvrzení uvedené v článku 26 tohoto nařízení předloženo ve lhůtě stanovené úřadem.

Článek 26

Právní závaznost překladů

Neexistují-li důkazy nebo indicie, které by svědčily o opaku, úřad předpokládá, že překlad odpovídá příslušnému původnímu znění. V případě pochybností může úřad požadovat, aby bylo ve stanovené lhůtě předloženo potvrzení o tom, že překlad odpovídá původnímu znění.

HLAVA XII

ORGANIZACE ÚŘADU

Článek 27

Rozhodnutí námitkového oddělení nebo zrušovacího oddělení přijatá jediným členem

Podle čl. 161 odst. 2 nebo čl. 163 odst. 2 nařízení (EU) 2017/1001 přijímá jediný člen námitkového oddělení nebo zrušovacího oddělení tyto druhy rozhodnutí:

a)

rozhodnutí o rozdělení nákladů;

b)

rozhodnutí o stanovení výše nákladů, které je nezbytné uhradit podle čl. 109 odst. 7 první věty nařízení (EU) 2017/1001;

c)

rozhodnutí nepokračovat v řízení nebo rozhodnutí potvrzující, že není zapotřebí přistoupit k rozhodnutí ve věci samé;

d)

rozhodnutí o zamítnutí námitky jako nepřípustné před uplynutím lhůty uvedené v čl. 6 odst. 1 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2018/625;

e)

rozhodnutí o přerušení řízení;

f)

rozhodnutí o sloučení nebo oddělení více námitek podle čl. 9 odst. 1 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2018/625.

HLAVA XIII

POSTUPY TÝKAJÍCÍ SE MEZINÁRODNÍHO ZÁPISU OCHRANNÝCH ZNÁMEK

Článek 28

Formuláře, které je třeba použít pro podání mezinárodní přihlášky

Úřadem zpřístupněný formulář pro podání mezinárodní přihlášky, jak uvádí čl. 184 odst. 1 nařízení (EU) 2017/1001, obsahuje veškeré prvky úředního formuláře poskytovaného Mezinárodním úřadem. Žadatelé mohou rovněž použít úřední formulář poskytovaný Mezinárodním úřadem.

Článek 29

Skutečnosti a rozhodnutí o neplatnosti, které je třeba sdělit Mezinárodnímu úřadu

1.   Úřad ve lhůtě pěti let ode dne mezinárodního zápisu uvědomí Mezinárodní úřad v těchto případech:

a)

pokud byla přihláška ochranné známky EU, na které byl mezinárodní zápis založen, vzata zpět, je považována za vzatou zpět, nebo byla zamítnuta pravomocným rozhodnutím, ve vztahu k veškerým nebo některým výrobkům nebo službám uvedeným v mezinárodním zápisu;

b)

pokud ochranná známka EU, na které byl mezinárodní zápis založen, pozbyla účinnosti v důsledku vzdání se této známky, nebyla obnovena, byla zrušena, nebo byla úřadem na základě pravomocného rozhodnutí nebo soudem pro ochranné známky EU na základě protinávrhu v řízení o porušení práv prohlášena za neplatnou, ve vztahu k veškerým nebo některým výrobkům nebo službám uvedeným v mezinárodním zápisu;

c)

pokud byla přihláška ochranné známky EU nebo ochranná známka EU, na které byl mezinárodní zápis založen, rozdělena do dvou přihlášek nebo zápisů.

2.   Sdělení uvedené v odstavci 1 zahrnuje:

a)

číslo mezinárodního zápisu;

b)

jméno majitele mezinárodního zápisu;

c)

skutečnosti a rozhodnutí ovlivňující základní přihlášku nebo zápis, jakož i datum, kdy tyto skutečnosti a rozhodnutí nabyly účinnosti;

d)

v případě uvedeném v odst. 1 písm. a) nebo b) žádost o výmaz mezinárodního zápisu;

e)

pokud opatření uvedené v odst. 1 písm. a) nebo b) ovlivňuje základní přihlášku nebo základní zápis ve vztahu k pouze některým výrobkům nebo službám, dotyčné výrobky nebo služby, případně výrobky nebo služby, jichž se netýká;

f)

v případě uvedeném v odst. 1 písm. c) číslo dotyčné přihlášky ochranné známky EU nebo zápisu.

3.   Úřad na konci lhůty pěti let ode dne mezinárodního zápisu uvědomí Mezinárodní úřad v těchto případech:

a)

má-li být projednáno odvolání proti rozhodnutí průzkumového referenta o zamítnutí přihlášky ochranné známky EU, na které byl mezinárodní zápis založen, na základě článku 42 nařízení (EU) 2017/1001;

b)

má-li být projednána námitka proti přihlášce ochranné známky EU, na které byl mezinárodní zápis založen;

c)

má-li být projednána žádost o zrušení nebo žádost o prohlášení neplatnosti ochranné známky EU, na které byl mezinárodní zápis založen;

d)

je-li v rejstříku ochranných známek EU zapsáno, že byl u soudu pro ochranné známky EU podán protinávrh na zrušení nebo na prohlášení neplatnosti ochranné známky EU, na které byl mezinárodní zápis založen, ale není v něm dosud zapsáno, jak soud pro ochranné známky EU o tomto protinávrhu rozhodl.

4.   Jakmile jsou řízení uvedená v odstavci 3 ukončena pravomocným rozhodnutím nebo zápisem do rejstříku, úřad uvědomí Mezinárodní úřad v souladu s odstavcem 2.

5.   Pro účely odstavců 1 a 3 zahrnuje ochranná známka EU, na které byl mezinárodní zápis založen, zápis ochranné známky EU vyplývající z přihlášky ochranné známky EU, na které byla mezinárodní přihláška založena.

Článek 30

Žádost o územní rozšíření ochrany následně po mezinárodním zápisu

1.   Žádost o územní rozšíření ochrany podaná u úřadu v souladu s čl. 187 odst. 1 nařízení (EU) 2017/1001 splňuje tyto požadavky:

a)

je podána na některém z formulářů uvedených v článku 31 tohoto nařízení a obsahuje veškeré údaje a informace vyžadované použitým formulářem;

b)

uvádí číslo mezinárodního zápisu, ke kterému se vztahuje;

c)

seznam výrobků nebo služeb je obsažen v seznamu výrobků nebo služeb uvedeném v mezinárodním zápisu;

d)

žadatel je oprávněn na základě údajů uvedených v mezinárodním formuláři učinit vyznačení po mezinárodním zápisu prostřednictvím úřadu v souladu s čl. 2 odst. 1 bodem ii) a čl. 3b odst. 2 Madridského protokolu.

2.   Nesplňuje-li žádost o územní rozšíření ochrany všechny požadavky uvedené v odstavci 1, úřad žadatele vyzve, aby ve lhůtě, kterou úřad stanoví, tyto nedostatky odstranil.

Článek 31

Formulář, který je třeba použít pro žádost o územní rozšíření ochrany

Úřadem zpřístupněný formulář pro žádost o územní rozšíření ochrany následně po mezinárodním zápisu, jak uvádí čl. 187 odst. 1 nařízení (EU) 2017/1001, obsahuje veškeré prvky úředního formuláře poskytovaného Mezinárodním úřadem. Žadatelé mohou rovněž použít úřední formulář poskytovaný Mezinárodním úřadem.

Článek 32

Seniorita uplatňovaná před úřadem

1.   Aniž je dotčen čl. 39 odst. 7 nařízení (EU) 2017/1001, žádost o právo seniority podle čl. 192 odst. 1 nařízení (EU) 2017/1001 obsahuje:

a)

registrační číslo mezinárodního zápisu;

b)

jméno a adresu majitele mezinárodního zápisu v souladu s čl. 2 odst. 1 písm. b) tohoto nařízení;

c)

název členského státu nebo členských států, ve kterých nebo pro které je dřívější ochranná známka zapsána;

d)

číslo a datum provedení příslušného zápisu;

e)

údaje o výrobcích nebo službách, pro které je dřívější ochranná známka zapsána, a o těch výrobcích nebo službách, pro které je seniorita uplatňována;

f)

kopii potvrzení o příslušném zápisu.

2.   Má-li majitel mezinárodního zápisu povinnost být zastoupen v řízení před úřadem podle čl. 119 odst. 2 nařízení (EU) 2017/1001, žádost o uplatnění seniority obsahuje jmenování zástupce ve smyslu čl. 120 odst. 1 nařízení (EU) 2017/1001.

3.   Pokud úřad žádost o uplatnění seniority schválil, uvědomí o tom Mezinárodní úřad, kterému sdělí následující:

a)

číslo příslušného mezinárodního zápisu;

b)

název členského státu nebo členských států, ve kterých nebo pro které je dřívější ochranná známka zapsána;

c)

číslo příslušného zápisu;

d)

datum, kdy příslušný zápis nabyl účinnosti.

Článek 33

Oznámení o prozatímním odmítnutí ochrany z moci úřední určené Mezinárodnímu úřadu

1.   Oznámení o úplném nebo částečném prozatímním odmítnutí ochrany mezinárodního zápisu z moci úřední, které má být vydáno Mezinárodnímu úřadu na základě čl. 193 odst. 2 a 5 nařízení (EU) 2017/1001, aniž jsou dotčeny požadavky stanovené v čl. 193 odst. 3 a 4 uvedeného nařízení, obsahuje tyto údaje:

a)

číslo mezinárodního zápisu;

b)

odkaz na ustanovení nařízení (EU) 2017/1001, která jsou relevantní pro prozatímní odmítnutí ochrany;

c)

údaj o tom, že prozatímní odmítnutí ochrany bude potvrzeno rozhodnutím úřadu, pokud majitel mezinárodního zápisu neodstraní důvody pro zamítnutí tím, že úřadu předloží svá vyjádření ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy úřad prozatímní odmítnutí vydá;

d)

vztahuje-li se prozatímní odmítnutí pouze na část výrobků nebo služeb, údaje o těchto výrobcích nebo službách.

2.   V souvislosti s každým jednotlivým oznámením o prozatímním odmítnutí ochrany z moci úřední určeným Mezinárodnímu úřadu a za předpokladu, že lhůta pro podání námitky uplynula a že nebylo vydáno žádné oznámení o prozatímním odmítnutí ochrany na základě námitky podle čl. 78 odst. 1 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2018/625, úřad sdělí Mezinárodnímu úřadu tyto informace:

a)

pokud bylo v důsledku řízení před úřadem prozatímní odmítnutí ochrany vzato zpět, skutečnost, že ochranná známka je v Unii chráněna;

b)

pokud se rozhodnutí o odmítnutí ochrany známky stalo pravomocným následkem odvolání podle článku 66 nařízení (EU) 2017/1001 nebo žaloby podle článku 72 nařízení (EU) 2017/1001, skutečnost, že ochranná známka není v Unii chráněna;

c)

pokud se zamítnutí podle písmene b) týká pouze části výrobků nebo služeb, výrobky nebo služby, pro které je známka v Unii chráněna.

Článek 34

Oznámení o neplatnosti účinků mezinárodního zápisu určené Mezinárodnímu úřadu

Oznámení uvedené v čl. 198 odst. 3 nařízení (EU) 2017/1001 uvádí datum a obsahuje:

a)

údaj o tom, že úřad vyhlásil neplatnost účinků mezinárodního zápisu, nebo údaj o soudu pro ochranné známky EU, který vyhlásil neplatnost účinků mezinárodního zápisu;

b)

údaj o tom, zda byla neplatnost vyhlášena zrušením práv majitele mezinárodního zápisu, prohlášením ochranné známky za neplatnou z absolutních důvodů, nebo prohlášením ochranné známky za neplatnou z relativních důvodů;

c)

prohlášení, že proti neplatnosti již nelze podat odvolání;

d)

číslo mezinárodního zápisu;

e)

jméno majitele mezinárodního zápisu;

f)

netýká-li se neplatnost všech výrobků nebo služeb, údaje o výrobcích nebo službách, pro které byla neplatnost vyhlášena, nebo o těch, pro které neplatnost vyhlášena nebyla;

g)

datum vyhlášení neplatnosti spolu s uvedením data, kdy neplatnost nabyla účinnosti.

Článek 35

Žádost o převod mezinárodního zápisu na přihlášku národní ochranné známky nebo na vyznačení členských států

1.   Žádost o převod mezinárodního zápisu s vyznačením Unie na přihlášku národní ochranné známky nebo na vyznačení členských států podle článků 139 a 202 nařízení (EU) 2017/1001, aniž jsou dotčeny požadavky stanovené v čl. 202 odst. 4 až 7 uvedeného nařízení, obsahuje:

a)

registrační číslo mezinárodního zápisu;

b)

datum mezinárodního zápisu nebo datum vyznačení Unie učiněného po mezinárodním zápisu podle čl. 3ter odst. 2 Madridského protokolu a případně podrobné údaje o uplatnění práva přednosti mezinárodního zápisu podle čl. 202 odst. 2 nařízení (EU) 2017/1001 a podrobné údaje o uplatnění práva seniority podle článků 39, 40 nebo 191 nařízení (EU) 2017/1001;

c)

údaje a prvky uvedené v čl. 140 odst. 1 nařízení (EU) 2017/1001 a čl. 22 písm. a), c) a d) tohoto nařízení.

2.   Zveřejnění žádosti o převod uvedené v odstavci 1 obsahuje podrobné údaje stanovené v článku 23.

Článek 36

Přeměna mezinárodního zápisu s vyznačením Unie na přihlášku ochranné známky EU

Žádost o přeměnu podle čl. 204 odst. 3 nařízení (EU) 2017/1001 vedle údajů a prvků uvedených v článku 2 tohoto nařízení obsahuje tyto údaje:

a)

číslo mezinárodního zápisu, který byl vymazán;

b)

datum, kdy byl mezinárodní zápis Mezinárodním úřadem vymazán;

c)

případně datum mezinárodního zápisu podle čl. 3 odst. 4 Madridského protokolu nebo datum záznamu územního rozšíření ochrany na Unii učiněného po mezinárodním zápisu podle čl. 3b odst. 2 Madridského protokolu;

d)

případně datum vzniku práva přednosti uplatňovaného v mezinárodní přihlášce zapsané v mezinárodním rejstříku vedeném Mezinárodním úřadem.

HLAVA XIV

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 37

Přechodná opatření

Ustanovení nařízení (ES) č. 2868/95 se použijí i nadále na probíhající řízení, na něž se toto nařízení v souladu s jeho článkem 39 nepoužije, až do dokončení uvedených řízení.

Článek 38

Zrušení

Prováděcí nařízení (EU) 2017/1431 se zrušuje.

Článek 39

Vstup v platnost a použitelnost

1.   Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

2.   Použije se ode dne vstupu v platnost, jak je uvedeno v odstavci 1, s těmito výjimkami:

a)

hlava II se nepoužije na přihlášky ochranné známky EU podané před 1. říjnem 2017 a také na mezinárodní zápisy, u kterých bylo vyznačení Unie provedeno před uvedeným dnem;

b)

článek 9 se nepoužije na ochranné známky EU zapsané před 1. říjnem 2017;

c)

článek 10 se nepoužije na žádosti o změnu podané před 1. říjnem 2017;

d)

článek 11 se nepoužije na prohlášení o rozdělení podaná před 1. říjnem 2017;

e)

článek 12 se nepoužije na žádosti o změnu jména nebo adresy podané před 1. říjnem 2017;

f)

hlava IV se nepoužije na žádosti o zápis převodu podané před 1. říjnem 2017;

g)

hlava V se nepoužije na prohlášení o vzdání se ochranné známky podaná před 1. říjnem 2017;

h)

hlava VI se nepoužije na přihlášky kolektivních ochranných známek EU nebo certifikačních ochranných známek EU podané před 1. říjnem 2017 a také na mezinárodní zápisy, u kterých bylo vyznačení Unie provedeno před uvedeným dnem;

i)

hlava VII se nepoužije na náklady vzniklé v řízení zahájeném před 1. říjnem 2017;

j)

hlava VIII se nepoužije na zveřejnění provedená před 1. říjnem 2017;

k)

hlava IX se nepoužije na žádosti o informace nebo nahlížení podané před 1. říjnem 2017;

l)

hlava X se nepoužije na žádosti o převod podané před 1. říjnem 2017;

m)

hlava XI se nepoužije na podklady nebo překlady podané před 1. říjnem 2017;

n)

hlava XII se nepoužije na rozhodnutí přijatá před 1. říjnem 2017;

o)

hlava XIII se nepoužije na mezinárodní přihlášky, oznámení skutečností a rozhodnutí o neplatnosti přihlášky ochranné známky EU nebo jejího zápisu, na kterém byl mezinárodní zápis založen, žádosti o územní rozšíření, žádosti o uplatnění seniority, oznámení o prozatímním odmítnutí ochrany z moci úřední, oznámení o neplatnosti účinků mezinárodního zápisu, žádosti o převod mezinárodního zápisu na přihlášku národní ochranné známky a žádosti o přeměnu mezinárodního zápisu s vyznačením Unie na přihlášku ochranné známky EU podané nebo učiněné před 1. říjnem 2017.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 5. března 2018.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 154, 16.6.2017, s. 1.

(2)  Nařízení Rady (ES) č. 40/94 ze dne 20. prosince 1993 o ochranné známce Společenství (Úř. věst. L 11, 14.1.1994, s. 1).

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2424 ze dne 16. prosince 2015, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 207/2009 o ochranné známce Společenství a nařízení Komise (ES) č. 2868/95, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 40/94 o ochranné známce Společenství, a zrušuje nařízení Komise (ES) č. 2869/95 o poplatcích placených Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (Úř. věst. L 341, 24.12.2015, s. 21).

(4)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/1430 ze dne 18. května 2017, kterým se doplňuje nařízení Rady (ES) č. 207/2009 o ochranné známce Evropské unie a zrušují nařízení Komise (ES) č. 2868/95 a (ES) č. 216/96 (Úř. věst. L 205, 8.8.2017, s. 1).

(5)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1431 ze dne 18. května 2017, kterým se stanoví prováděcí pravidla k některým ustanovením nařízení Rady (ES) č. 207/2009 o ochranné známce Evropské unie (Úř. věst. L 205, 8.8.2017, s. 39).

(6)  Nařízení Rady (ES) č. 207/2009 ze dne 26. února 2009 o ochranné známce Společenství (Úř. věst. L 78, 24.3.2009, s. 1).

(7)  Úř. věst. L 296, 14.11.2003, s. 22.

(8)  Nařízení Komise (ES) č. 2868/95 ze dne 13. prosince 1995, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 40/94 o ochranné známce Společenství (Úř. věst. L 303, 15.12.1995, s. 1).

(9)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/625 ze dne 5. března 2018, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1001 o ochranné známce Evropské unie a zrušuje nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/1430 (Úř. věst. L 104, 24.4.2018, s. 1).

(10)  Úř. věst. L 56, 4.3.1968, s. 1.