27.2.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 55/30


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2018/291

ze dne 26. února 2018,

kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, pokud jde o podmínky schválení účinné látky bifenthrin

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS (1), a zejména na čl. 21 odst. 3 druhou možnost a čl. 78 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 582/2012 (2) schválilo bifenthrin jako účinnou látku v souladu s nařízením (ES) č. 1107/2009. V uvedeném prováděcím nařízení se od žadatele, na jehož žádost se bifenthrin schválil, vyžaduje, aby předložil kromě jiného potvrzující informace o toxicitě reziduí pro necílové členovce a o jejich možnosti rekolonizace, jakož i monitorovací program za účelem posouzení možné bioakumulace a biomagnifikace ve vodním a suchozemském prostředí.

(2)

Dne 29. července 2013 žadatel předložil monitorovací program a jeho výsledky doložil 31. července 2015. Dne 29. července 2014 žadatel předložil dodatečné informace za účelem splnění dalších požadavků na potvrzující údaje. Tyto tři podklady byly zpravodajskému členskému státu Francii předloženy ve stanovené lhůtě.

(3)

Francie tyto další informace a monitorovací program předložené žadatelem posoudila. Předložila své hodnocení ve formě dodatku k návrhu zprávy o posouzení ostatním členským státům, Komisi a Evropskému úřadu pro bezpečnost potravin (dále jen „úřad“) dne 17. prosince 2014, pokud jde o dodatečné informace za účelem splnění dalších požadavků na potvrzující údaje, a dne 3. listopadu 2015, pokud jde o monitorovací program.

(4)

S uvedenými ostatními členskými státy, žadatelem a úřadem byly provedeny konzultace, a poté byli vyzváni k předložení připomínek k posouzení zpravodajského členského státu. Úřad zveřejnil dne 26. března 2015 (3) technické zprávy shrnující výsledky konzultace týkající se bifenthrinu, pokud jde o dodatečné informace za účelem splnění dalších požadavků na potvrzující údaje, a dne 14. dubna 2016 (4), pokud jde o monitorovací program.

(5)

Návrh zprávy o posouzení, dodatek a technické zprávy úřadu byly přezkoumány členskými státy a Komisí v rámci Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva a dokončeny dne 26. ledna 2018 v podobě zprávy Komise o přezkoumání bifenthrinu. Komise vyzvala žadatele, aby ke zprávě o přezkoumání bifenthrinu podal připomínky. Žadatel předložil své připomínky a ty byly důkladně přezkoumány.

(6)

Komise dospěla k závěru, že předložené informace jsou nedostatečné a že neumožňují dospět k závěru, že v terénu dochází k přiměřené rekolonizaci některých druhů necílových členovců, přičemž jiné možnosti zmírnění těchto rizik nelze reálně uskutečnit. V případě monitorovacího programu navíc není jisté, zda jsou jeho výsledky založené na překrývání technik zmírňování rizika reprezentativní z hlediska zemědělské praxe a dostatečné k posouzení možné bioakumulace a biomagnifikace ve vodním a suchozemském prostředí.

(7)

Aby se zabránilo zjištěnému vysokému riziku pro necílové členovce a zohlednil se potenciál bioakumulace a biomagnifikace ve vodním a suchozemském prostředí, je tedy zapotřebí ještě více omezit podmínky použití bifenthrinu a povolit pouze použití ve sklenících s trvalou konstrukcí.

(8)

Příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 (5) by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(9)

Členským státům by měl být poskytnut dostatečný čas na změnu nebo odnětí povolení pro přípravky na ochranu rostlin obsahující bifenthrin.

(10)

U přípravků na ochranu rostlin obsahujících bifenthrin, v jejichž případě členské státy v souladu s článkem 46 nařízení (ES) č. 1107/2009 udělí odkladnou lhůtu, by tato lhůta měla uplynout nejpozději do 19. června 2019.

(11)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Změna prováděcího nařízení (EU) č. 540/2011

Příloha prováděcího nařízení (EU) č. 540/2011 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Přechodná opatření

V souladu s nařízením (ES) č. 1107/2009 členské státy nejpozději do 19. června 2018 v případě potřeby změní nebo odejmou stávající povolení pro přípravky na ochranu rostlin obsahující účinnou látku bifenthrin.

Článek 3

Odkladná lhůta

Jakákoli odkladná lhůta udělená členskými státy v souladu s článkem 46 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být co nejkratší a uplyne nejpozději do 19. června 2019.

Článek 4

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 26. února 2018.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 309, 24.11.2009, s. 1.

(2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 582/2012 ze dne 2. července 2012, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje účinná látka bifenthrin a mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 (Úř. věst. L 173, 3.7.2012, s. 3).

(3)  EFSA (European Food Safety Authority), Technical report on the outcome of the consultation with Member States, the applicant and EFSA on the pesticide risk assessment of confirmatory data for bifenthrin. EFSA supporting publication 2015:EN-780, 23 s.

(4)  EFSA (European Food Safety Authority), Technical report on the outcome of the consultation with Member States, the applicant and EFSA on the pesticide risk assessment of confirmatory data for bifenthrin. EFSA supporting publication 2016:EN-1019, 39 s.

(5)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 540/2011 ze dne 25. května 2011, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009, pokud jde o seznam schválených účinných látek (Úř. věst. L 153, 11.6.2011, s. 1).


PŘÍLOHA

Znění řádku 23, bifenthrin, v části B přílohy prováděcího nařízení (EU) č. 540/2011 se ve sloupci „Zvláštní ustanovení“ nahrazuje tímto:

„ČÁST A

Povolena mohou být pouze použití jako insekticid ve sklenících s trvalou konstrukcí.

ČÁST B

Při uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání bifenthrinu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva.

Při tomto celkovém hodnocení musí členské státy věnovat zvláštní pozornost:

a)

únikům ze skleníků, např. úniku kondenzované vody, vody z drenáže, půdy nebo umělého substrátu, aby se zamezilo rizikům pro vodní a jiné necílové organismy;

b)

ochraně opylujících včelstev záměrně umístěných ve skleníku;

c)

ochraně obsluhy a pracovníků a zajistit, aby podmínky použití v případě potřeby zahrnovaly použití odpovídajících osobních ochranných prostředků.

Podmínky povolení musí v případě potřeby zahrnovat opatření ke zmírnění rizika a musí stanovit odpovídající označení přípravků na ochranu rostlin.“