12.11.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 284/31


ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2018/1674

ze dne 23. října 2018,

kterým se mění rozhodnutí Rady 2003/17/ES, pokud jde o rovnocennost přehlídek porostu prováděných v Brazilské federativní republice u množitelského porostu pro produkci osiva pícnin a množitelského porostu pro produkci osiva obilovin a rovnocennost osiva pícnin a osiva obilovin vyprodukovaných v Brazilské federativní republice a pokud jde o rovnocennost přehlídek porostu prováděných v Moldavské republice u množitelského porostu pro produkci osiva obilovin, množitelského porostu pro produkci osiva zeleniny a množitelského porostu pro produkci osiva olejnin a přadných rostlin a rovnocennost osiva obilovin, osiva zeleniny a osiva olejnin a přadných rostlin vyprodukovaných v Moldavské republice

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 43 odst. 2 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru (1),

v souladu s řádným legislativním postupem (2),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Rozhodnutí Rady 2003/17/ES (3) stanoví, že za určitých podmínek se mají přehlídky porostu prováděné ve třetích zemích uvedených na seznamu u určitého množitelského porostu pro produkci osiva považovat za rovnocenné přehlídkám porostu prováděným podle práva Unie a že za určitých podmínek se má osivo určitých druhů pícnin, obilovin, řepy a olejnin a přadných rostlin vyprodukované v uvedených zemích považovat za rovnocenné osivu vyprodukovanému podle práva Unie.

(2)

Brazilská federativní republika (dále jen „Brazílie“) předložila Komisi žádost o uznání rovnocennosti svého systému přehlídek množitelského porostu pro produkci osiva pícnin a množitelského porostu pro produkci osiva obilovin a o uznání rovnocennosti osiva pícnin a osiva obilovin vyprodukovaného a certifikovaného v Brazílii.

(3)

Komise přezkoumala příslušné právní předpisy Brazílie a na základě auditu provedeného v roce 2016, který se týkal systému úředních kontrol a certifikace osiva pícnin a obilovin v Brazílii a jeho rovnocennosti s požadavky Unie, zveřejnila svá zjištění ve zprávě nazvané „Závěrečná zpráva o auditu provedeném v Brazílii v období od 11. dubna 2016 do 19. dubna 2016 za účelem zhodnocení systému úředních kontrol a certifikace osiva a jeho rovnocennosti s požadavky Evropské unie“.

(4)

Na základě uvedeného auditu byl vyvozen závěr, že přehlídky porostu týkající se množitelského porostu pro produkci osiva, vzorkování, zkoušky a úřední následné kontroly osiva pícnin a obilovin jsou prováděny náležitě a splňují podmínky stanovené v příloze II rozhodnutí 2003/17/ES a příslušné požadavky stanovené ve směrnicích Rady 66/401/EHS (4) a 66/402/EHS (5). Dále byl vyvozen závěr, že vnitrostátní orgány odpovědné za provádění certifikace osiva v Brazílii jsou kompetentní a fungují náležitě.

(5)

Moldavská republika předložila Komisi žádost o uznání rovnocennosti svého systému přehlídek množitelského porostu pro produkci osiva obilovin, množitelského porostu pro produkci osiva zeleniny a množitelského porostu pro produkci osiva olejnin a přadných rostlin o uznání rovnocennosti osiva obilovin, osiva zeleniny a osiva olejnin a přadných rostlin vyprodukovaného a certifikovaného v Moldavské republice.

(6)

Komise přezkoumala příslušné právní předpisy Moldavské republiky a na základě auditu provedeného v roce 2016, který se týkal systému úředních kontrol a certifikace osiva obilovin, zeleniny a olejnin a přadných rostlin v Moldavské republice a jeho rovnocennosti s požadavky Unie, zveřejnila svá zjištění ve zprávě nazvané „Závěrečná zpráva o auditu provedeném v Moldavské republice v období od 14. do 21. června 2016 za účelem zhodnocení systému úředních kontrol a certifikace osiva a jeho rovnocennosti s požadavky Unie“.

(7)

Na základě uvedeného auditu byl vyvozen závěr, že přehlídky porostu týkající se množitelského porostu pro produkci osiva, vzorkování, zkoušky a úřední následné kontroly osiva obilovin, zeleniny a olejnin a přadných rostlin jsou prováděny náležitě a splňují podmínky stanovené v příloze II rozhodnutí 2003/17/ES a příslušné požadavky stanovené ve směrnicích Rady 66/402/EHS, 2002/55/ES (6) a 2002/57/ES (7). Dále byl vyvozen závěr, že vnitrostátní orgány odpovědné za provádění certifikace osiva v Moldavské republice jsou kompetentní a fungují náležitě.

(8)

Proto je vhodné uznat rovnocennost, pokud jde o přehlídky porostu prováděné u množitelského porostu pro produkci pícnin a množitelského porostu pro produkci obilovin v Brazílii a pokud jde o osivo pícnin a obilovin vyprodukované v Brazílii a úředně certifikované orgány této země.

(9)

Rovněž je vhodné uznat rovnocennost, pokud jde o přehlídky porostu prováděné u množitelského porostu pro produkci obilovin, množitelského porostu pro produkci zeleniny a množitelského porostu pro produkci olejnin a přadných rostlin v Moldavské republice a pokud jde o osivo obilovin, zeleniny a olejnin a přadných rostlin vyprodukované v Moldavské republice a úředně certifikované orgány této země.

(10)

V Unii je poptávka po dovozu osiva zeleniny ze třetích zemí včetně Moldavské republiky. Rozhodnutí 2003/17/ES by se proto mělo vztahovat na úředně certifikované osivo zeleniny uvedené ve směrnici 2002/55/ES, aby byla zohledněna poptávka po uvedeném osivu pocházejícím z Moldavské republiky, jakož i v budoucnu z jiných třetích zemí.

(11)

S ohledem na platná pravidla Mezinárodní asociace pro zkoušení osiva (ISTA) je vhodné, aby dotčená třetí země vydala úřední prohlášení o tom, že osivo bylo vzorkováno a zkoušeno v souladu s ustanoveními obsaženými v mezinárodních pravidlech pro zkoušení osiva ISTA (dále jen „pravidla ISTA“), pokud jde o oranžové mezinárodní certifikáty partií osiva, a tento certifikát by měl partie osiva provázet.

(12)

Vzhledem k tomu, že končí platnost „pokusu na zjištění odchylky při odběru vzorků a analýze osiva“ stanoveného v bodě A přílohy V rozhodnutí přijatého radou Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) dne 28. září 2000 o schématech OECD pro odrůdovou certifikaci osiv určených pro mezinárodní obchod, měly by být všechny odkazy na tento pokus vypuštěny.

(13)

Veškeré odkazy na Chorvatsko jako na třetí zemi by s ohledem na přistoupení země k Unii v roce 2013 měly být vypuštěny.

(14)

Rozhodnutí 2003/17/ES by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALY TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Změny rozhodnutí 2003/17/ES

Rozhodnutí 2003/17/ES se mění takto:

1)

V článku 1 se návětí nahrazuje tímto:

„Přehlídky porostu prováděné ve třetích zemích uvedených v příloze I tohoto rozhodnutí u množitelského porostu pro produkci osiva druhů uvedených v téže příloze se považují za rovnocenné přehlídkám porostu prováděným v souladu se směrnicemi 66/401/EHS, 66/402/EHS, 2002/54/ES, 2002/57/ES a směrnice Rady 2002/55/ES (*1) za předpokladu, že:

(*1)  Směrnice Rady 2002/55/ES ze dne 13. června 2002 o uvádění osiva zeleniny na trh (Úř. věst. L 193, 20.7.2002, s. 33).“"

2)

Článek 2 se nahrazuje tímto:

„Článek 2

Osivo druhů uvedených v příloze I tohoto rozhodnutí, které bylo vyprodukováno ve třetích zemích uvedených v téže příloze a úředně certifikováno orgány uvedenými v téže příloze, se považuje za rovnocenné osivu, které je v souladu se směrnicemi 66/401/EHS, 66/402/EHS, 2002/54/ES, 2002/55/ES a 2002/57/ES, pokud splňuje podmínky stanovené v bodě B přílohy II tohoto rozhodnutí.“

3)

Článek 3 se mění takto:

a)

odstavec 1 se nahrazuje tímto:

„1.   Pokud je ve Společenství u rovnocenného osiva změněna návěska a rovnocenné osivo je znovu uzavřeno, ve smyslu schémat OECD pro odrůdovou certifikaci osiv v mezinárodním obchodu, ustanovení směrnic 66/401/EHS, 66/402/EHS, 2002/54/ES, 2002/55/ES a 2002/57/ES o novém uzavírání balení vyrobených ve Společenství se použijí přiměřeně.

Prvním pododstavcem nejsou dotčena pravidla OECD pro tyto operace.“;

b)

v odstavci 2 se písmeno b) nahrazuje tímto:

„b)

pro malá balení ES ve smyslu směrnic 66/401/EHS, 2002/54/ES nebo 2002/55/ES;“.

4)

Přílohy rozhodnutí 2003/17/ES se mění v souladu s přílohou tohoto rozhodnutí.

Článek 2

Vstup v platnost

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 3

Určení

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

Ve Štrasburku dne 23. října 2018.

Za Evropský parlament

předseda

A. TAJANI

Za Radu

předsedkyně

K. EDTSTADLER


(1)  Úř. věst. C 227, 28.6.2018, s. 76.

(2)  Postoj Evropského parlamentu ze dne 11. září 2018 (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku) a rozhodnutí Rady ze dne 9. října 2018.

(3)  Rozhodnutí Rady 2003/17/ES ze dne 16. prosince 2002 o rovnocennosti inspekcí v terénu prováděných ve třetích zemích u množitelského porostu pro produkci osiva a o rovnocennosti osiva vyprodukovaného ve třetích zemích (Úř. věst. L 8, 14.1.2003, s. 10).

(4)  Směrnice Rady 66/401/EHS ze dne 14. června 1966 o uvádění osiva pícnin na trh (Úř. věst. L 125, 11.7.1966, s. 2298/66).

(5)  Směrnice Rady 66/402/EHS ze dne 14. června 1966 o uvádění osiva obilovin na trh (Úř. věst. 125, 11.7.1966, s. 2309/66).

(6)  Směrnice Rady 2002/55/ES ze dne 13. června 2002 o uvádění osiva zeleniny na trh (Úř. věst. L 193, 20.7.2002, s. 33).

(7)  Směrnice Rady 2002/57/ES ze dne 13. června 2002 o uvádění osiva olejnin a přadných rostlin na trh (Úř. věst. L 193, 20.7.2002, s. 74).


PŘÍLOHA

Přílohy I a II rozhodnutí 2003/17/ES se mění takto:

1)

Příloha I se mění takto:

a)

v tabulce se v abecedním pořadí vkládají tyto položky:

„BR

Ministry of Agriculture, Livestock and Food Supply

Esplanada dos Ministérios, bloco D

70.043-900 Brasilia-DF

66/401/EHS

66/402/EHS“

„MD

National Agency for Food Safety (ANSA)

str. Mihail Kogălniceanu 63,

MD-2009, Chisinau

66/402/EHS

2002/55/ES

2002/57/ES“

b)

v tabulce uvedené v písmenu a) se v poznámce pod čarou v abecedním pořadí vkládají tato slova: „BR — Brazílie“, „MD — Moldavská republika“;

c)

z poznámky pod čarou k uvedené tabulce se vypouštějí slova „HR — Chorvatsko“.

2)

Příloha II se mění takto:

a)

v oddílu A bodu 1 se doplňuje nová odrážka, která zní:

„—

osiva zeleniny u druhů uvedených ve směrnici 2002/55/ES.“;

b)

oddíl B se mění takto:

i)

v bodu 1 prvním pododstavci se doplňuje nová odrážka, která zní:

„—

osiva zeleniny u druhů uvedených ve směrnici 2002/55/ES.“;

ii)

v bodu 2.1 se za třetí odrážku vkládá nová odrážka, která zní:

„—

směrnice 2002/55/ES, příloha II,“;

iii)

bod 2.2 se nahrazuje tímto:

„2.2

Pro účely přezkoumání dodržování podmínek uvedených v bodu 2.1 se v souladu s pravidly ISTA úředně nebo pod úředním dohledem odeberou vzorky, jejichž hmotnosti musejí odpovídat hmotnostem stanoveným těmito metodami, přičemž se přihlédne k hmotnostem stanoveným v těchto směrnicích:

směrnice 66/401/EHS, příloha III, sloupce 3 a 4,

směrnice 66/402/EHS, příloha III, sloupce 3 a 4,

směrnice 2002/54/ES, příloha II, druhý řádek,

směrnice 2002/55/ES, příloha III,

směrnice 2002/57/ES, příloha III, sloupce 3 a 4.“;

iv)

bod 2.3 se nahrazuje tímto:

„2.3

Přezkoumání se provádí úředně nebo pod úředním dohledem v souladu s pravidly ISTA.“;

v)

bod 2.4 se zrušuje;

vi)

v bodě 3.1 se druhá odrážka nahrazuje tímto:

„—

prohlášení, že osivo bylo vzorkováno a zkoušeno v souladu s platnými mezinárodními metodami: „Vzorky odebral/a/o a analyzoval/a/o v souladu s ustanoveními obsaženými v pravidlech ISTA, pokud jde o oranžové mezinárodní certifikáty partií osiva… (název nebo členský kód stanice ISTA pro zkoušení osiv)“,“;

vii)

bod 4 se nahrazuje tímto:

„4.

Partie osiva jsou provázeny oranžovým mezinárodním certifikátem partií osiva organizace ISTA, v němž jsou uvedeny údaje ohledně podmínek uvedených v odstavci 2.“.