4.4.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 88/4


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2018/524

ze dne 28. března 2018,

kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, pokud jde o prodloužení doby platnosti schválení účinných látek Bacillus subtilis (Cohn 1872) kmen QST 713, identický s kmenem AQ 713, klodinafop, klopyralid, cyprodinil, dichlorprop-P, fosetyl, mepanipyrim, metconazol, metrafenon, pirimikarb, Pseudomonas chlororaphis kmen: MA 342, pyrimethanil, chinoxyfen, rimsulfuron, spinosad, thiakloprid, thiamethoxam, thiram, tolklofos-methyl, triklopyr, trinexapak, tritikonazol a ziram

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS (1), a zejména na čl. 17 první pododstavec uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V části A přílohy prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 (2) jsou uvedeny účinné látky považované za schválené podle nařízení (ES) č. 1107/2009.

(2)

Doba platnosti schválení účinných látek mepanipyrim, Pseudomonas chlororaphis kmen: MA 342, chinoxyfen, thiakloprid, thiram a ziram byla naposledy prodloužena prováděcím nařízením Komise (EU) 2016/2016 (3). Platnost schválení uvedených látek skončí dne 30. dubna 2018.

(3)

Doba platnosti schválení účinných látek Bacillus subtilis (Cohn 1872) kmen QST 713, identický s kmenem AQ 713, klodinafop, metrafenon, pirimikarb, rimsulfuron, spinosad, thiamethoxam, tolklofos-methyl a tritikonazol byla prodloužena prováděcím nařízením Komise (EU) č. 487/2014 (4). Platnost schválení uvedených látek skončí dne 30. dubna 2018.

(4)

Doba platnosti schválení účinných látek klopyralid, cyprodinil, fosetyl, pyrimethanil a trinexapak byla prodloužena prováděcím nařízením Komise (EU) č. 678/2014 (5). Platnost schválení uvedených látek skončí dne 30. dubna 2018.

(5)

Doba platnosti schválení účinných látek dichlorprop-P, metconazol a triklopyr byla prodloužena prováděcím nařízením Komise (EU) č. 878/2014 (6). Platnost schválení uvedených látek skončí dne 30. dubna 2018.

(6)

Žádosti o obnovení schválení látek uvedených ve 2. až 5. bodě odůvodnění byly předloženy v souladu s prováděcím nařízením Komise (EU) č. 844/2012 (7).

(7)

Vzhledem k tomu, že se posouzení uvedených látek zdrželo z důvodů, které žadatelé nemohli ovlivnit, skončí platnost schválení uvedených účinných látek pravděpodobně před přijetím rozhodnutí o jejich obnovení. Je proto nezbytné dobu platnosti jejich schválení prodloužit.

(8)

S ohledem na cíl čl. 17 prvního pododstavce nařízení (ES) č. 1107/2009, pokud jde o případy, kdy Komise přijme nařízení, které stanoví, že schválení účinné látky zmíněné v příloze tohoto nařízení není obnoveno, protože nejsou splněna kritéria pro schválení, stanoví Komise konec doby platnosti schválení na stejné datum jako před tímto nařízením nebo na den vstupu v platnost nařízení, které stanoví, že schválení účinné látky není obnoveno, podle toho, co nastane později. Pokud jde o případy, kdy Komise přijme nařízení obnovující schválení některé z účinných látek uvedených v příloze tohoto nařízení, pokusí se v závislosti na okolnostech stanovit co nejbližší možné datum použitelnosti.

(9)

Vzhledem k tomu, že doba platnosti schválení účinných látek skončí dne 30. dubna 2018, mělo by toto nařízení vstoupit v platnost co nejdříve.

(10)

Prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(11)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Část A přílohy prováděcího nařízení (EU) č. 540/2011 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 28. března 2018.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 309, 24.11.2009, s. 1.

(2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 540/2011 ze dne 25. května 2011, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009, pokud jde o seznam schválených účinných látek (Úř. věst. L 153, 11.6.2011, s. 1).

(3)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/2016 ze dne 17. listopadu 2016, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, pokud jde o prodloužení doby platnosti schválení účinných látek acetamiprid, kyselina benzoová, flazasulfuron, mekoprop-P, mepanipyrim, mesosulfuron, propineb, propoxykarbazon, propyzamid, propikonazol, Pseudomonas chlororaphis kmen MA 342, pyraklostrobin, chinoxyfen, thiakloprid, thiram, ziram a zoxamid (Úř. věst. L 312, 18.11.2016, s. 21).

(4)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 487/2014 ze dne 12. května 2014, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, pokud jde o prodloužení doby platnosti schválení účinných látek Bacillus subtilis (Cohn 1872) kmen QST 713, identického s kmenem AQ 713, klodinafopu, metrafenonu, pirimikarbu, rimsulfuronu, spinosadu, thiamethoxamu, tolklofos-methylu a tritikonazolu (Úř. věst. L 138, 13.5.2014, s. 72).

(5)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 678/2014 ze dne 19. června 2014, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, pokud jde o prodloužení doby platnosti schválení účinných látek klopyralid, cyprodinil, fosetyl, pyrimethanil a trinexapak (Úř. věst. L 180, 20.6.2014, s. 11).

(6)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 878/2014 ze dne 12. srpna 2014, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, pokud jde o prodloužení doby platnosti schválení účinných látek dichlorprop-P, metconazol a triklopyr (Úř. věst. L 240, 13.8.2014, s. 18).

(7)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 844/2012 ze dne 18. září 2012, kterým se stanoví ustanovení nezbytná k provedení postupu obnovení schválení účinných látek podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009, pokud jde o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh (Úř. věst. L 252, 19.9.2012, s. 26).


PŘÍLOHA

Část A přílohy prováděcího nařízení (EU) č. 540/2011 se mění takto:

1)

v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 73, thiram, datum nahrazuje datem „30. dubna 2019“;

2)

v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 74, ziram, datum nahrazuje datem „30. dubna 2019“;

3)

v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 82, chinoxyfen, datum nahrazuje datem „30. dubna 2019“;

4)

v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 89, Pseudomonas chlororaphis kmen: MA 342, datum nahrazuje datem „30. dubna 2019“;

5)

v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 90, mepanipyrim, datum nahrazuje datem „30. dubna 2019“;

6)

v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 92, thiakloprid, datum nahrazuje datem „30. dubna 2019“;

7)

v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 123, klodinafop, datum nahrazuje datem „30. dubna 2019“;

8)

v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 124, pirimikarb, datum nahrazuje datem „30. dubna 2019“;

9)

v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 125, rimsulfuron, datum nahrazuje datem „30. dubna 2019“;

10)

v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 126, tolklofos-methyl, datum nahrazuje datem „30. dubna 2019“;

11)

v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 127, tritikonazol, datum nahrazuje datem „30. dubna 2019“;

12)

v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 129, klopyralid, datum nahrazuje datem „30. dubna 2019“;

13)

v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 130, cyprodinil, datum nahrazuje datem „30. dubna 2019“;

14)

v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 131, fosetyl, datum nahrazuje datem „30. dubna 2019“;

15)

v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 132, trinexapak, datum nahrazuje datem „30. dubna 2019“;

16)

v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 133, dichlorprop-P, datum nahrazuje datem „30. dubna 2019“;

17)

v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 134, metconazol, datum nahrazuje datem „30. dubna 2019“;

18)

v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 135, pyrimethanil, datum nahrazuje datem „30. dubna 2019“;

19)

v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 136, triklopyr, datum nahrazuje datem „30. dubna 2019“;

20)

v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 137, metrafenon, datum nahrazuje datem „30. dubna 2019“;

21)

v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 138, Bacillus subtilis (Cohn 1872) kmen QST 713, identický s kmenem AQ 713, datum nahrazuje datem „30. dubna 2019“;

22)

v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 139, spinosad, datum nahrazuje datem „30. dubna 2019“;

23)

v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 140, thiamethoxam, datum nahrazuje datem „30. dubna 2019“.