20.11.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 293/32


PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2018/1790

ze dne 16. listopadu 2018,

kterým se zrušuje rozhodnutí 2002/623/ES, kterým se stanoví pokyny pro posuzování rizik geneticky modifikovaných organismů pro životní prostředí

(oznámeno pod číslem C(2018) 7513)

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2001/18/ES ze dne 12. března 2001 o záměrném uvolňování geneticky modifikovaných organismů do životního prostředí a o zrušení směrnice Rady 90/220/EHS (1), a zejména na první pododstavec přílohy II uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V rozhodnutí Komise 2002/623/ES (2) byly stanoveny pokyny týkající se cíle, prvků, obecných zásad a metodiky posuzování rizik pro životní prostředí uvedených v příloze II směrnice 2001/18/ES.

(2)

V novějších a podrobnějších pokynech týkajících se posuzování rizik geneticky modifikovaných organismů („GMO“) pro životní prostředí, které přijal Evropský úřad pro bezpečnost potravin (dále jen „úřad“) a Evropská agentura pro léčivé přípravky (dále jen „agentura“), byla poskytnuta rozsáhlá doplňující vysvětlení týkající se provádění přílohy II směrnice 2001/18/ES. Po přijetí uvedených podrobnějších pokynů ztratilo rozhodnutí 2002/623/ES postupně svou přidanou hodnotu.

(3)

Směrnicí Komise (EU) 2018/350 (3), kterou se mění směrnice 2001/18/ES, byla aktualizována příloha II směrnice 2001/18/ES tím, že do ní byly začleněny a dále rozpracovány posílené pokyny úřadu týkající se hodnocení rizika geneticky modifikovaných rostlin pro životní prostředí, jež byly přijaty v říjnu 2010 (4), přičemž byla zohledněna skutečnost, že příloha II se vztahuje na všechny GMO, a nikoli pouze na geneticky modifikované rostliny. Samotné rozhodnutí 2002/623/ES posloužilo jako základ pro vypracování pokynů úřadu. V důsledku toho jsou nyní ustanovení přílohy II směrnice 2001/18/ES podrobnější a pokyny stanovené rozhodnutím 2002/623/ES již nejsou zapotřebí.

(4)

Rozhodnutí 2002/623/ES by proto mělo být zrušeno.

(5)

Rozhodnutí 2002/623/ES by mělo být rovněž zrušeno v zájmu zjednodušení, aby se snížil počet pokynů, které musí hospodářské subjekty a příslušné orgány při provádění hodnocení rizika pro životní prostředí podle přílohy II směrnice 2001/18/ES zohlednit.

(6)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného podle čl. 30 odst. 1 směrnice 2001/18/ES,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Rozhodnutí 2002/623/ES se zrušuje.

Článek 2

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 16. listopadu 2018.

Za Komisi

Vytenis ANDRIUKAITIS

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 106, 17.4.2001, s. 1.

(2)  Rozhodnutí Komise 2002/623/ES ze dne 24. července 2002, kterým se stanoví pokyny doplňující přílohu II směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/18/ES o záměrném uvolňování geneticky modifikovaných organismů do životního prostředí a o zrušení směrnice Rady 90/220/EHS (Úř. věst. L 200, 30.7.2002, s. 22).

(3)  Směrnice Komise (EU) 2018/350 ze dne 8. března 2018, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/18/ES, pokud jde o hodnocení rizika geneticky modifikovaných organismů pro životní prostředí (Úř. věst. L 67, 9.3.2018, s. 30).

(4)  EFSA GMO Panel (vědecká komise pro geneticky modifikované organismy při EFSA); Guidance on the environmental risk assessment of genetically modified plants. EFSA Journal 2010; 8(11):1879. [111 s.]. doi:10.2903/j.efsa.2010.1879