20.12.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 325/50


PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2018/2031

ze dne 19. prosince 2018,

kterým se na omezenou dobu stanoví, že právní rámec použitelný na ústřední protistrany ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska je v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 rovnocenný

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 ze dne 4. července 2012 o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech obchodních údajů (1), a zejména na čl. 25 odst. 6 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 29. března 2017 Spojené království Velké Británie a Severního Irska (dále jen „Spojené království“) předložilo oznámení o svém záměru vystoupit z Unie podle článku 50 Smlouvy o Evropské unii. Smlouvy se přestanou na Spojené království vztahovat dnem vstupu v platnost dohody o vystoupení, nebo v případě, že dohoda nebude uzavřena, dva roky od tohoto oznámení, tj. od 30. března 2019, pokud se Evropská rada po dohodě se Spojeným královstvím jednomyslně nerozhodne tuto lhůtu prodloužit.

(2)

Jak bylo oznámeno ve sdělení Komise ze dne 13. listopadu 2018 nazvaném „Příprava na vystoupení Spojeného království z Evropské unie dne 30. března 2019: alternativní akční plán“ (2) (dále jen „alternativní akční plán“), vystoupení Spojeného království bez dohody by mohlo ohrozit finanční stabilitu Unie a jejích členských států. S cílem předejít těmto rizikům je oprávněné a v zájmu Unie a jejích členských států zajistit, aby po omezenou dobu mohly ústřední protistrany, které již byly ve Spojeném království povoleny, po 29. březnu 2019 dále poskytovat clearingové služby v Unii.

(3)

Centrální clearing zvyšuje transparentnost trhu, zmírňuje úvěrová rizika a snižuje rizika krize v případě selhání jednoho nebo více účastníků clearingového systému ústřední protistrany. Poskytování těchto služeb má proto zásadní význam pro zajištění finanční stability. Přerušení poskytování clearingových služeb by rovněž mělo dopad na provádění měnové politiky centrálních bank v případech, kdy se provádí clearing transakcí v měně emitované centrální bankou Unie. Kromě toho jsou finanční nástroje, jejichž clearing provádějí ústřední protistrany, rovněž nezbytné pro finanční zprostředkovatele a jejich klienty, např. pro zajištění proti úrokovým rizikům, a přerušení clearingových služeb by proto mohlo také vést k rizikům pro reálnou ekonomiku Unie.

(4)

Od 31. prosince 2017 činí nesplacená pomyslná hodnota OTC derivátů na celém světě více než 500 bilionů EUR, z toho více než 75 % představují úrokové deriváty a téměř 20 % měnové deriváty. Kolem 30 % všech OTC derivátů je denominováno v eurech a v jiných měnách Unie. Trh pro centrální clearing OTC derivátů je vysoce koncentrovaný, zejména trh pro centrální clearing OTC úvěrových derivátů, z nichž u přibližně 97 % provádí clearing jedna z ústředních protistran ve Spojeném království (3).

(5)

Od 30. března 2019 budou ústřední protistrany ze Spojeného království „ústředními protistranami ze třetích zemí“ a jako takové mohou poskytovat clearingové služby pouze, pokud jsou uznány Evropským orgánem pro cenné papíry a trhy (dále jen „ESMA“) v souladu s článkem 25 nařízení (EU) č. 648/2012. Pokud nebudou ústřední protistrany ze Spojeného království uznány, nemohou protistrany usazené v Unii provádět clearing OTC derivátů, které podléhají povinnosti clearingu podle článku 4 nařízení (EU) č. 648/2012, u ústředních protistran ve Spojeném království. Tato situace může vést k přechodným problémům těchto protistran při plnění jejich povinností clearingu, což dále může představovat riziko pro finanční stabilitu a provádění měnové politiky Unie a jejích členských států. Je proto nutné, aby jak bylo oznámeno v alternativním akčním plánu, bylo v této výjimečné situaci na přísně omezenou dobu a za určitých podmínek stanoveno, že právní předpisy týkající se ústředních protistran ve Spojeném království a předpisy o dohledu nad nimi jsou rovnocenné, aby tyto ústřední protistrany mohly nadále poskytovat clearingové služby v Unii.

(6)

V souladu s čl. 25 odst. 6 nařízení (EU) č. 648/2012 musí být splněny tři podmínky, aby bylo možno konstatovat, že právní předpisy a předpisy o dohledu třetí země týkající se ústředních protistran, které jsou v této třetí zemi povoleny, jsou rovnocenné požadavkům stanoveným v uvedeném nařízení.

(7)

Zaprvé musí právní požadavky a požadavky dohledu třetí země zajišťovat, aby ústřední protistrana uznaná v této třetí zemi plnila právně závazné požadavky, které jsou rovnocenné s požadavky stanovenými v hlavě IV nařízení (EU) č. 648/2012. Do 29. března 2019 je nařízení (EU) č. 648/2012 přímo použitelné ve Spojeném království a ústřední protistrany Spojeného království jsou povoleny podle článku 14 uvedeného nařízení, a musí proto splňovat požadavky v něm stanovené. Zákonem o Evropské unii (o vystoupení z Evropské unie) z roku 2018 Spojené království dne 26. června 2018 začlenilo ustanovení nařízení (EU) č. 648/2012 do vnitrostátního práva Spojeného království s účinkem ode dne vystoupení Spojeného království z Unie.

(8)

Zadruhé musí právní předpisy a předpisy o dohledu třetí země zajistit, aby ústřední protistrany usazené ve třetí zemi podléhaly průběžnému účinnému dohledu a vymáhání právních požadavků. Do 29. března 2019 jsou ústřední protistrany ve Spojeném království pod dohledem britské centrální banky (Bank of England), jak stanoví vnitrostátní právní předpisy Spojeného království v souladu s nařízením (EU) č. 648/2012 (4). V rámci začlenění ustanovení nařízení (EU) č. 648/2012 do vnitrostátního práva Spojeného království zůstává britská centrální banka odpovědná za dohled nad ústředními protistranami a její pravomoci v oblasti dohledu a vymáhání právních požadavků, pokud jde o ústřední protistrany, zůstanou v podstatě beze změny.

(9)

Zatřetí musí právní rámec uvedené třetí země poskytovat účinný rovnocenný systém pro uznávání ústředních protistran povolených podle právních režimů třetích zemí. To je zajištěno začleněním systému rovnocennosti podle článku 25 nařízení (EU) č. 648/2012 do vnitrostátního práva Spojeného království.

(10)

Komise dospěla k závěru, že právní předpisy a předpisy o dohledu Spojeného království použitelné na ústřední protistrany Spojeného království den po jeho vystoupení z Unie splňují podmínky stanovené v čl. 25 odst. 6 nařízení (EU) č. 648/2012.

(11)

Toto rozhodnutí však vychází z právních předpisů a předpisů o dohledu použitelných na ústřední protistrany den po vystoupení Spojeného království z Unie. Tyto právní předpisy a předpisy o dohledu by se měly považovat za rovnocenné, pouze pokud budou požadavky platné pro ústřední protistrany ve vnitrostátním právu Spojeného království zachovány a budou dále průběžně a účinně uplatňovány a vymáhány. Účinná výměna informací a koordinace činností dohledu mezi orgánem ESMA a britskou centrální bankou je proto základním předpokladem pro zachování platnosti rovnocennosti.

(12)

Výměna informací vyžaduje přijetí komplexních a účinných ujednání o spolupráci v souladu s čl. 25 odst. 7 nařízení (EU) č. 648/2012. Tato ujednání by měla rovněž zajistit možnost sdílet veškeré relevantní informace s orgány uvedenými v čl. 25 odst. 3 nařízení (EU) č. 648/2012, a to i s Evropskou centrální bankou a dalšími členy Evropského systému centrálních bank, pro účely konzultace s těmito orgány o uznaném statusu ústředních protistran Spojeného království nebo pokud jsou tyto informace nezbytné k tomu, aby tyto orgány mohly plnit své úkoly v oblasti dohledu.

(13)

Ve výjimečné situaci, jakou je vystoupení Spojeného království z Unie bez dohody, musí ujednání o spolupráci zavedená podle čl. 25 odst. 7 nařízení (EU) č. 648/2012 zajistit, aby orgán ESMA měl průběžně okamžitý přístup k veškerým informacím, které si vyžádá. Tyto informace zahrnují mimo jiné informace umožňující posouzení jakýchkoli podstatných rizik pro Unii nebo její členské státy způsobených přímo nebo nepřímo ústředními protistranami Spojeného království. V ujednáních o spolupráci by proto měly být stanoveny mechanismy a postupy pro rychlou výměnu informací týkajících se clearingových činností ústředních protistran ze Spojeného království, pokud jde o finanční nástroje denominované v měnách Unie, obchodní systémy, účastníky clearingového systému a dceřiné společnosti úvěrových institucí a investičních podniků v Unii, o dohody o interoperabilitě s jinými ústředními protistranami, vlastní zdroje, složení a kalibraci fondů pro riziko selhání, marže, likvidní zdroje a portfolia kolaterálu, včetně kalibrace srážek a zátěžových testů, pro rychlé oznámení jakékoli změny týkající se ústředních protistran ze Spojeného království nebo právních předpisů a předpisů o dohledu Spojeného království použitelných na ústřední protistrany ve Spojném království, jakož i mechanismus pro rychlé oznámení jakéhokoli vývoje týkajícího se ústředních protistran ze Spojeného království, který by mohl mít vliv na měnovou politiku v Unii, orgánu ESMA.

(14)

Komise bude ve spolupráci s orgánem ESMA sledovat jakékoli změny zavedené v právních předpisech a předpisech o dohledu týkajících se ústředních protistran ze Spojeného království, vývoj na trhu i účinnost spolupráce v oblasti dohledu, včetně rychlé výměny informací mezi orgánem ESMA a britskou centrální bankou. Komise může kdykoli provést přezkum, pokud na základě příslušného vývoje usoudí, že je nutné přehodnotit status rovnocennosti udělený tímto rozhodnutím, a to i pokud podmínky ujednání o spolupráci uzavřených mezi orgánem ESMA a britskou centrální bankou nejsou dodržovány nebo neumožňují účinné posouzení rizika, které ústřední protistrany ze Spojeného království představují pro Unii nebo její členské státy.

(15)

Vzhledem k nejasnostem ohledně budoucího vztahu mezi Spojeným královstvím a Unií i k jejich možnému dopadu na finanční stabilitu Unie a jejích členských států a integritu jednotného trhu by toto rozhodnutí mělo pozbýt platnosti 30. března 2020. Posouzením obsaženým v tomto rozhodnutí proto není dotčeno žádné budoucí posouzení právních předpisů a předpisů o dohledu Spojeného království nad ústředními protistranami a jako takové by se nemělo používat pro jiné účely, než pro účely tohoto rozhodnutí.

(16)

Toto rozhodnutí by mělo vstoupit v platnost co nejdříve a mělo by se použít výhradně ode dne následujícího po dni, kdy se Smlouvy přestanou vztahovat na Spojené království a přestanou v něm platit, pokud do uvedeného data nevstoupí v platnost dohoda o vystoupení uzavřená se Spojeným královstvím nebo pokud nebude prodlouženo dvouleté období uvedené v čl. 50 odst. 3 Smlouvy o Evropské unii.

(17)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Evropského výboru pro cenné papíry,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Pro účely článku 25 nařízení (EU) č. 648/2012 se právní předpisy a předpisy o dohledu Spojeného království Velké Británie a Severního Irska sestávající ze zákona o finančních službách a trzích z roku 2000 a zákona o Evropské unii (o vystoupení z Evropské unie) z roku 2018 použitelné na ústřední protistrany již usazené a povolené ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska považují za rovnocenné s požadavky stanovenými v nařízení (EU) č. 648/2012.

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost prvním dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne následujícího po dni, kdy podle čl. 50 odst. 3 Smlouvy o Evropské unii přestanou platit Smlouvy pro Spojené království a na jeho území.

Toto rozhodnutí se však nepoužije v žádné z těchto situací:

a)

pokud do tohoto data vstoupí v platnost dohoda o vystoupení uzavřená se Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska v souladu s čl. 50 odst. 2 Smlouvy o Evropské unii;

b)

pokud bylo přijato rozhodnutí o prodloužení dvouletého období uvedeného v čl. 50 odst. 3 Smlouvy o Evropské unii.

Rozhodnutí pozbývá platnosti dne 30. března 2020.

V Bruselu dne 19. prosince 2018.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 201, 27.7.2012, s. 1.

(2)  COM(2018) 880 final.

(3)  Banka pro mezinárodní platby, statistický přehled: statistiky OTC derivátů ke konci prosince 2017 ze dne 3. května 2018 (https://www.bis.org/publ/otc_hy1805.pdf).

(4)  Část 5 zákona o finančních službách a trzích z roku 2000, právní předpisy (o mimoburzovních derivátech, ústředních protistranách a registrech obchodních údajů) z roku 2013.