16.11.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 288/9


ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2018/1731

ze dne 12. listopadu 2018

o jmenování dvou členů a dvou náhradníků Výboru regionů, navržených Dánským královstvím

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 305 této smlouvy,

s ohledem na návrh dánské vlády,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 26. ledna 2015, dne 5. února 2015 a dne 23. června 2015 přijala Rada rozhodnutí (EU) 2015/116 (1), (EU) 2015/190 (2) a (EU) 2015/994 (3) o jmenování členů a náhradníků Výboru regionů na období od 26. ledna 2015 do 25. ledna 2020. Na základě rozhodnutí Rady (EU) 2016/552 (4) nahradil dne 5. dubna 2016 pan Erik NIELSEN pana Thomase KASTRUP-LARSENA ve funkci člena Výboru regionů. Na základě rozhodnutí Rady (EU) 2017/426 (5) nahradila dne 7. března 2017 paní Kirstine BILLEOVÁ pana Erika NIELSENA ve funkci člena Výboru regionů a paní Kirsten JENSENOVÁ byla opětovně jmenována náhradnicí tohoto výboru.

(2)

Po skončení funkčního období paní Kirstine BILLEOVÉ a pana Jense Christiana GJESINGA se uvolnila dvě místa členů Výboru regionů.

(3)

Po skončení funkčního období pana Johna SCHMIDTA ANDERSENA a paní Kirsten JENSENOVÉ se uvolnila dvě místa náhradníků Výboru regionů,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Do Výboru regionů jsou na zbývající část funkčního období, tedy do 25. ledna 2020, jmenováni:

a)

jako členové:

pan Jens Christian GJESING, Councillor Haderslev,

paní Kirstine BILLEOVÁ, 2. Deputy Mayor Syddjurs,

b)

jako náhradníci:

paní Kirsten JENSENOVÁ, Mayor Hillerød,

pan Karsten SØNDERGAARD NIELSEN, Mayor Egedal.

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.

V Bruselu dne 12. listopadu 2018.

Za Radu

předseda

G. BLÜMEL


(1)  Rozhodnutí Rady (EU) 2015/116 ze dne 26. ledna 2015 o jmenování členů a náhradníků Výboru regionů na období od 26. ledna 2015 do 25. ledna 2020 (Úř. věst. L 20, 27.1.2015, s. 42).

(2)  Rozhodnutí Rady (EU) 2015/190 ze dne 5. února 2015 o jmenování členů a náhradníků Výboru regionů na období od 26. ledna 2015 do 25. ledna 2020 (Úř. věst. L 31, 7.2.2015, s. 25).

(3)  Rozhodnutí Rady (EU) 2015/994 ze dne 23. června 2015 o jmenování členů a náhradníků Výboru regionů na období od 26. ledna 2015 do 25. ledna 2020 (Úř. věst. L 159, 25.6.2015, s. 70).

(4)  Rozhodnutí Rady (EU) 2016/552 ze dne 5. dubna 2016 o jmenování jednoho člena Výboru regionů, navrženého Dánským královstvím (Úř. věst. L 95, 9.4.2016, s. 12).

(5)  Rozhodnutí Rady (EU) 2017/426 ze dne 7. března 2017 o jmenování jedné členky a jedné náhradnice Výboru regionů, navržených Dánským královstvím (Úř. věst. L 64, 10.3.2017, s. 108).