11.1.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 6/26


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2018/33

ze dne 28. září 2017,

kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o standardizovaný formát výpisu poplatků a jeho společný symbol podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/92/EU

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2014/92/EU ze dne 23. července 2014 o porovnatelnosti poplatků souvisejících s platebními účty, změně platebního účtu a přístupu k platebním účtům se základními prvky (1), a zejména na čl. 5 odst. 4 druhý pododstavec uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Směrnice 2014/92/EU ukládá členským státům povinnost zajistit, aby poskytovatelé platebních služeb spotřebiteli bezplatně a alespoň jednou ročně poskytli výpis všech účtovaných poplatků a informace o případných úrokových sazbách v souvislosti se službami spojenými s platebním účtem. Poskytovatelé platebních služeb musí použít standardizované pojmy obsažené v konečném seznamu nejreprezentativnějších služeb spojených s platebním účtem. Konečné seznamy zveřejní členské státy a začlení do nich standardizovanou terminologii Unie stanovenou v nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/32 (2).

(2)

Aby bylo zajištěno, že výpis poplatků splní cíle směrnice 2014/92/EU a zároveň spotřebiteli poskytne veškeré důležité informace způsobem, který zlepšuje porovnatelnost a transparentnost, měli by poskytovatelé platebních služeb pro výpis poplatků použít standardizovaný formulář.

(3)

Pokud jde o prezentaci balíčků služeb spojených s platebním účtem, je třeba vzít v úvahu, že v nabídce poskytovatelů platebních služeb jsou různé druhy balíčků. Některé balíčky jsou zahrnuty v obecném poplatku, jako např. služby vedení či správy účtu, zatímco jiné balíčky jsou poskytovány za příplatek k obecnému poplatku a u některých balíčků je omezen počet služeb. Aby byl obsah jednotlivých druhů balíčků a s nimi spojené poplatky pro spotřebitele co nejsrozumitelnější, měly by být balíčky ve výpisu poplatků samostatně rozepsány. Zejména je-li balíček zahrnut v obecném poplatku, měl by být ve výpisu uveden společně s tímto poplatkem.

(4)

Členské státy mají možnost požadovat, aby byly společně s výpisem poplatků poskytovány klíčové ukazatele, jako je komplexní ukazatel nákladů. Z toho důvodu by součástí formuláře výpisu poplatků měla být samostatná tabulka pro potřeby poskytovatelů platebních služeb, na které by se takové podmínky vztahovaly.

(5)

Dále vzhledem k tomu, že výpis poplatků by měl být snadno vyhotovitelný, měli by mít poskytovatelé platebních služeb k dispozici jasné pokyny, jak výpis poplatků vyplnit.

(6)

Toto nařízení vychází z návrhů prováděcích technických norem, které Komisi předložil evropský orgán dohledu (Evropský orgán pro bankovnictví, dále jen „EBA“ nebo „orgán EBA“).

(7)

Orgán EBA uskutečnil otevřené veřejné konzultace o návrzích prováděcích technických norem, z nichž toto nařízení vychází, analyzoval potenciální související náklady a přínosy a požádal o stanovisko skupinu subjektů působících v bankovnictví zřízenou podle článku 37 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 (3),

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Vzor formuláře pro výpis poplatků a jeho společného symbolu

1.   Poskytovatelé platebních služeb použijí vzor formuláře uvedený v příloze a vyplní jej v souladu s články 2 až 18.

2.   Poskytovatelé platebních služeb nesmí pozměnit formulář pro výpis poplatků tím, že by jej vyplnili způsobem jiným, než který je stanoven v tomto nařízení. Poskytovatelé platebních služeb musí zejména dodržet pořadí informací, nadpisů a dílčích nadpisů stanovených ve vzoru formuláře.

3.   Výpis poplatků musí splňovat tyto požadavky:

a)

je vyhotoven ve formátu A4 na výšku;

b)

obsahuje název formuláře „Výpis poplatků“ v horní části první stránky, zarovnaný na střed a umístěný mezi logem poskytovatele platebních služeb, které se nachází v horní levé části dokumentu, a společným symbolem, který se nachází v horní pravé části dokumentu;

c)

obsahuje společný symbol, jehož rozměry nepřesahují 2,5 cm × 2,5 cm a jehož podoba odpovídá tomu, jak je zobrazen ve vzoru formuláře stanoveném v příloze;

d)

text je napsán typem písma Arial nebo podobným typem písma, ve velikosti 11, s výjimkou názvu formuláře „Výpis poplatků“, který je ve velikosti 16 a je proveden tučně; nadpisy jsou provedeny tučným písmem velikosti 14 a dílčí nadpisy jsou provedeny tučným písmem velikosti 12, s výjimkou případů, kdy podle vnitrostátního práva nebo na základě dohody mezi spotřebitelem a poskytovatelem platebních služeb musí být použita větší velikost písma nebo je požadováno Braillovo písmo pro osoby se zrakovým postižením;

e)

je vyhotoven v černobílém provedení, s výjimkou loga poskytovatele platebních služeb a společného symbolu, které mohou být provedeny barevně, jak je stanoveno v článku 2;

f)

nadpisy mají středně šedé pozadí o odstínu, jehož referenční číslo podle barevné palety RGB je 166,166,166, a dílčí nadpisy mají světle šedé pozadí o odstínu, jehož referenční číslo podle barevné palety RGB je 191,191,191;

g)

jednotlivé strany jsou očíslované.

Článek 2

Společný symbol a logo poskytovatele platebních služeb

1.   Je-li společný symbol v barevném provedení, musí mít jeho pozadí odstín, jehož referenční číslo podle barevné palety RGB je 0/51/153 (hexadecimálně: 003399), a barva symbolu musí mít odstín, jehož referenční číslo podle barevné palety RGB je 255/204/0 (hexadecimálně: FFCC00).

2.   Logo poskytovatele platebních služeb musí mít stejnou velikost jako společný symbol.

3.   Logo může být v barevném provedení pouze za podmínky, že je barevně zobrazen i společný symbol. Je-li formulář vytištěn černobíle, musí být společný symbol dobře čitelný.

Článek 3

Název a kontaktní údaje poskytovatele účtu

1.   Poskytovatelé platebních služeb nahradí text v hranatých závorkách názvem poskytovatele účtu, s použitím tučného písma se zarovnáním vlevo.

2.   Poskytovatelé platebních služeb nahradí text v hranatých závorkách svými kontaktními údaji, jako je poštovní adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa, číslo faxu, adresa internetových stránek a kontaktní osoba/místo, jež může majitel účtu použít při budoucí korespondenci.

Tyto kontaktní údaje musí být uvedeny se zarovnáním vlevo.

Článek 4

Název a kontaktní údaje majitele platebního účtu

1.   Poskytovatelé platebních služeb nahradí text v hranatých závorkách jménem majitele platebního účtu.

Jméno musí být uvedeno tučným písmem, se zarovnáním vlevo.

2.   Poskytovatelé platebních služeb nahradí text v hranatých závorkách poštovní adresou majitele platebního účtu.

Poštovní adresa musí být uvedena malými písmeny (s výjimkou prvních písmen jednotlivých slov, kde mohou být použita velká písmena), se zarovnáním vlevo.

Článek 5

Název účtu a jeho identifikace

1.   Poskytovatelé platebních služeb uvedou název platebního účtu.

Název musí být uveden tučným písmem, se zarovnáním vlevo, a přímo za příslušnými slovy.

2.   Poskytovatelé platebních služeb uvedou údaje potřebné k identifikaci platebního účtu, jako např. identifikační kód banky (BIC), mezinárodní číslo bankovního účtu (IBAN), vnitrostátní číslo účtu a vnitrostátní kód banky.

Tyto údaje musí být uvedeny se zarovnáním vlevo.

Článek 6

Kalendářní období

V řádku „Období“ uvedou poskytovatelé platebních služeb kalendářní období, na které se výpis poplatků vztahuje, se zarovnáním vlevo.

Článek 7

Datum

V řádku „Datum“ uvedou poskytovatelé platebních služeb den vystavení výpisu poplatků, se zarovnáním vlevo.

Článek 8

Úvodní text

Výpis poplatků musí obsahovat úvodní text ve znění obsaženém ve vzoru formuláře, a to s řádkováním 1,15 a mezerami o velikosti 0 bodů před a 10 bodů za textem.

Článek 9

Souhrnný přehled poplatků a úroků

1.   Ve čtyřech samostatných tabulkách pod nadpisem „Souhrnný přehled poplatků a úroků“ uvedou poskytovatelé platebních služeb celkové částky poplatků a úroků, a to tučným písmem a se zarovnáním vpravo.

2.   V případě, že v souvislosti s daným účtem nevznikají žádné úroky, a jestliže uvedení těchto informací umožňují nebo vyžadují vnitrostátní předpisy, jimiž se provádí směrnice 2014/92/EU, uvedou poskytovatelé platebních služeb slova „bez úroků“, a to malými písmeny a se zarovnáním vpravo.

3.   V případě, že v souvislosti s účtem úroky vznikají, ale úrok za dané období je v nulové výši, a jestliže uvedení těchto informací umožňují nebo vyžadují vnitrostátní předpisy, jimiž se provádí směrnice 2014/92/EU, uvedou poskytovatelé platebních služeb v příslušné tabulce číslici „0“.

4.   V samostatné tabulce uvedou poskytovatelé platebních služeb komplexní ukazatel nákladů shrnující celkové roční náklady na platební účet, pokud to požadují vnitrostátní právní předpisy, jimiž se provádí směrnice 2014/92/EU. V případě, že tyto vnitrostátní právní předpisy uvedení komplexního ukazatele nákladů nepožadují, poskytovatelé platebních služeb příslušnou tabulku odstraní.

Článek 10

Podrobný výpis poplatků zaplacených za účet

1.   V tabulce s nadpisem „Podrobný výpis poplatků zaplacených za účet“ uvedou poskytovatelé platebních služeb všechny poplatky účtované během příslušného období za odpovídající služby.

Pod dílčím nadpisem „Obecné služby spojené s účtem“ se uvedou poplatky za správu či vedení účtu.

2.   V dílčím sloupci nadepsaném „Služba“ uvedou poskytovatelé platebních služeb příslušné služby, a to tučným písmem, se zarovnáním vlevo, s jednoduchým řádkováním a mezerami o velikosti 0 bodů před a 0 bodů za každou uvedenou službou.

3.   V dílčím sloupci nadepsaném „Počet případů použití služby“ uvedou poskytovatelé platebních služeb údaj o tom, kolikrát byla každá jednotlivá služba během příslušného období výpisu poplatků použita, a to typem písma předepsaným v čl. 1 odst. 3 písm. d), se zarovnáním vpravo.

Poskytovatelé platebních služeb nechají dílčí sloupec „Počet případů využití služby“ nevyplněný, jestliže:

a)

služba byla použita, ale poskytovatel platebních služeb za ni neúčtoval žádný poplatek, a

b)

uvedení této informace umožňují nebo vyžadují vnitrostátní předpisy, jimiž se provádí směrnice 2014/92/EU.

4.   V dílčím sloupci nadepsaném „Jednotkový poplatek“ uvedou poskytovatelé platebních služeb strukturu jednotkových poplatků a náklady na každou použitou službu, a to se zarovnáním vpravo.

5.   V dílčím sloupci nadepsaném „Počet případů, kdy byl poplatek účtován“ uvedou poskytovatelé platebních služeb údaj o tom, kolikrát byl za každou jednotlivou službu během příslušného období výpisu poplatků účtován poplatek, a to se zarovnáním vpravo. Poskytovatelé platebních služeb uvedou v příslušném dílčím sloupci slova „poplatek neúčtován“, jestliže:

a)

služba byla použita, ale nebyl účtován žádný poplatek, a

b)

uvedení této informace umožňují nebo vyžadují vnitrostátní předpisy, jimiž se provádí směrnice 2014/92/EU.

6.   V dílčím sloupci „Celkem“ uvedou poskytovatelé platebních služeb výslednou celkovou částku poplatků zaplacených za použití dané služby během příslušného období, a to tučným písmem.

7.   Pokud v případě některého dílčího nadpisu není poskytována žádná služba, poskytovatelé platebních služeb daný dílčí nadpis odstraní. Poskytovatelé platebních služeb rovněž odstraní daný dílčí nadpis, jestliže počet případů, kdy majitel platebního účtu danou službu během příslušného období použil, nepřekračuje počet zahrnutý v poplatku za balíček.

8.   V řádku „Zaplacené poplatky celkem“ uvedou poskytovatelé platebních služeb výslednou celkovou částku poplatků zaplacených majitelem platebního účtu během příslušného období, a to tučným písmem.

Článek 11

Rozpis druhů poplatků

1.   V případech, kdy jsou v závislosti na jedné nebo několika níže uvedených okolnostech účtovány zvláštní poplatky, uvedou poskytovatelé platebních služeb v tabulce „Podrobný výpis poplatků zaplacených za účet“ ve sloupci „Služba“ na samostatném řádku za každou příslušnou službu popis každého případu, prostředku komunikace či podmínky, na něž se váže účtování poplatku („druhy poplatků“):

a)

za různé jednotlivé případy poskytnutí téže služby, kdy byl účtován poplatek, jako např. prvotní poplatek za zavedení služby a poplatky spojené s toutéž službou za její následné používání;

b)

za různé jednotlivé prostředky komunikace, jejichž prostřednictvím je táž služba vyžádána, použita nebo poskytnuta, jako např. po telefonu, na pobočce nebo na internetu;

c)

v závislosti na tom, zda je u téže služby splněna konkrétní podmínka, jako např. dodržení minimální nebo maximální výše částky stanovené pro úhrady či výběry hotovosti.

Popis se uvede se zarovnáním vlevo. Poplatky se ve sloupci „Jednotkový poplatek“ uvedou se zarovnáním vpravo.

2.   Pokud se výše účtovaných poplatků odvíjí od kombinace několika druhů poplatků, např. jestliže výše poplatků závisí na použitém prostředku komunikace a dále pak na tom, zda je dodržena minimální či maximální výše částky, musí poskytovatelé platebních služeb uplatnit ustanovení čl. 10 odst. 5 a navíc uvést popis každého dalšího druhu poplatku, a to se zarovnáním vpravo.

3.   Pokud během příslušného období došlo ke změně poplatku, uvedou poskytovatelé platebních služeb seznam poplatků uplatněných v každém jednotlivém období, a to tak, že ve sloupci „Jednotkový poplatek“ přidají nové řádky.

Článek 12

Rozpis balíčků služeb účtovaných jako součást poplatků uvedených pod dílčím nadpisem „Obecné služby spojené s účtem“

1.   V případě, že je společně s účtem nabízen balíček služeb spojených s platebním účtem, který je zahrnut v poplatcích uvedených pod dílčím nadpisem „Obecné služby spojené s účtem“, uvedou poskytovatelé platebních služeb v tabulce „Podrobný výpis poplatků zaplacených za účet“ v řádku „Balíček služeb“ informace o službách zahrnutých v balíčku ve sloupci „Služba“, přičemž ve sloupci „Počet případů použití služby“ uvedou údaj o tom, kolikrát byl balíček použit. Ve sloupcích pod nadpisem „Poplatek“ uvedou poskytovatelé platebních služeb poplatek účtovaný za balíček jako celek a rovněž údaj o tom, kolikrát byl poplatek za balíček během příslušného období účtován, rozepsaný podle čl. 11 odst. 1. Tento řádek se odstraní, jestliže je balíček služeb účtován odděleně od poplatku za obecné služby spojené s účtem.

2.   Veškeré poplatky účtované za veškeré služby překračující počet zahrnutý v poplatku za balíček se uvedou v tabulce obsahující služby a poplatky podle článků 1 až 11.

3.   V případě, že počet služeb v balíčku není omezen, nebo pokud počet služeb zahrnutých v poplatku za balíček nebyl překročen, poskytovatelé platebních služeb odstraní slova „Služby nad rámec tohoto počtu jsou účtovány odděleně“ uvedená ve spodním řádku.

Článek 13

Rozpis balíčků služeb spojených s platebním účtem, které jsou účtovány odděleně od poplatků uvedených pod dílčím nadpisem „Obecné služby spojené s účtem“

1.   V případě, že poskytovatelé platebních služeb nabízí společně s účtem balíček služeb spojených s platebním účtem a tento balíček je účtován odděleně od veškerých poplatků uvedených pod dílčím nadpisem „Obecné služby spojené s účtem“, které jsou účtovány za obecné služby spojené s účtem, jak je uvedeno v tabulce obsahující služby a poplatky, uvedou v tabulce týkající se balíčku služeb tyto informace:

a)

ve sloupci „Balíček služeb“: obchodní značka, v příslušném případě, nebo obsah balíčku (bez hranatých závorek);

b)

ve sloupci „Poplatek“: poplatek účtovaný za balíček jako celek za období výpisu poplatků (se zarovnáním vpravo);

c)

ve třetím sloupci: údaj o tom, kolikrát byl poplatek za balíček během příslušného období účtován.

Jakékoli další poplatky účtované za veškeré služby překračující počet zahrnutý v poplatku za balíček se uvedou v tabulce obsahující služby a poplatky podle článků 10 a 11.

2.   V případech, kdy je balíček účtován v určitém pravidelném intervalu, se tento interval uvede ve sloupci „Poplatek“ se zarovnáním vlevo, přičemž celkové roční náklady se uvedou hned na dalším řádku pod údajem intervalu, a to tučným písmem se slovy „Celkové roční náklady“.

3.   Jsou-li za různé balíčky během příslušného období účtovány různé poplatky, uvedou se informace podle odstavce 1 za každý balíček v samostatné tabulce.

4.   Poskytovatelé platebních služeb odstraní celou tabulku, včetně nadpisu „Podrobné údaje o poplatcích spojených s balíčkem služeb“, jestliže balíček služeb není poskytován společně s účtem, nebo jestliže balíček služeb nabízený společně s účtem je účtován jako součást poplatku za kteroukoli obecnou službu spojenou s účtem.

5.   V případě, že u žádné služby v balíčku není omezen její počet, nebo pokud počet služeb zahrnutých v poplatku za balíček nebyl překročen, poskytovatelé platebních služeb odstraní slova „Služby nad rámec tohoto počtu jsou účtovány odděleně“ uvedená na konci tabulky.

Článek 14

Podrobné údaje o úrocích zaplacených v souvislosti s účtem

1.   V tabulce „Podrobné údaje o úrocích zaplacených v souvislosti s účtem“ uvedou poskytovatelé platebních služeb částku úroků, které majitel platebního účtu zaplatil během období, na něž se výpis poplatků vztahuje, pokud takový případ nastal.

2.   Ve sloupci „Úroková sazba“ uvedou poskytovatelé platebních služeb úrokovou sazbu vyjádřenou jako roční procentní sazbu. Pokud se úroková sazba během příslušného období změnila, uvedou poskytovatelé platebních služeb každou úrokovou sazbu uplatněnou během každého období na samostatném řádku.

3.   Ve sloupci „Úroky“ uvedou poskytovatelé platebních služeb částku úroků v měně účtu, které majitel platebního účtu zaplatil, a to tučným písmem. Pokud se úroková sazba během příslušného období změnila, uvedou poskytovatelé platebních služeb částku úroků, které majitel platebního účtu zaplatil, na samostatném řádku zvlášť za každé příslušné období.

4.   V řádku „Zaplacené úroky celkem“ uvedou poskytovatelé platebních služeb výslednou celkovou částku úroků zaplacených majitelem platebního účtu během příslušného období, a to tučným písmem.

5.   V případě, že majitel platebního účtu nezaplatil žádné úroky, protože v souvislosti s daným účtem žádné úroky nevznikají, a jestliže uvedení těchto informací umožňují nebo vyžadují vnitrostátní předpisy, jimiž se provádí směrnice 2014/92/EU, uvedou poskytovatelé platebních služeb v řádku „Zaplacené úroky celkem“ tučným písmem slova „bez úroků“, a to malými písmeny a se zarovnáním vlevo.

Článek 15

Podrobné údaje o úrocích připsaných na účet

1.   V tabulce „Podrobné údaje o úrocích připsaných na účet“ uvedou poskytovatelé platebních služeb částku úroků, které byly majiteli platebního účtu připsány během období, na něž se výpis poplatků vztahuje, pokud takový případ nastal.

2.   Poskytovatelé platebních služeb nahradí slova „Název účtu“ názvem příslušného účtu, a to tučným písmem.

3.   Ve sloupci „Úroková sazba“ uvedou poskytovatelé platebních služeb úrokovou sazbu vyjádřenou jako roční procentní sazbu. Pokud se úroková sazba během příslušného období změnila, uvedou poskytovatelé platebních služeb každou úrokovou sazbu uplatněnou během každého období na samostatném řádku.

4.   Ve sloupci „Úroky“ uvedou poskytovatelé platebních služeb částku úroků v měně účtu, které byly majiteli platebního účtu připsány, a to tučným písmem. Pokud se úroková sazba během období, na něž se výpis poplatků vztahuje, změnila, uvedou poskytovatelé platebních služeb částku úroků, které byly majiteli platebního účtu připsány, na samostatném řádku zvlášť za každé příslušné období. V případě, že v souvislosti s účtem úroky vznikají, ale úrok za dané období je v nulové výši, uvedou poskytovatelé platebních služeb ve sloupci „Úroky“ číslici „0“.

5.   V případě, že na účet nebyly připsány žádné úroky z toho důvodu, že v souvislosti s daným účtem žádné úroky nevznikají, uvedou poskytovatelé platebních služeb ve sloupci „Úroky“ slova „bez úroků“, a to malými písmeny a se zarovnáním vlevo.

6.   V řádku „Připsané úroky celkem“ uvedou poskytovatelé platebních služeb výslednou celkovou částku úroků, které byly majiteli platebního účtu připsány během období, na něž se výpis poplatků vztahuje, a to tučným písmem.

7.   V případě, že na účet nebyly připsány žádné úroky z toho důvodu, že v souvislosti s daným účtem žádné úroky nevznikají, a jestliže uvedení těchto informací umožňují nebo vyžadují vnitrostátní předpisy, jimiž se provádí směrnice 2014/92/EU, uvedou poskytovatelé platebních služeb v řádku „Připsané úroky celkem“ tučným písmem slova „bez úroků“, a to malými písmeny a se zarovnáním vlevo.

Článek 16

Další informace

1.   V tabulce „Další informace“ uvedou poskytovatelé platebních služeb jakékoli další informace, které překračují rámec informací, na něž se vztahují články 2 až 15, a které přímo souvisejí se službami nebo zaplacenými poplatky nebo s účtovanými či připsanými úroky či s uplatňovanou úrokovou sazbou, jak je uvedeno v čl. 5 odst. 2 směrnice 2014/92/EU, během období, na něž se výpis poplatků vztahuje. Mezi další informace, které se uvedou v této tabulce, patří také informace požadované vnitrostátními právními předpisy.

2.   Při vyplňování této tabulky musí poskytovatelé platebních služeb v příslušných případech dodržet formát stanovený v tomto nařízení.

3.   V případě, že poskytovatelé platebních služeb neuvádí žádné informace specifikované v odstavci 1, tuto tabulku z formuláře odstraní.

Článek 17

Obchodní značky

Je-li použita obchodní značka, musí být uvedena bezprostředně za názvem služby, a to standardním typem písma podle čl. 1 odst. 3 písm. d) a v hranatých závorkách.

Článek 18

Použití elektronických prostředků

1.   V případech, kdy je výpis poplatků poskytován elektronickými prostředky, mohou poskytovatelé platebních služeb upravit formulář za předpokladu, že spotřebiteli je zároveň poskytnuta kopie výpisu poplatků podle vzoru formuláře stanoveného v příloze tohoto nařízení, vyplněného v souladu s články 2 až 17, a to pouze těmito způsoby:

a)

odchylně od ustanovení čl. 1 odst. 3 písm. d) použít větší velikost písma, pokud budou zachovány proporce jednotlivých velikostí, jak jsou stanoveny v čl. 1 odst. 3;

b)

jestliže je zobrazený text při použití elektronických nástrojů takové velikosti, že by použití několika tabulek a sloupců znesnadňovalo čitelnost výpisu poplatků, použít jen jeden sloupec nebo jen jednu tabulku, pokud bude zachováno pořadí informací, nadpisů a dílčích nadpisů;

c)

použít elektronické nástroje, jako je vrstvení (layering) a automaticky otevíraná okna (pop-ups) za předpokladu, že název „Výpis poplatků“, společný symbol, nadpisy a dílčí nadpisy jsou zobrazeny výrazně a je zachováno pořadí informací.

2.   Použití elektronických nástrojů uvedených v odst. 1 písm. c) nesmí být rušivé takovým způsobem, že by mohlo odvádět pozornost spotřebitele od informací ve výpisu poplatků. Rozsah informací poskytovaných za použití nástrojů vrstvení (layering) a automaticky otevíraných oken (pop-ups) se omezuje na informace podle tohoto nařízení.

Článek 19

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 28. září 2017.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 257, 28.8.2014, s. 214.

(2)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/32 ze dne 28. září 2017, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/92/EU, pokud jde o regulační technické normy pro standardizovanou terminologii Unie pro nejreprezentativnější služby spojené s platebním účtem (viz strana 3 v tomto čísle Úředního věstníku).

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro bankovnictví), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/78/ES (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 12).


PŘÍLOHA

Vzor formuláře pro výpis poplatků

Image Text obrazu Image Text obrazu Image Text obrazu