23.1.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 17/29


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2018/99

ze dne 22. ledna 2018,

kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2015/2378, pokud jde o formulář a podmínky předávání ročního hodnocení účinnosti automatické výměny informací a seznam statistických údajů, které členské státy poskytují pro účely hodnocení směrnice Rady 2011/16/EU

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Rady 2011/16/EU ze dne 15. února 2011 o správní spolupráci v oblasti daní a o zrušení směrnice 77/799/EHS (1), a zejména na čl. 23 odst. 3 a 4 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Ustanovení čl. 23 odst. 3 směrnice 2011/16/EU stanoví roční hodnocení účinnosti automatické výměny informací, které mají členské státy předávat Komisi.

(2)

Ustanovení čl. 23 odst. 4 směrnice 2011/16/EU stanoví seznam statistických údajů, které mají členské státy poskytovat za účelem hodnocení uvedené směrnice.

(3)

Seznam nezahrnuje statistické údaje, pokud jde o povinnou výměnu informací podle článku 8a směrnice 2011/16/EU, protože tyto údaje bude shromažďovat Komise z centrálního rejstříku zřízeného podle čl. 21 odst. 5 směrnice 2011/16/EU.

(4)

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2378 (2) by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(5)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro správní spolupráci při zdanění,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Změny prováděcího nařízení (EU) 2015/2378

Prováděcí nařízení (EU) 2015/2378 se mění takto:

1)

Vkládají se nové články 2c a 2d, které znějí:

„Článek 2c

Formulář a podmínky předávání ročního hodnocení

1.   Formulář pro předávání ročního hodnocení účinnosti automatické výměny informací a dosažené praktické výsledky podle čl. 23 odst. 3 směrnice 2011/16/EU je stanoven v příloze VIII tohoto nařízení.

2.   Za použití formuláře uvedeného v odstavci 1 předají členské státy Komisi každý rok před 1. dubnem elektronickými prostředky roční hodnocení. Hodnocení se vztahuje na předchozí kalendářní rok.

Článek 2d

Seznam statistických údajů

1.   Seznam statistických údajů vyžadovaných u všech jiných forem správní spolupráce než u povinné automatické výměny informací podle čl. 23 odst. 4 směrnice 2011/16/EU je uveden v příloze IX tohoto nařízení.

Seznam statistických údajů vyžadovaných u povinné automatické výměny informací podle čl. 8 odst. 1 směrnice 2011/16/EU je uveden v příloze X tohoto nařízení.

Seznam statistických údajů vyžadovaných u povinné automatické výměny informací podle čl. 8 odst. 3a směrnice 2011/16/EU je uveden v příloze XI tohoto nařízení.

Seznam statistických údajů vyžadovaných u povinné automatické výměny informací podle článku 8aa směrnice 2011/16/EU je uveden v příloze XII tohoto nařízení.

2.   Statistické údaje za předchozí kalendářní rok ke všem jiným formám správní spolupráce, než je povinná automatická výměna informací, podle seznamu uvedeného v příloze IX předají členské státy Komisi elektronickými prostředky před 1. dubnem každého roku.

3.   Statistické údaje k povinné automatické výměně informací v souladu se seznamem uvedeným v příloze X, příloze XI a příloze XII předají členské státy Komisi elektronickými prostředky před 1. listopadem každého roku.“

2)

Doplňují se přílohy VIII, IX, X, XI a XII v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Vstup v platnost a použitelnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 22. ledna 2018.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 64, 11.3.2011, s. 1.

(2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2378 ze dne 15. prosince 2015, kterým se stanoví prováděcí pravidla k některým ustanovením směrnice Rady 2011/16/EU o správní spolupráci v oblasti daní a zrušuje prováděcí nařízení (EU) č. 1156/2012 (Úř. věst. L 332, 18.12.2015, s. 19).


PŘÍLOHA

Do prováděcího nařízení (EU) 2015/2378 se doplňují přílohy, které znějí:

PŘÍLOHA VIII

Formulář uvedený v článku 2c

Ve formuláři pro předání informací podle čl. 23 odst. 3 směrnice 2011/16/EU jsou uvedeny tyto informace:

identifikace členského státu odpovídajícího na dotazník,

dostupnost informací v členském státě,

zda byly zaslány dvoustranné zpětné vazby podle čl. 14 odst. 2,

účinnost automatické výměny informací:

zpracování obdržených informací a hlavní technické (IT) problémy, které se vyskytly,

kvalita obdržených informací s identifikací příjemců/stran; problémy s obsahem obdržených informací a případné návrhy,

využití a účinnost informací pro lepší dodržování daňových předpisů s uvedením užitečnosti informací obecně; současné a budoucí využití informací; použití informací v daňové oblasti; správní spolupráce, která vyplynula z využívání obdržených informací,

praktické dosažené výsledky s uvedením celkového výsledku (včetně zvláštních projektů); konkrétní výsledky zvláštních projektů; správní a jiné relevantní náklady na zavedení a provádění automatické výměny informací; správní náklady na pravidelné operace automatické výměny informací; jiné relevantní náklady na operace v souvislosti s dodržováním daňových předpisů; pozitivní a negativní zkušenosti; hlavní aspekty vedoucí ke sporům a soudním řízením,

úspěšnost, pokud jde o povinnost předat dotčeným členským státům zprávy podle jednotlivých zemí (počet zpráv podle jednotlivých zemí obdržených od daňových orgánů jiných členských států / počet zpráv podle jednotlivých zemí, které měly daňové orgány jiných členských států zaslat),

míra souladu vykazujících subjektů, pokud jde o povinnost podat zprávu podle jednotlivých zemí (počet obdržených zpráv podle jednotlivých zemí / počet zpráv podle jednotlivých zemí, které měly být podány),

seznam všech jurisdikcí, jejichž rezidenty jsou nejvyšší mateřské subjekty vykazujících subjektů se sídlem v Unii, v nichž však nebyly podány nebo vyměněny úplné zprávy podle jednotlivých zemí.

PŘÍLOHA IX

Seznam uvedený v článku 2d

Statistické údaje vyžadované u všech jiných forem správní spolupráce než u povinné automatické výměny informací podle čl. 23 odst. 4 směrnice 2011/16/EU zahrnují tyto informace:

identifikaci členského státu,

rok,

část A: statistiky týkající se výměny informací podle členských států

týkající se výměny informací na žádost (článek 5, 6 a 7 směrnice 2011/16/EU)

počet zaslaných žádostí,

počet obdržených odpovědí,

počet úplných odpovědí obdržených do šesti měsíců,

počet odpovědí, u kterých byly informace (všechny nebo jejich část) obdrženy do dvou měsíců,

počet obdržených žádostí,

počet odeslaných odpovědí,

počet odmítnutí podle článku 17 směrnice 2011/16/EU,

týkající se výměny informací z vlastního podnětu (článek 9 a 10 směrnice 2011/16/EU)

počet odeslaných výměn z vlastního podnětu,

počet obdržených výměn z vlastního podnětu,

počet odeslaných daňových rozhodnutí s přeshraničním prvkem,

počet obdržených daňových rozhodnutí s přeshraničním prvkem,

počet odeslaných jednostranných předběžných posouzení převodních cen,

počet obdržených jednostranných předběžných posouzení převodních cen,

část B: statistiky týkající se dalších forem správní spolupráce

týkající se přítomnosti v prostorách správních úřadů a účasti na správních šetřeních (článek 11 směrnice 2011/16/EU)

počet úředníků dožadujícího členského státu přítomných v prostorách správních úřadů a účastnících se na správních šetřeních,

týkající se souběžných kontrol (článek 12 směrnice 2011/16/EU)

počet souběžných kontrol iniciovaných členským státem,

počet souběžných kontrol, jichž se členský stát účastnil,

týkající se žádostí o doručení (článek 13 směrnice 2011/16/EU)

počet odeslaných žádostí o doručení,

počet obdržených žádostí o doručení,

týkající se zpětné vazby (článek 14 směrnice 2011/16/EU)

počet odeslaných žádostí o zpětnou vazbu,

počet obdržených zpětných vazeb,

počet obdržených žádostí o zpětnou vazbu,

počet odeslaných zpětných vazeb,

část C: statistiky týkající se odhadovaných dodatečných výnosů nebo zvýšení stanovené daňové povinnosti v důsledku správní spolupráce. Informace v této části jsou nepovinné

v důsledku výměny informací na žádost,

v důsledku výměny informací z vlastního podnětu,

v důsledku souběžné kontroly,

souhrnné údaje a počet případů.

PŘÍLOHA X

Seznam uvedený v článku 2d

Statistické údaje nezbytné pro povinnou automatickou výměnu informací podle čl. 23 odst. 4 směrnice 2011/16/EU o kategoriích příjmu a majetku uvedených v čl. 8 odst. 1 uvedené směrnice zahrnují tyto informace:

u všech kategorií příjmu a majetku uvedených v čl. 8 odst. 1 směrnice 2011/16/EU: statistické údaje o sdělení a daňovém poplatníkovi,

v případě příjmu ze zaměstnání a odměny ředitelů: statistické údaje o sdělení a příjemci, sdělení a plátci, příjemci a právním vztahu, plátci a právním vztahu, příjemci a příjmu,

v případě důchodů: statistické údaje o sdělení a příjemci, sdělení a plátci, příjemci, plátci, systému, příjmu,

v případě produktů životního pojištění: statistické údaje o sdělení a pojistce, pojistky souhrnně, události,

v případě vlastnictví nemovitostí a příjmů z nemovitostí: statistické údaje o sdělení a straně, stranách celkem, množství a hodnotě nemovitostí, množství a hodnotě v rámci transakce, množství a hodnotě akcí v souvislosti s úvěrem, množství a hodnotě příjmů v souvislosti s právy,

v případě sdělení o statusu: statistické údaje týkající se sdělení o statusu, chyby při sdělení o statusu,

v případě nulových datových sdělení: statistické údaje o nulových datových sděleních.

PŘÍLOHA XI

Seznam uvedený v článku 2d

Statistické údaje nezbytné pro povinnou automatickou výměnu informací podle čl. 8 odst. 3a směrnice 2011/16/EU podle čl. 23 odst. 4 uvedené směrnice zahrnují tyto informace:

na sdělení: statistické údaje o zemi původu a zemi určení, celkový počet záznamů, celkové částky plateb,

na zemi původu: statistické údaje o celkovém počtu oznamujících finančních institucí, celkové částky plateb,

na jedinečný účet: statistické údaje o počtu majitelů účtu, kategorii platby, částce na kategorii platby,

na účet: statistické údaje o typu majitele účtu, daňové identifikační číslo majitele účtu nebo funkční ekvivalent, země pobytu majitele účtu, fyzická osoba jakožto majitel účtu, zrušený účet, neaktivní účet,

na majitele účtu: statistické údaje o typu ovládající osoby, daňové identifikační číslo ovládající osoby nebo funkční ekvivalent, země pobytu ovládající osoby, fyzická osoba jakožto ovládající osoba.

PŘÍLOHA XII

Seznam uvedený v článku 2d

Statistické údaje nezbytné pro povinnou automatickou výměnu informací podle článku 8aa směrnice 2011/16/EU podle čl. 23 odst. 4 uvedené směrnice zahrnují tyto informace:

počet zpráv podle jednotlivých zemí obdržených od vykazujících subjektů,

počet zpráv podle jednotlivých zemí, které mají být podány vykazujícími subjekty, ale nebyly obdrženy nebo byla obdržena jen dílčí zpráva, rozděleno podle jurisdikce nejvyššího mateřského subjektu,

počet zpráv podle jednotlivých zemí, které obdržel členský stát jeden od druhého,

počet zpráv podle jednotlivých zemí, které měl od druhého obdržet členský stát, ale neobdržel,

počet zpráv podle jednotlivých zemí, které zaslal jeden členský stát druhému.