21.12.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

LI 327/5


ROZHODNUTÍ RADY (SZBP) 2018/2054

ze dne 21. prosince 2018,

kterým se mění rozhodnutí 2013/184/SZBP o omezujících opatřeních vůči Myanmaru/Barmě

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na článek 29 této smlouvy,

s ohledem na návrh vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 22. dubna 2013 přijala Rada rozhodnutí 2013/184/SZBP (1) o omezujících opatřeních vůči Myanmaru/Barmě.

(2)

Dne 26. dubna 2018 přijala Rada rozhodnutí (SZBP) 2018/655 (2), které stanoví právní rámec pro cílená omezující opatření vůči některým fyzickým osobám z řad myanmarských ozbrojených sil (Tatmadaw) a pohraniční policie odpovědným za závažné porušování lidských práv, za bránění v přístupu humanitární pomoci k civilnímu obyvatelstvu v nouzi a za maření nezávislého vyšetřování údajného závažného porušování lidských práv.

(3)

Dne 25. června 2018 přijala Rada rozhodnutí (SZBP) 2018/900 (3), jímž bylo označeno sedm vysokých příslušníků myanmarských ozbrojených sil (Tatmadaw) a pohraniční policie z důvodu jejich účasti na brutálních činech a závažném porušování lidských práv spáchaných vůči příslušníkům etnické skupiny Rohingya v Arakanském státě nebo z důvodu jejich spojení s těmi činy.

(4)

Dne 17. září 2018 zveřejnila nezávislá mezinárodní vyšetřovací mise Rady pro lidská práva OSN podrobnou zprávu o Myanmaru, v níž dospěla k závěru, že v Kačjinském, Arakanském a Šanském státě docházelo k závažnému porušování lidských práv, zejména ze strany myanmarských ozbrojených sil (Tatmadaw) a pohraniční policie, a že mnohé z těchto případů porušení odpovídají nejtěžším zločinům podle mezinárodního práva.

(5)

S ohledem na uvedené závěry vyšetřovací mise a na odpovědnost za porušování lidských práv ze strany příslušníků myanmarských ozbrojených sil (Tatmadaw) a pohraniční policie by na seznam fyzických a právnických osob, subjektů a orgánů, na něž se vztahují omezující opatření, obsažený v příloze rozhodnutí 2013/184/SZBP mělo být zařazeno sedm osob.

(6)

Příloha rozhodnutí 2013/184/SZBP by měla být odpovídajícím způsobem změněna,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Příloha rozhodnutí 2013/184/SZBP se mění v souladu s přílohou tohoto rozhodnutí.

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 21. prosince 2018.

Za Radu

předsedkyně

J. BOGNER-STRAUSS


(1)  Rozhodnutí Rady 2013/184/SZBP ze dne 22. dubna 2013 o omezujících opatřeních vůči Myanmaru/Barmě a o zrušení rozhodnutí 2010/232/SZBP (Úř. věst. L 111, 23.4.2013, s. 75).

(2)  Rozhodnutí Rady (SZBP) 2018/655 ze dne 26. dubna 2018, kterým se mění rozhodnutí 2013/184/SZBP o omezujících opatřeních vůči Myanmaru/Barmě (Úř. věst. L 108, 27.4.2018, s. 29).

(3)  Rozhodnutí Rady (SZBP) 2018/900 ze dne 25. června 2018, kterým se mění rozhodnutí 2013/184/SZBP o omezujících opatřeních vůči Myanmaru/Barmě (Úř. věst. L 160 I, 25.6.2018, s. 9.).


PŘÍLOHA

Na seznam fyzických a právnických osob, subjektů a orgánů obsažený v příloze rozhodnutí 2013/184/SZBP se doplňují tyto osoby:

 

Jméno

Identifikační údaje

Důvody

Datum zařazení na seznam

„8.

Ba Kyaw

 

Ba Kyaw je rotmistrem 564. praporu lehké pěchoty myanmarských ozbrojených sil (Tatmadaw). V druhé polovině roku 2017 se dopustil brutálních činů a závažného porušování lidských práv, včetně vraždění, deportací a mučení, vůči příslušníkům etnické skupiny Rohingya v Arakanském státě. Především byl identifikován jako jeden z hlavních pachatelů masakru ve vesnici Maung Nu dne 27. srpna 2017.

21.12.2018

9.

Tun Naing

 

Tun Naing je velícím důstojníkem na základně pohraniční policie v Taung Bazar. V této funkci je odpovědný za brutální činy a závažné porušování lidských práv páchané vůči příslušníkům etnické skupiny Rohingya v Arakanském státě příslušníky pohraniční policie v Taung Bazar kolem 25. srpna 2017 a před i po tomto datu, které zahrnovaly nucené zadržování, špatné zacházení a mučení.

21.12.2018

10.

Khin Hlaing

Datum narození: 2. května 1968

Brigádní generál Khin Hlaing je bývalým velitelem 99. divize lehké pěchoty a v současné době velitelem severovýchodního velitelství myanmarských ozbrojených sil (Tatmadaw). Ve funkci velitele 99. divize lehké pěchoty dohlížel na vojenské operace vedené v Šanském státě v roce 2016 a začátkem roku 2017. V této souvislosti je odpovědný za brutální činy a závažné porušování lidských práv, kterých se 99. divize lehké pěchoty dopustila v druhé polovině roku 2016 vůči vesnickému obyvatelstvu náležejícímu k etnické menšině v Šanském státě. Mimo jiné se jednalo o nezákonné zabíjení, nucené zadržování a ničení vesnic.

21.12.2018

11.

Aung Myo Thu

 

Major Aung Myo Thu je velitelem polní jednotky 33. divize lehké pěchoty myanmarských ozbrojených sil (Tatmadaw). Ve funkci velitele polní jednotky 33. divize lehké pěchoty dohlížel na vojenské operace vedené v Arakanském státě v roce 2017. V této souvislosti je odpovědný za brutální činy a závažné porušování lidských práv, kterých se 33. divize lehké pěchoty dopustila v druhé polovině roku 2017 vůči příslušníkům etnické skupiny Rohingya v Arakanském státě. Mimo jiné šlo o nezákonné zabíjení, sexuální násilí a nucené zadržování.

21.12.2018

12.

Thant Zaw Win

 

Thant Zaw Win je majorem 564. praporu lehké pěchoty myanmarských ozbrojených sil (Tatmadaw). V této funkci dohlížel na vojenské operace vedené v Arakanském státě a je odpovědný za brutální činy a závažné porušování lidských práv, kterých se 564. prapor lehké pěchoty dopustil dne 27. srpna 2017 vůči příslušníkům etnické skupiny Rohingya v Arakanském státě, zejména ve vesnici Maung Nu a jejím okolí. Mimo jiné se jednalo o nezákonné zabíjení, sexuální násilí a systematické vypalování domů a budov Rohingyů.

21.12.2018

13.

Kyaw Chay

 

Kyaw Chay je desátníkem pohraniční policie. Dříve byl přidělen do vesnice Zay Di Pyin a byl velícím důstojníkem tamní základny pohraniční policie v období kolem 25. srpna 2017, kdy došlo k sérii případů porušení lidských práv příslušníky pohraniční policie pod jeho velením. V této souvislosti je odpovědný za brutální činy a závažné porušování lidských práv, kterých se v dané době pohraniční policie dopustila vůči příslušníkům etnické skupiny Rohingya v Arakanském státě. Rovněž se účastnil závažného porušování lidských práv, mimo jiné špatného zacházení se zadrženými osobami a mučení.

21.12.2018

14.

Nyi Nyi Swe

 

Generálmajor Nyi Nyi Swe je bývalým velitelem severního velitelství myanmarských ozbrojených sil (Tatmadaw). V této funkci je odpovědný za brutální činy a závažné porušování lidských práv, kterých se severní velitelství dopouštělo v Kačjinském státě od května 2016 do dubna 2018 (do jeho jmenování velitelem jihozápadního velitelství), včetně špatného zacházení s civilisty. Je rovněž odpovědný za bránění v přístupu humanitární pomoci k civilnímu obyvatelstvu v nouzi v Kačjinském státě, zejména za blokování transportů potravin.

21.12.2018“