9.11.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 279/36


PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2018/1687

ze dne 7. listopadu 2018,

kterým se mění rozhodnutí 2007/25/ES o některých ochranných opatřeních týkajících se vysoce patogenní influenzy ptáků a přesunů ptáků v zájmovém chovu doprovázených jejich majiteli do Společenství, pokud jde o dobu jeho použitelnosti

(oznámeno pod číslem C(2018) 7240)

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 576/2013 ze dne 12. června 2013 o neobchodních přesunech zvířat v zájmovém chovu a o zrušení nařízení (ES) č. 998/2003 (1), a zejména na čl. 36 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Rozhodnutí Komise 2007/25/ES (2) stanoví některá ochranná opatření týkající se vysoce patogenní influenzy ptáků a přesunů ptáků v zájmovém chovu doprovázených jejich majiteli do Unie. Uvedené rozhodnutí bylo přijato v reakci na ohniska HPAI podtypu H5N1 a jeho cílem je chránit zdraví zvířat a lidské zdraví v Unii. Použije se do 31. prosince 2018.

(2)

Ohniska HPAI různých podtypů H5 a méně často podtypu H7 se i nadále objevují u drůbeže a jiného ptactva chovaného v zajetí po celém světě. Vysoce patogenní influenza ptáků se stala endemickou v několika třetích zemích a poprvé se dostala i do jiných třetích zemí. Hrozba zavlečení viru HPAI do Unie prostřednictvím přesunů ptáků v zájmovém chovu ze třetích zemí nadále přetrvává, a opatření ke zmírnění rizika stanovená v rozhodnutí 2007/25/ES by proto měla zůstat zachována.

(3)

Kromě toho se v současné době v rámci nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 (3) připravuje řada aktů v přenesené pravomoci, kterými budou stanovena pravidla týkající se vstupu drůbeže a jiného ptactva chovaného v zajetí do Unie. Pravidla stanovená v uvedených aktech v přenesené pravomoci stanoví přístup, který má být přijat, pokud jde o určitá rizika týkající se nákaz drůbeže a jiného ptactva chovaného v zajetí i veterinární záruky požadované pro ptáky chované jako zvířata v zájmovém chovu. Pravidla stanovená v uvedených aktech v přenesené pravomoci rovněž zohlední doporučení obsažená ve vědeckém stanovisku k influenze ptáků přijatém Evropským úřadem pro bezpečnost potravin (EFSA) dne 14. září 2017 (4).

(4)

Vzhledem k celosvětové epizootologické situaci, pokud jde o HPAI, a dokud nebudou přijaty akty v přenesené pravomoci týkající se vstupu drůbeže a jiného ptactva chovaného v zajetí do Unie, je nezbytné prodloužit dobu použitelnosti rozhodnutí 2007/25/ES do 31. prosince 2019.

(5)

Rozhodnutí 2007/25/ES by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(6)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

V článku 6 rozhodnutí 2007/25/ES se datum „31. prosince 2018“ nahrazuje datem „31. prosince 2019“.

Článek 2

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 7. listopadu 2018.

Za Komisi

Vytenis ANDRIUKAITIS

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 178, 28.6.2013, s. 1.

(2)  Rozhodnutí Komise 2007/25/ES ze dne 22. prosince 2006 o některých ochranných opatřeních týkajících se vysoce patogenní influenzy ptáků a přesunů ptáků v zájmovém chovu doprovázených jejich majiteli do Společenství (Úř. věst. L 8, 13.1.2007, s. 29).

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 ze dne 9. března 2016 o nákazách zvířat a o změně a zrušení některých aktů v oblasti zdraví zvířat („právní rámec pro zdraví zvířat“) (Úř. věst. L 84, 31.3.2016, s. 1).

(4)  EFSA Journal 2017;15(10):4991.