21.2.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 48/12


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2018/255

ze dne 19. února 2018,

kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1338/2008, pokud jde o statistiky vycházející z evropského dotazníkového šetření o zdraví (EHIS)

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1338/2008 ze dne 16. prosince 2008 o statistice Společenství v oblasti veřejného zdraví a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (1), a zejména na čl. 9 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (ES) č. 1338/2008 zřizuje společný rámec pro systematické vypracovávání evropských statistik v oblasti veřejného zdraví a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

(2)

Podle čl. 9 odst. 1 nařízení (ES) č. 1338/2008 je třeba stanovit prováděcí opatření pro upřesnění předávaných údajů a metadat o zdravotním stavu, zdravotních determinantách a zdravotní péči, na něž se vztahuje příloha I uvedeného nařízení, a pro určení referenčních období a intervalů pro poskytování těchto údajů.

(3)

Tyto údaje tvoří soubor minimálních statistických údajů, jenž by měl zlepšit sledování programů Unie v oblasti zdraví a politik týkajících se sociálního začlenění a sociální ochrany, nerovností v oblasti zdraví a zdravého stárnutí.

(4)

S důvěrnými údaji předávanými Komisi (Eurostatu) členskými státy by mělo být nakládáno v souladu se zásadou statistické důvěrnosti, jak je stanovena v nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 223/2009 (2), a v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 (3).

(5)

V souladu s článkem 6 nařízení (ES) č. 1338/2008 byla provedena a vyhodnocena analýza nákladů a přínosů. Analýza prokázala, že dostupnost srovnatelných údajů za celou Evropskou unii by byla pravděpodobně značným přínosem pro rozhodování v oblasti zdraví a sociální politiky a pro vědecké účely. Použití společných nástrojů by umožnilo konzistenci údajů napříč zeměmi, i kdyby se související náklady lišily v závislosti na míře začlenění požadovaných proměnných a metodiky do stávajících národních šetření.

(6)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro Evropský statistický systém,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Předmět

Evropské statistiky vycházející z evropského dotazníkového šetření o zdraví (EHIS) se věnují zdravotnímu stavu, zdravotní péči a zdravotním determinantům, jakož i sociálně-demografické situaci obyvatel starších patnácti let.

Článek 2

Definice

Pro účely tohoto nařízení se rozumí:

1)

„soukromou domácností“:

a)

jednočlenná domácnost, tj. osoba, která žije v bytové jednotce sama nebo která jako podnájemník obývá samostatnou místnost (nebo samostatné místnosti) bytové jednotky, avšak s žádným z dalších obyvatel této jednotky netvoří součást vícečlenné domácnosti definované níže; nebo

b)

vícečlenná domácnost, tj. skupina dvou nebo více osob, které společně obývají celou bytovou jednotku nebo její části a společně si obstarávají potraviny a případně jiné základní životní potřeby. Členové takové skupiny mohou ve větší či menší míře společně užívat své příjmy, mít společný rozpočet a sdílet výdaje.

Tato definice se netýká kolektivních domácností, jako jsou nemocnice, pečovatelská zařízení či domy s asistenční službou, vězení, kasárny, náboženské instituce, penziony nebo ubytovny;

2)

„místem obvyklého pobytu“ místo, kde osoba obvykle tráví období každodenního odpočinku bez ohledu na dočasnou nepřítomnost pro účely rekreace, dovolené, návštěv u přátel a příbuzných, služebních cest, léčení nebo náboženských poutí.

Za osoby s obvyklým místem pobytu v dotčené zeměpisné oblasti se považují pouze osoby, které:

a)

žily v místě svého obvyklého pobytu nepřetržitě alespoň dvanáct měsíců před referenčním datem nebo

b)

se přistěhovaly do místa svého obvyklého pobytu během období dvanácti měsíců před referenčním datem s úmyslem zůstat tam alespoň jeden rok.

Pokud okolnosti popsané v písmenech a) nebo b) nelze prokázat, rozumí se „místem obvyklého pobytu“ místo zákonného nebo ohlášeného pobytu;

3)

„mikrodaty“ neagregovaná data nebo měření charakteristik jednotek;

4)

„předem zkontrolovanými mikrodaty“ mikrodata zkontrolovaná členskými státy na základě dohodnutých společných pravidel pro ověřování;

5)

„metadaty“ údaje, jež definují či popisují sledovaná statistická data, použitou metodiku a postupy k získání uvedených dat.

Článek 3

Vyžadované údaje

1.   Každý členský stát předloží Komisi (Eurostatu) mikrodata stanovená v příloze I.

2.   Tato mikrodata vychází z národních reprezentativních náhodných vzorků.

3.   Za účelem dosažení vysoké úrovně harmonizace výsledků zjišťování mezi jednotlivými zeměmi navrhne Komise (Eurostat) v úzké spolupráci s členskými státy metodická a praktická doporučení a pokyny pro realizaci výběru a implementaci šetření. Tato doporučení a pokyny se uvedou v „Příručce evropského dotazníkového šetření o zdraví“, který bude obsahovat vzorový dotazník.

4.   Požadavky na přesnost jsou stanoveny v příloze II. Váhové faktory se vypočítají s přihlédnutím k pravděpodobnosti výběru jednotek, non-responsi a, je-li to vhodné, k úpravě výběrového souboru na základě externích dat o demografické struktuře osob cílové populace.

Článek 4

Referenční populace

1.   Referenční populací jsou osoby ve věku patnácti let a více, jejichž obvyklé místo pobytu v soukromé domácnosti se v okamžiku sběru údajů nachází na území dotčeného členského státu.

2.   Státní území uvedená na seznamu v příloze III se vylučují. Kromě toho mohou být ze vzorku vyloučeny rovněž některé malé části státního území, ve kterých nemají místo obvyklého pobytu více než 2 % národní populace. Informace o těchto státních územích se poskytnou v referenčních metadatech.

Článek 5

Období shromažďování údajů

1.   Údaje se shromáždí v roce 2019.

2.   Údaje se shromažďují alespoň po dobu tří měsíců, přičemž v této době musí být zahrnut alespoň jeden měsíc z období od září do prosince.

Článek 6

Poskytování mikrodat Komisi (Eurostatu)

1.   Členské státy předají předem zkontrolovaná mikrodata (bez přímé identifikace a včetně váhových faktorů) požadovaná tímto nařízením v souladu se standardem pro výměnu dat, který stanovila Komise (Eurostat). Údaje se Eurostatu poskytují prostřednictvím jednotného kontaktního místa s cílem umožnit Komisi (Eurostatu), aby je získala elektronickou cestou.

2.   Členské státy předají předem zkontrolovaná mikrodata do devíti měsíců od konce období sběru dat na národní úrovni.

Článek 7

Poskytování referenčních metadat Komisi (Eurostatu)

1.   Referenční metadata týkající se kvality se poskytují podle standardu Evropského statistického systému, jejž stanoví Komise (Eurostat) po dohodě s členskými státy.

2.   Členské státy předají referenční metadata týkající se kvality požadovaná tímto nařízením v souladu se standardem pro výměnu metadat, který stanovila Komise (Eurostat). Údaje se Eurostatu poskytují prostřednictvím jednotného kontaktního místa s cílem umožnit Komisi (Eurostatu), aby je získala elektronickou cestou.

3.   Členské státy předávají Komisi (Eurostatu) uvedená metadata nejpozději do tří měsíců od zaslání předem zkontrolovaných mikrodat.

Článek 8

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 19. února 2018.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 354, 31.12.2008, s. 70.

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 223/2009 ze dne 11. března 2009 o evropské statistice (Úř. věst. L 87, 31.3.2009, s. 164).

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 ze dne 18. prosince 2000 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Společenství a o volném pohybu těchto údajů (Úř. věst. L 8, 12.1.2001, s. 1).


PŘÍLOHA I

Mikrodata, která mají být Komisi (Eurostatu) poskytnuta

Kód proměnné

Název proměnné

Kategorie

Filtry

TECHNICKÉ PROMĚNNÉ ŠETŘENÍ

PID

Identifikační číslo respondenta

deseticiferné číslo

Všichni

HHID

Identifikační číslo domácnosti

deseticiferné číslo

neuvedeno

Všichni

PRIMSTRAT

Primární strata použitá při výběru vzorku

čtyřciferné číslo

není relevantní (žádná stratifikace)

Všichni

PSU

Primární výběrová jednotka použitá při výběru vzorku

čtyřciferné číslo

není relevantní (žádný vícestupňový výběr)

Všichni

WGT

Konečná individuální váha

osmiciferné číslo

Všichni

WGT_SPEC

Konečná specifická individuální váha

osmiciferné číslo

neuvedeno

Všichni

PROXY

Byla dotazována vybraná osoba či někdo jiný (zprostředkovaný rozhovor)

přímo dotazovaná osoba

jiný člen domácnosti

jiná osoba mimo domácnost

Všichni

REFDATE

Referenční datum dotazování

osmiciferné číslo (RRRRMMDD)

Všichni

INTMETHOD

Použitá metoda sběru údajů

samostatné vyplnění, poštou, klasickým způsobem

samostatné vyplnění, poštou, elektronickým způsobem

(e-mailem)

samostatné vyplnění, dotazník on-line

osobně, klasickým způsobem

osobně, elektronickým způsobem

telefonicky, klasickým způsobem

telefonicky, elektronickým způsobem

osobní rozhovor on-line

smíšený způsob sběru

Všichni

INTLANG

Jazyk použitý pro dotazování

trojmístné kódy (standardní seznam kódů Eurostatu)

Neuvedeno

Všichni

ZÁKLADNÍ PROMĚNNÉ

SEX

Pohlaví respondenta

muž

žena

Všichni

YEARBIRTH

Rok narození respondenta

čtyřciferné číslo (RRRR)

Všichni

PASSBIRTH

Narozeniny respondenta předcházely datu rozhovoru

ano

ne

Všichni

COUNTRY

Země bydliště

kód země (SCL GEO kód)

Všichni

REGION

Region bydliště

dvoumístný kód na úrovni regionu NUTS 2 (dvě číslice za kódem země)

neuvedeno

Všichni

DEG_URB

Stupeň urbanizace

velkoměsta

města a předměstí

venkovské oblasti

neuvedeno

Všichni

BIRTHPLACE

Země narození

kód země (SCL GEO kód)

neuvedeno

Všichni

CITIZEN

Země hlavní státní příslušnosti

kód země (SCL GEO kód)

bez státní příslušnosti

neuvedeno

Všichni

BIRHTPLACEFATH

Země narození otce

kód země (SCL GEO kód)

neuvedeno

Všichni

BIRTHPLACEMOTH

Země narození matky

kód země (SCL GEO kód)

neuvedeno

Všichni

HATLEVEL

Úroveň dosaženého vzdělání (nejvyšší úroveň úspěšně ukončeného vzdělání)

založeno na klasifikaci ISCED 2011, kódy ISCED-A

bez formálního vzdělání nebo nižší než ISCED 1

ISCED 1 primární vzdělávání

ISCED 2 nižší sekundární vzdělávání

ISCED 3 vyšší sekundární vzdělávání

ISCED 4 postsekundární neterciární vzdělávání

ISCED 5 krátký cyklus terciárního vzdělávání

ISCED 6 bakalářská nebo jí odpovídající úroveň

ISCED 7 magisterská nebo jí odpovídající úroveň

ISCED 8 doktorská nebo jí odpovídající úroveň

neuvedeno

Všichni

MAINSTAT

Hlavní status dle ekonomické aktivity (sebezařazení)

zaměstnaný/zaměstnaná

nezaměstnaný/nezaměstnaná

důchodce/důchodkyně

pracovní neschopnost v důsledku dlouhodobých zdravotních potíží

student/studentka, žák/žákyně

v domácnosti

v povinné základní vojenské nebo civilní službě

jiné

neuvedeno

Všichni

FT_PT

Plný nebo částečný pracovní úvazek (sebezařazení)

zaměstnání na plný pracovní úvazek

zaměstnání na částečný pracovní úvazek

neuvedeno

není relevantní

MAINSTAT = zaměstnaný/zaměstnaná

JOBSTAT

Postavení v hlavním zaměstnání

samostatně výdělečná osoba se zaměstnanci

samostatně výdělečná osoba bez zaměstnanců

zaměstnanec

pomáhající rodinný příslušník (neplacený)

neuvedeno

není relevantní

MAINSTAT = zaměstnaný/zaměstnaná

JOBISCO

Činnost v hlavním zaměstnání

ISCO-08 na dvoumístné úrovni

neuvedeno

není relevantní

MAINSTAT = zaměstnaný/zaměstnaná

LOCNACE

Ekonomická činnost místní jednotky v hlavním zaměstnání (hospodářské odvětví)

NACE Rev. 2 na jednomístné úrovni

neuvedeno

není relevantní

MAINSTAT = zaměstnaný/zaměstnaná

PARTNERS

Partneři, kteří žijí v jedné domácnosti

osoba, která žije se zákonným partnerem/zákonnou partnerkou nebo partnerem/partnerkou de facto

osoba, která nežije se zákonným partnerem/zákonnou partnerkou nebo partnerem/partnerkou de facto

neuvedeno

není relevantní

Všichni

MARSTALEGAL

Rodinný stav de iure

osoba, která nikdy nevstoupila do manželství ani neuzavřela registrované partnerství

osoba uzavřela sňatek či registrované partnerství

osoba ovdověla či její registrované partnerství zaniklo v důsledku smrti partnera (osoba neuzavřela opětovně jiný sňatek či nové registrované partnerství)

osoba se rozvedla či bylo pravomocně ukončeno její registrované partnerství (osoba neuzavřela opětovně jiný sňatek či nové registrované partnerství)

neuvedeno

Všichni

HHNBPERS

Velikost domácnosti

počet členů domácnosti

neuvedeno

Všichni

HHNBPERS_0_13

Počet osob ve věku 13 let nebo méně

číslo

neuvedeno

Všichni

HHTYPE

Typ domácnosti

jednočlenná domácnost

rodič samoživitel s alespoň jedním dítětem mladším 25 let

rodič samoživitel, jehož všechny děti jsou ve věku 25 let nebo více

bezdětný pár

pár s alespoň jedním dítětem mladším 25 let

pár, jehož všechny děti jsou ve věku 25 let nebo více

jiný druh domácnosti

neuvedeno

Všichni

HHINCOME

Čistý měsíční ekvivalizovaný příjem domácnosti

1. příjmový kvintil

2. příjmový kvintil

3. příjmový kvintil

4. příjmový kvintil

5. příjmový kvintil

neuvedeno

Všichni

PROMĚNNÉ TÝKAJÍCÍ SE ZDRAVÍ

Zdravotní stav

Minimální evropský zdravotní modul

HS1

Celkový subjektivně hodnocený zdravotní stav respondenta

velmi dobrý

dobrý

uspokojivý (ani dobrý, ani špatný)

špatný

velmi špatný

neuvedeno

Všichni

HS2

Dlouhodobé zdravotní potíže

ano

ne

neuvedeno

Všichni

HS3

Omezení aktivit ze zdravotních důvodů

vážné omezení

omezení, nikoli však vážné

bez omezení

neuvedeno

Všichni

Nemoci a chronická onemocnění

CD1 A

Respondent v posledních dvanácti měsících trpěl astmatem (včetně alergického astmatu)

ano

ne

neuvedeno

Všichni

CD1B

Respondent v posledních dvanácti měsících trpěl chronickou bronchitidou, chronickou obstruktivní plicní nemocí či plicním emfyzémem

ano

ne

neuvedeno

Všichni

CD1C

Respondent v posledních dvanácti měsících prodělal infarkt myokardu (srdeční příhodu) nebo trpěl chronickými důsledky infarktu myokardu

ano

ne

neuvedeno

Všichni

CD1D

Respondent v posledních dvanácti měsících trpěl ischemickou chorobou srdeční či prodělal anginu pektoris

ano

ne

neuvedeno

Všichni

CD1E

Respondent měl v posledních dvanácti měsících vysoký krevní tlak

ano

ne

neuvedeno

Všichni

CD1F

Respondent v posledních dvanácti měsících prodělal mozkovou příhodu (krvácení do mozku, mozkovou trombózu) nebo trpěl chronickými důsledky mozkové příhody

ano

ne

neuvedeno

Všichni

CD1G

Respondent v posledních dvanácti měsících trpěl artrózou (s vyloučením artritidy)

ano

ne

neuvedeno

Všichni

CD1H

Respondent v posledních dvanácti měsících trpěl bolestí dolní části páteře nebo jinou chronickou vadou páteře

ano

ne

neuvedeno

Všichni

CD1I

Respondent v posledních dvanácti měsících trpěl bolestí krční části páteře nebo jinou chronickou vadou krční páteře

ano

ne

neuvedeno

Všichni

CD1J

Respondent v posledních dvanácti měsících trpěl cukrovkou

ano

ne

neuvedeno

Všichni

CD1K

Respondent v posledních dvanácti měsících trpěl alergií, např. alergickou rýmou, očním zánětem, dermatitidou, alergií na potraviny nebo jinou (kromě alergického astmatu)

ano

ne

neuvedeno

Všichni

CD1L

Respondent v posledních dvanácti měsících trpěl jaterní cirhózou

ano

ne

neuvedeno

Všichni

CD1M

Respondent v posledních dvanácti měsících trpěl urinární inkontinencí, potížemi s kontrolou močového měchýře

ano

ne

neuvedeno

Všichni

CD1N

Respondent v posledních dvanácti měsících trpěl ledvinovými potížemi

ano

ne

neuvedeno

Všichni

CD1O

Respondent v posledních dvanácti měsících trpěl depresí

ano

ne

neuvedeno

Všichni

CD1P

Respondent měl v posledních dvanácti měsících vysokou hladinu krevních lipidů

ano

ne

neuvedeno

Všichni

CD2

Celkový subjektivně hodnocený stav orálního zdraví respondenta

velmi dobrý

dobrý

uspokojivý (ani dobrý, ani špatný)

špatný

velmi špatný

neuvedeno

Všichni

Nehody a zranění

AC1 A

Úraz v důsledku dopravní nehody v posledních dvanácti měsících

ano

ne

neuvedeno

Všichni

AC1B

Úraz v domácnosti v posledních dvanácti měsících

ano

ne

neuvedeno

Všichni

AC1C

Úraz při volnočasových aktivitách v posledních dvanácti měsících

ano

ne

neuvedeno

Všichni

AC2

Nejvýznamnější lékařská péče poskytnutá v souvislosti s nejzávažnějším úrazem v posledních dvanácti měsících

hospitalizace v nemocnici nebo jiném zdravotnickém zařízení

zákrok lékaře či zdravotní sestry

zákrok nebyl nutný

neuvedeno

není relevantní

Pokud

AC1 A = ano nebo

AC1B = ano nebo

AC1C = ano

Pracovní absence (ze zdravotních důvodů)

AW1

Pracovní absence ze zdravotních důvodů v posledních dvanácti měsících

ano

ne

neuvedeno

není relevantní

Pokud MAINSTAT = zaměstnaný/zaměstnaná

AW2

Počet dnů pracovní absence ze zdravotních důvodů v posledních dvanácti měsících

Počet dnů

neuvedeno

není relevantní

Pokud AW1 = ano

Omezení funkcí

PL1

Nošení dioptrických brýlí nebo kontaktních čoček

ano

ne

úplná slepota či praktická nevidomost

neuvedeno

Všichni

PL2

Zrakové potíže i přes používání dioptrických brýlí či kontaktních čoček

bez potíží

určité potíže

značné potíže

nevidí/neschopen vjemu

neuvedeno

není relevantní

Pokud PL1 = ano nebo ne nebo neuvedeno

PL3

Používání sluchové pomůcky

ano

ne

úplná hluchota

neuvedeno

Všichni

PL4

Potíže slyšet, co bylo řečeno během rozhovoru s jinou osobou v tiché místnosti, i přes použití sluchových pomůcek

bez potíží

určité potíže

značné potíže

neslyší/neschopen vjemu

neuvedeno

není relevantní

Pokud PL3 = ano nebo ne nebo neuvedeno

PL5

Potíže slyšet, co bylo řečeno během rozhovoru s jinou osobou v hlučnější místnosti, i přes použití sluchových pomůcek

bez potíží

určité potíže

značné potíže

neslyší/neschopen vjemu

neuvedeno

není relevantní

Pokud PL3 = ano nebo ne nebo neuvedeno

PL6

Potíže při chůzi po rovině na vzdálenost půl kilometru bez jakékoli pomoci

bez potíží

určité potíže

značné potíže

neujde vůbec/neschopen této aktivity

neuvedeno

Všichni

PL7

Potíže vyjít dvanáct schodů nebo sejít z dvanácti schodů

bez potíží

určité potíže

značné potíže

není vůbec schopen/neschopen této aktivity

neuvedeno

Všichni

PL8

Potíže s pamětí nebo soustředěním

bez potíží

určité potíže

značné potíže

není vůbec schopen/neschopen této aktivity

neuvedeno

Všichni

PL9

Potíže při kousání a žvýkání tvrdých potravin

bez potíží

určité potíže

značné potíže

není vůbec schopen/neschopen této aktivity

neuvedeno

není relevantní

Pokud AGE (1) ≥ 55

Úkony péče o vlastní osobu

PC1 A

Potíže najíst se sám

bez potíží

určité potíže

značné potíže

není vůbec schopen/neschopen této aktivity

neuvedeno

není relevantní

Pokud AGE ≥ 55

PC1B

Potíže při vstávání ze židle, usedání na židli, vstávání z postele či uléhání na postel

bez potíží

určité potíže

značné potíže

není vůbec schopen/neschopen této aktivity

neuvedeno

není relevantní

Pokud AGE ≥ 55

PC1C

Potíže při oblékání a svlékání

bez potíží

určité potíže

značné potíže

není vůbec schopen/neschopen této aktivity

neuvedeno

není relevantní

Pokud AGE ≥ 55

PC1D

Potíže při použití WC

bez potíží

určité potíže

značné potíže

není vůbec schopen/neschopen této aktivity

neuvedeno

není relevantní

Pokud AGE ≥ 55

PC1E

Potíže při koupání či sprchování

bez potíží

určité potíže

značné potíže

není vůbec schopen/neschopen této aktivity

neuvedeno

není relevantní

Pokud AGE ≥ 55

PC2

Respondent obvykle využívá pomoc při jednom či více úkonech osobní péče: stravování, vstávání ze židle, usedání na židli, vstávání z postele či uléhání na postel, oblékání a svlékání, použití WC, koupání či sprchování

ano, alespoň s jedním úkonem

ne

neuvedeno

není relevantní

Pokud (AGE ≥ 55) a

{PC1 A ≠ bez potíží

nebo PC1B ≠ bez potíží

nebo PC1C ≠ bez potíží

nebo PC1D ≠ bez potíží

nebo PC1E ≠ bez potíží}

PC3

Respondent potřebuje pomoc nebo větší míru pomoci s jedním či více úkony osobní péče: stravování, vstávání ze židle, usedání na židli, vstávání z postele či uléhání na postel, oblékání a svlékání, použití WC, koupání či sprchování

ano, alespoň s jedním úkonem

ne

neuvedeno

není relevantní

Pokud (AGE ≥ 55) a

{PC1 A ≠ bez potíží

nebo PC1B ≠ bez potíží

nebo PC1C ≠ bez potíží

nebo PC1D ≠ bez potíží

nebo PC1E ≠ bez potíží}

Úkony v domácnosti

HA1 A

Potíže s přípravou stravy

bez potíží

určité potíže

značné potíže

není vůbec schopen/neschopen této aktivity

není relevantní (respondent tento úkon nikdy nevykonával nebo jej vykonávat nemusí)

neuvedeno

není relevantní

Pokud AGE ≥ 55

HA1B

Potíže při použití telefonu

bez potíží

určité potíže

značné potíže

není vůbec schopen/neschopen této aktivity

není relevantní (respondent tento úkon nikdy nevykonával nebo jej vykonávat nemusí)

neuvedeno

není relevantní

Pokud AGE ≥ 55

HA1C

Potíže při obstarávání nákupu

bez potíží

určité potíže

značné potíže

není vůbec schopen/neschopen této aktivity

není relevantní (respondent tento úkon nikdy nevykonával nebo jej vykonávat nemusí)

neuvedeno

není relevantní

Pokud AGE ≥ 55

HA1D

Potíže při dodržování medikace

bez potíží

určité potíže

značné potíže

není vůbec schopen/neschopen této aktivity

není relevantní (respondent tento úkon nikdy nevykonával nebo jej vykonávat nemusí)

neuvedeno

není relevantní

Pokud AGE ≥ 55

HA1E

Potíže při provádění lehkých prací v domácnosti

bez potíží

určité potíže

značné potíže

není vůbec schopen/neschopen této aktivity

není relevantní (respondent tento úkon nikdy nevykonával nebo jej vykonávat nemusí)

neuvedeno

není relevantní

Pokud AGE ≥ 55

HA1F

Potíže při provádění občasných těžších domácích prací

bez potíží

určité potíže

značné potíže

není vůbec schopen/neschopen této aktivity

není relevantní (respondent tento úkon nikdy nevykonával nebo jej vykonávat nemusí)

neuvedeno

není relevantní

Pokud AGE ≥ 55

HA1G

Potíže při hospodaření s finančními prostředky a vyřizování běžných administrativních záležitostí

bez potíží

určité potíže

značné potíže

není vůbec schopen/neschopen této aktivity

není relevantní (respondent tento úkon nikdy nevykonával nebo jej vykonávat nemusí)

neuvedeno

není relevantní

Pokud AGE ≥ 55

HA2

Respondent obvykle využívá pomoc při jednom či více úkonech v domácnosti: příprava stravy, použití telefonu, obstarání nákupu, dodržení medikace, lehké či občasné těžší práce v domácnosti, hospodaření s finančními prostředky a vyřizování běžných administrativních záležitostí

ano, alespoň s jedním úkonem

ne

neuvedeno

není relevantní

Pokud (AGE ≥ 55) a

{HA1 A ≠ bez potíží

nebo HA1B ≠ bez potíží

nebo HA1C ≠ bez potíží

nebo HA1D ≠ bez potíží

nebo HA1E ≠ bez potíží

nebo HA1F ≠ bez potíží

nebo HA1G ≠ bez potíží}

HA3

Respondent potřebuje pomoc nebo větší míru pomoci s jedním či více úkony v domácnosti: příprava stravy, použití telefonu, obstarání nákupu, dodržení medikace, lehké či občasné těžší práce v domácnosti, hospodaření s finančními prostředky a vyřizování běžných administrativních záležitostí

ano, alespoň s jedním úkonem

ne

neuvedeno

není relevantní

Pokud (AGE ≥ 55) a

{HA1 A ≠ bez potíží

nebo HA1B ≠ bez potíží

nebo HA1C ≠ bez potíží

nebo HA1D ≠ bez potíží

nebo HA1E ≠ bez potíží

nebo HA1F ≠ bez potíží

nebo HA1G ≠ bez potíží}

Bolest

PN1

Intenzita fyzické bolesti za poslední čtyři týdny

žádná

velice mírná

mírná

průměrná

značná

velmi značná

neuvedeno

Všichni

PN2

Omezení běžných úkonů v důsledku bolesti za poslední čtyři týdny (zahrnuje jak úkony mimo domácnost, tak v domácnosti)

vůbec žádné

nepatrné

střední

značné

velmi značné

neuvedeno

Všichni

Duševní zdraví

MH1 A

Doba, po kterou respondent projevoval nepatrný zájem o různé aktivity či malé potěšení z nich, za poslední dva týdny

nikdy

několik dnů

více než polovinu dnů

téměř každý den

neuvedeno

Všichni

MH1B

Doba, po kterou měl respondent pocit skleslosti, deprese či beznaděje, za poslední dva týdny

nikdy

několik dnů

více než polovinu dnů

téměř každý den

neuvedeno

Všichni

MH1C

Doba, po kterou měl respondent potíže s usínáním, spánkem anebo naopak s nadměrnou spavostí, za poslední dva týdny

nikdy

několik dnů

více než polovinu dnů

téměř každý den

neuvedeno

Všichni

MH1D

Doba, po kterou měl respondent pocit únavy nebo nedostatku energie, za poslední dva týdny

nikdy

několik dnů

více než polovinu dnů

téměř každý den

neuvedeno

Všichni

MH1E

Doba, po kterou respondent pociťoval nechutenství nebo se naopak přejídal, za poslední dva týdny

nikdy

několik dnů

více než polovinu dnů

téměř každý den

neuvedeno

Všichni

MH1F

Doba, po kterou měl respondent o sobě špatné mínění nebo pocit osobního selhání, či se domníval, že zklamal sebe nebo svou rodinu, za poslední dva týdny

nikdy

několik dnů

více než polovinu dnů

téměř každý den

neuvedeno

Všichni

MH1G

Doba, po kterou měl respondent problémy se soustředěním se na určitou věc, např. čtení novin či sledování televizního vysílání, za poslední dva týdny

nikdy

několik dnů

více než polovinu dnů

téměř každý den

neuvedeno

Všichni

MH1H

Doba, po kterou se respondent pohyboval či mluvil tak nezvykle pomalu, že si toho ostatní mohli povšimnout, nebo byl tak napjatý nebo neklidný, že neměl nikde stání, a to více než je u něj obvyklé, za poslední dva týdny

nikdy

několik dnů

více než polovinu dnů

téměř každý den

neuvedeno

Všichni

Zdravotní péče

Využití lůžkové a jednodenní péče

HO12

Počet nocí strávených v lůžkovém zařízení v posledních dvanácti měsících

číslo

neuvedeno

Všichni

HO34

Počet přijetí k jednodenní hospitalizaci v lůžkovém zařízení v posledních dvanácti měsících

číslo

neuvedeno

Všichni

Využití ambulantní a domácí péče

AM1

Poslední návštěva zubního lékaře či ortodontisty (za účelem osobní léčby)

před méně než šesti měsíci

před šesti až dvanácti měsíci

před dvanácti měsíci či delší dobou

nikdy

neuvedeno

Všichni

AM2

Poslední návštěva praktického či rodinného lékaře (za účelem osobní léčby)

před méně než dvanácti měsíci

před dvanácti měsíci či delší dobou

nikdy

neuvedeno

Všichni

AM3

Počet návštěv praktického či rodinného lékaře za poslední čtyři týdny (za účelem osobní léčby)

číslo

neuvedeno

není relevantní

Pokud AM2 = před méně než dvanácti měsíci

AM4

Poslední návštěva lékaře specialisty (za účelem osobní léčby)

před méně než dvanácti měsíci

před dvanácti měsíci či delší dobou

nikdy

neuvedeno

Všichni

AM5

Počet návštěv lékaře specialisty za poslední čtyři týdny (za účelem osobní léčby)

číslo

neuvedeno

není relevantní

Pokud AM4 = před méně než dvanácti měsíci

AM6 A

Návštěva fyzioterapeuta či kinezioterapeuta v posledních dvanácti měsících

ano

ne

neuvedeno

Všichni

AM6B

Návštěva psychologa, psychoterapeuta či psychiatra v posledních dvanácti měsících

ano

ne

neuvedeno

Všichni

AM7

Využití služeb domácí péče pro osobní potřebu za posledních dvanáct měsíců

ano

ne

neuvedeno

Všichni

Užívání léčivých přípravků

MD1

Užívání léčivých přípravků předepsaných lékařem v posledních dvou týdnech (kromě antikoncepce)

ano

ne

neuvedeno

Všichni

MD2

Užívání léčivých přípravků, rostlinných léčivých přípravků či vitaminů bez lékařského předpisu v posledních dvou týdnech (kromě antikoncepce)

ano

ne

neuvedeno

Všichni

Služby v oblasti prevence

PA1

Poslední očkování proti chřipce

rok a měsíc (RRRRMM)

velmi dávno (před předcházejícím kalendářním rokem)

nikdy

neuvedeno

Všichni

PA2

Poslední měření krevního tlaku zdravotnickým pracovníkem

v posledních dvanácti měsících

před 1 rokem až méně než 3 roky

před 3 roky až méně než 5 roky

před 5 roky nebo více

nikdy

neuvedeno

Všichni

PA3

Poslední měření hladiny cholesterolu v krvi zdravotnickým pracovníkem

v posledních dvanácti měsících

před 1 rokem až méně než 3 roky

před 3 roky až méně než 5 roky

před 5 roky nebo více

nikdy

neuvedeno

Všichni

PA4

Poslední měření hladiny cukru v krvi zdravotnickým pracovníkem

v posledních dvanácti měsících

před 1 rokem až méně než 3 roky

před 3 roky až méně než 5 roky

před 5 roky nebo více

nikdy

neuvedeno

Všichni

PA5

Poslední provedení testu na okultní krvácení ve stolici

v posledních dvanácti měsících

před 1 rokem až méně než 2 roky

před 2 roky až méně než 3 roky

před 3 roky nebo více

nikdy

neuvedeno

Všichni

PA6

Poslední provedení kolonoskopie

v posledních dvanácti měsících

před 1 rokem až méně než 5 roky

před 5 roky až méně než 10 roky

před 10 roky nebo více

nikdy

neuvedeno

Všichni

PA7

Poslední vyšetření na mamografu (rentgen prsu)

v posledních dvanácti měsících

před 1 rokem až méně než 2 roky

před 2 roky až méně než 3 roky

před 3 roky nebo více

nikdy

neuvedeno

není relevantní

Pokud SEX = žena

PA8

Poslední vyšetření stěru z děložního čípku

v posledních dvanácti měsících

před 1 rokem až méně než 2 roky

před 2 roky až méně než 3 roky

před 3 roky nebo více

nikdy

neuvedeno

není relevantní

Pokud SEX = žena

Neuspokojená potřeba zdravotní péče

UN1 A

Neuspokojená potřeba zdravotní péče z důvodu dlouhých čekacích dob v posledních dvanácti měsících

ano

ne

zdravotní péče nebylo potřeba

neuvedeno

Všichni

UN1B

Neuspokojená potřeba zdravotní péče z důvodu vzdálenosti nebo problémů s dopravou v posledních dvanácti měsících

ano

ne

zdravotní péče nebylo potřeba

neuvedeno

Všichni

UN2 A

Respondent si v posledních dvanácti měsících nemohl dovolit lékařské vyšetření nebo léčbu

ano

ne

nebylo potřeba

neuvedeno

Všichni

UN2B

Respondent si v posledních dvanácti měsících nemohl dovolit vyšetření nebo léčbu u zubního lékaře

ano

ne

nebylo potřeba

neuvedeno

Všichni

UN2C

Respondent si v posledních dvanácti měsících nemohl dovolit nákup předepsaných léčivých přípravků

ano

ne

nebylo potřeba

neuvedeno

Všichni

UN2D

Respondent si v posledních dvanácti měsících nemohl dovolit péči v oblasti duševního zdraví (poskytovanou např. psychologem, psychoterapeutem nebo psychiatrem)

ano

ne

nebylo potřeba

neuvedeno

Všichni

Zdravotní determinanty

Tělesná váha a výška

BM1

Výška bez obuvi

údaj v cm

neuvedeno

Všichni

BM2

Tělesná hmotnost bez oděvu a obuvi

údaj v kg

neuvedeno

Všichni

Fyzická aktivita

PE1

Fyzická námaha při provádění pracovních aktivit (zahrnuty jsou jak placené pracovní úkony v rámci zaměstnání, tak činnosti bez odměny)

respondent převážně sedí či stojí

respondent převážně chodí či provádí úkony s mírnou fyzickou náročností

respondent převážně vykonává fyzicky namáhavou manuální práci či fyzicky náročné pracovní úkony

pracovní úkony nevykonává vůbec

neuvedeno

Všichni

PE2

Počet dnů v běžném týdnu, v nichž respondent při přemístění z místa na místo chodí pěšky po dobu alespoň deseti minut nepřetržitě

počet dnů

tuto fyzickou aktivitu nevykonává

neuvedeno

Všichni

PE3

Čas strávený chůzí v rámci běžného dne

10–29 minut denně

30–59 minut denně

1 hodina až méně než 2 hodiny denně

2 hodiny až méně než 3 hodiny denně

3 hodiny nebo více denně

neuvedeno

není relevantní

Pokud PE2 ≠ nikdy tyto fyzické aktivity nevykonává

PE4

Počet dnů v běžném týdnu, v nichž respondent používá při přemístění z místa na místo jízdní kolo po dobu alespoň deseti minut nepřetržitě

počet dnů

tuto fyzickou aktivitu nevykonává

neuvedeno

Všichni

PE5

Čas strávený jízdou na kole v rámci běžného dne

10–29 minut denně

30–59 minut denně

1 hodina až méně než 2 hodiny denně

2 hodiny až méně než 3 hodiny denně

3 hodiny nebo více denně

neuvedeno

není relevantní

Pokud PE4 ≠ nikdy tyto fyzické aktivity nevykonává

PE6

Počet dnů v běžném týdnu, v nichž respondent provozuje sport, cvičí nebo se věnuje rekreačním (volnočasovým) fyzickým aktivitám, v důsledku nichž dochází alespoň k určitému zvýšení dechové či tepové frekvence po dobu alespoň deseti minut nepřetržitě

počet dnů

tuto fyzickou aktivitu nevykonává

neuvedeno

Všichni

PE7

Čas strávený sportem, cvičením či rekreačními (volnočasovými) aktivitami v běžném týdnu

hodiny a minuty (HHMM)

neuvedeno

není relevantní

Pokud PE6 ≠ nikdy tyto fyzické aktivity nevykonává

PE8

Počet dnů v běžném týdnu, v nichž se respondent věnuje aktivitám zaměřeným na posilování svalů

počet dnů

tuto fyzickou aktivitu nevykonává

neuvedeno

Všichni

PE9

Čas strávený sezením v rámci běžného dne

hodiny a minuty (HHMM)

neuvedeno

Všichni

Stravovací návyky

DH1

Četnost konzumace ovoce, s výjimkou ovocných šťáv

jednou denně či vícekrát za den

čtyřikrát až šestkrát za týden

jednou až třikrát za týden

méně než jednou týdně

nikdy

neuvedeno

Všichni

DH2

Počet porcí ovoce za den, s výjimkou ovocných šťáv

číslo

neuvedeno

není relevantní

Pokud DH1 = jednou denně či vícekrát za den

DH3

Četnost konzumace zeleniny či zeleninových salátů, s výjimkou zeleninových šťáv a brambor

jednou denně či vícekrát za den

čtyřikrát až šestkrát za týden

jednou až třikrát za týden

méně než jednou týdně

nikdy

neuvedeno

Všichni

DH4

Počet porcí zeleniny či zeleninových salátů za den, s výjimkou zeleninových šťáv a brambor

číslo

neuvedeno

není relevantní

Pokud DH3 = jednou denně či vícekrát za den

DH5

Četnost konzumace čistých ovocných nebo zeleninových šťáv

jednou denně či vícekrát za den

čtyřikrát až šestkrát za týden

jednou až třikrát za týden

méně než jednou týdně

nikdy

neuvedeno

Všichni

DH6

Četnost konzumace cukrem slazených nealkoholických nápojů

jednou denně či vícekrát za den

čtyřikrát až šestkrát za týden

jednou až třikrát za týden

méně než jednou týdně

nikdy

neuvedeno

Všichni

Kouření

SK1

Četnost kouření tabákových výrobků v současnosti

každodenní kouření

příležitostné kouření

nekouří nikdy

neuvedeno

Všichni

SK2

Průměrný počet vykouřených cigaret za den

číslo

neuvedeno

není relevantní

Pokud SK1 = každodenní kouření

SK3

Každodenní kouření tabákových výrobků v minulosti

ano

ne

neuvedeno

není relevantní

Pokud SK1 = příležitostné kouření nebo nekouří nikdy nebo neuvedeno

SK4

Počet let, během nichž respondent kouřil tabákové výrobky každý den

číslo

neuvedeno

není relevantní

Pokud SK1 = každodenní kouření

nebo

{(SK1 = příležitostné kouření

nebo nekouří nikdy

nebo neuvedeno)

a SK3 = ano}

SK5

Četnost vystavení kouři z tabákových výrobků ve vnitřních prostorách

každý den, hodinu nebo více

každý den, méně než hodinu

alespoň jednou týdně (ale ne každý den)

méně než jednou týdně

nikdy či téměř nikdy

neuvedeno

Všichni

SK6

Používání elektronických cigaret nebo podobných elektronických zařízení

každodenní používání

příležitostné používání

používání v minulosti

nepoužívá nikdy

neuvedeno

Všichni

Konzumace alkoholu

AL1

Četnost konzumace alkoholických nápojů jakéhokoli druhu (pivo, víno, kvašený jablečný mošt (cider), lihoviny, míchané alkoholické nápoje, premixy, likéry, doma vyráběné alkoholické nápoje atd.) v posledních dvanácti měsících

denně či téměř denně

5–6 dnů v týdnu

3–4 dny v týdnu

1–2 dny v týdnu

2–3 dny v měsíci

jednou za měsíc

méně než jednou za měsíc

nikdy v posledních dvanácti měsících, neboť nepožívá alkoholické nápoje

nikdy, nebo pouze pár doušků či ochutnání za celý svůj život

neuvedeno

Všichni

AL2

Četnost konzumace alkoholických nápojů v rozmezí pondělí až čtvrtek

během všech 4 dnů

během 3 ze 4 dnů

během 2 ze 4 dnů

během 1 ze 4 dnů

v žádném ze 4 dnů

neuvedeno

není relevantní

Pokud AL1 =

denně či téměř denně

nebo 5–6 dnů v týdnu

nebo 3–4 dny v týdnu

nebo 1–2 dny v týdnu

AL3

Průměrný počet alkoholických (standardních) nápojů v jednom dni (v rozmezí pondělí až čtvrtek)

16 či více nápojů za den

10–15 nápojů za den

6–9 nápojů za den

4–5 nápojů za den

3 nápoje za den

2 nápoje za den

1 nápoj za den

0 nápojů za den

neuvedeno

není relevantní

Pokud (AL1 =

denně či téměř denně

nebo 5–6 dnů v týdnu

nebo 3–4 dny v týdnu

nebo 1–2 dny v týdnu)

a

(AL2 = během všech 4 dnů

nebo během 3 ze 4 dnů

nebo během 2 ze 4 dnů

nebo během 1 ze 4 dnů)

AL4

Četnost konzumace alkoholických nápojů v rozmezí pátek až neděle

během všech 3 dnů

během 2 ze 3 dnů

během 1 ze 3 dnů

v žádném ze 3 dnů

neuvedeno

není relevantní

Pokud AL1 =

denně či téměř denně

nebo 5–6 dnů v týdnu

nebo 3–4 dny v týdnu

nebo 1–2 dny v týdnu

AL5

Průměrný počet alkoholických (standardních) nápojů v jednom dni (v rozmezí pátek až neděle)

16 či více nápojů za den

10–15 nápojů za den

6–9 nápojů za den

4–5 nápojů za den

3 nápoje za den

2 nápoje za den

1 nápoj za den

0 nápojů za den

neuvedeno

není relevantní

Pokud (AL1 =

denně či téměř denně

nebo 5–6 dnů v týdnu

nebo 3–4 dny v týdnu

nebo 1–2 dny v týdnu)

a

(AL4 = během všech 3 dnů

nebo během 2 ze 3 dnů

nebo během 1 ze 3 dnů)

AL6

Četnost rizikového jednorázového požívání alkoholických nápojů (odpovídajících 60 g čistého ethanolu či více) během posledních dvanácti měsíců

denně či téměř denně

5–6 dnů v týdnu

3–4 dny v týdnu

1–2 dny v týdnu

2–3 dny v měsíci

jednou za měsíc

méně než jednou za měsíc

nikdy v posledních dvanácti měsících

nikdy v životě

neuvedeno

není relevantní

Pokud AL1 =

denně či téměř denně

nebo 5–6 dnů v týdnu

nebo 3–4 dny v týdnu

nebo 1–2 dny v týdnu

nebo 2–3 dny v měsíci

nebo jednou za měsíc

méně než jednou za měsíc

Sociální podpora

SS1

Počet blízkých osob, na něž se člověk může spolehnout v případě závažných osobních problémů

žádná

1 nebo 2

3 nebo 5

6 nebo více

neuvedeno

Všichni

SS2

Míra zájmu druhých osob o činnost respondenta

značná účast a zájem

určitá účast a zájem

není si jist

malá účast a zájem

žádná účast či žádný zájem

neuvedeno

Všichni

SS3

Možnost získání pomoci ze strany sousedů v případě potřeby

velmi snadné

snadné

možné

obtížné

velmi obtížné

neuvedeno

Všichni

Poskytování neformální péče či pomoci

IC1

Respondent alespoň jednou týdně poskytuje péči či pomoc osobě či osobám s potížemi v důsledku pokročilého věku, chronického onemocnění či nemohoucnosti (s výjimkou profesních aktivit)

ano

ne

neuvedeno

Všichni

IC2

Vztah k osobě (osobám), která (které) trpí chronickým onemocněním či nemohoucností nebo potížemi v důsledku pokročilého věku a které (kterým) poskytuje respondent alespoň jednou týdně péči či pomoc

příslušník (příslušníci) rodiny respondenta

není příslušníkem (nejsou příslušníky) rodiny respondenta

neuvedeno

není relevantní

Pokud IC1 = ano

IC3

Počet hodin týdně, v nichž respondent poskytuje péči či pomoc osobě (osobám), která (které) trpí chronickým onemocněním či nemohoucností nebo potížemi v důsledku pokročilého věku

méně než 10 hodin týdně

alespoň 10, avšak méně než 20 hodin týdně

20 nebo více hodin týdně

neuvedeno

není relevantní

Pokud IC1 = ano


(1)  AGE znamená věk respondenta v celých letech.


PŘÍLOHA II

Požadavky na přesnost

1.

Požadavky na přesnost se u všech souborů údajů vyjadřují pomocí směrodatných chyb a vymezují se jako spojitá funkce skutečných odhadů a rozsahu statistické populace v zemi.

2.

Odhadovaná směrodatná chyba daného odhadu

Image

nesmí přesáhnout tuto hodnotu:

Image

3.

Funkce f(N) je definována jako

Formula

.

4.

Za parametry N, a a b se dosadí následující hodnoty:

Image

N

a

b

Procentní podíl obyvatel s vážným omezením běžných aktivit v důsledku zdravotních potíží (ve věku 15 let a více)

Počet obyvatel země ve věku 15 let a více žijících v soukromých domácnostech (v milionech se zaokrouhlením na tři desetinná místa)

1 200

2 800


PŘÍLOHA III

Státní území, která jsou ze zjišťování vyloučena

Země

Státní území

Francie

Francouzské zámořské departementy a území

Kypr

Území, na něž se nevztahuje výkon státní suverenity

Nizozemsko

Karibské ostrovy (Bonaire, St. Eustatius a Saba)

Irsko

Všechny ostrovy při pobřeží s výjimkou ostrovů Achill, Bull, Cruit, Gorumna, Inishnee, Lettermore, Lettermullan a Valentia

Spojené království

Skotsko severně od Kaledonského kanálu, Scillské ostrovy