12.10.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 256/108


PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2018/1524

ze dne 11. října 2018,

kterým se stanoví metodika sledování a ustanovení pro podávání zpráv členských států v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 o přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací subjektů veřejného sektoru

(oznámeno pod číslem C(2018) 6560)

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací subjektů veřejného sektoru (1) a zejména na čl. 8 odst. 2 a 6 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Směrnice (EU) 2016/2102 stanoví společné požadavky na přístupnost s cílem zajistit, aby webové stránky a mobilní aplikace subjektů veřejného sektoru byly přístupnější a to tak, že zajistí jejich vnímatelnost, ovladatelnost, srozumitelnost a stabilitu.

(2)

S cílem pomoci subjektům veřejného sektoru splnit požadavky na přístupnost by sledování mělo zvyšovat informovanost a podporovat vzdělávání v členských státech. Z tohoto důvodu a v zájmu zvýšení transparentnosti by se celkové výsledky činností sledování měly zveřejňovat v přístupném formátu.

(3)

Pro získání smysluplných a srovnatelných údajů je v případě různých klastrů veřejných služeb a úrovní správy potřebná strukturovaná prezentace výsledků činností sledování.

(4)

K usnadnění výběru vzorku webových stránek a mobilních aplikací, které mají být sledovány, by členské státy měly mít možnost přijímat opatření na udržování aktualizovaných seznamů webových stránek a mobilních aplikací, které spadají do rozsahu působnosti směrnice (EU) 2016/2102.

(5)

S cílem zvýšit sociální dopad sledování se při výběru vzorku může uplatňovat přístup založený na posouzení rizika, a to i posouzením vlivu konkrétních webových stránek a mobilních aplikací, oznámení obdržených v rámci mechanismu zpětné vazby, předchozích výsledků sledování i příspěvků orgánů pro prosazování práva a příspěvků od zúčastněných stran na vnitrostátní úrovni.

(6)

Jelikož se předpokládá, že technologie pro automatické sledování mobilních aplikací se budou postupně zlepšovat, členské státy by měly zvážit uplatňování metody zjednodušeného sledování, která je zakotvena v tomto rozhodnutí v souvislosti s webovými stránkami, i na mobilní aplikace, přičemž by se měla zohlednit účinnost a cenová dostupnost nástrojů, které jsou k dispozici.

(7)

Základem metodiky sledování by měly být normy a technické specifikace uvedené v článku 6 směrnice (EU) 2016/2102.

(8)

S cílem podpořit inovace, zamezit vzniku překážek na trhu a zjistit, aby metodika sledování byla technologicky neutrální, by neměly být stanoveny specifické testy, které se mají pro měření přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací používat. Namísto toho by se měla metodika sledování omezit na stanovení požadavků na metody ověřování souladu a odhalování nesouladu s požadavky na přístupnost stanovenými v článku 4 směrnice (EU) 2016/2102.

(9)

Pokud ustanovení právních předpisů členských států přesahují požadavky norem a technických specifikací uvedených v článku 6 směrnice (EU) 2016/2102, měly by členské státy pro zvýšení srovnatelnosti sledování provádět sledování a podávat zprávy tak, aby bylo možné dospět k snadno odlišitelným výsledků, pokud jde o soulad s požadavky norem a technických specifikací uvedených v článku 6 směrnice (EU) 2016/2102.

(10)

Srovnatelnost výsledků sledování by měla být zajištěna použitím metodiky sledování a podáváním zpráv, které upravuje toto rozhodnutí. S cílem podpořit sdílení osvědčených postupů a prosazovat transparentnost by členské státy měly zveřejnit, jak provádějí sledování, a zároveň by měly zveřejnit přehled ve formě srovnávací tabulky, z něhož je zřejmé, jak sledování a použité testy odpovídají požadavkům uvedeným v normách a technických specifikacích uvedených v článku 6 směrnice (EU) 2016/2102.

(11)

Pokud členské státy využijí možnost vyjmout webové stránky nebo mobilní aplikace škol, mateřských škol nebo jeslí z uplatňování této směrnice uvedenou v čl. 1 odst. 5, měly by ke sledování přístupnosti obsahu těchto webových stránek a mobilních aplikací v souvislosti se základními správními službami on-line použít příslušné části této metodiky sledování.

(12)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného čl. 11 odst. 1 směrnice (EU) 2016/2102,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Předmět a oblast působnosti

Toto rozhodnutí stanoví metodiku sledování souladu webových stránek a mobilních aplikací subjektů veřejného sektoru s požadavky na přístupnost stanovenými v článku 4 směrnice (EU) 2016/2102.

Toto rozhodnutí zavádí ustanovení pro podávání zpráv členských států o výsledcích sledování, včetně údajů z měření, Komisi.

Článek 2

Definice

Pro účely tohoto rozhodnutí se použijí tyto definice:

1)

„přístupným formátem“ se rozumí elektronický dokument splňující požadavky na přístupnost stanovené v článku 4 směrnice (EU) 2016/2102;

2)

„sledovaným obdobím“ se rozumí období, v němž členské státy provádějí sledování k ověření souladu nebo nesouladu s požadavky na přístupnost webových stránek a mobilních aplikací ve vzorku. Sledované období může rovněž zahrnovat vymezení vzorků, analýzu výsledků sledování a ustanovení pro podávání zpráv Komisi.

Článek 3

Četnost sledování

1.   Členské státy sledují soulad webových stránek a mobilních aplikací subjektů veřejného sektoru s požadavky na přístupnost stanovenými v článku 4 směrnice (EU) 2016/2102 na základě metodiky stanovené v tomto rozhodnutí.

2.   První sledované období u webových stránek začíná 1. lednem 2020 a končí 22. prosincem 2021. Po tomto prvním sledovaném období se sledování provádí každoročně.

3.   První sledované období u mobilních aplikací začíná 23. červnem 2021 a končí 22. prosincem 2021. V prvním sledovaném období u mobilních aplikací zahrnuje sledování výsledky založené na omezeném vzorku mobilních aplikací. Členské státy vynaloží přiměřené úsilí ke sledování nejméně jedné třetiny počtu stanoveného v bodě 2.1.5 přílohy I.

4.   Po prvním sledovaném období u mobilních aplikací se sledování provádí jednou ročně na vzorku stanoveném v bodě 2.1.5 přílohy I.

5.   Po prvním sledovaném období začíná každoročně sledované období u webových stránek i mobilních aplikací 1. lednem a končí 22. prosincem.

Článek 4

Rozsah působnosti a základ sledování

1.   Členské státy sledují soulad webových stránek a mobilních aplikací subjektů veřejného sektoru s požadavky na přístupnost stanovenými v článku 4 směrnice (EU) 2016/2102 na základě požadavků určených v normách a technických specifikacích uvedených v článku 6 směrnice (EU) 2016/2102.

2.   Pokud požadavky na přístupnost v ustanoveních právních předpisů členského státu přesahují požadavky norem a technických specifikací uvedených v článku 6 směrnice (EU) 2016/2102, měly by členské státy provádět sledování tak, aby výsledky byly rozlišeny podle toho, zda se jedná o soulad s požadavky norem a technických specifikací uvedených v článku 6 směrnice (EU) 2016/2102, nebo požadavky, které je přesahují.

Článek 5

Metody sledování

Členské státy sledují soulad webových stránek a mobilních aplikací subjektů veřejného sektoru s požadavky na přístupnost stanovenými v článku 4 směrnice (EU) 2016/2102 na základě:

a)

metody důkladného sledování k ověření souladu, které je prováděno v souladu s požadavky stanovenými v bodě 1.2 přílohy I;

b)

metody zjednodušeného sledování ke zjištění nesouladu, které je prováděno v souladu s požadavky stanovenými v bodě 1.3 přílohy I.

Článek 6

Výběr vzorku webových stránek a mobilních aplikací

Členské státy zajistí, aby výběr vzorku webových stránek a mobilních aplikací, které mají být sledovány, proběhl v souladu s požadavky stanovenými v bodech 2 a 3 přílohy I.

Článek 7

Informace o výsledcích sledování

Pokud byly zjištěny nedostatky, členské státy zajistí, aby subjekty veřejného sektoru obdržely údaje a informace o souladu s požadavky na přístupnost týkající se nedostatků jejich příslušných webových stránek nebo mobilních aplikací v přiměřené lhůtě a formátu, který subjektům veřejného sektoru pomůže při jejich nápravě.

Článek 8

Formát zprávy

1.   Členské státy předloží zprávu uvedenou v čl. 8 odst. 4 směrnice (EU) 2016/2102 Komisi v přístupném formátu v úředním jazyce Evropské unie.

2.   Tato zpráva zahrnuje výsledky sledování týkající se požadavků zakotvených v normách a technických specifikacích uvedených v článku 6 směrnice (EU) 2016/2102. Výsledky týkající se požadavků, které přesahují uvedené požadavky, mohou být rovněž do zprávy zahrnuty a v tomto případě jsou uvedeny samostatně.

Článek 9

Obsah zprávy

1.   Zpráva uvedená v čl. 8 odst. 4 směrnice (EU) 2016/2102 obsahuje:

a)

podrobný popis toho, jak bylo sledování prováděno;

b)

přehled ve formě srovnávací tabulky, z něhož je zřejmé, jak použité metody sledování odpovídají požadavkům norem a technických specifikací uvedených v článku 6 směrnice (EU) 2016/2102, včetně veškerých významných změn těchto metod;

c)

výsledky sledování za každé sledované období, včetně údajů z měření;

d)

informace, které vyžaduje čl. 8 odst. 5 směrnice (EU) 2016/2102.

2.   Členské státy ve svých zprávách uvedou informace specifikované v souboru pokynů stanoveném v příloze II.

Článek 10

Četnost podávání zpráv

1.   První zpráva zahrnuje první sledované období u webových stránek a mobilních aplikací, jak stanoví čl. 3 odst. 2 a 3.

2.   Poté zprávy zahrnují sledované období u webových stránek a mobilních aplikací mezi předchozí a následující lhůtou pro podání zpráv stanovenou v čl. 8 odst. 4 směrnice (EU) 2016/2102.

Článek 11

Další ustanovení pro podávání zpráv

Členské státy zveřejní zprávu v přístupném formátu.

Článek 12

Vstup v platnost

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 11. října 2018.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 327, 2.12.2016, s. 1.


PŘÍLOHA I

SLEDOVÁNÍ

1.   METODY SLEDOVÁNÍ

1.1.   Následující metody sledování nedoplňují ani nenahrazují žádné požadavky zakotvené v normách a technických specifikacích uvedených v článku 6 směrnice (EU) 2016/2102. Metody jsou nezávislé na jakýchkoli specifických testech, nástrojích na posouzení přístupnosti, operačních systémech, webových prohlížečích nebo zvláštních pomocných technologiích.

1.2.   Důkladné sledování

1.2.1.

Členské státy použijí metodu důkladného sledování, která podrobně ověřuje, zda webová stránka nebo mobilní aplikace splňuje všechny požadavky zakotvené v normách a technických specifikacích uvedených v článku 6 směrnice (EU) 2016/2102.

1.2.2.

Metoda důkladného sledování ověřuje všechny kroky procesů ve vzorku, a to na základě alespoň standardní posloupnosti při provádění daného procesu.

1.2.3.

Metoda důkladného sledování hodnotí alespoň interakci s formuláři, ovládacími prvky a dialogovými okny, potvrzení při vkládání údajů, chybová hlášení a případně jinou zpětnou vazbu vyplývající z interakce uživatele, a také chování webové stránky nebo mobilní aplikace při volbě různých nastavení nebo preferencí.

1.2.4.

Metoda důkladného sledování může ve vhodných případech zahrnovat testy použitelnosti, jako je pozorování a analýza toho, jak uživatelé se zdravotním postižením vnímají obsah webové stránky nebo mobilní aplikace a jak složité je pro ně používat komponenty rozhraní, jako navigační menu nebo formuláře.

1.2.5.

Orgán provádějící sledování může použít zcela nebo zčásti výsledky hodnocení poskytnuté subjektem veřejného sektoru za následujících kumulativních podmínek:

a)

subjekt veřejného sektoru poskytl nejnovější podrobnou hodnotící zprávu, jaká je k dispozici;

b)

toto hodnocení nebylo provedeno dříve než 3 roky před sledováním a bylo provedeno v souladu s body 1.2.1 až 1.2.4 a bodem 3 této přílohy;

c)

orgán provádějící sledování považuje hodnotící zprávu za platnou pro použití v důkladném sledování na základě:

i.

výsledků použití metody zjednodušeného sledování webové stránky nebo mobilní aplikace a

ii.

pokud hodnocení bylo provedeno dříve než jeden rok před sledováním, na základě analýzy zprávy zohledňující její charakteristiky, jako je stáří a míra podrobnosti.

1.2.6.

Členské státy zajistí, aby orgán provádějící sledování měl pro účely sledování přístup k webovým stránkám extranetu nebo intranetu s výhradou veškerých příslušných právních ustanovení, která ukládají určité podmínky ochrany důvěrnosti, též z důvodů národní bezpečnosti. Pokud přístup nemůže být zaručen, avšak subjekt veřejného sektoru výsledky hodnocení poskytl, orgán provádějící sledování může tyto výsledky hodnocení použít zcela nebo zčásti za následujících kumulativních podmínek:

a)

subjekt veřejného sektoru poskytl nejnovější podrobnou hodnotící zprávu, jaká je k dispozici;

b)

toto hodnocení nebylo provedeno dříve než 3 roky před sledováním a bylo provedeno v souladu s body 1.2.1 až 1.2.4 a bodem 3 této přílohy.

1.3.   Zjednodušené sledování

1.3.1.

Členské státy použijí metodu zjednodušeného sledování u webových stránek, které vykazují nesoulad s podsouborem požadavků norem a technických specifikací uvedených v článku 6 směrnice (EU) 2016/2102.

1.3.2.

Metoda zjednodušeného sledování zahrnuje testy týkající se každého z požadavků vnímatelnosti, ovladatelnosti, srozumitelnosti a stability uvedených v článku 4 směrnice (EU) 2016/2102. Těmito testy se u webových stránek zjišťuje nesoulad. Cílem zjednodušeného sledování je v co nejvyšší možné míře a nakolik je to rozumně možné za použití automatických testů ohodnotit tyto potřeby uživatelů v oblasti přístupnosti:

a)

používání nevidomými osobami;

b)

používání osobami se zhoršeným zrakem;

c)

používání osobami, které nevnímají barvy;

d)

používání neslyšícími;

e)

používání osobami s poruchami sluchu;

f)

používání osobami bez hlasových schopností;

g)

používání osobami s omezenou motorikou nebo silou;

h)

potřeba minimalizovat spouštěcí mechanismy záchvatů fotosenzitivní epilepsie;

i)

používání osobami s omezeným kognitivními schopnostmi.

Členské státy mohou v rámci zjednodušeného sledování rovněž použít jiné než automatické testy.

1.3.3.

Po uplynutí každé lhůty pro předložení zprávy podle čl. 8 odst. 4 směrnice (EU) 2016/2102 členské státy posoudí pravidla testů metody zjednodušeného sledování.

2.   VÝBĚR VZORKU WEBOVÝCH STRÁNEK A MOBILNÍCH APLIKACÍ

2.1.   Velikost vzorku

2.1.1.

Počet webových stránek a mobilních aplikací, které mají být sledovány v každém sledovaném období, se vypočítá na základě počtu obyvatel členského státu.

2.1.2.

V prvním a druhém sledovaném období je minimální velikost vzorku pro zjednodušené sledování webových stránek 2 webové stránky na 100 000 obyvatel plus 75 webových stránek.

2.1.3.

V následujících sledovaných obdobích je minimální velikost vzorku pro zjednodušené sledování webových stránek 3 webové stránky na 100 000 obyvatel plus 75 webových stránek.

2.1.4.

Velikost vzorku pro důkladné sledování webových stránek je nejméně 5 % minimální velikosti vzorku pro zjednodušené sledování podle bodu 2.1.2 plus 10 webových stránek.

2.1.5.

Minimální velikost vzorku pro důkladné sledování mobilních aplikací je 1 aplikace na 1 000 000 obyvatel plus 6 aplikací.

2.1.6.

Pokud je počet webových stránek v členském státě menší než počet požadovaný pro sledování, sledují členské státy nejméně 75 % všech webových stránek.

2.1.7.

Pokud je počet mobilních aplikací v členském státě menší než počet požadovaný pro sledování, sledují členské státy nejméně 50 % všech mobilních aplikací.

2.2.   Výběr vzorku webových stránek

2.2.1.

Při výběru vzorku webových stránek se dbá na různorodé, reprezentativní a geograficky vyvážené rozložení.

2.2.2.

Vzorek zahrnuje webové stránky z různých úrovní správy v členských státech. S ohledem na klasifikaci územních statistických jednotek (NUTS) a místní správní jednotky (LAU) uvedené v NUTS musí vzorek obsahovat následující webové stránky, pokud existují:

a)

celostátní webové stránky;

b)

regionální webové stránky (NUTS1, NUTS2, NUTS3);

c)

místní webové stránky (LAU1, LAU2);

d)

webové stránky veřejnoprávních subjektů, které nepatří do kategorie a) až c).

2.2.3.

Vzorek musí zahrnovat webové stránky odrážející v co největší míře různorodost služeb poskytovaných subjekty veřejného sektoru, jako zejména v oblasti: sociální ochrany, zdravotnictví, dopravy, vzdělávání, zaměstnanosti a daní, ochrany životního prostředí, rekreace a kultury, bydlení a veřejné infrastruktury a veřejného pořádku a bezpečnosti.

2.2.4.

Členské státy konzultují složení vzorku webových stránek, které mají být sledovány, se zúčastněnými stranami na vnitrostátní úrovni, zejména organizacemi zastupujícími osoby se zdravotním postižením, a náležitě zohlední jejich názor při výběru sledovaných stránek.

2.3.   Výběr vzorku mobilních aplikací

2.3.1.

Při výběru vzorku mobilních aplikací se dbá na různorodé, reprezentativní rozložení.

2.3.2.

Do vzorku musí být zahrnuty často stahované mobilní aplikace.

2.3.3.

Při výběru vzorku mobilních aplikací se zohlední různé operační systémy. Pro účely výběru vzorku se verze mobilních aplikací vytvořené pro různé operační systémy považují za odlišné mobilní aplikace.

2.3.4.

Do vzorku se zahrne pouze nejnovější verze mobilní aplikace s výjimkou případů, kdy nejnovější verze není kompatibilní se starým, ale stále podporovaným operačním systémem. V tomto případě je možné do vzorku zahrnout i jednu z předchozích verzí mobilní aplikace.

2.3.5.

Členské státy konzultují složení vzorku mobilních aplikací, které mají být sledovány, se zúčastněnými stranami na vnitrostátní úrovni, zejména organizacemi zastupujícími osoby se zdravotním postižením, a náležitě zohlední jejich názor při výběru sledovaných mobilních aplikací.

2.4.   Opakující se vzorek

Pokud to umožňuje počet existujících webových stránek nebo mobilních aplikací, obsahuje vzorek počínaje druhým sledovaným obdobím nejméně 10 % webových stránek a mobilních aplikací sledovaných v předchozím sledovaném období a nejméně 50 % těch, které v předchozím období sledovány nebyly.

3.   VÝBĚR VZORKU STRÁNEK

3.1.   Pro účely této přílohy se pojmem „stránka“ rozumí webová stránka nebo zobrazená sekce v mobilní aplikaci.

3.2.   V případě metody důkladného sledování se sledují následující stránky a dokumenty, pokud existují:

a)

domovská stránka, přihlašovací stránka, mapa stránek, stránka s kontaktními údaji, stránka s vysvětlivkami a stránka s právními informacemi;

b)

alespoň jedna relevantní strana pro každý typ služby poskytované přes webové stránky nebo mobilní aplikaci a jakékoli jiné primárně zamýšlené použití, včetně funkce vyhledávání;

c)

stránky, které obsahují prohlášení o přístupnosti nebo pravidla přístupnosti, a stránky, které zahrnují mechanismus zpětné vazby;

d)

příklady stránek, které mají velmi nestandardní vzhled nebo představují odlišný typ obsahu;

e)

v příslušných případech alespoň jeden relevantní dokument ke stažení pro každý typ služby poskytované přes webovou stránku nebo mobilní aplikaci a jakékoli jiné primárně zamýšlené použití;

f)

jakákoli jiná stránka, kterou orgán provádějící sledování považuje za relevantní;

g)

namátkou vybrané stránky, které představují alespoň 10 % vzorku stanoveného v bodech 3.2 písm. a) až f).

3.3.   Pokud některá z těchto stránek zahrnutých do vybraného vzorku podle bodu 3.2 obsahuje krok, který je součástí procesu, musí být ověřeny všechny kroky tohoto procesu, jak je stanoveno v bodě 1.2.2.

3.4.   V případě metody zjednodušeného sledování se kromě domovské stránky musí sledovat více stránek, přičemž jejich počet musí odpovídat odhadované velikosti a složitosti webových stránek.


PŘÍLOHA II

POKYNY PRO PODÁVÁNÍ ZPRÁV

1.   SHRNUTÍ ZPRÁVY

Zpráva obsahuje shrnutí svého obsahu.

2.   POPIS ČINNOSTÍ SLEDOVÁNÍ

Zpráva popisuje sledování prováděné členskými státy, přičemž jasně odděluje webové stránky a mobilní aplikace, a zahrnuje následující informace:

2.1.   Všeobecné informace

a)

data, v nichž sledování proběhlo v rámci sledovaného období;

b)

identifikaci orgánu odpovědného za sledování;

c)

popis reprezentativnosti a rozložení vzorku, jak je stanoveno v bodech 2.2 a 2.3 přílohy I.

2.2.   Složení vzorku

a)

celkový počet webových stránek a mobilních aplikací zahrnutých do vzorku;

b)

počet webových stránek sledovaných metodou zjednodušeného sledování;

c)

počet webových stránek a mobilních aplikací sledovaných metodou důkladného sledování;

d)

počet sledovaných webových stránek z každé ze čtyř kategorií uvedených v bodě 2.2.2 přílohy I;

e)

rozložení vzorku webových stránek, tak aby reprezentoval škálu veřejných služeb (jak požaduje bod 2.2.3 přílohy I);

f)

rozložení vzorku mobilních aplikací, tak aby zahrnoval různé operační systémy (jak požaduje bod 2.3.3 přílohy I);

g)

počet webových stránek a mobilních aplikací sledovaných v daném sledovaném období, které byly rovněž zahrnuty do předchozího sledovaného období (opakující se vzorek podle bodu 2.4 přílohy I).

2.3.   Korelace s normami, technickými specifikacemi a nástroji používanými ke sledování

a)

přehled ve formě srovnávací tabulky, z něhož je zřejmé, jak metody sledování, včetně použitých testů, ověřují soulad s požadavky zakotvenými v normách a technických specifikacích uvedených v článku 6 směrnice (EU) 2016/2102;

b)

podrobné údaje o použitých nástrojích, provedených kontrolách a o tom, zda byly zahrnuty i testy použitelnosti.

3.   VÝSLEDKY SLEDOVÁNÍ

Zpráva podrobně uvede výsledky sledování provedeného členským státem.

3.1.   Podrobné výsledky

U každé použité metody (důkladného a zjednodušeného sledování webových stránek a mobilních aplikací) zpráva uvádí tyto informace:

a)

úplný popis výsledků sledování, včetně údajů z měření;

b)

kvantitativní analýzu výsledků sledování, včetně:

i.

zjištění týkajících se častých nebo závažných případů nesouladu s požadavky zakotvenými v normách a technických specifikacích uvedených v článku 6 směrnice (EU) 2016/2102.

ii.

pokud možno vývoj všeobecné přístupnosti sledovaných webových stránek nebo mobilních aplikací mezi jedním a následujícím sledovaným obdobím.

3.2.   Dodatečný obsah (volitelný)

Zpráva může obsahovat tyto informace:

a)

výsledky sledování webových stránek nebo mobilních aplikací subjektů veřejného sektoru mimo oblast působnosti směrnice (EU) 2016/2102;

b)

podrobnosti o tom, jaké výsledky dosahují různé technologie, které sledované webové stránky a mobilní aplikace využívají, v oblasti přístupnosti;

c)

výsledky sledování týkající se jakýchkoli požadavků nad rámec požadavků zakotvených v normách a technických specifikacích uvedených v článku 6 směrnice (EU) 2016/2102;

d)

poznatky získané ze zpětné vazby zaslané orgánem provádějícím sledování subjektům veřejného sektoru, které byly sledovány;

e)

jakékoli další relevantní výsledky sledování přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací subjektů veřejného sektoru mimo oblast působnosti směrnice (EU) 2016/2102;

f)

shrnutí výsledků konzultace se zúčastněnými stranami a seznam konzultovaných subjektů;

g)

podrobnosti o využití výjimky v případě nepřiměřené zátěže podle článku 5 směrnice (EU) 2016/2102.

4.   POUŽITÍ POSTUPU PROSAZOVÁNÍ PRÁVA A ZPĚTNÁ VAZBA OD KONCOVÝCH UŽIVATELŮ

Ve zprávě se podrobně uvede způsob používání a popis postupu prosazování práva stanoveného členskými státy.

Členské státy mohou do této zprávy zahrnout všechny kvalitativní nebo kvantitativní údaje o zpětné vazbě obdržené od subjektů veřejného sektoru, kterou obdrželi prostřednictvím mechanismu zpětné vazby stanoveného v čl. 7 odst. 1 písm. b) směrnice (EU) 2016/2102.

5.   OBSAH TÝKAJÍCÍ SE DODATEČNÝCH OPATŘENÍ

Zpráva zahrnuje obsah požadovaný čl. 8 odst. 5 směrnice (EU) 2016/2102.