6.3.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 63/5


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2018/326

ze dne 5. března 2018,

kterým se provádí nařízení (EU) č. 208/2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině (1), zejména na čl. 14 odst. 1 uvedeného nařízení,

s ohledem na návrh vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 5. března 2014 přijala Rada nařízení (EU) č. 208/2014.

(2)

Na základě přezkumu provedeného Radou by položky týkající se dvou osob měly být vypuštěny a v případě tří osob by mělo být aktualizováno odůvodnění.

(3)

Příloha I nařízení (EU) č. 208/2014 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha I nařízení (EU) č. 208/2014 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 5. března 2018.

Za Radu

předseda

N. DIMOV


(1)  Úř. věst. L 66, 6.3.2014, s. 1.


PŘÍLOHA

I.

Ze seznamu uvedeného v příloze I nařízení (EU) č. 208/2014 se vyjímají tyto osoby:

4.

Olena Leonidivna Lukash

10.

Serhii Petrovych Kliuiev

II.

Údaje o následujících osobách uvedené v příloze I nařízení (EU) č. 208/2014 se nahrazují těmito údaji:

 

Jméno (anglický přepis)

Identifikační údaje

Odůvodnění

Datum zařazení na seznam

7.

Oleksandr Viktorovych Yanukovych (Олександр Вiкторович Янукович)

narozen dne 10. července 1973 v Jenakijevě (Doněcká oblast); syn bývalého prezidenta; podnikatel

Osoba, proti níž vedou ukrajinské orgány trestní řízení z důvodu zneužití veřejných prostředků nebo majetku a z důvodu účasti na těchto činech.

6.3.2014

11.

Mykola Yanovych Azarov (Микола Янович Азаров),

Nikolai Yanovich Azarov (Николай Янович Азаров)

narozen dne 17. prosince 1947 v Kaluze (Rusko); předseda vlády Ukrajiny do ledna 2014

Osoba, proti níž vedou ukrajinské orgány trestní řízení z důvodu zneužití veřejných prostředků nebo majetku a z důvodu účasti na těchto činech.

6.3.2014

12.

Serhiy Vitalyovych Kurchenko (Сергiй Вiталiйович Курченко)

narozen dne 21. září 1985 v Charkově; podnikatel

Osoba, proti které vedou ukrajinské orgány trestní řízení z důvodu zneužití veřejných prostředků nebo majetku a z důvodu zneužití pravomoci veřejného činitele za účelem neoprávněného zvýhodnění sebe nebo třetí osoby, čímž vznikla ztráta na ukrajinských veřejných prostředcích nebo majetku.

6.3.2014