21.12.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 327/84


PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2018/2048

ze dne 20. prosince 2018

o harmonizované normě pro webové stránky a mobilní aplikace vypracované na podporu směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1025/2012 ze dne 25. října 2012 o evropské normalizaci, změně směrnic Rady 89/686/EHS a 93/15/EHS a směrnic Evropského parlamentu a Rady 94/9/ES, 94/25/ES, 95/16/ES, 97/23/ES, 98/34/ES, 2004/22/ES, 2007/23/ES, 2009/23/ES a 2009/105/ES, a kterým se ruší rozhodnutí Rady 87/95/EHS a rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1673/2006/ES (1), a zejména na čl. 10 odst. 6 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V souladu s čl. 6 odst. 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 (2) se má za to, že obsah webových stránek a mobilních aplikací, jenž je v souladu s harmonizovanými normami nebo jejich částmi, na něž byly zveřejněny odkazy v Úředním věstníku Evropské unie, je v souladu s požadavky na přístupnost stanovenými v článku 4 uvedené směrnice, na něž se uvedené normy nebo jejich části vztahují.

(2)

Prováděcím rozhodnutím C(2017) 2585 (3) Komise požádala Evropský výbor pro normalizaci (CEN), Evropský výbor pro normalizaci v elektrotechnice (CENELEC) a Evropský ústav pro telekomunikační normy (ETSI) o vypracování harmonizované normy či harmonizovaných norem na základě normy EN 301 549 V1.1.2 (2015–04), a to včetně všech ustanovení nezbytných pro podporu provádění článku 4 směrnice (EU) 2016/2102. Norma EN 301 549 V1.1.2 (2015–04) byla výsledkem mandátu Komise pro vypracování normy č. 376 (4) a již obsahuje některá ustanovení týkající se přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací, jakož i jiných produktů a služeb IKT.

(3)

Na základě prováděcího rozhodnutí C(2017) 2585 CEN, CENELEC a ETSI požadovanou harmonizovanou normu dokončily a Komisi předaly harmonizovanou evropskou normu EN 301 549 V2.1.2 (2018–08), v níž jsou mimo jiné uvedeny technické požadavky na přístupnost webových stránek a mobilních aplikací. Harmonizovaná evropská norma EN 301 549 V2.1.2 (2018–08) navíc obsahuje tabulku, v níž jsou příslušná ustanovení normy spojena s požadavky na přístupnost stanovenými v článku 4 směrnice (EU) 2016/2102.

(4)

Komise společně s CEN, CENELEC a ETSI posoudila, zda příslušná ustanovení harmonizované evropské normy EN 301 549 V2.1.2 (2018–08), kterou předložily CEN, CENELEC a ETSI, vyhovují žádosti uvedené v prováděcím rozhodnutí C(2017) 2585.

(5)

Příslušná ustanovení harmonizované evropské normy EN 301 549 V2.1.2 (2018–08) splňují požadavky, které splnit mají a které jsou uvedeny v příloze II prováděcího rozhodnutí C(2017) 2585. Je proto vhodné zveřejnit odkaz na tuto normu v Úředním věstníku Evropské unie.

(6)

Dodržení harmonizované normy vytváří předpoklad shody s odpovídajícími základními požadavky stanovenými v harmonizačních právních předpisech Unie ode dne zveřejnění odkazu na takovou normu v Úředním věstníku Evropské unie. Toto rozhodnutí by proto mělo vstoupit v platnost dnem vyhlášení,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Odkaz na harmonizovanou normu pro webové stránky a mobilní aplikace vypracovanou na podporu směrnice (EU) 2016/2102 uvedený v příloze tohoto rozhodnutí se tímto zveřejňuje v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 20. prosince 2018.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 316, 14.11.2012, s. 12.

(2)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací subjektů veřejného sektoru (Úř. věst. L 327, 2.12.2016, s. 1).

(3)  Prováděcí rozhodnutí Komise C(2017) 2585 ze dne 27. dubna 2017 o žádosti o normalizaci adresované evropským normalizačním organizacím na podporu směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 o přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací subjektů veřejného sektoru.

(4)  Mandát 376 ze dne 7. prosince 2005 – Mandát pro vypracování normy adresovaný CEN, CENELEC a ETSI na podporu evropských požadavků na přístupnost při zadávání veřejných zakázek na výrobky a služby v oblasti IKT.


PŘÍLOHA

Č.

Odkaz na normu

1.

EN 301 549 V2.1.2 (2018-08)

Požadavky na přístupnost výrobků a služeb v oblasti IKT