20.3.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 77/4


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2018/455

ze dne 16. března 2018,

kterým se stanoví dodatečné povinnosti a úkoly referenční laboratoře Evropské unie pro nákazy ryb a korýšů a mění příloha VII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 ze dne 29. dubna 2004 o úředních kontrolách za účelem ověření dodržování právních předpisů týkajících se krmiv a potravin a pravidel o zdraví zvířat a dobrých životních podmínkách zvířat (1), a zejména na čl. 32 odst. 5 a 6 uvedeného nařízení,

s ohledem na směrnici Rady 2006/88/ES ze dne 24. října 2006 o veterinárních požadavcích na živočichy pocházející z akvakultury a produkty akvakultury a o prevenci a tlumení některých nákaz vodních živočichů (2), a zejména na čl. 55 odst. 1 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (ES) č. 882/2004 stanoví obecné úkoly, povinnosti a požadavky pro referenční laboratoře Evropské unie (dále jen „EU“) pro potraviny a krmiva a pro zdraví zvířat. Referenční laboratoře EU pro oblast zdraví zvířat a živá zvířata jsou uvedeny v příloze VII části II nařízení (ES) č. 882/2004. V bodě 15 části II uvedené přílohy je jako referenční laboratoř EU pro nákazy korýšů uvedena laboratoř Centre for Environment, Fisheries & Aquaculture Science (Cefas), Weymouth, Spojené království.

(2)

Směrnice 2006/88/ES stanoví veterinární požadavky pro uvádění na trh, dovoz a tranzit živočichů pocházejících z akvakultury a produktů z nich získaných přes Unii a určitá minimální opatření pro prevenci a tlumení některých nákaz těchto živočichů. V čl. 55 odst. 1 směrnice 2006/88/ES se stanoví, jak se určují referenční laboratoře EU pro nákazy vodních živočichů, na něž se vztahuje uvedená směrnice.

(3)

Nařízením Komise (ES) č. 737/2008 (3) byla jako referenční laboratoř EU pro nákazy korýšů pro období od 1. července 2008 do 30. června 2018 určena laboratoř Centre for Environment, Fisheries & Aquaculture Science (Cefas), Weymouth Laboratory, Spojené království. V čl. 55 odst. 3 směrnice 2006/88/ES se stanoví přezkum funkcí vykonávaných touto laboratoří.

(4)

V návaznosti na oznámení Spojeného království podané v souladu s článkem 50 Smlouvy o Evropské unii nemůže laboratoř Cefas pokračovat ve výkonu funkce referenční laboratoře EU pro nákazy korýšů po další období počínající 1. červencem 2018.

(5)

S ohledem na synergie, pokud jde o odborné znalosti, laboratorní kapacitu a spolupráci s národními referenčními laboratořemi, by referenční laboratoř EU pro nákazy ryb měla převzít i úkoly a funkce referenční laboratoře EU pro nákazy korýšů.

(6)

Úkoly a funkce referenční laboratoře EU pro nákazy korýšů by proto měla převzít „Danmarks Tekniske Universitet, Veterinærinstituttet, Afdeling for Diagnostik og Beredskab - Fiskesygdomme, 2800 Kgs. Lyngby, Dánsko“, jež byla určena jako referenční laboratoř EU pro nákazy ryb.

(7)

DTU Veterinærinstituttet, Afdeling for Diagnostik og Beredskab - Fiskesygdomme, která se ujímá povinností referenční laboratoře EU pro nákazy ryb a korýšů EU by proto měla být uvedena jako referenční laboratoř EU pro nákazy korýšů pro období od 1. července 2018 do 30. června 2023. Také by měla být zařazena do seznamu v příloze VII části II nařízení (ES) č. 882/2004. Příloha VII část II nařízení (ES) č. 882/2004 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(8)

Za účelem zajištění bezproblémové kontinuity činnosti referenčních laboratoří Evropské unie pro nákazy korýšů je vhodné uvést pro opatření stanovená v tomto nařízení zvláštní datum použitelnosti.

(9)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Danmarks Tekniske Universitet, Veterinærinstituttet, Afdeling for Diagnostik og Beredskab - Fiskesygdomme, 2800 Kgs. Lyngby, Dánsko, plní od 1. července 2018 do 30. června 2023 povinnosti a úkoly referenční laboratoře Evropské unie pro nákazy korýšů.

Článek 2

V příloze VII nařízení (ES) č. 882/2004 se část II mění takto:

1)

bod 6 se nahrazuje tímto:

„6.

Referenční laboratoř EU pro nákazy ryb a korýšů

Danmarks Tekniske Universitet

Veterinærinstituttet

Afdeling for Diagnostik og Beredskab - Fiskesygdomme, Kemitorvet, Bygning 202

2800 Kgs. Lyngby

Dánsko“;

2)

bod 15 se zrušuje.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 1. července 2018.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 16. března 2018.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 165, 30.4.2004, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 328, 24.11.2006, s. 14.

(3)  Nařízení Komise (ES) č. 737/2008 ze dne 28. července 2008, kterým se určují referenční laboratoře Společenství pro nákazy korýšů, vzteklinu a tuberkulózu skotu, kterým se stanoví další povinnosti a úkoly referenčních laboratoří Společenství pro vzteklinu a tuberkulózu skotu a kterým se mění příloha VII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 (Úř. věst. L 201, 30.7.2008, s. 29).