21.8.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 210/2


ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2018/1153

ze dne 26. června 2018

o podpisu Dohody o bezpečnosti civilního letectví mezi Evropskou unií a vládou Čínské lidové republiky jménem Unie

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 100 odst. 2 ve spojení s čl. 218 odst. 5 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Rozhodnutím ze dne 7. března 2016 pověřila Rada Komisi, aby zahájila jednání s vládou Čínské lidové republiky o dohodě o bezpečnosti civilního letectví. Komise jménem Unie vyjednala s Čínskou lidovou republikou Dohodu o bezpečnosti civilního letectví mezi Evropskou unií a vládou Čínské lidové republiky (dále jen „dohoda“), jejímž cílem je posilovat dvoustrannou spolupráci v oblasti bezpečnosti civilního letectví a usnadnit obchod s leteckými výrobky a investice do těchto výrobků mezi Unií a Čínskou lidovou republikou.

(2)

Dohoda by měla být podepsána jménem Unie s výhradou jejího pozdějšího uzavření,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Podpis Dohody o bezpečnosti civilního letectví mezi Evropskou unií a vládou Čínské lidové republiky (dále jen „dohoda“) se schvaluje jménem Unie s výhradou jejího uzavření.

Článek 2

Předseda Rady je oprávněn jmenovat osobu nebo osoby zmocněné podepsat dohodu jménem Unie.

Článek 3

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.

V Lucemburku dne 26. června 2018.

Za Radu

předsedkyně

E. ZAHARIEVA