18.5.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 123/103


SMĚRNICE KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2018/739

ze dne 1. března 2018,

kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití olova jako legujícího prvku v oceli

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU ze dne 8. června 2011 o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních (1), a zejména na čl. 5 odst. 1 písm. a) uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Směrnice 2011/65/EU od členských států vyžaduje, aby zajistily, že elektrická a elektronická zařízení uváděná na trh neobsahují olovo.

(2)

Bod 6 a) přílohy III směrnice 2011/65/EU stanovil výjimku pro použití olova jako legujícího prvku v oceli pro účely strojního obrábění a pozinkované oceli, obsahující až 0,35 % hmotnostních olova, do 21. července 2016. Komise obdržela žádost o prodloužení této výjimky pro kategorie 1 až 7 a 10 před 21. lednem 2015, což je v souladu s čl. 5 odst. 5 směrnice 2011/65/EU.

(3)

Olovo se do oceli přidává ke zvýšení její obrobitelnosti v průmyslové výrobě. Působí jako mazivo, jež usnadňuje hlubinné vrtání a zpracování při vysoké rychlosti. Zinkování je proces nanášení ochranné vrstvy zinku na povrch oceli za účelem zabránění korozi.

(4)

Ačkoli je pro některá specifická použití k dispozici bezolovnatá ocel, nahrazení olova v ostatních případech použití je v současné době vědecky a technicky neproveditelné. Další omezení oblasti působnosti výjimky se v současné době vzhledem k vysoké složitosti dodavatelského řetězce ukázalo jako neproveditelné.

(5)

V případě pozinkované oceli zůstává olovo nadále nezbytné pouze v případě oceli kusově žárově pozinkované, přičemž i zde je koncentrace v důsledku technologického pokroku nižší.

(6)

Vzhledem k tomu, že pro dotčená použití pro kategorie 1 až 7 a 10 v současnosti nejsou k dispozici dostatečně spolehlivé alternativy a nebudou pravděpodobně na trhu ani v blízké budoucnosti a v případě žárově pozinkované oceli pochází obsah olova z nečistot z recyklovaného zinku, je pro obě použití odůvodněná doba platnosti do 21. července 2021, přičemž kratší období by mohlo pro průmysl přinést zbytečnou administrativní zátěž. Pro kategorie jiné než kategorie 1 až 7 a 10 zůstává stávající výjimka platná po dobu platnosti stanovenou v čl. 5 odst. 2 druhém pododstavci směrnice 2011/65/EU.

(7)

Směrnice 2011/65/EU by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Příloha III směrnice 2011/65/EU se mění v souladu s přílohou této směrnice.

Článek 2

1.   Členské státy přijmou a zveřejní právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí nejpozději do 30. června 2019. Neprodleně sdělí Komisi jejich znění.

Tyto předpisy použijí od 1. července 2019.

Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

2.   Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

Článek 3

Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 4

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 1. března 2018.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 174, 1.7.2011, s. 88.


PŘÍLOHA

V příloze III směrnice 2011/65/EU se bod 6 a) nahrazuje tímto:

„6 a)

Olovo jako legující prvek v oceli pro účely strojního obrábění a pozinkované oceli, obsahující až 0,35 % hmotnostních olova

Platí do:

21. července 2021 pro kategorie 8 a 9, s výjimkou diagnostických zdravotnických prostředků in vitro a průmyslových monitorovacích a kontrolních přístrojů,

21. července 2023 pro diagnostické zdravotnické prostředky in vitro kategorie 8,

21. července 2024 pro průmyslové monitorovací a kontrolní přístroje kategorie 9 a pro kategorii 11

6 a)-I

Olovo jako legující prvek v oceli pro účely strojního obrábění, obsahující až 0,35 % hmotnostních olova, a v součástech z oceli kusově žárově pozinkované, obsahujících až 0,2 % hmotnostní olova

Platí do 21. července 2021 pro kategorie 1 až 7 a 10“