24.9.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 239/14


PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2018/1280

ze dne 21. září 2018

o některých ochranných opatřeních v souvislosti s africkým morem prasat v Bulharsku

(oznámeno pod číslem C(2018) 6253)

(Pouze bulharské znění je závazné)

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Rady 89/662/EHS ze dne 11. prosince 1989 o veterinárních kontrolách v obchodu uvnitř Společenství s cílem dotvoření vnitřního trhu (1), a zejména na čl. 9 odst. 4 uvedené směrnice,

s ohledem na směrnici Rady 90/425/EHS ze dne 26. června 1990 o veterinárních a zootechnických kontrolách v obchodu s některými živými zvířaty a produkty uvnitř Společenství s cílem dotvoření vnitřního trhu (2), a zejména na čl. 10 odst. 4 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Africký mor prasat je infekční virová nákaza, která postihuje populace domácích a volně žijících prasat a může mít vážný dopad na ziskovost chovu prasat, a tím narušit obchod uvnitř Unie a vývoz do třetích zemí.

(2)

V případě výskytu ohniska afrického moru prasat existuje riziko, že by se původce nákazy mohl rozšířit i do jiných hospodářství s chovem prasat a na volně žijící prasata. Následně by se mohl prostřednictvím obchodu s živými prasaty nebo produkty z nich rozšířit z jednoho členského státu do druhého a do třetích zemí.

(3)

Směrnice Rady 2002/60/ES (3) stanoví minimální opatření pro tlumení afrického moru prasat, jež se mají uplatňovat uvnitř Unie. Článek 9 směrnice 2002/60/ES stanoví pro případ ohnisek uvedené nákazy vymezení ochranných pásem a pásem dozoru, v nichž se použijí opatření stanovená v článcích 10 a 11 uvedené směrnice.

(4)

Bulharsko informovalo Komisi o současné situaci v provincii Varna, pokud jde o africký mor prasat, a v souladu s článkem 9 směrnice 2002/60/ES vymezilo ochranná pásma a pásma dozoru, ve kterých se použijí opatření uvedená v článcích 10 a 11 uvedené směrnice.

(5)

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2018/1216 (4) bylo přijato v návaznosti na vymezení ochranných pásem a pásem dozoru v Bulharsku, a sice v souladu s článkem 9 směrnice 2002/60/ES v reakci na ohniska afrického moru prasat v uvedeném členském státě.

(6)

Od data přijetí prováděcího rozhodnutí (EU) 2018/1216 zůstala epizootologická situace v Bulharsku s ohledem na africký mor prasat stabilní, bulharské orgány provedly požadovaná opatření pro tlumení a shromáždily dodatečné údaje o dozoru.

(7)

Aby se předešlo jakémukoli zbytečnému narušení obchodu uvnitř Unie a zamezilo neopodstatněným překážkám pro obchod ze strany třetích zemí, je nutné ve spolupráci s Bulharskem popsat na úrovni Unie revidované oblasti vymezené jako ochranná pásma a pásma dozoru v souvislosti s africkým morem prasat v uvedeném členském státě. Tyto oblasti představují zmenšené pásmo dozoru v souladu se stávající epizootologickou situaci.

(8)

V souladu s tím by v příloze tohoto rozhodnutí měly být stanoveny oblasti vymezené jako ochranná pásma a pásma dozoru v Bulharsku, jakož i doba trvání takto stanovené regionalizace.

(9)

Kromě toho by mělo být tímto rozhodnutím zrušeno a nahrazeno prováděcí rozhodnutí (EU) 2018/1216, aby se zohlednila aktualizovaná zavedená opatření pro zvládání nákazy a vývoj nákazové situace v Bulharsku, pokud jde o africký mor prasat.

(10)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Bulharsko zajistí, aby ochranná pásma a pásma dozoru vymezená v souladu s článkem 9 směrnice 2002/60/ES zahrnovala přinejmenším oblasti uvedené jako ochranná pásma a pásma dozoru v příloze tohoto rozhodnutí.

Článek 2

Prováděcí rozhodnutí (EU) 2018/1216 se zrušuje.

Článek 3

Toto rozhodnutí se použije do dne 30. října 2018.

Článek 4

Toto rozhodnutí je určeno Bulharské republice.

V Bruselu dne 21. září 2018.

Za Komisi

Vytenis ANDRIUKAITIS

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 395, 30.12.1989, s. 13.

(2)  Úř. věst. L 224, 18.8.1990, s. 29.

(3)  Směrnice Rady 2002/60/ES ze dne 27. června 2002, kterou se stanoví zvláštní ustanovení pro tlumení afrického moru prasat a kterou se mění směrnice 92/119/EHS, pokud jde o těšínskou chorobu prasat a africký mor prasat (Úř. věst. L 192, 20.7.2002, s. 27).

(4)  Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2018/1216 ze dne 4. září 2018 o některých prozatímních ochranných opatřeních v souvislosti s africkým morem prasat v Bulharsku (Úř. věst. L 224, 5.9.2018, s. 10).


PŘÍLOHA

Bulharsko

Oblasti podle článku 1

Datum ukončení platnosti

Ochranné pásmo

Tyto vesnice v regionu Varna:

 

Obec Provadia

Tutrakantsi

Bozveliysko

Provadiya

Dobrina

Manastir

Zhitnitsa

Barzitsa

Chayka

Royak

Blaskovo

Kiten

Hrabrovo

Ovcharga

Krivnya

 

Obec Avren

Tsarevtsi

 

Obec Dolni Chiflik

Nova Shipka

 

Obec Dalgopol

Velichkovo

Tsonevo

Sava

Dalgopol

30. říjen 2018

Pásmo dozoru

 

Obec Provadia

Petrov dol

Staroseletc

Zlatina

Venchan

Ravna

Cherkovna

Nenovo

Snejina

Gradinarovo

Chernook

Slaveikovo

 

Obec Vetrino

Gabarnitsa

 

Obec Devnya

Devnya

Padina

 

Obec Avren

Trastikovo

Sindel

Kazashka reka

Yunak

Dabravino

Avren

 

Obec Beloslav

Razdelna

 

Obec Dolni Chiflik

Grozdyovo

Goren chiflik

Venelin

 

Obec Dalgopol

Debelets

Krasimir

Boryana

Kamen dyal

Partizani

Asparuhovo

Komunari

Sladka voda

30. říjen 2018