12.1.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 7/35


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2018/50

ze dne 11. ledna 2018,

kterým se po dvousté osmdesáté mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s organizacemi ISIL (Dá'iš) a Al-Kajdá

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 881/2002 ze dne 27. května 2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s organizacemi ISIL (Dá'iš) a Al-Kajdá (1), a zejména na čl. 7 odst. 1 písm. a) a čl. 7a odst. 5 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Příloha I nařízení (ES) č. 881/2002 obsahuje seznam osob, skupin a subjektů, kterých se týká zmrazení prostředků a hospodářských zdrojů podle uvedeného nařízení.

(2)

Výbor pro sankce Rady bezpečnosti OSN dne 26. prosince 2017 rozhodl o odstranění jednoho záznamu ze seznamu osob, skupin a subjektů, jichž se má týkat zmrazení prostředků a hospodářských zdrojů, a o změně jednoho záznamu na tomto seznamu. Příloha I nařízení (ES) č. 881/2002 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha I nařízení (ES) č. 881/2002 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 11. ledna 2018.

Za Komisi,

jménem předsedy,

vedoucí Služby nástrojů zahraniční politiky


(1)  Úř. věst. L 139, 29.5.2002, s. 9.


PŘÍLOHA

Příloha I nařízení (ES) č. 881/2002 se mění takto:

1)

Záznam „Zayn Al-Abidin Muhammad Hussein (také znám jako a) Abu Zubaida, b) Abd Al-Hadi Al-Wahab, c) Zain Al-Abidin Muhahhad Husain, d) Zayn Al-Abidin Muhammad Husayn, e) Zeinulabideen Muhammed Husein Abu Zubeidah, f) Abu Zubaydah, g) Tariq Hani). Datum narození: 12.3.1971. Místo narození: Rijád, Saúdská Arábie. Státní příslušnost: palestinská. Další informace: a) blízký spolupracovník Usámy bin Ládina a osoba zprostředkující přesuny teroristů, b) od července 2007 zadržován Spojenými státy americkými. Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 25.1.2001.“ v oddíle „Fyzické osoby“ se zrušuje.

2)

Záznam „Seifallah Ben Hassine (také znám jako a) Seif Allah ben Hocine; b) Saifallah ben Hassine; c) Sayf Allah 'Umar bin Hassayn; d) Sayf Allah bin Hussayn; e) Abu Iyyadh al-Tunisi; f) Abou Iyadh el-Tounsi; g) Abu Ayyad al-Tunisi; h) Abou Aayadh; i) Abou Iyadh). Datum narození: 8.11.1965. Místo narození: Tunis, Tunisko. Státní příslušnost: tuniská. Datum zařazení na seznam podle čl. 7d odst. 2 písm. i): 23.9.2014.“ v oddíle „Fyzické osoby“ se nahrazuje tímto:

„Seifallah Ben Omar Ben Mohamed Ben Hassine (také znám jako a) Seif Allah ben Hocine; b) Saifallah ben Hassine; c) Sayf Allah 'Umar bin Hassayn; d) Sayf Allah bin Hussayn; e) Abu Iyyadh al-Tunisi; f) Abou Iyadh el-Tounsi; g) Abu Ayyad al-Tunisi; h) Abou Aayadh; i) Abou Iyadh); j) Seifallah ben Amor ben Hassine). Adresa: a) 60 Rue de la Libye, Hammam Lif, Ben Arous, Tunisko; b) Libye (možné místo pobytu v červenci 2017). Datum narození: 8.11.1965. Místo narození: Tunis, Tunisko. Státní příslušnost: tuniská. Číslo pasu: Tunisko č. G557170, vydán dne 16. listopadu 1989. Národní identifikační číslo: průkaz totožnosti Tunisko 05054425, vydán dne 3.5.2011 (místo vydání: Hammam Lif). Datum zařazení na seznam podle čl. 7d odst. 2 písm. i): 23.9.2014.“