19.9.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 235/24


PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2018/1251

ze dne 18. září 2018

o neschválení empenthrinu jako stávající účinné látky pro použití v biocidních přípravcích typu 18

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 ze dne 22. května 2012 o dodávání biocidních přípravků na trh a jejich používání (1), a zejména na čl. 89 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1062/2014 (2) stanoví seznam stávajících účinných látek, které mají být zhodnoceny, aby mohly být případně schváleny pro použití v biocidních přípravcích. Tento seznam zahrnuje empenthrin (č. ES: není k dispozici, č. CAS: 54406-48-3).

(2)

Empenthrin byl hodnocen pro použití v přípravcích typu 18, insekticidech, akaricidech a přípravcích k regulaci jiných členovců, jak jsou popsány v příloze V nařízení (EU) č. 528/2012.

(3)

Belgie, která byla jmenována hodnotícím příslušným orgánem, předložila dne 24. června 2016 hodnotící zprávy a doporučení.

(4)

Výbor pro biocidní přípravky vypracoval dne 13. prosince 2017 v souladu s čl. 7 odst. 2 nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 1062/2014 stanovisko Evropské agentury pro chemické látky a zohlednil v něm závěry, k nimž dospěl hodnotící příslušný orgán (3).

(5)

Podle uvedeného stanoviska nelze očekávat, že biocidní přípravky typu 18 obsahující empenthrin splní požadavky stanovené v čl. 19 odst. 1 písm. b) nařízení (EU) č. 528/2012.

(6)

Podle čl. 6 odst. 2 nařízení (EU) č. 528/2012 musí žadatel zejména poskytnout dostatečné údaje, aby bylo možné určit, zda účinná látka splňuje kritéria vyloučení podle čl. 5 odst. 1 uvedeného nařízení. Žadatel byl hodnotícím příslušným orgánem několikrát požádán o poskytnutí údajů o karcinogenitě, aby bylo provedeno posouzení, dostatečné údaje však ve stanovené lhůtě neposkytl, což znemožnilo posoudit kritérium vyloučení stanovené v čl. 5 odst. 1 písm. a) uvedeného nařízení.

(7)

Kromě toho byla při vyhodnocování scénářů v rámci posouzení dopadů na lidské zdraví a hodnocení rizik pro životní prostředí zjištěna nepřijatelná rizika a nepodařilo se určit žádné bezpečné použití.

(8)

Není proto vhodné schválit empenthrin pro použití v biocidních přípravcích typu 18.

(9)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro biocidní přípravky,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Empenthrin (č. ES: není k dispozici, č. CAS: 54406-48-3) se neschvaluje jako účinná látka pro použití v biocidních přípravcích typu 18.

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dvacátým dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 18. září 2018.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 167, 27.6.2012, s. 1.

(2)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1062/2014 ze dne 4. srpna 2014 týkající se pracovního programu systematického přezkumu všech stávajících účinných látek obsažených v biocidních přípravcích, které jsou uvedeny v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 (Úř. věst. L 294, 10.10.2014, s. 1).

(3)  Stanovisko Výboru pro biocidní přípravky týkající se žádosti o schválení účinné látky empenthrin, typ přípravku: 18, ECHA/BPC/182/2017, přijaté dne 13. prosince 2017.