18.5.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 123/100


SMĚRNICE KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2018/738

ze dne 27. února 2018,

kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití olova v prvcích ladicích potenciometrů z kovovo-keramických materiálů

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU ze dne 8. června 2011 o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních (1), a zejména na čl. 5 odst. 1 písm. a) uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Směrnice 2011/65/EU od členských států vyžaduje, aby zajistily, že elektrická a elektronická zařízení uváděná na trh neobsahují olovo.

(2)

Bod 34 přílohy III směrnice 2011/65/EU stanovil výjimku pro použití olova v prvcích ladicích potenciometrů z kovovo-keramických materiálů do 21. července 2016. Komise obdržela žádost o prodloužení této výjimky pro kategorie 1 až 7 a 10 před 21. lednem 2015, což je v souladu s čl. 5 odst. 5 směrnice 2011/65/EU.

(3)

Ladicí potenciometry jsou proměnné rezistory. Pomocí jezdce upravují odpor elektrického obvodu. Používají se v celé řadě výrobků, mezi něž patří např. audiovizuální zařízení, komunikační vybavení, hračky a měřicí zařízení, elektrické spotřebiče pro domácnost. Obsahují olovo ve formě oxidu olovnatého v rezistivním inkoustu, kde působí jako pojivo.

(4)

V současné době neexistují žádné spolehlivé bezolovnaté alternativy, a proto je nahrazení olova stále vědecky a technicky neproveditelné.

(5)

Vzhledem k tomu, že pro dotčená použití pro kategorie 1 až 7 a 10 v současnosti nejsou na trhu k dispozici dostatečně spolehlivé alternativy a nebudou pravděpodobně na trhu ani v blízké budoucnosti, doba platnosti do 21. července 2021 je odůvodněná. Pro kategorie jiné než kategorie 1 až 7 a 10 zůstává stávající výjimka platná po dobu stanovenou v čl. 5 odst. 2 druhém pododstavci směrnice 2011/65/EU.

(6)

Směrnice 2011/65/EU by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Příloha III směrnice 2011/65/EU se mění v souladu s přílohou této směrnice.

Článek 2

1.   Členské státy přijmou a zveřejní právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí nejpozději do 30. června 2019. Neprodleně sdělí Komisi jejich znění.

Tyto předpisy použijí od 1. července 2019.

Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

2.   Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

Článek 3

Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 4

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 27. února 2018.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 174, 1.7.2011, s. 88.


PŘÍLOHA

V příloze III směrnice 2011/65/EU se bod 34 nahrazuje tímto:

„34

Olovo v prvcích ladicích potenciometrů z kovovo-keramických materiálů

Týká se všech kategorií; platí do:

21. července 2021 pro kategorie 1 až 7 a 10

21. července 2021 pro kategorie 8 a 9, s výjimkou diagnostických zdravotnických prostředků in vitro a průmyslových monitorovacích a kontrolních přístrojů

21. července 2023 pro diagnostické zdravotnické prostředky in vitro kategorie 8

21. července 2024 pro průmyslové monitorovací a kontrolní přístroje kategorie 9 a pro kategorii 11“