16.4.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 96/7


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2018/574

ze dne 15. prosince 2017

o technických normách pro zavedení a provoz systému sledovatelnosti tabákových výrobků

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2014/40/EU ze dne 3. dubna 2014 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se výroby, obchodní úpravy a prodeje tabákových výrobků a souvisejících výrobků a o zrušení směrnice 2001/37/ES (1), a zejména na čl. 15 odst. 11 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Za účelem řešení problematiky nezákonného obchodu s tabákovými výrobky stanoví směrnice 2014/40/EU, že všechna jednotková balení tabákových výrobků mají být označena jedinečným identifikátorem, aby byly jejich pohyby zaznamenávány. Tím bude takové výrobky možné v rámci Unie sledovat a vyhledávat. Je třeba stanovit technické specifikace týkající se zavedení a provozu systému, jakož i jeho kompatibility v celé Unii.

(2)

Měla by být vytvořena pravidla pro označování balení jedinečnými identifikátory, záznam a převádění údajů, zpracování, uchovávání a zpřístupňování údajů a pro kompatibilitu složek systému sledovatelnosti.

(3)

Rovněž je nezbytné legislativní opatření na úrovni Unie, aby mohl být proveden článek 8 Protokolu o odstranění nezákonného obchodu s tabákovými výrobky k Rámcové úmluvě Světové zdravotnické organizace o kontrole tabáku (2) („protokol k Rámcové úmluvě o kontrole tabáku“), který Evropská unie (3) ratifikovala a který stanoví globální systém pro sledování a vyhledávání tabákových výrobků, jejž mají smluvní strany protokolu k Rámcové úmluvě o kontrole tabáku zřídit do pěti let od jeho vstupu v platnost.

(4)

Aby bylo možné bojovat s mnoha různými druhy podvodných činností, jejichž výsledkem je to, že se ke spotřebitelům dostávají nezákonné výrobky, včetně praktik, které zahrnují falešné prohlášení o vývozu, má být systém sledovatelnosti stanovený podle tohoto nařízení uplatňován v souladu s článkem 15 směrnice 2014/40/EU na všechny tabákové výrobky vyrobené v Unii, jakož i na tabákové výrobky vyrobené mimo Unii, pokud jsou určeny pro trh Unie nebo pokud jsou na trh Unie uváděny.

(5)

Aby byla zajištěna nezávislost systému sledovatelnosti a zaručilo se, že bude členskými státy řízen, jak je stanoveno v článku 8 protokolu k Rámcové úmluvě o kontrole tabáku, je zásadní správné rozdělení rolí ve vztahu k označování balení jedinečným identifikátorem. Hlavní úkol generování jedinečných identifikátorů na úrovni jednotkových balení by měl být svěřen nezávislé třetí straně jmenované jednotlivými členskými státy („vydavatel identifikátorů“). Aby se předešlo riziku, že dva nebo více vydavatelů identifikátorů nezávisle na sobě vygenerují stejný jedinečný identifikátor, měl by být každý vydavatel identifikátorů identifikován jedinečným identifikačním kódem, který by měl také tvořit součást jedinečných identifikátorů, které tito vydavatelé vydávají.

(6)

Aby byla zaručena jedinečnost identifikátorů, mělo by být součástí každého jedinečného identifikátoru pořadové číslo vygenerované vydavatelem identifikátorů, které vykazuje zanedbatelnou pravděpodobnost, že jej padělatelé uhodnou.

(7)

Když budou výrobci a dovozci od vydavatele identifikátorů žádat jedinečné identifikátory pro jednotková balení, měli by být povinni uvést všechny informace, které vydavatel potřebuje k vygenerování tohoto identifikátoru v souladu s čl. 15 odst. 2 písm. a) až h) směrnice 2014/40/EU, s výjimkou data a času výroby, které nemusí být možné stanovit předem a jež by měly doplnit hospodářské subjekty v okamžiku výroby.

(8)

Délka jedinečného identifikátoru na úrovni jednotkových balení může ovlivnit rychlost, jakou ho mohou výrobci nebo dovozci tabákových výrobků na jednotková balení aplikovat. Aby nebyl tento proces nadměrně zatěžován a aby byl současně zajištěn dostatečný prostor pro všechny informace požadované na úrovni jednotkových balení, měl by být pro jedinečný identifikátor na úrovni jednotkových balení stanoven maximální povolený počet alfanumerických znaků.

(9)

Aby bylo zajištěno, že jedinečné identifikátory na úrovni jednotkových balení budou moci splnit požadavky týkající se maximálního povoleného počtu alfanumerických znaků, měly by být informace požadované podle čl. 15 odst. 2 písm. a) až h) směrnice 2014/40/EU převedeny do kódu.

(10)

Aby příslušné orgány členských států mohly dekódovat jedinečné identifikátory bez přístupu k informacím uchovávaným v systému úložišť, měli by vydavatelé identifikátorů vytvořit a udržovat prosté databázové soubory. Tyto prosté databázové soubory by měly umožňovat identifikaci všech informací kodifikovaných v kódech jedinečného identifikátoru. Měla by být definována velikost těchto prostých databázových souborů, aby se zajistilo, že mohu být stahovány na zařízení používaná členskými státy při čtení jedinečných identifikátorů v režimu off-line (off-line prosté databázové soubory).

(11)

Ve směrnici 2014/40/EU je stanoveno, že záznamovou povinnost podle článku 15 lze splnit prostřednictvím označení a záznamu skupinového balení, například kartonu, krabice kartonů či palety, pokud zůstane umožněno sledování a vyhledávání všech jednotkových balení. Pokud se hospodářské subjekty rozhodnou uvedenou možnost využít, mělo by být požadováno, aby zajistily, že toto balení bude označeno identifikátorem na úrovni skupinového balení, který bude také jedinečný a dokáže tedy jednoznačně identifikovat každé skupinové balení nižší úrovně a nakonec jednotková balení v něm obsažená.

(12)

Aby se zajistilo, že všechny pohyby jednotkových balení lze zaznamenávat a předávat, měli by výrobci a dovozci jedinečné identifikátory ověřovat, a zajistit tak jejich správnou aplikaci a čitelnost. Za účelem kontroly tohoto procesu kritického pro jedinečné identifikátory na úrovni jednotkových balení by na zařízeních používaných pro účely ověřování měly být instalovány prostředky k ověření neoprávněné manipulace dodané nezávislou třetí stranou. Při stanovení pravidel pro instalaci těchto prostředků je vhodné zohlednit rozdíly mezi podniky, zejména co se týče jejich velikosti, objemu výroby a povahy výrobního procesu, aby se zajistilo, že splnění tohoto požadavku nebude znamenat nadměrnou zátěž, především v případě menších subjektů, včetně malých a středních podniků. Vzhledem k tomu, že prostředky k ověření neoprávněné manipulace jsou obzvláště významné pro automatizovanou výrobu tabákových výrobků, je vhodné za účelem zajištění odpovídající ochrany integrity jedinečných identifikátorů na úrovni jednotkových balení omezit povinnost instalace těchto prostředků na subjekty, jiné než ty, které používají plně manuální výrobní procesy.

(13)

Za účelem minimalizace dopadu systému sledovatelnosti na výrobní a distribuční systémy by mělo být hospodářským subjektům povoleno objednávat šarže jedinečných identifikátorů předem. Aby se však u hospodářských subjektů nehromadily nadměrné zásoby jedinečných identifikátorů a aby mohla být kontrolována velikost jednotlivých objednávek, měl by být stanoven časový limit pro použití jedinečných identifikátorů vydaných jak na úrovni jednotkových balení, tak i skupinových balení. Tato opatření by měla také zmírnit potenciální nadměrné dopady na činnosti v oblasti generování a vydávání identifikátorů vykonávané vydavateli těchto identifikátorů.

(14)

Aby bylo zajištěno řádné fungování systému sledovatelnosti, měli by hospodářské subjekty a provozovatelé prvních maloobchodních prodejen předem požádat příslušné vydavatele identifikátorů o identifikační kód hospodářského subjektu a o identifikační kód zařízení pro každé zařízení. Přiřazení identifikačních kódů hospodářských subjektů a identifikačních kódů zařízení umožňuje účinnou identifikaci všech odběratelů a skutečné trasy přepravy z výrobního závodu k prvnímu maloobchodnímu prodejci, jak je stanoveno v čl. 15 odst. 2 písm. i) a j) směrnice 2014/40/EU.

(15)

Výrobci nebo dovozci by dále měli požádat o identifikační kód pro stroje používané při výrobě tabákových výrobků. Povinnost požádat o identifikační kódy strojů umožňuje účinnou identifikaci stroje použitého při výrobě tabákových výrobků v souladu s čl. 15 odst. 2 písm. c) směrnice 2014/40/EU.

(16)

Aby bylo zajištěno, že informace uvedené v jedinečném identifikátoru mohou být zaznamenány a předávány všemi relevantními hospodářskými subjekty, a aby byla zaručena kompatibilita jedinečného identifikátoru s externími komponenty, jako jsou skenovací zařízení, měly by být určeny typy povolených datových médií.

(17)

Aby systém sledovatelnosti mohl splnit svůj cíl, je nezbytné, aby umožňoval snadné předávání všech relevantních údajů, poskytoval bezpečné uchovávání údajů a zajišťoval plný přístup k těmto údajům pro Komisi, příslušné orgány členských států a externího auditora. Architektura uchovávání údajů by měla dále umožňovat výrobcům a dovozcům vybrat si z řad nezávislých třetích stran poskytovatele uchovávání údajů, s nimiž uzavřou smlouvy o uchovávání údajů za účelem správy údajů týkajících se výhradně jejich tabákových výrobků („primární úložiště“), jak je stanoveno v čl. 15 odst. 8 směrnice 2014/40/EU, přičemž je třeba zajistit, aby orgány měly plný přístup ke všem uchovávaným údajům pro účely výkonu svých činností v oblasti monitorování a prosazování práva. Účinnost těchto činností v oblasti monitorování a prosazování práva vyžaduje přítomnost jednotného systému úložiště druhé úrovně („sekundární úložiště“), obsahujícího kopii všech údajů uchovávaných v primárních úložištích a poskytujícího orgánům celkový přehled o fungování systému sledovatelnosti. Měl by být zřízen směrovací systém provozovaný poskytovatelem sekundárního úložiště, aby měly hospodářské subjekty jiné než výrobci a dovozci jednotné kontaktní místo pro podávání jimi zaznamenaných údajů do systému sledovatelnosti, čímž by se usnadnilo předávání údajů. Tato směrovací služba by měla současně zajišťovat, aby byly údaje předávány do správného primárního úložiště.

(18)

Poskytovatel sekundárního úložiště by měl vyvinout uživatelská rozhraní umožňující prohlížení uchovávaných údajů a dotazování na ně, aby byl zaručen plný přístup příslušným orgánům a podpořilo se účinné fungování systému sledovatelnosti. Při přístupu do systému úložišť by měly být příslušné orgány schopny využívat opakovaně použitelná řešení na základě nařízení eIDAS (4), poskytovaná jako stavební bloky podle telekomunikační části Nástroje pro propojení Evropy. Pro usnadnění účinného dozoru a prosazování práva by uživatelské rozhraní mělo dále umožňovat definování individuálních automatických upozornění na základě zvláštních vykazovaných událostí.

(19)

Aby byla zajištěna interoperabilita složek systému úložišť, měly by být pro výměnu údajů mezi primárními úložišti, sekundárním úložištěm a směrovacím systémem vytvořeny technické specifikace na základě neproprietárních otevřených standardů.

(20)

Aby se zajistilo včasné a jednotné zaznamenávání a předávání požadovaných informací všemi hospodářskými subjekty, měl by být stanoven přesný seznam událostí, které se týkají dodavatelského řetězce a transakcí a jež mají být zaznamenávány podle čl. 15 odst. 2 písm. i), j) a k) směrnice 2014/40/EU, jakož i obsah předávaných informačních zpráv.

(21)

Vzhledem k tomu, že cílem systému sledovatelnosti je poskytnout členským státům a Komisi účinný nástroj v boji s nezákonným obchodem s tabákovými výrobky, je pro účely vyšetřování a prosazování práva nezbytná včasná dostupnost údajů o událostech, které se týkají dodavatelského řetězce a transakcí. Proto by měla být stanovena maximální doba, která může uplynout mezi vznikem příslušné události, která se týká dodavatelského řetězce nebo transakce, a předáním souvisejících informací do příslušného úložiště uchovávajícího údajů. Při stanovení těchto lhůt je vhodné zohlednit rozdíly mezi podniky, zejména co se týče jejich velikosti a objemu výroby, aby se zajistilo, že plnění povinností v oblasti podávání zpráv nebude znamenat nadměrnou zátěž, především v případě menších subjektů, včetně malých a středních podniků.

(22)

Pro účely vyšetřování a prosazování práva je nezbytné, aby příslušné orgány členských států a Komise měly přístup k záznamům o všech hospodářských subjektech a provozovatelích prvních maloobchodních prodejen zapojených do obchodu s tabákovými výrobky, jakož i zařízeních a strojích, které používají při výrobě, skladování a zpracování svých výrobků. Proto by měl každý vydavatel identifikátorů zřídit a udržovat rejstřík, který obsahuje identifikační kódy pro výše uvedené hospodářské subjekty, provozovatele prvních maloobchodních prodejen, stroje a zařízení. Aktuální kopie těchto rejstříků, spolu s příslušnými informacemi, by měla být prostřednictvím routeru elektronicky předávána do sekundárního úložiště a kompilována do celoevropského rejstříku.

(23)

Protože je požadováno, aby byl systém sledovatelnosti nezávislý na výrobcích a dovozcích tabákových výrobků a aby podléhal kontrole členských států, jak je uvedeno v článku 8 protokolu k Rámcové úmluvě o kontrole tabáku, měla by být stanovena společná kritéria pro posuzování nezávislosti všech třetích stran zapojených do systému sledovatelnosti (vydavatelů identifikátorů, poskytovatelů služeb úložišť a prostředků k ověření neoprávněné manipulace). K zajištění trvalého dodržování požadavku na nezávislost, které je zásadní pro zajištění a zachování integrity systému sledovatelnosti, by postupy upravující jmenování vydavatelů identifikátorů a dalších nezávislých poskytovatelů a monitorování toho, zda dodržují kritéria nezávislosti stanovená v tomto nařízení, měly být Komisí pravidelně přezkoumávány. Komise by měla závěry přezkumu zveřejnit a měla by je zahrnout do zprávy o uplatňování směrnice 2014/40/EU stanovené podle článku 28 uvedené směrnice.

(24)

Ochrana osobních údajů zpracovávaných v souvislosti se systémem sledovatelnosti by měla být zajištěna v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES (5).

(25)

Pro účely prokázání splnění určitých technických požadavků stanovených v tomto nařízení by mělo být možné využít mezinárodní normy. Pokud není možné soulad s mezinárodními normami prokázat, mělo by být odpovědností osob, kterým jsou tyto povinnosti uloženy, ověřitelnými prostředky prokázat, že uvedené požadavky splňují.

(26)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem výboru uvedeného v článku 25 směrnice 2014/40/EU,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

KAPITOLA I

PŘEDMĚT A DEFINICE

Článek 1

Předmět

Toto nařízení stanoví technické normy pro zavedení a provoz systému sledovatelnosti stanoveného v článku 15 směrnice 2014/40/EU.

Článek 2

Definice

Pro účely tohoto nařízení se vedle definicí uvedených v článku 2 směrnice 2014/40/EU použijí tyto definice:

1)

„jedinečným identifikátorem“ se rozumí alfanumerický kód umožňující identifikaci jednotkového balení nebo skupinového balení tabákových výrobků;

2)

„hospodářským subjektem“ se rozumí jakákoliv fyzická nebo právnická osoba, která je zapojena do obchodu s tabákovými výrobky, včetně vývozu, od výrobce až po poslední hospodářský subjekt, jenž bezprostředně předchází prvnímu maloobchodnímu prodejci;

3)

„první maloobchodní prodejnou“ se rozumí zařízení, kde se tabákové výrobky poprvé uvádějí na trh, včetně prodejních automatů používaných k prodeji tabákových výrobků;

4)

„vývozem“ se rozumí přeprava z Unie do třetí země;

5)

„skupinovým balením“ se rozumí jakékoliv balení obsahující více než jedno jednotkové balení tabákových výrobků;

6)

„zařízením“ se rozumí jakékoliv místo, budova nebo prodejní automat, kde se tabákové výrobky vyrábějí, skladují nebo uvádějí na trh;

7)

„prostředkem k ověření neoprávněné manipulace“ se rozumí prostředek umožňující záznam procesu ověřování následujícího po aplikaci každého jedinečného identifikátoru na úrovni jednotkových balení pomocí videa nebo protokolového souboru, který po provedení záznamu již nemůže být hospodářským subjektem změněn;

8)

„off-line prostými databázovými soubory“ se rozumí elektronické soubory, které vytváří a udržuje každý vydavatel identifikátorů a které obsahují údaje v prostém textovém formátu umožňující extrakci informací zakódovaných v jedinečných identifikátorech (kromě časového razítka) použitých na úrovni jednotkových balení a skupinových balení bez přístupu do systému úložišť;

9)

„rejstříkem“ se rozumí záznam všech identifikačních kódů vygenerovaných pro hospodářské subjekty, provozovatele prvních maloobchodních prodejen, zařízení a stroje společně s odpovídajícími informacemi, který vytváří a udržuje každý vydavatel identifikátorů;

10)

„datovým médiem“ se rozumí médium znázorňující údaje ve formě čitelné za pomoci zařízení;

11)

„strojem“ se rozumí zařízení používané při výrobě tabákových výrobků, které je nedílnou součástí výrobního procesu;

12)

„časovým razítkem“ se rozumí datum a čas výskytu konkrétní události zaznamenané v koordinovaném světovém čase (UTC) v předepsaném formátu;

13)

„primárním úložištěm“ se rozumí úložiště uchovávající údaje o sledovatelnosti týkající se výhradně výrobků daného výrobce nebo dovozce;

14)

„sekundárním úložištěm“ se rozumí úložiště obsahující kopii všech údajů o sledovatelnosti uchovávaných v primárních úložištích;

15)

„routerem“ se rozumí zařízení vytvořené v rámci sekundárního úložiště, které přenáší údaje mezi různými složkami systému úložišť;

16)

„systémem úložišť“ se rozumí systém, který se skládá z primárních úložišť, sekundárního úložiště a routeru;

17)

„společným datovým slovníkem“ se rozumí soubor informací popisujících obsah, formát a strukturu databáze a vztah mezi jejími prvky, které se používají ke kontrole přístupu k databázím společným pro všechna primární a sekundární úložiště a manipulaci s nimi;

18)

„pracovním dnem“ se rozumí každý pracovní den v členském státě, pro nějž je vydavatel identifikátorů příslušný;

19)

„překládkou“ se rozumí jakékoli přeložení tabákových výrobků z jednoho vozidla do jiného vozidla, v jehož průběhu tabákové výrobky nevstupují do zařízení a ani z něj nevystupují;

20)

„prodejním vozem“ se rozumí vozidlo používané na dodávku tabákových výrobků do několika maloobchodních prodejen v množstvích, která nebyla před dodáním předem stanovena.

KAPITOLA II

TECHNICKÉ SPECIFIKACE TÝKAJÍCÍ SE JEDINEČNÉHO IDENTIFIKÁTORU

ODDÍL 1

Společná ustanovení

Článek 3

Vydavatel identifikátorů

1.   Každý členský stát jmenuje subjekt („vydavatele identifikátorů“), který bude odpovědný za generování a vydávání jedinečných identifikátorů v souladu s články 8, 9, 11 a 13, a to ve lhůtě nejvýše jednoho roku od data vstupu tohoto prováděcího nařízení v platnost.

2.   Členské státy zajistí, aby bylo jmenování vydavatele identifikátorů, který k výkonu svých funkcí hodlá využít subdodavatelů, vzato v úvahu pouze tehdy, pokud jim byla sdělena totožnost veškerých navrhovaných subdodavatelů.

3.   Vydavatel identifikátorů musí být nezávislý a musí splňovat kritéria stanovená v článku 35.

4.   Každý vydavatel identifikátorů musí být vybaven jedinečným identifikačním kódem. Kód se skládá z alfanumerických znaků a splňuje normu Mezinárodní organizace pro normalizaci/Mezinárodní elektrotechnické komise („ISO/IEC“) 15459-2:2015.

5.   Je-li stejný vydavatel identifikátorů jmenován ve více než jednom členském státě, musí být identifikovatelný stejným kódem.

6.   Členské státy oznámí Komisi jmenování vydavatele identifikátorů a jeho identifikační kód do jednoho měsíce od jeho jmenování.

7.   Členské státy zajistí, aby informace týkající se totožnosti jmenovaného vydavatele identifikátorů a jeho identifikační kód byly zveřejněny a byly dostupné on-line.

8.   Každý členský stát zavede odpovídající opatření, aby bylo zajištěno:

a)

že vydavatel identifikátorů, kterého jmenoval, i nadále splňuje požadavek na nezávislost v souladu s článkem 35; a

b)

nepřetržité provozování služeb poskytovaných po sobě jdoucími vydavateli identifikátorů v případě, že je jmenován nový vydavatel identifikátorů, který převezme služby od předchozího vydavatele identifikátorů. Za tímto účelem členské státy požadují, aby vydavatel identifikátorů vypracoval plán ukončení stanovující postup, který je nutné dodržet pro zaručení kontinuity provozu, dokud nebude jmenován nový vydavatel identifikátorů.

9.   Vydavatel identifikátorů může stanovit a účtovat poplatky hospodářským subjektům výhradně za generování a vydávání jedinečných identifikátorů. Poplatky mají být nediskriminační a úměrné počtu jedinečných identifikátorů vygenerovaných a vydaných hospodářským subjektům s ohledem na způsob dodání.

Článek 4

Vydavatelé identifikátorů příslušní pro generování a vydávání jedinečných identifikátorů

1.   Pro tabákové výrobky vyrobené v Unii je příslušným vydavatelem identifikátorů subjekt jmenovaný pro členský stát, v němž jsou výrobky vyrobeny.

Odchylně od prvního pododstavce je příslušným vydavatelem identifikátorů subjekt jmenovaný pro členský stát, na jehož trh jsou výrobky uváděny, pokud takový požadavek uvedený členský stát uloží.

2.   Pro tabákové výrobky dovezené do Unie je příslušným vydavatelem identifikátorů subjekt jmenovaný pro členský stát, na jehož trh jsou výrobky uváděny.

3.   Pro tabákové výrobky balené do skupinových balení v Unii je příslušným vydavatelem identifikátorů subjekt jmenovaný pro členský stát, v němž jsou výrobky baleny do skupinových balení.

4.   Pro tabákové výrobky určené na vývoz je příslušným vydavatelem identifikátorů subjekt jmenovaný pro členský stát, v němž jsou výrobky vyrobeny.

5.   V případě dočasné nepřítomnosti příslušného vydavatele identifikátorů může Komise povolit, aby hospodářské subjekty využívaly služeb jiného vydavatele identifikátorů, který byl jmenován v souladu s článkem 3.

Článek 5

Platnost jedinečných identifikátorů a jejich deaktivace

1.   Jedinečné identifikátory vygenerované vydavateli identifikátorů mohou být použity k označení jednotkových balení nebo skupinových balení, jak je uvedeno v článcích 6 a 10, nejvýše po dobu šesti měsíců od data převzetí jedinečných identifikátorů hospodářským subjektem. Po této lhůtě pozbývají jedinečné identifikátory platnost a hospodářské subjekty zajistí, aby nebyly používány k označování jednotkových balení ani skupinových balení.

2.   Systém úložišť zajistí, aby jedinečné identifikátory, které nebyly využity v šestiměsíční lhůtě uvedené v odstavci 1, byly automaticky deaktivovány.

3.   Výrobci a dovozci si mohou kdykoliv vyžádat deaktivaci jedinečných identifikátorů zasláním žádosti o deaktivaci do příslušného primárního úložiště. Jiné hospodářské subjekty si mohou vyžádat deaktivaci jedinečných identifikátorů zasláním žádosti o deaktivaci prostřednictvím routeru. Žádost o deaktivaci se podává elektronicky v souladu s článkem 36 a obsahuje informace uvedené v kapitole II oddíle 2 bodě 2.3 přílohy II, ve formátu uvedeném ve zmíněném bodě. Deaktivace nesmí narušit integritu informací týkajících se jedinečného identifikátoru, které již jsou uchovávány.

ODDÍL 2

Jedinečné identifikátory na úrovni jednotkových balení

Článek 6

Označování pomocí jedinečných indikátorů na úrovni jednotkových balení

1.   Výrobci a dovozci označí každé jednotkové balení vyrobené v Unii nebo dovezené do Unie jedinečným identifikátorem („jedinečný identifikátor na úrovni jednotkového balení“) v souladu s článkem 8.

2.   U tabákových výrobků, které jsou vyrobeny mimo Unii, se jedinečný identifikátor na úrovni jednotkového balení aplikuje na jednotkové balení před dovozem tabákového výrobku do Unie.

Článek 7

Ověřování jedinečných identifikátorů na úrovni jednotkových balení

1.   Výrobci a dovozci zajistí, aby přímo po aplikaci jedinečných identifikátorů na úrovni jednotkových balení následovalo ověření těchto jedinečných identifikátorů na úrovni jednotkových balení, pokud jde o správnou aplikaci a čitelnost.

2.   Postup uvedený v odstavci 1 musí být chráněn prostředkem k ověření neoprávněné manipulace dodaným a nainstalovaným nezávislou třetí stranou, která příslušným členským státům a Komisi předloží prohlášení, že instalovaný prostředek splňuje požadavky tohoto nařízení.

3.   Pokud postup uvedený v odstavci 1 nepotvrdí správnou aplikaci a plnou čitelnost jedinečného identifikátoru na úrovni jednotkového balení, musí výrobci a dovozci jedinečný identifikátor na úrovni jednotkového balení aplikovat znovu.

4.   Výrobci a dovozci zajistí, aby informace zaznamenané prostředkem k ověření neoprávněné manipulace zůstaly k dispozici po dobu devíti měsíců od okamžiku pořízení záznamu.

5.   Na žádost členských států poskytnou výrobci a dovozci plný přístup k záznamu ověřovacího postupu vytvořeného prostředkem k ověření neoprávněné manipulace.

6.   Odchylně od odstavců 2, 4 a 5 se povinnost instalovat prostředek k ověření neoprávněné manipulace nepoužije:

a)

do 20. května 2020 na výrobní procesy provozované hospodářskými subjekty nebo případně skupinou podniků, k níž náleží, které v průběhu kalendářního roku 2019 na úrovni Unie použily méně než 120 milionů jedinečných identifikátorů na úrovni jednotkových balení;

b)

do 20. května 2021 na výrobní procesy provozované hospodářskými subjekty, které spadají pod definici malých a středních podniků stanovenou v doporučení Komise 2003/361/ES (6);

c)

na plně manuální výrobní procesy.

Článek 8

Struktura jedinečných identifikátorů na úrovni jednotkových balení

1.   Každé jednotkové balení tabákových výrobků se označí jedinečným identifikátorem na úrovni jednotkového balení. Tvoří jej co nejkratší série alfanumerických znaků, ne více než 50 znaků. Tato série musí být pro dané jednotkové balení jedinečná a tvoří ji tyto datové prvky:

a)

na prvním místě alfanumerické znaky, které představují identifikační kód vydavatele identifikátorů přiřazený podle čl. 3 odst. 4;

b)

alfanumerická série, jejíž pravděpodobnost uhodnutí je zanedbatelná a v každém případě menší než 1 ku 10 000 („pořadové číslo“);

c)

kód („kód výrobku“) umožňující určení:

i)

místa výroby;

ii)

výrobního zařízení uvedeného v článku 16;

iii)

stroje použitého při výrobě tabákových výrobků uvedeného v článku 18;

iv)

popisu výrobku;

v)

zamýšleného trhu pro maloobchodní prodej;

vi)

zamýšlené trasy přepravy;

vii)

případně dovozce do Unie;

d)

na posledním místě časové razítko ve formě číselné řady osmi znaků ve formátu RRMMDDhh označující datum a čas výroby.

2.   Vydavatelé identifikátorů odpovídají za vygenerování kódu sestávajícího z prvků uvedených v odst. 1 písm. a), b) a c).

3.   Výrobci nebo dovozci ke kódu vygenerovanému vydavatelem identifikátorů podle odstavce 2 doplní časové razítko uvedené v odst. 1 písm. d).

4.   Jedinečné identifikátory na úrovni jednotkových balení neobsahují žádné jiné datové prvky než ty, které jsou uvedeny v odstavci 1.

Pokud vydavatelé identifikátorů při generování jedinečných identifikátorů na úrovni jednotkových balení používají šifrování nebo kompresi, sdělí příslušným orgánům členských států a Komisi algoritmy k tomuto šifrování a kompresi použité. Jedinečné identifikátory na úrovni jednotkových balení nesmí být používány opětovně.

Článek 9

Žádosti o jedinečné identifikátory na úrovni jednotkových balení a jejich vydávání

1.   Výrobci a dovozci zasílají příslušnému vydavateli identifikátorů žádost o jedinečné identifikátory na úrovni jednotkových balení uvedené v článku 8. Žádosti se podávají elektronicky v souladu s článkem 36.

2.   Výrobci a dovozci, kteří tuto žádost podávají, předloží informace uvedené v kapitole II oddíle 2 bodě 2.1 přílohy II, ve formátu uvedeném ve zmíněném bodě.

3.   Vydavatel identifikátorů do dvou pracovních dnů od přijetí žádosti a v uvedeném pořadí:

a)

vygeneruje kódy podle čl. 8 odst. 2;

b)

předá kódy společně s informacemi uvedenými v odstavci 2 tohoto článku prostřednictvím routeru do primárního úložiště výrobce nebo dovozce, který žádost podal, jak je stanoveno v článku 26; a

c)

předá kódy elektronicky výrobci nebo dovozci, který žádost podal.

4.   Členský stát však může požadovat, aby vydavatelé identifikátorů nabízeli fyzické dodání jedinečných identifikátorů na úrovni jednotkových balení jako alternativu k elektronickému dodání. V případech, kdy je nabízeno fyzické dodání jedinečných identifikátorů na úrovni jednotkových balení, uvedou výrobci a dovozci, zda fyzické dodání požadují. V takovém případě vydavatel identifikátorů do 10 pracovních dnů od přijetí žádosti a v tomto pořadí:

a)

vygeneruje kódy podle čl. 8 odst. 2;

b)

předá kódy společně s informacemi uvedenými v odstavci 2 prostřednictvím routeru do primárního úložiště výrobce nebo dovozce, který žádost podal, jak je stanoveno v článku 26;

c)

dodá kódy výrobci nebo dovozci, který žádost podal, ve formě optických čárových kódů v souladu s článkem 21, umístěné na fyzických nosičích, jako jsou nálepky.

5.   Do jednoho pracovního dne mohou výrobci a dovozci zrušit žádost, která byla zaslána podle odstavce 1, pomocí odvolávací zprávy, která je dále definována v kapitole II oddíle 5 bodě 5 přílohy II.

ODDÍL 3

Jedinečné identifikátory na úrovni skupinových balení

Článek 10

Označování pomocí jedinečných indikátorů na úrovni skupinových balení

1.   Pokud se hospodářské subjekty rozhodnou plnit záznamové povinnosti podle čl. 15 odst. 5 směrnice 2014/40/EU pomocí záznamů skupinových balení, označí skupinová balení obsahující tabákové výrobky jedinečným identifikátorem („jedinečný identifikátor na úrovni skupinového balení“).

2.   Jedinečné identifikátory na úrovni skupinových balení jsou generovány a vydávány na základě žádosti podané příslušnému vydavateli identifikátorů nebo přímo hospodářským subjektem.

3.   Pokud je jedinečný identifikátor na úrovni skupinového balení vygenerován na základě žádosti podané příslušnému vydavateli identifikátorů, musí být v souladu se strukturou stanovenou v čl. 11 odst. 1.

4.   Je-li jedinečný identifikátor na úrovni skupinového balení vygenerován přímo hospodářským subjektem, musí být tvořen kódem individuální jednotky vygenerovaným v souladu s normou ISO/IEC 15459-1:2014 nebo ISO/IEC 15459-4:2014 nebo jejich nejnovějšími ekvivalenty.

Článek 11

Struktura jedinečných identifikátorů na úrovni skupinových balení generovaných vydavateli identifikátorů

1.   U jedinečného identifikátoru na úrovni skupinového balení vygenerovaného na základě žádosti podané příslušnému vydavateli identifikátorů sestává struktura jedinečného identifikátoru na úrovni skupinového balení ze série maximálně 100 alfanumerických znaků, která je jedinečná pro dané skupinové balení a tvoří ji tyto datové prvky:

a)

na prvním místě alfanumerické znaky, které tvoří identifikační kód vydavatele identifikátorů přiřazený podle čl. 3 odst. 4;

b)

alfanumerická série, jejíž pravděpodobnost uhodnutí je zanedbatelná a v každém případě menší než 1 ku 10 000 („pořadové číslo“);

c)

identifikační kód zařízení (podle článku 16), v němž proběhl proces sestavení skupinového balení;

d)

na posledním místě časové razítko ve formě číselné série osmi znaků ve formátu RRMMDDhh označující datum a čas sestavení skupinového balení.

2.   Vydavatelé identifikátorů odpovídají za vygenerování kódu sestávajícího z prvků uvedených v odst. 1 písm. a), b) a c).

3.   Hospodářské subjekty ke kódu vygenerovanému vydavatelem identifikátorů podle odstavce 2 doplní časové razítko uvedené v odst. 1 písm. d).

4.   Do jedinečného identifikátoru na úrovni skupinového balení může hospodářský subjekt doplnit další informace, nedojde-li k překročení maximálního počtu znaků stanoveného v odstavci 1. Jakékoli takovéto informace mohou být uvedeny pouze po údajích zmíněných v odstavci 1.

Článek 12

Propojení mezi úrovněmi jedinečných identifikátorů

1.   Podle jedinečného identifikátoru na úrovni skupinového balení musí být možné identifikovat seznam všech jedinečných identifikátorů obsažených ve skupinovém balení pomocí elektronicky přístupného odkazu na systém úložišť.

2.   Aby bylo možné vytvořit odkaz podle odstavce 1, předávají výrobci a dovozci do svého primárního úložiště informace uvedené v kapitole II oddíle 2 bodě 3.2 přílohy II, ve formátu uvedeném ve zmíněném bodě.

3.   Aby bylo možné vytvořit odkaz podle odstavce 1, předávají hospodářské subjekty jiné než výrobci a dovozci prostřednictvím routeru do sekundárního úložiště informace uvedené v kapitole II oddíle 2 bodě 3.2 přílohy II, ve formátu uvedeném ve zmíněném bodě.

Článek 13

Žádosti o jedinečné identifikátory na úrovni skupinových balení generované vydavateli identifikátorů a jejich vydávání

1.   Hospodářské subjekty požadující jedinečné identifikátory na úrovni skupinových balení na základě žádosti podané příslušnému vydavateli identifikátorů předkládají tyto žádosti elektronicky v souladu s článkem 36.

2.   Hospodářské subjekty, které tyto žádosti podávají, předloží informace uvedené v kapitole II oddíle 2 bodě 2.2 přílohy II, ve formátu uvedeném ve zmíněném bodě.

3.   V případě výrobců a dovozců vydavatel identifikátorů do dvou pracovních dnů od přijetí žádosti a v uvedeném pořadí:

a)

vygeneruje kód podle čl. 11 odst. 2;

b)

předá kódy společně s informacemi uvedenými v odstavci 2 prostřednictvím routeru do primárního úložiště výrobce nebo dovozce, který žádost podal, jak je stanoveno v článku 26; a

c)

předá kódy elektronicky výrobci nebo dovozci, který žádost podal.

4.   V případě hospodářských subjektů jiných než výrobci a dovozci vydavatel identifikátorů do dvou pracovních dnů od přijetí žádosti a v uvedeném pořadí:

a)

vygeneruje kód podle čl. 11 odst. 2;

b)

předá kódy společně s informacemi uvedenými v odstavci 2 prostřednictvím routeru do sekundárního úložiště, jak je stanoveno v článku 26; a

c)

předá kódy elektronicky hospodářským subjektům, které žádost podaly.

5.   Do jednoho pracovního dne mohou hospodářské subjekty zrušit žádost, která byla zaslána podle odstavce 1, pomocí odvolávací zprávy, která je podrobněji definována v kapitole II oddíle 5 bodě 5 přílohy II, ve formátu uvedeném ve zmíněném bodě.

6.   Jedinečné identifikátory na úrovni skupinových balení vydané příslušným vydavatelem identifikátorů nesmí být používány opětovně.

KAPITOLA III

IDENTIFIKAČNÍ KÓDY PRO HOSPODÁŘSKÉ SUBJEKTY, ZAŘÍZENÍ A STROJE

Článek 14

Žádost o identifikační kód hospodářského subjektu

1.   Hospodářské subjekty a provozovatelé prvních maloobchodních prodejen požádají o identifikační kód hospodářského subjektu od vydavatele identifikátorů příslušného pro každý členský stát, v němž provozují alespoň jedno zařízení. Dovozci požádají o identifikační kód od vydavatele identifikátorů příslušného pro každý členský stát, na jehož trh uvádějí své výrobky.

2.   Hospodářské subjekty a provozovatelé prvních maloobchodních prodejen, kteří předkládají žádost podle odstavce 1, předloží informace uvedené v kapitole II oddíle 1 bodě 1.1 přílohy II, ve formátu uvedeném ve zmíněném bodě.

3.   U provozovatelů prvních maloobchodních prodejen může být povinnost požádat o identifikační kód hospodářského subjektu splněna také kterýmkoli jiným registrovaným hospodářským subjektem. Tato registrace třetí stranou podléhá souhlasu provozovatele první maloobchodní prodejny. Třetí strana informuje provozovatele první maloobchodní prodejny o všech podrobnostech registrace včetně přiřazeného identifikačního kódu hospodářského subjektu.

4.   Hospodářské subjekty a provozovatelé první maloobchodní prodejny informují vydavatele identifikátorů o všech identifikačních kódech hospodářského subjektu, které jim přiřadili jiní vydavatelé identifikátorů. Jestliže tyto informace nejsou k dispozici v okamžiku registrace, hospodářské subjekty je poskytnou nejpozději do dvou pracovních dnů od obdržení identifikačních kódů hospodářského subjektu, které jim přiřadil jiný vydavatel identifikátorů.

5.   Příslušný subjekt neprodleně oznámí všechny změny informací předložených v prvním formuláři žádosti a případné ukončení svých činností vydavateli identifikátorů, a to ve formátu uvedeném v kapitole II oddíle 1 bodech 1.2 a 1.3 přílohy II.

Článek 15

Vydávání a registrace identifikačních kódů hospodářských subjektů

1.   Po přijetí žádosti podle článku 14 vygeneruje vydavatel identifikátorů identifikační kód hospodářského subjektu, který sestává z těchto datových prvků, jež se umístí v tomto pořadí:

a)

na prvním místě alfanumerické znaky, které tvoří identifikační kód vydavatele identifikátorů přiřazený podle čl. 3 odst. 4; a

b)

na druhém místě alfanumerická série, která je ve skupině kódů daného vydavatele identifikátorů jedinečná.

2.   Do dvou pracovních dnů předá vydavatel identifikátorů kód subjektu, který ho požadoval.

3.   Všechny informace předložené vydavateli identifikátorů v souladu s čl. 14 odst. 2 a příslušné identifikační kódy tvoří součást rejstříku, který příslušný vydavatel identifikátorů vytvoří, spravuje a udržuje aktualizovaný.

4.   V odůvodněných případech mohou členské státy v souladu se svými vnitrostátními právními předpisy požadovat, aby vydavatel identifikátorů deaktivoval identifikační kód hospodářského subjektu. V těchto případech členský stát o deaktivaci informuje hospodářský subjekt nebo provozovatele první maloobchodní prodejny a zároveň uvede důvody této deaktivace. Deaktivace identifikačního kódu hospodářského subjektu povede k automatické deaktivaci souvisejících identifikačních kódů zařízení a identifikačních kódů strojů.

5.   Hospodářské subjekty a provozovatelé prvních maloobchodních prodejen si vyměňují informace o svých příslušných identifikačních kódech hospodářského subjektu, aby hospodářské subjekty mohly zaznamenávat a předávat informace o transakcích podle článku 33.

Článek 16

Žádost o identifikační kód zařízení

1.   Všechna zařízení od výroby až po první maloobchodní prodejnu musí být identifikována kódem („identifikační kód zařízení“) vygenerovaným vydavatelem identifikátorů příslušným pro území, na němž se zařízení nachází.

2.   Hospodářské subjekty a provozovatelé prvních maloobchodních prodejen požádají o identifikační kód zařízení a poskytnou vydavateli identifikátorů informace uvedené v kapitole II oddíle 1 bodě 1.4 přílohy II, ve formátu uvedeném ve zmíněném bodě.

3.   Pokud jde o první maloobchodní prodejny, povinnost požádat o identifikační kód zařízení má provozovatel první maloobchodní prodejny. Tuto povinnost může splnit také jakýkoli jiný registrovaný hospodářský subjekt, který může jednat v zastoupení provozovatele první maloobchodní prodejny. Registrace třetí stranou podléhá souhlasu provozovatele první maloobchodní prodejny. Třetí strana informuje provozovatele první maloobchodní prodejny o všech podrobnostech registrace včetně přiřazeného identifikačního kódu zařízení.

4.   Povinnost požádat o identifikační kód zařízení týkající se výrobních zařízení nacházejících se mimo Unii má dovozce se sídlem v Unii. Dovozce podá žádost jakémukoli vydavateli identifikátorů jmenovanému členským státem, na jehož trh uvádí své výrobky. Registrace dovozcem podléhá souhlasu subjektu odpovědného za výrobní zařízení v třetí zemi. Dovozce informuje hospodářský subjekt odpovědný za výrobní zařízení v třetí zemi o všech podrobnostech registrace, včetně přiřazeného identifikačního kódu zařízení.

5.   Hospodářský subjekt neprodleně oznámí všechny změny informací předložených v prvním formuláři žádosti a případné uzavření zařízení vydavateli identifikátorů, a to ve formátu uvedeném v kapitole II oddíle 1 bodech 1.5 a 1.6 přílohy II.

Článek 17

Vydávání a registrace identifikačních kódů zařízení

1.   Po přijetí žádosti podle článku 16 vygeneruje vydavatel identifikátorů identifikační kód zařízení, který sestává z těchto datových prvků, jež se umístí v tomto pořadí:

a)

na prvním místě alfanumerické znaky, které tvoří identifikační kód vydavatele identifikátorů přiřazený podle čl. 3 odst. 4; a

b)

na druhém místě alfanumerická série, která je ve skupině kódů daného vydavatele identifikátorů jedinečná.

2.   Do dvou pracovních dnů od obdržení žádosti předá vydavatel identifikátorů kód subjektu, který tento kód požadoval.

3.   Všechny informace předložené vydavateli identifikátorů v souladu s čl. 16 odst. 2 a příslušné identifikační kódy tvoří součást rejstříku, který příslušný vydavatel identifikátorů vytvoří, spravuje a udržuje aktualizovaný.

4.   V odůvodněných případech mohou členské státy požadovat, aby vydavatel identifikátorů deaktivoval identifikační kód zařízení. V těchto případech členský stát o deaktivaci informuje hospodářský subjekt nebo provozovatele první maloobchodní prodejny a zároveň uvede důvody této deaktivace. Deaktivace identifikačního kódu zařízení povede k automatické deaktivaci souvisejících identifikačních kódů strojů.

5.   Hospodářské subjekty a provozovatelé prvních maloobchodních prodejen si vyměňují informace o svých příslušných identifikačních kódech hospodářského subjektu, aby hospodářské subjekty mohly zaznamenávat a předávat informace o pohybech výrobků podle článku 32.

Článek 18

Žádost o identifikační kód stroje

1.   Každý stroj musí být identifikován kódem („identifikační kód stroje“) vygenerovaným vydavatelem identifikátorů příslušným pro území, na němž se stroj nachází.

2.   Výrobci a dovozci požádají o identifikační kód stroje a poskytnou vydavateli identifikátorů informace uvedené v kapitole II oddíle 1 bodě 1.7 přílohy II, ve formátu uvedeném ve zmíněném bodě.

3.   Povinnost požádat o identifikační kód stroje týkající se strojů, které se nacházejí ve výrobních zařízeních mimo Unii, má dovozce se sídlem v Unii. Dovozce podá žádost jakémukoli vydavateli identifikátorů jmenovanému členským státem, na jehož trh uvádí své výrobky. Registrace dovozcem podléhá souhlasu subjektu odpovědného za výrobní zařízení v třetí zemi. Dovozce informuje hospodářský subjekt odpovědný za výrobní zařízení v třetí zemi ohledně všech podrobností registrace, včetně přiřazeného identifikačního kódu stroje.

4.   Výrobce nebo dovozce neprodleně oznámí všechny změny informací předložených v prvním formuláři žádosti a případné vyřazení registrovaných strojů z provozu vydavateli identifikátorů, a to ve formátu uvedeném v kapitole II oddíle 1 bodech 1.8 a 1.9 přílohy II.

Článek 19

Vydávání a registrace identifikačních kódů strojů

1.   Po přijetí žádosti podle článku 18 vygeneruje vydavatel identifikátorů identifikační kód stroje, který sestává z těchto datových prvků, jež se umístí v uvedeném pořadí:

a)

na prvním místě alfanumerické znaky, které tvoří identifikační kód vydavatele identifikátorů přiřazený podle čl. 3 odst. 4; a

b)

na druhém místě alfanumerická série, která je ve skupině kódů daného vydavatele identifikátorů jedinečná.

2.   Do dvou pracovních dnů předá vydavatel identifikátorů kód subjektu, který ho požadoval.

3.   Všechny informace předložené vydavateli identifikátorů v souladu s čl. 18 odst. 2 a příslušné identifikační kódy tvoří součást rejstříku, který příslušný vydavatel identifikátorů vytvoří, spravuje a udržuje aktualizovaný.

4.   V odůvodněných případech mohou členské státy požadovat, aby vydavatel identifikátorů deaktivoval identifikační kód stroje. V těchto případech členský stát o deaktivaci informuje výrobce a dovozce a zároveň uvede důvody této deaktivace.

Článek 20

Přenos off-line prostých databázových souborů a rejstříků

1.   Vydavatelé identifikátorů vytvoří off-line prosté databázové soubory a také rejstříky týkající se informací uvedených v čl. 14 odst. 2, čl. 16 odst. 2 a čl. 18 odst. 2, společně s vysvětlivkami k jejich struktuře.

2.   Off-line prosté databázové soubory nesmí být větší než dva gigabyty na jednoho vydavatele identifikátorů. Na každém řádku prostého databázového souboru se uvede jeden záznam s poli oddělenými oddělovači, jako jsou čárky nebo tabulátory.

3.   Vydavatelé identifikátorů zajistí, aby byla do sekundárního úložiště prostřednictvím routeru elektronicky zasílána aktuální kopie všech off-line prostých databázových souborů, rejstříků a souvisejících vysvětlivek.

4.   Členské státy mohou upravit limit velikosti pro off-line prosté databázové soubory podle odstavce 2 s ohledem na průměrnou velikost dostupné paměti instalované na ověřovacích zařízeních používaných pro off-line kontroly jedinečných identifikátorů a na celkový počet vydavatelů identifikátorů.

KAPITOLA IV

DATOVÁ MÉDIA

Článek 21

Datová média pro jedinečné identifikátory

1.   Jedinečné identifikátory na úrovni jednotkových balení se zakódují s použitím alespoň jednoho z těchto typů datových médií:

a)

datová matice čitelná optickým zařízením s detekcí a korekcí chyb ekvivalentní typu datové matice ECC200 nebo lepší. Má se za to, že požadavky stanovené v tomto bodě splňují čárové kódy odpovídající normě ISO/IEC 16022:2006;

b)

kód QR čitelný optickým zařízením se schopností zotavení z chyb přibližně 30 %. Má se za to, že požadavky stanovené v tomto bodě splňují čárové kódy odpovídající normě ISO/IEC 18004:2015 s korekcí chyb na úrovni H;

c)

bodový kód (DotCode) čitelný optickým zařízením s detekcí a korekcí chyb ekvivalentní nebo lepší, než je korekce pomocí Reed-Solomonova algoritmu korekce chyb, s počtem kontrolních znaků (NC) rovným třem plus počet datových znaků (ND) děleno dvěma (NC = 3 + ND/2). Má se za to, že požadavky stanovené v tomto bodě splňují čárové kódy odpovídající specifikaci symboliky bodového kódu ISS publikované Asociací pro automatickou identifikaci a mobilitu („AIM“) (revize 3.0, srpen 2014).

2.   V případě jedinečných identifikátorů na úrovni jednotkových balení dodaných elektronicky jsou za kódování jedinečných identifikátorů na úrovni jednotkových balení podle odstavce 1 odpovědní výrobci a dovozci.

3.   V případě jedinečných identifikátorů na úrovni jednotkových balení dodaných fyzicky jsou za kódování kódů, které byly vygenerovány podle čl. 8 odst. 2, podle odstavce 1 odpovědní vydavatelé identifikátorů.

4.   Odchylně od odstavce 1 mohou výrobci a dovozci přidat časové razítko samostatně z datového média ve formátu RRMMDDhh jako kód čitelný lidským okem.

5.   Hospodářské subjekty zakódují jedinečné identifikátory na úrovni skupinových balení s použitím alespoň jednoho z těchto typů datových médií:

a)

datová matice čitelná optickým zařízením s detekcí a korekcí chyb ekvivalentní typu datové matice ECC200 nebo lepší. Má se za to, že požadavky stanovené v tomto bodě splňují čárové kódy odpovídající normě ISO/IEC 16022:2006;

b)

kód QR čitelný optickým zařízením se schopností zotavení z chyb přibližně 30 %. Má se za to, že požadavky stanovené v tomto bodě splňují čárové kódy odpovídající normě ISO/IEC 18004:2015 s korekcí chyb na úrovni H;

c)

kód 128 čitelný optickým zařízením s detekcí chyb ekvivalentní nebo lepší, než je detekce chyb pomocí algoritmu založeného na sudé/liché paritě čar/mezer a kontrolním znaku. Má se za to, že požadavky stanovené v tomto bodě splňují čárové kódy odpovídající normě ISO/IEC 15417:2007.

6.   Aby bylo možné rozlišovat datová média podle odstavců 1 a 5 od všech ostatních datových médií umístěných na jednotkových baleních nebo na skupinových baleních, mohou hospodářské subjekty přidat vedle těchto datových médií označení „TTT“.

Článek 22

Kvalita optických datových médií

1.   Hospodářské subjekty zajistí vysokou čitelnost optických datových médií. Má se za to, že požadavky stanovené v tomto článku splňuje kvalita optických datových médií alespoň 3,5 v souladu s normou ISO/IEC 15415:2011 pro dvourozměrná datová média nebo v souladu s normou ISO/IEC 15416:2016 pro lineární symboly.

2.   Hospodářské subjekty zajistí, aby si optická datová média dokázala zachovat čitelnost po dobu alespoň pěti let od svého vytvoření.

Článek 23

Kód čitelný lidským okem

1.   Hospodářské subjekty zajistí, aby každé datové médium zahrnovalo kód čitelný lidským okem, který umožňuje elektronický přístup k informacím týkajícím se jedinečných identifikátorů uchovávaným v systému úložišť.

2.   Pokud to umožňují rozměry obalu, umístí se kód čitelný lidským okem vedle optického datového média nesoucího jedinečný identifikátor.

KAPITOLA V

SYSTÉM ÚLOŽIŠŤ

Článek 24

Složky systému úložišť

1.   Systém úložišť se skládá z těchto dílčích systémů:

a)

úložiště, která jsou vytvořena za účelem uchovávání údajů o tabákových výrobcích jednotlivých výrobců a dovozců („primární úložiště“);

b)

úložiště, které obsahuje kopii všech údajů uchovávaných v systému primárních úložišť („sekundární úložiště“);

c)

směrovací služba („router“) vytvořená a spravovaná poskytovatelem systému sekundárního úložiště.

2.   Dílčí systémy podle odstavce 1 musí být v plné míře vzájemně interoperabilní bez ohledu na používaného poskytovatele služeb.

Článek 25

Obecné charakteristiky systému úložišť

1.   Systém úložišť splňuje tyto podmínky:

a)

umožňuje funkční integraci systému úložišť do systému sledovatelnosti, jakož i nepřerušenou výměnu elektronických údajů mezi systémem úložišť a dalšími relevantními složkami systému sledovatelnosti;

b)

umožňuje elektronickou identifikaci a ověření pravosti tabákových výrobků na úrovni jednotkových balení a skupinových balení v souladu s požadavky stanovenými v tomto nařízení;

c)

umožňuje automatickou deaktivaci jedinečných identifikátorů v souladu s pravidly stanovenými v článku 5;

d)

zajišťuje elektronický příjem a uchovávání informací zaznamenaných a odeslaných do systému úložišť hospodářskými subjekty a vydavateli identifikátorů v souladu s požadavky tohoto nařízení;

e)

zajišťuje uchovávání údajů po dobu minimálně pěti let od okamžiku, kdy jsou data do systému úložišť nahrána;

f)

umožňuje automatické zasílání zpráv o stavu hospodářským subjektům a na vyžádání členským státům a Komisi, například v případě úspěšného provedení či v případě chyb nebo změn týkajících se vykazovacích činností, a to v souladu s požadavky tohoto nařízení;

g)

umožňuje automatickou validaci zpráv přijatých od hospodářských subjektů, včetně odmítnutí nesprávných nebo neúplných zpráv, zejména vykazovacích činností týkajících se neregistrovaných nebo zdvojených jedinečných identifikátorů, přičemž systém úložišť uchovává informace o všech zamítnutých zprávách;

h)

zajišťuje zasílání zpráv mezi všemi svými složkami, které probíhá okamžitě, v souladu s požadavky tohoto nařízení, zejména celkovou dobu odezvy systému úložišť při zasílání potvrzujících zpráv, a to bez ohledu na rychlost internetového připojení koncového uživatele, jež nesmí být delší než 60 sekund;

i)

zajišťuje průběžnou dostupnost všech složek a služeb s měsíční dobou provozuschopnosti alespoň 99,5 % a má dostatečné zálohovací mechanismy;

j)

je chráněn bezpečnostními postupy a systémy zajišťujícími, že přístup do úložišť a stahování údajů v nich uchovávaných je umožněn pouze osobám oprávněným podle tohoto nařízení;

k)

je přístupný pro příslušné orgány členských států a pro Komisi. Národní správci určení členskými státy a útvary Komise mají udělena přístupová práva, která jim umožňují vytvářet, spravovat a rušit uživatelská přístupová práva pro úložiště a související operace stanovené v této kapitole prostřednictvím grafického rozhraní pro správu uživatelů. Grafické rozhraní pro správu uživatelů musí být slučitelné s nařízením (EU) č. 910/2014, zejména pokud jde o příslušná opakovaně použitelná řešení poskytovaná jako stavební bloky podle telekomunikační části Nástroje pro propojení Evropy. Národní správci určení členskými státy musí mít možnost udělovat následná přístupová práva dalším uživatelům, kteří spadají pod jejich odpovědnost;

l)

umožňuje členským státům a Komisi provádět stahování plných a vybraných sad údajů uchovávaných v úložišti;

m)

udržuje úplný záznam („auditní stopu“) o všech operacích týkajících se uchovávaných údajů uživatelů provádějících uvedené operace a o povaze těchto operací, včetně historie přístupu uživatelů. Auditní stopa se vytvoří, když jsou údaje poprvé nahrány, a uchovává se, bez ohledu na případné doplňkové vnitrostátní požadavky, po dobu alespoň následujících pěti let.

2.   Údaje uchovávané v systému úložišť se používají pouze pro účely uvedené ve směrnici 2014/40/EU a v tomto nařízení.

Článek 26

Primární úložiště

1.   Každý výrobce a dovozce zajistí zřízení primárního úložiště. Za tímto účelem každý výrobce a dovozce uzavře smlouvu s poskytovatelem, který je nezávislou třetí stranou, v souladu se smluvními požadavky stanovenými v nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/573 (7). Výběr nezávislé třetí strany proběhne v souladu s postupem stanoveným v oddílu A přílohy I.

2.   Každé primární úložiště spravuje výhradně informace, které se týkají tabákových výrobků výrobce nebo dovozce, který si toto úložiště sjednal.

3.   Kdykoliv jsou do primárního úložiště přijaty údaje na základě vykazovací činnosti nebo z jakéhokoliv jiného povoleného důvodu, jsou okamžitě přeposlány do sekundárního úložiště.

4.   Při přeposílání všech přijatých údajů do sekundárního úložiště používají primární úložiště datový formát a režimy výměny dat definované sekundárním úložištěm.

5.   Primární úložiště uchovávají údaje v souladu se společným datovým slovníkem poskytnutým sekundárním úložištěm.

6.   Členské státy, Komise a externí auditoři schválení Komisí musí být schopni provádět základní dotazování na všechny údaje uchovávané v primárním úložišti.

Článek 27

Sekundární úložiště

1.   Zřídí se jedno sekundární úložiště obsahující kopii všech údajů uchovávaných v primárních úložištích. Z poskytovatelů primárních úložišť je v souladu s postupem stanoveným v příloze I části B jmenován provozovatel sekundárního úložiště.

2.   Sekundární úložiště poskytuje grafická i negrafická uživatelská rozhraní, která členským státům a Komisi umožňují přistupovat k údajům uchovávaným v systému úložišť a dotazovat se na ně za pomoci všech běžně dostupných funkcí pro vyhledávání v databázích, zejména mohou dálkově provádět tyto operace:

a)

vyhledávání všech informací týkajících se jednoho či několika jedinečných identifikátorů, včetně porovnávání a křížové kontroly několika jedinečných identifikátorů a souvisejících informací, zejména jejich umístění v dodavatelském řetězci;

b)

vytváření seznamů a statistik, jako jsou zásoby výrobků a počty příchozích/odchozích výrobků, souvisejících s jedním či několika prvky vykázaných informací uvedenými jako datová pole v příloze II;

c)

identifikace všech tabákových výrobků, které hospodářský subjekt nahlásil do systému, včetně výrobků nahlášených jako stažené z oběhu, stažené z trhu, odcizené, chybějící nebo určené k likvidaci.

3.   Uživatelská rozhraní podle odstavce 2 umožňují každému členskému státu a Komisi definovat individuální pravidla pro:

a)

generování automatických upozornění na základě výjimek a zvláštních vykazovaných událostí, jako jsou náhlé fluktuace nebo nesrovnalosti v obchodování, pokusy o zavedení zdvojených jedinečných identifikátorů do systému, deaktivace identifikátorů podle čl. 15 odst. 4, čl. 17 odst. 4 a čl. 19 odst. 4, nebo pokud je výrobek označen hospodářskými subjekty za odcizený či chybějící;

b)

přijímání pravidelných zpráv na základě libovolné kombinace prvků vykázaných informací uvedených jako datová pole v příloze II.

4.   Automatická upozornění a pravidelné zprávy uvedené v odstavci 3 se přeposílají na adresy příjemců, které uvedou členské státy a Komise, jako jsou individuální e-mailové adresy a/nebo adresy internetového protokolu (IP) patřící do externích systémů používaných a spravovaných vnitrostátními orgány nebo Komisí.

5.   Uživatelská rozhraní podle odstavce 2 umožňují členským státům a Komisi dálkové připojení k údajům uchovávaným v systému úložišť pomocí analytického softwaru dle jejich výběru.

6.   Uživatelská rozhraní podle odstavce 2 se poskytují v úředních jazycích Unie.

7.   Celková doba odezvy úložiště na jakýkoliv položený dotaz nebo spouštěč upozornění, bez ohledu na rychlost internetového připojení koncového uživatele, musí být nejvýše 5 sekund pro údaje uchovávané méně než 2 roky a nejvýše 10 sekund pro údaje uchovávané 2 roky či více, a to alespoň v 99 % všech dotazů a automatických upozornění uvedených v odstavcích 2 a 3.

8.   Celková doba mezi příchodem údajů na základě vykazovací činnosti a jejich dostupností přes grafická a negrafická rozhraní v primárních úložištích i v sekundárním úložišti musí být nejvýše 60 sekund alespoň v 99 % všech datových přenosů.

9.   Úložiště umožňuje příjem, uchovávání a zpřístupňování off-line prostých databázových souborů pro účely aktualizace ověřovacích zařízení používaných členskými státy pro off-line dekódování jedinečných identifikátorů.

10.   Poskytovatel sekundárního úložiště zřídí a udržuje rejstřík informací, které do něj byly přeneseny podle čl. 20 odst. 3. Záznam o informacích uložených v rejstříku se uchovává tak dlouho, jak dlouho bude v provozu systém sledovatelnosti.

11.   Členské státy a Komise si ponechají právo uzavírat další dohody o úrovni služeb s poskytovatelem sekundárního úložiště za účelem sjednání smlouvy s tímto poskytovatelem na výkon dalších služeb, které nejsou upraveny v tomto nařízení. Poskytovatel sekundárního úložiště může za poskytování těchto dalších služeb účtovat přiměřené poplatky.

12.   Služby úložišť poskytované členským státům a Komisi podle tohoto článku musí být slučitelné s nařízením (EU) č. 910/2014 a musí zejména umožňovat využití opakovaně použitelných řešení poskytovaných jako stavební bloky podle telekomunikační části Nástroje pro propojení Evropy.

Článek 28

Koordinační úkoly poskytovatele sekundárního úložiště

1.   Poskytovatel provozující sekundární úložiště sdělí poskytovatelům provozujícím primární úložiště, vydavatelům identifikátorů a hospodářským subjektům seznam specifikací potřebných pro výměnu údajů se sekundárním úložištěm a routerem. Všechny specifikace vycházejí z neproprietárních otevřených standardů.

Seznam uvedený v prvním pododstavci musí být sdělen nejpozději do dvou měsíců po datu, kdy byl poskytovatel provozující sekundární úložiště vybrán.

2.   Na základě informací uvedených v příloze II vytvoří poskytovatel provozující sekundární úložiště společný datový slovník. Společný datový slovník uvádí označení datových polí ve formátu čitelném lidským okem. Společný datový slovník musí být poskytovatelům provozujícím primární úložiště sdělen nejpozději do dvou měsíců od data, kdy byl poskytovatel provozující sekundární úložiště vybrán.

3.   Kdykoli to bude zapotřebí pro zajištění účelného provozu systému úložišť v souladu s požadavky tohoto nařízení, aktualizuje poskytovatel provozující sekundární úložiště seznam podle odstavce 1 a společný datový slovník podle odstavce 2. Každá taková aktualizace musí být poskytovatelům provozujícím primární úložiště sdělena alespoň dva měsíce před datem provedení aktualizace v systému.

Článek 29

Router

1.   Poskytovatel sekundárního úložiště zřídí router a spravuje jej.

2.   Výměna údajů mezi routerem, primárními úložišti a sekundárním úložištěm probíhá s použitím datových formátů a režimů výměny údajů definovaných routerem.

3.   Výměna údajů mezi routerem a vydavatelem identifikátorů probíhá s použitím datových formátů a režimů výměny údajů definovaných routerem.

4.   Hospodářské subjekty jiné než výrobci a dovozci zasílají informace zaznamenané podle článku 15 směrnice 2014/40/EU a v souladu s tímto nařízením do routeru, který je zašle do primárního úložiště obsluhujícího výrobce nebo dovozce, jehož tabákových výrobků se tyto informace týkají. Kopie těchto údajů se okamžitě zašle do systému sekundárního úložiště.

Článek 30

Náklady na systém úložišť

1.   Všechny náklady spojené se systémem úložišť podle čl. 24 odst. 1, včetně nákladů, které vyplývají z jeho zřízení, provozu a údržby, nesou výrobci a dovozci tabákových výrobků. Tyto náklady musí být spravedlivé, opodstatněné a přiměřené:

a)

poskytovaným službám; a

b)

množství jedinečných identifikátorů na úrovni jednotkových balení požadovaných za dané časové období.

2.   Příslušné náklady na zřízení, provoz a udržování sekundárního úložiště a routeru se přenesou na výrobce a dovozce tabákových výrobků prostřednictvím nákladů, které jim účtují poskytovatelé primárních úložišť.

Článek 31

Lhůta pro zřízení systému úložišť

Systém úložišť bude zřízen a uveden do provozu pro účely testování do 20. března 2019.

KAPITOLA VI

ZAZNAMENÁVÁNÍ A PŘEDÁVÁNÍ

Článek 32

Zaznamenávání a předávání informací o pohybech výrobku

1.   Aby bylo možné stanovit skutečnou trasu přepravy jednotkových balení vyrobených v Unii nebo dovezených do Unie, zaznamenávají hospodářské subjekty tyto události:

a)

aplikaci jedinečných identifikátorů na úrovni jednotkových balení na jednotková balení;

b)

aplikaci jedinečných identifikátorů na úrovni skupinových balení na skupinová balení;

c)

odeslání tabákových výrobků ze zařízení;

d)

příjem tabákových výrobků do zařízení;

e)

překládku.

2.   Výrobci a dovozci předávají informace uvedené v kapitole II oddíle 3 bodech 3.1 až 3.5 přílohy II, ve formátu uvedeném ve zmíněných bodech, do primárního úložiště, které si sjednali. Všechny ostatní hospodářské subjekty předávají informace uvedené v kapitole II oddíle 3 bodě 3.1 až 3.5 přílohy II, ve formátu uvedeném ve zmíněných bodech, prostřednictvím routeru.

3.   Pro rozčlenění (disagregaci) skupinového balení označeného podle čl. 10 odst. 4 v případě, že má hospodářský subjekt v úmyslu opětovně použít jedinečný identifikátor na úrovni skupinového balení v některé budoucí operaci, předávají výrobci a dovozci informace uvedené v kapitole II oddíle 3 bodě 3.6 přílohy II, ve formátu uvedeném ve zmíněném bodě, do primárního úložiště, které si sjednali. Všechny ostatní hospodářské subjekty předávají informace uvedené v kapitole II oddíle 3 bodě 3.6 přílohy II, ve formátu uvedeném v této příloze, prostřednictvím routeru.

4.   Pro dodávky do několika prvních maloobchodních prodejen prostřednictvím prodejního vozu předávají výrobci a dovozci informace uvedené v kapitole II oddíle 3 bodě 3.7 přílohy II, ve formátu uvedeném ve zmíněném bodě, do primárního úložiště, které si sjednali. Všechny ostatní hospodářské subjekty předávají informace uvedené v kapitole II oddíle 3 bodě 3.7 přílohy II, ve formátu uvedeném ve zmíněném bodě, prostřednictvím routeru.

5.   V případě odesílání a překládky jednotkových nebo skupinových balení tabákových výrobků s celkovou hmotností nižší než 10 kg určených mimo Unii mohou členské státy, v nichž se odesílací zařízení nachází, umožnit, aby byla záznamová povinnost podle odst. 1 písm. c) až e) splněna poskytnutím přístupu k záznamům systému sledování zásilek, který patří provozovateli logistických nebo poštovních služeb.

6.   Jestliže jsou po aplikaci jedinečného identifikátoru tabákové výrobky zničeny nebo odcizeny, hospodářské subjekty neprodleně zašlou žádost o deaktivaci, a to v rozsahu a ve formátu uvedeném v kapitole II oddíle 2 bodě 2.3 přílohy II.

7.   Má se za to, že informace o této události byly řádně předány po přijetí kladného potvrzení z primárního úložiště nebo routeru. Potvrzení zahrnuje kód pro odvolání zprávy, který hospodářský subjekt použije, je-li zapotřebí původní zprávu zrušit.

Článek 33

Zaznamenávání a předávání informací o transakcích

1.   Aby bylo možné určit informace o transakcích podle čl. 15 odst. 2 písm. j) a k) směrnice 2014/40/EU, zaznamenávají hospodářské subjekty tyto události:

a)

vystavení čísla objednávky;

b)

vystavení faktury;

c)

přijetí platby.

2.   Výrobci a dovozci předávají informace uvedené v kapitole II oddíle 4 přílohy II, ve formátu uvedeném ve zmíněném oddíle, do primárního úložiště, které si sjednali. Všechny ostatní hospodářské subjekty předávají informace uvedené v kapitole II oddíle 4 přílohy II, ve formátu uvedeném ve zmíněném oddíle, prostřednictvím routeru.

3.   Odpovědnost za zaznamenávání a předávání informací uvedených v odstavci 2 má prodejce.

4.   Má se za to, že informace uvedené v odstavci 2 byly řádně předány po přijetí kladného potvrzení z primárních úložišť nebo routeru. Potvrzení zahrnuje kód pro odvolání zprávy, který hospodářský subjekt použije, je-li zapotřebí původní zprávu zrušit.

Článek 34

Lhůta pro předání požadovaných informací

1.   Hospodářské subjekty předávají informace uvedené v čl. 32 odst. 1 písm. a), b) a d), čl. 32 odst. 3 a 4 a čl. 33 odst. 1 do 3 hodin od výskytu události. Informace uvedené v článku 32 se předávají v pořadí výskytu událostí.

2.   Pro účely odstavce 1 se má za to, že události uvedené v článku 33 nastaly v okamžiku, kdy je lze poprvé spojit s příslušnými jednotkovými baleními.

3.   Hospodářské subjekty předávají informace o odeslání tabákových výrobků ze zařízení a o jejich překládce uvedené v čl. 32 odst. 1 písm. c) a e) během 24 hodin před výskytem události.

4.   Odchylně od odstavce 1 mohou hospodářské subjekty předávat informace uvedené v čl. 32 odst. 1 písm. a), b) a d), čl. 32 odst. 3 a 4 a čl. 33 odst. 1 do 24 hodin od výskytu události, jestliže splňují některou z těchto podmínek:

a)

tyto hospodářské subjekty, případně skupina podniků, k níž náleží, použily v předchozím kalendářním roce na úrovni Unie méně než 120 milionů jedinečných identifikátorů na úrovni jednotkových balení;

b)

jde o malé a střední podniky ve smyslu doporučení Komise 2003/361/ES.

5.   Odstavec 1 se použije ode dne 20. května 2028. Do uvedeného data mohou všechny hospodářské subjekty předávat informace uvedené v odstavci 1 do 24 hodin od výskytu události.

KAPITOLA VII

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 35

Nezávislost

1.   Vydavatelé identifikátorů, poskytovatelé služeb úložišť a prostředků k ověření neoprávněné manipulace, jakož i případně jejich subdodavatelé, musí být nezávislí a své funkce vykonávat nestranně.

2.   Pro účely odstavce 1 se k posouzení nezávislosti použijí tato kritéria:

a)

nezávislost na tabákovém průmyslu z hlediska právní formy, organizace a rozhodování. Posuzuje se zejména, zda podnik či skupina podniků nejsou přímo či nepřímo ovládány tabákovým průmyslem, včetně menšinového podílu;

b)

nezávislost na tabákovém průmyslu z finančního hlediska, přičemž se má za to, že toto kritérium je splněno, pokud dotčený podnik či dotčená skupina podniků před tím, než převzaly svoji funkci, generovaly v posledních dvou kalendářních letech ze zboží a služeb dodávaných tabákovému průmyslu méně než 10 % svého ročního celosvětového obratu bez DPH a všech dalších nepřímých daní, jak lze určit na základě nejnovějších schválených účetních závěrek. Za každý následující kalendářní rok nesmí roční celosvětový obrat, bez DPH a všech dalších nepřímých daní, ze zboží a služeb dodávaných tabákovému průmyslu překročit 20 %;

c)

neexistence střetu zájmů s tabákovým průmyslem v případě osob odpovědných za řízení podniku nebo skupiny podniků, včetně členů správní rady nebo jakékoli jiné formy řídicího orgánu. Zejména:

1)

se v posledních pěti letech neúčastní struktur společností tabákového průmyslu;

2)

jednají nezávisle na jakémkoli finančním či nefinančním zájmu souvisejícím s tabákovým průmyslem, včetně vlastnictví akcií, účasti na soukromých penzijních programech nebo podílu v držení jejich partnery, manželi nebo předky či potomky v přímé linii.

3.   V případě, že vydavatelé identifikátorů, poskytovatelé služeb úložišť a poskytovatelé prostředků k ověření neoprávněné manipulace využívají subdodavatele, zachovávají si odpovědnost zajistit, aby tito subdodavatelé splňovali kritéria nezávislosti stanovená v odstavci 2.

4.   Pro účely splnění povinností podle čl. 3 odst. 8 písm. a) mohou členské státy i Komise požadovat, aby jim vydavatelé identifikátorů, poskytovatelé služeb úložišť a poskytovatelé prostředků k ověření neoprávněné manipulace, v příslušných případech včetně svých subdodavatelů, poskytli dokumenty nezbytné pro posouzení souladu s kritérii stanovenými v odstavci 2. Takové dokumenty mohou obsahovat roční prohlášení o souladu s kritérii nezávislosti stanovenými v odstavci 2. Členské státy a Komise mohou vyžadovat, aby roční prohlášení obsahovala úplný seznam služeb poskytovaných tabákovému průmyslu v průběhu posledního kalendářního roku, jakož i individuální prohlášení o finanční nezávislosti na tabákovém průmyslu, která předloží všichni členové vedení nezávislého poskytovatele.

5.   Jakákoli změna okolností týkajících se kritérií uvedených v odstavci 2, která by mohla ovlivnit nezávislost vydavatelů identifikátorů, poskytovatelů služeb úložišť a poskytovatelů prostředků k ověření neoprávněné manipulace (v příslušných případech včetně jejich subdodavatelů) a jež přetrvává po dobu dvou po sobě jdoucích kalendářních let, musí být neprodleně oznámena příslušným členským státům a Komisi.

6.   Pokud z informací získaných v souladu s odstavcem 4 nebo oznámení uvedených v odstavci 5 vyplývá, že poskytovatelé služeb úložišť a poskytovatelé prostředků k ověření neoprávněné manipulace (v příslušných případech včetně svých subdodavatelů) již nesplňují požadavky stanovené v odstavci 2, přijmou členské státy, a ve vztahu k poskytovateli sekundárního úložiště Komise, v přiměřené době a nejpozději do konce kalendářního roku následujícího po kalendářním roce, v němž byly informace nebo oznámení obdrženy, veškerá opatření k zajištění souladu s kritérii stanovenými v odstavci 2.

7.   Vydavatelé identifikátorů, poskytovatelé služeb úložišť a poskytovatelé prostředků k ověření neoprávněné manipulace neprodleně informují příslušné členské státy a Komisi o výskytu jakýchkoli ohrožení nebo jiných pokusů o nepatřičné ovlivňování, které by mohly skutečně nebo potenciálně ohrozit jejich nezávislost.

8.   Za nezávislé na tabákovém průmyslu se považují orgány veřejné moci či veřejnoprávní podniky spolu s jejich subdodavateli.

9.   Postupy upravující jmenování vydavatelů identifikátorů, poskytovatelů služeb úložišť a poskytovatelů prostředků k ověření neoprávněné manipulace a monitorování toho, zda dodržují kritéria nezávislosti stanovená v odstavci 2, jsou Komisí pravidelně přezkoumávány s cílem posoudit jejich soulad s požadavky článku 15 směrnice 2014/40/EU a tohoto nařízení. Závěry přezkumu se zveřejní a budou zahrnuty do zprávy o uplatňování směrnice 2014/40/EU stanovené podle článku 28 uvedené směrnice.

Článek 36

Zabezpečení a interoperabilita komunikace a údajů

1.   Veškerá elektronická komunikace podle tohoto nařízení probíhá pomocí bezpečných prostředků. Příslušné bezpečnostní protokoly a pravidla pro konektivitu vychází z neproprietárních otevřených standardů. Stanoví je:

a)

vydavatel identifikátorů pro komunikaci mezi vydavatelem identifikátorů a hospodářskými subjekty zaregistrovanými u vydavatele identifikátorů nebo požadujícími jedinečné identifikátory;

b)

poskytovatelé primárních úložišť pro komunikaci mezi primárními úložišti a výrobci nebo dovozci;

c)

poskytovatel sekundárního úložiště pro komunikaci mezi sekundárním úložištěm, routerem a:

i)

vydavateli identifikátorů;

ii)

primárními úložišti a

iii)

hospodářskými subjekty používajícími router, tj. hospodářskými subjekty jinými než výrobci a dovozci.

2.   Poskytovatelé primárních úložišť a sekundárního úložiště odpovídají za bezpečnost a integritu spravovaných údajů. Přenositelnost údajů se zabezpečí v souladu se společným datovým slovníkem stanoveným v článku 28.

3.   U všech přenosů údajů je odesílající strana odpovědna za úplnost předávaných údajů. Aby mohla odesílající strana tuto povinnost splnit, musí přijímající strana potvrdit přijetí předaných údajů včetně hodnoty kontrolního součtu skutečně předaných dat nebo jiného alternativního mechanismu umožňujícího potvrzení integrity přenosu, zejména jeho úplnosti.

Článek 37

Přechodné ustanovení

1.   Cigarety a tabák k ručnímu balení cigaret, které byly vyrobeny v Unii nebo dovezeny do Unie před 20. květnem 2019 a nebyly označeny pomocí jedinečných identifikátorů na úrovni jednotkových balení v souladu s článkem 6, mohou zůstat ve volném oběhu do 20. května 2020. Na tyto tabákové výrobky, které mohou zůstat ve volném oběhu, ale nejsou označeny jedinečnými identifikátory na úrovni jednotkových balení, se nevztahují povinnosti uvedené v kapitole VI.

2.   Tabákové výrobky jiné než cigarety a tabák k ručnímu balení cigaret, které byly vyrobeny v Unii nebo dovezeny do Unie před 20. květnem 2024 a nebyly označeny pomocí jedinečných identifikátorů na úrovni jednotkových balení v souladu s článkem 6, mohou zůstat ve volném oběhu do 20. května 2026. Na tyto tabákové výrobky, které mohou zůstat ve volném oběhu, ale nejsou označeny jedinečnými identifikátory na úrovni jednotkových balení, se nevztahují povinnosti uvedené v kapitole VI.

Článek 38

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 15. prosince 2017.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 127, 29.4.2014, s. 1.

(2)  Protokol o odstranění nezákonného obchodu s tabákovými výrobky k Rámcové úmluvě Světové zdravotnické organizace o kontrole tabáku (Úř. věst. L 268, 1.10.2016, s. 10).

(3)  Rozhodnutí Rady (EU) 2016/1749 ze dne 17. června 2016 o uzavření Protokolu o odstranění nezákonného obchodu s tabákovými výrobky k Rámcové úmluvě Světové zdravotnické organizace o kontrole tabáku jménem Evropské unie, s výjimkou ustanovení, která spadají do oblasti působnosti části třetí hlavy V Smlouvy o fungování Evropské unie (Úř. věst. L 268, 1.10.2016, s. 1). Rozhodnutí Rady (EU) 2016/1750 ze dne 17. června 2016 o uzavření Protokolu o odstranění nezákonného obchodu s tabákovými výrobky k Rámcové úmluvě Světové zdravotnické organizace o kontrole tabáku jménem Evropské unie, pokud jde o ustanovení o povinnostech týkajících se justiční spolupráce v trestních věcech a vymezení trestných činů (Úř. věst. L 268, 1.10.2016, s. 6).

(4)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 ze dne 23. července 2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu a o zrušení směrnice 1999/93/ES (Úř. věst. L 257, 28.8.2014, s. 73).

(5)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (Úř. věst. L 281, 23.11.1995, s. 31).

(6)  Doporučení Komise ze dne 6. května 2003 o definici mikropodniků, malých a středních podniků (Úř. věst. L 124, 20.5.2003, s. 36).

(7)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/573 ze dne 15. prosince 2017 o klíčových prvcích smluv o uchovávání údajů, jež mají být uzavírány v rámci systému sledovatelnosti tabákových výrobků (viz strana 1 v tomto čísle Úředního věstníku).


PŘÍLOHA I

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA POSKYTOVATELE SYSTÉMŮ ÚLOŽIŠŤ, KTEŘÍ JSOU NEZÁVISLÝMI TŘETÍMI STRANAMI

ČÁST A

Při výběru poskytovatele provozujícího primární úložiště, který je nezávislou třetí stranou, se použijí tyto postupy:

1.

Každý výrobce a dovozce cigaret a tabáku k ručnímu balení cigaret oznámí Komisi nejpozději dva měsíce po vstupu nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2018/573 v platnost:

a)

totožnost třetí strany, kterou navrhuje jmenovat jako provozovatele primárního úložiště („navrhovaný poskytovatel“), a

b)

návrh smlouvy o uchovávání údajů obsahující klíčové prvky stanovené nařízením v přenesené pravomoci ke schválení Komisí.

2.

K tomuto oznámení doloží:

a)

písemné prohlášení o technické a provozní odbornosti podle článku 4 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2018/573;

b)

písemné prohlášení o právní a finanční nezávislosti podle článku 8 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2018/573 a

c)

tabulku znázorňující srovnání mezi smluvními ustanoveními a požadavky stanovenými v nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2018/573.

3.

Komise do tří měsíců od data přijetí tohoto oznámení a na základě posouzení vhodnosti navrhovaného poskytovatele, zejména co se týče jeho nezávislosti a technických schopností, jak je uvedeno v čl. 15 odst. 8 směrnice 2014/40/EU, navrhovaného poskytovatele a návrh smlouvy schválí, nebo zamítne. Jestliže Komise v uvedené lhůtě neodpoví, považují se poskytovatel a návrh smlouvy za schválené.

4.

Pokud Komise navrhovaného poskytovatele nebo návrh smlouvy neschválí nebo pokud se domnívá, že smlouva nezahrnuje klíčové prvky stanovené nařízením v přenesené pravomoci (EU) 2018/573, dotčený výrobce nebo dovozce do jednoho měsíce od okamžiku, kdy byl Komisí informován, navrhne alternativního poskytovatele a/nebo provede potřebné změny v návrhu smlouvy, které Komise dále uváží.

5.

Poté, co byl navrhovaný poskytovatel a návrh smlouvy schválen, předloží výrobci a dovozci do dvou týdnů od tohoto schválení v elektronickém formátu:

a)

kopii smlouvy podepsané oběma stranami a

b)

prohlášení, jež mají být předložena jako součást smlouvy podle článků 4 a 8 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2018/573.

6.

Výrobci a dovozci tabákových výrobků jiných než cigaret a tabáku k ručnímu balení cigaret oznámí Komisi do 31. prosince 2022 totožnost navrhovaného poskytovatele, návrh smlouvy o uchovávání údajů obsahující klíčové prvky stanovené v nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2018/573 ke schválení Komisí a další dokumentaci uvedenou v bodě 2.

7.

Poskytovatel jmenovaný k provozu primárního úložiště integruje své úložiště do systému sledovatelnosti až po uzavření schválené smlouvy.

8.

Komise na internetových stránkách veřejně zpřístupní seznam oznámených a schválených třetích stran.

9.

Všechny změny klíčových prvků smlouvy, podle nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2018/573, podléhají schválení Komisí. Všechny ostatní změny smlouvy vyžadují předchozí oznámení Komisi.

ČÁST B

Při výběru nezávislé třetí strany provozující systém sekundárního úložiště se použije tento postup:

1.

Z poskytovatelů primárních úložišť, kteří byli schváleni v souladu s částí A do šesti měsíců po vstupu nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2018/573 v platnost, jmenuje Komise poskytovatele, který bude pověřen provozováním sekundárního úložiště („provozovatel sekundárního úložiště“) pro účely vykonávání služeb uvedených v kapitole V tohoto nařízení.

2.

Jmenování provozovatele sekundárního úložiště vychází z posouzení objektivních kritérií a uskuteční se nejpozději osm měsíců po vstupu nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2018/573 v platnost.

3.

Výsledek jmenování provozovatele sekundárního úložiště zveřejní Komise na internetových stránkách.

4.

Každý poskytovatel primárního úložiště jmenovaný v souladu s částí A uzavře individuální smlouvu s poskytovatelem jmenovaným k provozu sekundárního úložiště pro účely vykonávání služeb uvedených v kapitole V tohoto nařízení.

5.

Smlouvy musí být podepsány a předloženy Komisi do jednoho měsíce od data jmenování.

ČÁST C

Vedle výběrových řízení popsaných v částech A a B se navíc použijí tyto požadavky:

1.

Pokud je smluvní vztah mezi výrobcem a dovozcem a poskytovatelem primárního úložiště ukončen nebo pokud se očekává, že bude ukončen, a to kteroukoli ze smluvních stran a z jakéhokoli důvodu, včetně z důvodu nesplnění kritérií pro nezávislost uvedených v článku 35, informuje výrobce nebo dovozce neprodleně Komisi o tomto ukončení nebo očekávaném ukončení a, jakmile je známo, o datu oznámení o ukončení a datu, k němuž má ukončení nabýt účinku. Výrobce nebo dovozce co nejdříve, nejpozději však tři měsíce před datem ukončení platnosti stávající smlouvy, navrhne a oznámí Komisi náhradního poskytovatele. Jmenování náhradního poskytovatele se uskuteční v souladu s částí A body 2 až 7.

2.

V případě, že provozovatel sekundárního úložiště oznámí svůj úmysl ukončit provozování uvedeného úložiště v souladu se smlouvami uzavřenými podle části B bodu 4, neprodleně o této skutečnosti a o datu, k němuž má ukončení nabýt účinku, informuje Komisi.

3.

Pokud se zjištění uvedené v bodě 1 vztahuje na poskytovatele, který byl jmenován k provozu sekundárního úložiště, musí být smlouvy na provoz sekundárního úložiště uzavřené podle části B bodu 4 stranami ukončeny.

4.

V případech uvedených v bodech 2 a 3 Komise co nejdříve, nejpozději však tři měsíce před datem ukončení platnosti stávající smlouvy, jmenuje náhradního provozovatele.


PŘÍLOHA II

Hlavní zprávy, jež mají být zasílány hospodářskými subjekty

Zprávy požadované pro regulační účely musí obsahovat alespoň datová pole uvedená v této příloze. Jak vydavatelé identifikátorů, tak poskytovatelé datových úložišť (včetně routeru) se mohou rozhodnout, že pro přísně technické účely obsah zpráv rozšíří, aby zajistili hladké fungování systému sledovatelnosti tabákových výrobků.

Zprávy uvedené v této příloze nezahrnují zprávy, jež mají vydavatelé identifikátorů a poskytovatelé datových úložišť (včetně routeru) zasílat zpět hospodářským subjektům, jako například potvrzení o přijetí.

Všechny zprávy generované v rámci systému sledovatelnosti tabákových výrobků musí obsahovat identifikaci původce a časové razítko s přesností na sekundy (viz Typ dat: Time(L)). Vydavatelé identifikátorů a poskytovatelé datových úložišť (včetně routeru) označí časovým razítkem s přesností na sekundy každou přijatou zprávu.

KAPITOLA I

POPISY POLÍ

ODDÍL 1

Typ dat

Typ dat

Popis

Příklad

ARC

Správní referenční kód (ARC) či jakýkoli následující kód přijatý podle systému pro kontrolu přepravy zboží podléhajícího spotřebním daním (EMCS)

„15GB0123456789ABCDEF0“

aUI

Jedinečný identifikátor na úrovni skupinového balení kódovaný:

 

buď

pomocí invariantního souboru podle ISO 646:1991 a složený ze čtyř bloků: a) předčíslí vydavatele identifikátorů v souladu s ISO15459-2:2015; b) serializační prvek ve formátu stanoveném vydavatelem identifikátorů; c) identifikační kód zařízení pro tabákové výrobky odpovídající Typu dat: FID a d) časové razítko odpovídající typu dat: Time(s),

 

nebo

pomocí invariantního souboru podle ISO 646:1991 a tvořící kód strukturovaný v souladu s ISO15459-1:2014 nebo ISO15459-4:2014 (nebo jejich nejnovějším ekvivalentem)

 

Boolean

Booleovská hodnota

„0“ (nepravda/vypnuto)

„1“ (pravda/zapnuto)

Country

Název země kódovaný pomocí dvoupísmenného kódu podle ISO-3166-1:2013 (nebo nejnovějšího ekvivalentu této normy)

„DE“

Currency

Název měny kódovaný podle ISO 4217:2015 (nebo nejnovějšího ekvivalentu této normy)

„EUR“

Date

Datum UTC (koordinovaný světový čas) odpovídající tomuto formátu: RRRR-MM-DD

„2019-05-20“

Decimal

Číselné hodnoty, desetinná čísla povolena

„1“ nebo „2.2“ nebo „3.33“

EOID

Identifikační kód hospodářského subjektu odpovídající formátu stanovenému vydavatelem identifikátorů kódovaný pomocí invariantního souboru podle ISO 646:1991

 

FID

Identifikační kód zařízení pro tabákové výrobky odpovídající formátu stanovenému vydavatelem identifikátorů kódovaný pomocí invariantního souboru podle ISO 646:1991

 

Integer

Zaokrouhlené číselné hodnoty, bez desetinných čísel

„1“ nebo „22“ nebo „333“

MID

Identifikační kód stroje odpovídající formátu stanovenému vydavatelem identifikátorů kódovaný pomocí invariantního souboru podle ISO 646:1991

 

MRN

Referenční číslo (MRN) je jedinečné celní registrační číslo. Obsahuje 18 číslic a je tvořeno těmito prvky: a) poslední dvě číslice roku úředního přijetí vývozní operace (RR); b) název země kódovaný pomocí dvoupísmenného kódu podle ISO-3166-1:2013 (nebo nejnovějšího ekvivalentu této normy) členského státu, jemuž bylo prohlášení zasláno; c) jedinečný identifikátor pro vstup/dovoz pro daný rok a zemi a d) kontrolní číslice.

„11IT9876AB88901235“

SEED

Číslo pro účely spotřební daně složené z: a) názvu země kódovaného pomocí dvoupísmenného kódu podle ISO-3166-1:2013 (nebo nejnovějšího ekvivalentu této normy) (např. „LU“) a b) jedenácti alfanumerických znaků, v případě potřeby doplněných vlevo nulami (např. „00000987ABC“).

„LU00000987ABC“

ITU

Individuální kód dopravního prostředku (např. SSCC) generovaný v souladu s ISO15459-1:2014 (nebo nejnovějším ekvivalentem této normy)

„001234560000000018“

Text

Alfanumerické hodnoty kódované podle ISO8859-15:1999

„abcde12345“

Time(L)

UTC (koordinovaný světový čas) v tomto formátu: RRRR-MM-DDThh:mm:ssZ

„2019-07-16T19:20:30Z“

Time(s)

UTC (koordinovaný světový čas) v tomto formátu: RRMMDDhh

„19071619“

TPID

Identifikátor tabákového výrobku (TP-ID) – číselný identifikátor používaný v systému EU-CEG ve formátu: NNNNN-NN-NNNNN

„02565-16-00230“

PN

Číslo výrobku – číselný identifikátor používaný v systému EU-CEG k identifikaci úprav výrobku (např. GTIN (Global Trade Identification Number – Mezinárodní číslo obchodní položky) výrobku)

„00012345600012“

upUI(L)

Jedinečný identifikátor na úrovni jednotkového balení kódovaný pomocí invariantního souboru podle ISO 646:1991 složený ze tří bloků: a) předčíslí vydavatele identifikátorů v souladu s ISO15459-2:2015; b) středního bloku ve formátu stanoveném vydavatelem identifikátorů a c) časového razítka odpovídajícího Typu dat: Time(s)

 

upUI(s)

Jedinečný identifikátor na úrovni jednotkového balení kódovaný pomocí invariantního souboru podle ISO 646:1991 složený ze dvou bloků: a) předčíslí vydavatele identifikátorů v souladu s ISO15459-2:2015; b) serializačního prvku ve formátu stanoveném vydavatelem identifikátorů (tj. jedinečný identifikátor viditelný na jednotkových baleních ve formátu čitelném pouhým okem)

 

Year

Rok UTC (koordinovaný světový čas) v tomto formátu: RRRR

„2024“

ODDÍL 2

Typ kardinality

Typ

Popis

Jednoduchá (S)

Jedna hodnota

Násobná (M)

Více hodnot

ODDÍL 3

Typ priority

Typ

Popis

Povinná (M)

Pro úspěšné odeslání zprávy je třeba proměnnou vyplnit

Nepovinná (O)

Proměnná se týká doplňkových polí, která jsou nepovinná

KAPITOLA II

ZPRÁVY

ODDÍL 1

Identifikační kódy pro hospodářské subjekty, zařízení a stroje

1.1   Žádost o identifikační kód hospodářského subjektu

Položka č.

Pole

Poznámky

Typ dat

Kardinalita

Priorita

Hodnoty

 

Message_Type

Určení typu zprávy

Text

S

M

1-1

 

EO_Name1

Registrovaný název hospodářského subjektu

Text

S

M

 

 

EO_Name2

Alternativní či zkrácený název hospodářského subjektu

Text

S

O

 

 

EO_Address

Adresa hospodářského subjektu – název ulice, číslo domu, PSČ, město

Text

S

M

 

 

EO_CountryReg

Země registrace hospodářského subjektu

Country

S

M

 

 

EO_Email

E-mailová adresa hospodářského subjektu používaná pro informace o procesu registrace, včetně následných změn a další nezbytné korespondence

Text

S

M

 

 

VAT_R

Uvedení statusu registrace k DPH

Boolean

S

M

0 – Bez registrace k DPH

1 – Registrační číslo pro účely DPH existuje

 

VAT_N

Registrační číslo hospodářského subjektu pro účely DPH

Text

S

M, pokud VAT_R = 1

 

 

TAX_N

Daňové identifikační číslo hospodářského subjektu

Text

S

M, pokud VAT_R = 0

 

 

EO_ExciseNumber1

Informace, zda bylo hospodářskému subjektu příslušným orgánem vydáno číslo pro účely spotřební daně k identifikaci osob/prostor

Boolean

S

M

0 – Bez čísla SEED

1 – Číslo SEED existuje

 

EO_ExciseNumber2

Číslo pro účely spotřební daně vydané hospodářskému subjektu příslušným orgánem k identifikaci osob/prostor

SEED

S

M, pokud EO_ExciseNumber1 = 1

 

 

OtherEOID_R

Informace, zda byl hospodářskému subjektu přidělen identifikátor jiným vydavatelem identifikátorů

Boolean

S

M

0 – Ne

1 – Ano

 

OtherEOID_N

Identifikační kódy hospodářského subjektu přidělené jinými vydavateli identifikátorů

EOID

M

M, pokud OtherEOID_R = 1

 

 

Reg_3RD

Informace, zda se registrace provádí jménem provozovatele maloobchodní prodejny jinak nezapojeného do obchodu s tabákovými výrobky

Boolean

S

M

0 – Ne

1 – Ano

 

Reg_EOID

Identifikátor hospodářského subjektu, který jedná jménem provozovatele maloobchodní prodejny jinak nezapojeného do obchodu s tabákovými výrobky

EOID

S

M, pokud Reg_3RD = 1

 

1.2   Oprava informací týkajících se identifikačního kódu hospodářského subjektu

Položka č.

Pole

Poznámky

Typ dat

Kardinalita

Priorita

Hodnoty

 

Message_Type

Určení typu zprávy

Text

S

M

1-2

 

EO_ID

Identifikační kód hospodářského subjektu

EOID

S

M

 

 

EO_CODE

Potvrzovací kód hospodářského subjektu poskytnutý v reakci na registraci hospodářského subjektu

Text

S

M

 

 

EO_Name1

Registrovaný název hospodářského subjektu

Text

S

M

 

 

EO_Name2

Alternativní či zkrácený název hospodářského subjektu

Text

S

O

 

 

EO_Address

Adresa hospodářského subjektu – název ulice, PSČ a město

Text

S

M

 

 

EO_CountryReg

Země registrace hospodářského subjektu

Country

S

M

 

 

EO_Email

E-mailová adresa hospodářského subjektu používaná pro informace o procesu registrace, včetně následných změn

Text

S

M

 

 

VAT_R

Uvedení statusu registrace k DPH

Boolean

S

M

0 – Bez registrace k DPH

1 – Registrační číslo pro účely DPH existuje

 

VAT_N

Registrační číslo hospodářského subjektu pro účely DPH

Text

S

M, pokud VAT_R = 1

 

 

TAX_N

Daňové identifikační číslo hospodářského subjektu

Text

S

M, pokud VAT_R = 0

 

 

EO_ExciseNumber1

Informace, zda bylo hospodářskému subjektu příslušným orgánem vydáno číslo pro účely spotřební daně k identifikaci osob/prostor

Boolean

S

M

0 – Bez čísla SEED

1 – Číslo SEED existuje

 

EO_ExciseNumber2

Číslo pro účely spotřební daně vydané hospodářskému subjektu příslušným orgánem k identifikaci osob/prostor

SEED

S

M, pokud EO_ExciseNumber1 = 1

 

 

OtherEOID_R

Informace, zda byl hospodářskému subjektu přidělen identifikátor jiným vydavatelem identifikátorů

Boolean

S

M

0 – Ne

1 – Ano

 

OtherEOID_N

Identifikační kódy hospodářského subjektu přidělené jinými vydavateli identifikátorů

EOID

M

M, pokud OtherEOID_R = 1

 

 

Reg_3RD

Informace, zda se registrace provádí jménem provozovatele maloobchodní prodejny jinak nezapojeného do obchodu s tabákovými výrobky

Boolean

S

M

0 – Ne

1 – Ano

 

Reg_EOID

Identifikátor hospodářského subjektu, který jedná jménem provozovatele maloobchodní prodejny jinak nezapojeného do obchodu s tabákovými výrobky

EOID

S

M, pokud Reg_3RD = 1

 

1.3   Zrušení registrace identifikačního kódu hospodářského subjektu

Položka č.

Pole

Poznámky

Typ dat

Kardinalita

Priorita

Hodnoty

 

Message_Type

Určení typu zprávy

Text

S

M

1-3

 

EO_ID

Identifikační kód hospodářského subjektu

EOID

S

M

 

 

EO_CODE

Potvrzovací kód hospodářského subjektu poskytnutý v reakci na registraci hospodářského subjektu

Text

S

M

 

 

Reg_3RD

Informace, zda se registrace provádí jménem provozovatele maloobchodní prodejny jinak nezapojeného do obchodu s tabákovými výrobky

Boolean

S

M

0 – Ne

1 – Ano

 

Reg_EOID

Identifikátor hospodářského subjektu, který jedná jménem provozovatele maloobchodní prodejny jinak nezapojeného do obchodu s tabákovými výrobky

EOID

S

M, pokud Reg_3RD = 1

 

1.4   Žádost o identifikační kód zařízení

Položka č.

Pole

Poznámky

Typ dat

Kardinalita

Priorita

Hodnoty

 

Message_Type

Určení typu zprávy

Text

S

M

1-4

 

EO_ID

Identifikační kód hospodářského subjektu

EOID

S

M

 

 

EO_CODE

Potvrzovací kód hospodářského subjektu poskytnutý v reakci na registraci hospodářského subjektu

Text

S

M

 

 

F_Address

Adresa zařízení – název ulice, číslo domu, PSČ a město

Text

S

M

 

 

F_Country

Země zařízení

Country

S

M

 

 

F_Type

Typ zařízení

Integer

S

M

1 – místo výroby se skladem

2 – samostatný sklad

3 – maloobchodní prodejna

4 – jiné

 

F_Type_Other

Popis jiného zařízení

Text

S

M, pokud F_Type = 4

 

 

F_Status

Informace, zda má část zařízení statut daňového skladu (pro účely spotřební daně)

Boolean

S

M

0 – Ne

1 – Ano

 

F_ExciseNumber1

Informace, zda bylo zařízení příslušným orgánem vydáno číslo pro účely spotřební daně k identifikaci osob/prostor

Boolean

S

M

0 – Bez čísla SEED

1 – Číslo SEED existuje

 

F_ExciseNumber2

Číslo pro účely spotřební daně vydané zařízení příslušným orgánem k identifikaci osob/prostor

SEED

S

M, pokud F_ExciseNumber1 = 1

 

 

OtherFID_R

Informace, zda byl zařízení přidělen identifikátor jiným vydavatelem identifikátorů

Boolean

S

M

0 – Ne

1 – Ano (možno pouze pro zařízení mimo EU)

 

OtherFID_N

Identifikační kódy zařízení přidělené jinými vydavateli identifikátorů

FID

M

M, pokud OtherFID_R = 1

 

 

Reg_3RD

Informace, zda se registrace provádí jménem provozovatele maloobchodní prodejny jinak nezapojeného do obchodu s tabákovými výrobky

Boolean

S

M

0 – Ne

1 – Ano (možno, pouze pokud F_Type = 3)

 

Reg_EOID

Identifikátor hospodářského subjektu, který jedná jménem provozovatele maloobchodní prodejny jinak nezapojeného do obchodu s tabákovými výrobky

EOID

S

M, pokud Reg_3RD = 1

 

1.5   Oprava informací týkajících se identifikačního kódu zařízení

Položka č.

Pole

Poznámky

Typ dat

Kardinalita

Priorita

Hodnoty

 

Message_Type

Určení typu zprávy

Text

S

M

1-5

 

EO_ID

Identifikační kód hospodářského subjektu

EOID

S

M

 

 

EO_CODE

Potvrzovací kód hospodářského subjektu poskytnutý v reakci na registraci hospodářského subjektu

Text

S

M

 

 

F_ID

Identifikační kód zařízení

FID

S

M

 

 

F_Address

Adresa zařízení – název ulice, PSČ a město

Text

S

M

 

 

F_Country

Země zařízení

Country

S

M

 

 

F_Type

Typ zařízení

Integer

S

M

1 – místo výroby se skladem

2 – samostatný sklad

3 – maloobchodní prodejna

4 – jiné

 

F_Type_Other

Popis jiného zařízení

Text

S

M, pokud F_Type = 4

 

 

F_Status

Informace, zda má část zařízení statut daňového skladu (pro účely spotřební daně)

Boolean

S

M

0 – Ne

1 – Ano

 

F_ExciseNumber1

Informace, zda bylo zařízení příslušným orgánem vydáno číslo pro účely spotřební daně k identifikaci osob/prostor

Boolean

S

M

0 – Bez čísla SEED

1 – Číslo SEED existuje

 

F_ExciseNumber2

Číslo pro účely spotřební daně vydané zařízení příslušným orgánem k identifikaci osob/prostor

SEED

S

M, pokud F_ExciseNumber1 = 1

 

 

OtherFID_R

Informace, zda byl zařízení přidělen identifikátor jiným vydavatelem identifikátorů

Boolean

S

M

0 – Ne

1 – Ano (možno pouze pro zařízení mimo EU)

 

OtherFID_N

Identifikační kódy zařízení přidělené jinými vydavateli identifikátorů

FID

M

M, pokud OtherFID_R = 1

 

 

Reg_3RD

Informace, zda se registrace provádí jménem provozovatele maloobchodní prodejny jinak nezapojeného do obchodu s tabákovými výrobky

Boolean

S

M

0 – Ne

1 – Ano (možno, pouze pokud F_Type = 3)

 

Reg_EOID

Identifikátor hospodářského subjektu, který jedná jménem provozovatele maloobchodní prodejny jinak nezapojeného do obchodu s tabákovými výrobky

EOID

S

M, pokud Reg_3RD = 1

 

1.6   Zrušení registrace identifikačního kódu zařízení

Položka č.

Pole

Poznámky

Typ dat

Kardinalita

Priorita

Hodnoty

 

Message_Type

Určení typu zprávy

Text

S

M

1-6

 

EO_ID

Identifikační kód hospodářského subjektu

EOID

S

M

 

 

EO_CODE

Potvrzovací kód hospodářského subjektu poskytnutý v reakci na registraci hospodářského subjektu

Text

S

M

 

 

F_ID

Identifikační kód zařízení

FID

S

M

 

 

Reg_3RD

Informace, zda se zrušení registrace provádí jménem provozovatele maloobchodní prodejny jinak nezapojeného do obchodu s tabákovými výrobky

Boolean

S

M

0 – Ne

1 – Ano

 

Reg_EOID

Identifikátor hospodářského subjektu, který jedná jménem provozovatele maloobchodní prodejny jinak nezapojeného do obchodu s tabákovými výrobky

EOID

S

M, pokud Reg_3RD = 1

 

1.7   Žádost o identifikační kód stroje

Položka č.

Pole

Poznámky

Typ dat

Kardinalita

Priorita

Hodnoty

 

Message_Type

Určení typu zprávy

Text

S

M

1-7

 

EO_ID

Identifikační kód hospodářského subjektu

EOID

S

M

 

 

EO_CODE

Potvrzovací kód hospodářského subjektu poskytnutý v reakci na registraci hospodářského subjektu

Text

S

M

 

 

F_ID

Identifikační kód zařízení

FID

S

M

 

 

M_Producer

Výrobce stroje

Text

S

M

 

 

M_Model

Model stroje

Text

S

M

 

 

M_Number

Výrobní číslo stroje

Text

S

M

 

 

M_Capacity

Maximální kapacita za 24 hodinový výrobní cyklus vyjádřená v jednotkových baleních

Integer

S

M

 

1.8   Oprava informací týkajících se identifikačního kódu stroje

Položka č.

Pole

Poznámky

Typ dat

Kardinalita

Priorita

Hodnoty

 

Message_Type

Určení typu zprávy

Text

S

M

1-8

 

EO_ID

Identifikační kód hospodářského subjektu

EOID

S

M

 

 

EO_CODE

Potvrzovací kód hospodářského subjektu poskytnutý v reakci na registraci hospodářského subjektu

Text

S

M

 

 

F_ID

Identifikační kód zařízení

FID

S

M

 

 

M_ID

Identifikační kód stroje

MID

S

M

 

 

M_Producer

Výrobce stroje

Text

S

M

 

 

M_Model

Model stroje

Text

S

M

 

 

M_Number

Výrobní číslo stroje

Text

S

M

 

 

M_Capacity

Maximální kapacita za 24 hodinový výrobní cyklus vyjádřená v jednotkových baleních

Integer

S

M

 

1.9   Zrušení registrace identifikačního kódu stroje

Položka č.

Pole

Poznámky

Typ dat

Kardinalita

Priorita

Hodnoty

 

Message_Type

Určení typu zprávy

Text

S

M

1-9

 

EO_ID

Identifikační kód hospodářského subjektu

EOID

S

M

 

 

EO_CODE

Potvrzovací kód hospodářského subjektu poskytnutý v reakci na registraci hospodářského subjektu

Text

S

M

 

 

F_ID

Identifikační kód zařízení

FID

S

M

 

 

M_ID

Identifikační kód stroje

MID

S

M

 

ODDÍL 2

Jedinečné identifikátory

2.1   Žádost o jedinečné identifikátory na úrovni jednotkových balení

Položka č.

Pole

Poznámky

Typ dat

Kardinalita

Priorita

Hodnoty

 

Message_Type

Určení typu zprávy

Text

S

M

2-1

 

EO_ID

Identifikační kód hospodářského subjektu podávajícího zprávu (buď výrobce v EU, nebo dovozce v EU)

EOID

S

M

 

 

F_ID

Identifikační kód zařízení

FID

S

M

 

 

Process_Type

Informace, zda výrobní proces zahrnuje stroje

Boolean

S

M

0 – Ne (pouze pro plně ručně vyráběné výrobky)

1 – Ano

 

M_ID

Identifikační kód stroje

MID

S

M, pokud Process_Type = 1

 

 

P_Type

Typ tabákového výrobku

Integer

S

M

1– Cigareta

2 – Doutník

3 – Doutníček

4 – Tabák k ručnímu balení cigaret

5 – Dýmkový tabák

6 – Tabák do vodní dýmky

7 – Orální tabák

8 – Šňupavý tabák

9 – Žvýkací tabák

10 – Nový tabákový výrobek

11 – Jiný (výrobek uvedený na trh před 19. květnem 2014, nezahrnutý do kategorií 1–9)

 

P_OtherType

Popis jiného typu tabákového výrobku

Text

S

M, pokud P_Type = 11

 

 

P_CN

Kód kombinované nomenklatury (KN)

Text

S

O

 

 

P_Brand

Značka tabákového výrobku

Text

S

M

 

 

P_weight

Průměrná hrubá hmotnost jednotkového balení, včetně obalu, v gramech s přesností na 0,1 gramu

Decimal

S

M

 

 

TP_ID

Identifikátor tabákového výrobku používaný v systému EU-CEG

TPID

S

M, pokud je Intended_Market země EU

 

 

TP_PN

Číslo tabákového výrobku používané v systému EU-CEG

PN

S

M, pokud je Intended_Market země EU

 

 

Intended_Market

Zamýšlená země maloobchodního prodeje

Country

S

M

 

 

Intended_Route1

Informace, zda je zamýšleno výrobek přemisťovat přes státní hranice pomocí pozemní/vodní/letecké dopravy

Boolean

S

M

0 – Ne

1 – Ano

 

Intended_Route2

První země pozemní/vodní/letecké dopravy poté, co výrobek opustí členský stát výroby nebo členský stát dovozu, v příslušných případech stanovená na základě stanoviště kontroly na pozemní hranici, dalšího přístavu nebo dalšího letiště

Country

S

M, pokud Intended_Route1 = 1

 

 

Import

Informace, zda je výrobek dovezen do EU

Boolean

S

M

0 – Ne

1 – Ano

 

Req_Quantity

Požadované množství jedinečných identifikátorů na úrovni jednotkových balení

Integer

S

M

 

2.2   Žádost o jedinečné identifikátory na úrovni skupinových balení

Položka č.

Pole

Poznámky

Typ dat

Kardinalita

Priorita

Hodnoty

 

Message_Type

Určení typu zprávy

Text

S

M

2-2

 

EO_ID

Identifikační kód hospodářského subjektu podávajícího zprávu

EOID

S

M

 

 

F_ID

Identifikační kód zařízení

FID

S

M

 

 

Req_Quantity

Požadované množství jedinečných identifikátorů na úrovni skupinových balení

Integer

S

M

 

2.3   Žádost o deaktivaci jedinečných identifikátorů

Položka č.

Pole

Poznámky

Typ dat

Kardinalita

Priorita

Hodnoty

 

Message_Type

Určení typu zprávy

Text

S

M

2-3

 

EO_ID

Identifikační kód hospodářského subjektu podávajícího zprávu

EOID

S

M

 

 

Deact_Type

Deaktivace jedinečných identifikátorů na úrovni jednotkových nebo skupinových balení

Integer

S

M

1 – Jedinečné identifikátory na úrovni jednotkových balení

2 – Jedinečné identifikátory na úrovni skupinových balení

 

Deact_Reason1

Určení důvodu pro deaktivaci

Integer

S

M

1 – Výrobek zničen

2 – Výrobek odcizen

3 – Jedinečný identifikátor zničen

4 – Jedinečný identifikátor odcizen

5 – Jedinečný identifikátor nepoužit

6 – Jiné

 

Deact_Reason2

Popis jiného důvodu

Text

S

M, pokud Deact_Reason1 = 6

 

 

Deact_Reason3

Další popis důvodu

Text

S

O

 

 

Deact_upUI

Seznam jedinečných identifikátorů na úrovni jednotkových balení, které mají být deaktivovány

upUI(s)

M

M, pokud Deact_Type = 1

 

 

Deact_aUI

Seznam jedinečných identifikátorů na úrovni skupinových balení, které mají být deaktivovány

aUI

M

M, pokud Deact_Type = 2

 

ODDÍL 3

Zaznamenávání a předávání informací o pohybech výrobků

3.1   Aplikace jedinečných identifikátorů na úrovni jednotkových balení na jednotková balení

Položka č.

Pole

Poznámky

Typ dat

Kardinalita

Priorita

Hodnoty

 

Message_Type

Určení typu zprávy

Text

S

M

3-1

 

EO_ID

Identifikační kód hospodářského subjektu podávajícího zprávu

EOID

S

M

 

 

F_ID

Identifikační kód zařízení

FID

S

M

 

 

upUI_1

Seznam jedinečných identifikátorů na úrovni jednotkových balení, které mají být zaznamenány (celá délka)

upUI(L)

M

M

 

 

upUI_2

Seznam odpovídajících jedinečných identifikátorů na úrovni jednotkových balení, které mají být zaznamenány (jako viditelné ve formátu čitelném pouhým okem), ve stejném pořadí jako upUI_1

upUI(s)

M

M

 

 

upUI_comment

Poznámky subjektu podávajícího zprávu

Text

S

O

 

3.2   Aplikace jedinečných identifikátorů na úrovni skupinových balení na skupinová balení

Položka č.

Pole

Poznámky

Typ dat

Kardinalita

Priorita

Hodnoty

 

Message_Type

Určení typu zprávy

Text

S

M

3-2

 

EO_ID

Identifikační kód hospodářského subjektu podávajícího zprávu

EOID

S

M

 

 

F_ID

Identifikační kód zařízení

FID

S

M

 

 

Event_Time

Čas výskytu události

Time(s),

S

M

 

 

aUI

Jedinečný identifikátor na úrovni skupinového balení

aUI

S

M

 

 

Aggregation_Type

Určení typu seskupení (agregace)

Integer

S

M

1 – seskupení pouze jedinečných identifikátorů na úrovni jednotkových balení

2 – seskupení pouze jedinečných identifikátorů na úrovni skupinových balení

3 – seskupení jak jedinečných identifikátorů na úrovni jednotkových balení, tak i jedinečných identifikátorů na úrovni skupinových balení

 

Aggregated_UIs1

Seznam jedinečných identifikátorů na úrovni jednotkových balení, na které se seskupení vztahuje

upUI(L)

M

M, pokud Aggregation_ Type = 1 nebo 3

 

 

Aggregated_UIs2

Seznam jedinečných identifikátorů na úrovni skupinových balení, na které se vztahuje další seskupení

aUI

M

M, pokud Aggregation_ Type = 2 nebo 3

 

 

aUI_comment

Poznámky subjektu podávajícího zprávu

Text

S

O

 

3.3   Odeslání tabákových výrobků ze zařízení

Položka č.

Pole

Poznámky

Typ dat

Kardinalita

Priorita

Hodnoty

 

Message_Type

Určení typu zprávy

Text

S

M

3-3

 

EO_ID

Identifikační kód hospodářského subjektu podávajícího zprávu

EOID

S

M

 

 

Event_Time

Zamýšlený čas výskytu události

Time(s),

S

M

 

 

F_ID

Identifikační kód zařízení odeslání

FID

S

M

 

 

Destination_ID1

Informace o typu místa určení: zda se cílové zařízení nachází na území EU a zda se jedná o dodání do prodejního automatu (VM) nebo prostřednictvím prodejního vozu (VV) dodávajícího do několika maloobchodních prodejen v množstvích, která nebyla před dodáním předem stanovena

Integer

S

M

1 – místo určení mimo EU

2 – místo určení v EU, kromě VM – dodávka pevně stanoveného množství

3 – jeden nebo více VM v EU

4 – místo určení v EU, kromě VM – dodávka prostřednictvím VV

 

Destination_ID2

Identifikační kód cílového zařízení

FID

S

M, pokud Destination_ID1 = 2

 

 

Destination_ID3

Identifikační kód/kódy cílového/cílových zařízení – případně několik prodejních automatů

FID

M

M, pokud Destination_ID1 = 3

 

 

Destination_ID4

Identifikační kód/kódy cílového/cílových zařízení

FID

M

M, pokud Destination_ID1 = 4

 

 

Destination_ID5

Úplná adresa cílového zařízení: ulice, číslo domu, PSČ, město

Text

S

M, pokud Destination_ID1 = 1

 

 

Transport_mode

Způsob dopravy, kterým výrobek opouští zařízení, viz: nařízení Komise (ES) č. 684/2009, příloha II, seznam kódů 7

Integer

S

M

0 – Jiný

1 – Námořní doprava

2 – Železniční doprava

3 – Silniční doprava

4 – Letecká doprava

5 – Poštovní zásilky

6 – Pevná přepravní zařízení

7 – Vnitrozemská vodní doprava

 

Transport_vehicle

Identifikace vozidla (tj. poznávací značky, číslo vlaku, číslo letadla/letu, název lodi nebo jiná identifikace)

Text

S

M

„n/a“ je povolená hodnota, pokud Transport_mode = 0 a pohyb výrobku se uskutečňuje mezi sousedícími zařízeními a výrobek je dodán ručně

 

Transport_cont1

Informace, zda jde o přepravu v kontejnerech s použitím individuálního kódu dopravního prostředku (např. SSCC)

Boolean

S

M

0 – Ne

1 – Ano

 

Transport_cont2

Individuální kód dopravního prostředku daného kontejneru

ITU

S

M, pokud Transport_cont1 = 1

 

 

Transport_s1

Informace, jestli odeslání uskutečňuje provozovatel logistických/poštovních služeb, který provozuje vlastní systém sledování zásilek akceptovaný členským státem zařízení odeslání. Pouze pro malá množství tabákových výrobků (čistá hmotnost odesílaných výrobků nižší než 10 kg) určených na vývoz do třetích zemí

Boolean

S

M

0 – Ne

1 – Ano

 

Transport_s2

Evidenční číslo provozovatele logistických služeb

Text

S

M, pokud Transport_s1 = 1

 

 

EMCS

Odeslání v rámci systému pro kontrolu přepravy zboží podléhajícího spotřebním daním (EMCS)

Boolean

S

M

0 – Ne

1 – Ano

 

EMCS_ARC

Správní referenční kód (ARC)

ARC

S

M, pokud EMCS = 1

 

 

SAAD

Odeslání se zjednodušeným průvodním dokladem, viz: nařízení Komise (EHS) č. 3649/92

Boolean

S

M

0 – Ne

1 – Ano

 

SAAD_number

Číslo jednací prohlášení a/nebo oprávnění, které musí udělit příslušný orgán členského státu určení před zahájením přepravy

Text

S

M, pokud SAAD = 1

 

 

Exp_Declaration

Informace, zda celní úřad přidělil referenční číslo (MRN)

Boolean

S

M

0 – Ne

1 – Ano

 

Exp_ DeclarationNumber

Referenční číslo (MRN)

MRN

S

M, pokud Exp_Declaration = 1

 

 

UI_Type

Určení typů jedinečných identifikátorů v rámci odeslání (zaznamenáno na nejvyšší úrovni dostupného seskupení)

Integer

S

M

1 – pouze jedinečné identifikátory na úrovni jednotkových balení

2 – pouze jedinečné identifikátory na úrovni skupinových balení

3 – jedinečné identifikátory na úrovni jednotkových balení i jedinečné identifikátory na úrovni skupinových balení

 

upUIs

Seznam jedinečných identifikátorů na úrovni jednotkových balení, na které se vztahuje odeslání

upUI(L)

M

M, pokud UI_Type = 1 nebo 3

 

 

aUIs

Seznam jedinečných identifikátorů na úrovni skupinových balení, na které se vztahuje odeslání

aUI

M

M, pokud UI_Type = 2 nebo 3

 

 

Dispatch_comment

Poznámky subjektu podávajícího zprávu

Text

S

O

 

3.4   Příjem tabákových výrobků do zařízení

Položka č.

Pole

Poznámky

Typ dat

Kardinalita

Priorita

Hodnoty

 

Message_Type

Určení typu zprávy

Text

S

M

3-4

 

EO_ID

Identifikační kód hospodářského subjektu podávajícího zprávu

EOID

S

M

 

 

F_ID

Identifikační kód zařízení příjmu

FID

S

M

 

 

Event_Time

Čas výskytu události

Time(s),

S

M

 

 

Product_Return

Informace, zda je daný příjem výrobků vrácením v důsledku úplného nebo částečného nedodání

Boolean

S

M

0 – Ne

1 – Ano

 

UI_Type

Určení typů přijatých jedinečných identifikátorů (zaznamenáno na nejvyšší úrovni dostupného seskupení)

Integer

S

M

1 – pouze jedinečné identifikátory na úrovni jednotkových balení

2 – pouze jedinečné identifikátory na úrovni skupinových balení

3 – jedinečné identifikátory na úrovni jednotkových balení i jedinečné identifikátory na úrovni skupinových balení

 

upUIs

Seznam přijatých jedinečných identifikátorů na úrovni jednotkových balení

upUI(L)

M

M, pokud UI_Type = 1 nebo 3

 

 

aUIs

Seznam přijatých jedinečných identifikátorů na úrovni skupinových balení

aUI

M

M, pokud UI_Type = 2 nebo 3

 

 

Arrival_comment

Poznámky subjektu podávajícího zprávu

Text

S

O

 

3.5   Překládka

Položka č.

Pole

Poznámky

Typ dat

Kardinalita

Priorita

Hodnoty

 

Message_Type

Určení typu zprávy

Text

S

M

3-5

 

EO_ID

Identifikační kód hospodářského subjektu podávajícího zprávu

EOID

S

M

 

 

Event_Time

Zamýšlený čas výskytu události

Time(s),

S

M

 

 

Destination_ID1

Informace, zda se cílové zařízení nachází na území EU

Boolean

S

M

0 – Ne

1 – Ano

 

Destination_ID2

Identifikační kód cílového zařízení

FID

S

M, pokud Destination_ID1 = 1

 

 

Destination_ID3

Úplná adresa cílového zařízení

Text

S

M, pokud Destination_ID1 = 0

 

 

Transport_mode

Způsob dopravy, na který je výrobek přeložen, viz: nařízení Komise (ES) č. 684/2009, příloha II, seznam kódů 7

Integer

S

M

0 – Jiný

1 – Námořní doprava

2 – Železniční doprava

3 – Silniční doprava

4 – Letecká doprava

5 – Poštovní zásilky

6 – Pevná přepravní zařízení

7 – Vnitrozemská vodní doprava

 

Transport_vehicle

Identifikace vozidla (tj. poznávací značky, číslo vlaku, číslo letadla/letu, název lodi nebo jiná identifikace)

Text

S

M

 

 

Transport_cont1

Informace, zda jde o přepravu v kontejnerech s použitím individuálního kódu dopravního prostředku (např. SSCC)

Boolean

S

M

0 – Ne

1 – Ano

 

Transport_cont2

Individuální kód dopravního prostředku daného kontejneru

ITU

S

M, pokud Transport_cont1 = 1

 

 

EMCS

Odeslání v rámci systému pro kontrolu přepravy zboží podléhajícího spotřebním daním (EMCS)

Boolean

S

M

0 – Ne

1 – Ano

 

EMCS_ARC

Správní referenční kód (ARC)

ARC

S

M, pokud EMCS = 1

 

 

UI_Type

Určení typů jedinečných identifikátorů, na které se vztahuje překládka (zaznamenáno na nejvyšší úrovni dostupného seskupení)

Integer

S

M

1 – pouze jedinečné identifikátory na úrovni jednotkových balení

2 – pouze jedinečné identifikátory na úrovni skupinových balení

3 – jedinečné identifikátory na úrovni jednotkových balení i jedinečné identifikátory na úrovni skupinových balení

 

upUIs

Seznam jedinečných identifikátorů na úrovni jednotkových balení, na které se vztahuje překládka

upUI(L)

M

M, pokud UI_Type = 1 nebo 3

 

 

aUIs

Seznam jedinečných identifikátorů na úrovni skupinových balení, na které se vztahuje překládka

aUI

M

M, pokud UI_Type = 2 nebo 3

 

 

Transloading_comment

Poznámky subjektu podávajícího zprávu

Text

S

O

 

3.6   Rozčlenění (disagregace) jedinečných identifikátorů na úrovni skupinových balení

Položka č.

Pole

Poznámky

Typ dat

Kardinalita

Priorita

Hodnoty

 

Message_Type

Určení typu zprávy

Text

S

M

3-6

 

EO_ID

Identifikátor hospodářského subjektu

EOID

S

M

 

 

F_ID

Identifikátor zařízení

FID

S

M

 

 

Event_Time

Čas výskytu události

Time(s),

S

M

 

 

aUI

Jedinečný identifikátor na úrovni skupinového balení, na který se vztahuje rozčlenění

aUI

S

M

 

 

disaUI_comment

Poznámky subjektu podávajícího zprávu

Text

S

O

 

3.7   Zpráva o dodání prodejním vozem do maloobchodní prodejny (požadováno, je-li u typu zprávy 3-3 pole Destination_ID1 = 4)

Položka č.

Pole

Poznámky

Typ dat

Kardinalita

Priorita

Hodnoty

 

Message_Type

Určení typu zprávy

Text

S

M

3-7

 

EO_ID

Identifikační kód hospodářského subjektu podávajícího zprávu

EOID

S

M

 

 

F_ID

Identifikační kód zařízení dané maloobchodní prodejny

FID

S

M

 

 

Event_Time

Čas výskytu události

Time(s),

S

M

 

 

UI_Type

Určení typů dodaných jedinečných identifikátorů (zaznamenáno na nejvyšší úrovni dostupného seskupení)

Integer

S

M

1 – pouze jedinečné identifikátory na úrovni jednotkových balení

2 – pouze jedinečné identifikátory na úrovni skupinových balení

3 – jedinečné identifikátory na úrovni jednotkových balení i jedinečné identifikátory na úrovni skupinových balení

 

upUIs

Seznam dodaných jedinečných identifikátorů na úrovni jednotkových balení

upUI(L)

M

M, pokud UI_Type = 1 nebo 3

 

 

aUIs

Seznam dodaných jedinečných identifikátorů na úrovni skupinových balení

aUI

M

M, pokud UI_Type = 2 nebo 3

 

 

Delivery_comment

Poznámky subjektu podávajícího zprávu

Text

S

O

 

ODDÍL 4

Události týkající se transakcí

4.1   Vystavení faktury

Položka č.

Pole

Poznámky

Typ dat

Kardinalita

Priorita

Hodnoty

 

Message_Type

Určení typu zprávy

Text

S

M

4-1

 

EO_ID

Identifikační kód hospodářského subjektu podávajícího zprávu

EOID

S

M

 

 

Event_Time

Čas výskytu události

Time(s),

S

M

 

 

Invoice_Type1

Typ faktury

Integer

S

M

1 – Originál

2 – Oprava

3 – Jiný

 

Invoice_Type2

Popis jiného typu faktury

Text

S

M, pokud Invoice_Type1 = 3

 

 

Invoice_Number

Číslo faktury

Text

S

M

 

 

Invoice_Date

Datum faktury

Date

S

M

 

 

Invoice_Seller

Totožnost prodávajícího

EOID

S

M

 

 

Invoice_Buyer1

Informace, zda se kupující nachází v EU

Boolean

S

M

0 – Ne

1 – Ano

 

Invoice_Buyer2

Totožnost kupujícího

EOID

S

M, pokud Invoice_Buyer1 = 1

 

 

Buyer_Name

Registrovaný právní název kupujícího

Text

S

M, pokud Invoice_Buyer1 = 0

 

 

Buyer_Address

Adresa kupujícího – název ulice, číslo domu, PSČ, město

Text

S

M, pokud Invoice_Buyer1 = 0

 

 

Buyer_CountryReg

Země registrace kupujícího

Country

S

M, pokud Invoice_Buyer1 = 0

 

 

Buyer_TAX_N

Daňové identifikační číslo kupujícího

Text

S

M, pokud Invoice_Buyer1 = 0

 

 

First_Seller_EU

Informace, zda je faktura vystavena prvním prodejcem v EU, tj. výrobcem nebo dovozcem v EU, a výrobek je určen pro trh EU

Boolean

S

M

0 – Ne

1 – Ano

 

Product_Items_1

Seznam identifikátorů TPID odpovídajících položkám faktury uvádějícím výrobky

TPID

M

M, pokud First_Seller_EU = 1

 

 

Product_Items_2

Seznam čísel výrobků odpovídajících položkám faktury uvádějícím výrobky (ve stejném pořadí jako Product_Items_1)

PN

M

M, pokud First_Seller_EU = 1

 

 

Product_Price

Čistá cena jednotkového balení za každou dvojici tvořenou TPID a číslem výrobku

(ve stejném pořadí jako Product_ Items_1)

Decimal

M

M, pokud First_Seller_EU = 1

 

 

Invoice_Net

Celková čistá částka faktury

Decimal

S

M

 

 

Invoice_Currency

Měna faktury

Currency

S

M

 

 

UI_Type

Určení typů jedinečných identifikátorů, na něž se faktura vztahuje (zaznamenáno na nejvyšší úrovni dostupného seskupení)

Integer

S

M

1 – pouze jedinečné identifikátory na úrovni jednotkových balení

2 – pouze jedinečné identifikátory na úrovni skupinových balení

3 – jedinečné identifikátory na úrovni jednotkových balení i jedinečné identifikátory na úrovni skupinových balení

 

upUIs

Seznam jedinečných identifikátorů na úrovni jednotkových balení, na něž se faktura vztahuje

upUI(L)

M

M, pokud UI_Type = 1 nebo 3

 

 

aUIs

Seznam jedinečných identifikátorů na úrovni skupinových balení, na něž se faktura vztahuje

aUI

M

M, pokud UI_Type = 2 nebo 3

 

 

Invoice_comment

Poznámky subjektu podávajícího zprávu

Text

S

O

 

4.2   Vystavení čísla objednávky

Položka č.

Pole

Poznámky

Typ dat

Kardinalita

Priorita

Hodnoty

 

Message_Type

Určení typu zprávy

Text

S

M

4-2

 

EO_ID

Identifikační kód hospodářského subjektu podávajícího zprávu

EOID

S

M

 

 

Event_Time

Čas výskytu události

Time(s),

S

M

 

 

Order_Number

Číslo objednávky

Text

S

M

 

 

Order_Date

Datum objednávky

Date

S

M

 

 

UI_Type

Určení typů jedinečných identifikátorů, na něž se objednávka vztahuje (zaznamenáno na nejvyšší úrovni dostupného seskupení)

Integer

S

M

1 – pouze jedinečné identifikátory na úrovni jednotkových balení

2 – pouze jedinečné identifikátory na úrovni skupinových balení

3 – jedinečné identifikátory na úrovni jednotkových balení i jedinečné identifikátory na úrovni skupinových balení

 

upUIs

Seznam jedinečných identifikátorů na úrovni jednotkových balení, na něž se objednávka vztahuje

upUI(L)

M

M, pokud UI_Type = 1 nebo 3

 

 

aUIs

Seznam jedinečných identifikátorů na úrovni skupinových balení, na něž se objednávka vztahuje

aUI

M

M, pokud UI_Type = 2 nebo 3

 

 

Order_comment

Popis důvodu pro zpožděný záznam objednávky

Text

S

O

 

4.3   Přijetí platby

Položka č.

Pole

Poznámky

Typ dat

Kardinalita

Priorita

Hodnoty

 

Message_Type

Určení typu zprávy

Text

S

M

4-3

 

EO_ID

Identifikační kód hospodářského subjektu podávajícího zprávu

EOID

S

M

 

 

Event_Time

Čas výskytu události

Time(s),

S

M

 

 

Payment_Date

Datum přijetí platby

Date

S

M

 

 

Payment_Type

Typ platby

Integer

S

M

1 – bankovním převodem

2 – platební kartou

3 – hotovostní

4 – jiný

 

Payment_Amount

Výše platby

Decimal

S

M

 

 

Payment_Currency

Měna platby

Currency

S

M

 

 

Payment_Payer1

Informace, zda se plátce nachází v EU

Boolean

S

M

0 – Ne

1 – Ano

 

Payment_Payer2

Totožnost plátce

EOID

S

M, pokud Payment_Payer1 = 1

 

 

Payer_Name

Registrovaný právní název plátce

Text

S

M, pokud Payment_Payer1 = 0

 

 

Payer_Address

Adresa plátce – název ulice, číslo domu, PSČ a město

Text

S

M, pokud Payment_Payer1 = 0

 

 

Payer_CountryReg

Země registrace plátce

Country

S

M, pokud Payment_Payer1 = 0

 

 

Payer_TAX_N

Daňové identifikační číslo plátce

Text

S

M, pokud Payment_Payer1 = 0

 

 

Payment_Recipient

Totožnost příjemce

EOID

S

M

 

 

Payment_Invoice

Informace, zda platba odpovídá stávající faktuře

Boolean

S

M

0 – Ne

1 – Ano

 

Invoice_Paid

Číslo faktury uhrazené prostřednictvím dané platby

Text

S

M, pokud Payment_Invoice = 1

 

 

UI_Type

Určení typů jedinečných identifikátorů, na něž se platba vztahuje (zaznamenáno na nejvyšší úrovni dostupného seskupení)

Integer

S

M, pokud Payment_Invoice = 0

1 – pouze jedinečné identifikátory na úrovni jednotkových balení

2 – pouze jedinečné identifikátory na úrovni skupinových balení

3 – jedinečné identifikátory na úrovni jednotkových balení i jedinečné identifikátory na úrovni skupinových balení

 

upUIs

Seznam jedinečných identifikátorů na úrovni jednotkových balení, na něž se platba vztahuje

upUI(L)

M

M, pokud Payment_Invoice = 0 a UI_Type = 1 nebo 3

 

 

aUIs

Seznam jedinečných identifikátorů na úrovni skupinových balení, na něž se platba vztahuje

aUI

M

M, pokud Payment_Invoice = 0 a UI_Type = 2 nebo 3

 

 

Payment_comment

Poznámky subjektu podávajícího zprávu

Text

S

O

 

ODDÍL 5

Odvolávání zpráv

5.   Odvolání žádostí a zpráv týkajících se provozu a transakcí (možné u typů zpráv 2-1, 2-2, 3-1 až 3-7, 4-1, 4-2 a 4-3)

Položka č.

Pole

Poznámky

Typ dat

Kardinalita

Priorita

Hodnoty

 

Message_Type

Určení typu zprávy

Text

S

M

5

 

EO_ID

Identifikační kód hospodářského subjektu podávajícího zprávu

EOID

S

M

 

 

Recall_CODE

Kód pro odvolání zprávy poskytnutý odesilateli zprávy v rámci potvrzení původní zprávy, jež má být odvolána

Text

S

M

 

 

Recall_Reason1

Důvod pro odvolání původní zprávy

Integer

S

M

1 – hlášená událost se neuskutečnila (pouze pro typy zpráv 3-3 a 3-5)

2 – zpráva obsahovala chybné informace

3 – jiný

 

Recall_Reason2

Popis důvodu pro odvolání původní zprávy

Text

S

M, pokud Recall_Reason1 = 3

 

 

Recall_Reason3

Případná další vysvětlení k důvodu pro odvolání původní zprávy

Text

S

O

 

Upozornění: Na základě odvolání zprávy týkající se provozních a logistických událostí bude odvolaná zpráva označena jako zrušená, nebude však vymazána ze stávajících záznamů v databázi.