6.2.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 32/48


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2018/175

ze dne 2. února 2018,

kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 110/2008 o definici, popisu, obchodní úpravě, označování a ochraně zeměpisných označení lihovin

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 110/2008 ze dne 15. ledna 2008 o definici, popisu, obchodní úpravě, označování a ochraně zeměpisných označení lihovin (1), a zejména na článek 26 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Příloha II nařízení (ES) č. 110/2008 stanoví, že v obchodním označení lihovin kategorie 9 „Ovocný destilát“ se před výrazem „destilát“ uvádí název použitého ovoce, bobulovin nebo zeleniny. V některých úředních jazycích jsou tato obchodní označení tradičně vyjádřena doplněním názvu ovoce příponou. U ovocných destilátů označených v těchto úředních jazycích by proto mělo být povoleno uvedení obchodního označení obsahujícího název ovoce doplněný příponou.

(2)

V příloze II nařízení (ES) č. 110/2008 se u specifikace kategorie 10 „Destilát z cidru a destilát z perry“ jasně neuvádí, že tuto kategorii lihovin lze vyrábět destilací cidru a perry společně. V některých případech je však tato lihovina destilací cidru a perry společně tradičně získávána. Aby se proto výslovně umožnilo destilovat cidr a perry společně, pokud je tak stanoveno tradičními výrobními postupy, měla by se změnit definice této kategorie lihovin. Pro tyto případy je rovněž nezbytné stanovit pravidla o odpovídajících obchodních označeních. Aby se předešlo obtížím na trhu pro hospodářské subjekty, je rovněž vhodné stanovit přechodné ustanovení týkající se obchodního označení lihovin vyrobených před vstupem tohoto nařízení v platnost.

(3)

Příloha II nařízení (ES) č. 110/2008 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(4)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro lihoviny,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha II nařízení (ES) č. 110/2008 se mění takto:

1)

Písmeno f) v kategorii 9 nahrazuje tímto:

„f)

V obchodním označení ovocného destilátu se před výrazem „destilát“ uvádí název ovoce, bobulovin nebo zeleniny, jako například: třešňový destilát neboli kirsch, švestkový destilát neboli slivovice, mirabelkové, broskvové, jablkové, hruškové, meruňkové, fíkové, citrusové, hroznové destiláty nebo jiné ovocné destiláty. Pokud je toto obchodní označení vyjádřeno v českém, chorvatském, polském, rumunském, řeckém, slovenském a slovinském jazyce, lze uvedení názvu ovoce doplnit příponou.

Tyto destiláty mohou být také nazývány wasser s názvem ovoce.

Výraz „destilát“ a u něj uvedený název použitého ovoce lze nahradit názvem ovoce pouze u těchto druhů ovoce:

mirabelky (Prunus domestica L., subsp. syriaca (Borkh.) Janch. ex Mansf.),

slívy (Prunus domestica L.),

švestky (Prunus domestica L.),

plody planiky (Arbutus unedo L.),

jablka „Golden delicius“.

Pokud existuje riziko, že konečný spotřebitel nepochopí snadno jedno z těchto obchodních označení, která neobsahují slovo „destilát“, musí označení a obchodní úprava uvést výraz „destilát“, který může být doplněn vysvětlující poznámkou.“

2)

Kategorie 10 se nahrazuje tímto:

„10.

Destilát z cidru, destilát z perry a destilát z cidru a perry

a)

Destilát z cidru, destilát z perry a destilát z cidru a perry jsou lihoviny, které splňují tyto podmínky:

i)

jsou vyrobeny výhradně destilací cidru nebo perry na méně než 86 % objemových, takže destilát má aroma a chuť použitého ovoce;

ii)

obsahují těkavé látky v množství nejméně 200 g na hektolitr alkoholu o koncentraci 100 % objemových;

iii)

obsahují nejvýše 1 000 g methanolu na hektolitr alkoholu o koncentraci 100 % objemových.

Podmínkou uvedenou v bodě i) se nevylučují lihoviny vyrobené tradičními výrobními postupy, které umožňují destilaci cidru i perry společně. V těchto případech se na obchodním označení uvede „destilát z cidru a perry“.

b)

Minimální obsah alkoholu v destilátech z cidru, z perry a z cidru a perry je 37,5 % objemových.

c)

Přidání alkoholu, i zředěného, ve smyslu bodu 5 přílohy I je zakázáno.

d)

Destilát z cidru, destilát z perry ani destilát z cidru a perry se nearomatizují.

e)

Destilát z cidru, destilát z perry a destilát z cidru a perry mohou obsahovat přidaný karamel pouze jako prostředek pro úpravu zbarvení.“

Článek 2

Lihoviny náležející do kategorie 10 v příloze II nařízení (ES) č. 110/2008, jejichž obchodní označení splňují požadavky uvedeného nařízení v době vstupu tohoto nařízení v platnost, mohou být nadále uváděny na trh až do vyčerpání zásob.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 2. února 2018.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 39, 13.2.2008, s. 16.